Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis"

Transkript

1 Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012 Strana 1 (celkem 8)

2 Vnitřní platový předpis o bližších platových poměrech zaměstnanců Střední školy a Základní školy, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218, (dále jen školy). Kriteria stanovená tímto vnitřním platovým předpisem při zařazování všech zaměstnanců školy do platových tříd a platových stupňů platná od vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) a z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády ). Tento vnitřní platový předpis stanoví: Článek 1 Obsah 1. Obsah 2. Zařazení zaměstnance do platové třídy a platového stupně 3. Zvláštní způsob určení platového tarifu 4. Stanovení příplatku za vedení 5. Pravidla a podmínky přiznávání osobního příplatku 6. Zvláštní příplatek 7. Nepřímá vyučovací činnost 8. Pracovní doba v souladu s 81 zákoníku práce 9. Evidence pracovní doby 10. Přiznání odměn 11. Plat nebo náhradní volno za práci přesčas 12. Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek 13. Neplacené volno 14. Jiné důležité překážky v práci 15. Dovolená na zotavenou 16. Stanovení pravděpodobného výdělku pro výpočet průměrného výdělku pro pracovněprávní účely 17. Stanovení průměrného výdělku z dohody o pracovní činnosti pro potvrzení o zaměstnání 18. Specializační příplatek pedagogického pracovníka 19. Pracovní poměr na dobu určitou dle 39 odst. 4 zákona 20. Společná ustanovení Článek 2 Zařazení zaměstnance do platové třídy a platového stupně Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací, v souladu s 123 odst. 2 zákona. Strana 2 (celkem 8)

3 Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně podle doby dosažené praxe, doby péče o dítě a doby výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby, v souladu s 123 odst. 4 zákona. Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, v souladu s 3 odst. 3 nařízení vlády a) až na dobu 4 roků, b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce. Článek 3 Zvláštní způsob určení platového tarifu Zaměstnavatel může zaměstnanci určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové v souladu s 6 nařízení vlády. Vymezení pracovních činností ostatních zaměstnanců, dle rozhodnutí ředitelky školy, o zařazení do první až páté platové třídy platné tabulky (stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů) bez přihlédnutí k délce dosažené praxe v souladu s 6 nařízení vlády: asistent pedagoga 4/5 nebo 5/5 podle pracovní náplně uklizečka 2/12 bezpečnostní pracovník 4/12 domovník 4/12 pomocná kuchařka 2/12 vrátný DČ 1/12 pradlena 2/12 skladník 3/12 krejčí 4/12 pracovník obchodního provozu 3/12 uklizečka Aspekt 2/10 Stanovení mzdy pro zaměstnance veřejně prospěšné práce dohoda s úřadem práce: základ 2/9 + osobní ohodnocení doplnění hrubé mzdy do minimální mzdy Článek 4 Stanovení příplatku za vedení Příplatek za vedení je stanoven zaměstnancům v souladu s 124 zákona. Výši příplatku za vedení určuje vedoucímu zaměstnanci v rámci stanoveného rozpětí zaměstnavatel individuálním oceněním v závislosti na náročnosti řídící práce, počtu podřízených zaměstnanců, složitosti pracovních náplní jednotlivých útvarů. Strana 3 (celkem 8)

4 Článek 5 Pravidla a podmínky přiznávání osobního příplatku Hlediska pro přiznávání osobního příplatku v souladu s 131 zákona u zaměstnanců jsou zejména: a) kvalita a úroveň výchovně vzdělávacího procesu b) zajištění úkolů a činností souvisejících s provozem školy (usměrňování různých zájmových činností, správa učebních pomůcek, odborných učeben apod.) c) získávání další a vyšší kvalifikace a schopností ve specifických úsecích pedagogické činnosti (technické znalosti, trenérská kvalifikace, supervize, kurzy apod.) d) stálé zvyšování kvality, hospodárnosti a efektivnosti práce e) zvládání a vykonávání příbuzných prací vykonávaných dalšími zaměstnanci Výše příplatku závisí také na usměrňování mzdových prostředků ze strany zřizovatele. Článek 6 Zvláštní příplatek Zvláštní příplatek náleží v souladu s 129 zákona, 8 nařízení vlády a přílohy č. 6 k nařízení vlády všem pedagogickým zaměstnancům vykonávajícím práci se zvýšenou nebo značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života. Tento příplatek je přiznáván: Skupina I Kč - Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele. - Přímá pedagogická činnost spojená s dohledem nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci učební nebo odborné praxe. Skupina II Kč - Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele. - Přímá pedagogická činnosti ve školách, třídách a výchovných skupinách s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek, s výjimkou zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném provozním režimu, a to ten, který je při splnění stanovených kritérií pro zaměstnance výhodnější. Strana 4 (celkem 8)

5 Stanovení zvláštního příplatku za práce vykonávané střídavě ve dvousměnném provozním režimu ve výši 400,-- Kč V období hlavních školních prázdnin (červenec a srpen) není splněna podmínka přímé práce se žáky pro uplatnění nároku na výplatu zvláštního příplatku. Nebude vystaven nový platový výměr na toto období, ale bude odečtena poměrná část zvláštního příplatku při uzávěrce za měsíc červenec a srpen. Zvláštní příplatek za práci třídního učitele náleží. Článek 7 Nepřímá vyučovací činnost Stanovení nepřímé vyučovací povinnosti při plném úvazku pedagogických zaměstnanců - uskutečňuje se ve zbývajících dnech v týdnu, kdy není přímá vyučovací povinnost: přímá vyuč. povinnost/den nepřímá vyuč. povinnost/den celkem Stanovení nepřímé vyučovací povinnosti: 1. učitel na plný úvazek přímá vyučovací povinnost + nepřímá vyučovací povinnost /5 dnů v týdnu / 40 hodin 2. vychovatel na plný úvazek přímá a nepřímá výchovná povinnost stanovená v rozpisu služeb / 5 dnů v týdnu / 40 hodin individuální rozpis služeb, tj. pracovní rozvrh 3. učitel a vychovatel na zkrácený úvazek individuální rozpis směn a služeb 4. provozní zaměstnanec na zkrácený úvazek - stejný počet hodin 5 dnů / týden - individuální rozpis směn Článek 8 Pracovní doba dle 81 ZP učitel, vychovatel, asistent pedagoga přímá pedagogická činnost - dle rozvrhu a rozpisu služeb - dle organizačních pokynů ředitelky školy zaměstnanci ŠJ a výdejny - v rozmezí 5,15 15,30 hod. ostatní zaměstnanci - v rozmezí 6,00-16,30 hod. 13,30-22,00 hod. školník bezpečnostní pracovník - v rozmezí 6,00 18,00 hod. - v rozmezí 6,00 22,00 hod. 20,00-9,00 hod. a dle rozpisu služeb Strana 5 (celkem 8)

6 V souladu s 83 odst. 2 zákona při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby je počítáno období 26 týdnů takto: leden - červen červenec - prosinec Článek 9 Evidence pracovní doby V souladu s 96 zákona vede organizace evidenci o pracovní době jednotlivých zaměstnanců v měsíčních výkazech. Učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga a bezpečnostní pracovníci nemají podle 88 odst. zákona z důvodu povahy práce (přímá vyučovací a výchovná činnost, dohled nad žáky) přestávky v práci, mají pouze dobu přiměřenou na jídlo a oddech, která je započítávána do pracovní doby. Článek 10 Přiznání odměn Přiznání odměn je v souladu s 134 a 224 odst. 2 zákona. Přiznání odměny při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod ve výši 5.000,- Kč. Odměny jsou poskytovány v případě dostatku finančních prostředků na základě návrhu přímého nadřízeného zaměstnance a po schválení ředitelkou školy. Článek 11 Plat nebo náhradní volno za práci přesčas V souladu s 127 zákona je prací přesčas práce konaná zaměstnancem na příkaz prvního přímého nadřízeného nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec rozvrhu pracovních směn. V souladu s 93 odst. 4 zákona je vyrovnávací období v délce 26 týdnů po sobě jdoucích pro celkový rozsah práce přesčas v průměru 8 hod. týdně: leden - červen červenec - prosinec Strana 6 (celkem 8)

7 Článek 12 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek V souladu s 135 zákona vymezení pojmu svátek a počátek svátku jako dne pracovního klidu u zaměstnanců, kteří konají práci v nočních směnách pro mzdové účely počátek a konec dnů pracovního klidu pro zaměstnance, který koná práci v nočních směnách, platí kalendářně tj. 0,00 24,00 hod. v souladu s 115 zákona. Článek 13 Neplacené volno O neplacené volno písemně žádá zaměstnanec ředitelku školy a podepsaný doklad přikládá k měsíčnímu výkazu. Článek 14 Jiné důležité osobní překážky v práci V souladu s 199 zákona a nařízení vlády č. 590/2006 Sb., žádá zaměstnanec o přerušení práce z důvodu jiné osobní překážky v práci písemně na základě propustky prvního přímého nadřízeného. Potvrzenou propustku přikládá k měsíčnímu výkazu. Článek 15 Dovolená na zotavenou V souladu s 217 zákona určuje čerpání dovolené na zotavenou zaměstnavatel podle písemného rozvrhu čerpání dovolené. Individuálně žádá zaměstnanec prvního přímého nadřízeného o čerpání dovolené na zotavenou na základě žádanky nebo dovolenky, kterou vyplněnou a podepsanou přikládá k měsíčnímu výkazu. Nejstarší dovolená bude čerpána jako první. Článek 16 Stanovení pravděpodobného výdělku pro výpočet průměrného výdělku pro pracovněprávní účely V souladu s 355 zákona stanoví organizace pravděpodobný výdělek z hrubého platu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl, kdyby normálně pracoval. Strana 7 (celkem 8)

8 Článek 17 Stanovení výpočtu průměrného výdělku z dohody o pracovní činnosti pro potvrzení o zaměstnání V souladu s 356 zákona stanoví organizace průměrný výdělek: hrubá mzda za předchozí čtvrtletí / počet odpracovaných hodin = Kč/hodina Kč/hodina x průměrný počet odpracovaných hodin týdně x koeficient 4,348 Článek 18 Specializační příplatek pedagogického pracovníka V souladu s 133 zákona, se poskytuje pedagogickému pracovníkovi, který vedle přímé pedagogické činnosti vykonává také specializované činnosti, k jejichž výkonu jsou nezbytné další kvalifikační předpoklady, příplatek ve výši 1.000,- Kč až 2.000,- Kč měsíčně v závislosti na rozsahu vykonávaných činností. Článek 19 Pracovní poměr na dobu určitou dle 39 odst. 4 zákona Uplatnění výjimky při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou lze v následujících případech Zvláštní povaha práce Asistent pedagoga přidělení ke konkrétním žákům ve školním roce Vážné provozní důvody Zástup za nemocného nebo z jiného důvodu chybějícího zaměstnance v pracovním poměru pedagogický i nepedagogický zaměstnanec, na dobu nezbytně nutnou Článek 20 Společná ustanovení Zúčtovacím obdobím pro výpočet platu je kalendářní měsíc, plat je splatný 15. dne v následujícím měsíci. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dne 1. ledna Dnem účinnosti tohoto předpisu pozbývá platnosti Organizační směrnice č. 1/2012/SŘ, čj. SŠNM/1/2012 ze dne 1. ledna 2012 a veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto předpisem v rozporu. V Novém Městě nad Metují dne PaedDr. Olga Talášková ředitelka školy Strana 8 (celkem 8)

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Základní škola Sv. Čecha, Choceň příspěvková organizace se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: 119 /2007 Vypracovala: Schválil: Pedagogická rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Vypracoval: Schválil: ZSJN/88/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010

Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1. Vnitřní platový předpis. platný od 1. 2. 2010 Základní umělecká škola J.B.Foerstera, Jičín Valdštejnovo náměstí 1 Vnitřní platový předpis platný od 1. 2. 2010 Článek 1 Působnost a zásady vnitřního platového předpisu 1.1 Tento vnitřní platový předpis

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO ZE DNE 13. PROSINCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 12. dubna 2007

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY MINISTERSTVO OBRANY ČR ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY SAMOSTATNÉ ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ RESORTU MINISTERSTVA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2012 Smluvní strany

Více

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY

Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY Základní škola Slavkov u Brna, Komenského nám. 495, okr. Vyškov ŘÁDY ŠKOLY část: 5. VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Č.j.: Vypracoval: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel školy Schválil: Mgr. Vladimír Soukop, ředitel

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi:

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi: Kolektivní smlouva uzavřená mezi: Gymnáziem, Střední odbornou školou a Vyšší odbornou školou Ledeč nad Sázavou zastoupenou ředitelkou školy Mgr. Ivanou Vitiskovou (dále jen zaměstnavatel ) a základní organizací

Více

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II.

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy skupiny II. METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO PLATOVÝCH TŘÍD PODLE KATALOGU PRACÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou

ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou ASOCIACE MANAŽERŮ ABSOLVENTŮ Závěrečná práce MANAŽEŘI Kurz efektivního řízení 2008/2009 PRACOVNÍ ŘÁD Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou Autor: Jana Lengerová Rok : 2009 Občanské sdružení Život

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 1/2015 Smluvní strany: Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331, 532 02 Pardubice v zastoupení ředitelkou Mgr. Bc. Alenou Krabcovou (dále jen zaměstnavatel ) a odborové organizace:

Více

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství

VYSSIHO STUPNE. pro rok 2015. uzavrena. mezi. Sekcí silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ SMLOUVA

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích,

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. se sídlem v Brně, Květná 8 vydává ve smyslu 20 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, vnitřní předpis : V N I T Ř N Í M Z D O V Ý P Ř E D P

Více

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30.

Název normy: Kolektivní smlouva na roky 2014-2018 Příloha č.: 1 Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30. Kategorie a číslo normy: Kolektivní smlouva č. 1/2014 Strana: 1 / 30 Mzdová dohoda uzavřená mezi zaměstnavatelem: Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 61974757, se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava,

Více

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné

Kolektivní smlouva. uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné Kolektivní smlouva uzavřená mezi Gymnáziem, Brno, Slovanské náměstí 7, zastoupeném ředitelem PhDr. Josefem Filoušem na straně jedné a ZO ČMOS PŠ při škole zastoupená předsedkyní RNDr. Hanou Gorodeckou

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008

PŘÍLOHA. Přílohy. ke vzorové. kolektivní. smlouvě ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 34 7. LISTOPADU 2007 Přílohy ke vzorové kolektivní smlouvě Příloha č. 1 ROZPOČET FKSP PRO ROK 2008 (v souladu s 3 odst. 1 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., v platném znění) 1. Příjmy zůstatek na účtu k 1. 1.

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Podniková kolektivní

Více

Č. j.: 30 207/2003-25

Č. j.: 30 207/2003-25 METODICKÝ POKYN K ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A OSTATNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ A JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ PODLE 16 - TI TŘÍDNÍHO KATALOGU PRACÍ Č. j.: 30 207/2003-25 Ministerstvo školství,

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Pedagogický pracovník

Pedagogický pracovník Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 563/2004 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Pedagogický pracovník Pedagogickým pracovníkem

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4577 365 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, S. P. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 1 OBSAH: ČÁST I. ROZSAH A PLATNOST ČÁST II. VZÁJEMNÉ VZTAHY SMLUVNÍCH STRAN ČÁST III. PRACOVNÍ POMĚR ČÁST IV. PRACOVNÍ DOBA

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více