ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti"

Transkript

1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od I. Základní ustanovení Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 2 odst. 2 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává Plzeňský kraj na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje zřizovací listinu: Název příspěvkové organizace: Sídlo příspěvkové organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace Bystřice nad Úhlavou č.p. 44, Nýrsko IČ příspěvkové organizace: Zřizovatel: Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 18 II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti Hlavní účel Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Předmět činnosti 1. Příspěvková oganizace je zařízením sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, které v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Příspěvková organizace zajišťuje tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování

2 práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 2. Příspěvková organizace poskytuje sociální poradenství v souladu s ustanovením 37 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 3. Příspěvková organizace zajišťuje zdravotní péči osobám, kterým poskytuje pobytové služby. Tuto povinnost plní formou zvláštní ambulantní péče poskytované dle 22 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím zdravotnického zařízení a jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. 4. V příspěvkové organizaci je v souladu s 48 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách vykonávána ústavní výchova. 5. Příspěvková organizace plní další povinnosti, které jí stanoví zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. III. Právní postavení organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje, je právnickou osobou vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. IV. Statutární orgán (1) Statutárním orgánem Domova pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, příspěvkové organizace je ředitel. Ředitele jmenuje a odvolává Rada Plzeňského kraje, jíž je ředitel odpovědný za výkon své funkce v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. (2) Ředitel je oprávněn jednat o všech věcech za organizaci a jménem organizace samostatně, v písemném styku tak, že k uvedení názvu připojí svůj vlastnoruční podpis. (3) Ředitel odpovídá za činnost a hospodaření organizace v plném rozsahu práv a povinností ve smyslu obecně závazných právních norem. Odpovídá za správu svěřeného majetku ve vlastnictví Plzeňského kraje. (4) Ředitel je oprávněn jednat navenek jménem organizace. Ředitel řídí, organizuje a kontroluje činnost zařízení při dodržování platných zákonů a dalších obecně platných předpisů, zásady hospodárnosti a racionálnosti provozu. Zodpovídá za úroveň a kvalitu poskytované komplexní ústavní péče a dalších odborných služeb a za řádný chod organizace. V rámci racionalizace a podle potřeby zřizuje nové a ruší stávající nefunkční útvary. V. Vnitřní a organizační struktura Ředitel vydává organizační řád a další vnitřní normy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a organizačními normami zřizovatele pro příslušnou oblast. Ostatní pracovníci organizace jsou oprávněni činit jménem organizace úkony v rozsahu určeném obecně závaznými právními předpisy nebo úkony z pověření statutárního zástupce. Řediteli organizace jsou přímo podřízeni: 1) zástupce ředitele - ekonom, 2) vedoucí sociálně - zdravotního úseku 3) vedoucí sociálně - aktivizačního úseku 4) sociální pracovnice 2

3 5) vedoucí stravovacího úseku, 6) vedoucí technického úseku, 7) interní auditor 1) Zástupce ředitele - ekonom v době nepřítomnosti zastupuje ředitele v plném rozsahu s výjimkou jednání s orgány státní kontroly. Odpovídá za kompletní vedení účetnictví účetní jednotky. Projednává rozpočet s jednotlivými rozpočtovými místy. Provádí kontrolu hospodaření včetně sledování vývoje. Samostatně zajišťuje různorodé a dlouhodobé úkoly. Zpracovává vnitřní předpisy organizace, účetní doklady, účetní knihy a ostatní písemnosti. Metodicky vede a koordinuje práci jednotlivých oddělení, včetně ekonomického oddělení skládajícího se ze: a) zásobovače MTZ, který zajišťuje dodávky materiálu a zboží. Eviduje došlé faktury. Uplatňuje reklamace. Účastní se provádění řádných inventarizací. b) mzdové a personální účetní pokladní, která zpracovává mzdovou a personální agendu, vyřizuje pracovně-právní záležitosti zaměstnanců. Podílí se na posuzování a vybírání uchazeče o přijetí. Samostatně účtuje na uceleném celku účetnictví, vede evidenci v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Zajišťuje pokladní služby, v určeném rozsahu zastupuje ekonoma. Zpracovává data k výpočtu výše mezd, provádí registrační a oznamovací činnost ve vztahu týkající se zaměstnanců organizace. 2) Vedoucí sociálně - zdravotního úseku řídí a metodicky vede jednotlivá oddělení sociálně - zdravotního úseku, zdravotní servis, rehabilitaci a úklid. Zajištuje přejímání, kontrolu a uložení léků, zdravotních prostředků. Zpracovává vyúčtování zdravotních úkonů. Přímo podřízené jsou mu v návaznosti na organizační schéma: a) zástupce vedoucího sociálně - zdravotního úseku - v době nepřítomnosti zastupuje vedoucího sociálně - zdravotního úseku. Dále vykonává činnost jako všeobecná sestra ve zdravotním servisu. b) všeobecná sestra ve zdr. servisu a na oddělení poskytuje základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu. Provádí dílčí výkony základní ošetřovatelské péče pod odborným dohledem, podílí se na zajišťování potřeb a úrovně soběstačnosti uživatelů sociální služby. Sleduje a orientačně hodnotí fyziologické funkce, pozoruje, hodnotí a zaznamenává stav uživatelů, zajišťuje přejímání, kontrolu, uložení léků, zdravotních prostředků a prádla, podává léčivé přípravky. c) pracovník sociálních služeb přímá obslužná činnost pracuje převážně v nepřetržitém provozu, poskytuje komplexní obslužnou péči o uživatele, poskytuje pomoc při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posiluje životní aktivizaci uživatelů a uspokojuje jejich psychosociální potřeby, podporuje a pomáhá v sebeobsluze, pomáhá v péči o prostředí, vyvíjí činnosti zaměřené na udržení nebo zlepšení sebeobslužných dovedností. Zpracovává individuální plány podpory, d) pracovník sociálních služeb zákl.vých. nepedag.činnost (instruktor) - pracuje na vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a jiných návyků při péči o uživatele, nacvičuje běžné denní činnosti, dbá na rozvíjení tvořivých schopností a vytváření pracovních návyků uživatelů. Zabezpečuje zájmové a kulturní činnosti, pomáhá organizovat volnočasové aktivity uživatelů. Zpracovává individuální plány podpory, e) fyzioterapeut - provádí léčebnou rehabilitaci dle pokynů lékaře, sestavuje krátkodobé rehabilitační plány, provádí základní cvičební metody, techniky a procedury fyzikální terapie, f) uklízečky - provádí mechanické mytí, čištění, úklid a dezinfekci prostor 3

4 3) Vedoucí sociálně - aktivizačního úseku řídí, zodpovídá a kontroluje práci sociálně - aktivizačního úseku, zodpovídá za činnost učebny, dílny pracovní rehabilitace, aktivizační místnosti, za přípravné bydlení. Řídí a metodicky vede práci vychovatelky a pracovníků sociálních služeb. Zajišťuje a kontroluje vedení výchovných záznamů, individuálních plánů. Zabezpečuje volnočasové aktivity a pracovní činnost uživatelů. Vede pokladnu sociálního úseku, zajišťuje spisovou službu, podílí se na zajišťování plánovaných revizí a školení BOZP + PO. a) zástupce vedoucího sociálně-aktivizačního úseku zastupuje vedoucího sociálně-aktivizačního úseku v době nepřítomnosti. Dále vykonává práci jako PSS základní výchovná nepedag. činnost. Řídí činnost učebny, dílny pracovní rehabilitace a aktivizační místnosti, podílí se na organizačním zajištění a koordinaci veškerých aktivit uživatelů, v případě nepřítomnosti zaměstnanců zastupuje na jednotlivých odděleních, provádí asistenci při vycházkách. b) pracovník sociálních služeb přímá obslužná činnost pracuje převážně v nepřetržitém provozu, poskytuje komplexní obslužnou péči o uživatele, poskytuje pomoc při vytváření základních sociálních a společenských kontaktů, posiluje životní aktivizaci uživatelů a uspokojuje jejich psychosociální potřeby, podporuje a vypomáhá v sebeobsluze, pomáhá v péči o prostředí, vyvíjí činnosti zaměřené na udržení nebo zlepšení sebeobslužných dovedností. c) vychovatel - provádí výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na vytváření a rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků uživatelů, pracuje na vytváření, prohlubování a upevňování základních hygienických a jiných návyků uživatelů, spolupracuje na posilování sociálních a společenských kontaktů uživatelů, vytváří pozitivní mezilidské vztahy, nacvičuje běžné denní činnosti s uživateli, zabezpečuje zájmové a kulturní činnosti, provádí speciální terapeutické postupy muzikoterapii, arteterapii, apod. 4) Sociální pracovnice vede sociálně-právní agendu uživatelů. Spravuje majetek, depozita uživatelů. Zastupuje uživatele na jednáních se správními orgány. Jedná se zájemcem o sociální služby, připravuje podklady pro uzavírání smlouvy s uživatelem, organizačně zajišťuje příjem nových uživatelů. Chrání práva uživatelů. Udržuje styk s rodiči, zákonnými zástupci a opatrovníky uživatelů a podává jim potřebné informace. Organizačně zabezpečuje revize a školení v rámci BOZP a PO. V době její nepřítomnosti je zastupitelná vedoucí sociálně - aktivizačního úseku. 5) Vedoucí stravovacího provozu samostatně řídí, kontroluje provoz kuchyně tak, aby odpovídal hygienickým předpisům a pracovním postupům stanoveným HACCP. Sestavuje jídelní lístky, objednává, nakupuje potraviny, vede sklad potravin. Účastní se provádění řádných inventarizací. Přímo podřízené jsou mu v návaznosti na organizační schéma: a) vedoucí kuchyně řídí a kontroluje práci zaměstnanců v kuchyni, organizuje práci při přípravě jídel. Zodpovídá za plnění norem a dodržování receptur. Dále vykonává práci jako kuchař. b) kuchařky a pomocné kuchařky - připravují pokrmy a vydávají hotovou stravu. Myjí a uklízí stravovací provoz. Dodržují hygienické předpisy. 6) Vedoucí technického úseku odpovídá za údržbu, běžné opravy, provoz autodopravy, řídí motorová vozidla. Dále vykonává práci údržbáře, topiče. Přímo podřízeni jsou mu v návaznosti na organizační schéma: c) údržbář - zajišťuje provoz po technické stránce (stavební a strojní), včetně zajišťování a organizace údržby objektů. Řídí motorová vozidla. d) vedoucí prádelny - řídí, koordinuje a kontroluje práci pradlen, vykonává práci pradleny, žehlířky. Eviduje prací prostředky. 4

5 e) pradleny - přijímají prádlo a oděvy textilní povahy s kontrolou stavu, stupně a charakteru zašpinění a poškození. Určují technologii praní a čištění s ohledem na druh a srážlivost textilního materiálu. Potvrzují příjem, upravují zakázky po manipulaci a její vydávání po vyprání. Obsluhují zařízení na praní a odstřeďování prádla včetně přípravy bělících, pracích, avivážních, desinfekčních a ostatních roztoků. Strojní žehlení prádla na víceválcových žehlících strojích, pracovních oděvů a pánských košil na různých lisech včetně ručního dožehlování a skládání. Obsluha přístroje Vacumet pro dekontaminaci a kompresi inkontinenčních pomůcek. f) krejčí provádí šicí práce, krejčovské opravy ošacení a prádla uživatelů a pracovních oděvů pracovníků zařízení. 7) Interní audit přezkoumává a vyhodnocuje prováděné operace a vniřní kontrolní systém. Zjišťuje, zda právní předpisy a přijatá opatření jsou dodržovány. Podává zprávy o svých zjištěních a zpracovává plán interního auditu. VI. Pravomoce a povinnosti vedoucích pracovníků (1) Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele dle zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, se rozumí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Dbají na účelnou organizaci práce, prosazování zásady osobní hmotné zainteresovanosti, další vzdělávání a odborný růst pracovníků. Vedoucí úseků, oddělení a pracovních skupin stanovují rozsah úkolů svým podřízeným, dle personálního plánu mají stanoveného svého zástupce. (2) Jsou povinni zabezpečovat a provádět kontrolu v rozsahu své pravomoci a odpovědnosti. (3) Odpovídají za bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za hospodárné využívání materiálních prostředků a majetku a za provádění úkolů požární ochrany. (4) Ředitel organizace stanovuje s ohledem na provozní podmínky a v souladu s platnými předpisy rozsah úkolů jednotlivých vedoucích pracovníků. VIII. Závěrečná a přechodná ustanovení 1. Zřizovatelskou funkci vykonává Rada Plzeňského kraje. 2. Tímto organizačním řádem se zrušuje organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením ze dne Tento organizační řád nabývá účinnosti dne Příloha č.1: Organizační schéma (1 strana) Příloha č.2: Funkční schémata (6 stran) V Bystřici nad Úhlavou dne Ing. Kateřina Šimková ředitelka organizace

6 6

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE Jméno a příjmení autora: Miroslava Zajíčková Rok: 2008 1 Obsah: I. Úvod kdo vlastně

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

P R O V O Z N Í Ř Á D

P R O V O Z N Í Ř Á D P R O V O Z N Í Ř Á D Domova sociálních služeb Skřivany I. Všeobecná ustanovení. 1. Domov sociálních služeb Skřivany (dále jen DSS nebo zařízení), je zřízen jako samostatná příspěvková organizace s právní

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 1 - ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací: ZŠ/03/3/11 Vypracoval: Mgr. Martin

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Část 1. Úvodní ustanovení

Část 1. Úvodní ustanovení Část 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě (dále jen školy)

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1.9.2010 Nahrazuje: organizační řád z 1.9.2009 Číslo jednací: /2010 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy... 3 3 Působnost

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka

Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Obsah: str. 3 str. 4 str. 7 str. 13 str. 16 str. 20 str. 24 str. 27 str. 29 str. 32 str. 36 str. 37 Základní údaje Poskytování sociálních služeb Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Popis pracovních míst ve

Popis pracovních míst ve Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí, 594 01, tel.,fax. 566523132, e-mail: velmez@vuvm.cz Popis pracovních míst ve VÚ, ZŠ a SŠ, Velké

Více

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek

Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Střední odborné učiliště opravárenské Předměstí 427 Králíky Platný od 1.září 2010 Zpracoval : Ing.Josef Kalousek Tímto dokumentem se ruší dokument Organizační řád ze dne 1.1.2005 V souladu s ustanovením

Více

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y. domov pro seniory. příspěvková organizace města Neratovice. Výroční zpráva

D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y. domov pro seniory. příspěvková organizace města Neratovice. Výroční zpráva D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2010 základní údaje o registrovaných sociálních službách název a místo zařízení Dům Kněžny Emmy domov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více