Regionální literatura Litom ic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální literatura Litom ic"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci Seminární práce Regionální literatura Litom ic Zpracovala: árka KINDLOVÁ Obor studia: Filologie Forma studia: denní Ro ník: I. Akademický rok: 2012/2013 Vyu ující: Dr. Eva KOUDELKOVÁ 1

2 I. Obecné pojednání o regionu Královské m sto Litom ice, ítající p ibli n obyvatel, se nachází v severních echách, p esn ji v Ústeckém kraji. Toto okresní m sto le í na ji ním úpatí eského st edoho í na pravém b ehu eky Labe, do n ho se vlévá eka Oh e. Geografickou dominantou Litom ic je bezesporu vrh Radobýl. Co se tý e historie, vznik m sta spadá do let 1219 a Litom ice lze tedy za adit mezi nejstar í eská m sta. Ve 13. a 17. století m ly Litom ice dominantní postavení mezi m sty severních ech, zejména díky velkému mno ství práv a privilegií, kterými je obda ili e tí panovníci v etn Karla IV. Mírou kulturního vy ití Litom ice doslova vzkvétají. Po ínaje kamenným divadlem K. H. Máchy, p es Vlastiv dné muzeum s expozicí k d jinám m sta a celého Litom icka, Severo eskou galerii výtvarného um ní, výstavi t Zahrada ech, sv tni ku Vikárku Karla Hynka Máchy a po hudební festival Litom ické varhanní léto a Litom ické vinobraní. Nesmíme opomenout kolství, které tvo í ada mate ských, základních a st edních kol. Mezi nejkvalitn j í st ední koly pat í Gymnázium Josefa Jungmanna a St ední pedagogická kola J. H. Pestalozziho. 2

3 II. Literární tvorba regionu Litom ice do jisté míry tvo í základy eské literatury. Práv odtud pochází první esky psaná v ta, která je sou ástí zakládající listiny litom ické kapituly. Tato v ta m la význam pro po átky esky psané literatury. Ve 12. století a první polovin 13. století toti p evládalo v eských zemích latinské písemnictví. V dob národního obrození byly Litom ice centrem osobností a národních buditel (Karel Hynek Mácha, Josef Jungmann). Inspirací pro mnohé z nich se stala pro m sto významná místa a lidé, o nich se tradovaly ústním podáním pov sti (Morový sloup, litom ické podzemí, loupe ník Babinský, kat Jan Ledvina). V první polovin 20. století se Litom ice na jazykov esko-n meckém území staly místem, kde docházelo k národnostním konflikt m. Karel Hynek Mácha ( Praha Litom ice) Karel Hynek Mácha byl významný romantický básník, prozaik a zakladatel moderní eské poezie. Vystudoval práva a roku 1836 nastoupil jako advokátní 1 koncipient do advokátní kancelá e J. F. Durase v Litom icích. Velmi rád cestoval, hrál v ochotnické dru in Josefa Kajetána Tyla v Kajetánském dom na Malé Stran. V po átcích své tvorby navázal na domácí literární tradice. Velmi rychle se v ak zbavil konven ního pohledu na sv t a za ínal se zaobírat otázkou smyslu lidského ivota. Hledal skute né osoby, ale nacházel jen masky, a tak z stával pov t inou sám, obklopen nanejvý skupinou p átel. Jedinou opravdovou realitou pro n j bylo smyslové poznání na í zem. 1 Výb r d l: Máj (1836)- Lyricko-epická skladba, která má 4 zp vy a 2 intermezza. Bývá ozna ován za vrcholné dílo eského literárního romantismu. Mácha vybo il z obrozeneckého programu a pojal skladbu jako zpov rozervaného romantika plného nejistot a otázek po smyslu ivota. Marinka (1834) Povídka, která je sou ástí cyklu Obrazy z mého ivota. Prozaické pasá e st ídají pasá e ver ované a její kompozice p ipomíná operu. Hlavní hrdina potká Marinku v chudinské tvrti Na Franti ku. Kdy se po ase vrací zp t, dozvídá se, e zem ela. Máchovy dopisy (1907)- Pro nás jsou zajímavé dopisy, které Mácha psal rodi m, Lori a p íbuzným. Práv v nich se zmi uje o svém ivot a událostech v Litom icích, a proto je nelze opomenout a je nutné je za adit do regionální literatury Litom ic. 1 PROCHÁZKOVÁ, Marie. ivot a dílo Karla Hynka Máchy [online] 3

4 Josef Kern ( Litom ice Litom ice) Vlastiv dný pracovník, který se zabýval inností archeologickou, historickou, literární, pedagogickou a sb ratelskou. Projevoval se jako siln nacionáln lad ná osobnost. Byl lenem nacionáln socialistické strany NSDAP a následn nechvaln známé fa istické strany SdP. V Litom icích získal základní vzd lání a absolvoval u itelský ústav. Poté se v noval pedagogické innosti na obecné kole v Krava ích, Ú t ku a Litom icích, kde p sobil jako odborný u itel a místo editel dív í m anky. Byl v estrannou osobností. Mimo jiné se zabýval etnografií (zvlá t místním ná e ím a pov stmi). Výb r d l: Pov sti litom ické upy (1921)- Sebrané lokální pov sti p vodního n meckého etnika. Do e tiny nikdy nebyly p elo eny. Svatopluk ech ( Ost edek Praha) Byl básník, cestovatel, noviná, prozaik. V Praze vystudoval piaristické gymnázium a poté práva. P ispíval do almanachu Ruch a asopisu Kv ty. P sobil jako redaktor Sv tozoru, Lumíru a krátce i v Národních listech. Velmi rád cestoval. Nav tívil Dánsko, Chorvatsko, Itálii, Kavkaz, Pa í, Polsko. Byl lenem advokátní kancelá e ve Slaném a pozd ji v Praze. Jeho díla jsou ánrov velmi bohatá. Psal p edev ím eposy, ale také alegorickou, politickou a sociální lyriku, satiru, povídky, romány. Nám ty ke svým povídkám asto erpal z advokátního prost edí. Svými výlety pana Brou ka se stal jedním z pr kopník science fiction. Hlásil se k trvalým hodnotám (láska k vlasti, touha po sociální spravedlnosti, ), které si v sob nesl celý ivot. Byl samotá. Výb r d l: Druhý kv t (1899)- Autobiografický román, ve kterém autor zachycuje Litom ice. Vzpomíná na své mládí, p edev ím na studia v arcibiskupském chlapeckém konvikt. Rámec románu p iná í adu úvah o ivot a lásce. Nový epochální výlet pana Brou ka tentokráte do XV. století (1888)- Druhá satirická povídka, jejím hlavním hrdinou je typický m ák, Mat j Brou ek. V této povídce je také zmín na první kniha s názvem Pravý výlet pana Brou ka do M síce. Prost ednictvím hlavního hrdiny autor kritizuje typické chování a vlastnosti majetných pra ských m an 70. a 80. let 19. století. Ji í Ryvola ( Beroun) Ji í Ryvola je malí, ale zárove i autor n kolika publikací. Ji v d tství se zú astnil výtvarných kurz zam ených na kresbu. Po gymnaziálním studiu absolvoval elezni ní kolu stavební. Tímto sm rem se poté ubírala jeho profesní kariéra. A v 90. letech se naplno 4

5 v nuje malí skému um ní. Do výtvarného d ní se zapojil i jako organizátor. Z jeho tvorby vyza uje klid a pohoda. Doká e nahlédnout do du í lidí a zachytit osudy vepsané v jejich tvá ích. Výb r d l: Litom ice, m sto, ve kterém stojí za to ít (2004)- Jedná se spí e o obrazovou zále itost, nicmén glosy mají svou poetiku. Kniha je vyznáním Ji ího Ryvoly Litom icím, ve kterých pro il podstatnou ást ivota a je se mu staly domovem. Na této publikaci spolupracoval se Zde kem Pospí ilem. Literární, výtvarné a jiné poklesky láze ského viháka (2003)- Ilustrovaný praktický pr vodce sv tem lázní. Publikace seznamuje tená e s MAL í (Metropolitní asociace láze ských vihák ), s její historií, stanovami a dal ími informacemi, bez kterých se neobejde náv t vník lázní. Ryvola spolupracoval s Tomá em Tepprem a Vladimírem avelem. Kate ina Hejlová ( Litom ice) Spisovatelka a p ekladatelka Kate ina Hejlová vystudovala Literární akademii Josefa kvoreckého v Praze. Je zakládající lenkou tv r í skupiny Hlava nehlava. N kolik let pobývala v Irsku, které se pro ni stalo studnicí nápad a inspirace. Nyní ije v Anglii. Do eské republiky se nejen ráda vrací, ale také zde publikuje. Na p ání nakladatele vydala pár publikací pod pseudonymem Katty Joyce. První pohádku vytvo ila spolu se svou p ítelkyní. Výb r d l: Fimbul (2011)- Román, který je inspirován severskou mytologií. Fimbul-zima, která zasáhla nejen srdce Evropy Prahu, nýbr Evropu celou sn hem a mrazem. Oblohu ji nepokrývá nic jiného ne edavé mraky. Chlad vyza uje nejen z ulic, ale i z lidských du í. Autorka do textu vkládá my lenky, úvahy, vzpomínky, které donutí lov ka k zamy lení. Zabijte je v echny! (2010)- Román, psaný pod pseudonymem Katy Joyce, pojednává o brutálních vra dách evropských rodin páchaných fanatickými povstalci. Hr znými událostmi, které se skute n odehrály, vylí í autorka pohledem jednoho z viník. 5

6 III. Podrobn j í p edstavení autora a knihy Jaroslav Balvín ( eská Lípa) Spisovatel, éfredaktor Portálu eské literatury, zakladatel nakladatelství Grafobal Pres. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad Labem obor základy humanitní vzd lanosti a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze obor elektronická kultura a sémiotika. Za asu studentských let spoluzalo il asopis Filé a p sobil jako éfredaktor, v noval se kurátorství výtvarných výstav. Od roku 2004 organizuje a moderuje autorská tení a mimo jiné v tomto roce zalo il ji zmi ované nakladatelství Grafobal Pres zam ené p vodn na tvorbu naivních a du evn nemocných básník. V posledních letech pracuje i jako editor. Edi n p ipravil antologii severo eského komiksu s názvem Bublifuk a pro Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litom icích bulletin s názvem Karel Hynek Mácha. P ispívá do ady periodik a internetových portál. Ji n kolik let ije v Litom icích. Výb r d l: Skryté vrstvy (2007)-Kniha rozhovor s labskoústeckými kulturními a um leckými protagonisty v období od konce 70. let do roku Mácha: Deníky Turistický pr vodce (2010)-Novela, která se odehrává v sou asném Máchov kraji a je plná citací z Máchových d l i knih o n m samém. Kniha nám svým zp sobem p edstavuje ivot máchovského romantika v 21. století. Lásko, te! Místo a doba d je: P íb h knihy je zasazený do sou asných severních ech. Místo, ve kterém se p evá n d j a na malé výjimky odehrává, je m sto L. lov k, který ov em ije v Litom icích, nebo je nav tívil, bezpochyby po n kolika stránkách zjistí, e se jedná práv o toto m sto. V knize se vyskytují litom ické reálie, jako jsou nap.: Parkány ivot a voda ov em plynou dál a i eka postupn zvolní krok, aby ji d stojn doplula do L. Nad korytem se ty í m stské hradby, kterým místní íkají parkány, a majestátní církevní budovy. 2 2 BALVÍN, J. Lásko, te!, s. 9 6

7 Mostná hora,,jackova t ída stoupá k vyhlídce na Mostné ho e. 3,,Jasn, tak ahoj doma, zadrmolí a hledá co nejkrat í cestu z Mostky. 4 Od teambuildingové akce na Mostné ho e uplynulo pár týdn. 5 eské st edoho í Jacek na nic nemyslí. Shlí í na eské st edoho í, kterému p i pohledu z Levína dominuje nev ední tvar Sedla. Co chvíli o ima zalétne také k dominant samotné obce, viditelné daleko z okolí: ke zvonici na vr ku, zbytku starého hradu. Kdy oto í hlavu dál, vidí pahýl mostu visící ve vzduchu; poslední ást dlouho stav né dálnice. Práv se vedou spory o to, zda dálnice, která u tak ru í celkový idylický dojem z eského st edoho í, protne i L. 6 Základní kola Bo eny N mcové Sou asnou editelkou Bo eny je Zina. 7 Radobýl N kdy po t ech ty ech m sících, co se seznámili, vytáhne Jacek So u na Radobýl. Zpo átku jara je v lesích a na planinách v okolí L. plno divokých prasat. Míjejí mnoho míst se zválenou trávou. Z Radobýlu sestupují za setm ní a n kolikrát usly í dusot prase ích no ek v k oví. 8 ulice V uli kách L. jsou obch dky a tr i t s boudami z d evot ísky pokrytými igelitem. Vzduchem voní erstvé pe ivo a oplatky, které iví celé m sto. Tvrdej tu na erno vytá í Novákovic palírna a L. mají i vlastní pivo a víno. Jako n jaké hanzovní m sto. 9 B hem odpolední se cvrlikání ptactva snoubí s disharmonickými zvuky etných kostelních zvon i líbezným, ale trochu znepokojivým chórem najád z otev ených oken lidové koly um ní. Mystický st ed m sta spo ívá na jeho okraji v hospicu. Pr svitní sta íci a sta enky BALVÍN J. Lásko, te!, s. 17 Tamté, s.21 Tamté, s. 31 Tamté, s. 11 Tamté, s. 14 Tamté, s. 70 Tamté, s. 9 7

8 stojí u francouzských oken, kostnaté prsty ukazují ke z ícenin Házmburk, po staletí pov stné tím, e tam stra í. 10 Ulice historického jádra L. se sklán jí do tvaru srdce. Hrdinové na í knihy bydlí tam, kde se v jednom bod setkávají dva vrchní oblou ky: v klidné vilové tvrti postavené v historizujícím a secesním stylu. 11 P ehled postav a jejich charakteristika: Jacek T icetiletý mu, jeho pracovní náplní je vyhledávání zpráv o mrtvých spisovatelích. Má man elku Máju, které je pozd ji nev rný s dospívající So ou. Dle mého názoru je ve vztahu k Máje velmi sobecký, chybí mu empatie. Má bohatou fantazii, je se t lý. Tou í po svobod a homérském ivot. Mladý mu s krátkými ernými vlasy. 12 Jackovi bylo nedávno t icet. 13 Jacek je pragmatický lov k. 14 Jacek má samé star í p átele. 15 Kdy ale po n jakém ase p emý lí o tom, jaké to vlastn je, mít ve t iceti vztah s patnáctiletou dívkou, dosp je k tomu, e celkem normální. 16 Mája Jackova man elka a u itelka na základní kole. Starostlivá, vztahova ná, tou í po dít ti a stabilní rodin. Jedná zkratovit. tíhlá dlouhovlasá zrzka. 17 Ve vybou ené Máje se logicky ozývá touha po dít ti. 18 Uv domuje si, e je na to trochu brzo, kdy teprve nastoupila do svého prvního zam stnání. Ale na druhou stranu jí p ijde, e kdyby to odkládala, mohlo by jí n co nenávratn uniknout BALVÍN J. Lásko, teď, s. 9 Tamté, s. 9 Tamté, s. 11 Tamté, s. 72 Tamté, s. 18 Tamté, s. 34 Tamté, s. 18 Tamté, s. 11 Tamtéž, s. 46 8

9 Nehled k tomu, e u itelka na základní kole opravdu není druh kariéry, její p eru ení by bylo fatální. A k tomu, e dít by ur it zlep ilo jejich vztah s Jackem. 19 Vilda Jack v p ítel a soused. Padesátník, který si zbyte n komplikuje ivot. lov k se s ním nenudí, av ak oproti Jackovi je mén se t lý. Rád se napije alkoholu. Vildovi je n co p es padesát. Pracuje jako d lník v lovosické chemi ce a zárove si p ivyd lává jako obchodní asistent lichvá ské spole nosti P j íme ka dému. Má se co otá et: jednak jeho d ti nad laly dluhy, jednak si vydr uje milenku. Skoro nespí, v n v pohybu, s ka dým druhým se na potkání dává do e i. Po ád má n jaký prst v sád e od poleptání kyselinou nebo od nakláda ky, kterou mu u t d il mu jeho milenky. 20 Edita Bývalá noviná ka, sousedka Jacka a Máji. Má syna, o kterého se dob e stará. Tou í po lásce. Je platonicky zamilovaná do Jacka. tíhlá ernovláska si u po íta e nah ívá ruce o kou ící koflík a na sv j v k nevypadá. Postupující léta ji d lají snad je t hez í, ne bývala kolem osmnácti. Ur it je to tím d ckem. Edita se p ehoupla p es ivotní stádium, kdy pro ni byli atraktivní pouze star í mu i. P ekvapená Edita spí tou ila, aby u ní cht l p espat Májin man el. 21 So a Májina a ka. Je okouzlena Jackem, se kterým tráví ka dou volnou chvíli. Dle mého názoru hledá v Jackovi otcovskou lásku, kterou jí biologický otec neop toval. Je naivní, d v ivá. tíhlá blondýnka s hezounkým obli ejem. 22 Projevuje se jako jedna z nejinteligentn j ích ve t íd. Jackovi, provizorn o patnáct let mlad ímu, se líbí. 23 Rodi e ji skoro tla ili k tomu, aby si po ád n co kupovala, aby si vybírala dal í a dal í krou ky. Ale nepovídali si s ní. So a si brzo vytvo ila sv j sv t, do kterého jim zav ela brány. Hltala scifi a fantasy. Hrála postupn na flétnu, housle a klavír. Pak hudbu opustila a zkusila sport. Obléká se a chová dosp le BALVÍN, J. Lásko, teď!, s. 47 Tamtéž, s. 34 Tamtéž, s. 61 Tamtéž, s. 48 Tamtéž, s. 17 Tamtéž, s. 47 9

10 Stru ný d j: P íb h pojednává o mu i Jackovi, který ije s man elkou Májou v Litom icích. V nuje se své du evn nenapl ující práci a zárove p emý lí o stárnutí, ivot. Zatímco man elka sní o rodinném ivot, d tech, Jacek tou í po nových sexuálních zá itcích a mládí. Mája pracuje jako u itelka na základní kole. Jednoho dne za ní Jacek p ijde do koly a zú astní se teambuildingové akce se áky devátého ro níku. Tam se zamiluje do ákyn Soni. Se So ou si zpo átku pí e na internetu, pozd ji se scházejí a mají spolu intimní vztah. Krizi vztahu Jacka a Máji konfrontují nejen rozdílné pohledy na sv t, ale i Jackova fascinace So ou. Mája p i la Jackovi na nev ru a man elství se rozpadá. Jackovi pomáhá tuto situaci zvládnout soused a p ítel Vilda, který je své man elce také nev rný a vydr uje si milenku. Holduje ov em alkoholu a je v n bez financí, tak e si od Jacka as od asu p j í peníze. Do p íb hu vstupuje dal í obyvatelka domu, ve kterém Jacek ije, Edita. Má malého chlape ka Roberta a je platonicky zamilovaná do Jacka i p esto, e Mája je její p ítelkyní. Ten ale její lásku neop tuje. Jacek není se So ou tak astný, jak by ve skute nosti cht l být. V záv ru p íb hu je Son nev rný a najde si op t dospívající dívku. Kompozi ní a jazykové prost edky: Kniha se skládá z prologu, 18 kapitol, které na sebe navazují a st ídá se v nich vypravování chronologické a retrospektivní, epilogu a p ílohy. Na první pohled novela p ipomíná kombinaci beletrie a odborné publikace. Na pozadí jednoduchého p íb hu jsou citáty, úryvky z jiných literárních d l - Podle Tarahumar znamenají p ímé otázky projev síly, snahy ovládat druhé uvnit jejich hlavy. Zaru en se najednou nerozpovídají a nepod lí o svá tajemství s cizinci. (Christopher McDougall: Born to run. Zrozeni k b hu.) 25 zejména Michela Houellebecqa -,,Tak úpln Lolity to zase nejsou Je jim patnáct estnáct. 26,,Ano, Naboku se o p t let zmýlil. V t in mu se nelíbí dívenky p ed pubertou, ale ty, co ji mají erstv za sebou. (Michel Houllebecq: Mo nost ostrova) 27, ale také z písní a filmových dialog - Sv t padá jak stavba z karet, jsi mladá a ladná jak balet. Sv t je místo, co bude kon it, Já do misky sbírám jen slzy lolit. (Tata Bojs feat. Vladimír 518: Sv tová) BALVÍN, J. Lásko, teď!, s. 17 Tamtéž,, s. 96 Tamtéž, s. 96 Tamtéž, s

11 a v neposlední ad lyrické lí ení p írody - Labe plyne z m sta Ú. Divokými zákruty v ka onech pod strmými skalami, které na ja e pokrývají luté kvítky ta ice. Ale jakápak ta ice to jsou p ece blon até vlásky d v ete. Zase jedno tu z ne astné lásky sko ilo ze skály. ivot a voda ov em plynou dál a i eka postupn zvolní krok, aby ji d stojn doplula do L. Nad korytem se ty í m stské hradby, kterým místní íkají parkány, a majestátní církevní budovy. 29 Dále v mnoha pasá ích knihy m eme objevit sexuální podtext - Otev ela mu v no ní ko ilce. V kuchyni mu vtiskla do ruky skleni ku s vínem. Petr byl ve tvá i celý rudý. Kdy se p iblí ila, aby si s ním ukla, p itiskl se k ní a ona pod jeho volnými kalhotami ucítila nab hlý pyj. Horoucí zájem ji vzru il. U dlouho se necítila tak ádoucí. Chytila Petra za ruku a couvala s ním do svého pokoje. Líbali se. Zvonil telefon, ale oba ho ignorovali. Strhla ho na sebe na postel.p isával se na její krk, p es ko ilku líbal hroty bradavek. 30 Po jazykové stránce je novela velmi pestrá. Intelektuální úvahy psané jazykem spisovným se zde dostávají do kontrastu s e í hovorovou -,,V kolik jsi ráno vstávala, e vypadá tak erstv?,,. Asi p ed hodinou. Ráno d lám jógu.,,formuje si t lo?,,na to jóga p vodn v bec není. I kdy ada enskejch to kv li t lu cvi í. Spí ale jde o to, dosáhnout osvícení a vyvanout. Wu wej, usm je se Edita. 31 mnohdy plnou vulgarism -,,Nevidim tu vodku. Vy jste nám jí vypily!,,uvidí a pudu, jak budu padat na dr ku, sm je se Jí a.,,to bude zase Via Appia, Via Dolorosa, ekne Julda.,,Vona je dobrá. Je holt stará. Co m e d lat, po kej, a já budu kytn Vilda k Jackovi. Vildova ena ví p esn :,, Toho vodvezu na kopec a pustim ho.,,jdu d lat jednohubky, zvedá se Vilda.,,Jdi do prdele s t ma jednohubkami. Ten d lá furt jenom jednohubky. P ines po ádnej kus masa, vole mru í Julda BALVÍN J. Lásko, teď!, s. 9 Tamtéž, s. 28 Tamtéž, s. 64 Tamtéž, s

12 Specifický e ový projev plný vulgarism a nespisovných výraz nalezneme u postavy Vildy-,,Hele, vyser se na hubený.. 33,,A pak jim v. T m jde jenom vo peníze 34,,Jako e jse inteligent prost. Má na to pytul. Ten papír, je na tom kole ko Ud láme revol Ty vole, to jsou stehýnka! 35,,Kone n si áhnu na ty kozy. 36 Hlavní my lenka díla: Hlavní my lenka díla je velmi subjektivní zále itost. Autor dle mého názoru poukazuje na to, e snaha lov ka omládnout a svým zp sobem se odtrhnout od stereotypu, nemusí v dy sm ovat ke zdárnému konci, ba naopak. Jack v ivot postupn sm uje do prázdna a s odstupem asu do úplné beznad je. IV. Zajímavosti Lásko, te! nikdo doposud nezfilmoval. Zajímavostí je, e autor se v knize otev en hlásí k Vladimíru Páralovi, d j umis uje do d ji t jeho román. P íb h se mi zdál kontroverzní, zajímavý a b hem tení m nes etn krát napadla my lenka, jak se k této próze staví literární kritika. Jako p íklad jsem zde uvedla úryvky z kritik Miroslava Tomka a Ji ího Lojína. Autor jako by si uv domoval nedostatek originality vlastního díla nedostatek ostatn pochopitelný v dob p ebytku informací a spot ebního i vysokého um ní a i banální úvahu rád ilustruje výrokem oblíbeného autora, p ípadn úryvkem z textu v cného charakteru, t eba z katalogu sexshopu. K Balvínovým autoritám pat í Wittgenstein a Baudrillard, spisovatel Houellebecq a písni ká Gainsbourg. O ividné jsou nará ky na slavný román V. Nabokova. Kuriozitou pro zvídavého tená e je nep iznaný celostránkový citát z knihy známého italského spisovatele nutno íci, e v textu p íli nefunguje BALVÍN J. Lásko, te!, s. 35 Tamté, s. 35 Tamté, s. 40 Tamté, s

13 a smysl jeho pou ití z stává nejasný, ostatn podobn jako existence p ílohy v podob u eného pojednání o vá ni pro lolitky, jejím autorem má být hlavní hrdina. Studie jen v jiné form opakuje to, co ji bylo e eno v knize. Budeme-li román posuzovat jako literární dílo, je t eba poukázat na ur ité nedokonalosti. Celek se rozpadá na fragmenty, na jednotlivé roviny vypráv ní, hrdina se v ka dé ánrové poloze zdá být n kým jiným. Kniha ov em nenudí a je zajímavá jako experiment v ánru postmoderní textové kolá e, co koneckonc není tak patné. Otázkou z stává, zda je taková cesta pro literaturu perspektivní. 37 Výtky se netýkají ani tak literární stránky, jako spí e reálnosti n kterých postav. Nechci zasahovat do práva autora na vytvo ení charakter, ale Vilda a jeho man elka (Jackovi sousedé) jsou uv itelní pouze ve chvílích, kdy vedou buranské e i, pro pikované dvojsmysly a vulgarizmy. Jsou to dialogy neuhlazené, nep íjemné, ale velmi dob e odposlouchané a trefn pou ité. Za to bych autora hodnotil velmi kladn. Ve chvíli, kdy do takových dialog za ínají prosakovat zmínky o kultu e a literatu e, stávají se nev rohodnými a místy sm nými. P es ve kerou snahu Vildovi p ece jen chybí p vab Hrabalových opilc. Autor se doká e literárn s ít s mu skou psychikou, ale ta enská je v jeho novele nevýrazná a v ur itých scénách pokulhává. Porozvodové posezení Jacka a Máji v restauraci v bec nerespektuje pocity eny, rozvád jící se s man elem, který jí velmi nechutným zp sobem zradil. Pokud by se odehrávalo pouze v Jackov fantazii, vypovídalo by leccos o jeho rozpolo ení v dob probíhajícího rozvodu. Balvínova novela není psána pro iroký okruh tená. Velká skupina ji odmítne u na základ anotace, vzhledem k jejímu zam ení. Takovou skupinu pln chápu a nedovolil bych si ji na knout z prudernosti, nekulturnosti nebo netolerance. Na to je text p íli vyhran ný, specifický. Jaroslav Balvín se ale provokativního tématu nebojí, a co je hlavní, doká e jej zpracovat. Erotické scény mají sice jednozna n pornografický charakter, ale nesklouzávají do pornografie laciné a ponechávají si dobrou literární úrove. Kombinace beletrie s citacemi z tématicky podobných d l novelu vyma ují z pr m ru a d lají z ní zajímavý experiment. Autor by si v ak nem l tento styl osvojit jako svou typickou tv r í metodu, proto e by mohl upadnout do stereotypního napodobování sebe sama TOMEK, M. Nekone ná,,muka obraznosti [online] LOJÍN, J. Epigon, kterému neschází originalita [online] 13

14 M j názor na kritiky: Miroslav Tomek N které úryvky nejsou v n kterých p ípadech na míst i postrádají smysl. Osobn s tímto tvrzením nesouhlasím, ale je na ka dém z nás, jaký názor si na danou knihu ud láme. Dle mého názoru jsou úryvky do d je zasazeny trefn a obohacují d j. Celek se rozpadá na fragmenty. Autorovi v d ji chybí pospolitost jednotlivých kapitol. Hrdina se v ka dé ánrové poloze zdá být n kým jiným. Dle mého názoru se hrdina chová v dy dle situace, ale v podstat jeho charakter je nem nný. Kniha ov em nenudí a je zajímavá jako experiment v ánru postmoderní textové kolá e. Naprosto souhlasím. Ji í Lojín Výtky se netýkají ani tak literární stránky, jako spí e reálnosti n kterých postav. Dle mého názoru tato výtka není zas a tak zásadní. V autorov kompetenci je vyu ít v knize svou fantazii a p edstavivost. Dialogy neuhlazené, nep íjemné, ale velmi dob e odposlouchané a trefn pou ité. Souhlasím. tená i p ijde, e se vskutku jedná o reálnou situaci, kterou práv te vnímá. Autor se doká e literárn s ít s mu skou psychikou, ale ta enská je v jeho novele nevýrazná a v ur itých scénách pokulhává. Tím, e je hlavní postavou mu, je to celkem pochopitelné. P esto, autora neomlouvám. V knize se vyskytly pasá e, kdy se ena zachovala spí e mu sky. Balvínova novela není psána pro iroký okruh tená. Souhlasím. lov k se nesmí obávat kontroverzního tématu novely. Ne pro ka dého tená e musí být kniha to pravé o echové. Jaroslav Balvín se ale provokativního tématu nebojí, a co je hlavní, doká e jej zpracovat. Oce uji autorovu odvá nost a p ijatelné zpracování. Kombinace beletrie s citacemi z tematicky podobných d l novelu vyma ují z pr m ru a d lají z ní zajímavý experiment. 14

15 Dozajista je kniha po stránce kompozi ní zajímavá a nevídaná. S Jaroslavem Balvínem, autorem novely Lásko, te!, jsem byla v kontaktu p es y. Diskutovali jsme nad pojmenováním postav. Na mou otázku: Pro se Jackova ena jmenuje Mája? Jaroslav Balvín odpov d l:,, Pojmenování hrdin kní ky - v t inou jde o intertextuální aluze k hrdin m Páralových román s podobnými vlastnostmi nebo spí v podobném spole enském i vztahovém postavení - to se týká Jacka, Soni, Nadi. Co se tý e "Máji", tak ta je "Májou" proto, e v novele po "odehrání své role" zmizí jako p elud, tj. jako by byla závojem, chimérou, stejn jako "mája" v buddhistickém smyslu... Taky to libozvu né "M" - stejn jako "L" za Litom ice hrálo svou roli a m lo mít sv j antipod. V. Seznam pou ité literatury BALVÍN J. Lásko, te! Praha: Novela bohemica, s. ISBN KINSKÝ J. MAREK V. PRÁ IL P. VOLKOVÁ J. Litom icko na starých pohlednicích. Hostivice, ISBN KOLEKTIV: Slovník eských spisovatel. Praha: Libri, ISBN KOTYZA O. Litom ice a Zahrada ech.ústí nad Labem: Bene, ISBN VOTO EK O. Litom ice. Praha: STN, LOJÍN, J. Epigon, kterému neschází originalita [online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: TOMEK, M. Nekone ná,,muka obraznosti [online]. Vystaveno [cit ]. Dostupné z: <http://www.iliteratura.cz/clanek/29875/balvin-jaroslav-lasko-ted-in-host> BALVÍN, J. O autorovi [online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: POSPÍ IL, Z. Autor [online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: CCR Litom ice. Významní rodáci [online]. Vystaveno 2010 [vid ]. Dostupné z: PROCHÁZKOVÁ, Marie. ivot a dílo Karla Hynka Máchy online]. Vystaveno [vid ]. Dostupné z: karel-hynek-macha.html 15

16 16

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi

Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek projekt (spolu)práce s d tmi Otavský Plamínek - tak se nazývá projekt, který v roce 2008 zahájil Hasi ský záchranný sbor Jiho eského kraje, územní odbor Strakonice (dále jen HZS Strakonice).

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Prodej skla a materiálu ve Skalici

Prodej skla a materiálu ve Skalici XII. Domácí veletrh TGK ve Skalici Vá ení p íznivci a p átelé barevného a jiného skla, TGK-technika,sklo a um ní s.r.o. Skalice 230 CZ 471 17 Skalice u.lípy dovolujeme si Vás pozvat na ji XII. Domácí veletrh

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o.

Znalecký posudek. Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Znalecký posudek Záv re né zprávy firmy SaNo CB s.r.o. Monitoring obsahu As, Cr, Ni v zeminách a podzemní vod v prostoru pískovny H rka u Plané nad Lu nicí Brno, duben 2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 044 02/2011

Více

Efektivita kariérového kou ování

Efektivita kariérového kou ování Efektivita kariérového kou ování Anotace Sylvie Navarová P ísp vek prezentuje provedený výzkum mezi áky st edních kol v oblasti jejich volby st ední koly a pov domí o dal ích mo nostech studia i zam stnání.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre

2008 Design, redakce, sazba a tisk: Vydavatelství X-PRESS s.r.o. Edvard Centre Edvard Centre SRDCE OSTRAVY BUDE PULZOVAT 24 HODIN, NOVÝ ROZM R MU DÁ C21 Nejrušn jší ulice, nejprestižn jší místo, brána do m sta nám stí Dr. Edvarda Beneše. Pro místní i cizince zde kon í a za íná

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012

ZNALECKÝ POSUDEK . 3241/2012 ZNALECKÝ POSUDEK. 3241/2012 O cen nemovitosti - pozemku parc.. 550/216, 550/226 a 550/237 v kat. úz. Nechanice, obec Nechanice, okres Hradec Králové, ve vlastnictví Luboše Pavelky. Objednatel znaleckého

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI

SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI SPOLUJÍZDA VE VAŠÍ SPOLE NOSTI Proto e Vy víte, e jsou velice nákladné na provo Šet et votní prost edí Sní ení stresu a zlepšení vzt Redukce pr kováním Menší pot kovacích míst, znamená v dy úsporu jak

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

VL 5 výstupní písemná práce

VL 5 výstupní písemná práce VL 5 výstupní písemná práce Jméno autora: Mgr. Alena Dole ková Datum: 11.6.2010 Ur eno pro: 5. ro ník ZŠ Vzd lávací oblast: lov k a jeho sv t Vyu ovací p edm t: Vlastiv da Tematický okruh: Výstupní písemná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram.

ZNALECKÝ POSUDEK . 3254/08. O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. ZNALECKÝ POSUDEK. 3254/08 O cen nemovitostí zapsaných na LV. 552 pro katastrální území Podskalí II, obec Klu enice, okres P íbram. Objednatel posudku: Ú el posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické

Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Návrh koncepce rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek s výhledem na p tileté období po stránce projektové, personální i ekonomické Souhlasím se zve ejn ním návrhu koncepce na webových stránkách Archivu

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ

NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ NABÍDKA PROGRAMŮ MUZEUM LUHAČ OVICKÉHO ZÁLESÍ MUZEUM JIHOVÝCHODNÍ MORAVY VE ZLÍNĚ ODDĚ LENÍ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY Uvádě ní ve známost aneb Luhač ovice v reklamě Vernisáž výstavy se koná 3 0. ř íjna 2 0 14

Více

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI

Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st. Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Výchozí poznámky k panelové diskusi: Kapitálový trh, IPO a ekonomický r st Prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. CERGE-EI Význam kapitálového trhu, vazby na ekonomický r st Alternativní zp sob získaní kapitálu

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE

TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE TRAVELCOM ZLEPŠENÍ KOMPETENCÍ ROM A MIGRUJÍCÍCH OSOB V OBLASTI MARKETINGU A OBCHODU ZA Ú ELEM ZLEPŠENÍ JEJICH P ÍSTUPU A SETRVÁNÍ NA TRHU PRÁCE Obecný cíl: Zlepšit kompetence využívání marketingu k podpo

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý

FINANČNÍ MODELY. Koncepty, metody, aplikace. Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý FINANČNÍ MODELY Koncepty, metody, aplikace Zdeněk Zmeškal, Dana Dluhošová, Tomáš Tichý Recenzenti: Jan Frait, ČNB Jaroslav Ramík, SU v Opavě Autorský kolektiv: Zdeněk Zmeškal vedoucí autorského kolektivu,

Více

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE!

MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! MOODLE ODER MAHARA E-PORTFOLIO, DAS IST HIER DIE FRAGE! Ilona Bourová, Šárka Zikešová Univerzita Pardubice, Jazykové centrum Pardubice ilona.bourova@upce.cz, sarka.zikesova@upce.cz Abstrakt P ísp vek se

Více

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu

Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Sm rnice rady m sta. 2 /2014 Metodika zadávání ve ejných zakázek malého rozsahu Zpracoval Vydal Ji í Rangl Rada m sta Planá nad Lu nicí Po et stran 12 Po et p íloh 8 Schválil Originál ulo en Elektronická

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN

NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN NÁVRH KONCEPCE DAL ÍHO ROZVOJE ARCHIVU BEZPE NOSTNÍCH SLO EK S VÝHLEDEM NA P TILETÉ OBDOBÍ ANTONÍN KOSTLÁN P edkládaný návrh koncepce dal ího rozvoje Archivu bezpe nostních slo ek (ABS) s výhledem na dobu

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278

KEA 2009/2010. pr m rný percentil ADGHV. sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika. T_G3_MA Po et respondent : 31/278 KEA 29/21 sekunda Analýza dovedností a tematických ástí - matematika t ída 7. ro níky gymnázií 1 9 8 86 83 78 79 77 83 pr m rný percentil 7 6 5 4 63 3 2 1 81 78 59 75 72 78 74 Celek aritmetika geometrie

Více

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof.

ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. ArCon 14 Profesionál novinky mezi verzí 14 Prof. a verzí 9 Prof. CreativeLines Sou ástí ArConu 14 je program CreativeLines. CreativeLines je v podstat samostatný program, který umo uje p evzít z ArConu

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04

Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová. kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 Auto i: Iva Kolá ová Al b ta Ma ijová Denisa Valouchová kola: Z a M Adamov, Komenského 4, 679 04 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Terénní deník 5) Záv r 6) Seznam literatury 7) P ílohy 2) ÚVOD Ve tvrtek 16.1.

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Podrobný POPIS PROJEKTU - harmonogram Festival Pra ské Brány IV. Ro ník

Podrobný POPIS PROJEKTU - harmonogram Festival Pra ské Brány IV. Ro ník Podrobný POPIS PROJEKTU - harmonogram Festival Pra ské Brány IV. Ro ník Praha odedávna byla místem, v n m se propojují cesty. Cesty lidí, kultur, nábo enství i duchovních sm r. Branou, skrze ni lze projít

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh.

Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Pracovní skupina SVV a její činnost proti zdan ní výsluh. Od leto ního roku je zda ován výsluhový p ísp vek (nejen bývalým voják m z povolání patnácti procentní srá kovou daní. Podle vyjád ení ministra

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb

Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Etický kodex zam stnanc Centra pobytových a terénních sociálních služeb Zb ch Preambule Každý zam stnanec organizace je povinen dodržovat a ctít zákonnost všech postup a rovný ístup ke všem fyzickým i

Více