Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj za rok Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj za rok 2008. Úvod"

Transkript

1 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Geopark Český ráj za rok Úvod Geopark UNESCO Český ráj patří mezi unikátní přírodní území v Evropě. Území o rozloze necelých 700 km 2 zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, archeologické a mineralogické lokality i historické památky. Geopark Český ráj se rozkládá v Libereckém, Královéhradeckém a Středočeském kraji a na území okresů Jablonec nad Nisou, Jičín, Liberec, Mladá Boleslav a Semily. Velkoplošně vyvinutý pískovcový fenomén vytváří z oblasti krajinný celek evropského významu. Součástí geoparku je Chráněná krajinná oblast Český ráj o rozloze 181,5 km 2. Na území také leţí významné kulturní památky jako např. zámek Hrubý Rohozec, Hrubá Skála, Mnichovo Hradiště, Jičín a hrad Trosky, Kost, Frýdštejn a další. Veřejně přístupné jsou i Bozkovské dolomitové jeskyně Do prestiţního seznamu Evropské sítě geoparků byl zařazen v říjnu Evropský geopark je oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd. Důleţitá jsou i estetická hlediska a jejich neopakovatelnost a vzácnost, která umoţňuje jejich vyuţití např. pro vzdělávání.pro činnost geoparku je významná síť muzeí, které vedle historických a archeologických sbírek mají i sbírky přírodovědné (např. Muzeum hry Jičín, Muzeum Českého ráje, Městské muzeum Nová Paka, Městské muzeum Lomnice nad Popelkou, Krkonošské muzeum v Jilemnici a další). 1.přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2008 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti a) v oblasti rozvoje Geoparku Český ráj obecně prospěšná spolešnost podporuje a vytváří podmínky pro spolupráci mezi jednotlivými subjekty a koordinuje jejich činnost. Iniciuje rozvojové, především integrované projekty, provádí konzultace k jejich přípravě, zpracovávání a podílí se na realizaci rozvojových strategií. Iniciuje zapojování veřejnosti do aktivit souvisejících s rozvojem geoparku a podporuje místní produkci. Spolupracuje s partnery v rámci Geoparku Český ráj a se zahraničním a poskytuje sluţby, které přispívají k rozvoji dosaţení cílů geoparku. Pracuje na společném přístupu k finanční podpoře z fondů EU a Vlády ČR k posílení finančních zdrojů projektu. Jako příklad lze uvést akci Evropský den Geoparků. b) v oblasti vědy a výzkumu: Organizuje výzkumnou činnost v oborech, které souvisejí s programy geoparku, a popularizuje jejich výsledky. Spolupracuje s univerzitami, výzkumnými ústavy a jednotlivci. Například spolupráce s Českou geologickou sluţbou (dále jen ČGS). c) v oblasti vzdělávání: Prostřednictvím ekologické výchovy, geologických věd a dalších vědních disciplín informuje a vzdělává všechny věkové kategorie. Konzultuje a vede studijní

2 -2- práce na území geoparku. Vytváří regionální informační a publikační fond, který zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím informačních a propagačních materiálů. V rámci ediční činnosti připravuje a vydává informační, metodické materiály a školní pomůcky. Provozuje překladatelské a tlumočnické sluţby. Jako příklad lze uvést aktivity Ekocentra Sedmihorky. d) v oblasti cestovního ruchu: Propaguje geopark a vybrané geotopy a vytváří nabídku, kterou realizuje formou turismu, dopravy a ubytovacích sluţeb. Propojuje atraktivity geoparku s ostatními sluţbami v cestovním ruchu a vytváří komplexní turistické balíčky a jejich marketing. Ve spolupráci s ostatními subjekty vytváří jednotný informační systém a průvodcovské sluţby, slouţící k podpoře cestovního ruchu, potřebám místního obyvatelstva a rozvoji informační společnosti. Prezentuje geopark jako atraktivní turistickou oblast a podporuje rozvoj šetrného cestovního ruchu. Organizuje různé aktivity k vyuţití volného času a geoturistiky. Například vznik naučných stezek (Hruboskalsko a jiné). e) v oblasti péče o místní prostředí: Provádí monitoring a podílí se na opatřeních, která vedou k ochraně přírodních, geologických, technických, kulturních, archeologických, historických a jiných památek. Pomáhá při ochraně jedinečného rázu krajiny Geoparku Český ráj, jako základního kapitálu pro jeho další rozvoj. Například projekt Geopark Český ráj šance pro náš region. Kromě obecně prospěšných sluţeb vykonává Český ráj o.p.s. také doplňkové činnosti jako jsou: organizace školení, propagace, zprostředkování a zajišťování sluţeb v cestovním ruchu, maloobchodní prodej suvenýrů, vydávání publikací určených k prodeji, reklamní činnost a marketing (Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti 2006). 1.1 Síť evropských geoparků Zástupci geoparku v Síti evropských geoparků se v roce 2008 zúčastnili všech jednání a akcí: 1. zasedání v geeoparku Beigua ( ), 3. světová konference geoparků Osnabrück ( ), I. Světový veletrh geoparků a Kamp mladých Plán péče Plán péče o zvláště chráněné území a jeho ochranné pásmo (dále jen plán péče ) je definován dle zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon ) jako odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu (Plány péče 2008). Plány péče jsou určeny jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody. Jsou nezávazné pro fyzické i právnické osoby.

3 -3- Zpracování plánů péče zabezpečují orgány ochrany přírody příslušné k vyhlašování zvláště chráněného území. Zpracování plánů péče o CHKO zajišťuje tedy Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen MŢP) prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Postup projednání plánu péče je rovněţ stanoven v 38 zákona o ochraně přírody. Plány péče se schvalují zpravidla na období 10 aţ 15 let a jejich realizaci zajišťují příslušné orgány ochrany přírody (Plány péče 2008). Aktuální plán péče pro CHKO Český ráj vydaný Správou CHKO Český ráj v Turnově je účinný od července roku 2004 a jeho platnost trvá do konce roku Je závazným podkladem pro jiné plánovací dokumenty, především územní plány, lesní hospodářské plány a další. Cílem plánu péče je stanovit dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé cíle a úkoly v ochraně přírody a krajiny CHKO Český ráj, které vycházejí ze současných vědeckých poznatků o přírodě a krajině Českého ráje. Vychází z Plánu péče z roku 1997, který byl vypracován pro část původní CHKO, vyhlášenou v roce 1955 (Plán péče o CHKO Český ráj 2004). Dlouhodobé činnosti a aktivity pro ochranu přírody a krajiny obsahuje Plán péče CHKO Český ráj. Patří mezi ně zejména tyto: - Zachování skalních měst Českého ráje jako nejúplnějšího a nejrozmanitějšího souboru charakteristických prvků a forem pískovcového fenoménu temperátní zóny. - Zachování a postupné zvyšování biologické rozmanitosti s důrazem na zvláště chráněné druhy rostlin a ţivočichů. - Zachování krajinného rázu. - Vytvoření soustavy Natura Ekologicky šetrné, přírodě blízké hospodaření v krajině. - Uplatňování principů trvale udrţitelného rozvoje. - Rozvíjení citlivosti, vstřícnosti a ekologicky příznivé tvořivosti obyvatel - Ochrana přírody a krajiny. - Zvyšování spoluodpovědnosti obyvatel CHKO Český ráj za současný stav přírody a krajiny v území, v němţ ţijí a které vyuţívají. - Vytvoření kvalitního optimálního informačního systému v oblasti ţivotního prostředí..re-evaluační proces Re-evaluační proces zahrnuje vyplnění evaluačního dokumentu a inspekci dvou členů Koordinačního výboru SEG z jiného geoparku- P.Li Puma (Madonie) a Ch.W. Stewardt (North Penines). Re-evaluační proces přezkoumává pokrok v ochraně geologického dědictví a v propagaci území geoparku, jakoţ i rozvoj ostatních činností na tomto území. Rovněţ

4 -4- hodnotí stupeň aktivní účasti daného geoparku na ţivotě sítě, zejména pak účast na zasedáních, účast na společných projektech jako je Týden evropských geoparků, ochota vést nové iniciativy, atd. Kladně byly hodnoceny aktivity geoparku, který se zaměřuje na aktivity, které přibliţují geologické dědictví a další pozoruhodnosti veřejnosti, na přípravu akčního plánu na další roky, na přípravu střednědobého plánu managementu do roku 2010 a přípravu strategie rozvoje do roku V oblasti propagace byl geopark uveden do povědomí veřejnosti zejména klíčovými a regionálními médii (Česká televize, Český rozhlas, noviny MF Dnes, místní televize a různé regionální tiskoviny). Zachování kulturního a přírodního dědictví Z hlediska geodiverzity patří geopark Český ráj k mimořádným územím. V oblasti je zastoupeno celkem 9 geologických period a přes 40 definovaných typů hornin. Dále se na území Geoparku Český ráj nachází více neţ 200 geotopů, které dokládají různé geologické procesy. Geotopy jsou kromě turistických aktivit vyuţívány pro vzdělávání školáků a studentů. Geopark disponuje databází geostanovišť i nabídkou map. Strategie ochrany přírody je vykonávána profesionálně Správou CHKO Český ráj. V rámci péče o krajinu jsou prováděny aktivity na ochranu geotopů, proti jejich poškození i přirozené degradaci. K nim patří pravidelná údrţba a čištění, protierozní opatření, biologický, geologický a historický výzkum, hodnocení dopadů turistů na přírodní prostředí a další. Území Geoparku Český ráj disponuje velkým mnoţství přírodních a kulturně historických atraktivit. V oblasti přírodního dědictví oplývá řadou turisticky zajímavých a hojně navštěvovaných lokalit jako např. Hruboskalsko, Trosky, Maloskalsko, Kozákov. Hlavním tokem oblasti je Jizera s jejími přítoky (Libuňka a Ţehrovka) a skupinou menších rybníků (např. Věţák, Vidlák, Nebák). Z hlediska cestovního ruchu nabízí geopark návštěvníkům pestrou paletu přírodních fenoménů, jakými jsou např. Prachovské, Suché, Příhrazské, Betlémské a Klokočské skály. Oblast Hruboskalska představuje jednu z nejnavštěvovanějších lokalit. Dále se na území geoparku vyskytuje 8 mezinárodně uznávaných a chráněných destinací soustavy Natura Cílem této soustavy je ochrana biologické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit na území Evropské unie prostřednictvím vzájemného sladění zájmů ochrany přírody se způsobem jejich obhospodařování (www.natura2000.cz). Zapojením Geoparku Český ráj do soustavy NATURA 2000 se cenné přírodní lokality začlenily do celoevropského přírodního dědictví..

5 -5- Kulturně-historické, archeologické a architektonické památky představují další atraktivity. Zachovalé zámky (např. Hrubá Skála, Humprecht), hrady a zříceniny (např. hrad Valdštejn a zřícenina hradu Trosky), vyhlídky a rozhledny, velké mnoţství lidové architektury (např. Dlaskův, Šolcův, Boučkův statek) apod. Propagace přírodního i kulturního dědictví geoparku je uskutečňována pomocí běţné interpretace a komunikace se širokou veřejností (tištěná literatura, průvodci, trhy, média), dále pomocí vzdělávacích programů, ekocenter (Ekocentrum Sedmihorky, Přírodní muzeum Prachov, Ţlutá ponorka) a naučných geostezek (Hruboskalsko, Klokočské a Prachovské skály). Naučná stezka Hruboskalsko viz obrázek 6.2. Informace a environmentální vzdělávání Na výzkumu a vzdělávání v Geoparku Český ráj se podílelo i v roce 2008 několik vědeckých institucí, jako např. Česká geologická sluţba, Geologický ústav Akademie věd, Muzeum Českého ráje, Muzeum a galerie v České Lípě, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Institut für Geologie (TU-Bergakademie Freiberg) a Instytut Nauk Geologicznych Wroclaw University atd.. Geopark nabízí široké spektrum tematických okruhů pro zpracování odborných prací a tak jeho atraktivita v tomto směru zroste. Různá témata byla zpracovávána v ročníkových, bakalářských a diplomových pracích. Obr. 1: Tématické zaměření diplomových prací v geoparku Český ráj Obr. 2: Diplomové práce vzniklé v geoparku Český ráj (srovnání v letech 2005 až 2008)

6 -6- Proto území geoparku je vyhledáváno studenty vysokých i vyšších odborných škol jak přírodovědného, tak i humanitního zaměření. V oblasti environmentálního vzdělávání produkuje Geopark Český ráj několik programů např. Evropský týden Geoparků, Den Geoparku, a některé pořádá SEV Semihorky atd..vzdělávací programy jsou individuální,skupinové, pro děti, studenty základních, středních škol a studenty univerzit i pro seniory. Badatelská činnost se uskutečňuje především v oblastech archeologie, etnografie a geologie. V rámci činností došlo k dalšímu posunu od teoretické a odborné činnosti k aktivním a interaktivním formám jako jsou např. terénní exkurze a dílny. K vyhledávanými tématům patří drahé kameny a jejich zpracování, geoparky, osobnosti regionu, lidová architektura a pískovcový fenomén. Těchto akcí se zúčastnilo zhruba 16 tisíc návštěvníků. Řada akcí je určena dětem, některých se účastní rodiny, dospělí i senioři. ( např. Týden Země, Evropský den parků, Den vody, Záchrana ohroţených obojţivelníků, Den pro přírodu Českého ráje atd.). K činnosti geoparku patří tvorba populárně naučných a vědeckých článků a monografií, tematicky zaměřených na geologické obory, archeologii, historii, kulturu, ochranu přírody a činnost geoparků. Obr 3: Témata publikací geoparku Český ráj

7 -7- Obr. 4: Monografie Geoparku Český ráj Geoturismus Geoturismus, jako nové odvětví turismu, představuje pro rozvoj regionu novou příleţitost. Spojení geologických fenoménů s dalšími pozoruhodnostmi regionu hraje významnou roli v přilákání návštěvníků. Výchozí stav v turismu ilustruje průzkum ČCCS na území turistického regionu Český ráj z let 2001 aţ 2005 (účastnilo respondentů). Z výzkumu centrály vyplynulo, ţe celkový počet návštěvníků se pohyboval v rozmezí aţ za den: Přes 80 % tvořili tuzemští návštěvníci a mezi zahraničními převaţovali návštěvníci z Německa a Holandska, Polska, Slovenska, Belgie a Rakouska. Z celkového počtu podnikala více jak polovina návštěvníků týdenní výlety (3 aţ 7 dní) a okolo 30% návštěvníků tvořili exkurzionisté na dobu kratší neţ jeden den. Důvodem návštěvy území je u 43 % respondentů poznávání a přitom kaţdý návštěvník navštíví průměrně 5,7 lokalit. Téměř všichni návštěvníci (91 %) si organizovali pobyt sami. K podmínkám potřebných pro rozvoji geoturismu patří nezbytná infrastruktura (nedostatek parkovišť, sociálních zařízení atd.). Přesto v geoparku Český ráj dochází k růstu turistické poptávky po průvodcovských sluţbách, především ze strany zahraničních návštěvníků. Z evidence návštěvníků vyplývá, ţe zájem stoupá, ačkoliv tyto produkty doposud nebyly oficiálně nabízeny. Zájemci se hlásí na konkrétní akce nebo přes ostatní geoparky. Odborný výkladu nebo profesionální doprovodu na území geoparku vyuţívají jak čeští, tak zahraniční návštěvníci. Průvodcovské sluţby jsou poskytovány nejen v oblasti přírodních a kulturních atraktivit, ale i např. outdoorových aktivit.

8 -8- Tabulka 1: Geoprůvodcovské služby v Geoparku Český ráj Země původu Počet osob 2005 (říjen - prosinec) Počet osob 2006 (leden - prosinec) Počet osob 2007 (leden - prosinec) Počet osob 2008 (leden - prosinec) Argentina Austrálie ČR Francie Holandsko Chorvatsko Irsko Itálie Jižní Korea Kazachstán Německo Nový Zéland Polsko Portugalsko 1 4 Rakousko Rumunsko Řecko Slovensko Španělsko 11 Švédsko Švýcarsko Tchajvan USA V. Británie Celkem Zdroj: Geopark Český ráj 2008, vlastní šetření Pro Geopark Český ráj patří oblast geoturismu a trvale udrţitelného rozvoje mezi zásadní. Tomuto zaměření odpovídá i projekt (Cíl SP2e6) Rozvoj a omezení škod geoturismu v chráněných oblastech a vytvoření geoinformačního systému Geoparku Český ráj pro Správu CHKO, státní správu a samosprávu. Území Geoparku Český ráj je doposud zobrazena pouze v geologických mapách 1 : na listech Jablonec nad Nisou, Sobotka, Semily a Jičín. To je pro další rozvoj regionu nedostačující. V rámci projektu VaV MŢP ve spolupráci ČGS s Muzeem Český ráj, CHKO Český ráj a Geoparkem

9 -9- Český ráj o.p.s. probíhá multidisciplinární studie, na základě které vzniká geoinformační systém. Cíli projektu jsou: - vytvoření geoinformačního systému pro geopark Český ráj, které povede k rozvoji území (pro Správa CHKO, státní správu a samosprávy všech stupňů) - rozvoj krajiny (CHKO Český ráj, geopark, odbory ţivotního prostředí samosprávy) - dokumentace geotopů evropského významu ( ČGS, Geopark Český ráj o.p.s.) - příprava geostezek a podíl na přípravě turistických tras a cyklotras atd. - geologické podklady pro zajištění dlouhodobě udrţitelného rozvoje v evropském geoparku UNESCO Český ráj (naplňování a aktualizace programu rozvoje) - podklady pro monitoring střetu zájmů turismu a ochrany ţivotního prostředí ( mezi veřejnou správou, podnikateli a neziskovým sektorem v území atd.) - geologická podpora tvorby nových turistických programů (produktů), podpora činnosti - rozvoj a stabilizace stávajících programů geoparku UNESCO Český ráj ( pískovcový fenomén), vytvoření dalších naučných stezek (sopky, geohazardy např. sesuvy, povodně atd.) Geoinformační systém je sestavován pro území Geoparku Český ráj z dat, která jsou získávána základním geologickým výzkumem a mapování v měřítku 1: dle metodických pokynů ČGS. Součástí připravovaných map jsou Vysvětlivky s kapitolami geologie, tektonika, geofyzika, geochemie, hydrogeologie, inţenýrská geologie, geofaktory ţivotního prostředí a významné lokality. Území bude zpracováno do listů čtyř geologických map 1: (Turnov, Semily, Kněţmost a Rovensko pod Troskami). Souběţně se základním geologickým výzkumem jsou vybírány a zpracovány významné geotopy a sestavovány populárně-naučné texty pro informační tabule naučných stezek (Projekt Cíl 2008). Výstupy budou představovat čtyři základní geologické mapy 1: a Vysvětlivky, listy Turnov, Semily, Kněţmost, Rovensko pod Troskami, Lomnice nad Popelkou před digitalizací. Geoinformační systém umoţní rozvoj geoturismu a především patří k základním předpokladům pro vytyčení trvale udrţitelného rozvoje regionu. Splněním výzkumného úkolu se geopark dostane na úroveň, která je u evropských geoparků standardní. Propagace Jako kaţdá turistická oblast má i geopark Český ráj své marketingové cíle. Jedním z těchto cílů je snaha o co nejoptimálnější prezentaci a propagaci silných stránek. Důleţitými produkty jsou tištěné propagační materiály, které přispívají k informovanosti návštěvníka.

10 -10- Důleţitá je stálá aktualizace i tvorba dalších, které postupně nahrazují ty staré, neaktuální. Distribuce tištěných propagačních materiálů probíhá v podobě nabídky partnerským institucím, v turistických a informačních centrech, ubytovacích zařízeních a v rámci různých akcí geoparku. Tabulka.2: Tištěné propagační materiály Geoparku Český ráj 2005 a starší české cizojazyčné české cizojazyčné české cizojazyčné české cizojazyčné Letáky Mapy Časopisy a katalogy Plakáty Část propagačních materiálů je překládána do angličtiny a němčiny a také do dalších evropských jazyků jako například holandštiny, polštiny, francouzštiny a také ruštiny. Obr. 5.: Tištěné propagační materiály Geoparku Český ráj Převáţná většina tištěných propagačních materiálů vznikla v průběhu roku 2005, v souvislosti s nominací Českého ráje na geopark UNESCO díky vyuţití grantových finančních prostředků.

11 -11- Obr. 6: Tematické zaměření tištěných propagačních materiály geoparku (celkem 97 kusů) v letech ( ) Zatím převaţují propagační materiály s kulturní tematikou. Výraznou část zaujímají komplexně zaměřené propagační materiály (marketing), které nabízejí kromě přírodních a kulturních atraktivit také ubytování, stravování atd. Negativa geoparku Český ráj, která vyplývají z hodnocení: 1) Zásadní problém představuje prodej geologického materiálu v Muzeu Českého ráje v Turnově a propagace prodeje pomocí plakátu v Městkém muzeu v Nové Pace. Nevyřešení problému, který je v rozporu s Chartou evropských geoparků, povede k vyloučení Geoparku z evropaské a globální sítě Komentář: Geopark Český ráj o.p.s. jak vyplývá i z účetních dokumentů nikdy ţádný geologický materiál neprodával a zmíněná skutečnost mu přináší jen komplikace 2) Nejasnost se sídlem geoparku, neexistence vlastních webových stránek nutnost vlastních pracovníků Komentář: Geopark Český ráj o.p.s. - operativně zřídila v červenci sídlo v pronajatých prostorách ve Vesci, - s vlastními webovými stránkami se počítá po spuštění projektu ROP NUTS II. ( v současnosti geopark na stránkách EGN, UNESCO, Muzea Český ráj, Novopacko a Sdruţení Český ráj ) - od října pracují na částečný úvazek 4 zaměstnanci a 21 pracovníků se podílelo jednotlivých úkolech na smluvně 3) Další zlepšení se týkají např. nejednotnosti vydávaných materiálů, chyb na některých panelech v terénu atd. nesouvisí přímo s geoparkem a vznikají působením řady subjektů v území. Dne Podle dodaných podkladů sestavit: Tomáš Řídkošil PDF příloha výsledovka a rozvaha analyticky sestavila daňová poradkyně Ing. Slavíková

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014

CESKLAPES GEOTURISMUS. Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory. RNDr.Daniel Smutek. únor 2014 CESKLAPES GEOTURISMUS Průvodce geoturismu Práce geoprůvodce Geopark Železné hory RNDr.Daniel Smutek únor 2014 GEOTURISMUS, GEOPARK obecné pojmy geoturismus a geopark nové výdobytky hospodářského odvětví

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 29.03.2016 Bod pořadu jednání: 44. Název : Účelové v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2016 Důvod předložení: Usnesení

Více

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí

Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Geoturismus jako forma rozvoje venkovských oblastí Případová studie Chotěbořsko Mgr. Iveta Čtveráková iveta.ctverakova@natur.cuni.cz Seminář Venkov 2015 5. 2. 2015 Téma geoturismu v kontextu aktuálních

Více

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva

3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 3. zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat tzv. Karpatská úmluva 25. 27. května 2011, Bratislava, Slovensko vrcholný orgán Úmluvy, který rozhoduje o základních procedurálních,

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková

Chráněná území v České republice. RNDr. Alena Vopálková Chráněná území v České republice RNDr. Alena Vopálková Hlavní cíle ochrany přírody a krajiny Udržení a obnova ekologické stability krajiny Zachování přírodních hodnot a krajinného rázu Ochrana biologické

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Česká ráj pohádková dovolená

Česká ráj pohádková dovolená Česká ráj pohádková dovolená Hlavní turistická nabídka Českého ráje Pohádková dovolená Zpátky k přírodě Po stopách času Krajina s tradicí Relaxuj aktivně Český ráj bez bariér 3 Sdružená Český ráj zájmové

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

ORP Česká Lípa Liberecký kraj

ORP Česká Lípa Liberecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 8 160 Historické městské soubory 3 90 Historické vesnické soubory 1 7 180 Zámky 1 5 140 Hrady, tvrze, zříceniny 1 6 150 Křesťanské sakrální památky 4 60 Technické památky 3 30 Muzea,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Ing. arch. Kamila Matoušková, CSc. odbor řídící orgán EAFRD Ministerstvo zemědělství 221812189, matouskovak@mze.cz

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Příloha č.3 Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Přehled aktivit projektu V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje informačních

Více

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín

Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY. Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín Projekt PRŮVODCOVSTVÍ V CHKO BÍLÉ KARPATY Seminář NNO v cestovním ruchu nízkonákladová turistika 5. 12. 2012, Zlín PREZENTACE Proč projekt a proč by Vás to mohlo zajímat Jak jsme si to namysleli teorie

Více

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM?

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM? Noviny ČESKÝ RÁJ V AKCI každý měsíc prezentují významné události, akce, nabídky a subjekty poskytující nejrůznější služby. Čtenářům přináší inspiraci kam vyrazit za kulturou, jak strávit volný čas, kde

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM?

NÁKLAD + ČTENOST: JAK SE NOVINY DOSTÁVAJÍ KE ČTENÁŘŮM? Noviny ČESKÝ RÁJ V AKCI každý měsíc prezentují významné události, akce, nabídky a subjekty poskytující nejrůznější služby. Čtenářům přináší inspiraci kam vyrazit za kulturou, jak strávit volný čas, kde

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku

METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Vvvv 2013 V Praze Č.j.: dne METODIKA pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Záměr metodiky Tato metodika je doporučením pro tvorbu tištěných průvodců územím geoparku.

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí

PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí PROJEKT - BLOKOVÝ GRANT Harmonie kulturní krajiny na území národní přírodní památky a národní kulturní památky Babiččino údolí ZÁKLADNÍ INFORMACE Doba trvání: 2 roky (červenec 2008 červen 2010) Realizace:

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Moţnosti financování přírodních zahrad

Moţnosti financování přírodních zahrad Moţnosti financování přírodních zahrad Zuzana Krpálková Operační program Ţivotní prostředí OP Ţivotní prostředí Prioritní osa 6 Zlepšení stavu přírody a krajiny Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované

Více

Vítejte v kraji Sardona!

Vítejte v kraji Sardona! Vítejte v kraji Sardona! Základní přesmyk helvétských desek nasunul 300 mil. let staré horniny na horniny staré 30 mil. let Sardona na tektonické mapě Vznik geoparku Sardona 1999 zahájení projektu regionálního

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace

(Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace DO 48-52 last minute 9.1. 7:19 PM Stránka 48 48 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) žádostí Finanční mechanismus

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 3.2. Číslo kola výzvy: 2. ~ 1 ~

Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 3.2. Číslo kola výzvy: 2. ~ 1 ~ Výsledky výběrového procesu Oblast podpory 3.2. Číslo kola výzvy: 2. ~ 1 ~ Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace oblasti podpory Program Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Více

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK

Liberecký kraj. ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Liberecký kraj ing. Lidie Vajnerová statutární náměstkyně hejtmana LK Mapa turistických oblastí LK: Regiony a jejich rozvoj LK zahrnuje 4 turistické regiony Krkonoše, Jizerské hory, Český ráj, Českolipsko

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. zelená linka:

Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území.  zelená linka: Specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území www.opzp.cz zelená linka: 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu ochrany

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Využívání jihočeských. rybníků k rekreačním. účelům. Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová. Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s. Využívání jihočeských rybníků k rekreačním účelům Zuzana Dvořáková Líšková Dagmar Škodová Parmová Katedra regionálního managementu Ekonomická fakulta, JCU Výzkum podpořen Jihočeským krajem a Beleco z.s.

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK

Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK Plán marketingových aktivit oddělení cestovního ruchu KÚPK 2016-2017 Zpracoval: Bc. Ilona Šnebergerová Bc. Filip Beránek 1 Obsah: 1. Úvod...3 2. Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu...3 2.1. Zvýšení

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

SMĚRNICE MŽP č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark

SMĚRNICE MŽP č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 14. května 2007 Č.j.: 2868/M/07 34064/ENV/07 SMĚRNICE MŽP č. 6/2007 k zabezpečení jednotného postupu rezortu při nominaci území na národní geopark Článek 1

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří

Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří Dohoda o zřízení Destinačního fondu Českého středohoří 1a Prohlášení České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Veřejná výzva: Dotisk a aktualizace propagačních materiálů Ostrava

Veřejná výzva: Dotisk a aktualizace propagačních materiálů Ostrava Veřejná výzva: Dotisk a aktualizace propagačních materiálů Ostrava Destinační management turistické oblasti Ostravsko vyhlašuje veřejnou výzvu pro významná místa destinace, poskytovatele ubytovacích kapacit,

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Globální geoparky pod patronací UNESCO

Globální geoparky pod patronací UNESCO Geoparky a UNESCO Globální geoparky pod patronací UNESCO 2000 - Síť evropských geoparků (EGN) 2004 - Síť globálních geoparků (GGN) pod patronací UNESCO - odlišnost od konceptu světového dědictví 2007 -

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU

DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU DEFINICE INDIKÁTORŮ VÝSTUPU Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací OP1 Počet přeshraničních mechanismů na poli výzkumu a vývoje (studie, strategie atd.) mechanismus 5 implementovaných

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny

Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Správce Sdružení obcí Vysočiny Operační program Evropská územní spolupráce Rakousko -Česká republika 2007-2013 2013 FOND MALÝCH PROJEKTŮ Správce Sdružení obcí Vysočiny Administrátor - RRA Vysočina navazuje na Dispoziční fond v rámci

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období

Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 2025 Mgr. Lukáš Dědič PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Člen skupiny PAAC CONSORTIUM Web: rozvoj-obce.cz Email: info@rozvoj-obce.cz

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu

PRAHA. Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu 4.10.2012 PRAHA Podpora cestovního ruchu ze strukturálních fondů Krátké zhodnocení přínosu strukturálních fondů pro rozvoj cestovního ruchu Osnova prezentace Co se podařilo zrealizovat v oblasti podpory

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010

PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory. aktualizace - září 2010 Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010-2013 PŘÍLOHA č.1 Monitorovací indikátory aktualizace - září 2010 PRIORITA A. Regionální rozvoj a venkov I. - Obnova a rozvoj venkovského prostoru 1. Pořízení

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 55499/ENV/15 V Praze dne 18. srpna 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Národní geopark Kraj blanických rytířů. Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim

Národní geopark Kraj blanických rytířů. Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim Národní geopark Kraj blanických rytířů Konference MAS Blaník 25.11. 2014 Kateřina Červenková, ČSOP Vlašim Co je to národní geopark? Jak vznikl? Co dělá? Geopark a strategie MAS GEOPARK je území, které

Více

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat

Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Seminář z Geomorfologie 2. Zdroje dat Téma datum 1 Úvod podmínky, zadaní 26. září 2016 2 Zdroje dat pro geomorfologii sídla 3. října 2016 3 Geomorfologická regionalizace 10. října 2016 4 Geomorfologické

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas Geopark Souvislé území s geologickými fenomény Základní činnost Aktivity Spolupráce

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více