Regionální literatura Litom ic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální literatura Litom ic"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Seminární práce Regionální literatura Litom ic Zpracovala: árka KINDLOVÁ Obor studia: Filologie Forma studia: denní Ro ník: I. Akademický rok: 2012/2013 Vyu ující: Dr. Eva KOUDELKOVÁ 1

2 I. Obecné pojednání o regionu Královské m sto Litom ice, ítající p ibli n obyvatel, se nachází v severních echách, p esn ji v Ústeckém kraji. Toto okresní m sto le í na ji ním úpatí eského st edoho í na pravém b ehu eky Labe, do n ho se vlévá eka Oh e. Geografickou dominantou Litom ic je bezesporu vrh Radobýl. Co se tý e historie, vznik m sta spadá do let 1219 a Litom ice lze tedy za adit mezi nejstar í eská m sta. Ve 13. a 17. století m ly Litom ice dominantní postavení mezi m sty severních ech, zejména díky velkému mno ství práv a privilegií, kterými je obda ili e tí panovníci v etn Karla IV. Mírou kulturního vy ití Litom ice doslova vzkvétají. Po ínaje kamenným divadlem K. H. Máchy, p es Vlastiv dné muzeum s expozicí k d jinám m sta a celého Litom icka, Severo eskou galerii výtvarného um ní, výstavi t Zahrada ech, sv tni ku Vikárku Karla Hynka Máchy a po hudební festival Litom ické varhanní léto a Litom ické vinobraní. Nesmíme opomenout kolství, které tvo í ada mate ských, základních a st edních kol. Mezi nejkvalitn j í st ední koly pat í Gymnázium Josefa Jungmanna a St ední pedagogická kola J. H. Pestalozziho. 2

3 II. Literární tvorba regionu Litom ice do jisté míry tvo í základy eské literatury. Práv odtud pochází první esky psaná v ta, která je sou ástí zakládající listiny litom ické kapituly. Tato v ta m la význam pro po átky esky psané literatury. Ve 12. století a první polovin 13. století toti p evládalo v eských zemích latinské písemnictví. V dob národního obrození byly Litom ice centrem osobností a národních buditel (Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann). Inspirací pro mnohé z nich se stala pro m sto významná místa a lidé, o nich se tradovaly ústním podáním pov sti (Morový sloup, litom ické podzemí, loupe ník Babinský, kat Jan Ledvina). V první polovin 20. století se Litom ice na jazykov esko-n meckém území staly místem, kde docházelo k národnostním konflikt m. Karel Hynek Mácha ( Praha Litom ice) Karel Hynek Mácha byl významný romantický básník, prozaik a zakladatel moderní eské poezie. Vystudoval práva a roku 1836 nastoupil jako advokátní 1 koncipient do advokátní kancelá e J. F. Durase v Litom icích. Velmi rád cestoval, hrál v ochotnické dru in Josefa Kajetána Tyla v Kajetánském dom na Malé Stran. V po átcích své tvorby navázal na domácí literární tradice. Velmi rychle se v ak zbavil konven ního pohledu na sv t a za ínal se zaobírat otázkou smyslu lidského ivota. Hledal skute né osoby, ale nacházel jen masky, a tak z stával pov t inou sám, obklopen nanejvý skupinou p átel. Jedinou opravdovou realitou pro n j bylo smyslové poznání na í zem. 1 Výb r d l: Máj (1836)- Lyricko-epická skladba, která má 4 zp vy a 2 intermezza. Bývá ozna ován za vrcholné dílo eského literárního romantismu. Mácha vybo il z obrozeneckého programu a pojal skladbu jako zpov rozervaného romantika plného nejistot a otázek po smyslu ivota. Marinka (1834) Povídka, která je sou ástí cyklu Obrazy z mého ivota. Prozaické pasá e st ídají pasá e ver ované a její kompozice p ipomíná operu. Hlavní hrdina potká Marinku v chudinské tvrti Na Franti ku. Kdy se po ase vrací zp t, dozvídá se, e zem ela. Máchovy dopisy (1907)- Pro nás jsou zajímavé dopisy, které Mácha psal rodi m, Lori a p íbuzným. Práv v nich se zmi uje o svém ivot a událostech v Litom icích, a proto je nelze opomenout a je nutné je za adit do regionální literatury Litom ic. 1 PROCHÁZKOVÁ, Marie. ivot a dílo Karla Hynka Máchy [online] 3

4 Josef Kern ( Litom ice Litom ice) Vlastiv dný pracovník, který se zabýval inností archeologickou, historickou, literární, pedagogickou a sb ratelskou. Projevoval se jako siln nacionáln lad ná osobnost. Byl lenem nacionáln socialistické strany NSDAP a následn nechvaln známé fa istické strany SdP. V Litom icích získal základní vzd lání a absolvoval u itelský ústav. Poté se v noval pedagogické innosti na obecné kole v Krava ích, Ú t ku a Litom icích, kde p sobil jako odborný u itel a místo editel dív í m anky. Byl v estrannou osobností. Mimo jiné se zabýval etnografií (zvlá t místním ná e ím a pov stmi). Výb r d l: Pov sti litom ické upy (1921)- Sebrané lokální pov sti p vodního n meckého etnika. Do e tiny nikdy nebyly p elo eny. Svatopluk ech ( Ost edek Praha) Byl básník, cestovatel, noviná, prozaik. V Praze vystudoval piaristické gymnázium a poté práva. P ispíval do almanachu Ruch a asopisu Kv ty. P sobil jako redaktor Sv tozoru, Lumíru a krátce i v Národních listech. Velmi rád cestoval. Nav tívil Dánsko, Chorvatsko, Itálii, Kavkaz, Pa í, Polsko. Byl lenem advokátní kancelá e ve Slaném a pozd ji v Praze. Jeho díla jsou ánrov velmi bohatá. Psal p edev ím eposy, ale také alegorickou, politickou a sociální lyriku, satiru, povídky, romány. Nám ty ke svým povídkám asto erpal z advokátního prost edí. Svými výlety pana Brou ka se stal jedním z pr kopník science fiction. Hlásil se k trvalým hodnotám (láska k vlasti, touha po sociální spravedlnosti, ), které si v sob nesl celý ivot. Byl samotá. Výb r d l: Druhý kv t (1899)- Autobiografický román, ve kterém autor zachycuje Litom ice. Vzpomíná na své mládí, p edev ím na studia v arcibiskupském chlapeckém konvikt. Rámec románu p iná í adu úvah o ivot a lásce. Nový epochální výlet pana Brou ka tentokráte do XV. století (1888)- Druhá satirická povídka, jejím hlavním hrdinou je typický m ák, Mat j Brou ek. V této povídce je také zmín na první kniha s názvem Pravý výlet pana Brou ka do M síce. Prost ednictvím hlavního hrdiny autor kritizuje typické chování a vlastnosti majetných pra ských m an 70. a 80. let 19. století. Ji í Ryvola ( Beroun) Ji í Ryvola je malí, ale zárove i autor n kolika publikací. Ji v d tství se zú astnil výtvarných kurz zam ených na kresbu. Po gymnaziálním studiu absolvoval elezni ní kolu stavební. Tímto sm rem se poté ubírala jeho profesní kariéra. A v 90. letech se naplno 4

5 v nuje malí skému um ní. Do výtvarného d ní se zapojil i jako organizátor. Z jeho tvorby vyza uje klid a pohoda. Doká e nahlédnout do du í lidí a zachytit osudy vepsané v jejich tvá ích. Výb r d l: Litom ice, m sto, ve kterém stojí za to ít (2004)- Jedná se spí e o obrazovou zále itost, nicmén glosy mají svou poetiku. Kniha je vyznáním Ji ího Ryvoly Litom icím, ve kterých pro il podstatnou ást ivota a je se mu staly domovem. Na této publikaci spolupracoval se Zde kem Pospí ilem. Literární, výtvarné a jiné poklesky láze ského viháka (2003)- Ilustrovaný praktický pr vodce sv tem lázní. Publikace seznamuje tená e s MAL í (Metropolitní asociace láze ských vihák ), s její historií, stanovami a dal ími informacemi, bez kterých se neobejde náv t vník lázní. Ryvola spolupracoval s Tomá em Tepprem a Vladimírem avelem. Kate ina Hejlová ( Litom ice) Spisovatelka a p ekladatelka Kate ina Hejlová vystudovala Literární akademii Josefa kvoreckého v Praze. Je zakládající lenkou tv r í skupiny Hlava nehlava. N kolik let pobývala v Irsku, které se pro ni stalo studnicí nápad a inspirace. Nyní ije v Anglii. Do eské republiky se nejen ráda vrací, ale také zde publikuje. Na p ání nakladatele vydala pár publikací pod pseudonymem Katty Joyce. První pohádku vytvo ila spolu se svou p ítelkyní. Výb r d l: Fimbul (2011)- Román, který je inspirován severskou mytologií. Fimbul-zima, která zasáhla nejen srdce Evropy Prahu, nýbr Evropu celou sn hem a mrazem. Oblohu ji nepokrývá nic jiného ne edavé mraky. Chlad vyza uje nejen z ulic, ale i z lidských du í. Autorka do textu vkládá my lenky, úvahy, vzpomínky, které donutí lov ka k zamy lení. Zabijte je v echny! (2010)- Román, psaný pod pseudonymem Katy Joyce, pojednává o brutálních vra dách evropských rodin páchaných fanatickými povstalci. Hr znými událostmi, které se skute n odehrály, vylí í autorka pohledem jednoho z viník. 5

6 III. Podrobn j í p edstavení autora a knihy Jaroslav Balvín ( eská Lípa) Spisovatel, éfredaktor Portálu eské literatury, zakladatel nakladatelství Grafobal Pres. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem obor základy humanitní vzd lanosti a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze obor elektronická kultura a sémiotika. Za asu studentských let spoluzalo il asopis Filé a p sobil jako éfredaktor, v noval se kurátorství výtvarných výstav. Od roku 2004 organizuje a moderuje autorská tení a mimo jiné v tomto roce zalo il ji zmi ované nakladatelství Grafobal Pres zam ené p vodn na tvorbu naivních a du evn nemocných básník. V posledních letech pracuje i jako editor. Edi n p ipravil antologii severo eského komiksu s názvem Bublifuk a pro Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litom icích bulletin s názvem Karel Hynek Mácha. P ispívá do ady periodik a internetových portál. Ji n kolik let ije v Litom icích. Výb r d l: Skryté vrstvy (2007)-Kniha rozhovor s labskoústeckými kulturními a um leckými protagonisty v období od konce 70. let do roku Mácha: Deníky Turistický pr vodce (2010)-Novela, která se odehrává v sou asném Máchov kraji a je plná citací z Máchových d l i knih o n m samém. Kniha nám svým zp sobem p edstavuje ivot máchovského romantika v 21. století. Lásko, te! Místo a doba d je: P íb h knihy je zasazený do sou asných severních ech. Místo, ve kterém se p evá n d j a na malé výjimky odehrává, je m sto L. lov k, který ov em ije v Litom icích, nebo je nav tívil, bezpochyby po n kolika stránkách zjistí, e se jedná práv o toto m sto. V knize se vyskytují litom ické reálie, jako jsou nap.: Parkány ivot a voda ov em plynou dál a i eka postupn zvolní krok, aby ji d stojn doplula do L. Nad korytem se ty í m stské hradby, kterým místní íkají parkány, a majestátní církevní budovy. 2 2 BALVÍN, J. Lásko, te!, s. 9 6

7 Mostná hora,,jackova t ída stoupá k vyhlídce na Mostné ho e. 3,,Jasn, tak ahoj doma, zadrmolí a hledá co nejkrat í cestu z Mostky. 4 Od teambuildingové akce na Mostné ho e uplynulo pár týdn. 5 eské st edoho í Jacek na nic nemyslí. Shlí í na eské st edoho í, kterému p i pohledu z Levína dominuje nev ední tvar Sedla. Co chvíli o ima zalétne také k dominant samotné obce, viditelné daleko z okolí: ke zvonici na vr ku, zbytku starého hradu. Kdy oto í hlavu dál, vidí pahýl mostu visící ve vzduchu; poslední ást dlouho stav né dálnice. Práv se vedou spory o to, zda dálnice, která u tak ru í celkový idylický dojem z eského st edoho í, protne i L. 6 Základní kola Bo eny N mcové Sou asnou editelkou Bo eny je Zina. 7 Radobýl N kdy po t ech ty ech m sících, co se seznámili, vytáhne Jacek So u na Radobýl. Zpo átku jara je v lesích a na planinách v okolí L. plno divokých prasat. Míjejí mnoho míst se zválenou trávou. Z Radobýlu sestupují za setm ní a n kolikrát usly í dusot prase ích no ek v k oví. 8 ulice V uli kách L. jsou obch dky a tr i t s boudami z d evot ísky pokrytými igelitem. Vzduchem voní erstvé pe ivo a oplatky, které iví celé m sto. Tvrdej tu na erno vytá í Novákovic palírna a L. mají i vlastní pivo a víno. Jako n jaké hanzovní m sto. 9 B hem odpolední se cvrlikání ptactva snoubí s disharmonickými zvuky etných kostelních zvon i líbezným, ale trochu znepokojivým chórem najád z otev ených oken lidové koly um ní. Mystický st ed m sta spo ívá na jeho okraji v hospicu. Pr svitní sta íci a sta enky BALVÍN J. Lásko, te!, s. 17 Tamté, s.21 Tamté, s. 31 Tamté, s. 11 Tamté, s. 14 Tamté, s. 70 Tamté, s. 9 7

8 stojí u francouzských oken, kostnaté prsty ukazují ke z ícenin Házmburk, po staletí pov stné tím, e tam stra í. 10 Ulice historického jádra L. se sklán jí do tvaru srdce. Hrdinové na í knihy bydlí tam, kde se v jednom bod setkávají dva vrchní oblou ky: v klidné vilové tvrti postavené v historizujícím a secesním stylu. 11 P ehled postav a jejich charakteristika: Jacek T icetiletý mu, jeho pracovní náplní je vyhledávání zpráv o mrtvých spisovatelích. Má man elku Máju, které je pozd ji nev rný s dospívající So ou. Dle mého názoru je ve vztahu k Máje velmi sobecký, chybí mu empatie. Má bohatou fantazii, je se t lý. Tou í po svobod a homérském ivot. Mladý mu s krátkými ernými vlasy. 12 Jackovi bylo nedávno t icet. 13 Jacek je pragmatický lov k. 14 Jacek má samé star í p átele. 15 Kdy ale po n jakém ase p emý lí o tom, jaké to vlastn je, mít ve t iceti vztah s patnáctiletou dívkou, dosp je k tomu, e celkem normální. 16 Mája Jackova man elka a u itelka na základní kole. Starostlivá, vztahova ná, tou í po dít ti a stabilní rodin. Jedná zkratovit. tíhlá dlouhovlasá zrzka. 17 Ve vybou ené Máje se logicky ozývá touha po dít ti. 18 Uv domuje si, e je na to trochu brzo, kdy teprve nastoupila do svého prvního zam stnání. Ale na druhou stranu jí p ijde, e kdyby to odkládala, mohlo by jí n co nenávratn uniknout BALVÍN J. Lásko, teď, s. 9 Tamté, s. 9 Tamté, s. 11 Tamté, s. 72 Tamté, s. 18 Tamté, s. 34 Tamté, s. 18 Tamté, s. 11 Tamtéž, s. 46 8

9 Nehled k tomu, e u itelka na základní kole opravdu není druh kariéry, její p eru ení by bylo fatální. A k tomu, e dít by ur it zlep ilo jejich vztah s Jackem. 19 Vilda Jack v p ítel a soused. Padesátník, který si zbyte n komplikuje ivot. lov k se s ním nenudí, av ak oproti Jackovi je mén se t lý. Rád se napije alkoholu. Vildovi je n co p es padesát. Pracuje jako d lník v lovosické chemi ce a zárove si p ivyd lává jako obchodní asistent lichvá ské spole nosti P j íme ka dému. Má se co otá et: jednak jeho d ti nad laly dluhy, jednak si vydr uje milenku. Skoro nespí, v n v pohybu, s ka dým druhým se na potkání dává do e i. Po ád má n jaký prst v sád e od poleptání kyselinou nebo od nakláda ky, kterou mu u t d il mu jeho milenky. 20 Edita Bývalá noviná ka, sousedka Jacka a Máji. Má syna, o kterého se dob e stará. Tou í po lásce. Je platonicky zamilovaná do Jacka. tíhlá ernovláska si u po íta e nah ívá ruce o kou ící koflík a na sv j v k nevypadá. Postupující léta ji d lají snad je t hez í, ne bývala kolem osmnácti. Ur it je to tím d ckem. Edita se p ehoupla p es ivotní stádium, kdy pro ni byli atraktivní pouze star í mu i. P ekvapená Edita spí tou ila, aby u ní cht l p espat Májin man el. 21 So a Májina a ka. Je okouzlena Jackem, se kterým tráví ka dou volnou chvíli. Dle mého názoru hledá v Jackovi otcovskou lásku, kterou jí biologický otec neop toval. Je naivní, d v ivá. tíhlá blondýnka s hezounkým obli ejem. 22 Projevuje se jako jedna z nejinteligentn j ích ve t íd. Jackovi, provizorn o patnáct let mlad ímu, se líbí. 23 Rodi e ji skoro tla ili k tomu, aby si po ád n co kupovala, aby si vybírala dal í a dal í krou ky. Ale nepovídali si s ní. So a si brzo vytvo ila sv j sv t, do kterého jim zav ela brány. Hltala scifi a fantasy. Hrála postupn na flétnu, housle a klavír. Pak hudbu opustila a zkusila sport. Obléká se a chová dosp le BALVÍN, J. Lásko, teď!, s. 47 Tamtéž, s. 34 Tamtéž, s. 61 Tamtéž, s. 48 Tamtéž, s. 17 Tamtéž, s. 47 9

10 Stru ný d j: P íb h pojednává o mu i Jackovi, který ije s man elkou Májou v Litom icích. V nuje se své du evn nenapl ující práci a zárove p emý lí o stárnutí, ivot. Zatímco man elka sní o rodinném ivot, d tech, Jacek tou í po nových sexuálních zá itcích a mládí. Mája pracuje jako u itelka na základní kole. Jednoho dne za ní Jacek p ijde do koly a zú astní se teambuildingové akce se áky devátého ro níku. Tam se zamiluje do ákyn Soni. Se So ou si zpo átku pí e na internetu, pozd ji se scházejí a mají spolu intimní vztah. Krizi vztahu Jacka a Máji konfrontují nejen rozdílné pohledy na sv t, ale i Jackova fascinace So ou. Mája p i la Jackovi na nev ru a man elství se rozpadá. Jackovi pomáhá tuto situaci zvládnout soused a p ítel Vilda, který je své man elce také nev rný a vydr uje si milenku. Holduje ov em alkoholu a je v n bez financí, tak e si od Jacka as od asu p j í peníze. Do p íb hu vstupuje dal í obyvatelka domu, ve kterém Jacek ije, Edita. Má malého chlape ka Roberta a je platonicky zamilovaná do Jacka i p esto, e Mája je její p ítelkyní. Ten ale její lásku neop tuje. Jacek není se So ou tak astný, jak by ve skute nosti cht l být. V záv ru p íb hu je Son nev rný a najde si op t dospívající dívku. Kompozi ní a jazykové prost edky: Kniha se skládá z prologu, 18 kapitol, které na sebe navazují a st ídá se v nich vypravování chronologické a retrospektivní, epilogu a p ílohy. Na první pohled novela p ipomíná kombinaci beletrie a odborné publikace. Na pozadí jednoduchého p íb hu jsou citáty, úryvky z jiných literárních d l - Podle Tarahumar znamenají p ímé otázky projev síly, snahy ovládat druhé uvnit jejich hlavy. Zaru en se najednou nerozpovídají a nepod lí o svá tajemství s cizinci. (Christopher McDougall: Born to run. Zrozeni k b hu.) 25 zejména Michela Houellebecqa -,,Tak úpln Lolity to zase nejsou Je jim patnáct estnáct. 26,,Ano, Naboku se o p t let zmýlil. V t in mu se nelíbí dívenky p ed pubertou, ale ty, co ji mají erstv za sebou. (Michel Houllebecq: Mo nost ostrova) 27, ale také z písní a filmových dialog - Sv t padá jak stavba z karet, jsi mladá a ladná jak balet. Sv t je místo, co bude kon it, Já do misky sbírám jen slzy lolit. (Tata Bojs feat. Vladimír 518: Sv tová) BALVÍN, J. Lásko, teď!, s. 17 Tamtéž,, s. 96 Tamtéž, s. 96 Tamtéž, s

11 a v neposlední ad lyrické lí ení p írody - Labe plyne z m sta Ú. Divokými zákruty v ka onech pod strmými skalami, které na ja e pokrývají luté kvítky ta ice. Ale jakápak ta ice to jsou p ece blon até vlásky d v ete. Zase jedno tu z ne astné lásky sko ilo ze skály. ivot a voda ov em plynou dál a i eka postupn zvolní krok, aby ji d stojn doplula do L. Nad korytem se ty í m stské hradby, kterým místní íkají parkány, a majestátní církevní budovy. 29 Dále v mnoha pasá ích knihy m eme objevit sexuální podtext - Otev ela mu v no ní ko ilce. V kuchyni mu vtiskla do ruky skleni ku s vínem. Petr byl ve tvá i celý rudý. Kdy se p iblí ila, aby si s ním ukla, p itiskl se k ní a ona pod jeho volnými kalhotami ucítila nab hlý pyj. Horoucí zájem ji vzru il. U dlouho se necítila tak ádoucí. Chytila Petra za ruku a couvala s ním do svého pokoje. Líbali se. Zvonil telefon, ale oba ho ignorovali. Strhla ho na sebe na postel.p isával se na její krk, p es ko ilku líbal hroty bradavek. 30 Po jazykové stránce je novela velmi pestrá. Intelektuální úvahy psané jazykem spisovným se zde dostávají do kontrastu s e í hovorovou -,,V kolik jsi ráno vstávala, e vypadá tak erstv?,,. Asi p ed hodinou. Ráno d lám jógu.,,formuje si t lo?,,na to jóga p vodn v bec není. I kdy ada enskejch to kv li t lu cvi í. Spí ale jde o to, dosáhnout osvícení a vyvanout. Wu wej, usm je se Edita. 31 mnohdy plnou vulgarism -,,Nevidim tu vodku. Vy jste nám jí vypily!,,uvidí a pudu, jak budu padat na dr ku, sm je se Jí a.,,to bude zase Via Appia, Via Dolorosa, ekne Julda.,,Vona je dobrá. Je holt stará. Co m e d lat, po kej, a já budu kytn Vilda k Jackovi. Vildova ena ví p esn :,, Toho vodvezu na kopec a pustim ho.,,jdu d lat jednohubky, zvedá se Vilda.,,Jdi do prdele s t ma jednohubkami. Ten d lá furt jenom jednohubky. P ines po ádnej kus masa, vole mru í Julda BALVÍN J. Lásko, teď!, s. 9 Tamtéž, s. 28 Tamtéž, s. 64 Tamtéž, s

12 Specifický e ový projev plný vulgarism a nespisovných výraz nalezneme u postavy Vildy-,,Hele, vyser se na hubený.. 33,,A pak jim v. T m jde jenom vo peníze 34,,Jako e jse inteligent prost. Má na to pytul. Ten papír, je na tom kole ko Ud láme revol Ty vole, to jsou stehýnka! 35,,Kone n si áhnu na ty kozy. 36 Hlavní my lenka díla: Hlavní my lenka díla je velmi subjektivní zále itost. Autor dle mého názoru poukazuje na to, e snaha lov ka omládnout a svým zp sobem se odtrhnout od stereotypu, nemusí v dy sm ovat ke zdárnému konci, ba naopak. Jack v ivot postupn sm uje do prázdna a s odstupem asu do úplné beznad je. IV. Zajímavosti Lásko, te! nikdo doposud nezfilmoval. Zajímavostí je, e autor se v knize otev en hlásí k Vladimíru Páralovi, d j umis uje do d ji t jeho román. P íb h se mi zdál kontroverzní, zajímavý a b hem tení m nes etn krát napadla my lenka, jak se k této próze staví literární kritika. Jako p íklad jsem zde uvedla úryvky z kritik Miroslava Tomka a Ji ího Lojína. Autor jako by si uv domoval nedostatek originality vlastního díla nedostatek ostatn pochopitelný v dob p ebytku informací a spot ebního i vysokého um ní a i banální úvahu rád ilustruje výrokem oblíbeného autora, p ípadn úryvkem z textu v cného charakteru, t eba z katalogu sexshopu. K Balvínovým autoritám pat í Wittgenstein a Baudrillard, spisovatel Houellebecq a písni ká Gainsbourg. O ividné jsou nará ky na slavný román V. Nabokova. Kuriozitou pro zvídavého tená e je nep iznaný celostránkový citát z knihy známého italského spisovatele nutno íci, e v textu p íli nefunguje BALVÍN J. Lásko, te!, s. 35 Tamté, s. 35 Tamté, s. 40 Tamté, s

13 a smysl jeho pou ití z stává nejasný, ostatn podobn jako existence p ílohy v podob u eného pojednání o vá ni pro lolitky, jejím autorem má být hlavní hrdina. Studie jen v jiné form opakuje to, co ji bylo e eno v knize. Budeme-li román posuzovat jako literární dílo, je t eba poukázat na ur ité nedokonalosti. Celek se rozpadá na fragmenty, na jednotlivé roviny vypráv ní, hrdina se v ka dé ánrové poloze zdá být n kým jiným. Kniha ov em nenudí a je zajímavá jako experiment v ánru postmoderní textové kolá e, co koneckonc není tak patné. Otázkou z stává, zda je taková cesta pro literaturu perspektivní. 37 Výtky se netýkají ani tak literární stránky, jako spí e reálnosti n kterých postav. Nechci zasahovat do práva autora na vytvo ení charakter, ale Vilda a jeho man elka (Jackovi sousedé) jsou uv itelní pouze ve chvílích, kdy vedou buranské e i, pro pikované dvojsmysly a vulgarizmy. Jsou to dialogy neuhlazené, nep íjemné, ale velmi dob e odposlouchané a trefn pou ité. Za to bych autora hodnotil velmi kladn. Ve chvíli, kdy do takových dialog za ínají prosakovat zmínky o kultu e a literatu e, stávají se nev rohodnými a místy sm nými. P es ve kerou snahu Vildovi p ece jen chybí p vab Hrabalových opilc. Autor se doká e literárn s ít s mu skou psychikou, ale ta enská je v jeho novele nevýrazná a v ur itých scénách pokulhává. Porozvodové posezení Jacka a Máji v restauraci v bec nerespektuje pocity eny, rozvád jící se s man elem, který jí velmi nechutným zp sobem zradil. Pokud by se odehrávalo pouze v Jackov fantazii, vypovídalo by leccos o jeho rozpolo ení v dob probíhajícího rozvodu. Balvínova novela není psána pro iroký okruh tená. Velká skupina ji odmítne u na základ anotace, vzhledem k jejímu zam ení. Takovou skupinu pln chápu a nedovolil bych si ji na knout z prudernosti, nekulturnosti nebo netolerance. Na to je text p íli vyhran ný, specifický. Jaroslav Balvín se ale provokativního tématu nebojí, a co je hlavní, doká e jej zpracovat. Erotické scény mají sice jednozna n pornografický charakter, ale nesklouzávají do pornografie laciné a ponechávají si dobrou literární úrove. Kombinace beletrie s citacemi z tématicky podobných d l novelu vyma ují z pr m ru a d lají z ní zajímavý experiment. Autor by si v ak nem l tento styl osvojit jako svou typickou tv r í metodu, proto e by mohl upadnout do stereotypního napodobování sebe sama TOMEK, M. Nekone ná,,muka obraznosti [online] LOJÍN, J. Epigon, kterému neschází originalita [online] 13

14 M j názor na kritiky: Miroslav Tomek N které úryvky nejsou v n kterých p ípadech na míst i postrádají smysl. Osobn s tímto tvrzením nesouhlasím, ale je na ka dém z nás, jaký názor si na danou knihu ud láme. Dle mého názoru jsou úryvky do d je zasazeny trefn a obohacují d j. Celek se rozpadá na fragmenty. Autorovi v d ji chybí pospolitost jednotlivých kapitol. Hrdina se v ka dé ánrové poloze zdá být n kým jiným. Dle mého názoru se hrdina chová v dy dle situace, ale v podstat jeho charakter je nem nný. Kniha ov em nenudí a je zajímavá jako experiment v ánru postmoderní textové kolá e. Naprosto souhlasím. Ji í Lojín Výtky se netýkají ani tak literární stránky, jako spí e reálnosti n kterých postav. Dle mého názoru tato výtka není zas a tak zásadní. V autorov kompetenci je vyu ít v knize svou fantazii a p edstavivost. Dialogy neuhlazené, nep íjemné, ale velmi dob e odposlouchané a trefn pou ité. Souhlasím. tená i p ijde, e se vskutku jedná o reálnou situaci, kterou práv te vnímá. Autor se doká e literárn s ít s mu skou psychikou, ale ta enská je v jeho novele nevýrazná a v ur itých scénách pokulhává. Tím, e je hlavní postavou mu, je to celkem pochopitelné. P esto, autora neomlouvám. V knize se vyskytly pasá e, kdy se ena zachovala spí e mu sky. Balvínova novela není psána pro iroký okruh tená. Souhlasím. lov k se nesmí obávat kontroverzního tématu novely. Ne pro ka dého tená e musí být kniha to pravé o echové. Jaroslav Balvín se ale provokativního tématu nebojí, a co je hlavní, doká e jej zpracovat. Oce uji autorovu odvá nost a p ijatelné zpracování. Kombinace beletrie s citacemi z tematicky podobných d l novelu vyma ují z pr m ru a d lají z ní zajímavý experiment. 14

15 Dozajista je kniha po stránce kompozi ní zajímavá a nevídaná. S Jaroslavem Balvínem, autorem novely Lásko, te!, jsem byla v kontaktu p es y. Diskutovali jsme nad pojmenováním postav. Na mou otázku: Pro se Jackova ena jmenuje Mája? Jaroslav Balvín odpov d l:,, Pojmenování hrdin kní ky - v t inou jde o intertextuální aluze k hrdin m Páralových román s podobnými vlastnostmi nebo spí v podobném spole enském i vztahovém postavení - to se týká Jacka, Soni, Nadi. Co se tý e "Máji", tak ta je "Májou" proto, e v novele po "odehrání své role" zmizí jako p elud, tj. jako by byla závojem, chimérou, stejn jako "mája" v buddhistickém smyslu... Taky to libozvu né "M" - stejn jako "L" za Litom ice hrálo svou roli a m lo mít sv j antipod. V. Seznam pou ité literatury BALVÍN J. Lásko, te! Praha: Novela bohemica, s. ISBN KINSKÝ J. MAREK V. PRÁ IL P. VOLKOVÁ J. Litom icko na starých pohlednicích. Hostivice, ISBN KOLEKTIV: Slovník eských spisovatel. Praha: Libri, ISBN KOTYZA O. Litom ice a Zahrada ech.ústí nad Labem: Bene, ISBN VOTO EK O. Litom ice. Praha: STN, LOJÍN, J. Epigon, kterému neschází originalita [online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: TOMEK, M. Nekone ná,,muka obraznosti [online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: <http://www.iliteratura.cz/clanek/29875/balvin-jaroslav-lasko-ted-in-host> BALVÍN, J. O autorovi [online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: POSPÍ IL, Z. Autor [online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: CCR Litom ice. Významní rodáci [online]. Vystaveno 2010 [vid ]. Dostupné z: PROCHÁZKOVÁ, Marie. ivot a dílo Karla Hynka Máchy online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: karel-hynek-macha.html 15

16 16

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Mgr.

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Zpracoval: Mgr. Základní kola Brno, Jana Babáka 1 íslo materiálu: VY 32 INOVACE 14/02 Název materiálu: Národní obrození íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Lada Novotná ANOTACE kola: Základní kola Brno,

Více

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII

PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII PREZENTA NÍ PROJEKT KARLOVARSK REGION V ITÁLII eská republika má bohatou historii láze ství a tuto tradici dnes v láze sk ch místech napl uje wellness obsahem. Jestli e to platí o t iceti sedmi láze sk

Více

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI

PUTOVÁNÍ ZA KYTÍNSKÝMI SOCHAMI Autor: David Fiala, *1968 řezbář, ajurvedský masér a terapeut, Litoměřice David Fiala začal vyřezávat až ve 28 letech, opustil stabilní příjem v zaměstnání a rozhodl se posunout dál. Své sochy zásadně

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme

- vztah ke své škole, městu,státu. - vycházky, výlety, poznatky z cest. Místo, kde žijeme Školní družina Školní družina důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí - pomáhá dětem překonávat jejich handicapy - má důležitou roli v prevenci negativních

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Milan Kocmánek SRANDA Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ

Milan Kocmánek SRANDA Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ Milan Kocmánek SRANDA Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ 2011 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha

Národní park umava. 9. kv tna Hnutí Duha Národní park umava 9. kv tna 2011 Hnutí Duha Hlavní cíle a metodika Hlavní cíle et ení Cílem výzkumu Factum Invenio bylo zjistit, jak ob ané R vnímají problematiku hypotetické výstavby lanovek a sjezdovek

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace. Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace Na vršku 495, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou Identifikátor:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty

Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty Preference v u ívání prost edk elektronické komunikace áky a studenty (dotazníkový pr zkum) Zuzana Pustinová Dne ní doba nabízí mnohé mo nosti, jak komunikovat, ani by se ú astníci hovoru nacházeli na

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE

PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. PRÁVNICKÉ OSOBY POJEM A KATEGORIZACE I. K POJMU PRÁVNICKÁ OSOBA O pojmovém vymezení právnických osob jako subjektů právních vztahů se odedávna vedou diskuse, avšak žádná

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky

O metodě storytellingu a jeho využití ve školství. Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky O metodě storytellingu a jeho využití ve školství Obsah: co je to storytelling využití storytellingu ve školství praktické úkoly a techniky Co je to storytelling ve zkratce řečeno vyprávění příběhů. Je

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková

Kreativní malování. s dětmi. Dana Cejpková Kreativní malování s dětmi Dana Cejpková Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 tel.: 585 412 493, e-mail: skola@gcajkol.cz vlastimil.kaspir@post.cz www.gcajkol.cz KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE PRO SŠ Datum a místo konání: 21.3.2016 v

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10

VÝROČNÍ ZPRÁVA škol. rok 2009/10 Soukromá základní umělecká škola Trnka o.p.s., Rodinná 39, 312 00 Plzeň IČO.26347687, IZO.150035365, identifikátor zařízení: 650035356, bankovní spojení: 279204310247/0100, DIČ. CZ-26347687 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012

OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 OBCHODNÍ PRÁVO Vysoká škola ekonomie a managementu 2012 Obchodní právo JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc. Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu 2012. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-86730-93-6

Více

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD

PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD PŘÍLOHA Č. 2 INDIKATIVNÍ VÝKLAD Indikativní výklad pro plánování aktivit v MAP Příklady možných plánovaných aktivit jsou uvedeny pro inspiraci realizátorům MAP, jak mohou využít MAP pro naplánování aktivit

Více

ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ

ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ ČESKÁ LITERATURA 19. STOLETÍ Z české literatury 19. století Znáte nějakého významného autora či autorku 19. století? např.: Karel Jaromír Erben, Božena Němcová, Karel Havlíček Borovský, aj. 1 Co všechno

Více

PROJEKT TPS SERIÁLŮ A CYKLICKÉ DRAMATIKY

PROJEKT TPS SERIÁLŮ A CYKLICKÉ DRAMATIKY PROJEKT TPS SERIÁLŮ A CYKLICKÉ DRAMATIKY překládá JAN ŠTERN Únor 2012 Byly doby, kdy jsem věřil, že povinností každého redaktora, spisovatele, divadelníka, filmaře a vůbec každého, kdo lidem předkládá

Více

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA

VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA VZDĚLÁVÁNÍ A OSOBNOST KNIHOVNÍKA Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna Zpráva Mezinárodní komise UNESCO Vzdělávání pro 21. století zpracovaná v roce 1993 reflektovala změny globální společnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce

SKP Jihlava. Poslání a cíl naší práce Poslání a cíl naší práce Posláním našeho azylového domu je poskytnutí celkového hmotného zaopatření a sociálně psychologická pomoc lidem, kteří se vlivem různých životních situací ocitli na pokraji lidské

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové

Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy a mateřské škol Černožice, okres Hradec Králové Číslo jednací: 113/2007 Předkladatel : Základní škola a mateřská škola, Černožice, okres Hradec Králové

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 74/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af2ls102 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Dům dětí a mládeže ELKO, Lovosice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj.

Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. Metodický pokyn k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání čj. 19485/2001-22 V Praze dne 2.7.2001 V současné dynamické době dochází k pohybu

Více

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov

Statutární město Most Radniční 1 Most. Úsvit. Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Statutární město Most Radniční 1 Most Úsvit Projekt partnerské spolupráce při zlepšování situace v sídlišti Chanov Dílčí projekt Projekt rozšířené estetické výchovy Projekt rozšířené estetické výchovy

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Literatura a film pro sedmý, osmý a devátý ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_2C_9_Lev_Nikolajevič_Tolstoj

Více

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř.

Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé. Lem chodníku J. Ř. Básně Z básní Dany Malé Z básní Dany Malé Lem chodníku J. Ř. potkat se na ulici, v omítce loupat pach nozdry posouvat po lícní straně kosti, hluboko do hlavy vidět ti kolotoč na dlaních slehnout mezi plody,

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

Návrh znaku a vlajky. pro obec HORNÍ LIBOCHOVÁ

Návrh znaku a vlajky. pro obec HORNÍ LIBOCHOVÁ Návrh znaku a vlajky pro obec HORNÍ LIBOCHOVÁ autor: Mgr. Jan Tejkal HERALDICKÁ TVORBA, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice tel.602953832 e-pošta: j.tejkal@volny.cz Tvorba nových obecních (městských)

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA

KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA Muzeum T ínska, p ísp vková organizace, Hlavní t ída 15, 737 01 esk T ín KNIHOVNÍ ÁD KNIHOVNY SILESIA MUZEA T ÍNSKA zpracovala: Mgr. Gabriela Chromcová Knihovní ád Knihovny Silesia Muzea T ínska lánek

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 2016

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

STUDNY a jejich právní náležitosti.

STUDNY a jejich právní náležitosti. STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností,

Více

Literární dílo se dočkalo několika filmových zpracování (např. Lerner Loewe, 1974), podle předlohy vznikl například i seriál či opera.

Literární dílo se dočkalo několika filmových zpracování (např. Lerner Loewe, 1974), podle předlohy vznikl například i seriál či opera. Popis reprezentativní knihy Quick Scan (A. de Saint Exupery: Malý princ) Záhlaví: Zpracovala: Jaroslava Fridrichová Antoine de Saint Exupery/ Malý princ / 1943 / Úvodní poznámky: Malý princ je nejznámější

Více

Mendelovo gymnázium Opava. Nikol Premusová. Božena Němcová. Babička. Seminární práce do jazyka českého a literatury

Mendelovo gymnázium Opava. Nikol Premusová. Božena Němcová. Babička. Seminární práce do jazyka českého a literatury Mendelovo gymnázium Opava Nikol Premusová Božena Němcová Babička Seminární práce do jazyka českého a literatury Opava 2015 Prohlašuji, že jsem tuto seminární práci vypracoval(a) samostatně na základě uvedených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Mateřská škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Příloha č. 1: Seznam respondentů

Příloha č. 1: Seznam respondentů Seznam příloh Příloha č. 1: Seznam respondentů (tabulka) Příloha č. 2: Scénář otázek pracovníci ÚP Příloha č. 3: Scénář otázek zahraniční pracovníci Příloha č. 4: Scénář otázek zaměstnavatelé Příloha č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Shrnutí činnosti za rok 2013. Konkrétní spolupráce se ZŠ Nový svět v Opavě VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Shrnutí činnosti za rok 2013 V roce 2013 občanské sdružení Montessori Opava pokračuje v naplňování základního účelu, pro který bylo založeno, a to vytvoření platformy pro činnost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mgr. Jitka Hůsková, Mgr. Petra Kašná OŠETŘOVATELSTVÍ OŠETŘOVATELSKÉ POSTUPY PRO ZDRAVOTNICKÉ ASISTENTY Pracovní sešit II/2. díl Recenze: Mgr. Taťána

Více

Nabídkový katalog výukových videopořadů

Nabídkový katalog výukových videopořadů Nabídkový katalog výukových videopořadů Ceny videopořadů jsou uváděny bez nosičů a DPH Český jazyk a literatura Máňa 231,- Kč (21 minut) Život a dílo spisovatele Jaroslava Havlíčka tak, jak na něj vzpomíná

Více

Pavel Brunclík Diverse

Pavel Brunclík Diverse Pavel Brunclík Diverse 7 Čtyři okruhy Pavel Brunclík se ve svých fotografiích soustřeďuje na několik základních témat. K některým z nich se s přestávkami vrací, jiným se věnuje jen v určitých obdobích.

Více

Biologie všedního dne

Biologie všedního dne Pavel Vlach Zdeňka Chocholoušková Biologie všedního dne Věnováno Tomáši Kučerovi recenzovali: hlavní recenzenti: Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. Katedra biologie a environmentálních studií PF UK Praha Prof.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 10. číslo červen 2011 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 10. číslo červen 2011 Slovo vychovatelky DM na konci školního roku... Tak jako jednou všechno končí, tak brzy skončí

Více

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit.

Pokud se vám tyto otázky zdají jednoduché a nemáte problém je správně zodpovědět, budete mít velkou šanci v této hře zvítězit. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Určitě víte, kde leží Sněžka, Snad také víte, kde pramení Vltava, kde leží Pravčická brána, Černé jezero nebo Prachovské skály. Ale co třeba Nesyt, jeskyně Šipka, Pokličky nebo

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele

Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Orientační průvodce mateřstvím a rodičovstvím v zadávacích dokumentacích poskytovatele Z důvodu ulehčení, snazší orientace, poskytnutí jednoznačných a široce komunikovatelných pravidel v otázkách mateřství

Více

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení:

Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě. Úprava preventivních právních opatření v České republice. Důležitá vysvětlení: Dodatek k Dotazníku k preventivním právním opatřením v Evropě Úprava preventivních právních opatření v České republice Důležitá vysvětlení: 1. Tabulka vychází z určitých životních situací/otázek z oblasti

Více

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí):

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2007 ROŠKOPOV 1 + 3. (termíny a programy jednotlivých akcí): Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok ROŠKOPOV 1 + 3 (termíny a programy jednotlivých akcí): 4.-14.7. 15.-21.7. 22.-28.7. 29.7.- 4.8. 5.-11.8. 12.-18.8. 19.-25.8. Filmová dílna Divadelní

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Využití EduBase ve výuce 10

Využití EduBase ve výuce 10 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 10 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Autorský

Více

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE,

2002, str. 252. 1 Jírová, H.: Situace na trhu práce v České republice. Transformace české ekonomiky. Praha, LINDE, Úkolem diplomové práce, jejíž téma je Politika zaměstnanosti (srovnání podmínek v ČR a EU), je na základě vyhodnocení postupného vývoje nezaměstnanosti v České republice od roku 1990 analyzovat jednotlivé

Více

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:015 36/99-1505 Oblastní pracoviště č.1 Praha 1 Jeruzalémská 12 Signatura: ba5as107 Obvodní pracoviště Praha 6 Arabská 683 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád

Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace. Vnitřní směrnice. Provozní řád Střední škola hotelová a obchodně podnikatelská, Český Těšín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Provozní řád platnost od 1. 1. 2007, aktualizace od 1. 9. 2009 Datum vyhotovení: 28. 12. 2006 Účinnost

Více

1. Úvaha na téma Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT

1. Úvaha na téma Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT 2.1. Úvod 2.1.1. Přehled 2.1.1.1. Charakteristika 1. Úvaha na téma Moje osobní motivace k výkonu funkce generálního ředitele ČT Vyhlášení výběrového řízení na funkci generálního ředitele České televize

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název: Literatura po roce 1989 Autor: Mgr. Eva Bartošová - Kotalová Datum, třída:

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí:

Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: Vzdělávací obsah je rozčleněn do pěti vzdělávacích oblastí: 1. Dítě a jeho tělo - stimulace a podpora růstu a neurosvalového vývoje dítěte - podpora jeho fyzické pohody, zlepšení tělesné zdatnosti, pohybové

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Český Krumlov 2010 Miroslav Valha UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ

ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ ZA VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KRÁLŮ Po knížeti Břetislavovi se na knížecím stolci vystřídala řada dalších přemyslovských knížat. Počet obyvatel rostl, proto bylo nutné získávat další půdu pro zemědělství. Mýtily

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_17_Jan Werich Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009. Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 2009 Ředitelka školy: Mgr. Věra Lodrová Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 dne 1. října 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ, PRAHA 9 PROSEK,

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ

VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ VZORY NĚKTERÝCH PODÁNÍ 1. ŽALOBA NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM SOUDEM DOPORUČENĚ Městský soud v Brně Rooseveltova 16 601 95 Brno V Brně dne 1.6.2006 Věc: Návrh na zahájení řízení Žalobce: Jana Bílá, r. č. 555115/5005,

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více