ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŢBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŢBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŢBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR RENÉ VÁPENÍK BRNO 2007

2

3

4 LICENČNÍ SMLOUVA POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŢÍT ŠKOLNÍ DÍLO uzavřená mezi smluvními stranami: 1. Pan Jméno a příjmení: René Vápeník Bytem: Komenského 416, Příbram VII Narozen/a (datum a místo): v Příbrami (dále jen autor ) 2. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, se sídlem Údolní 244/53, Brno, a jejímţ jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (dále jen nabyvatel ) Čl. 1 Specifikace školního díla 1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): disertační práce diplomová práce bakalářská práce jiná práce, jejíţ druh je specifikován jako... (dále jen VŠKP nebo dílo) Název VŠKP: Vedoucí/ školitel VŠKP: Ústav: Zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch na zařízení distribuční soustavy Ing. Michal Chmela, Ph.D. Ústav elektroenergetiky Datum obhajoby VŠKP: VŠKP odevzdal autor nabyvateli v * : tištěné formě počet exemplářů.. elektronické formě počet exemplářů.. * hodící se zaškrtněte

5 2. Autor prohlašuje, ţe vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované. Autor dále prohlašuje, ţe při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a ţe je dílo dílem původním. 3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 4. Autor potvrzuje, ţe listinná a elektronická verze díla je identická. Článek 2 Udělení licenčního oprávnění 1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo nevýdělečně uţít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoţenin. 2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu. 3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti ihned po uzavření této smlouvy 1 rok po uzavření této smlouvy 3 roky po uzavření této smlouvy 5 let po uzavření této smlouvy 10 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsaţených informací) 4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením 47b zákona č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyţaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze zákona. Článek 3 Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemţ po jednom vyhotovení obdrţí autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloţeno do VŠKP. 2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V Brně dne:... Nabyvatel Autor

6 Bibliografická citace práce: VÁPENÍK, R. Zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch na zařízení distribuční soustavy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2007, 86 stran. Prohlašuji, ţe jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloţeném seznamu. Zároveň bych na tomto místě chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Michalovi Chmelovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky k mé práci.

7 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Bakalářská práce Zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch na zařízení distribuční soustavy René Vápeník vedoucí: Ing. Michal Chmela, Ph.D. Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2007 Brno

8 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical Power Engineering Bachelor s Thesis Assuring the Emergency Service for the Clearance of Faults of Distribution Network Equipment by René Vápeník Supervisor: Ing. Michal Chmela, Ph.D. Brno University of Technology, 2007 Brno

9 Abstrakt 9 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je řešení problematiky stanovení rozsahu a způsobu zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch v distribuční soustavě. Základem je statistické zpracování dat o mimořádných událostech v distribuční části energetické soustavy v napěťových hladinách nízkého napětí 0,4 kv a vysokého napětí 22 kv v regionu Středočeského kraje. Toto statistické zpracování je provedeno z místního a časového hlediska s přihlédnutím na poţadavky legislativy České republiky. Součástí bakalářské práce je definice kalamity. Dále stanovuje, které vlivy mají význam pro následné zpracování a jsou podstatné pro další posuzovaní dané problematiky a které naopak jsou nevýznamné. Pro stanovení rozsahu a způsobu řešení zajištění poruchové sluţby byl vytvořen matematický model vyuţívající teorie front. KLÍČOVÁ SLOVA: poruchová sluţba; likvidace poruch; distribuční soustava; teorie front.

10 Abstract 10 ABSTRACT The objective of this work is to describe the solution to the problems of determining the extent and methods of assuring emergency service for the clearance of faults in the distribution system. The statistical analysis of data concerning emergency events in the distribution part of the power system at 0.4 kv low voltage and 22 kv medium voltage levels in the Central Bohemian region form the basis of the work. This statistical analysis is performed according to territorial and time viewpoints with respect to the Czech legislation requirements. The work includes a definition of calamity and determines both the factors that are important for subsequent processing and significant for the further assessing of the problem and the factors that are meaningless. To find the extent of emergency service and methods for its assuring, a mathematical model based on the queueing theory was created. KEY WORDS: Emergency service; clearance of faults; distribution network; queueing theory.

11 Seznam obrázků 11 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 2-1 Graf vývoje počtu poruch a počtu pohotovostních míst Obr. 4-1 Snímek obrazovky MIMSu evidence hlášenek událostí Obr. 4-2 Snímek obrazovky MIMSu detail časových údajů evidovaných k hlášence události Obr. 4-3 Klad a označení mapových listů základní mapy středního měřítka Obr. 4-4 Systém dělení základní mapy středního měřítka Obr. 4-5 Postup dělení mapových listů základní mapy středního měřítka Obr. 5-1 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle hodiny vzniku nebo ohlášení Obr. 5-2 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle hodiny vzniku Obr. 5-3 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle dne v týdnu Obr. 5-4 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle dne v týdnu Obr. 5-5 Polygon relativních četností dle typu mimořádných událostí a dne vzniku události Obr. 5-6 Polygon relativních četností dle typu vybraných mimořádných událostí a dne vzniku události Obr. 5-7 Polygon relativních četností dle typu mimořádných událostí a času vzniku události Obr. 5-8 Polygon relativních četností vybraných mimořádných událostí dle typu a času vzniku události Obr. 5-9 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle měsíce Obr Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle měsíce Obr. 6-1 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle hodiny vzniku nebo ohlášení Obr. 6-2 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle hodiny vzniku Obr. 6-3 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle dne v týdnu Obr. 6-4 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle dne v týdnu Obr. 6-5 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle měsíce Obr. 6-6 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle měsíce Obr. 6-7 Histogram pravděpodobností vzniku poruchy pojistky zákazníka dle délky trvání Obr. 6-8 Graf distribuční funkce pravděpodobnosti vzniku poruchy pojistky zákazníka dle délky trvání Obr. 6-9 Histogram pravděpodobností vzniku poruchy na zařízení nn dle délky trvání Obr Graf distribuční funkce pravděpodobnosti vzniku poruchy na zařízení nn dle délky trvání Obr Histogram pravděpodobností vzniku poruchy na zařízení vn dle délky trvání Obr Graf distribuční funkce pravděpodobnosti vzniku poruchy na zařízení vn dle délky trvání Obr. 8-1 Graf dostupnosti zaměstnanců v nepřetržitém směnovém režimu... 61

12 Seznam obrázků 12 Obr. 8-2 Graf dostupnosti zaměstnanců v jednosměnném provozu Obr. 8-3 Graf dostupnosti zaměstnanců v dvousměnném provozu Obr. 8-4 Graf mzdových nákladů pro jednotlivé varianty zajištění pohotovostní služby Obr. 8-5 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn v členění dle 8 hodinových časových úseků vzniku Obr. 8-6 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn v členění dle 8 hodinových časových úseků vzniku Obr. 9-1 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst Obr. 9-2 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=100, λ=26, μ=1, Obr. 9-3 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=50, λ=13, μ=0, Obr. 9-4 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=100, λ=26, μ=0, Obr. 9-5 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=100, λ=26, různé μ Obr. 9-6 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=100, různé λ, μ=0,

13 Seznam tabulek 13 SEZNAM TABULEK Tab. 2-1 Dlouhodobý vývoj počtu poruch a počtu pohotovostních míst Tab. 4-1 vznik a příklad označení mapového listu Základní mapy středního měřítka Tab. 4-2 Příklad kladu mapových listů mapy 1: Tab. 4-3 Počty částí obcí v jednotlivých mapových čtvercích Tab. 5-1 Počet evidovaných událostí Tab. 5-2 Počet mimořádných událostí v jednotlivých letech Tab. 5-3 Počet mimořádných událostí dle typu a napětí Tab. 5-4 Počet vybraných mimořádných událostí Tab. 5-5 Počet událostí dle hodiny vzniku nebo ohlášení Tab. 5-6 Počet událostí dle dne vzniku Tab. 5-7 Počet mimořádných událostí v členění dle typů a dne vzniku Tab. 5-8 Relativní četnost mimořádných událostí v členění dle typů a dne vzniku Tab. 5-9 Počet mimořádných událostí dle typu a hodiny vzniku Tab Relativní četnost mimořádných událostí dle typu a hodiny vzniku Tab Počet mimořádných událostí dle měsíce vzniku Tab. 6-1 Počet mimořádných událostí Tab. 6-2 Počet mimořádných událostí dle hodiny vzniku nebo ohlášení Tab. 6-3 Počet mimořádných událostí dle dne vzniku Tab. 6-4 Počet mimořádných událostí dle měsíce vzniku Tab. 6-5 Přehled vybraných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb Tab. 6-6 Počet mimořádných událostí typu poškozená pojistka zákazníka dle délky trvání Tab. 6-7 Počet mimořádných událostí na zařízení nn dle délky trvání Tab. 6-8 Počet mimořádných událostí na zařízení vn dle délky trvání Tab. 6-9 Přehled plnění vybraných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb Tab Přehled časových limitů 95% plnění vybraných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb Tab Prostorové rozložení kumulativního počtu poruch na zařízení nn v jednotlivých mapových čtvercích Tab Prostorové rozložení relativní četnosti 10-3 počtu poruch na zařízení nn v jednotlivých mapových čtvercích Tab Počet dní výskytu určitého počtu poruch na zařízení nn Tab Počet dní výskytu určitého intervalu počtu poruch na zařízení nn Tab Počet dní výskytu určitého počtu poruch na zařízení vn... 57

14 Seznam tabulek 14 Tab Počet dní výskytu určitého intervalu počtu poruch na zařízení vn Tab Počet událostí překračující hladinu významnosti Tab Výčet dní, kdy došlo k výraznému překročení poruch na zařízení nn Tab Výčet dní, kdy došlo k výraznému překročení poruch na zařízení vn Tab Výčet dní, kdy došlo k výraznému překročení poruch s uvedením směru a síly větru Tab. 8-1 Výpočet ročních mzdových nákladů různých variant řešení pohotovostní služby Tab. 9-1 Ukázka matematického modelu vstupní údaje Tab. 9-2 Ukázka matematického modelu vypočtené údaje Tab Porovnání variant s vyčíslením celkových nákladů... 77

15 Seznam symbolů a zkratek 15 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK c počet obsluţných míst zaměstnanců připravených k odstraňování poruch c(v i ) četnost hodnot v i K NS příplatek za nepřetrţitý směnový reţim [Kč.hod.-1] K OS příplatek za odpolední směnu [Kč.hod.-1] K PN příplatek za práci v noci [Kč.hod.-1] K PP odměna za pracovní pohotovost v pracovní dny[kč.hod.-1] K PV odměna za pracovní pohotovost v mimopracovní dny [Kč.hod.-1] K T měsíční tarifní mzda zaměstnance [Kč.měsíc-1] L q očekávaný počet poruch ve frontě N - maximální dovolený (uvaţovaný) počet poruch v systému, velikost vstupního proudu n počet vzorků n hn počet hodin odpracovaných v době od 22:00 do 6:00 n ho počet hodin odpracovaných v době od 14:00 do 22:00 N M mzdové náklady [Kč.rok-1] n mp počet mimopracovních dní v roce N O mzdové náklady na odměny za pracovní pohotovost [Kč.rok-1] N P mzdové náklady na příplatky [Kč.rok-1] n pd počet pracovních dní v roce n pp počet hodin pohotovosti v pracovní den N T mzdové náklady na tarifní mzdu [Kč.rok-1] n z počet zaměstnanců p j kumulativní relativní četnost p 0 pravděpodobnost, ţe v systému (=frontě+obsluze) není ţádná porucha p N - pravděpodobnost, ţe v systému (=frontě+obsluze) je právě maximální počet poruch p(v i ) relativní četnost hodnoty v i W q očekávaná doba čekání na vyřízení poţadavku, doba strávená poruchou ve frontě - parametr ustáleného stavu λ - průměrný počet poruch přišlých do fronty za jednotku času λ eff - tempo příchodů μ - parametr tempa obsluhy

16 Seznam symbolů a zkratek 16 ČSÚ Český statistický úřad DS distribuční soustava DŘT dispečerská řídící technika ELM elektroměrová sluţba ERÚ Energetický regulační úřad HDO hromadné dálkové ovládání GD - nespecifikovaný typ fronty (general discipline) MIMS technický informační systém nn nízké napětí PPS provoz a poruchová sluţba RD rajónní dispečink ÚD - údrţba ÚIR územně identifikační registr vn - vysoké napětí vvn velmi vysoké napětí ZSJ základní sídelní jednotka

17 Obsah 17 OBSAH 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY CÍLE PRÁCE METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ VÝBĚR VZORKŮ ANALÝZA DAT DLE ČASU VZNIKU ANALÝZA DAT DLE DÉLKY TRVÁNÍ ANALÝZA DAT DLE MÍSTA VZNIKU ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR MAPA STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA URČENÍ KALAMITY MATEMATICKÝ MODEL EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ VÝBĚR VZORKŮ EVIDENCE UDÁLOSTÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ EVIDENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ TYPY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ POSOUZENÍ VZORKU DAT ANALÝZA DAT UDÁLOSTÍ ANALÝZA DAT UDÁLOSTÍ DLE ČASU VZNIKU UDÁLOSTI STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ DLE HODINY VZNIKU STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ PODLE DNE VZNIKU STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ VZNIKU UDÁLOSTÍ DLE MĚSÍCE VYHODNOCENÍ ANALÝZA DAT MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DLE DÉLKY TRVÁNÍ STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ NN STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ VN VYHODNOCENÍ ANALÝZA DAT DLE MÍSTA VZNIKU STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ NN VYHODNOCENÍ DEFINICE KALAMITY STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ NN STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ VN VYHODNOCENÍ KRITÉRIA PRO HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ VARIANTY ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŢBY POPIS ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VARIANT...61

18 Obsah NEPŘETRŢITÝ SMĚNOVÝ REŢIM JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ SE ZAJIŠTĚNÍM POHOTOVOSTNÍ SLUŢBY V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ DVOUSMĚNNÝ PROVOZ SE ZAJIŠTĚNÍM POHOTOVOSTNÍ SLUŢBY V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ EKONOMICKÉ POSOUZENÍ VARIANT VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT VYTVOŘENÍ MATEMATICKÉHO MODELU URČENÍ MODELU HROMADNÉ OBSLUHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH MODELOVÝCH SITUACÍ MODELOVÁ SITUACE PRO N=100, Λ=26, Μ=1, MODELOVÁ SITUACE PRO N=50, Λ=13, Μ=0, MODELOVÁ SITUACE PRO N=100, Λ=26, Μ=0, SIMULACE SITUACE PRO N=100, Λ=26, RŮZNÉ Μ SIMULACE SITUACE PRO N=100, RŮZNÉ Λ, Μ=0, VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH MODELOVÝCH SITUACÍ EKONOMICKÉ POSOUZENÍ VARIANT ZÁKLADNÍ ZNAKY POSUZOVANÝCH VARIANT NEPŘETRŢITÝ SMĚNOVÝ REŢIM JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ SE ZAJIŠTĚNÍM POHOTOVOSTNÍ SLUŢBY V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ VYHODNOCENÍ VARIANT ZÁVĚR SOUČASNÝ STAV SHRNUTÍ NOVÝCH VĚDECKÝCH POZNATKŮ PRÁCE ZÁVĚRY PRÁCE A JEJÍ PŘÍNOS VÝZNAM A VYUŢITÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU...80 POUŢITÁ LITERATURA...81 PŘÍLOHA A VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 540/2005 SB PŘÍLOHA B VÝŇATEK ZE ZÁKONÍKU PRÁCE...85

19 Úvod 19 1 ÚVOD Předmětem této práce je posouzení úrovně zajištění pohotovostních sluţeb pro likvidaci poruch v distribuční soustavě nízkého a vysokého napětí. Energetické firmy v současné době procházejí velkou transformací, jejímţ cílem je zvýšení výkonnosti a efektivnosti zajišťovaných činností s cílem zajistit konkurenceschopnost v trţním prostředí. Přesná definice rozsahu a způsobu zajištění poruchové sluţby je jednou z moţných oblastí hledání úspor nákladů a zvýšení efektivity práce. Na jedné straně stojí spokojenost zákazníka, mnoţství nedodané energie, sankce za nedodrţení standardů [8], proti tomu stojí náklady na pohotovostní místo, náklady na mzdy, zvyšující se o příplatky za přesčasy. Cílem je najít optimální rovnováhu mezi ztrátou, která energetické firmě hrozí (spokojenost zákazníka, ušlý zisk za nedodanou energii, sankce a náhrady škod) a náklady, které je třeba vynaloţit k minimalizaci ztrát. Při tomto posouzení je třeba přihlédnout i k dalším legislativním poţadavkům, zejména zákoníku práce [9], k nutnosti dodrţovat přestávky mezi směnami, k limitu přesčasových hodin. 2 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V současné době je úroveň zajištění pohotovostních sluţeb pro likvidaci poruch v distribuční soustavě řešena dílčími optimalizačními kroky bez všestranného posouzení. Tyto dílčí optimalizační kroky navíc vznikají jako vedlejší produkt jiných racionalizačních opatření spočívající například v reorganizaci firmy na procesně orientovanou společnost, resp. ve sniţování počtu pracovišť a v centralizaci řízení. Graf 2-1 dokládá nevýhody stávajícího stavu. Z grafu je zřejmý výrazně vyšší pokles poruchovosti, který ovšem nedoprovází stejný pokles počtu pracovníků zajišťujících pohotovostní sluţbu. Počet zaměstnanců poruchovosti je porovnám s měrným počtem poruch typu E2 na zařízení vysokého napětí. Poruchy typu E2 představují poruchy s poškozeným zařízením. Definice a způsob evidence těchto poruch se v průběhu let nezměnila. Tyto poruchy byly vţdy evidovány na jednotlivých dispečincích, na rozdíl od poruch na zařízení nízkého napětí které byly dříve evidovány prostřednictvím písemných záznamů na jednotlivých pracovištích a mohou tak být výrazně zkresleny.výhodou pouţití měrného počtu poruch vztaţeného na rozsah zařízení je eliminace přírůstku zařízení. Výrazný pokles poruchovosti je způsobem pouţíváním modernějších technologií, zejména kvalitních svodičů přepětí na bázi ZnO, nahrazující bleskojistky a Torokovy trubice, kvalitními kabelovými soubory částečně eliminujícími chybu lidského činitele, výrazné investice do obnovy a rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy atd. Tyto investice by se ale současně měly adekvátním způsobem projevit ve sníţených nákladech na provozování zařízení. Jedním z provozních nákladů jsou náklady na zajištění pohotovostních sluţeb. Jedno pohotovostní místo představuje mzdové náklady ve výši cca 85 tis. Kč ročně, které tvoří jen příplatky za pohotovost drţenou mimo pracoviště. Standardně zajišťují pohotovostní sluţbu na jednom pohotovostním místě čtyři zaměstnanci, střídající se postupně v týdenních turnusech. Tab. 2-1 Dlouhodobý vývoj počtu poruch a počtu pohotovostních míst Rok index Počet pohotovostních míst ,68 Měrný počet poruch vn na 100 km vedení 14,26 5,7 0,40

20 Index Cíle práce 20 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Počet pohotovostních míst Měrný počet poruch vn na 100 km vedení 0, Rok Obr. 2-1 Graf vývoje počtu poruch a počtu pohotovostních míst 3 CÍLE PRÁCE Cílem práce vytvoření matematického modelu vyuţitím teorie front, který by umoţňoval ekonomicky posoudit jednotlivé varianty řešení způsobu zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch na zařízení distribuční soustavy. Pro získání vstupních dat je nutno provést zevrubnou analýzu dat o mimořádných událostech (poruchách) v distribuční soustavě nízkého napětí 0,4 kv a vysokého napětí 22 kv dle různých hledisek.

21 Metody a postupy řešení 21 4 METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ Veškeré mimořádné události v DS jsou evidovány v aplikaci MIMS [10] v centrální databázi prostředí ORACLE. Pro zpracování dat byly základní údaje pomocí PHP skriptu a příslušného SQL dotazu zobrazeny v prostředí prohlíţeče internetových stránek a odtud vykopírovány do aplikace MICROSOFT EXCEL. Zde pomocí funkcí EXCELu a zejména kontingenčních tabulek byla data zpracována a výstupy následně zpracovány do přehledných tabulek a grafů. Z pravděpodobnostního počtu byly v této fázi práce pouţity elementárnější funkce jako je relativní četnost nebo kumulativní relativní četnost. Pro výpočet relativní četnosti hodnot v i, tedy jejich empirické pravděpodobnosti platí: c( vi ) p( vi ) (4.1) n Pro výpočet kumulativní relativní četnosti platí: p j j v i i1 p( ) (4.2) Obr. 4-1 Snímek obrazovky MIMSu evidence hlášenek událostí

22 Metody a postupy řešení 22 Obr. 4-2 Snímek obrazovky MIMSu detail časových údajů evidovaných k hlášence události 4.1 Výběr vzorků Databáze obsahuje obrovské mnoţství záznamů. Tyto záznamy je nutné zanalyzovat a vybrat pouze ty záznamy, které jsou vypovídající a kladou poţadavky na provoz a poruchovou sluţbu. Zde byla provedeno posouzení atributů a následně základní analýza dat dle času vzniku. Byly hledány abnormality a výběr záznamů byl následně zúţen jen na záznamy, jejichţ vypovídající hodnota je významná a neskreslující následné zpracování. 4.2 Analýza dat dle času vzniku V této části bylo provedena základní analýza dat dle času vzniku mimořádné události v členění na hodiny, dny v týdnu, měsíce. 4.3 Analýza dat dle délky trvání Současná legislativa definuje lhůty, do kterých musí být obnovena dodávka elektřiny po poruše. Během odstraňování poruchy není moţné osádku zaměstnanců provozu a poruchové sluţby vyuţít pro další činnost. V případě poddimenzovaného počtu zaměstnanců v pohotovosti můţe dojít k prodlouţení doby odstraňování poruch a k nedodrţení standardů daných vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb.[8] a následnému finančnímu plnění poškozeným odběratelů. Zde je provedena analýza dat ve vztahu k nastaveným standardům.

23 Metody a postupy řešení Analýza dat dle místa vzniku V tomto případě je analýza omezena jen na poruchy, ke kterým došlo na napěťové hladině nízkého napětí.0,4 kv. Ve stávajícím technickém systému není ukládána informace o místech vzniku poruchy. V případě poruch na zařízení nízkého napětí lze pro přibliţné určení místa poruchy pouţít informaci o zařízení, na kterém k poruše došlo. Zařízení je totiţ tvořeno převzatým číselníkem územně identifikačního registru. Vlastní územně identifikační registr obsahuje informace o mapovém listu. Propojením údajů technické evidence mimořádných událostí s číselníkem územně identifikačního registru lze přibliţně lokalizovat místo vzniku poruchy a následně tak rozloţení poruch v prostoru Územně identifikační registr Územně identifikační registr ÚIR-ZSJ [13] je soustava databázových číselníků jednotek územně správního, technického a sídelního členění státu do úrovně podrobnosti částí obcí, katastrálních území a ZSJ. Obsahuje jejich názvy, kódy, vzájemné vazby a doplňující informativní údaje. Je zdrojem číselníků ZSJ a částí obcí, další číselníky aktualizuje a propojuje k datu společné datové uzávěrky. ÚIR-ZSJ byl vytvářen v letech pod gescí Ministerstva pro místní rozvoj a do března 2005 byl zveřejňován prostřednictvím webové stránky MMR, od března 2004 patří pod gesci ČSÚ. Jednotlivé číselníky jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, obsahují však navíc různé doplňkové informativní údaje a udrţují kontinuitu vůči dříve pouţívaným kódům. Mezi doplňující informace patří označení mapového listu mapy středního měřítka 1: Mapa středního měřítka Základní mapa středního měřítka [12] vznikla roku 1968 na základě poţadavku vytvoření modifikované soustavy polohově nedeformovaných, ale obsahově ochuzených map pro potřeby národního hospodářství, státní správy, vzdělávání a plánovací a projekční činnost. Tyto mapy nesměly kvůli utajení obsahovat geografické a rovinné souřadnice a z označení mapového rámu nesmělo být moţné klasickými postupy matematické kartografie určit souřadnice jeho rohů na elipsoidu nebo v rovině. Celkové barevné ladění map je záměrně nevýrazné, mapy mají slouţit pro graficky výrazný zákres tematických informací uţivatelem. Mapy jsou vyhotoveny v souřadnicovém systému S JTSK v Křovákově dvojitém konformním kuţelovém zobrazení Besselova elipsoidu a výškovém systému Balt po vyrovnání. Klad a označení mapových listů vychází ze základního měřítka 1: Pole map ZM200 jsou v rovině S JTSK vymezeny umělou konstrukcí pravidelně se sbíhajících čar, které zhruba sledují obraz zeměpisných poledníků. Dvojice sousedních paprsků vymezuje sloupec, ve kterém je umístěno 5 listů ZM200 tak, ţe jejich základny jsou rovnoběţné. Vrchní strana celkového sloupce má šířku 47 cm, spodní strana 50 cm. Mapové listy pak tvoří pravidelné lichoběţníky o konstantní výšce 38 cm které mají v příslušné řadě stejnou velikost pro celé území státu.

24 Metody a postupy řešení 24 Obr. 4-3 Klad a označení mapových listů základní mapy středního měřítka Označení ZM200 se skládá z názvu významného zobrazeného sídla a čísla vrstvy (0 aţ 4) a sloupce (1 aţ 8). Listy ZM menších měřítek vznikají postupnou lineární interpolací, tj. čtvrcením listu mapy menšího měřítka a přidáním označení kvadrantu. Systém čtvrcení není zachován u měřítka 1:10 000, které vznikne rozdělením ZM50 na 5 sloupců a 5 vrstev. Z geometrické podstaty interpolace (vzhledem ke konstrukci mapového rámu) plyne, ţe si mapové listy všech měřítek zachovávají rovnoběţnost dolní a horní základny a výšku 38 cm. Jednotlivé listy téhoţ měřítka obecně nemají stejné rozměry, délky úhlopříček ani plochu. Souřadnice jejich rohů nejsou okrouhlé hodnoty v ţádném systému souřadnic. Obr. 4-4 Systém dělení základní mapy středního měřítka Obr. 4-5 Postup dělení mapových listů základní mapy středního měřítka

25 Metody a postupy řešení 25 Z podstaty vzniku mapových listů vyplývá, ţe jednotlivé mapové listy stejného měřítka nemají obecně stejné rozměry, délky úhlopříček ani plochu a souřadnice jejich rohů nejsou celočíselné hodnoty. Tab. 4-1 vznik a příklad označení mapového listu Základní mapy středního měřítka měřítko výchozí mapa Dělení výchozí mapy příklad označení 1: : ZM : ZM : ZM : ZM Tab. 4-2 Příklad kladu mapových listů mapy 1:

Příloha 1. Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP

Příloha 1. Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP Příloha 1 Náleţitosti a uspořádání textové části VŠKP Náležitosti a uspořádání textové části VŠKP je určeno v tomto pořadí: a) titulní list b) zadání VŠKP c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová

Více

Bakalářská práce bakalářský studijní obor Teleinformatika

Bakalářská práce bakalářský studijní obor Teleinformatika VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav telekomunikací Bakalářská práce bakalářský studijní obor Teleinformatika Student: Bílek Petr ID: 78462 Ročník: 3

Více

NÁVRH ŘEŠENÍ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI

NÁVRH ŘEŠENÍ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH ŘEŠENÍ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008

SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008 Lokální distribuční soustava UNIPETROL RPA, s.r.o. SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008 (dle vyhlášky č. 540/2005 Sb.) Autor snímku: Miroslav Mertl SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ

Více

Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Stránka 1

Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB. Stránka 1 Tabulka 1 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB Držitel licence: Severočeské doly a.s. - vymezené území Doly Bílina :2015 Napěťová hladina nn vn vvn [-]

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE (MMSE) Pokyny pro vypracování

DIPLOMOVÁ PRÁCE (MMSE) Pokyny pro vypracování Magisterský studijní obor 2. ročník ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA Akademický rok 2011/2012 FEKT VUT v Brně DIPLOMOVÁ PRÁCE (MMSE) Pokyny pro vypracování 1. Diplomová práce musí být svázána v pevných

Více

Spolehlivost dodávek elektrické energie

Spolehlivost dodávek elektrické energie Co je to spolehlivost? Je to obecná vlastnost Je to schopnost plnit požadované funkce v daných mezích v čase podle stanovených technických podmínek Spolehlivost obsahuje dílčí vlastnosti jako např. bezporuchovost,

Více

Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu

Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu Spolehlivost distribuce elektřiny v českém a evropském kontextu Petr Skala, Václav Dětřich EGÚ Brno, a.s. Spolehlivost Spolehlivost Obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti objektu plnit požadované

Více

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Jan Šefránek Energetický regulační úřad MSV Brno 2010 1. Kvalita elektrické energie Energetický zákon (č. 458/2000 Sb., v platném znění) udává

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS

AH-ENERGY, s.r.o. Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS AH-ENERGY, s.r.o., Zlín Standardy kvality dodávek elektřiny AH-ENERGY, s.r.o. ZLÍN Výkaz dodržování standardů kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS Březen 2016 1 AH-ENERGY, s.r.o., Zlín

Více

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz Kvalita elektřiny Ing. Jan Šefránek Energetický regulační úřad Jan.Sefranek@eru.cz AMPER 2013 Kvalita dodávek elektřiny Kvalita dodávek a služeb je stanovena vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 3 Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Voltage regulation in MV and LV distribution grid René Vápeník rene.vapenik@cez.cz ČEZ Distribuční

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

PROVOZNÍ INSTRUKCE. SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. DSO_PI_00044r01 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: PROVOZNÍ INSTRUKCE SPOLEČNOST: ČEZ Distribuce, a. s. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: NÁZEV DOKUMENTU: DSO_PI_00044r01 Připojování výroben po odstávce do paralelního provozu s distribuční soustavou společnosti ČEZ

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S

V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P I S Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. (dále jen ARÚP) se sídlem Letenská 4, 118 01 Praha 1 ARÚP vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY:

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLŮM S NÁZVY: odběratelům ze sítí nízkého napětí V souladu s 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA

BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV BRNO KOMPLEXNÍ DOPRAVNÍ ANALÝZA Diplomová práce Jan Kučera Vedoucí práce: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Brno 2013 Bibliografický záznam Autor:

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3. Parametry kvality elektrické energie PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY DALKIA INDUSTRY CZ, a.s. PŘÍLOHA 3 Parametry kvality elektrické energie Datum aktualizace přílohy 3: prosinec 2013 Datum schválení Energetickým regulačním

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů

Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Využívání katastrálních map ve státní statistice včera, dnes a zítra (pro seminář Digitalizace katastrálních map, Nemoforum, červen 2007) Ing. Zdeňka Udržalová odbor statistických registrů Obsah prezentace

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES) První paralelní připojení Pavel Kraják (ČENES) Možnosti připojení po novele EZ Standardní připojení licencovaného subjektu (žádost o připojení, smlouva o připojení) Standardní připojení nelicencovaného

Více

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně

AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně AEM Vyhláška o stavech nouze regulační stupně Ludmila Vrbová 24. června 2009 Minulý stav Současná vyhláška Zkušenosti z 25.7.2006 ukázaly na nejasnosti výkladu a uplatnění snížení výkonu ve výši 37% při

Více

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 1/2013 OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL

Více

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb.

VYHLÁŠKA. č. 70/2016 Sb. IV. VYHLÁŠKA č. 70/2016 Sb. ze dne 25. února 2016 o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích Energetický regulační úřad stanoví podle 98a odst. 2 písm. j) zákona č. 458/2000

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013 ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.

Více

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi

Dodatek číslo 4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta uzavřená mezi Dodatek číslo 4 Kolektivní smlouva vyššího stupně na léta 2005 2008 uzavřená mezi Odborovým svazem ECHO se sídlem nám. W. Churchilla 2, Praha 3 zastoupeným JUDr. Zdeňkem Černým předsedou Odborového svazu

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER

OCELOVÁ KONSTRUKCE ROZHLEDNY STEEL STRUCTURE OF VIEWING TOWER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, Síťové aspekty integrace OZE Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno, 16. 3. 2016 Obsah Úvod Úvod Vliv na síť Varianty rozvoje Opatření energetiky Shrnutí Úvod: představení EGÚ Brno EGÚ Brno

Více

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. MESIT reality, s.r.o.

HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. MESIT reality, s.r.o. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY MESIT reality, s.r.o. Vypracoval: Martin Kubiš Kontroloval: Bc. Rostislav Beníček Schválil: Ing. Stanislav Mach Platnost od: 1. 1. 2016 1 OBSAH Identifikační

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince 2010 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu

Více

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do )

Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od do ) Vnitřní mzdový předpis pro neakademické pracovníky Masarykovy univerzity v Brně (ve znění účinném od 1.1.2005 do 31.12.2008) Článek 1 Obecná ustanovení Podle 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Havarijní plán. rok LDS elektřiny MOTORPAL, a.s.

Havarijní plán. rok LDS elektřiny MOTORPAL, a.s. Havarijní plán LDS elektřiny MOTORPAL, a.s. rok 2016 Název provozovatele: MOTORPAL, a.s. Organizační jednotka: Facility Ulice a číslo popisné: Humpolecká 313/5 Město: Jihlava - Staré Hory PSČ: 587 41 tel.:

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 1 V JIHLAVĚ 30. 5. 201 ČÁSTKA 3/201 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2013 2 Zpráva

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2018 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2018 E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

18. korekční faktor regulační báze aktiv, 19. korekční faktor zisku, 20. korekční faktor za použití přenosové sítě,

18. korekční faktor regulační báze aktiv, 19. korekční faktor zisku, 20. korekční faktor za použití přenosové sítě, Strana 4581 348 VYHLÁŠKA ze dne 12. října 2012, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů Energetický

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

Více

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 11/216 1 www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k bezpečnostnímu standardu dodávky plynu v ČR a str. 3 Počet

Více

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN PROVÁDĚJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN PROVÁDĚJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ 1442120001-0816-006-1 UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. Na základě 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Rozvodné

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb

Určeno pro Navazující magisterský studijní program Stavební inženýrství, obor Pozemní stavby, zaměření Navrhování pozemních staveb Vzorový dokument pro zpracování základního posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro účely Diplomové práce ve formě projektové dokumentace stavby zpracovávané na Ústavu pozemního stavitelství, FAST,

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/2016

Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/2016 Měsíční zpráva o vyhodnocení bezpečnostního standardu dodávky plynu v ČR 1/216 1 6 6 8 6 1 www.eru.cz Obsah Zkratky a jejich význam a str. 2 Komentář k bezpečnostnímu standardu dodávky plynu v ČR a str.

Více

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva. k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Tisková zpráva 29. listopadu 2016 k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Celkové regulované složky ceny elektřiny v roce

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

Předmět úpravy. Dispečerské řízení

Předmět úpravy. Dispečerské řízení VYHLÁŠKA ze dne 10. října 2012 o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor výstavby a ÚP V Písku dne: 02.05.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nevýhradní licenční smlouva o užití základní báze geografických dat (ZABAGED ) NÁVRH

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II,

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II, ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát oblastní pracoviště Inspekční zpráva Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Balbínova 328, Příbram II, 261 81 Identifikátor

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1lbsarea4qts)

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1lbsarea4qts) PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ VYHLÁŠKY O DISPEČERSKÉM ŘÍZENÍ PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY A O PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ V. Vyhláška o dispečerském řízení

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE

ADS DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE DOCHÁZKOVÝ SOFTWARE Program ADS je komfortní a sofistikovaný software pro zpracování docházky na základě dat načtených systémem ACS-line. Umožňuje libovolnou práci s daty a výpočty dle nastavených směn

Více

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU

VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU VIII. PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Stanovená délka pracovní doby... 2 2.2 Zkrácená pracovní doby... 3 2.3 Kratší pracovní doba... 3 2.4 Rozvržení pracovní

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice

7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice 7. Rozdělení pravděpodobnosti ve statistice Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí Jednou z úloh statistiky je odhad (výpočet) hodnot statistického znaku x i,

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.

Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer ČEPS, a.s Seminář AEM Aktualizace vyhlášky o stavech nouze Praha 24.6.2009 Obsah

Více