OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace"

Transkript

1 Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

2 1. Identifikační údaje 1.1 Oficiální název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OTEVŘENÁ ŠKOLA 1.2 Předkladatel ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Mgr. Jiří Papež, ředitel tel / fax : IČO : č.ú.: KB Valašské Meziříčí, / Identifikační číslo : Chyba! Odkaz není platný. / IZO : Poličná Valašské Meziříčí Česká republika 1.3 Zřizovatel : Město Valašské Meziříčí IČO : Náměstí Valašské Meziříčí 1. Česká republika 1.4 Platnost dokumentu Platnost dokumentu ŠVP ZV od 1. září 2007 Ředitel školy Mgr. Papež Jiří Razítko školy Zpracovala Kuříková Eva Kontakt

3 Charakteristika, umístění, vybavení ŠD Školní družina je součástí školy. Nachází se v novém pavilónu ve druhém poschodí. Pro svojí činnost využívá jednu místnost vybavenou televizí, videem, DVD přehrávačem a počítačem. K dispozici je dětem klavír. Pro pohybové aktivity má ŠD k dispozici tělocvičnu a školní venkovní hřiště. Sociální zařízení (umývárna a toalety) jsou na patře. Šatny jsou oddělené pro první a druhý ročník v přízemí. Pro třetí a čtvrtý v hlavní budově. Stravování probíhá ve školní jídelně ve stejné budově jako školní družina. Pitný režim je zajištěn. Materiální a prostorové podmínky jsou vyhovující pro potřeby školní družiny. Personální podmínky Za školní družinu odpovídá jedna vychovatelka s osmnáctiletou praxí v oboru. V případě potřeby na výpomoc poskytují učitelky prvního stupně. Přihlašování a odhlašování dětí Do školní družiny se přijímají žáci třídy. Žáci 4.třídy jsou přijímáni do školní družiny jen vyjímečně, na doplnění stavu žáků ve školní družině. Přednost dostávají žáci 1. a 2.třídy a žáci dojíždějící a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Při zápisu do školní družiny rodiče písemně potvrdí na zápisním lístku dobu odchodu a jméno,kdo bude žáka odvádět ze školní družiny. Za pravidelnou docházku žáků rodiče zaplatí poplatek 150,-Kč. Odhlašování žáka z pravidelné docházky se provádí písemně a s udáním data ukončení pravidelné docházky. V případě,že dítě nebylo vyzvednuto do konce provozu ze školní družiny podle pokynů v zápisním lístku,postupuje vychovatelka školní družiny následovně: - zavolá služebním telefonem na uvedené číslo a s rodiči domluví způsob převzetí dítěte - pokud nezastihne nikoho z uvedených v zápisním listu na telefonu, zavolá taxi a na náklady rodičů dopraví dítě domů,osobně je předá rodičům nebo osobě,která je uvedena v zápisním lístku. - pokud nezastihne nikoho z osob uvedených v zápisním lístku doma, odveze dítě domů,kde se o dítě adekvátně postará, na dveřích ZŠ zanechá vzkaz pro rodiče dítěte. Organizační činnost Školní družina je otevřena denně od 6.15 hodin do 7.45 hodin jako ranní provoz. Odpolední provoz začíná hodin a končí v hodin. Žáky 1.třídy přebírá vychovatelka školní družiny ve třídě a odvádí je do školní jídelny základní školy. Ostatní žáky přebírá vychovatelka školní družiny ve školní jídelně, nebo přicházejí do školní družiny postupně. Na výuku nepovinných předmětů,kroužků,hodiny ZUŚ budou žáci uvolňováni dle potřeby a písemného oznámení rodičů. Vychovatelka odpovídá za zdraví a bezpečnost žáků zapsaných ve školní družině od jejich příchodu až do jejich odchodu ze školní družiny. O mimořádné uvolnění žáka ze školní družiny požádají rodiče vychovatelku školní družiny písemně. Školní družinu mohou navštěvovat i žáci,kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce. O zařazení žáka s nepravidelnou docházkou rozhoduje ředitel školy. Počet žáků ve školní družině však nesmí přesáhnout stanovený počet stanovený počet žáků.

4 Nepravidelnou docházkou se rozumí krátkodobý pobyt dítěte ve školní družině, maximálně 2x týdně. O provozu školní družiny v době hlavních prázdnin a o prázdninách v průběhu roku rozhoduje ředitel školy. Chování žáků - Ve školní družině se žák řídí školním řádem základní školy a pokyny vychovatelky. - Bez vědomí vychovatelky žák neopouští školní družinu. - Pokud žák soustavně vážně porušuje školní řád a narušuje činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. - Žáci dodržují základní zásady osobní hygieny.udržují pořádek ve školní družině,šetrně zacházejí s hračkami a pomůckami. Charakteristika dětí Program školní družiny je koncipován pro 30dětí z Poličné a blízkého okolí s věkovou hranicí od 6 let do 12 let (1-5 ročník). Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování především formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností v souladu s vyhláškou číslo 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. I. Hlavní úkoly 1. Zařadit priority naší školy- zvýšení jazykové gramotnosti,zvýšení gramotnosti výpočetní a komunikační techniky a ekologickou výchovu v rámci regionu Valašsko do aktivit žáků školní družiny 2. Rozvoj vhodných návyků a dovedností 3. Vést děti k aktivnímu odpočinku 4. Prostřednictvím hry vytvářet u dětí vlastní tvořivost a rozvíjení fantazie II. Zásady 1. Naslouchat dětem, často chválit, dopřát dětem dostatek prostoru k jejich realizaci 2. Vychovatelka musí jednat takovým způsobem, aby u dětí navodila pohodu a klid. Musí být pro děti jistotou a bezpečím. 3. Nesmí uvádět děti do stresových situací neustálou a nezdravou soutěživostí. 4. Nepřetržitě musí kontrolovat a zabránit jakýmkoli náznakům šikany mezi dětmi.

5 III. Podmínky pro činnost 1. Nestresující, příjemné prostředí školní družiny 2. Účelové vybavení místnosti školní družiny 3. Zahrada, venkovní hřiště a tělocvična pro sportovní činnosti,arboretum školy 4. Okolí školy vhodné k procházkám 5. Možnost využití dopravního hřiště 6. Možnost využití prostorů školy 7. Využití počítačové učebny IV. Ekonomické podmínky Poplatek za pobyt žáka v ŠD činí 150Kč měsíčně. V případě pobytu sourozenců se poplatek odvíjí od počtu sourozenců v ŠD. Cíle ŠD 1. Naučit žáka zásadám správného chování ke spolužákům a dospělým (oslovení, zdravení, pomoc starším občanům, ochrana mladších, rozvíjet kamarádství, toleranci k spolužákům a občanům jiné národnosti). 2. Podporovat žáka k tvořivému myšlení, logickému uvažování a pomáhat rozvíjet jeho vlastní schopnosti. Probouzet v něm kladný vztah ke škole a společnosti. 3. Působit preventivně na žáka v oblast protidrogového programu a šikany. 4. Vést žáka ke správnému vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí v přírodě. Kompetence 1. K učení žák získává dovednosti za pomocí učebnic resp. Internetu. Chápe nutnost přípravy na vyučování 2. Komunikativní podpora a rozvoj ústního projevu, umět naslouchat spolužákům a učitelům, zapojit se aktivně do debat a diskusí, umět vyjádřit a obhájit vlastní názor, myšlenku. 3. Pracovní vedení žáka ke kvalitní a zodpovědné práci za pomocí pracovních činností Formy vzdělávání Pravidelná činnost standardní činnost v oddělení, organizované aktivity zájmového či tělovýchovnému charakteru. Příležitostní akce besídky, slavnosti, výlety, sportovní odpoledne. Jsou určeny i rodičům nebo i širší veřejnosti. Spontánní aktivity každodenní individuální klidové činnost, po obědě, při pobytu venku. Odpočinkové činnosti klidové činnosti, ale i aktivní odpočinek, který kompenzuje jednostrannou zátěž během školního vyučování. Příprava na vyučování - možnost vypracování domácích úkolů, didaktické hry, tématické vycházky a další činnosti jimiž rozšiřujeme a upevňujeme poznatky, které žáci získali při školním vyučování. Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra, založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje klidné emoce.

6 Obsah vzdělávání Člověk a jeho svět - je vytvořen na základě podmínek školy. Zaměřuje se na 3 základní priority ŠVP Otevřená škola : zvýšení jazykové gramotnosti, zvýšení gramotnosti výpočetní a komunikační techniky a ekologickou výchovu v rámci regionu Valašsko. 4. Místo kde žijeme Domov - rodina a její chod, rodinné prostředí a rodinná sounáležitost Škola - tvorba kladného vztahu ke škola, školní režim, poznání okolí školy a zabezpečení bezpečné cesty do školy Město - důležitá historická místa, místa státní správy a jejich význam, historie města a okolí, krajové zvyky Valašska Naše vlast - hlavní město, jeho památky, podpora vlastenectví prostřednictvím besed, vysvětlení významu státních svátků a významných dnů historie českého národa 5. Lidé kolem nás Chování mezi lidmi zásady a principy demokracie, pravidla slušného chování Soužití lidí v rodině, v třídním kolektivu a na ulici, vzájemná komunikace mezi lidmi, respektování jiných názorů a kultur, etnik Vlastnictví respektování soukromého a veřejného majetku Právo a spravedlnost vysvětlení pojmů základní lidské právo a práva dětí 6. Lidé a čas Různorodé a účelné využití volného času například formou sportovních a kulturních aktivit. 7. Rozmanitost přírody Spolupráce se Svazem ochránců přírody, vysvětlení proč je nutné chránit přírodu, její poznávání formou procházek a vědomostních kvízů. 8. Člověk a jeho zdraví Získat základní znalosti první pomoci, znát důležitá telefonní čísla, účast na podpůrných preventivních programech proti drogám a šikaně.

7 Časový plán vzdělávání na školní rok Září 2012 Seznámení dětí se základními pravidly, jmenovitě: - s řádem školy, které budou po celý školní rok platit - s bezpečností práce při činnostech v rámci školní družiny - s bezpečností při cestě do a ze školní družiny - s pravidly dodržování kázně v budově školy a na ulici Odpočinkové činnosti vyprávění zážitků z prázdnin - poslech pohádek, společenské, tvořivé hry - četba z dětských knih a časopisů - didaktické hry, přísloví a pořekadla Rekreační činnost vycházky spojené s tělovýchovnou, sportovní a ekologickou činností, seznámení s okolím školy - pohybové hry na školním hřišti - návštěva dopravního hřiště - sběr kaštanů, tvorba zvířátek, vystřihování na základě předkreslených tvarů - zachycení zážitků z prázdnin malbou nebo kresbou - ilustrace k četbě pohádek - hry s míčem na školním hřišti, závodivé hry

8 Říjen 2012 Odpočinkové činnosti poslech (četba z knížek) a promítání pohádek (video a DVD) - rozhovory s dětmi o přírodě - státní a lidové svátky - lidové zvyky na téma podzim - volné kreslení na téma krásy podzimu - hry na počítači - tvorba výrobků z přírodnin - turnaj v piškvorkách Rekreační činnost vycházky do volné přírody, pozorování změn v přírodě( zbarvení, padání listů) - hry v přírodě a na hřišti - dopravní hřiště - vycházka podzimní přírodou Zamáváme podzimu - sběr přírodnin, lisování listí, malování kamenů - podzimní básničky a říkadla - při pobytu venku pozorování zvířat, rozhovory na téma stěhovaví ptáci, - naučení rozpoznání stromů - míčové hry na hřišti, příprava na závody chození na chůdách - výroba papírových draků, Drakiáda

9 Listopad 2012 Odpočinkové činnosti poslech (četba z knížek na pokračování) a promítání pohádek (video a DVD) - státní a lidové svátky - rozhovory s dětmi o podzimu, práce na zahradě - lidové zvyky na téma podzim - pokračování - hry na počítači - tvorba výrobků z přírodnin Rekreační činnost vycházky do volné přírody - hry v přírodě a na hřišti - výlet na Lhoty návštěva malé ZOO ve Valašském Meziříčí - pouštění draků - výroba a malování draka - tvorba tiskátek z brambor - výroba strašidýlek z dýní - pozorování a vyprávění o přípravě zvířat na zimní období - míčové hry na hřišti, turnaj ve vybíjené - turnaj v sálovém fotbale smíšených družstev

10 Prosinec 2012 Odpočinkové činnosti poslech (četba z knížek na pokračování) a promítání pohádek (video a DVD) - poslech vánočních koled - státní a lidové svátky v měsíci prosinec - rozhovory s dětmi o zimě - lidové zvyky na téma vánoce dříve a nyní (koledy, říkanky, lidové zvyky) - hry na počítači - tvorba záložek do knih Rekreační činnost vycházky do přírody podle počasí, sáňkování, bobování - hry v tělocvičně - soutěž ve stavbě sněhuláka - příprava vánoční a novoroční výzdoby - výroba dárku pro babičky a dědečky - tvorba vánočních přání a ozdob - vizovické pečivo tvorba figurek zvířátek (tvorba Betlému) - míčové hry v tělocvičně - vánoční turnaj družstev (ze všestranných znalostí a dovedností) - pečení a zdobení perníčků - drátování zvonečků - drobné výrobky na vánoční jarmark - práce s vlnou plstění výroba kuliček

11 Leden 2013 Odpočinková činnost rozhovory o Vánočních zážitcích, o dárcích - poslech četby, říkanky, hádanky - stolní a jiné společenské hry Rekreační činnosti vycházky, sáňkování a jízda na bobech - při vycházkách prohlubování znalostí o přírodě - beseda s ochránci např. s panem Dvorským ohrožené druhy - pohádky se zimní tématikou, ilustrace k pohádkám - vycházky do přírody spojené s péčí o zvěř sypání do krmítek - vyprávění o tom co je to sníh, jak se tvoří, kdy roztává - rozhovory na téma trávení volného času, jak pomáhat starším osobám - povídání o důležitosti sportu pro lidi - soutěže se sportovním načiním ve školní tělocvičně-míče,švihadla, překážková dráha - soutěže družstev

12 Únor 2013 Odpočinková činnost společná četba pohádek nebo poslech z kazety - stolní hry, hry se stavebnicemi - rozhovory s dětmi na určitá témata (vztahy v rodině, trávení volného času, správné vystupování, oslovování dospělých a kamarádů) Rekreační činnosti pohybové hry (v tělocvičně, dle počasí hry na hřišti se sněhem) - za příznivého počasí vycházky do okolí orientace v okolí - maškarní karneval s rodiči - Stříhání, lepení výroba záložek do knížek - výroba masek na maškarní karneval - povídání o květinách, která kytka roste nejdříve, když roztaje sníh - rozhovory o ročních období, co je pro jednotlivá období typické - povídání o dopravních prostředcích - modelování z plastelíny dle přání dětí - povídání o našem hlavním městě, práce s atlasem, kvizy - pohybové hry s pravidly vybíjená, kopaná, košíková

13 Březen 2013 Odpočinková činnost hádanky, hlavolamy a jazykolamy - stolní a společenské hry, hry dle přání dětí - četba a vyprávění o jaru Rekreační činnosti vycházky do jarní přírody - hry se švihadly (přeskoky různými způsoby - soutěž) - výroba dárků a přání ke dni učitelů beseda se zdravotníky nebo členy červeného kříže - praktické ukázky první pomoci, důležitá telefonní čísla - povídání, jak si pomoct v různých situacích - výroba velikonočních přání - velikonoční dílna malování vajíček voskem, drátování vajíček - lidové tradice na Valašsku velikonoční zvyky

14 Duben 2013 Odpočinková činnost hry dětí podle vlastního výběru - poslech pohádek na přání - vybarvování omalovánek, obrázkové hádanky Rekreační činnosti vycházky na hřiště, do okolí pozorování proměn v přírodě - míčové hry na hřišti - rozhovory o květinách a jejich přesazování, povídání o jaru - vyškrabování prvních jarních květin - pozorování umět je pojmenovat, určit barvu, - pozorování stromů a keřů (povídání o květech a pupenech) - návštěva dopravního hřiště pravidla silničního provozu - poznáváme značky správné přecházení vozovky - beseda se strážníky městské policie - setkání a beseda s představiteli města dětské slyšení

15 Květen 2013 Odpočinková činnost četba dětí, poslech pohádek - individuální rozhovory s dětmi na téma, které je nejvíce zajímají - povídání o hradech a zámcích Rekreační činnost vycházka do přírody, na školní hřiště - hádanky a říkanky - výlety do okolí turistika, poznáváme turistické značky - výroba přání a malých dárečků ke svátku matek - akademie k svátku matek vystoupení - návštěva výtvarné výstavy v kině Svět - sportovní hry na hřišti vybíjená, kopaná, překážkové dráhy - sportovní den na hřišti

16 Červen 2013 Odpočinková činnost relaxační cvičení v družině - četba na přání, vybarvování omalovánek k dané knížce - hry dle vlastního výběru dětí Rekreační činnost hry ve volné přírodě - pozorování změn, které se konaly v okolí školy - návštěva dopravního hřiště - stavění ze stavebnic, lega,merkura - skládání z papíru origami, skládání puzzle - kreslení křídami na chodník - jak pomáháme starším občanům - povídání se sociálními pracovníky - návštěva expozice v gobelínce - kreslení a malování na téma co mohu vidět na louce - vyprávění a povídání o předcházení úrazů při hrách (koupání)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE

ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (příloha 3) ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ ZDICE Příloha 3 Školní vzdělávací program školní družiny 1 Školní družina funguje na základě ustanovení 30, odstavce 1 zákona

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB - POHODA Autorský tým: Božena Grosmutová, Mgr. Lubomíra

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger)

Školní vzdělávací program ŠD. při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov. KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger) Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ Ostrov KDO NEMÁ ČAS, NEZRAJE. (Friedrich Georg Jünger) Platí od 1. dubna 2007 Obsah: 1) Úvod 2) Identifikační údaje školy a školní druţiny 3) Obecná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN

Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZÁKLADNÍ ŠKOLE MILÍN 1 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Cíle vzdělávání... 4 3. Formy vzdělávání... 5 4. Podmínky přijímání uchazečů a průběhu vzdělávání..

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS V KLUBU JÁ RÁD BUDU 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více