ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŢBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŢBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF ELECTRICAL POWER ENGINEERING ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŢBY PRO LIKVIDACI PORUCH NA ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR RENÉ VÁPENÍK BRNO 2007

2

3

4 LICENČNÍ SMLOUVA POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŢÍT ŠKOLNÍ DÍLO uzavřená mezi smluvními stranami: 1. Pan Jméno a příjmení: René Vápeník Bytem: Komenského 416, Příbram VII Narozen/a (datum a místo): v Příbrami (dále jen autor ) 2. Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, se sídlem Údolní 244/53, Brno, a jejímţ jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (dále jen nabyvatel ) Čl. 1 Specifikace školního díla 1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): disertační práce diplomová práce bakalářská práce jiná práce, jejíţ druh je specifikován jako... (dále jen VŠKP nebo dílo) Název VŠKP: Vedoucí/ školitel VŠKP: Ústav: Zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch na zařízení distribuční soustavy Ing. Michal Chmela, Ph.D. Ústav elektroenergetiky Datum obhajoby VŠKP: VŠKP odevzdal autor nabyvateli v * : tištěné formě počet exemplářů.. elektronické formě počet exemplářů.. * hodící se zaškrtněte

5 2. Autor prohlašuje, ţe vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané a specifikované. Autor dále prohlašuje, ţe při zpracovávání díla se sám nedostal do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a ţe je dílo dílem původním. 3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 4. Autor potvrzuje, ţe listinná a elektronická verze díla je identická. Článek 2 Udělení licenčního oprávnění 1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené dílo nevýdělečně uţít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoţenin. 2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a majetkových práv k dílu. 3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti ihned po uzavření této smlouvy 1 rok po uzavření této smlouvy 3 roky po uzavření této smlouvy 5 let po uzavření této smlouvy 10 let po uzavření této smlouvy (z důvodu utajení v něm obsaţených informací) 4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením 47b zákona č. 111/ 1998 Sb., v platném znění, nevyţaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze zákona. Článek 3 Závěrečná ustanovení 1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemţ po jednom vyhotovení obdrţí autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloţeno do VŠKP. 2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V Brně dne:... Nabyvatel Autor

6 Bibliografická citace práce: VÁPENÍK, R. Zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch na zařízení distribuční soustavy. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2007, 86 stran. Prohlašuji, ţe jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně a pouţil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloţeném seznamu. Zároveň bych na tomto místě chtěl poděkovat vedoucímu diplomové práce Ing. Michalovi Chmelovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky k mé práci.

7 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Bakalářská práce Zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch na zařízení distribuční soustavy René Vápeník vedoucí: Ing. Michal Chmela, Ph.D. Ústav elektroenergetiky, FEKT VUT v Brně, 2007 Brno

8 BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Faculty of Electrical Engineering and Communication Department of Electrical Power Engineering Bachelor s Thesis Assuring the Emergency Service for the Clearance of Faults of Distribution Network Equipment by René Vápeník Supervisor: Ing. Michal Chmela, Ph.D. Brno University of Technology, 2007 Brno

9 Abstrakt 9 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce je řešení problematiky stanovení rozsahu a způsobu zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch v distribuční soustavě. Základem je statistické zpracování dat o mimořádných událostech v distribuční části energetické soustavy v napěťových hladinách nízkého napětí 0,4 kv a vysokého napětí 22 kv v regionu Středočeského kraje. Toto statistické zpracování je provedeno z místního a časového hlediska s přihlédnutím na poţadavky legislativy České republiky. Součástí bakalářské práce je definice kalamity. Dále stanovuje, které vlivy mají význam pro následné zpracování a jsou podstatné pro další posuzovaní dané problematiky a které naopak jsou nevýznamné. Pro stanovení rozsahu a způsobu řešení zajištění poruchové sluţby byl vytvořen matematický model vyuţívající teorie front. KLÍČOVÁ SLOVA: poruchová sluţba; likvidace poruch; distribuční soustava; teorie front.

10 Abstract 10 ABSTRACT The objective of this work is to describe the solution to the problems of determining the extent and methods of assuring emergency service for the clearance of faults in the distribution system. The statistical analysis of data concerning emergency events in the distribution part of the power system at 0.4 kv low voltage and 22 kv medium voltage levels in the Central Bohemian region form the basis of the work. This statistical analysis is performed according to territorial and time viewpoints with respect to the Czech legislation requirements. The work includes a definition of calamity and determines both the factors that are important for subsequent processing and significant for the further assessing of the problem and the factors that are meaningless. To find the extent of emergency service and methods for its assuring, a mathematical model based on the queueing theory was created. KEY WORDS: Emergency service; clearance of faults; distribution network; queueing theory.

11 Seznam obrázků 11 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 2-1 Graf vývoje počtu poruch a počtu pohotovostních míst Obr. 4-1 Snímek obrazovky MIMSu evidence hlášenek událostí Obr. 4-2 Snímek obrazovky MIMSu detail časových údajů evidovaných k hlášence události Obr. 4-3 Klad a označení mapových listů základní mapy středního měřítka Obr. 4-4 Systém dělení základní mapy středního měřítka Obr. 4-5 Postup dělení mapových listů základní mapy středního měřítka Obr. 5-1 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle hodiny vzniku nebo ohlášení Obr. 5-2 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle hodiny vzniku Obr. 5-3 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle dne v týdnu Obr. 5-4 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle dne v týdnu Obr. 5-5 Polygon relativních četností dle typu mimořádných událostí a dne vzniku události Obr. 5-6 Polygon relativních četností dle typu vybraných mimořádných událostí a dne vzniku události Obr. 5-7 Polygon relativních četností dle typu mimořádných událostí a času vzniku události Obr. 5-8 Polygon relativních četností vybraných mimořádných událostí dle typu a času vzniku události Obr. 5-9 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle měsíce Obr Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle měsíce Obr. 6-1 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle hodiny vzniku nebo ohlášení Obr. 6-2 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle hodiny vzniku Obr. 6-3 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle dne v týdnu Obr. 6-4 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle dne v týdnu Obr. 6-5 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn dle měsíce Obr. 6-6 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn dle měsíce Obr. 6-7 Histogram pravděpodobností vzniku poruchy pojistky zákazníka dle délky trvání Obr. 6-8 Graf distribuční funkce pravděpodobnosti vzniku poruchy pojistky zákazníka dle délky trvání Obr. 6-9 Histogram pravděpodobností vzniku poruchy na zařízení nn dle délky trvání Obr Graf distribuční funkce pravděpodobnosti vzniku poruchy na zařízení nn dle délky trvání Obr Histogram pravděpodobností vzniku poruchy na zařízení vn dle délky trvání Obr Graf distribuční funkce pravděpodobnosti vzniku poruchy na zařízení vn dle délky trvání Obr. 8-1 Graf dostupnosti zaměstnanců v nepřetržitém směnovém režimu... 61

12 Seznam obrázků 12 Obr. 8-2 Graf dostupnosti zaměstnanců v jednosměnném provozu Obr. 8-3 Graf dostupnosti zaměstnanců v dvousměnném provozu Obr. 8-4 Graf mzdových nákladů pro jednotlivé varianty zajištění pohotovostní služby Obr. 8-5 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí nn v členění dle 8 hodinových časových úseků vzniku Obr. 8-6 Histogram pravděpodobnosti vzniku událostí vn v členění dle 8 hodinových časových úseků vzniku Obr. 9-1 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst Obr. 9-2 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=100, λ=26, μ=1, Obr. 9-3 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=50, λ=13, μ=0, Obr. 9-4 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=100, λ=26, μ=0, Obr. 9-5 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=100, λ=26, různé μ Obr. 9-6 Graf doby čekání na vyřízení požadavku v závislosti na počtu obslužných míst pro N=100, různé λ, μ=0,

13 Seznam tabulek 13 SEZNAM TABULEK Tab. 2-1 Dlouhodobý vývoj počtu poruch a počtu pohotovostních míst Tab. 4-1 vznik a příklad označení mapového listu Základní mapy středního měřítka Tab. 4-2 Příklad kladu mapových listů mapy 1: Tab. 4-3 Počty částí obcí v jednotlivých mapových čtvercích Tab. 5-1 Počet evidovaných událostí Tab. 5-2 Počet mimořádných událostí v jednotlivých letech Tab. 5-3 Počet mimořádných událostí dle typu a napětí Tab. 5-4 Počet vybraných mimořádných událostí Tab. 5-5 Počet událostí dle hodiny vzniku nebo ohlášení Tab. 5-6 Počet událostí dle dne vzniku Tab. 5-7 Počet mimořádných událostí v členění dle typů a dne vzniku Tab. 5-8 Relativní četnost mimořádných událostí v členění dle typů a dne vzniku Tab. 5-9 Počet mimořádných událostí dle typu a hodiny vzniku Tab Relativní četnost mimořádných událostí dle typu a hodiny vzniku Tab Počet mimořádných událostí dle měsíce vzniku Tab. 6-1 Počet mimořádných událostí Tab. 6-2 Počet mimořádných událostí dle hodiny vzniku nebo ohlášení Tab. 6-3 Počet mimořádných událostí dle dne vzniku Tab. 6-4 Počet mimořádných událostí dle měsíce vzniku Tab. 6-5 Přehled vybraných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb Tab. 6-6 Počet mimořádných událostí typu poškozená pojistka zákazníka dle délky trvání Tab. 6-7 Počet mimořádných událostí na zařízení nn dle délky trvání Tab. 6-8 Počet mimořádných událostí na zařízení vn dle délky trvání Tab. 6-9 Přehled plnění vybraných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb Tab Přehled časových limitů 95% plnění vybraných standardů dle vyhlášky č. 540/2005 Sb Tab Prostorové rozložení kumulativního počtu poruch na zařízení nn v jednotlivých mapových čtvercích Tab Prostorové rozložení relativní četnosti 10-3 počtu poruch na zařízení nn v jednotlivých mapových čtvercích Tab Počet dní výskytu určitého počtu poruch na zařízení nn Tab Počet dní výskytu určitého intervalu počtu poruch na zařízení nn Tab Počet dní výskytu určitého počtu poruch na zařízení vn... 57

14 Seznam tabulek 14 Tab Počet dní výskytu určitého intervalu počtu poruch na zařízení vn Tab Počet událostí překračující hladinu významnosti Tab Výčet dní, kdy došlo k výraznému překročení poruch na zařízení nn Tab Výčet dní, kdy došlo k výraznému překročení poruch na zařízení vn Tab Výčet dní, kdy došlo k výraznému překročení poruch s uvedením směru a síly větru Tab. 8-1 Výpočet ročních mzdových nákladů různých variant řešení pohotovostní služby Tab. 9-1 Ukázka matematického modelu vstupní údaje Tab. 9-2 Ukázka matematického modelu vypočtené údaje Tab Porovnání variant s vyčíslením celkových nákladů... 77

15 Seznam symbolů a zkratek 15 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK c počet obsluţných míst zaměstnanců připravených k odstraňování poruch c(v i ) četnost hodnot v i K NS příplatek za nepřetrţitý směnový reţim [Kč.hod.-1] K OS příplatek za odpolední směnu [Kč.hod.-1] K PN příplatek za práci v noci [Kč.hod.-1] K PP odměna za pracovní pohotovost v pracovní dny[kč.hod.-1] K PV odměna za pracovní pohotovost v mimopracovní dny [Kč.hod.-1] K T měsíční tarifní mzda zaměstnance [Kč.měsíc-1] L q očekávaný počet poruch ve frontě N - maximální dovolený (uvaţovaný) počet poruch v systému, velikost vstupního proudu n počet vzorků n hn počet hodin odpracovaných v době od 22:00 do 6:00 n ho počet hodin odpracovaných v době od 14:00 do 22:00 N M mzdové náklady [Kč.rok-1] n mp počet mimopracovních dní v roce N O mzdové náklady na odměny za pracovní pohotovost [Kč.rok-1] N P mzdové náklady na příplatky [Kč.rok-1] n pd počet pracovních dní v roce n pp počet hodin pohotovosti v pracovní den N T mzdové náklady na tarifní mzdu [Kč.rok-1] n z počet zaměstnanců p j kumulativní relativní četnost p 0 pravděpodobnost, ţe v systému (=frontě+obsluze) není ţádná porucha p N - pravděpodobnost, ţe v systému (=frontě+obsluze) je právě maximální počet poruch p(v i ) relativní četnost hodnoty v i W q očekávaná doba čekání na vyřízení poţadavku, doba strávená poruchou ve frontě - parametr ustáleného stavu λ - průměrný počet poruch přišlých do fronty za jednotku času λ eff - tempo příchodů μ - parametr tempa obsluhy

16 Seznam symbolů a zkratek 16 ČSÚ Český statistický úřad DS distribuční soustava DŘT dispečerská řídící technika ELM elektroměrová sluţba ERÚ Energetický regulační úřad HDO hromadné dálkové ovládání GD - nespecifikovaný typ fronty (general discipline) MIMS technický informační systém nn nízké napětí PPS provoz a poruchová sluţba RD rajónní dispečink ÚD - údrţba ÚIR územně identifikační registr vn - vysoké napětí vvn velmi vysoké napětí ZSJ základní sídelní jednotka

17 Obsah 17 OBSAH 1 ÚVOD CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY CÍLE PRÁCE METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ VÝBĚR VZORKŮ ANALÝZA DAT DLE ČASU VZNIKU ANALÝZA DAT DLE DÉLKY TRVÁNÍ ANALÝZA DAT DLE MÍSTA VZNIKU ÚZEMNĚ IDENTIFIKAČNÍ REGISTR MAPA STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA URČENÍ KALAMITY MATEMATICKÝ MODEL EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ VÝBĚR VZORKŮ EVIDENCE UDÁLOSTÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ EVIDENCE MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ TYPY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ POSOUZENÍ VZORKU DAT ANALÝZA DAT UDÁLOSTÍ ANALÝZA DAT UDÁLOSTÍ DLE ČASU VZNIKU UDÁLOSTI STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ DLE HODINY VZNIKU STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ PODLE DNE VZNIKU STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ VZNIKU UDÁLOSTÍ DLE MĚSÍCE VYHODNOCENÍ ANALÝZA DAT MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ DLE DÉLKY TRVÁNÍ STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ NN STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ VN VYHODNOCENÍ ANALÝZA DAT DLE MÍSTA VZNIKU STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ NN VYHODNOCENÍ DEFINICE KALAMITY STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ NN STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ UDÁLOSTÍ NA ZAŘÍZENÍ VN VYHODNOCENÍ KRITÉRIA PRO HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ VARIANTY ZAJIŠTĚNÍ PORUCHOVÉ SLUŢBY POPIS ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VARIANT...61

18 Obsah NEPŘETRŢITÝ SMĚNOVÝ REŢIM JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ SE ZAJIŠTĚNÍM POHOTOVOSTNÍ SLUŢBY V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ DVOUSMĚNNÝ PROVOZ SE ZAJIŠTĚNÍM POHOTOVOSTNÍ SLUŢBY V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ EKONOMICKÉ POSOUZENÍ VARIANT VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT VYTVOŘENÍ MATEMATICKÉHO MODELU URČENÍ MODELU HROMADNÉ OBSLUHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH MODELOVÝCH SITUACÍ MODELOVÁ SITUACE PRO N=100, Λ=26, Μ=1, MODELOVÁ SITUACE PRO N=50, Λ=13, Μ=0, MODELOVÁ SITUACE PRO N=100, Λ=26, Μ=0, SIMULACE SITUACE PRO N=100, Λ=26, RŮZNÉ Μ SIMULACE SITUACE PRO N=100, RŮZNÉ Λ, Μ=0, VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH MODELOVÝCH SITUACÍ EKONOMICKÉ POSOUZENÍ VARIANT ZÁKLADNÍ ZNAKY POSUZOVANÝCH VARIANT NEPŘETRŢITÝ SMĚNOVÝ REŢIM JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ SE ZAJIŠTĚNÍM POHOTOVOSTNÍ SLUŢBY V MIMOPRACOVNÍ DOBĚ VYHODNOCENÍ VARIANT ZÁVĚR SOUČASNÝ STAV SHRNUTÍ NOVÝCH VĚDECKÝCH POZNATKŮ PRÁCE ZÁVĚRY PRÁCE A JEJÍ PŘÍNOS VÝZNAM A VYUŢITÍ DOSAŢENÝCH VÝSLEDKŮ NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU...80 POUŢITÁ LITERATURA...81 PŘÍLOHA A VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 540/2005 SB PŘÍLOHA B VÝŇATEK ZE ZÁKONÍKU PRÁCE...85

19 Úvod 19 1 ÚVOD Předmětem této práce je posouzení úrovně zajištění pohotovostních sluţeb pro likvidaci poruch v distribuční soustavě nízkého a vysokého napětí. Energetické firmy v současné době procházejí velkou transformací, jejímţ cílem je zvýšení výkonnosti a efektivnosti zajišťovaných činností s cílem zajistit konkurenceschopnost v trţním prostředí. Přesná definice rozsahu a způsobu zajištění poruchové sluţby je jednou z moţných oblastí hledání úspor nákladů a zvýšení efektivity práce. Na jedné straně stojí spokojenost zákazníka, mnoţství nedodané energie, sankce za nedodrţení standardů [8], proti tomu stojí náklady na pohotovostní místo, náklady na mzdy, zvyšující se o příplatky za přesčasy. Cílem je najít optimální rovnováhu mezi ztrátou, která energetické firmě hrozí (spokojenost zákazníka, ušlý zisk za nedodanou energii, sankce a náhrady škod) a náklady, které je třeba vynaloţit k minimalizaci ztrát. Při tomto posouzení je třeba přihlédnout i k dalším legislativním poţadavkům, zejména zákoníku práce [9], k nutnosti dodrţovat přestávky mezi směnami, k limitu přesčasových hodin. 2 CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY V současné době je úroveň zajištění pohotovostních sluţeb pro likvidaci poruch v distribuční soustavě řešena dílčími optimalizačními kroky bez všestranného posouzení. Tyto dílčí optimalizační kroky navíc vznikají jako vedlejší produkt jiných racionalizačních opatření spočívající například v reorganizaci firmy na procesně orientovanou společnost, resp. ve sniţování počtu pracovišť a v centralizaci řízení. Graf 2-1 dokládá nevýhody stávajícího stavu. Z grafu je zřejmý výrazně vyšší pokles poruchovosti, který ovšem nedoprovází stejný pokles počtu pracovníků zajišťujících pohotovostní sluţbu. Počet zaměstnanců poruchovosti je porovnám s měrným počtem poruch typu E2 na zařízení vysokého napětí. Poruchy typu E2 představují poruchy s poškozeným zařízením. Definice a způsob evidence těchto poruch se v průběhu let nezměnila. Tyto poruchy byly vţdy evidovány na jednotlivých dispečincích, na rozdíl od poruch na zařízení nízkého napětí které byly dříve evidovány prostřednictvím písemných záznamů na jednotlivých pracovištích a mohou tak být výrazně zkresleny.výhodou pouţití měrného počtu poruch vztaţeného na rozsah zařízení je eliminace přírůstku zařízení. Výrazný pokles poruchovosti je způsobem pouţíváním modernějších technologií, zejména kvalitních svodičů přepětí na bázi ZnO, nahrazující bleskojistky a Torokovy trubice, kvalitními kabelovými soubory částečně eliminujícími chybu lidského činitele, výrazné investice do obnovy a rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy atd. Tyto investice by se ale současně měly adekvátním způsobem projevit ve sníţených nákladech na provozování zařízení. Jedním z provozních nákladů jsou náklady na zajištění pohotovostních sluţeb. Jedno pohotovostní místo představuje mzdové náklady ve výši cca 85 tis. Kč ročně, které tvoří jen příplatky za pohotovost drţenou mimo pracoviště. Standardně zajišťují pohotovostní sluţbu na jednom pohotovostním místě čtyři zaměstnanci, střídající se postupně v týdenních turnusech. Tab. 2-1 Dlouhodobý vývoj počtu poruch a počtu pohotovostních míst Rok index Počet pohotovostních míst ,68 Měrný počet poruch vn na 100 km vedení 14,26 5,7 0,40

20 Index Cíle práce 20 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Počet pohotovostních míst Měrný počet poruch vn na 100 km vedení 0, Rok Obr. 2-1 Graf vývoje počtu poruch a počtu pohotovostních míst 3 CÍLE PRÁCE Cílem práce vytvoření matematického modelu vyuţitím teorie front, který by umoţňoval ekonomicky posoudit jednotlivé varianty řešení způsobu zajištění poruchové sluţby pro likvidaci poruch na zařízení distribuční soustavy. Pro získání vstupních dat je nutno provést zevrubnou analýzu dat o mimořádných událostech (poruchách) v distribuční soustavě nízkého napětí 0,4 kv a vysokého napětí 22 kv dle různých hledisek.

21 Metody a postupy řešení 21 4 METODY A POSTUPY ŘEŠENÍ Veškeré mimořádné události v DS jsou evidovány v aplikaci MIMS [10] v centrální databázi prostředí ORACLE. Pro zpracování dat byly základní údaje pomocí PHP skriptu a příslušného SQL dotazu zobrazeny v prostředí prohlíţeče internetových stránek a odtud vykopírovány do aplikace MICROSOFT EXCEL. Zde pomocí funkcí EXCELu a zejména kontingenčních tabulek byla data zpracována a výstupy následně zpracovány do přehledných tabulek a grafů. Z pravděpodobnostního počtu byly v této fázi práce pouţity elementárnější funkce jako je relativní četnost nebo kumulativní relativní četnost. Pro výpočet relativní četnosti hodnot v i, tedy jejich empirické pravděpodobnosti platí: c( vi ) p( vi ) (4.1) n Pro výpočet kumulativní relativní četnosti platí: p j j v i i1 p( ) (4.2) Obr. 4-1 Snímek obrazovky MIMSu evidence hlášenek událostí

22 Metody a postupy řešení 22 Obr. 4-2 Snímek obrazovky MIMSu detail časových údajů evidovaných k hlášence události 4.1 Výběr vzorků Databáze obsahuje obrovské mnoţství záznamů. Tyto záznamy je nutné zanalyzovat a vybrat pouze ty záznamy, které jsou vypovídající a kladou poţadavky na provoz a poruchovou sluţbu. Zde byla provedeno posouzení atributů a následně základní analýza dat dle času vzniku. Byly hledány abnormality a výběr záznamů byl následně zúţen jen na záznamy, jejichţ vypovídající hodnota je významná a neskreslující následné zpracování. 4.2 Analýza dat dle času vzniku V této části bylo provedena základní analýza dat dle času vzniku mimořádné události v členění na hodiny, dny v týdnu, měsíce. 4.3 Analýza dat dle délky trvání Současná legislativa definuje lhůty, do kterých musí být obnovena dodávka elektřiny po poruše. Během odstraňování poruchy není moţné osádku zaměstnanců provozu a poruchové sluţby vyuţít pro další činnost. V případě poddimenzovaného počtu zaměstnanců v pohotovosti můţe dojít k prodlouţení doby odstraňování poruch a k nedodrţení standardů daných vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb.[8] a následnému finančnímu plnění poškozeným odběratelů. Zde je provedena analýza dat ve vztahu k nastaveným standardům.

23 Metody a postupy řešení Analýza dat dle místa vzniku V tomto případě je analýza omezena jen na poruchy, ke kterým došlo na napěťové hladině nízkého napětí.0,4 kv. Ve stávajícím technickém systému není ukládána informace o místech vzniku poruchy. V případě poruch na zařízení nízkého napětí lze pro přibliţné určení místa poruchy pouţít informaci o zařízení, na kterém k poruše došlo. Zařízení je totiţ tvořeno převzatým číselníkem územně identifikačního registru. Vlastní územně identifikační registr obsahuje informace o mapovém listu. Propojením údajů technické evidence mimořádných událostí s číselníkem územně identifikačního registru lze přibliţně lokalizovat místo vzniku poruchy a následně tak rozloţení poruch v prostoru Územně identifikační registr Územně identifikační registr ÚIR-ZSJ [13] je soustava databázových číselníků jednotek územně správního, technického a sídelního členění státu do úrovně podrobnosti částí obcí, katastrálních území a ZSJ. Obsahuje jejich názvy, kódy, vzájemné vazby a doplňující informativní údaje. Je zdrojem číselníků ZSJ a částí obcí, další číselníky aktualizuje a propojuje k datu společné datové uzávěrky. ÚIR-ZSJ byl vytvářen v letech pod gescí Ministerstva pro místní rozvoj a do března 2005 byl zveřejňován prostřednictvím webové stránky MMR, od března 2004 patří pod gesci ČSÚ. Jednotlivé číselníky jsou z hlediska obsahu zcela v souladu s platnými číselníky ČSÚ, obsahují však navíc různé doplňkové informativní údaje a udrţují kontinuitu vůči dříve pouţívaným kódům. Mezi doplňující informace patří označení mapového listu mapy středního měřítka 1: Mapa středního měřítka Základní mapa středního měřítka [12] vznikla roku 1968 na základě poţadavku vytvoření modifikované soustavy polohově nedeformovaných, ale obsahově ochuzených map pro potřeby národního hospodářství, státní správy, vzdělávání a plánovací a projekční činnost. Tyto mapy nesměly kvůli utajení obsahovat geografické a rovinné souřadnice a z označení mapového rámu nesmělo být moţné klasickými postupy matematické kartografie určit souřadnice jeho rohů na elipsoidu nebo v rovině. Celkové barevné ladění map je záměrně nevýrazné, mapy mají slouţit pro graficky výrazný zákres tematických informací uţivatelem. Mapy jsou vyhotoveny v souřadnicovém systému S JTSK v Křovákově dvojitém konformním kuţelovém zobrazení Besselova elipsoidu a výškovém systému Balt po vyrovnání. Klad a označení mapových listů vychází ze základního měřítka 1: Pole map ZM200 jsou v rovině S JTSK vymezeny umělou konstrukcí pravidelně se sbíhajících čar, které zhruba sledují obraz zeměpisných poledníků. Dvojice sousedních paprsků vymezuje sloupec, ve kterém je umístěno 5 listů ZM200 tak, ţe jejich základny jsou rovnoběţné. Vrchní strana celkového sloupce má šířku 47 cm, spodní strana 50 cm. Mapové listy pak tvoří pravidelné lichoběţníky o konstantní výšce 38 cm které mají v příslušné řadě stejnou velikost pro celé území státu.

24 Metody a postupy řešení 24 Obr. 4-3 Klad a označení mapových listů základní mapy středního měřítka Označení ZM200 se skládá z názvu významného zobrazeného sídla a čísla vrstvy (0 aţ 4) a sloupce (1 aţ 8). Listy ZM menších měřítek vznikají postupnou lineární interpolací, tj. čtvrcením listu mapy menšího měřítka a přidáním označení kvadrantu. Systém čtvrcení není zachován u měřítka 1:10 000, které vznikne rozdělením ZM50 na 5 sloupců a 5 vrstev. Z geometrické podstaty interpolace (vzhledem ke konstrukci mapového rámu) plyne, ţe si mapové listy všech měřítek zachovávají rovnoběţnost dolní a horní základny a výšku 38 cm. Jednotlivé listy téhoţ měřítka obecně nemají stejné rozměry, délky úhlopříček ani plochu. Souřadnice jejich rohů nejsou okrouhlé hodnoty v ţádném systému souřadnic. Obr. 4-4 Systém dělení základní mapy středního měřítka Obr. 4-5 Postup dělení mapových listů základní mapy středního měřítka

25 Metody a postupy řešení 25 Z podstaty vzniku mapových listů vyplývá, ţe jednotlivé mapové listy stejného měřítka nemají obecně stejné rozměry, délky úhlopříček ani plochu a souřadnice jejich rohů nejsou celočíselné hodnoty. Tab. 4-1 vznik a příklad označení mapového listu Základní mapy středního měřítka měřítko výchozí mapa Dělení výchozí mapy příklad označení 1: : ZM : ZM : ZM : ZM Tab. 4-2 Příklad kladu mapových listů mapy 1:

SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008

SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008 Lokální distribuční soustava UNIPETROL RPA, s.r.o. SOUHRNNÁ ZPRÁVA DODRŽOVÁNÍ GARANTOVANÝCH STANDARDŮ ZA ROK 2008 (dle vyhlášky č. 540/2005 Sb.) Autor snímku: Miroslav Mertl SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DODRŽOVÁNÍ

Více

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky

Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Distribuce elektrické energie a spolehlivost její dodávky Jan Šefránek Energetický regulační úřad MSV Brno 2010 1. Kvalita elektrické energie Energetický zákon (č. 458/2000 Sb., v platném znění) udává

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Spolehlivost dodávek elektrické energie

Spolehlivost dodávek elektrické energie Co je to spolehlivost? Je to obecná vlastnost Je to schopnost plnit požadované funkce v daných mezích v čase podle stanovených technických podmínek Spolehlivost obsahuje dílčí vlastnosti jako např. bezporuchovost,

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz

Kvalita elektřiny. Ing. Jan Šefránek. Energetický regulační úřad. Jan.Sefranek@eru.cz Kvalita elektřiny Ing. Jan Šefránek Energetický regulační úřad Jan.Sefranek@eru.cz AMPER 2013 Kvalita dodávek elektřiny Kvalita dodávek a služeb je stanovena vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas

PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas PRACOVNÍ DOBA SOUVISEJÍCÍ TÉMATA: 1. Přestávky v práci 2. Bezpečnostní přestávky 3. Práce přesčas ANOTACE 1. Pracovní doba, přestávky v práci, práce přesčas 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 1 V JIHLAVĚ 30. 5. 201 ČÁSTKA 3/201 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2013 2 Zpráva

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn

Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Number: 2011 13 3 Regulace napětí v distribuční soustavě vn a nn Voltage regulation in MV and LV distribution grid René Vápeník rene.vapenik@cez.cz ČEZ Distribuční

Více

Energetický regulační

Energetický regulační Energetický regulační ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD ROČNÍK 15 V JIHLAVĚ 27. 5. 2015 ČÁSTKA 2/2015 OBSAH: str. 1. Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2014 2 Zpráva

Více

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI Číslo smlouvy objednatele: 0307/2012 Číslo smlouvy zhotovitele: 1112 Město Kopřivnice se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem,

Více

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů Citace pův. předpisu: 218/2001 Sb. Částka: 84/2001 Sb. Datum přijetí: 14. června 2001

Více

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací

COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací COMPATEL 2014. Popis služby elektronických komunikací 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tento popis služby elektronických komunikací (dále jen Popis služby ) definuje podmínky přístupu k tísňovým telefonním číslům,

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého

Více

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE

PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Pracovní doba. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Definice pracovní doby ( 78 odst. 1 písm. a) ZPr) Pozitivní definice veškerá doba, kdy je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci

1 Účel reklamačního řádu a dotčení účastníci České Energetické Centrum a.s. Václavské nám. 722/2, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 840 888 889 E-mail: info@energetickecentrum.cz www.energetickecentrum.cz ENERGETICKÉ CENTRUM, a.s. Sartorisova 10, 821 08

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO

Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO Strana 1 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny - typ MO č. SoSSE/522978 uzavřená mezi: Obchodníkem s elektřinou (na straně jedné): Pražská energetika, a.s. sídlo: Na Hroudě 1492/4, 100 05 Praha

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx

www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx www.gacc.cz www.gacc.sk Vlastnosti a funkce docházkového/přístupového programu JOB ABACUS PRO 4.xx ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI job abacus pro 4.XX Docházkový software JOB ABACUS PRO zpracovává v prostředí Windows

Více

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ

ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy Monitoring eroze zemědělské půdy Ing. Jiří Kapička, Mgr. Daniel Žížala, Ing. Ivan Novotný Monitoring eroze zemědělské půdy (http://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu (SPÚ),

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení

Více

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., (dále jen MBÚ nebo zaměstnavatel), se sídlem Vídeňská 1083, 142 20, Praha 4 Krč vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Geo-informační systémy Definice, budování a život GIS Kapitola 1: Vztahy strana 2 Data, informace, IS, GIS Kapitola 1: Vztahy strana 3 Rozhodnutí Znalosti Znalostní systémy. Informace

Více

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.

Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice z Číslo předpisu: 5/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadavatel Domov pro seniory Zastávka se sídlem Sportovní 432, Zastávka, PSČ 664 84 právní forma zadavatele příspěvková

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007

* * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ. na rok 2007 Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního, oděvního

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL

OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL TRANSMISSION SYSTEMS BY THE NATURAL Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E F A K U L T A Š P E C I Á L N E H O I N Ž I N I E R S T V A KRÍZOVÝ MANAŽMENT - 1/2013 OHROŽENÍ PŘENOSOVÝCH SOUSTAV PŘÍRODNÍMI VLIVY THREAT OF THE ELECTRICAL

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím

ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Obec Pravlov, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice Směrnice č.1/2009 ZÁSADY PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím Úvodní ustanovení:

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ

SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ SMLOUVA O OCHRANĚ OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ: 60193336 DIČ: CZ60193336 zastoupený:.... zapsaný v obchodním rejstříku Městského

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 Identifikátor školy: 600 054 527

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství

DOPADOVÁ STUDIE č.15. Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství DOPADOVÁ STUDIE č.15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Studie č. 15 Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba v zemědělství Zpracoval: Institut vzdělávání v zemědělství o.p.s. Ing. Naděžda

Více

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2013 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2013 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 3 KVALITA NAPĚTÍ V LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ, ZPŦSOBY JEJÍHO ZJIŠŤOVÁNÍ A HODNOCENÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část

ČÁST PRVNÍ Obecná část 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický

Více

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 ÚSTAV TEORIE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV ČR, v.v.i. Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Interní předpis č. 2013-03 ÚTIA AV ČR, v.v.i., účinný od 1. ledna 2014 Vnitřní mzdový předpis pro veřejné výzkumné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku

Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku Rozšířené výstupy Informačního systému o průměrném výdělku A) Výstupy pro odbor 65 - odbor analýz a statistik Výsledková část ISPV-ČR za 1. pololetí a rok 2014 a 1. pololetí a rok 2015 Hrubý měsíční mzda/plat

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc.

metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Financování projektů energetických úspor ve městech m metodou EPC/EC Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. listopad 2005 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání

Více

Veřejná zakázka. Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace

Veřejná zakázka. Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace Příloha č. 1 Veřejná zakázka Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace Specifická část V Praze dne 15. 9. 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222 1

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15) 2014 MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉHO Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav

Více

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady

R E K L A M A Č N Í. I. Obecná ustanovení. II. Rozsah a podmínky odpovědnosti za vady Provoz Rokycany Stehlíkova 131/II 337 01 Rokycany R E K L A M A Č N Í Ř Á D I. Obecná ustanovení jako provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (dále jen dodavatel ) vydává ve smyslu 36 odst.

Více

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ

DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ DOHODA O SPOLUPRÁCI A ZŘÍZE Í MÍSTA ZPĚT ÉHO ODBĚRU AUTOMOBILOVÝCH BATERIÍ A AKUMULÁTORŮ uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku v platném znění a v souladu s 31h zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 NA PLNĚNÍ DÍLČÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM. Evidenční systém etapy IV VI. uzavřená mezi PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 4 k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT s centrálním zpracováním statistických úloh v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu

Více

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VÝZKUM APLKACÍ GEOINFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V SYSTÉMECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ing. Jiří Fryč, Ph.D. Školitel: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav zemědělské,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Citace: 210/2011

Více

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení

Metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podopobných zařízení Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo životního prostředí Adresa Vršovická 65/ Kontaktní osoba Mgr. Martina

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Smlouva o dodávce tepelné energie

Smlouva o dodávce tepelné energie Smlouva o dodávce tepelné energie podle 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Článek 1 Smluvní strany 1.Dodavatel: Sídlo: Zastoupená: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku. Pracovník

Více

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S)

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2. (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) PROVÁDĚCÍ SMLOUVA Č. 2 (č. ev. ČSÚ: 180 2013 S) k Rámcové smlouvě na služby odborné podpory IT v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR uzavřené

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 2 METODIKA URČOVÁNÍ NEPŘETRŽITOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ Zpracovatel: PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV AH-ENERGY,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Procter & Gamble Professional Určení efektivity žehlení PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vypracovali: Ing. Martin Pavlas, ÚPEI FSI

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 LENKA HOLÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně, Ekonomická informatika SOFTWAROVÝ AUDIT (Bakalářská

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky PŘÍPRAVA STAVEB PŘENOSOVÉ A DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY A VĚCNÁ BŘEMENA V ENERGETICE Ing. Ivan Cimbolinec Úvodem k problematice

Více