Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj za rok Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj za rok 2008. Úvod"

Transkript

1 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj za rok Úvod Geopark UNESCO Český ráj patří mezi unikátní přírodní území v Evropě. Území o rozloze necelých 700 km 2 zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, archeologické a mineralogické lokality i historické památky. Geopark Český ráj se rozkládá v Libereckém, Královéhradeckém a Středočeském kraji a na území okresů Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Mladá Boleslav a Semily. Velkoplošně vyvinutý pískovcový fenomén vytváří z oblasti krajinný celek evropského významu. Součástí geoparku je Chráněná krajinná oblast Český ráj o rozloze 181,5 km 2. Na území také leţí významné kulturní památky jako např. zámek Hrubý Rohozec, Hrubá Skála, Mnichovo Hradiště, Jičín a hrad Trosky, Kost, Frýdštejn a další. Veřejně přístupné jsou i Bozkovské dolomitové jeskyně Do prestiţního seznamu Evropské sítě geoparků byl zařazen v říjnu Evropský geopark je oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd. Důleţitá jsou i estetická hlediska a jejich neopakovatelnost a vzácnost, která umoţňuje jejich vyuţití např. pro vzdělávání.pro činnost geoparku je významná síť muzeí, které vedle historických a archeologických sbírek mají i sbírky přírodovědné (např. Muzeum hry Jičín, Muzeum Českého ráje, Městské muzeum Nová Paka, Městské muzeum Lomnice nad Popelkou, Krkonošské muzeum v Jilemnici a další). 1.přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2008 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti a) v oblasti rozvoje Geoparku Český ráj obecně prospěšná spolešnost podporuje a vytváří podmínky pro spolupráci mezi jednotlivými subjekty a koordinuje jejich činnost. Iniciuje rozvojové, především integrované projekty, provádí konzultace k jejich přípravě, zpracovávání a podílí se na realizaci rozvojových strategií. Iniciuje zapojování veřejnosti do aktivit souvisejících s rozvojem geoparku a podporuje místní produkci. Spolupracuje s partnery v rámci Geoparku Český ráj a se zahraničním a poskytuje sluţby, které přispívají k rozvoji dosaţení cílů geoparku. Pracuje na společném přístupu k finanční podpoře z fondů EU a Vlády ČR k posílení finančních zdrojů projektu. Jako příklad lze uvést akci Evropský den Geoparků. b) v oblasti vědy a výzkumu: Organizuje výzkumnou činnost v oborech, které souvisejí s programy geoparku, a popularizuje jejich výsledky. Spolupracuje s univerzitami, výzkumnými ústavy a jednotlivci. Například spolupráce s Českou geologickou sluţbou (dále jen ČGS). c) v oblasti vzdělávání: Prostřednictvím ekologické výchovy, geologických věd a dalších vědních disciplín informuje a vzdělává všechny věkové kategorie. Konzultuje a vede studijní

2 -2- práce na území geoparku. Vytváří regionální informační a publikační fond, který zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím informačních a propagačních materiálů. V rámci ediční činnosti připravuje a vydává informační, metodické materiály a školní pomůcky. Provozuje překladatelské a tlumočnické sluţby. Jako příklad lze uvést aktivity Ekocentra Sedmihorky. d) v oblasti cestovního ruchu: Propaguje geopark a vybrané geotopy a vytváří nabídku, kterou realizuje formou turismu, dopravy a ubytovacích sluţeb. Propojuje atraktivity geoparku s ostatními sluţbami v cestovním ruchu a vytváří komplexní turistické balíčky a jejich marketing. Ve spolupráci s ostatními subjekty vytváří jednotný informační systém a průvodcovské sluţby, slouţící k podpoře cestovního ruchu, potřebám místního obyvatelstva a rozvoji informační společnosti. Prezentuje geopark jako atraktivní turistickou oblast a podporuje rozvoj šetrného cestovního ruchu. Organizuje různé aktivity k vyuţití volného času a geoturistiky. Například vznik naučných stezek (Hruboskalsko a jiné). e) v oblasti péče o místní prostředí: Provádí monitoring a podílí se na opatřeních, která vedou k ochraně přírodních, geologických, technických, kulturních, archeologických, historických a jiných památek. Pomáhá při ochraně jedinečného rázu krajiny Geoparku Český ráj, jako základního kapitálu pro jeho další rozvoj. Například projekt Geopark Český ráj šance pro náš region. Kromě obecně prospěšných sluţeb vykonává Český ráj o.p.s. také doplňkové činnosti jako jsou: organizace školení, propagace, zprostředkování a zajišťování sluţeb v cestovním ruchu, maloobchodní prodej suvenýrů, vydávání publikací určených k prodeji, reklamní činnost a marketing (Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti 2006). 1.1 Síť evropských geoparků Zástupci geoparku v Síti evropských geoparků se v roce 2008 zúčastnili všech jednání a akcí: 1. zasedání v geeoparku Beigua ( ), 3. světová konference geoparků Osnabrück ( ), I. Světový veletrh geoparků a Kamp mladých Plán péče Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen plán péče ) je definován dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon ) jako odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu (Plány péče 2008). Plány péče jsou určeny jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Jsou nezávazné pro fyzické i právnické osoby.

3 -3- Zpracování plánů péče zabezpečují orgány ochrany přírody příslušné k vyhlašování zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o CHKO zajišťuje tedy Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen MŢP) prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Postup projednání plánu péče je rovněţ stanoven v 38 zákona o ochraně přírody. Plány péče se schvalují zpravidla na období 10 aţ 15 let a jejich realizaci zajišťují příslušné orgány ochrany přírody (Plány péče 2008). Aktuální plán péče pro CHKO Český ráj vydaný Správou CHKO Český ráj v Turnově je účinný od července roku 2004 a jeho platnost trvá do konce roku Je závazným podkladem pro jiné plánovací dokumenty, především územní plány, lesní hospodářské plány a další. Cílem plánu péče je stanovit dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle a úkoly v ochraně přírody a krajiny CHKO Český ráj, které vycházejí ze současných vědeckých poznatků o přírodě a krajině Českého ráje. Vychází z Plánu péče z roku 1997, který byl vypracován pro část původní CHKO, vyhlášenou v roce 1955 (Plán péče o CHKO Český ráj 2004). Dlouhodobé činnosti a aktivity pro ochranu přírody a krajiny obsahuje Plán péče CHKO Český ráj. Patří mezi ně zejména tyto: - Zachování skalních měst Českého ráje jako nejúplnějšího a nejrozmanitějšího souboru charakteristických prvků a forem pískovcového fenoménu temperátní zóny. - Zachování a postupné zvyšování biologické rozmanitosti s důrazem na zvláště chráněné druhy rostlin a ţivočichů. - Zachování krajinného rázu. - Vytvoření soustavy Natura Ekologicky šetrné, přírodě blízké hospodaření v krajině. - Uplatňování principů trvale udrţitelného rozvoje. - Rozvíjení citlivosti, vstřícnosti a ekologicky příznivé tvořivosti obyvatel - Ochrana přírody a krajiny. - Zvyšování spoluodpovědnosti obyvatel CHKO Český ráj za současný stav přírody a krajiny v území, v němţ ţijí a které vyuţívají. - Vytvoření kvalitního optimálního informačního systému v oblasti ţivotního prostředí..re-evaluační proces Re-evaluační proces zahrnuje vyplnění evaluačního dokumentu a inspekci dvou členů Koordinačního výboru SEG z jiného geoparku- P.Li Puma (Madonie) a Ch.W. Stewardt (North Penines). Re-evaluační proces přezkoumává pokrok v ochraně geologického dědictví a v propagaci území geoparku, jakoţ i rozvoj ostatních činností na tomto území. Rovněţ

4 -4- hodnotí stupeň aktivní účasti daného geoparku na ţivotě sítě, zejména pak účast na zasedáních, účast na společných projektech jako je Týden evropských geoparků, ochota vést nové iniciativy, atd. Kladně byly hodnoceny aktivity geoparku, který se zaměřuje na aktivity, které přibliţují geologické dědictví a další pozoruhodnosti veřejnosti, na přípravu akčního plánu na další roky, na přípravu střednědobého plánu managementu do roku 2010 a přípravu strategie rozvoje do roku V oblasti propagace byl geopark uveden do povědomí veřejnosti zejména klíčovými a regionálními médii (Česká televize, Český rozhlas, noviny MF Dnes, místní televize a různé regionální tiskoviny). Zachování kulturního a přírodního dědictví Z hlediska geodiverzity patří geopark Český ráj k mimořádným územím. V oblasti je zastoupeno celkem 9 geologických period a přes 40 definovaných typů hornin. Dále se na území Geoparku Český ráj nachází více neţ 200 geotopů, které dokládají různé geologické procesy. Geotopy jsou kromě turistických aktivit vyuţívány pro vzdělávání školáků a studentů. Geopark disponuje databází geostanovišť i nabídkou map. Strategie ochrany přírody je vykonávána profesionálně Správou CHKO Český ráj. V rámci péče o krajinu jsou prováděny aktivity na ochranu geotopů, proti jejich poškození i přirozené degradaci. K nim patří pravidelná údrţba a čištění, protierozní opatření, biologický, geologický a historický výzkum, hodnocení dopadů turistů na přírodní prostředí a další. Území Geoparku Český ráj disponuje velkým mnoţství přírodních a kulturně historických atraktivit. V oblasti přírodního dědictví oplývá řadou turisticky zajímavých a hojně navštěvovaných lokalit jako např. Hruboskalsko, Trosky, Maloskalsko, Kozákov. Hlavním tokem oblasti je Jizera s jejími přítoky (Libuňka a Ţehrovka) a skupinou menších rybníků (např. Věţák, Vidlák, Nebák). Z hlediska cestovního ruchu nabízí geopark návštěvníkům pestrou paletu přírodních fenoménů, jakými jsou např. Prachovské, Suché, Příhrazské, Betlémské a Klokočské skály. Oblast Hruboskalska představuje jednu z nejnavštěvovanějších lokalit. Dále se na území geoparku vyskytuje 8 mezinárodně uznávaných a chráněných destinací soustavy Natura Cílem této soustavy je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit na území Evropské unie prostřednictvím vzájemného sladění zájmů ochrany přírody se způsobem jejich obhospodařování (www.natura2000.cz). Zapojením Geoparku Český ráj do soustavy NATURA 2000 se cenné přírodní lokality začlenily do celoevropského přírodního dědictví..

5 -5- Kulturně-historické, archeologické a architektonické památky představují další atraktivity. Zachovalé zámky (např. Hrubá Skála, Humprecht), hrady a zříceniny (např. hrad Valdštejn a zřícenina hradu Trosky), vyhlídky a rozhledny, velké mnoţství lidové architektury (např. Dlaskův, Šolcův, Boučkův statek) apod. Propagace přírodního i kulturního dědictví geoparku je uskutečňována pomocí běţné interpretace a komunikace se širokou veřejností (tištěná literatura, průvodci, trhy, média), dále pomocí vzdělávacích programů, ekocenter (Ekocentrum Sedmihorky, Přírodní muzeum Prachov, Ţlutá ponorka) a naučných geostezek (Hruboskalsko, Klokočské a Prachovské skály). Naučná stezka Hruboskalsko viz obrázek 6.2. Informace a environmentální vzdělávání Na výzkumu a vzdělávání v Geoparku Český ráj se podílelo i v roce 2008 několik vědeckých institucí, jako např. Česká geologická sluţba, Geologický ústav Akademie věd, Muzeum Českého ráje, Muzeum a galerie v České Lípě, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Institut für Geologie (TU-Bergakademie Freiberg) a Instytut Nauk Geologicznych Wroclaw University atd.. Geopark nabízí široké spektrum tematických okruhů pro zpracování odborných prací a tak jeho atraktivita v tomto směru zroste. Různá témata byla zpracovávána v ročníkových, bakalářských a diplomových pracích. Obr. 1: Tématické zaměření diplomových prací v geoparku Český ráj Obr. 2: Diplomové práce vzniklé v geoparku Český ráj (srovnání v letech 2005 až 2008)

6 -6- Proto území geoparku je vyhledáváno studenty vysokých i vyšších odborných škol jak přírodovědného, tak i humanitního zaměření. V oblasti environmentálního vzdělávání produkuje Geopark Český ráj několik programů např. Evropský týden Geoparků, Den Geoparku, a některé pořádá SEV Semihorky atd..vzdělávací programy jsou individuální,skupinové, pro děti, studenty základních, středních škol a studenty univerzit i pro seniory. Badatelská činnost se uskutečňuje především v oblastech archeologie, etnografie a geologie. V rámci činností došlo k dalšímu posunu od teoretické a odborné činnosti k aktivním a interaktivním formám jako jsou např. terénní exkurze a dílny. K vyhledávanými tématům patří drahé kameny a jejich zpracování, geoparky, osobnosti regionu, lidová architektura a pískovcový fenomén. Těchto akcí se zúčastnilo zhruba 16 tisíc návštěvníků. Řada akcí je určena dětem, některých se účastní rodiny, dospělí i senioři. ( např. Týden Země, Evropský den parků, Den vody, Záchrana ohroţených obojţivelníků, Den pro přírodu Českého ráje atd.). K činnosti geoparku patří tvorba populárně naučných a vědeckých článků a monografií, tematicky zaměřených na geologické obory, archeologii, historii, kulturu, ochranu přírody a činnost geoparků. Obr 3: Témata publikací geoparku Český ráj

7 -7- Obr. 4: Monografie Geoparku Český ráj Geoturismus Geoturismus, jako nové odvětví turismu, představuje pro rozvoj regionu novou příleţitost. Spojení geologických fenoménů s dalšími pozoruhodnostmi regionu hraje významnou roli v přilákání návštěvníků. Výchozí stav v turismu ilustruje průzkum ČCCS na území turistického regionu Český ráj z let 2001 aţ 2005 (účastnilo respondentů). Z výzkumu centrály vyplynulo, ţe celkový počet návštěvníků se pohyboval v rozmezí aţ za den: Přes 80 % tvořili tuzemští návštěvníci a mezi zahraničními převaţovali návštěvníci z Německa a Holandska, Polska, Slovenska, Belgie a Rakouska. Z celkového počtu podnikala více jak polovina návštěvníků týdenní výlety (3 aţ 7 dní) a okolo 30% návštěvníků tvořili exkurzionisté na dobu kratší neţ jeden den. Důvodem návštěvy území je u 43 % respondentů poznávání a přitom kaţdý návštěvník navštíví průměrně 5,7 lokalit. Téměř všichni návštěvníci (91 %) si organizovali pobyt sami. K podmínkám potřebných pro rozvoji geoturismu patří nezbytná infrastruktura (nedostatek parkovišť, sociálních zařízení atd.). Přesto v geoparku Český ráj dochází k růstu turistické poptávky po průvodcovských sluţbách, především ze strany zahraničních návštěvníků. Z evidence návštěvníků vyplývá, ţe zájem stoupá, ačkoliv tyto produkty doposud nebyly oficiálně nabízeny. Zájemci se hlásí na konkrétní akce nebo přes ostatní geoparky. Odborný výkladu nebo profesionální doprovodu na území geoparku vyuţívají jak čeští, tak zahraniční návštěvníci. Průvodcovské sluţby jsou poskytovány nejen v oblasti přírodních a kulturních atraktivit, ale i např. outdoorových aktivit.

8 -8- Tabulka 1: Geoprůvodcovské služby v Geoparku Český ráj Země původu Počet osob 2005 (říjen - prosinec) Počet osob 2006 (leden - prosinec) Počet osob 2007 (leden - prosinec) Počet osob 2008 (leden - prosinec) Argentina Austrálie ČR Francie Holandsko Chorvatsko Irsko Itálie Jižní Korea Kazachstán Německo Nový Zéland Polsko Portugalsko 1 4 Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Španělsko 11 Švédsko Švýcarsko Tchajvan USA V. Británie Celkem Zdroj: Geopark Český ráj 2008, vlastní šetření Pro Geopark Český ráj patří oblast geoturismu a trvale udrţitelného rozvoje mezi zásadní. Tomuto zaměření odpovídá i projekt (Cíl SP2e6) Rozvoj a omezení škod geoturismu v chráněných oblastech a vytvoření geoinformačního systému Geoparku Český ráj pro Správu CHKO, státní správu a samosprávu. Území Geoparku Český ráj je doposud zobrazena pouze v geologických mapách 1 : na listech Jablonec nad Nisou, Sobotka, Semily a Jičín. To je pro další rozvoj regionu nedostačující. V rámci projektu VaV MŢP ve spolupráci ČGS s Muzeem Český ráj, CHKO Český ráj a Geoparkem

9 -9- Český ráj o.p.s. probíhá multidisciplinární studie, na základě které vzniká geoinformační systém. Cíli projektu jsou: - vytvoření geoinformačního systému pro geopark Český ráj, které povede k rozvoji území (pro Správa CHKO, státní správu a samosprávy všech stupňů) - rozvoj krajiny (CHKO Český ráj, geopark, odbory ţivotního prostředí samosprávy) - dokumentace geotopů evropského významu ( ČGS, Geopark Český ráj o.p.s.) - příprava geostezek a podíl na přípravě turistických tras a cyklotras atd. - geologické podklady pro zajištění dlouhodobě udrţitelného rozvoje v evropském geoparku UNESCO Český ráj (naplňování a aktualizace programu rozvoje) - podklady pro monitoring střetu zájmů turismu a ochrany ţivotního prostředí ( mezi veřejnou správou, podnikateli a neziskovým sektorem v území atd.) - geologická podpora tvorby nových turistických programů (produktů), podpora činnosti - rozvoj a stabilizace stávajících programů geoparku UNESCO Český ráj ( pískovcový fenomén), vytvoření dalších naučných stezek (sopky, geohazardy např. sesuvy, povodně atd.) Geoinformační systém je sestavován pro území Geoparku Český ráj z dat, která jsou získávána základním geologickým výzkumem a mapování v měřítku 1: dle metodických pokynů ČGS. Součástí připravovaných map jsou Vysvětlivky s kapitolami geologie, tektonika, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inţenýrská geologie, geofaktory ţivotního prostředí a významné lokality. Území bude zpracováno do listů čtyř geologických map 1: (Turnov, Semily, Kněţmost a Rovensko pod Troskami). Souběţně se základním geologickým výzkumem jsou vybírány a zpracovány významné geotopy a sestavovány populárně-naučné texty pro informační tabule naučných stezek (Projekt Cíl 2008). Výstupy budou představovat čtyři základní geologické mapy 1: a Vysvětlivky, listy Turnov, Semily, Kněţmost, Rovensko pod Troskami, Lomnice nad Popelkou před digitalizací. Geoinformační systém umoţní rozvoj geoturismu a především patří k základním předpokladům pro vytyčení trvale udrţitelného rozvoje regionu. Splněním výzkumného úkolu se geopark dostane na úroveň, která je u evropských geoparků standardní. Propagace Jako kaţdá turistická oblast má i geopark Český ráj své marketingové cíle. Jedním z těchto cílů je snaha o co nejoptimálnější prezentaci a propagaci silných stránek. Důleţitými produkty jsou tištěné propagační materiály, které přispívají k informovanosti návštěvníka.

10 -10- Důleţitá je stálá aktualizace i tvorba dalších, které postupně nahrazují ty staré, neaktuální. Distribuce tištěných propagačních materiálů probíhá v podobě nabídky partnerským institucím, v turistických a informačních centrech, ubytovacích zařízeních a v rámci různých akcí geoparku. Tabulka.2: Tištěné propagační materiály Geoparku Český ráj 2005 a starší české cizojazyčné české cizojazyčné české cizojazyčné české cizojazyčné Letáky Mapy Časopisy a katalogy Plakáty Část propagačních materiálů je překládána do angličtiny a němčiny a také do dalších evropských jazyků jako například holandštiny, polštiny, francouzštiny a také ruštiny. Obr. 5.: Tištěné propagační materiály Geoparku Český ráj Převáţná většina tištěných propagačních materiálů vznikla v průběhu roku 2005, v souvislosti s nominací Českého ráje na geopark UNESCO díky vyuţití grantových finančních prostředků.

11 -11- Obr. 6: Tematické zaměření tištěných propagačních materiály geoparku (celkem 97 kusů) v letech ( ) Zatím převaţují propagační materiály s kulturní tematikou. Výraznou část zaujímají komplexně zaměřené propagační materiály (marketing), které nabízejí kromě přírodních a kulturních atraktivit také ubytování, stravování atd. Negativa geoparku Český ráj, která vyplývají z hodnocení: 1) Zásadní problém představuje prodej geologického materiálu v Muzeu Českého ráje v Turnově a propagace prodeje pomocí plakátu v Městkém muzeu v Nové Pace. Nevyřešení problému, který je v rozporu s Chartou evropských geoparků, povede k vyloučení Geoparku z evropaské a globální sítě Komentář: Geopark Český ráj o.p.s. jak vyplývá i z účetních dokumentů nikdy ţádný geologický materiál neprodával a zmíněná skutečnost mu přináší jen komplikace 2) Nejasnost se sídlem geoparku, neexistence vlastních webových stránek nutnost vlastních pracovníků Komentář: Geopark Český ráj o.p.s. - operativně zřídila v červenci sídlo v pronajatých prostorách ve Vesci, - s vlastními webovými stránkami se počítá po spuštění projektu ROP NUTS II. ( v současnosti geopark na stránkách EGN, UNESCO, Muzea Český ráj, Novopacko a Sdruţení Český ráj ) - od října pracují na částečný úvazek 4 zaměstnanci a 21 pracovníků se podílelo jednotlivých úkolech na smluvně 3) Další zlepšení se týkají např. nejednotnosti vydávaných materiálů, chyb na některých panelech v terénu atd. nesouvisí přímo s geoparkem a vznikají působením řady subjektů v území. Dne Podle dodaných podkladů sestavit: Tomáš Řídkošil PDF příloha výsledovka a rozvaha analyticky sestavila daňová poradkyně Ing. Slavíková

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Globální geoparky pod patronací UNESCO

Globální geoparky pod patronací UNESCO Geoparky a UNESCO Globální geoparky pod patronací UNESCO 2000 - Síť evropských geoparků (EGN) 2004 - Síť globálních geoparků (GGN) pod patronací UNESCO - odlišnost od konceptu světového dědictví 2007 -

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi

Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Rozvoj šetrného cestovního ruchu v rumunském Banátu a na Podkarpatské Rusi Mgr. Ivo Dokoupil terénní pracovník společnosti Člověk v tísni o.p.s. Asistenční pomoc krajanům v Rumunsku Rozvoj cestovního ruchu

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s.

Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Prezentace projektu Kuks - Braunův kraj financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod Mgr. Jiří Skalický, ředitel Revitalizace KUKS o.p.s. Revitalizace KUKS o.p.s. Kuks 12, 544

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

1. Dlouhodobý plán EVVO

1. Dlouhodobý plán EVVO 1. Dlouhodobý plán EVVO 1.1. Výchovně-vzdělávací cíle 1.1.1. Hlavní cíle vzdělávání ţáků Na konci školní docházky ţák: - rozumí vztahům v přírodě - chápe souvislosti mezi lokálními a globálními problémy

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze

Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze 1 Poznáváme náš kraj využití naučných stezek pro přírodovědné exkurze Kurz DVPP sakreditací MŠMT vrámci projektu ESF Moderní učitel pedagogické kurzy pro učitele základních a středních škol Libereckého

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele vyhotovená dle 85 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: Krajský koordinátor environmentálního

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno:

Na území první zóny národního parku je dále mimo jiné zakázáno: 5.1.101 NÁRODNÍ PARK Národní parky jako rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichţ značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichţ rostliny,

Více

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků

Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Jeseníků JESENÍKY originální produkt Přinášíme Vám kvalitu a tradici z Jeseníků 6.11.2013 ZNAČKA JESENÍKY ORIGINÁLNÍ PRODUKT Značka vznikla v roce 2010 s cílem podpory území Tato značka garantuje zejména místní

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník

REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013. časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku Vysočina - čtvrtletník REVOLVINGOVÝ FOND Ministerstva životního prostředí GEOPARK VYSOČINA 2/2013 časopis Geoparku

Více

O čem svědčí svědecké vrchy?

O čem svědčí svědecké vrchy? O čem svědčí svědecké vrchy? Poznávejme Středočeský kraj Mgr. Jitka Šanderová (vedoucí skupiny) Ing. Daniela Drobná Anna Rafajová Adéla Exnerová Nikola Košnářová David Alltman Lukáš Teňak O CO SE JEDNÁ?

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015

Dobrá Praxe 2015. Program konference. Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR 29. 30. 1. 2015 Dobrá Praxe 2015 Příkladné geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR Program konference 29. 30. 1. 2015 Rámcový program konference Dobrá praxe Čtvrtek 29. 1. 2015 08:30 09:30 prezence 09:30

Více

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190

SOŠ a SOU SUŠICE. U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 SOŠ a SOU SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice tel.: 376 524 662 fax: 376 524 190 CESTOVNÍ RUCH UPLATNĚNÍ V CESTOVNÍM RUCH 1)Ekonomická oblast 2)Cestovní ruch EKONOMICKÁ OBLAST Uplatnění jako středoškolsky

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST SILNICE, CYKLOSTEZKY A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Délka silnic II. a III. třídy splňující kritéria 16,88 % z celku INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SC navazuje na podporu z oblasti intervence 3.4 IOP (Sluţby

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 26. 1. 2015 Č. j.: 5429/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více