SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. II. světová válka v literatuře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. II. světová válka v literatuře"

Transkript

1 SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ II. světová válka v literatuře

2 II. světová válka v literatuře

3 Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na které byste během studia měli dokázat odpovědět. V dolní části se nacházejí odkazy na studijní materiály, které Vám všechny poţadované informace zprostředkují - zde byste měli začít. - nápověda - - domů - zkontrolovat - článek - další - zpět - audio, video Přejděte na kartu Kontext doby

4 Jak rozumíte následujícím pojmům, které souvisí s průběhem II. světové války : Třetí říše rasismus holokaust Osvětim operace Barbarossa útok na Pearl Harbor obrana Tobruku bitva u Stalingradu boj o Guadalcanal operace Overlord Hirošima Přejděte na kartu Demokratické literatury

5 Charakteristické rysy válečné literatury vznikající v demokratických zemích. 1. Pohled na válku je co nejobjektivnější, střízlivý, bez patosu. 2. Hrdinové jsou vykreslováni i se svými zápornými rysy a živočišnými pudy. 3. Postavy jsou až k hranici pomatení mysli dostiženy hrůzami války. 4. Vystižení psychiky jedince je působivější než detailní popis válečných scén. 5. Autoři byli schopni přiblížit válečné běsnění i prostřednictvím satiry a humoru. 6. Někdy kritizovali a zesměšňovali i vlastní bojující stranu. 7. Romány a povídky často obsahují rysy psychologické prózy 8. Celkově je západní literatura plastičtější, ale i drastičtější a naturalističtější.

6 William Styron (USA) Sophiina volba Jaký typ románu kniha představuje? Co je jeho hlavním tématem? V jakých kulisách se odehrávají jednotlivé dějové linie příběhu? Před jaké volby postavil osud hlavní hrdinku? Která z nich byla nejkrutější? Jméno herečky ztvárňující hlavní roli ve filmu z roku Na následujícím snímku si přečtěte asi nejznámější scénu románu. Větu, ve které autor obrazně zachycuje stav největšího zoufalství. Sophiina volba

7 Sophiina volba - ukázka Sophie, zajíkající se hrůzou, uţuţ měla na jazyku nějakou tupou odpověď, kdyţ jí doktor řekl: Smíš si nechat jedno děcko. Bitte? vyjekla Sophie. Smíš si nechat jedno děcko. Opakoval. Druhé půjde pryč. Které si chceš nechat? Chcete říct, ţe si musím sama zvolit? Jseš Polka, nejsi ţidovka. Máš výsadu máš volbu. Jakékoli uvaţování jako by v ní ustrnulo, přestalo. Pak cítila, jak se pod ní podlomila kolena. Já nemůţu volit! Já přece nemůţu volit! začala křičet. Dobře se pamatovala, jak se tehdy rozkřičela! Ani mučení andělé nekřičeli tak hlasitě do lomozu pekelných muk. Ich kann nicht wählen! vykřikla. Doktor si uvědomil, ţe výstup vzbuzuje neţádoucí pozornost. Neřvi! poručil jí. Dělej a řekni, jak ses rozhodla. Vyber jedno krucihiml, anebo tam pošlu obě. A dělej! Vůbec tomu všemu nemohla věřit. Vůbec nevěřila, ţe tu najednou klečí na tom drsném cementu, tiskne k sobě obě děti tak zoufale, ţe má pocit, jako by jejich kůţe měla i přes vrstvy šatů rázem srůst s její. Nemohla tomu věřit, totálně, aţ k hranici pomatení mysli. A její neschopnost uvěřit se zračila i v očích hubeného Rottenführera s voskovou pletí, doktorova pomocníka, ke kterému náhle z nevysvětlitelných důvodů upírala prosebný zrak. I on byl zřejmě ohromen a opětoval její údiv pohledem široce otevřených očí s překvapeným výrazem, jako by chtěl říct: Já tomu taky nerozumím. Nenuťte mě volit, šeptala v úpěnlivé prosbě. To přece nemůţu. Tak je tam pošlete obě, řekl doktor pomocníkovi, nach links. Mami! a uţ slyšela Evin tichý, ale sílící pláč, protoţe právě v tom okamţiku dítě od sebe odstrčila a s podivně neohrabaným pohybem se na vycementované podlaze zvedla. Vezměte si tu menší! vykřikla. Vezměte si mou malou! A v té chvíli vzal doktorův pomocník Evu šetrně za ručičku na jeho ohleduplnost se Sophie marně snaţila zapomenout a odváděl ji do čekající legie zatracených. Věčně si vybavovala ten matný obrázek, jak se to dítě se zoufale prosebnými zraky stále a stále otáčí. Ale jelikoţ ji pak téměř oslepila záplava slaných slzí, přec jen byla ušetřena a výraz v Evině obličeji nerozeznávala, za coţ byla vděčná. Protoţe v tom nejsmutnějším koutě svého upřímného srdce naprosto jistě věřila, ţe to by nesnesla, protoţe uţ tak byla téměř šílená, kdyţ viděla, jak jí ta malá postavička navţdy mizí z očí. Drţela pořád toho svého medvídka a svoji flétnu, dodala Sophie na závěr. Celá ta léta jsem nebyla s to tahle slova přenést přes srdce. Vyslovit je, v jakémkoli jazyce.

8 Joseph Heller (USA) Hlava XXII Jakou žánrovou variantou je tento román. Kde se příběh odehrává, jméno hlavního hrdiny. Jak se nazývá román, kterým autor na Hlavu XXII volně navazuje? Hlava XXII Joseph Heller

9 Hlava XXII - ukázka Coţpak vy nemůţete člověku, který se zbláznil, zakázat lítat?" Samozřejmě můţu. Je to dokonce moje povinnost. Podle předpisu jsem povinen kaţdého, kdo je stiţen duševní poruchou, vyřadit z letové sluţby." Tak proč z ní nevyřadíte mě? Já jsem blázen. Zeptejte se Clevingera." Clevingera? A kde je pan Clevinger? Najděte mi Clevingera a já se ho zeptám." Tak se ptejte kohokoli jiného. Všichni vám rádi potvrdí, ţe jsem nesporně blázen." Jsou to cvoci." Tak proč je nevyřadíte z letové sluţby?" Proč mě o to nepoţádají?" Protoţe jsou to blázni." Jistě ţe jsou to blázni," souhlasil doktor Daneeka. Vţdyť jsem vám před chvilkou říkal, ţe jsou to cvoci. Ale můţe člověk připustit, aby blázni rozhodovali o tom, jestli jsou blázni, nebo ne?" Yossarian se na něj chladně zahleděl a pak to zkusil z jiného konce. Je Orr blázen?" Jistě," přisvědčil doktor Daneeka. A můţete ho vyřadit z letové sluţby?",,to můţu, samozřejmě. Ale musel by mě o to nejdřív poţádat. To je součást předpisu." A proč vás tedy o to nepoţádá?" Protoţe je to blázen," řekl doktor Daneeka. Musí to být cvok, kdyţ ještě pořád lítá na operační úkoly, ačkoli se uţ kolikrát ocitl v takových situacích, ţe to přeţil jenom zázrakem. Jistě ţe ho můţu vyřadit z letové sluţby. Ale nejdříve mě o to musí poţádat. Jak rozumíte výkladu Hlavy XXII? Pokuste se vyjádřit, co může být na válce absurdní.

10 Norman Mailer (USA) Nazí a mrtví Na které frontě II. světové války se příběh odehrává? Vysvětlete název románu. Nazí a mrtví

11 Kurt Vonnegut (USA) Jatka č, 5 Autor ve svém díle spojil téma války s prvky vědeckofantastické literatury. Se kterou významnou operací II.světové války je spojen děj románu? Zamyslete se nad větou So it goes. Proč ji autor používá tak často? Jatka č, 5

12 James Clavell (VB) Král Krysa Kde se příběh odehrává? Na čem založil úspěšnou kariéru americký desátník King? Král Krysa

13 Patrick Ryan (Velká Británie) Jak jsem vyhrál válku Jakou žánrovou variantu román představuje? Jak byste charakterizovali hlavní postavu poručíka Goodbodyho? Znáte jinou postavu světové literatury, prostřednictvím které je zesměšňována válka? Na následujícím snímku si přečtěte ukázku. Je to celkem vtipné. Jak jsem vyhrál válku

14 "Ţrádlo zadarmo, cestování zadarmo a nejlepší vohození, co můţeš za peníze dostat. Ţádnej civilní póvl se na vojně nevede, mladej." Dodds, ze kterého mluvila zkušenost z obojího světa, byl stejně nezvratně přesvědčen, ţe v civilu je všechno dokonalejší neţ v armádě "Zuby!" zařval. "Armádní zuby netrumfneš!" A uţ měl ruku v ústech a vytáhl kompletní horní protézu a poloţil ji na stůl, aţ se zablýskala. "Jen se mrkni na tu nádheru. Dělal mi je vojenškej dentišta v Kvétě. Seděly mi jak rukavička, vod prvního dne, co šemje dostal. Tomu ţíkám kvalita. Doddši... kam se na takovou kvalitu hrabe nějakej civilní..." "Jo? Ale?... Tak se koukni na tyhle!" Svobodník si vytrhl svou vlastní horní protézu a poloţil ji na stůl k prozkoumání. "Tyhle dělal ručně pan Gravel, nejlepší dentišta v celý ulici Sedmi sester. Čistá slonovina, ţádnej bakelit jako ty tvoje kšupáky..." "Já ti ukáţu bakelit, to uvidíš!" Maloney zuřivě praštil svým umělým chrupem o hranu stolu. "Tvrdý jako ţelezo. Pevný jako týkový dţevo. Jen to zkus ty, ţíţnout tak těma švejma náhrobníma kamenama!" Dodds bacil svým chrupem. "Tak heleď... vyrejply rejhu do dţeva a ţ nich se nevodloup ani ţdibíček. Tomu ţíkám civilní ţemešlo, Paddy, ty uţ něco vydrţej..." Maloney se váţně chopil svého chrupu a mrštil jím o dřevěné ostění světnice. Chrup odskočil a přiběhl po zemi zpátky jako uhánějící krab. Dodds hodil svými zuby s rozmachem za hlavu a ony se k němu odrazily zpátky od lišty ostění. "Není na nich ani škrábnutí," prohlásil Dodds. "Na mejch taky ne. To máš holt armádní práči." Maloney hodil svým chrupem znovu, Dodds přijal výzvu a byla z toho hotová kanonáda chrupů bubnujících v rychlém sledu o dřevěnou stěnu. Tato bubnová palba však nic nerozhodla. "Ty těma švejma tolik netšíškáš jako já, Doddši. Já házím na voštro. To ty to šolícháš, protoţe máš strach, aby se ti ten bakelit nerozsypal. Pinkáš to jako bábrlinka teniš "Já ţe to pinkám? Tak ti teda ţeknu..." Maloney se náhle zarazil uprostřed své tirády a zadíval se na mne. "To je vono, Doddši!... Voň! Voň je neutrál... Zorr!... Poklusem v kluš!... Pohnout kostrou, mladej!... Stát! Byl jsem uţ v černočerveném pyţamu s carským orlem na kapsičce. Zapomněl jsem, ţe jsem bos, a přidupl jsem při zastavení tak, aţ jsem si málem urazil palec. "Paneboţe!" prohlásil nahatý Dodds. "Rudolf Valentino! Vymóděnej jak na svatební noc!" "Je to neutrál," opakoval Maloney. "Necháme ho hodit vobojíma ţubama najednou. To je pšeče férový, ne? Podal mi oba chrupy. "Mrskněte š těma falešnejma ţubama vo ţeď! Co nejvíc můţete!" Bez mučení se přiznám, ţe jsem na tuhle situaci nebyl připraven. Obrnil jsem se v duchu, abych snesl těţkosti, hrůzy a oběti totální války, ale nečekal jsem, ţe první přímý rozkaz, který na vojně dostanu, bude znít: "Mrskněte š těma falešnejma ţubama vo zeď!" Byl jsem si vědom, ţe vojenské rozkazy se musejí poslouchat bez debat, ale nějaký civilistický atavismus mé varoval, ţe si takhle nadělám nepřátele, takţe jsem zaváhal. Čím můţete někoho víc urazit, neţ kdyţ mrsknete jeho falešnými zuby o zeď? "Tak bude to?" zavrčel Maloney. "Splňte rozkaţ, nebo váš pošlu na stráţnici pro porušení kázně! "Práskněte těma ţubama, kdyţ se vám ţíká," přidal se Dodds, "nebo vás poţenu pšed válečnej soud!" Napadlo mě, ţe za neuposlechnutí rozkazu mohou člověka ve válce zastřelit. Rozpřáhl jsem se tedy a mrštil oběma falešnými chrupy o zeď. Naneštěstí jsem se netrefil do dřevěného ostění a zasáhl jsem ţulové obloţení krbu. Protézy se roztříštily na cimprcampr... po podlaze se rozletělo krupobití slonoviny a korálové střípky a pískovcový krb připomínal dno zubařské nádoby na odpadky.

15 Pierre Boulle (Francie) Most přes řeku Kwai Kde se příběh odehrává? Jaký význam měl pro Japonce most, který stavěli spojenečtí zajatci? Pierre Boulle psal i science fiction. Uveďte příklad. Most přes řeku Kwai Pierre Boulle

16 Robert Merle (Francie) Smrt je mým řemeslem Téma a hlavní postavu tohoto temného příběhu. Smrt je mým řemeskem Rudolf Höss

17 Anna Seghersová Sedmý kříţ Stručný obsah příběhu. Román o útěku vězňů z koncentračního tábora nacistického Německa před druhou světovou válkou, dílo přeloţené do řady světových jazyků a známé z filmového přepisu. Z koncentračního tábora uprchne sedm politických vězňů, ale jen jednomu z nich se podaří proniknout obklíčením, navázat spojení a dostat se za hranice, ostatní jsou pochytáni a připoutání k dřevěným kříţům a mají zde být tak dlouho, dokud nebude přiveden zpět i sedmý. Román, jehoţ děj se odehrává během jednoho týdne, odhaluje nacismus v celé jeho hrůze a oslavuje pevnou vůli a obětavost prostých lidí. Sedmý kříţ Přejděte na kartu Sovětská literatura

18 Charakteristické rysy sovětské literatury s tématikou II. světové války. 1. Příběhy jsou plné oslavného patosu. 2. Pohled na válku je politicky uvědomělý. 3. Hrdinové jsou neobyčejně stateční, ochotní bez váhání nasadit život pro vlast. 4. Postavy jsou pojaty černobíle, buď naprosto kladné, nebo záporné. 5. Autoři popisují pompézní scény, bojové situace, citové vypětí hrdinů.

19 Michail Šolochov Osud člověka V čem se příběh Andreje Sokolova liší od tradičního sovětského pohledu na válku (viz. předchozí charakteristika) Osud člověka

20 Alexandr Fadějev Mladá garda Jednou větou hlavní dějovou linku příběhu. Mladá garda

21 Boris Polevoj Příběh opravdového člověka Jednou větou hlavní dějovou linku příběhu. Příběh opravdového člověka

22 Test Označte správnou odpověď (tužka ctrl+p, ukončit esc) II. světová válka definitivně skončila 8. května ANO / NE Pearl Harbor byla americká základna na Kanárských ostrovech. ANO / NE Overlord je krycí název pro vylodění v Normandii v roce ANO / NE Sovětská literatura často zobrazovala válku s humorem. ANO / NE Styron je autorem Sophiiny volby. ANO / NE Děj románu Hlava XXII se odehrává ve Francii. ANO / NE Hlava XXII vyjadřuje pořadí potrestaného německého vojáka. ANO / NE Král Krysa ţije z obchodu s japonskými vojáky. ANO / NE Civilní zuby jsou lepší neţ armádní. ANO / NE Alexej Meresjev byl sovětský pilot - hrdina. ANO / NE Válka je ošklivá věc. ANO

23 Test II. světová válka definitivně skončila 8. května ANO / NE Pearl Harbor byla americká základna na Kanárských ostrovech. ANO / NE Overlord je krycí název pro vylodění v Normandii v roce ANO / NE Sovětská literatura často zobrazovala válku s humorem. ANO / NE Styron je autorem Sophiiny volby. ANO / NE Děj románu Hlava XXII se odehrává ve Francii. ANO / NE Hlava XXII vyjadřuje pořadí potrestaného německého vojáka. ANO / NE Král Krysa ţije z obchodu s japonskými vojáky. ANO / NE Civilní zuby jsou lepší neţ zuby armádní. ANO / NE Alexej Meresjev byl sovětský pilot - hrdina. ANO / NE Válka je ošklivá věc. ANO

24 Zdroje: 1. Andree, Lukáš a kol.: Literatura pro 4.ročník středních škol. Brno: Didaktis, 2009.ISBN Prokop, Vladimír: Přehled světové literatury 20. století. Sokolov: O.K. - Soft , Jiří Glos

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\r\ryan Patrick\Patrick Ryan-Jak jsem vyhrál válku.pdb

C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\r\ryan Patrick\Patrick Ryan-Jak jsem vyhrál válku.pdb C:\Users\Plazma\Desktop\Knhy pdf\r\ryan Patrick\Patrick Ryan-Jak jsem vyhrál válku.pdb PDB Name: Patrick Ryan-Jak jsem vyhrál vá Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date:

Více

ZSV (1. ročník nematuritních oborů)

ZSV (1. ročník nematuritních oborů) ZSV (1. ročník nematuritních oborů) Elektronická cvičebnice Mgr. Šárka Kubínová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Světová náboženství...

Více

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945

24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 1 24. Významné osobnosti světové literatury po roce 1945 Na vývoj světové literatury 2. poloviny 20. století měly vliv následující události: - 2. světová válka - použití atomových zbraní v Japonsku - poválečný

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivitai.1 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma I.2.4 Vybraní autoři a texty od antiky do 20.

Více

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. První světová válka ve světové literatuře

SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ. První světová válka ve světové literatuře SVĚTOVÁ LITERATURA 20. STOLETÍ První světová válka Interaktivní výukový materiál Světová literatura 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které byste během studia

Více

WarCraft Válka prastarých KNIHA PRVNÍ Studna věčnosti RICHARD A. KNAAK

WarCraft Válka prastarých KNIHA PRVNÍ Studna věčnosti RICHARD A. KNAAK WarCraft Válka prastarých KNIHA PRVNÍ Studna věčnosti RICHARD A. KNAAK Slovo překladatele Nechci a nebudu vás dlouho zdrţovat, protoţe máte před sebou spoustu hodin úţasné zábavy. Ovšem aby ta zábava nebyla

Více

ISBN 978-80-242-2270 7

ISBN 978-80-242-2270 7 Michael Scott The Magician The Secrets of the Immortal Nicholas Flamel 2008 by Michael Scott Translation Zuzana Zabrodskâ, 2008 Jacket Illustration 2008 by Michael Wagner ISBN 978-80-242-2270 7 Pro Courtney

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Divadlo Semafor

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Divadlo Semafor ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Divadlo Semafor S + Š Š + G Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záloţkách naleznete okruhy nejdůleţitějších otázek, na

Více

ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA

ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA MILAN KUNDERA ROMÁN S DOSLOVEM ZDEŇKA KOŢMÍNA A POZNÁMKOU AUTORA Milan Kundera 1967 ISBN 80-7108-007-1 ŢERT DÍL PRVNÍ/LUDVÍK DÍL DRUHÝ /HELENA DÍL TŘETÍ/LUDVÍK DÍL ČTVRTÝ / JAROSLAV DÍL PÁTÝ/LUDVÍK DÍL

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle

Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle Happy Days in Hell Šťastné dny v pekle Autorka: Enahma Překlad: Lupina Bety: Marci, Jituš Banner: MagicLady 1 Úvodem Rating: T (13+) Počet kapitol: 16 Odkaz na originál: www.fanfiction.net/s/1252201/1/happy_days_in_hell

Více

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein

Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein Neexistuje jiná rozumná forma výchovy neţ být příkladem. Nelze-li jinak, tedy odstrašujícím. Albert Einstein 2 Věnováno památce mé maminky Jaroslavy in memoriam 3 Obrovské poděkování mé ţeně za podporu,

Více

Dyslexie, smutek, mindráky a já Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí

Dyslexie, smutek, mindráky a já Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí Dyslexie, smutek, mindráky a já Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí Dagmar DYS-BABA Rýdlová Dyslexie, smutek, mindráky a já Vyprávění pro lidi, se kterými se život nemazlí Dagmar DYS-BABA

Více

č. 76 červen2015 očník XIX.

č. 76 červen2015 očník XIX. č. 76 červen2015 očník XIX. K čemu je literatura? Jdu si číst! Věta, kterou v dnešní době internetu a jiných technických vymožeností řekne jen zlomek mých vrstevníků a mladších dětí ještě méně, a přece

Více

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5

Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 ETICKA VYCHOVA Květa Trčková Romana Zemanová UČEBNICE 4-5 Etická výchova, Učebnice pro 4. 5. ročník základních škol Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová Odborní editoři: PhDr. Pavel

Více

WarCraft VÁLKA PRASTARÝCH KNIHA TŘETÍ ROZDĚLENÍ RICHARD A. KNAAK

WarCraft VÁLKA PRASTARÝCH KNIHA TŘETÍ ROZDĚLENÍ RICHARD A. KNAAK WarCraft VÁLKA PRASTARÝCH KNIHA TŘETÍ ROZDĚLENÍ RICHARD A. KNAAK V jiném místě se řady démonů rozestoupily, aby udělaly místo dvěma pekelníkům valícím se přímo proti hrotu jednoho ze ţivých klínů. Vojáci,

Více

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví)

Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) Tajemství Shambhaly (hledání jedenáctého proroctví) JAMES REDFIELD Tuto knihu věnuji Megan d Ielly, jejichž generace se musí rozvíjet vědomě. PODĚKOVÁNÍ V historii evoluce duchovního vědomí se setkáváme

Více

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ

RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ RICHELLE MEAD ŠACHOVNICE BOHŮ 2014 Copyright 2013 by Richelle Mead Translation 2014 by Jan Netolička Cover design 2014 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována

Více

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

SPECIÁL. Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí

SPECIÁL. Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí SPECIÁL Jak se český národ vyrovnává se svou minulostí 2 Obsah: Karel Čapek - PROČ NEJSEM KOMUNISTOU?... 4 Výtaţek z maturitní práce studenta... 8 Námět pro studenty... 21 Doprovodná anketa... 22 OBDOBÍ

Více

Anotace a charakteristika knihy

Anotace a charakteristika knihy Anotace a charakteristika knihy Smrt je pro naši společnost čímsi nepatřičným, stala se tabu. Jenomţe pouze ona dává našemu počínání hlubší smysl. Co to je smrt, a jaký má význam pro ţivot člověka? Jak

Více

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník

Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník 1 Alberto Moravia Horalka (1957) román

Více

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Výsledková listina I. kategorie (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Pořadí Autor příspěvku Rok nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

Více

3 4 5 7 SRDEČNÁ DOHODA Pavel MARTINOVSKÝ, ZŠ Vratislavova Použité materiály: mapa Fašodské krize, karikatura Srdečné dohody, dějepisný atlas Novověk II. (nebo nástěnná mapa Afriky) Klíčová slova: kolonie,

Více

Colinovi a Brendanovi 1 V Bostonu U milosrdných Garpovu matku Jenny Fieldsovou zatkli v Bostonu roku 1942 za to, že zranila v biografu nějakého muže.

Colinovi a Brendanovi 1 V Bostonu U milosrdných Garpovu matku Jenny Fieldsovou zatkli v Bostonu roku 1942 za to, že zranila v biografu nějakého muže. Colinovi a Brendanovi 1 V Bostonu U milosrdných Garpovu matku Jenny Fieldsovou zatkli v Bostonu roku 1942 za to, že zranila v biografu nějakého muže. Bylo to krátce poté, co Japonci bombardovali Pearl

Více

VĚTRÁK PROSINEC 2009

VĚTRÁK PROSINEC 2009 VĚTRÁK PROSINEC 2009 OBSAH ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 2 ZKOUŠKA RYBOVKY 3 RŮŽENČINA ZAHRÁDKA 5 CESTA VLAKEM 5 PŘEKVAPENÍ U VLTAVY 7 PODEJ RUKU ZEMI 8 ROZHOVOR S VĚTRÁKEM 9 DOPIS NA ROZLOUČENOU 10 VÁNOCE, SKAUTI

Více

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ

LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 1 LEKCE 1 STUDIUM JAZYKŮ 8 MINIDIALOGY 1 Minidialog 1 A: Sss. Sss. B: Co je? A: Kde čteme? B: Cože? A: Ztratil jsem se. Ukaž mi, kde čteme. B: Tady a dávej pozor. MINIDIALOGY 2 5 Minidialog 2 A: Mně to

Více

PROLOG STARGATE ODYSSEY: DELENDA EST. VERZE: POVÍDKA v 1,0 AUTOR: VLAD DRACUL, RAYNOR PŘEPIS: RAYNOR

PROLOG STARGATE ODYSSEY: DELENDA EST. VERZE: POVÍDKA v 1,0 AUTOR: VLAD DRACUL, RAYNOR PŘEPIS: RAYNOR STARGATE ODYSSEY: DELENDA EST VERZE: POVÍDKA v 1,0 AUTOR: VLAD DRACUL, RAYNOR PŘEPIS: RAYNOR "Nemusíte stát o válku, ale ona bude stát o vás" - Lev Trockij PROLOG Postarší muž v honosné fialové róbě sedí

Více

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ

JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Pro Sarah Virginii Redfieldovou JAMES REDFIELD CELESTINSKÉ PROROCTVÍ Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy. a ty, Danieli,

Více

Sborník nejlepších literárních prací

Sborník nejlepších literárních prací Tajuplná Litovel Sborník nejlepších literárních prací O CENU JOSEFA JUNGMANNA 1. ročník 2012 Eva Nováková, 9.A Tajuplná Litovel svou minulost skrývá, odvál ji čas, v jejím nitru však stále přebývá.. Ivana

Více