OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz"

Transkript

1 TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy

2 Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich kombinace 3. aplikace barev zobrazovacích tabulek podle nastavení programu 4. pořadí vykreslování 5. záměna pořadí vykreslování objektů, linií (v jednom výkresu) 6. měřítkové faktory (výkresy X tisky, (symboly, čáry, texty)) 7. průhlednosti ploch a rastrů 8. maskov kování rastru a vektorové kresby 9. limit a DPI v nastavení programu tiskárny 10. tisk přímo na tiskárnu 11. tisk do rastru 12. tisk do PDF souboru Problémy: 1. Moaré, dithering (rozklad barev) 2. ztrátová komprese, míchání barev a barevný prostor (gamut ( gamut) 3. OS, ovladače a nároky na tisk (nic se netiskne, ošklivý tisk,, dlouhá doba) 4. chybí kresba (jakoby useknutá), otočení tisku 5. kresba chybí "nahodile 6. kresba je moc "zubatá" (obrazovka x tisk) 7. jiné barvy na monitoru a tiskárně (RGB x CMYK, gamut a jiné... :-))

3 Technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky Technologie tvorby výkresu definuje obsah výkresu a jeho vzhled. Obsah výkresu je definován v souboru *.TAB (tabulka expert pro funkci Expert). Vzhled je definován tzv. zobrazovacími tabulkami. Zobrazovací tabulky: COL - barvy a tloušťky (barvy jsou definovány pro bílé a černé pozadí monitoru a pro tiskárnu) tloušťky v pixlech pro monitor a v mm pro tiskárnu) CAR - čáry (definuje se vzhled, pro monitor a tiskárnu lze definovat rozdílnou barvu a tloušťku) SYM - symboly (tvar je definován v souborech *.KSH, barva a tloušťka pro monitor a tiskárnu) FON - fonty (tvar je definován v souborech *.KSH, zde úhel sklonu a mezer mezi znaky) ARE tabulka plošných výplní (pouze styl, výsledná barva na monitoru a tiskárně podle definice barev) výsledek tisku (barvy) je ještě závislý na nastavení programu a případně připojených tzv. privátních tabulek: a na typu zobrazení:

4 Zobrazovací tabulky tabulky mohou být aplikovány jako: 1. globální 2. technologické 3. privátní globální aplikují se tehdy, není-li možno aplikovat definici z jiných tabulek (výkresy bez nebo s neexistující technologií, neexistence definice v privátních tabulkách) technologické jsou uvedeny v definici technologie tvorby výkresu a aplikovány na výkresy s uvedenou technologií privátní jsou součástí výkresu, aplikují se vždy, obsahují pouze definice prvků, které se v době připojení tabulek ve výkresu nacházely!

5 Vektorová kresba, rastry a jejich kombinace Systém je schopen (mimo jiné) zpracovávat dva základní typy dat používané v počítačích pro zpracování kresby vektorovou kresbu a rastry. vektrová kresba rastr (bitmapová grafika) Základním rozdílem mezi těmito typy dat je možnost změny velikosti bez ztráty kvality (zoomování, tranformace). V počítači jsou prvky vykreslovány v definovaném pořadí pozdější prvky překrývají prvky předcházející. V praxi toto bývá problém, se kterým se musí program vypořádat, aby bylo možno docílit požadovaného vzhledu.

6 Aplikace barev na základě nastavení programu

7 Aplikace barev na základě nastavení programu

8 Aplikace barev zobrazovacích tabulek podle nastavení programu obrazovka tiskárna

9 Aplikace barev zobrazovacích tabulek podle nastavení programu obrazovka tiskárna

10 Aplikace barev zobrazovacích tabulek podle nastavení programu obrazovka tiskárna

11 Pořadí vykreslování dat 1. barevné rastry 2. jednobarevné rastry nebo plochy 3. plochy nebo jednobarevné rastry 4. vektor a plochy s pevným pořadím vykreslení Dále je pořadí dáno seřazením souborů v tabulce Vlastnosti souborů. Zde lze měnit pořadí souborů. Změna se provede označením přesouvaného souboru, přidržení tlačítka ALT a stiskem kláves šipka nahoru nebo dolu.

12 Záměna pořadí vykreslování objektů a linií v jednom výkresu Pokud se objekty nacházejí ve stejném výkresu, jsou pro změnu pořadí vykreslování určeny funkce a Funkce pro přeskupení objektů je určena pro ruční přesuny na co se ukáže (myší), je kresleno jako poslední (týká se to celé vrstvy, ze které je identifikován objekt. Funkce Přeskupení vrstev provádí obdobnou činnost umožňuje však uložení více definic přeskupení vrstev a rozklad nebo naopak sloučení objektů příslušejících určité vrstvě do jednoho nebo více výkresů. Přeskupení objektů vrstvu, která má být nahoře (tedy kreslena poslední (v jednom výkresu)) lze určit identifikací myší, nebo zadáním na dialogový řádek. Zadaná sekvence vrstev se pamatuje pro příští aktivaci funkce. Přeskupení vrstev umožňuje uložení definic pořadí vrstev pod jménem, rozklad do jednotlivých výkresů podle vrstev, sloučení stejných vrstev z různých výkrsů apod. Výsledkem je čitelná mapa (výkres, tisk)

13 Používání měřítkových faktorů Při práci s výkresem se používají tři měřítka : 1. měřítko výkresu měřítko výkresu 1:1000, 1 tisk 1: měřítko symbolu, výška textu 3. měřítko tisku měřítko výkresu 1:500, 1 tisk 1:500 měřítko výkresu 1: tisk 1:2000 Měřítko výkresu lze měnit ve statistice souboru. Velikost (relativní) všech prvků závislých na měřítku výkresu se přepočítá (symboly, texty, styly čar, složené prvky).

14 Průhlednost a maskování Barevné rastry úprava maskováním, průhledností Jednobarevn arevné rastry úprava maskováním, průhledností Vektor úprava maskováním, ořezáním řezáním; průhlednost lze použít pouze u ploch Průhlednost rastrů a ploch lze nastavit ve vlastnostech souboru. U ploch je hodnota funkční pouze u plošných výplní s plným krytím v tabulce plošných výplní (ARE).

15 Maska vektorové kresby Maskování vektorové kresby lze provést plochou s barvou pozdí s pevným pořadím vykreslování.

16 Maska vektorové kresby Maskování vektorové kresby lze provést plochou s barvou pozdí s pevným pořadím vykreslování. Maskování vektorové kresby lze provést plochou s barvou pozdí s pevným pořadím vykreslování.

17 Limit a DPI v nastavení programu - tiskárny stejný limit 600 DPI Hodnota limit určuje velikost adresovatelného prostoru pro tisk. Konkrétní velikost ovlivní hustota tisku (tiskárna, ovladač, DPI). Hodnota DPI stanoví hustotu tisku vyšší hodnota než 300 nemá prakticky smysl 300 DPI

18 Tisk přímo na tiskárnu Pro tisk lze v systému volit několik způsobů. Pro běžnou praxi je nejvhodnější volba Snímek mapy. Tento způsob umožňuje měnit parametry tisku, umožňuje připojení dodatkových informací a podává potřebné informace. Pro úspěšný tisk (= aby tiskárna vyrobila to, co je od ní očekáváno) je zapotřebí mít správně nastavenou práci s kreslícíma tabulkama, správně nastavit tiskárnu (formát a jeho orientaci, kvalita tisku, barva x černobíle, oboustanný tisk...) a znát schopnosti tiskárny. Pokud ve zdrojových datech jsou i data z WMS služeb, pak ve výsledném výtisku mohou být zcela jiná data, než je vidět na monitoru. Tento problém souvisí s technickým řešením poskytování WMS služeb a způsoby zobrazování na monitoru a tiskárně.

19 Tisk do rastru Tisk do rastru nabízí další možnosti zpracování a snadný přenos výsledků. Provádí se volbou z menu Rastr Tisk do rastru. Tisk do rastru nevyžaduje rastrová data, ale generuje je. Pro výsledný formát lze nastavit typ BMP, GIF, JPG, CIT a RAS. Funkce umožnuje požadovanou oblast zpracovat do tzv. dlaždic matice rastrů opticky vytvářejicí jeden celek. Doporučujeme sledování hodnoty PIX a nepřekračování hodnoty cca (souvisí to s objemem dat výsledného souboru a další možnost zpracování takového macka ).

20 Tisk do PDF souboru Pro tisk do PDF formátu je zapotřební nainstalovat tiskárnu PDF. Při tisku (obecně ze všech programu) je možnost vybrat tiskárnu. Při tisku pak stačí vybrat jako cílové zařízení tiskárnu, která tvoří PDF soubory. Kvalita výsledku je závislá na schopnostech vybrané tiskárny. Existuje mnoho PDF-free programů, které však nenabízí plné možnosti PDF-formátu. Výhody tisku do PDF: cena žádné náklady na papír, barvy atd. není zapotřebí žádná reálná tiskárna možnost snadného přenosu výsledku tisku elektronickou cestou teoreticky neomezená velikost potištěné plochy reálný tisk takového dokumetu relativně kdekoliv a na jakékoliv zařízení Nevýhody tisku do PDF: dokument nelze číst bez počítače

21 Moiré Moaré, které vzniká při prolínání dvou sad rovnoběžných čar, které svírají úhel 5

22 Dithering (rozklad barev) cizich-slov.abz.cz technika užívaná v počítačové grafice k vytvoření iluze měnících se odstínů B gif B gif + dit B jpg

23 Ošklivé plochy v tisku do PDF Problém: Při tisku do PDF souboru vznikají na výplních ploch nehezké rastry. Důvod: Toto nastane v případě, že se tiskne plošná výplň vektorové kresby s tzv. průhledností. Průhlednost umožňuje sčítání barev na místech, kde se plochy překrývají. neprůhledné plochy plochy průhledné z 25% plochy průhledné ze 75% UPOZORNĚNÍ Malá sytost barvy ještě neznamená její průhlednost. Dole ukázka málo sytých barev bez průhlednosti. Při tvorbě PDF se pak příslušný program (= tiskárna PDF) musí s tímto faktem vyrovnat. Zatím vyzkoušené tiskárny PDF tento problém řeší rastrováním. Následují ukázky PDF.

24 Ztrátová komprese obrazu, důsledky Ztrátová komprese se nejčastěji používá pro ukládání obrazových a zvukových záznamů. Přesto, že se část informace při ztrátové kompresi nevratně ztrácí, je tento způsob ukládání dat často velmi výhodný. Ztráta některých informací je totiž zcela vyvážena velmi výrazným zmenšením komprimovaných dat. Obvykle je tak určitá (malá) ztráta kvality vyvážena výraznou úsporou místa. Citace z Ukázka rozdílu při tisku stejných dat do různých typů rastrů. rastr formátu BMP (bezeztrátový, nekomprimovaný) rastr formátu JPG (ztrátový, komprimovaný) Pokud je tedy při tisku do rastru použit formát JPG, je nutné počítat s důsledky komprese (artefakty). Formát BMP tímto zatížen není, ale jeho výsledná velikost souboru je mnohonásobně větší než u formátu JPG. Volba vhodného formátu je závislá na typu vstupních dat, potřebné či očekávané kvalitě výstupu, na způsobu dalšího použití a také na možnostech zařízení.

25 Barvy, mícháni, barevné prostory G C Y B R M

26 Výsledek tisku je závislý na: zdatnosti a nastavení ovladače typu tištěných dat a jejich objemu nastavení programu (způsob tisku) Chybné doměnky Paměti je dost máme disk s hodně MB. U tiskových zařízení kancelářského tipu slouží disk jen k ukládání požadavků na tisk, obraz tisku se tvoří v paměti tiskového zařízení (nezařídí-li to uživatel jinak). Z Wordu nám to tiskne dobře. Je ohromný rozdíl v tisku jednoduchého dokumentu (i s obrázky) na formát A4 a rozsáhlého dokumentu na formát A0 (nebo i větší) s rastrovými a třeba i částečně průhlednými rastry a plochami. POZNÁMKA Mějte na paměti, že vývoj jde neustále kupředu. Zde uvedené poznatky jsou z praxe a tedy s časovým zpožděním (Je to dost práce si to osahat ). Pokud v některých případech zde uvedené informace neplatí, prosím informujte nás na Rádi se poučíme.

27 Zpracování v počítači Rada Vybrali jste zpracování dokumentu v počítači. Toto nastavení může zpomalit tisk. Použijte pouze v případě, pokud máte problémy s nedostatkem paměti.

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )"7- è,ù7 # 30 %

1%' 1SĜWPEDF QīÓQSBWPV EBU Q SP B LD J PWP V T Q P M F č O P T U 5* 4,«3 /: )7- è,ù7 # 30 % PRAVIDLA PŘEDTISKOVÉ PŘÍPRAVY 1 PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH DAT Bitmapové objekty převod z RGB do CMYK už před zlomem v aplikaci Adobe Photoshop barevnost CMYK, stupně šedé, černobílé perovky popř. duplex např.

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu

Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu Metody měření expozice Jak lze změřit jas objektu K dispozici jsou tři způsoby měření: Digitální ESP měření, bodové měření a násobné měření. Digitální ESP měření: Měření je odečteno ze středu záběru a

Více

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech

Použití vyvážení bílé a stylů. Picture Styles. O barevných prostorech Použití vyvážení bílé a stylů Picture Styles Jednou z velkých výhod digitální fotografie je možnost dosáhnout přesného barevného vyjádření jak přímo během focení, tak i při tisku fotek. Nastavení správných

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více