SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR"

Transkript

1 SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, Holešov IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /0100 jejímž jménem jedná: Mgr. Pavel Chmelík, ředitel zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1529 Nájemce: vítěz vzešlý z výběrového řízení vyhlášeného dne..doplní uchazeč Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: jejímž jménem jedná: zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

2 2. 1. Pronajímatel má níže uvedené nemovitosti svěřené vlastníkem k hospodaření. Město Holešov jako výlučný vlastník zplnomocnilo pronajímatele pronajímat tyto nemovitosti: - budovu čp. 190, v Holešově, nám. F. X. Richtra, postavenou na pozemku p. č. 406 nacházejícím se v k. ú. Holešov, vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov pro k. ú. Holešov a obec Holešov, a to konkrétně nemovitosti uvedené v záměru Města Holešov, předmět pronájmu obsahuje i letní zahrádku, přičemž provoz této nemovitosti podléhá omezením dle rozhodnutí MKS (provozní řád a podmínky bude řešit samostatná dohoda) 2. Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn ve smyslu příslušných právních předpisů uzavřít tuto smlouvu a že k tomu účelu splnil všechny podmínky dané obecně závaznými právními předpisy. 3. Účastníci činí přílohou této smlouvy také dokumenty a právní tituly týkající se účelu a vzniku pronajímatele, zejména příslušná rozhodnutí Zastupitelstva města Holešova o zřízení pronajímatele a Zřizovací listinu pronajímatele (soubor příloh č. 1) Pronajímatel přenechává nájemci na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených do nájmu v nemovitosti uvedené v článku 2, bodu 1 této smlouvy nebytové prostory, přičemž konkrétní specifikace místností, jež jsou předmětem nájmu, je uvedena v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Nájemce tyto nebytové prostory do nájmu na základě této smlouvy přijímá. Nájemce souhlasí s režimem úpravy obslužných prostor sloužících k užívání podle pokynů či provozního řádu MKS. 2. Účelem nájmu nebytových prostor uvedených v této smlouvě je zřízení a provozování hostinské činnosti v nekuřácké Zámecké restauraci v přízemí zámku v Holešově, nám. F. X. Richtra Uvedené nebytové prostory uvede pronajímatel nejpozději do , případně do data účinnosti této smlouvy souvisejícího s provedením úhrady nájemného ze strany nájemce,

3 do stavu způsobilého ke smluvenému užívání, to však pouze v rozsahu provedení příslušných stavebních prací a provedení přípravných prací pro instalaci technologie kuchyně. Dohodnouli se smluvní strany na změnách v rozsahu a obsahu stavebních prací a přípravných prací pro instalaci technologie kuchyně oproti stávající stavební projektové dokumentaci, je nájemce povinen nahradit pronajímateli náklady na tyto změny v dohodnuté výši. Nájemce je povinen poskytovat pronajímateli v souvislosti s prováděním stavebních a přípravných prací potřebnou součinnost, a to vždy bez zbytečného odkladu po výzvě pronajímatele k poskytnutí součinnosti. Je-li nájemce v prodlení s poskytnutím součinnosti, nemůže se v prodlení ocitnout pronajímatel. Z nedostatku součinnosti nájemce nemůže ani nepřímo vzniknout důvod k předčasnému ukončení této smlouvy ze strany nájemce. Nájemce je dále povinen nejpozději do dne provést na své náklady úplné vybavení pronajatých prostor technologií kuchyně podle projektové dokumentace předložené nájemcem a schválené Městským kulturním střediskem jako pronajimatelem, a dále na své náklady vybavit pronajímané prostory zařízením restaurace. To vše s cílem dosažení bezproblémové kolaudace s přihlédnutím zejména k hygienickým normám. 4. Pronajaté nebytové prostory budou nájemci předány dne , nedohodnou-li se smluvní strany bez jakékoliv sankce na datu pozdějším. Neposkytne-li nájemce pronajímateli součinnost potřebnou k předání nebytových prostor ve sjednaný den, považují se nebytové prostory za předané nájemci dnem Podrobný popis nebytových prostor a jejich stavu ke dni předání bude uveden v předávacím protokolu sepsaném a podepsaném smluvními stranami při předání předmětu nájmu nájemci. Nájemce se v předávacím protokolu vyjádří, zda předávané nebytové prostory jsou ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání. Tento předávací protokol bude součástí této smlouvy jako příloha č. 3. Při předávání nebytových prostor budou zjištěny stavy měřidel: a) vodoměr b) měřidla na vytápění prostor c) elektroměr a budou zapsány v předávacím protokolu. 5. Nájemce má právo užívat i společné prostory budovy v rozsahu nezbytném pro řádný chod pronajatých nebytových prostor. Součástí předmětu nájmu je i část nádvoří zámku o výměře 50 m2 ve východní části nádvoří zámku, určená jako letní zahrádka. Předmětem samostatného smluvního ujednání mezi smluvními stranami budou podmínky provozování letní zahrádky, v jehož rámci bude respektováno konání akcí v prostorách zámku pořádaných pronajímatelem a bude též pro individuální případy sjednáno, za jakých podmínek lze zvětšit rozsah letní zahrádky nebo přizpůsobit její rozsah a podmínky provozování dané konkrétní akci.

4 4. 1. Nájemce je povinen pronajímateli za přenechání nebytových prostor uvedených v této smlouvě do nájmu uhradit nájemné ve výši..,- Kč + DPH (slovy..korunčeských) jednorázově, na 15 let předem, kdy měsíční nájemné činí Kč + DPH (slovy korunčeských). (doplní uchazeč) Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši ,- Kč (slovy Pětmilionůkorunčeských) již uhrazená nájemcem jako kauce na základě záměru / výzvy k účasti ve výběrovém řízení, bude ode dne uzavření této smlouvy považována za částečnou úhradu nájemného sjednaného v této smlouvě. Nájemce výslovně prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že jím uhrazené jednorázové nájemné bude použito na úpravy pronajímaných prostor pro účely uzavření této smlouvy, přičemž tyto úpravy jsou prováděny pro potřeby nájemce za účelem užívání pronajímaných prostor nájemcem podle této smlouvy a se souhlasem nájemce. 2. Nájemné sjednané v tomto článku, resp. jeho neuhrazená část, je splatné bezhotovostně na bankovní účet pronajímatele do , resp. do okamžiku předání nebytových prostor nájemci, a to na základě faktury vystavené pronajímatelem. 3. Nájemce si bude vlastním jménem a na vlastní náklady zajišťovat následující služby spojené s užíváním předmětu nájmu: a) dodávku elektřiny, c) vytápění pronajatých prostor, d) odvoz odpadů, e) dodávku vody, f) služby pevné telefonní linky, g) elektronický zabezpečovací systém, přičemž za tímto účelem nájemce sám uzavře příslušné smlouvy s dodavateli uvedených služeb. K tomu poskytne pronajímatel nájemci v nezbytném rozsahu na výzvu nájemce součinnost. 5.

5 1. Nájemce není oprávněn dát nebytové prostory pronajaté mu podle této smlouvy do podnájmu. 2. Nájemce je oprávněn poskytnout nebytové prostory třetím osobám/subdodavatelům při jednotlivých akcích se souhlasem pronajímatele tak, aby byla zajištěna možnost pořádání různých gastronomicko-společenských akcí jinými subjekty, kterým bude nutné celé prostory nebo jejich část k takovému účelu poskytnout ke krátkodobému užívání. Nájemce odpovídá pronajímateli za škody způsobené na předmětu nájmu třetí osobou. 3. Nájemce není oprávněn provádět v nebytových prostorech přenechávaných mu do nájmu podle této smlouvy žádné změny, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 4. Nájemce je oprávněn užívat nebytové prostory v souladu s jejich stavebním určením a pouze k účelu uvedenému ve smlouvě. 5. Nájemce bude zabezpečovat vlastním nákladem hostinské služby spojené s užíváním nebytových prostor v restauraci s celodenním provozem minimálně 5 dnů v týdnu. 6. Nájemce bude zabezpečovat následující služby spojené s užíváním nebytových prostor: podávání hotových jídel a jídel na objednávku, podávání širokého sortimentu nealkoholických a alkoholických nápojů, zajišťování jednorázových společenských akcí a hostin, cateringu a jim podobných služeb. 7. Nájemce je povinen se zdržet jakýchkoliv jednání, která by rušila nebo mohla ohrozit výkon ostatních užívacích a nájemních práv v objektu, v němž se nachází nebytové prostory pronajaté podle této smlouvy. 8. Rekonstrukci prostor provede pronajímatel po konzultaci s nájemcem. Nájemce je však povinen zajistit na svůj náklad kapotáž realizovaných rozvodů vnitřní infrastruktury dřevěným soklem (dřevěným obkladem, soklem, apod.) v souladu se stanoviskem pronajímatele a památkového úřadu. 9. Vybavení interiéru provede nájemce vlastním nákladem po konzultaci s pronajímatelem a po schválení pronajímatele.

6 10. Předpoklad termínu pro zahájení provozu restaurace je stanoven na Nájemce hradí náklady spojené s běžnými opravami souvisejícími s provozem pronajatých nebytových prostor, jejichž potřeba vznikne zejména jako důsledek provozních škod. Nájemce je povinen zajišťovat provádění těchto oprav odborně způsobilými dodavateli. 12. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav nebytových prostor, které má nést pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Nepostará-li se pronajímatel o včasné provedení uvedených oprav, má nájemce právo učinit tak po předchozím upozornění pronajímatele na svůj náklad sám a požadovat po pronajímateli náhradu přiměřených vynaložených nákladů. 13. Nájemce ujišťuje, že má uzavřeny odpovídající typy pojištění, zejména pojištění provozu a odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, kryjící rovněž odpovědnost za škodu způsobenou jinými osobami zdržujícími se v pronajatých prostorách se souhlasem nájemce. 14. Nájemce není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku vůči pronajímateli vzniklou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku vůči pronajímateli jednostranně, bez souhlasu pronajímatele Nájem podle této smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to ode dne nebo ode dne účinnosti smlouvy, podle toho, co nastane později, do dne či dne po uplynutí 15 leté doby nájmu v případě počítání ode dne účinnosti smlouvy. 2. Nájem podle této smlouvy končí uplynutím doby, na kterou byl touto smlouvou sjednán nebo písemnou výpovědí z důvodů uvedených v 9 zákona č. 116/1990 Sb., v platném znění. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

7 3. Po skončení nájmu založeného touto smlouvou je nájemce povinen předat pronajímateli zpět nebytové prostory přenechané mu do nájmu podle této smlouvy vyklizené, ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 4. V případě ukončení nájmu ze zákonných důvodů před uplynutím sjednané doby nájmu se zavazuje pronajímatel vrátit nájemci na jeho bankovní účet poměrnou část předem zaplaceného nájemného takto: a) účastníci se dohodli nevyužít svého práva vypovědět či odstoupit od této smlouvy po dobu nejméně 10 roků od data počátku trvání nájmu podle této smlouvy, nedohodnouli smluvní strany v průběhu trvání nájmu jinak, b) nájemce se zavazuje respektovat při uplatňování případného požadavku na vrácení poměrné části nespotřebovaného nájemného rozpočtová pravidla, rozpočet pronajímatele a možnosti pronajímatele, nebude zejména požadovat vrácení případného nespotřebovaného nájemného v jedné platbě a pronajímatel se zavazuje v rámci svého rozpočtu postupně v období 5 let s ohledem na rozpočtové možnosti případné nespotřebované nájemné vrátit. 5. Doba nájmu se prodlužuje automaticky o dobu, po kterou byl nájemce omezen v obvyklém způsobu užívání pronajatých prostor, bylo mu v něm bráněno, nemohl práva nájemce řádně vykonávat či nemohl užívat nebytové prostory v plném rozsahu Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem provedení úhrady celého nájemného sjednaného v článku 4, odst. 1 této smlouvy ze strany nájemce nebo dnem předání nebytových prostor nájemci, podle toho, které skutečnost nastane později. Účinnost smlouvy nemůže nastat před Změny podmínek, za nichž byla tato nájemní smlouva sjednána, mohou být provedeny pouze písemně dodatkem k této smlouvě. 3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy, považují jej za jednoznačný a srozumitelný a že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

8 Doložka podle 41, odst. 1 zákona o obcích: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Holešova na svém. zasedání dne, usnesením č.. Pro přijeti tohoto usneseni hlasovalo z členné Rady všech přítomných členů. Toto usneseni je přílohou č. XXX této smlouvy. Záměr pronajmout nebytové prostory v nemovitosti uvedené v čl. 2 této smlouvy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Holešov dne a z úřední desky sejmut dne. Tento záměr byl schválen Radou města Holešova na schůzi č. 18/2013 dne , usnesení č. RM/N Kopie zveřejněného záměru je přílohou č. XXX teto smlouvy. V Holešově dne. Pronajímatel. Nájemce

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY A BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená podle 289 a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Zlínský kraj se sídlem tř. Tomáše

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Smluvní strany joměřížská nemocnice a.s. lavlíčkova660/73 767 55 Kroměříž 27660532 DIČ CZ27660532 Í73322111 Fax: 573 331 109 SMLOUVA O DÍLO Kroměřížská nemocnice a.s. Evidence emlyv uzavřená dle 536 a n. zákona č. 513/1991

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více