Regionální literatura Litom ic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální literatura Litom ic"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Seminární práce Regionální literatura Litom ic Zpracovala: árka KINDLOVÁ Obor studia: Filologie Forma studia: denní Ro ník: I. Akademický rok: 2012/2013 Vyu ující: Dr. Eva KOUDELKOVÁ 1

2 I. Obecné pojednání o regionu Královské m sto Litom ice, ítající p ibli n obyvatel, se nachází v severních echách, p esn ji v Ústeckém kraji. Toto okresní m sto le í na ji ním úpatí eského st edoho í na pravém b ehu eky Labe, do n ho se vlévá eka Oh e. Geografickou dominantou Litom ic je bezesporu vrh Radobýl. Co se tý e historie, vznik m sta spadá do let 1219 a Litom ice lze tedy za adit mezi nejstar í eská m sta. Ve 13. a 17. století m ly Litom ice dominantní postavení mezi m sty severních ech, zejména díky velkému mno ství práv a privilegií, kterými je obda ili e tí panovníci v etn Karla IV. Mírou kulturního vy ití Litom ice doslova vzkvétají. Po ínaje kamenným divadlem K. H. Máchy, p es Vlastiv dné muzeum s expozicí k d jinám m sta a celého Litom icka, Severo eskou galerii výtvarného um ní, výstavi t Zahrada ech, sv tni ku Vikárku Karla Hynka Máchy a po hudební festival Litom ické varhanní léto a Litom ické vinobraní. Nesmíme opomenout kolství, které tvo í ada mate ských, základních a st edních kol. Mezi nejkvalitn j í st ední koly pat í Gymnázium Josefa Jungmanna a St ední pedagogická kola J. H. Pestalozziho. 2

3 II. Literární tvorba regionu Litom ice do jisté míry tvo í základy eské literatury. Práv odtud pochází první esky psaná v ta, která je sou ástí zakládající listiny litom ické kapituly. Tato v ta m la význam pro po átky esky psané literatury. Ve 12. století a první polovin 13. století toti p evládalo v eských zemích latinské písemnictví. V dob národního obrození byly Litom ice centrem osobností a národních buditel (Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann). Inspirací pro mnohé z nich se stala pro m sto významná místa a lidé, o nich se tradovaly ústním podáním pov sti (Morový sloup, litom ické podzemí, loupe ník Babinský, kat Jan Ledvina). V první polovin 20. století se Litom ice na jazykov esko-n meckém území staly místem, kde docházelo k národnostním konflikt m. Karel Hynek Mácha ( Praha Litom ice) Karel Hynek Mácha byl významný romantický básník, prozaik a zakladatel moderní eské poezie. Vystudoval práva a roku 1836 nastoupil jako advokátní 1 koncipient do advokátní kancelá e J. F. Durase v Litom icích. Velmi rád cestoval, hrál v ochotnické dru in Josefa Kajetána Tyla v Kajetánském dom na Malé Stran. V po átcích své tvorby navázal na domácí literární tradice. Velmi rychle se v ak zbavil konven ního pohledu na sv t a za ínal se zaobírat otázkou smyslu lidského ivota. Hledal skute né osoby, ale nacházel jen masky, a tak z stával pov t inou sám, obklopen nanejvý skupinou p átel. Jedinou opravdovou realitou pro n j bylo smyslové poznání na í zem. 1 Výb r d l: Máj (1836)- Lyricko-epická skladba, která má 4 zp vy a 2 intermezza. Bývá ozna ován za vrcholné dílo eského literárního romantismu. Mácha vybo il z obrozeneckého programu a pojal skladbu jako zpov rozervaného romantika plného nejistot a otázek po smyslu ivota. Marinka (1834) Povídka, která je sou ástí cyklu Obrazy z mého ivota. Prozaické pasá e st ídají pasá e ver ované a její kompozice p ipomíná operu. Hlavní hrdina potká Marinku v chudinské tvrti Na Franti ku. Kdy se po ase vrací zp t, dozvídá se, e zem ela. Máchovy dopisy (1907)- Pro nás jsou zajímavé dopisy, které Mácha psal rodi m, Lori a p íbuzným. Práv v nich se zmi uje o svém ivot a událostech v Litom icích, a proto je nelze opomenout a je nutné je za adit do regionální literatury Litom ic. 1 PROCHÁZKOVÁ, Marie. ivot a dílo Karla Hynka Máchy [online] 3

4 Josef Kern ( Litom ice Litom ice) Vlastiv dný pracovník, který se zabýval inností archeologickou, historickou, literární, pedagogickou a sb ratelskou. Projevoval se jako siln nacionáln lad ná osobnost. Byl lenem nacionáln socialistické strany NSDAP a následn nechvaln známé fa istické strany SdP. V Litom icích získal základní vzd lání a absolvoval u itelský ústav. Poté se v noval pedagogické innosti na obecné kole v Krava ích, Ú t ku a Litom icích, kde p sobil jako odborný u itel a místo editel dív í m anky. Byl v estrannou osobností. Mimo jiné se zabýval etnografií (zvlá t místním ná e ím a pov stmi). Výb r d l: Pov sti litom ické upy (1921)- Sebrané lokální pov sti p vodního n meckého etnika. Do e tiny nikdy nebyly p elo eny. Svatopluk ech ( Ost edek Praha) Byl básník, cestovatel, noviná, prozaik. V Praze vystudoval piaristické gymnázium a poté práva. P ispíval do almanachu Ruch a asopisu Kv ty. P sobil jako redaktor Sv tozoru, Lumíru a krátce i v Národních listech. Velmi rád cestoval. Nav tívil Dánsko, Chorvatsko, Itálii, Kavkaz, Pa í, Polsko. Byl lenem advokátní kancelá e ve Slaném a pozd ji v Praze. Jeho díla jsou ánrov velmi bohatá. Psal p edev ím eposy, ale také alegorickou, politickou a sociální lyriku, satiru, povídky, romány. Nám ty ke svým povídkám asto erpal z advokátního prost edí. Svými výlety pana Brou ka se stal jedním z pr kopník science fiction. Hlásil se k trvalým hodnotám (láska k vlasti, touha po sociální spravedlnosti, ), které si v sob nesl celý ivot. Byl samotá. Výb r d l: Druhý kv t (1899)- Autobiografický román, ve kterém autor zachycuje Litom ice. Vzpomíná na své mládí, p edev ím na studia v arcibiskupském chlapeckém konvikt. Rámec románu p iná í adu úvah o ivot a lásce. Nový epochální výlet pana Brou ka tentokráte do XV. století (1888)- Druhá satirická povídka, jejím hlavním hrdinou je typický m ák, Mat j Brou ek. V této povídce je také zmín na první kniha s názvem Pravý výlet pana Brou ka do M síce. Prost ednictvím hlavního hrdiny autor kritizuje typické chování a vlastnosti majetných pra ských m an 70. a 80. let 19. století. Ji í Ryvola ( Beroun) Ji í Ryvola je malí, ale zárove i autor n kolika publikací. Ji v d tství se zú astnil výtvarných kurz zam ených na kresbu. Po gymnaziálním studiu absolvoval elezni ní kolu stavební. Tímto sm rem se poté ubírala jeho profesní kariéra. A v 90. letech se naplno 4

5 v nuje malí skému um ní. Do výtvarného d ní se zapojil i jako organizátor. Z jeho tvorby vyza uje klid a pohoda. Doká e nahlédnout do du í lidí a zachytit osudy vepsané v jejich tvá ích. Výb r d l: Litom ice, m sto, ve kterém stojí za to ít (2004)- Jedná se spí e o obrazovou zále itost, nicmén glosy mají svou poetiku. Kniha je vyznáním Ji ího Ryvoly Litom icím, ve kterých pro il podstatnou ást ivota a je se mu staly domovem. Na této publikaci spolupracoval se Zde kem Pospí ilem. Literární, výtvarné a jiné poklesky láze ského viháka (2003)- Ilustrovaný praktický pr vodce sv tem lázní. Publikace seznamuje tená e s MAL í (Metropolitní asociace láze ských vihák ), s její historií, stanovami a dal ími informacemi, bez kterých se neobejde náv t vník lázní. Ryvola spolupracoval s Tomá em Tepprem a Vladimírem avelem. Kate ina Hejlová ( Litom ice) Spisovatelka a p ekladatelka Kate ina Hejlová vystudovala Literární akademii Josefa kvoreckého v Praze. Je zakládající lenkou tv r í skupiny Hlava nehlava. N kolik let pobývala v Irsku, které se pro ni stalo studnicí nápad a inspirace. Nyní ije v Anglii. Do eské republiky se nejen ráda vrací, ale také zde publikuje. Na p ání nakladatele vydala pár publikací pod pseudonymem Katty Joyce. První pohádku vytvo ila spolu se svou p ítelkyní. Výb r d l: Fimbul (2011)- Román, který je inspirován severskou mytologií. Fimbul-zima, která zasáhla nejen srdce Evropy Prahu, nýbr Evropu celou sn hem a mrazem. Oblohu ji nepokrývá nic jiného ne edavé mraky. Chlad vyza uje nejen z ulic, ale i z lidských du í. Autorka do textu vkládá my lenky, úvahy, vzpomínky, které donutí lov ka k zamy lení. Zabijte je v echny! (2010)- Román, psaný pod pseudonymem Katy Joyce, pojednává o brutálních vra dách evropských rodin páchaných fanatickými povstalci. Hr znými událostmi, které se skute n odehrály, vylí í autorka pohledem jednoho z viník. 5

6 III. Podrobn j í p edstavení autora a knihy Jaroslav Balvín ( eská Lípa) Spisovatel, éfredaktor Portálu eské literatury, zakladatel nakladatelství Grafobal Pres. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem obor základy humanitní vzd lanosti a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze obor elektronická kultura a sémiotika. Za asu studentských let spoluzalo il asopis Filé a p sobil jako éfredaktor, v noval se kurátorství výtvarných výstav. Od roku 2004 organizuje a moderuje autorská tení a mimo jiné v tomto roce zalo il ji zmi ované nakladatelství Grafobal Pres zam ené p vodn na tvorbu naivních a du evn nemocných básník. V posledních letech pracuje i jako editor. Edi n p ipravil antologii severo eského komiksu s názvem Bublifuk a pro Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litom icích bulletin s názvem Karel Hynek Mácha. P ispívá do ady periodik a internetových portál. Ji n kolik let ije v Litom icích. Výb r d l: Skryté vrstvy (2007)-Kniha rozhovor s labskoústeckými kulturními a um leckými protagonisty v období od konce 70. let do roku Mácha: Deníky Turistický pr vodce (2010)-Novela, která se odehrává v sou asném Máchov kraji a je plná citací z Máchových d l i knih o n m samém. Kniha nám svým zp sobem p edstavuje ivot máchovského romantika v 21. století. Lásko, te! Místo a doba d je: P íb h knihy je zasazený do sou asných severních ech. Místo, ve kterém se p evá n d j a na malé výjimky odehrává, je m sto L. lov k, který ov em ije v Litom icích, nebo je nav tívil, bezpochyby po n kolika stránkách zjistí, e se jedná práv o toto m sto. V knize se vyskytují litom ické reálie, jako jsou nap.: Parkány ivot a voda ov em plynou dál a i eka postupn zvolní krok, aby ji d stojn doplula do L. Nad korytem se ty í m stské hradby, kterým místní íkají parkány, a majestátní církevní budovy. 2 2 BALVÍN, J. Lásko, te!, s. 9 6

7 Mostná hora,,jackova t ída stoupá k vyhlídce na Mostné ho e. 3,,Jasn, tak ahoj doma, zadrmolí a hledá co nejkrat í cestu z Mostky. 4 Od teambuildingové akce na Mostné ho e uplynulo pár týdn. 5 eské st edoho í Jacek na nic nemyslí. Shlí í na eské st edoho í, kterému p i pohledu z Levína dominuje nev ední tvar Sedla. Co chvíli o ima zalétne také k dominant samotné obce, viditelné daleko z okolí: ke zvonici na vr ku, zbytku starého hradu. Kdy oto í hlavu dál, vidí pahýl mostu visící ve vzduchu; poslední ást dlouho stav né dálnice. Práv se vedou spory o to, zda dálnice, která u tak ru í celkový idylický dojem z eského st edoho í, protne i L. 6 Základní kola Bo eny N mcové Sou asnou editelkou Bo eny je Zina. 7 Radobýl N kdy po t ech ty ech m sících, co se seznámili, vytáhne Jacek So u na Radobýl. Zpo átku jara je v lesích a na planinách v okolí L. plno divokých prasat. Míjejí mnoho míst se zválenou trávou. Z Radobýlu sestupují za setm ní a n kolikrát usly í dusot prase ích no ek v k oví. 8 ulice V uli kách L. jsou obch dky a tr i t s boudami z d evot ísky pokrytými igelitem. Vzduchem voní erstvé pe ivo a oplatky, které iví celé m sto. Tvrdej tu na erno vytá í Novákovic palírna a L. mají i vlastní pivo a víno. Jako n jaké hanzovní m sto. 9 B hem odpolední se cvrlikání ptactva snoubí s disharmonickými zvuky etných kostelních zvon i líbezným, ale trochu znepokojivým chórem najád z otev ených oken lidové koly um ní. Mystický st ed m sta spo ívá na jeho okraji v hospicu. Pr svitní sta íci a sta enky BALVÍN J. Lásko, te!, s. 17 Tamté, s.21 Tamté, s. 31 Tamté, s. 11 Tamté, s. 14 Tamté, s. 70 Tamté, s. 9 7

8 stojí u francouzských oken, kostnaté prsty ukazují ke z ícenin Házmburk, po staletí pov stné tím, e tam stra í. 10 Ulice historického jádra L. se sklán jí do tvaru srdce. Hrdinové na í knihy bydlí tam, kde se v jednom bod setkávají dva vrchní oblou ky: v klidné vilové tvrti postavené v historizujícím a secesním stylu. 11 P ehled postav a jejich charakteristika: Jacek T icetiletý mu, jeho pracovní náplní je vyhledávání zpráv o mrtvých spisovatelích. Má man elku Máju, které je pozd ji nev rný s dospívající So ou. Dle mého názoru je ve vztahu k Máje velmi sobecký, chybí mu empatie. Má bohatou fantazii, je se t lý. Tou í po svobod a homérském ivot. Mladý mu s krátkými ernými vlasy. 12 Jackovi bylo nedávno t icet. 13 Jacek je pragmatický lov k. 14 Jacek má samé star í p átele. 15 Kdy ale po n jakém ase p emý lí o tom, jaké to vlastn je, mít ve t iceti vztah s patnáctiletou dívkou, dosp je k tomu, e celkem normální. 16 Mája Jackova man elka a u itelka na základní kole. Starostlivá, vztahova ná, tou í po dít ti a stabilní rodin. Jedná zkratovit. tíhlá dlouhovlasá zrzka. 17 Ve vybou ené Máje se logicky ozývá touha po dít ti. 18 Uv domuje si, e je na to trochu brzo, kdy teprve nastoupila do svého prvního zam stnání. Ale na druhou stranu jí p ijde, e kdyby to odkládala, mohlo by jí n co nenávratn uniknout BALVÍN J. Lásko, teď, s. 9 Tamté, s. 9 Tamté, s. 11 Tamté, s. 72 Tamté, s. 18 Tamté, s. 34 Tamté, s. 18 Tamté, s. 11 Tamtéž, s. 46 8

9 Nehled k tomu, e u itelka na základní kole opravdu není druh kariéry, její p eru ení by bylo fatální. A k tomu, e dít by ur it zlep ilo jejich vztah s Jackem. 19 Vilda Jack v p ítel a soused. Padesátník, který si zbyte n komplikuje ivot. lov k se s ním nenudí, av ak oproti Jackovi je mén se t lý. Rád se napije alkoholu. Vildovi je n co p es padesát. Pracuje jako d lník v lovosické chemi ce a zárove si p ivyd lává jako obchodní asistent lichvá ské spole nosti P j íme ka dému. Má se co otá et: jednak jeho d ti nad laly dluhy, jednak si vydr uje milenku. Skoro nespí, v n v pohybu, s ka dým druhým se na potkání dává do e i. Po ád má n jaký prst v sád e od poleptání kyselinou nebo od nakláda ky, kterou mu u t d il mu jeho milenky. 20 Edita Bývalá noviná ka, sousedka Jacka a Máji. Má syna, o kterého se dob e stará. Tou í po lásce. Je platonicky zamilovaná do Jacka. tíhlá ernovláska si u po íta e nah ívá ruce o kou ící koflík a na sv j v k nevypadá. Postupující léta ji d lají snad je t hez í, ne bývala kolem osmnácti. Ur it je to tím d ckem. Edita se p ehoupla p es ivotní stádium, kdy pro ni byli atraktivní pouze star í mu i. P ekvapená Edita spí tou ila, aby u ní cht l p espat Májin man el. 21 So a Májina a ka. Je okouzlena Jackem, se kterým tráví ka dou volnou chvíli. Dle mého názoru hledá v Jackovi otcovskou lásku, kterou jí biologický otec neop toval. Je naivní, d v ivá. tíhlá blondýnka s hezounkým obli ejem. 22 Projevuje se jako jedna z nejinteligentn j ích ve t íd. Jackovi, provizorn o patnáct let mlad ímu, se líbí. 23 Rodi e ji skoro tla ili k tomu, aby si po ád n co kupovala, aby si vybírala dal í a dal í krou ky. Ale nepovídali si s ní. So a si brzo vytvo ila sv j sv t, do kterého jim zav ela brány. Hltala scifi a fantasy. Hrála postupn na flétnu, housle a klavír. Pak hudbu opustila a zkusila sport. Obléká se a chová dosp le BALVÍN, J. Lásko, teď!, s. 47 Tamtéž, s. 34 Tamtéž, s. 61 Tamtéž, s. 48 Tamtéž, s. 17 Tamtéž, s. 47 9

10 Stru ný d j: P íb h pojednává o mu i Jackovi, který ije s man elkou Májou v Litom icích. V nuje se své du evn nenapl ující práci a zárove p emý lí o stárnutí, ivot. Zatímco man elka sní o rodinném ivot, d tech, Jacek tou í po nových sexuálních zá itcích a mládí. Mája pracuje jako u itelka na základní kole. Jednoho dne za ní Jacek p ijde do koly a zú astní se teambuildingové akce se áky devátého ro níku. Tam se zamiluje do ákyn Soni. Se So ou si zpo átku pí e na internetu, pozd ji se scházejí a mají spolu intimní vztah. Krizi vztahu Jacka a Máji konfrontují nejen rozdílné pohledy na sv t, ale i Jackova fascinace So ou. Mája p i la Jackovi na nev ru a man elství se rozpadá. Jackovi pomáhá tuto situaci zvládnout soused a p ítel Vilda, který je své man elce také nev rný a vydr uje si milenku. Holduje ov em alkoholu a je v n bez financí, tak e si od Jacka as od asu p j í peníze. Do p íb hu vstupuje dal í obyvatelka domu, ve kterém Jacek ije, Edita. Má malého chlape ka Roberta a je platonicky zamilovaná do Jacka i p esto, e Mája je její p ítelkyní. Ten ale její lásku neop tuje. Jacek není se So ou tak astný, jak by ve skute nosti cht l být. V záv ru p íb hu je Son nev rný a najde si op t dospívající dívku. Kompozi ní a jazykové prost edky: Kniha se skládá z prologu, 18 kapitol, které na sebe navazují a st ídá se v nich vypravování chronologické a retrospektivní, epilogu a p ílohy. Na první pohled novela p ipomíná kombinaci beletrie a odborné publikace. Na pozadí jednoduchého p íb hu jsou citáty, úryvky z jiných literárních d l - Podle Tarahumar znamenají p ímé otázky projev síly, snahy ovládat druhé uvnit jejich hlavy. Zaru en se najednou nerozpovídají a nepod lí o svá tajemství s cizinci. (Christopher McDougall: Born to run. Zrozeni k b hu.) 25 zejména Michela Houellebecqa -,,Tak úpln Lolity to zase nejsou Je jim patnáct estnáct. 26,,Ano, Naboku se o p t let zmýlil. V t in mu se nelíbí dívenky p ed pubertou, ale ty, co ji mají erstv za sebou. (Michel Houllebecq: Mo nost ostrova) 27, ale také z písní a filmových dialog - Sv t padá jak stavba z karet, jsi mladá a ladná jak balet. Sv t je místo, co bude kon it, Já do misky sbírám jen slzy lolit. (Tata Bojs feat. Vladimír 518: Sv tová) BALVÍN, J. Lásko, teď!, s. 17 Tamtéž,, s. 96 Tamtéž, s. 96 Tamtéž, s

11 a v neposlední ad lyrické lí ení p írody - Labe plyne z m sta Ú. Divokými zákruty v ka onech pod strmými skalami, které na ja e pokrývají luté kvítky ta ice. Ale jakápak ta ice to jsou p ece blon até vlásky d v ete. Zase jedno tu z ne astné lásky sko ilo ze skály. ivot a voda ov em plynou dál a i eka postupn zvolní krok, aby ji d stojn doplula do L. Nad korytem se ty í m stské hradby, kterým místní íkají parkány, a majestátní církevní budovy. 29 Dále v mnoha pasá ích knihy m eme objevit sexuální podtext - Otev ela mu v no ní ko ilce. V kuchyni mu vtiskla do ruky skleni ku s vínem. Petr byl ve tvá i celý rudý. Kdy se p iblí ila, aby si s ním ukla, p itiskl se k ní a ona pod jeho volnými kalhotami ucítila nab hlý pyj. Horoucí zájem ji vzru il. U dlouho se necítila tak ádoucí. Chytila Petra za ruku a couvala s ním do svého pokoje. Líbali se. Zvonil telefon, ale oba ho ignorovali. Strhla ho na sebe na postel.p isával se na její krk, p es ko ilku líbal hroty bradavek. 30 Po jazykové stránce je novela velmi pestrá. Intelektuální úvahy psané jazykem spisovným se zde dostávají do kontrastu s e í hovorovou -,,V kolik jsi ráno vstávala, e vypadá tak erstv?,,. Asi p ed hodinou. Ráno d lám jógu.,,formuje si t lo?,,na to jóga p vodn v bec není. I kdy ada enskejch to kv li t lu cvi í. Spí ale jde o to, dosáhnout osvícení a vyvanout. Wu wej, usm je se Edita. 31 mnohdy plnou vulgarism -,,Nevidim tu vodku. Vy jste nám jí vypily!,,uvidí a pudu, jak budu padat na dr ku, sm je se Jí a.,,to bude zase Via Appia, Via Dolorosa, ekne Julda.,,Vona je dobrá. Je holt stará. Co m e d lat, po kej, a já budu kytn Vilda k Jackovi. Vildova ena ví p esn :,, Toho vodvezu na kopec a pustim ho.,,jdu d lat jednohubky, zvedá se Vilda.,,Jdi do prdele s t ma jednohubkami. Ten d lá furt jenom jednohubky. P ines po ádnej kus masa, vole mru í Julda BALVÍN J. Lásko, teď!, s. 9 Tamtéž, s. 28 Tamtéž, s. 64 Tamtéž, s

12 Specifický e ový projev plný vulgarism a nespisovných výraz nalezneme u postavy Vildy-,,Hele, vyser se na hubený.. 33,,A pak jim v. T m jde jenom vo peníze 34,,Jako e jse inteligent prost. Má na to pytul. Ten papír, je na tom kole ko Ud láme revol Ty vole, to jsou stehýnka! 35,,Kone n si áhnu na ty kozy. 36 Hlavní my lenka díla: Hlavní my lenka díla je velmi subjektivní zále itost. Autor dle mého názoru poukazuje na to, e snaha lov ka omládnout a svým zp sobem se odtrhnout od stereotypu, nemusí v dy sm ovat ke zdárnému konci, ba naopak. Jack v ivot postupn sm uje do prázdna a s odstupem asu do úplné beznad je. IV. Zajímavosti Lásko, te! nikdo doposud nezfilmoval. Zajímavostí je, e autor se v knize otev en hlásí k Vladimíru Páralovi, d j umis uje do d ji t jeho román. P íb h se mi zdál kontroverzní, zajímavý a b hem tení m nes etn krát napadla my lenka, jak se k této próze staví literární kritika. Jako p íklad jsem zde uvedla úryvky z kritik Miroslava Tomka a Ji ího Lojína. Autor jako by si uv domoval nedostatek originality vlastního díla nedostatek ostatn pochopitelný v dob p ebytku informací a spot ebního i vysokého um ní a i banální úvahu rád ilustruje výrokem oblíbeného autora, p ípadn úryvkem z textu v cného charakteru, t eba z katalogu sexshopu. K Balvínovým autoritám pat í Wittgenstein a Baudrillard, spisovatel Houellebecq a písni ká Gainsbourg. O ividné jsou nará ky na slavný román V. Nabokova. Kuriozitou pro zvídavého tená e je nep iznaný celostránkový citát z knihy známého italského spisovatele nutno íci, e v textu p íli nefunguje BALVÍN J. Lásko, te!, s. 35 Tamté, s. 35 Tamté, s. 40 Tamté, s

13 a smysl jeho pou ití z stává nejasný, ostatn podobn jako existence p ílohy v podob u eného pojednání o vá ni pro lolitky, jejím autorem má být hlavní hrdina. Studie jen v jiné form opakuje to, co ji bylo e eno v knize. Budeme-li román posuzovat jako literární dílo, je t eba poukázat na ur ité nedokonalosti. Celek se rozpadá na fragmenty, na jednotlivé roviny vypráv ní, hrdina se v ka dé ánrové poloze zdá být n kým jiným. Kniha ov em nenudí a je zajímavá jako experiment v ánru postmoderní textové kolá e, co koneckonc není tak patné. Otázkou z stává, zda je taková cesta pro literaturu perspektivní. 37 Výtky se netýkají ani tak literární stránky, jako spí e reálnosti n kterých postav. Nechci zasahovat do práva autora na vytvo ení charakter, ale Vilda a jeho man elka (Jackovi sousedé) jsou uv itelní pouze ve chvílích, kdy vedou buranské e i, pro pikované dvojsmysly a vulgarizmy. Jsou to dialogy neuhlazené, nep íjemné, ale velmi dob e odposlouchané a trefn pou ité. Za to bych autora hodnotil velmi kladn. Ve chvíli, kdy do takových dialog za ínají prosakovat zmínky o kultu e a literatu e, stávají se nev rohodnými a místy sm nými. P es ve kerou snahu Vildovi p ece jen chybí p vab Hrabalových opilc. Autor se doká e literárn s ít s mu skou psychikou, ale ta enská je v jeho novele nevýrazná a v ur itých scénách pokulhává. Porozvodové posezení Jacka a Máji v restauraci v bec nerespektuje pocity eny, rozvád jící se s man elem, který jí velmi nechutným zp sobem zradil. Pokud by se odehrávalo pouze v Jackov fantazii, vypovídalo by leccos o jeho rozpolo ení v dob probíhajícího rozvodu. Balvínova novela není psána pro iroký okruh tená. Velká skupina ji odmítne u na základ anotace, vzhledem k jejímu zam ení. Takovou skupinu pln chápu a nedovolil bych si ji na knout z prudernosti, nekulturnosti nebo netolerance. Na to je text p íli vyhran ný, specifický. Jaroslav Balvín se ale provokativního tématu nebojí, a co je hlavní, doká e jej zpracovat. Erotické scény mají sice jednozna n pornografický charakter, ale nesklouzávají do pornografie laciné a ponechávají si dobrou literární úrove. Kombinace beletrie s citacemi z tématicky podobných d l novelu vyma ují z pr m ru a d lají z ní zajímavý experiment. Autor by si v ak nem l tento styl osvojit jako svou typickou tv r í metodu, proto e by mohl upadnout do stereotypního napodobování sebe sama TOMEK, M. Nekone ná,,muka obraznosti [online] LOJÍN, J. Epigon, kterému neschází originalita [online] 13

14 M j názor na kritiky: Miroslav Tomek N které úryvky nejsou v n kterých p ípadech na míst i postrádají smysl. Osobn s tímto tvrzením nesouhlasím, ale je na ka dém z nás, jaký názor si na danou knihu ud láme. Dle mého názoru jsou úryvky do d je zasazeny trefn a obohacují d j. Celek se rozpadá na fragmenty. Autorovi v d ji chybí pospolitost jednotlivých kapitol. Hrdina se v ka dé ánrové poloze zdá být n kým jiným. Dle mého názoru se hrdina chová v dy dle situace, ale v podstat jeho charakter je nem nný. Kniha ov em nenudí a je zajímavá jako experiment v ánru postmoderní textové kolá e. Naprosto souhlasím. Ji í Lojín Výtky se netýkají ani tak literární stránky, jako spí e reálnosti n kterých postav. Dle mého názoru tato výtka není zas a tak zásadní. V autorov kompetenci je vyu ít v knize svou fantazii a p edstavivost. Dialogy neuhlazené, nep íjemné, ale velmi dob e odposlouchané a trefn pou ité. Souhlasím. tená i p ijde, e se vskutku jedná o reálnou situaci, kterou práv te vnímá. Autor se doká e literárn s ít s mu skou psychikou, ale ta enská je v jeho novele nevýrazná a v ur itých scénách pokulhává. Tím, e je hlavní postavou mu, je to celkem pochopitelné. P esto, autora neomlouvám. V knize se vyskytly pasá e, kdy se ena zachovala spí e mu sky. Balvínova novela není psána pro iroký okruh tená. Souhlasím. lov k se nesmí obávat kontroverzního tématu novely. Ne pro ka dého tená e musí být kniha to pravé o echové. Jaroslav Balvín se ale provokativního tématu nebojí, a co je hlavní, doká e jej zpracovat. Oce uji autorovu odvá nost a p ijatelné zpracování. Kombinace beletrie s citacemi z tematicky podobných d l novelu vyma ují z pr m ru a d lají z ní zajímavý experiment. 14

15 Dozajista je kniha po stránce kompozi ní zajímavá a nevídaná. S Jaroslavem Balvínem, autorem novely Lásko, te!, jsem byla v kontaktu p es y. Diskutovali jsme nad pojmenováním postav. Na mou otázku: Pro se Jackova ena jmenuje Mája? Jaroslav Balvín odpov d l:,, Pojmenování hrdin kní ky - v t inou jde o intertextuální aluze k hrdin m Páralových román s podobnými vlastnostmi nebo spí v podobném spole enském i vztahovém postavení - to se týká Jacka, Soni, Nadi. Co se tý e "Máji", tak ta je "Májou" proto, e v novele po "odehrání své role" zmizí jako p elud, tj. jako by byla závojem, chimérou, stejn jako "mája" v buddhistickém smyslu... Taky to libozvu né "M" - stejn jako "L" za Litom ice hrálo svou roli a m lo mít sv j antipod. V. Seznam pou ité literatury BALVÍN J. Lásko, te! Praha: Novela bohemica, s. ISBN KINSKÝ J. MAREK V. PRÁ IL P. VOLKOVÁ J. Litom icko na starých pohlednicích. Hostivice, ISBN KOLEKTIV: Slovník eských spisovatel. Praha: Libri, ISBN KOTYZA O. Litom ice a Zahrada ech.ústí nad Labem: Bene, ISBN VOTO EK O. Litom ice. Praha: STN, LOJÍN, J. Epigon, kterému neschází originalita [online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: TOMEK, M. Nekone ná,,muka obraznosti [online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: <http://www.iliteratura.cz/clanek/29875/balvin-jaroslav-lasko-ted-in-host> BALVÍN, J. O autorovi [online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: POSPÍ IL, Z. Autor [online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: CCR Litom ice. Významní rodáci [online]. Vystaveno 2010 [vid ]. Dostupné z: PROCHÁZKOVÁ, Marie. ivot a dílo Karla Hynka Máchy online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: karel-hynek-macha.html 15

16 16

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly

... razítko koly Mgr.Lenka Czehovská, editelka koly KOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní koly Horní Dunajovice ZÁKLADNÍ KOLA A MATE SKÁ KOLA, HORNÍ DUNAJOVICE 184, 671 34 Identifika ní údaje Název vzd lávacího programu: Název koly:

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích

e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Univerzita Pardubice Fakulta filozofická e tí a slovin tí vojáci za první sv tové války na italské front - v osobních sv dectvích Jaroslava Patermanová Bakalá ská práce 2011 Prohla uji: Tuto práci jsem

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle

ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Praha 2006 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA Fakultní škola Pedagogické fakulty UK Praha. Táborská 45/421, 140 00 Praha 4 - Nusle Škola je zařazena v programu SZ Škola podporující zdraví Školní vzdělávací program pro

Více

Romové na trhu práce (první, pracovní verze)

Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Romové na trhu práce (první, pracovní verze) Kate ina H lová, Jakub Steiner 23. zá í 2005 ƒlov k v tísni, Adresa: Sokolská 18, 120 00, Praha 2; E-mail: vaneckovak@seznam.cz. Center for Economic Research

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12.

Tak nám op t za aly Vánoce. Obchodní domy se p edhán jí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou RO NÍK 9 ÍSLO 12. LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC prosinec 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 12 B h nestvo il ženu z mužovy hlavy, aby mu porou ela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho boku, aby byla blízká

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová

Dobrovolnictví pro všechny. Bc. Ilona Hofbauerová Dobrovolnictví pro všechny Bc. Ilona Hofbauerová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Diplomová práce se v nuje dobrovolnictví. Je zde p edstaveno tak, aby si každý uv domil, že dobrovolnictví má mnoho podob

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky

Revizionismus Holocaustu a jeho politické d sledky Organizace NATIONAL SOCIALIST EDUCATION CENTER vám v nuje sv j ji druh p eklad odborné kní ní NS literatury. Tentokrát se jedná o dílo Jürgena Grafa, jednoho z p edních revizionist dne ní doby, kter se

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky

Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Náprava i u d tí p edškolního v ku z pohledu logopedické preventistky BAKALÁ SKÁ PRÁCE Vedoucí bakalá ské práce:

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více