UČENÍK Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČENÍK 2010 - Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal"

Transkript

1 UČENÍK Zjevení Jana I..Znamení poslední doby Jak poznáme, že Pán Ježíš brzy přijde? Zj.1,1. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzy stát. Zj.3,11 Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Luk.21,29-36 Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. V.31. Mat.24,3 Učedníci řekli: Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení Tvého příchodu.. Odkud máme jistotu, že Kristus skutečně přijde? Jistotu máme z toho, že se zcela viditelně naplňují proroctví o znameních, která mají druhý příchod Krista předcházet. On nejen slíbil, že přijde, On také zjevil, jaká znamení budou jeho příchod předcházet. Dnes už vidíme sedm druhů znamení ZNAMENÍ, která BUDOU PŘEDCHÁZET druhý příchod Krista, budou proto, abychom se mohli zcela jasně orientovat, v jakém období dějin žijeme. Smíme říci zodpovědně, že naše doba je zcela výjimečná, mimořádná tím, že se mnoha biblická proroctví naplňují před našima očima tak, jak dosud nikdy v dějinách církve. Počtem naplněných proroctví se naše doba dá srovnat jen s dobou prvního pobytu Krista na naší zemi. V Písmu svatém nám Duch svatý odhaluje sedm druhů znamení, která předcházejí Kristův druhý příchod. Posuďte sami, do jaké míry se tato biblická proroctví dnes naplňují. 1..Znamení v přírodě. Mat.24,7b: Pán Ježíš řekl:..bude hlad, zemětřesení na mnoha místech. Mar.13,8b:Pán Ježíš řekl:..v mnohých krajinách bude zemětřesní, bude hlad. Lukáš 21,25-26.: Pán Ježíš Kristus: "Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí." Zemětřesní, hurikány, tsunami přírodních pohrom přibývá každým rokem. Asi 1,4 miliardy lidí žije ve slumech a předpokládá se, že jejich počet bude narůstat... Př.Vědci vyhlásili poplach! Ledovce tají, řítí se katastrofa! Moře pohltí i část Evropy včetně Berlína! NEW YORK rok 2010 Světoví vědci vyhlásili rudý stupeň poplachu. Někdy mezi roky 2035 až 2054, tedy za pouhých 26 až 45 let, hrozí podle jejich výpočtů naší planetě děsivá katastrofa. Důvodem je globální oteplování. A vědci tvrdí: Už to bohužel nejde zastavit. Jen se na to připravit. Hladina oceánu prý stoupne až o 30 m a voda pohltí obrovské oblasti celého světa Svět čeká nejstrašnější klimatická katastrofa od poslední doby ledové! To jsou závěry 6000 vědců ze 189 zemí, kteří o problému rokovali v Keni. Tající ledy v Arktidě navíc zcela změní světový systém podmořských proudů a to vyvolá další katastrofy. A změny budou rychlejší a ničivější. Oceány mohou stoupnout ne o 21, ale o hrozivých 30 metrů! Zbývá nám maximálně 45 let do potopy. Obávám se ale, že technický rozvoj tuto dobu ještě zkrátí, říká uznávaný britský klimatolog, profesor sir David King. Pokud se oceány opravdu zvednou o 30 metrů, pod vodou zmizí Berlín, Londýn, téměř celé Nizozemí stejně jako další části Evropy i světa. A pokud bude teplota stoupat dál, roztají i ledovce na horách. A hladina moří se tím znovu zvedne. V důsledku rozmrzání půdy se stanou části Kanady, Číny, Ruska a severní Skandinávie neobyvatelnými. Vše zmizí pod bahnem. Neprožívá naše planeta, a příroda na ní, už něco z tohoto podivného chvění? Nezačínají se národy děsit řevu valícího se moře? Přírodní katastrofy signalizují podivné chvění naší země. 2..Znamení v životě národů. Podle Mat. 13, jsou národy jak obilné lány na poli. Tak, jak dozrává pšenice a plevel, tak dozrává ke žni Boží lid i lid bezbožný. Boží lid dozrává v posvěcení, lid bezbožný ve svévolném jednání a v touze po moci a panování. Dozrávání národů je vidět i v jejich obrovské touze vymanit se z područí jiných národů a samostatně spravovat své vlastní věci. Zralý národ chce být samostatný, suverénní, nezávislý, rovnoprávný. Chce mít svůj vlastní stát. Dvacáté století je stoletím dozrávání národů. V roce 1945 bylo v OSN jen 45 států. V roce l964 už jich bylo 115, a v roce l996 už je jich l85. Ke konci 20. století jejich už 192. K této zralosti patří i úsilí o mír a bezpečnost, jak to napsal Pavel v l.ep.tes. 5, Znamení v životním stylu lidí a mezilidské vztahy. Kristus praví: "Jako bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se, vdávaly se! Jako bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli, stavěli." Tedy životní styl bude zaměřen - stejně jako tehdy - na hmotný blahobyt a užívání, na ekonomickou prosperitu a budování, a na obchodování, tedy na volný trh. Luk.17, O mezilidských vztazích napsal ap. Pavel v 2.Tim. 3,1-4. "Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, nevděční, bezbožní, nesmiřitelní, pomlouvační, zrádní, nadutí...atd. a budou mít raději rozkoš než Boha." V novinách čteme: Lidé blázní. Týrání a zneužívání malých dětí, únosy, nesmyslné vraždění, brutalita, všeobecná neúcta k životu, sexuální i jiné zvrácenosti, sobectví vystupňované na maximum, bezcitnost, rozpadající se rodiny, narušené vztahy, popravy nevinných lidí v božím jménu, posedlost majetkem, střelba na školách Posuďme tedy, nakolik se tato prorocká slova dnes naplňují. 4.. Znamení v křesťanské církvi. Nejdůležitějším znamením v církvi je příchod mnohých falešných mesiášů a lživých proroků. Matouš 24, Budou to náboženští vůdcové se zvláštní mocí a velikým vlivem na lidi. Budou předvádět veliká znamení a zázraky. Získají si velikou popularitu a žel, mnohé svedou. (Mat. 24,11)

2 Druhým znamením v církvi bude veliká lhostejnost křesťanů. Kristus řekl prorocká slova: "Vychladne láska mnohých." Bude to období největší duchovní vlažnosti v dějinách. Mat. 24,12. Zj. 3, Dalším znamením v křesťanské církvi bude pronásledování věrných následovníků Pána Ježíše. Kristus řekl: "Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všecky národy vás budou nenávidět pro mé jméno." (Mat.24,9.) Podle zpráv ze světa je v současné době ročně umučeno tisíc křesťanů. V 20. století bylo umučeno více křesťanů, než za 19 předcházejících století. Podle údajů Hlasu mučedníků je ve vězeních kolem 170 tisíc křesťanů. Důležitým znamením v křesťanské církvi je zvěstování evangelia všem národům země. Podle statistiky o překladech Bible bylo evangelium přeloženo v průběhu 19 století do 400 jazyků. Ve 20. století bylo evangelium přeloženo do 1800 jazyků. Pracovníci Wycliffovy misie překládají v současné době evangelium do dalších jazyků. Mat. 24,14. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. V červnu 2009 počet obyvatel Země Počet používaných jazyků Jazyky, které již mají evangelium 2479 V současné době se pracuje na překladu do 1363; Ještě třeba přeložit do 2252 jazyků pro 353 miliónů lidí; Wycliffova misie chce začít na překladech do všech jazyků do roku Znamení v národě izraelském. K nejviditelnějším patří naplnění mnohých proroctví o návratu Židů do zaslíbené země a o vzniku novodobého státu Izrael. 5.Moj. 30,3-5, Ezech.34,26 36,8, 36,24. 37,12, 39,27. Z mnohých citátů vybírám jen jeden: Bůh řekl:"vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země." Dalším znamením je vláda Židů nad Jeruzalémem. Kristus řekl: "Po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí." (Lukáš 21,24.) Šlapat po nějakém městě znamená nad ním vládnout. (1.Kor. 15,25-27) Pohanské-nežidovské národy vládly nad Jeruzalémem až do roku Tehdy se dostal historický Jeruzalém pod vládu Židů. Je to zcela viditelný signál, že čas milosti pro pohanské národy se naplňuje. Řím. 11,25. Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Důležitým znamením bude město Jeruzalém jako hlavní město státu.v tomto směru je Jeruzalém velikým mezinárodním problémem. Palestinci chtějí mít z Jeruzaléma své hlavní město. Papežská stolice usiluje, aby Jeruzalém byl mezinárodním městem se zvláštním statutem. Židé již v roce 1981 chválili ve svém Knesetu, že Jeruzalém je a bude věčným, nedělitelným, hlavním městem Izraele. Podle proroka Zacharjáše 12,2-3 se Jeruzalém stane přetěžkým problémem k vyřešení - vzpěračským balvanem pro všechny národy. To, že Jeruzalém je dnes velmi těžkým mezinárodním problémem, není náhoda. 6.. Znamení exploze poznání, jak to prorokuje Daniel 12,4. "A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží." Dvacáté století je mimořádným stoletím i v oblasti poznání tajemství přírody a jejich zákonů. Vědci konstatují, že k tomu, aby se zdvojnásobilo poznání světa bylo třeba 2 tisíce let. K druhému zdvojnásobení poznání tajemství světa bylo třeba už jen 20 let. Ke třetímu zdvojnásobení bylo třeba jen 10 let. Nyní dochází k dalšímu zdvojnásobení poznání už za 3 roky. To neuvěřitelně prudké zrychlování poznání je také zcela jasně viditelným znamením doby. 7.. Znamení blížícího se panování antikrista. Ap. Pavel prorocky předpověděl, že před příchodem Krista v moci a slávě dojde ke vzpouře proti Bohu. Tato vzpoura lidstva proti živému Bohu bude v určitém čase klíčit, pak nějakou dobu narůstat, pak dozrávat a nakonec vyvrcholí v panování antikrista nad celou zemí. Mnohé podrobnosti o jeho příchodu zaznamenal ap. Pavel v 2.Tes. 2, Antikrist bude člověk, který završí vzpouru proti Bohu. Ve své veliké pýše se postaví proti živému Bohu a proti Ježíši Kristu a bude se vydávat za Boha. "Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha." Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě." Národy mu budou věřit, budou ho obdivovat a zbožňovat, půjdou slepě za ním a budou ho uctívat jako Boha. Ve Zjevení 13 je jmenován dravou krvelačnou šelmou, protože bude krutým diktátorem, který se rozhodne zlikvidovat násilím všechny vyznavače živého Boha a Ježíše Krista. (Zj.13,7a.) Antikrist bude geniální politik, ekonom, duchovní stratég, který uskuteční trojí sjednocení světa:politické, ekonomické a náboženské sjednocení politické znamená, že bude jednotná globální politika na celé zemi,(13,7) sjednocení ekonomické, že bude jednotná celosvětová globální ekonomika,(13,17) sjednocení náboženské, že bude zavedeno jedno celosvětové náboženství.(13,15) OSN usiluje o jednotnou globální - celosvětovou politiku. Šelma dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Až se objeví tento geniální politik, bude zvolen do čela mezinárodní organizace a ujme se vlády nad všemi národy. Největší finanční magnáti usilují o globalizaci ekonomiky světa. Ve Zj. 13,17 čteme: A nutí všechny, malé i veliké bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Tedy veškeré podnikání a obchodování bude svěřeno jen těm, kdo budou antikristu a jeho režimu plně podřízeni.

3 V oblasti duchovní pracuje hnutí New Age na duchovním sjednocení všech náboženství. Myšlenky tohoto hnutí se už udomácnily nejen v OSN, v UNESCO, ale také v křesťanských církvích. Jednotné náboženství, které bude vytvořeno, bude plně ve službách antikrista. Mluví o tom prorocká slova: A celá země v obdivu šla za tou šelmou. Klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou. (Zj.13,3-4) Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka. (Zj.13,8) Už na IV. valném shromáždění SRC v Upsale v roce 1968 byl přijat rozšířený program působení, podle něhož má být sjednocení církví jen jednou etapou k realizování sjednocení všech ras, kultur a náboženství pro příští lidské společenství, jehož cílem je vytvoření nového lidství, založeného na zásadě spravedlnosti, míru a zachování stvoření. K realizování tohoto programu se zavázal generální tajemník SRC Dr. Konrád Raiser ve svém programovém prohlášení na valném shromáždění SRC v roce 1991 v městě Canberra. Nespokojenost s tímto trendem vyjádřily některé pravoslavné a africké církve. Představitelé protestantské větve křesťanstva usilují tedy o synkretismus s pohanstvím. To nelze klasifikovat jinak, než jako zradu Krista a odstoupení od Písma svatého. Jan 14,6. Sk. 4, I Církev římsko-katolická jde směrem k synkretismu s pohanstvím. V roce 1986 se konalo z iniciativy papeže Jana Pavla II. v Assisi shromáždění představitelů různých náboženství za účelem společných modliteb za mír. Tedy živý Bůh byl zde postaven do jedné řady s ostatními pohanskými bohy. To je vskutku děsivé, když křesťané degradují živého Boha na úroveň pohanských model. V září l993 se konal v Chicagu "Náboženský parlament světa". Setkali se tam zástupci 130 náboženství světa, včetně křesťanů. 5.září l993 podepsali deklaraci, která vyzývá ke spojení všech náboženství. Dne 12.října l998 se konalo v Praze Fórum 2000, na kterém byli státníci, politické i kulturní osobnosti i zástupci různých náboženství světa. V programu měli také společné modlitby v katedrále sv. Víta. Společně se modlili k modlám i k živému Bohu. V roce 1999 bylo Forum 2000 svoláno opět do Prahy. Zde se modlili spolu křesťané s pohany k modlám a živému Bohu. Živý Bůh na úrovni model!!! II Paruzie uchvácení církve Zj.1,19 Napiš tedy, co jsi viděl to, co jest, i to, co se má stát potom. to, co jest to je církev a Kristovo poselství pro ni. - co se má stát potom, tedy po období církve; to je také obsahem Zjevení. Období církve je obdobím milosti: 2.Kor.6,1-2: Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno, vždyť je psáno: V čas příhodný jsme tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Kdy se zakončí nynější období církve? Mat.24,14: A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Boží milost je určena všem národům: Zj.7,9: Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečení v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. Současná doba milosti se zakončí Kristovým příchodem pro církev. Kristova slova o uchvácení církve: --Mat.24, Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata druhá zanechána. Bdětež tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde! Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověk přijde v hodinu, kdy se nenadějete. --Luk.17, Pravím vám: Té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít spolu obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. --Mat.25,10.: Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu. Jedná se o pět moudrých družiček. Slova apoštola Pavla o uchvácení Církve: 1.Kor.15,51-54 Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! 1.Tes.4,14-17.: Veď ak veríme, že Ježiš umrel i vstal z mrtvých, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: My čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archaniela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanu tí, čo zomrzeli v Kristu; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi a tak navždy budeme s Pánom.

4 Poznámky: 1..Pán Ježíš zde naznačil, že země je kulatá: Na jedné straně bude den lidé budou pracovat na poli, na druhé straně bude noc, lidé budou spát. - Událost se bude týkat celé zeměkoule všech lidí na zemi. 2..Dojde k rozdělení nejbližších lidí v rodině, na pracovišti; rozdělení lidí, kteří spolu žili, spolu pracovali, ale duchovně nebyli jednotní. 3..Jaká událost takto rozdělí lidi? UCHVÁCENÍ! Příchod Syna člověka Pána Ježíše Krista pro církev. 4..Jedni budou přijati. KAM? Do společenství s Pánem Ježíšem! 5..Druzí budou zanecháni. KDE? Zde na zemi! 6..KDY toto rozdělení nastane? 1.Tes. 4, Bude to při příchodu Pána pro církev, ---nastane uchvácení do oblaků, ---nastane setkání s Pánem NA OBLACÍCH! 7..CO bude s naším tělem při uchvácení? 1.Kor. 15, nastane v okamžiku proměnění těla, ---nejprve těla mrtvých křesťanů budou vzkříšena, duše oblečeny: 2.Kor.5, žijící křesťané budou proměněni. Jaká těla budou mít po proměnění? 1.Kor. 15, Kteří lidé budou uchváceni? Ti, kteří patří Pánu Ježíši, kteří jsou jeho. 9..Co čeká ty, kteří budou uchváceni? Navždy budeme s Pánem! 1.Tes. 4,17. Jedná se tedy o uchvácení (vytržení) Církve Kristovy. 10..Proč to Pán Ježíš připomíná? (Luk.17,34) Protože vzati budou jen ti, kdo patří Jemu - Pánu Ježíši! Odevzdal jsi se už cele Pánu Ježíši? 11..Co znamená pro náš duchovní život slovo Bděte!? Nemáme chodit spát? Abych duchovně neusnuli? Tuto událost zjevil Pán Ježíš zcela zřetelně teprve ap. Pavlovi. On píše: Hle, odhalím vám tajemství. Pak popisuje Kristův příchod pro církev l.kor. 15, l.tes. 4, Co je v těchto textech zcela jasné? a,---pán sestoupí z nebe, ale nesestoupí na zem. Jeho setkání s církví nastane v nadzemských oblastech, tam kde mají nyní sídlo nadzemští duchové. Bude to další Kristův triumf - Ef. 6,12.) b,---ti, kteří zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Duše těch, kteří zesnuli v Pánu, přijdou s Kristem a budou oblečeny do nového duchovního těla, 1.Tes. 4,14. 2.Kor. 5,2-4. c,---žijící věřící křesťané budou v jednom okamžiku proměněni, dostanou nová duchovní těla 1.J.3,2. 1.Kor. 15, d,---vzkříšení křesťané i žijící proměnění křesťané budou spolu uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. Tedy setkání s Kristem nastane v nadzemských oblastech. Z textů je jasné, že se jedná jen o uchvácení věřících v Pána Ježíše Krista. Další texty o paruzii: Mar. 13, Výzva k bdělosti; Luk. 12, Výzva k bdělosti; Luk.21,36. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. Trojí pohled na čas paruzie. Jedni křesťané učí, že paruzie nastane před Dnem Božího hněvu, druzí učí, že paruzie nastane uprostřed tohoto dne, třetí skupina, že paruzie nastane na konci Dne Božího hněvu. Všechny tři názory lze doložit biblickými citáty. a, Názor, že paruzie nastane před Dnem Božího hněvu: Luk. 21,36 ( Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka. ) z 1.Tes.1,10. ( a očekávali z nebe jeho Syna...Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. ) Také 1.Tes. 5,9: Vždyť nás Bůh neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu. Zj.3,10: Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti, i ja teba ochráním před hodinou pokušenia, které príde na celý svet pokúšať tých, čo bývajú na zemi. b, Názor, že paruzie nastane v průběhu Dne Božího hněvu se opírá o skutečnost troubení. Sedmé troubení bude uprostřed Dne Božího hněvu (Zjev. 11,15) Ap. Pavel hovoří o uchvácení církve po posledním troubení. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice (1.Tes.4,16). V 1.Kor. 15,52:...naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Nikdo však nedovede s určitostí říci, zda polnice, kterou ap. Pavel vzpomíná, je totožná se sedmou polnicí ze Zjevení 11,15. c, Názor, že paruzie nastane až na konci dne Božího hněvu, se opírá o text Mat. 24, ) Většina věřících přijímá, že paruzie nastane před Dnem Božího hněvu.

5 III Hodnocení církve a svatba Beránkova Sedm dopisů sborům: Kristus sborům: Vím o tvých skutcích(5x), Vím o tvém soužení, Vím, kde bydlíš (Zj.2, , ) Dopisy jsou hodnocením duchovního stavu jmenovaných sborů. Kristus jako hlava Církve zná svou církev dokonale. Jsou skutečností, ze kterých má radost, nad některými je smutný, a některé ho velmi bolí. Dopisy posílá proto, že mu na církvi nesmírně záleží a vede duchovní zápas o její svatost, aby byla připravena na den, kdy si pro ni přijde. Efez. 5, Jak hodnotí Kristus církev zde na zemi? Podle sborů: 1 Církev musí zápasit o ryzí lásku k Pánu Ježíši! 2 Církev musí zápasit se strachem z utrpení! 3 Církev musí zápasit se svody a lákadly světa! 4 Církev musí zápasit o ryzí křesťanský život v manželství a v rodině 5 Církev musí zápasit o respektování Božího slova v každodenním životě 6 Církev musí zápasit o moudré využití času, schopností a možností 7 Církev musí zápasit s lhostejností ve vlastním srdci Co čeká Církev - křesťany - po vychvácení ze Země, po vytržení??? Budou křesťané Kristovci - souzeni??? Je v Bibli rozpor? Bude věřící v Krista souzen nebo nebude? Jan 3, Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kralický: Kdož věří v něho, nebude odsouzen, ale kdož nevěří, již je odsouzen. Tedy Pán Ježíš zde prohlašuje, že na člověka, který uvěřil v Pána Ježíše, se soud již nevztahuje! Myslel to Pán Ježíš tak, jak chápeme soud v dnešní době? Jan 5,24. Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo, a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Kralický: Kdož slyší mé slovo, a věří tomu, který mě poslal, mať život věčný, a na soud nepřijde, ale přešel již ze smrti do života. I v těchto slovech Pán Ježíš prohlašuje, že člověk věřící v Krista na soud nepřijde!!! PROČ tedy apoštol Pavel píše o soudu??? 2.Kor.5,10 Apoštol Pavel napsal tato slova o soudu: Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým,, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. Pro soudný stolec Kristův použil Pavel slovo Béma. BÉMA je stolice soudce (rozhodčího) při sportovních závodech - hrách. Soudce při hrách nikoho neposílá do vězení, jen vyhodnocuje sportovce. OTÁZKY: Co je tedy soudní líčení soudní proces ve své podstatě? K jakým závěrům může lidský soud dospět? Jaký soud má Pán Ježíš na mysli v přečtených textech? 1.Kor. 3, Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 12 Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy 13 dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. 14 Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. 15 Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm. ---Z jakého materiálu věřící křesťané stavějí? ---co znamená v praxi budování ze zlata, stříbra, drahého kamení? ---co znamená v praxi budování ze dřeva, trávy, slámy? Je vůbec možné, aby křesťan budoval ze slámy a trávy? ---Proč přirovnává Kristus HODNOCENÍ k ohni? ---Jak dopadne křesťan, kterému dílo života shoří? Příklad hodnocení: Mat.25,21 Jeho Pán mu odpověděl: Správně služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi v radost svého pána.

6 2. Proč je církev nazvána nevěstou Kristovou? Jan 3,28-29Jan Křtitel nazývá Pána Ježíše Ženichem a říká, že má nevěstu. Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když slyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena. Mat.9,14-15: Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí? 15 Ježíš jim řekl: Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se budou postit. Mar.2,19-20; Luk.5,34-35; V tomto textu se Pán Ježíš sám nazývá ženichem. Mat.25,1: Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Efez. 5, Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, 26 aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem; 27 tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Zj.19, A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. 7 Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila 8 a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. 9 Tehdy mi řekl: Piš: Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi: Toto jsou pravá slova Boží. PROČ je Kristus nazýván Ženichem? Snížil se; zamiloval si lidi! PROČ je Církev nazývána Nevěstou? Rozhodla se jen pro P.J. CO je ve vztahu mládence a panny rozhodující? Nabídka a jasné ANO! ČÍM se vyznačuje vztah mezi Ženichem a Nevěstou? Láskou, důvěrou, oddaností. PROČ si Kristus připravuje Církev slavnou, svatou a bezúhonnou? CO znamená svatba pro lidi na zemi? CO bude znamenat svatba v nebi pro Církev? 2.Kor. 11,2 Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu. O jakou Církev zápasil usiloval apoštol Pavel? Zj.21,9. 9 A přistoupil jeden ze sedmi andělů, kteří měli těch sedm nádob a v nich připraveno sedm posledních pohrom, a řekl mi: Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu. Nové město Jeruzalém! CO ukázal anděl Janovi? Zj.22,17. A Duch i nevěsta praví:přijď! A kdokoli to slyší, ať řekne Přijď! CO vyjadřují slova Přijď!? Projev veliké touhy po přebývání s Ženichem! IV Den Božího hněvu. 7 pečetí, 7 troubení Co se stane na zemi s lidmi po uchvácení církve Kristovy? Mat.24,40-41 pro křesťany, kteří zůstanou na zemi po uchvácení církve, používá Pán slovo zanechán. Luk.17, i zde používá Pán slovo zanechán. To znamená, že tito lidé budou žít dále na zemi. Mat.25,11 nepřipravené družičky se chtěly účastnit svatby; prožívaly hrůzu, že zůstaly za dveřmi. Měly jistě hrozný pocit viny, že si svoji situaci zavinily samy svoji nedbalostí. Chtěly ještě napravit své zanedbání prosily o otevření a přijetí. Po odpovědi ženicha Neznám vás, po odmítnutí otevřít, prožívaly zoufalství. Mat.7, Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Lukáš 13, Neznám vás, odkud jste! Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví. Důležitá otázka: Kterého křesťana Pán Ježíš ZNÁ? Jan 1,12 Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Efez.3,17: Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Kol.2,6. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. Proč tak tvrdý Kristův postoj vůči nedbalým družičkám vůči nedbalým křesťanům? ---Kristus obětoval pro záchranu člověka všechno opustil nebe, obětoval život ---nabízí člověku dokonalé spasení zdarma.

7 Chce od těch, kteří se rozhodují pro něj, také 100% odevzdání! Př. Tak, jak ženich očekává, že dívka, která se rozhodla pro něj, se rozhodla, že mu bude patřit 100%, tak to očekává i Kristus. Dívka, která myslí kromě ženicha ještě tajně na jiného muže, se do manželství nehodí. Manželství vyžaduje 100% oddanost. Matouš 16, Kteří lidé zůstanou na zemi? ---Nepřipravení křesťané bláznivé družičky nevěrná církev nevěstka Zj Národ izraelský ---Pohanské národy Co se na zemi změní po uchvácení Církve? 1 Skončí den Boží milosti pro lidstvo! 2 Nastane VZPOURA lidstva proti živému Bohu 2.Tes.2, objeví se člověk nepravosti ---bude vytvořen ateistický politický režim ---postaví se na odpor proti živému Bohu ---povýší se nade všecko, co má jméno Boží ---dokonce se posadí do chrámu Božího člověk se prohlásí bohem ---a bude se vydávat za Boha, ---za lidskou vzpourou bude satan, ---satan postaví do čela zvláštního člověka, ---v moci satanově bude konat mocné činy, znamení a zázraky. 3 Na vzpouru lidstva odpoví Pán Bůh HNĚVEM! Bude to Den Božího hněvu! ---Boží hněv bude vyléván na národy Země - Zjevení Nastane nejtěžší období v dějinách DOBA SOUŽENÍ: Lukáš 21, Den Božího hněvu je prorokován již ve SZ: Izaj. 13,9-13. Hle, přichází den Hospodinův, nelítostný, s prchlivostí a planoucím hněvem, aby zemi změnil v spoušť a vymýtil z ní její hříchy. Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí Hospodina zástupů v den jeho planoucího hněvu. Joel 2,1-3. Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův. Je blízko den tmy a temnot, den oblaku a mrákoty.. Před ním je oheň sžírající, za ním sežehující plamen; před ním je země jak zahrada Eden, za ním poušť, zpustošený kraj. A vyváznout před ním nelze. Joel 3,4: Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den Hospodinův, veliký a hrozný. Nahum 1,6. Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Sof.1, Veliký den Hospodinův je blízko, Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty,.. Jejich stříbro ani zlato je nedokáže v den Hospodinovy prchlivosti vysvobodit; ohněm jeho rozhorlení bude pozřena celá země. Den Božího hněvu je předpovídán i v NZ: Mat.24, Mar.13, Luk.21,36. Řím.5,9. 1.Tes.1,10+5,9. Zj.6,17. Zj. 15,7. Zj.16. Den Božího hněvu bude charakteristický tím, že ---se bude projevovat Boží hněv velikými pohromami Sedm pečetí otevírání pečetí: Zj.6,1-8,1. 1.pečeť:.bílý kůň hnutí za sjednocení světa 2.pečeť:.kůň ohnivý odjal mír, vzájemné vraždění 3.pečeť:.kůň černý váhy drahota a hlad 4.pečeť:.kůň sinavý čtvrtina lidstva umírá zabitím, hladem, morem 5.pečeť:. duše mučedníků pro slovo Boží pod oltářem 6.pečeť:. veliké zemětřesení se sopečnou činností děsivé důsledky prachu 7.pečeť:. půl hod.mlčení; modlitby posvěcených; kadidelnice na zem- Příprava 7 andělů s polnicemi Sedm polnic: Zj.8,2-9, troubení:..krupobití a oheň; třetina země spálena 2..troubení: sopka ničí třetinu života v moři 3..troubení: veliká hvězda meteor spadne na zem, otráví třetinu řek 4..troubení: sopečný prach naplňuje oblohu o třetinu bude temněji, ochladí se 5..troubení: dvojí výklad: a,. 5 měsíců trápení démonickými silami

8 b,. útok moderní bojovou leteckou technikou 6..troubení: příprava obrovské armády při Eufratu, která pobije třetinu lidí Vsuvka: ---smutné konstatování: lidé nadále slouží démonům, tedy okultismu 9, Jan snědl knihu prorockých tajemství 10, pohané budou pustošit svaté město 42 měsíců (Jeruzalém) 11,2. ---dva svědkové budou zde působit 1260 dnů (tj.42 měsíců) 11, šelma(antikrist) je nechá zavraždit v Jeruzalémě 11, proroctví o televizi: celý svět se bude dívat 3,5 dne na jejich těla 11,9. ---pak bude vzkříšení obou proroků a vstoupí do nebe; ve městě zemětřesení 11, troubení: oslava Mesiáše v nebi 11,15-19.; 4 Bude možnost činit pokání a uvěřit v Ježíše Krista? ANO! ---I v tomto dni Božího hněvu budou mít lidé možnost uvěřit v Pána Ježíše Krista. budou však platit umučením a smrtí. Bude to období mučedníků Zj.6,9-11 pod oltářem duše zabitých pro slovo Boží a pro svědectví Zj.7, spasení lidé ze všech národů z doby velikého soužení Zj.15,2-4.na jiskřícím moři stáli ti, kteří se nesklonili před šelmou a zvítězili Pro svoji víru v Krista V Antikrist, globalizace, satanská trojice, nádoby hněvu Kdo bude antikrist? Dan 7, Chtěl jsem mít jistotu. o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je, až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího.Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času. (Tedy 3,5 časů) 1.Jana 2, Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist.kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá Otce i Syna. 2.Tes.2, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení povýší se nade všecko, co má jméno Boží dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, Zjev. 13, z moře se vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách a na hlavách jména urážející Boha drak ji dal svou sílu, i trůn i velikou moc.a celá země šla v obdivu za tou šelmou. klekali také před šelmou dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem a rasou Na základě těchto proroctví smíme vědět, že antikrist bude člověkem, který bude nějakou dobu vládnout nad celou zemí a bude požadovat od všech lidí, aby ho uctívali jako Boha. Mimořádnou duchovní moc dostane od satana, který je nazván drakem. Zj.13,2. Co bude globalizace? Globalizace znamená, že na celé zeměkouli bude uskutečněno sjednocení všech národů. Globalizace je prorokována ve 13. kapitole Zjevení Jana. Před 20 léty jsme slovo globalizace ještě neznali. Podle proroctví bude celá země sjednocena ve třech oblastech: v oblasti politické, ekonomické a náboženské. Ve Zjevení 13,1-3 čteme o globalizaci politické: Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma a drak ji dal svou sílu i trůn i velikou moc A celá země šla v obdivu za tou šelmou. Šelmou je myšlen člověk vládce, který bude vládnout nad celou zemí jako diktátor a celá země ho bude poslouchat. Celá země - tedy celý zemský globus - mu bude podřízen. Tento mimořádně schopný muž bude velmi tvrdým diktátorem a dostane moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. 13,7. Bude uskutečněna rovněž globalizace ekonomická: A nutí všechny, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. 13,16. Veškerá ekonomika bude podřízena diktátorovi a jeho politickému režimu. Bude uskutečněna rovněž globalizace náboženská: nutí zemi i její obyvatele, aby klekali před šelmou. 13,12. Klekat před člověkem, znamená uctívat ho jako boha. Ke cti diktátora bude postavena socha. Zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. 13,15. Bude to mnohem horší, než to bylo za Hitlera a za Stalina. Tohoto diktátorského vládce nazývá Bible antikristem, protože bude vystupovat velmi tvrdě proti Ježíši Kristu, proti jeho učení i proti jeho vyznavačům. Žijeme v době, kdy se tato trojí globalizace už připravuje na celé zemi. Co je satanská trojice? Podle Zj.13,11-17 se na politické scéně světa objeví rovněž druhý mimořádný člověk, který bude pravou rukou antikrista při uskutečňování trojí globalizace. Z jeho pověření bude vykonávat veškeré jeho záměry. Bude nutit lidi, aby klekali před antikristem a uctívali ho jako Boha. Oba jsou nazváni šelmami, protože budou velmi draví a krutí. Ve Zj.16, je druhá šelma nazvána lživým prorokem. A hle z úst draka i z úst

9 dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tří nečistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Drak, šelma a falešný prorok tvoří satanskou trojici. Čteme o ní také ve Zj.19, ŽENA oděná sluncem je Izrael. Zjev.12,1-2. Znamení na nebi: ŽENA oděná sluncem 12,5 ---skrze Izrael byl dán SYN, který bude pást všechny národy 12,6 ---Izrael bude chráněn, jako na pouští po dobu 3,5 roku (1260dní) 12,9 ---svržení satana na zem 12,10-12 svržení je důvodem k radosti v nebi 12,13-18 běda však zemi; pronásledování Izraele a válka proti Ježíšovým svědkům Zj.13 Uskutečnění globalizace skrze antikrista 13,1-4 Dravá šelma tvrdý a bezohledný diktátor; satan mu dá moc, trůn i velikou moc bude mít moc nad celou zemí; 13,7b - tato politická moc bude nad celou zemí, šelma dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; 13,17 ekonomická globalizace, podnikání bude možné jen v podřízenosti jeho režimu; 13,8+15 náboženská globalizace klekat budou před ním všichni, kdo nepatří Kristu; 13,9+15b zemřou všichni, kdo před ním nepokleknou. Zj.14 Pohled do nebe a ohlášení soudu (14,1-20) 14, tisíce věrných z Izraele už je před trůnem Zj.7, ,6-7 - První anděl Boží zvěstuje evangelium lidem země; 14,8 - Druhý anděl Boží zvěstuje pád Babylóna; 14,9 13 Třetí anděl Boží zvěstuje --- soud na lidmi sloužícími antikristu ---svaté vyzývá k vytrvalosti; 14,14-16 Pohled na Syna Božího, který je připraven na hodinu žně; 14,17-20 Další dva andělé Boží mají srp a oheň, oznamují Boží hněv Zj Sedm nádob Božího hněvu, poslední pohromy 16,1-8 Pohled do nebe mučedníci z doby vlády antikrista (15,1-8) --7 andělů s nádobami 16,2..1.nádoba hněvu: vředy na lidech sloužících šelmě; 16,3..2.nádoba hněvu: voda v moři se promění v krev, vše v moři zemře; 16, nádoba hněvu: voda v řekách se promění v krev;nebude co pít; 16, nádoba hněvu: slunce svým žárem spaluje lidi; 16, nádoba hněvu: šelma-politický vládce světa je ve tmě, v zoufalství; 16, nádoba hněvu: vládci od východu(od Efratu) se shromažďují v Harmagedonu / (Pahorek Mageddo Megiddo na rovině v severním Izraeli, asi 21m vysoký, nedaleko karmelského pohoří; byly tam v minulosti bitvy (Soudců.5,19; 2.Král.9,27; 23,29.) Mobilizace antikrista proti Izraeli: Ez.38,15-16; Dan.12,7; Zach.12, ,1-2. Mat.24, , nádoba hněvu: blesky, krupobití,největší zemětřesení, města v troskách Zj.17..Soud nad nevěstkou. (17,1-18) (Nevěstou je Církev věrná Kristu) ---Nevěstkou jsou křesťané nevěrní Kristu křesťanská organizace, která se spojí s antikristem a bude ho uctívat jako boha. ---Tato církev pronásledovala a mučila Ježíšovy svědky; ---Tato církev bude spolupracovat s antikristem a jeho režimem; ---Na konci bude tato církev anti-kristovským režimem zlikvidována; Zj.18..Pád Babylóna (18,1-24.) -- Babylón je symbolem lidské vlády nad zemí VI Kristův příchod v moci a slávě - EPIFANIE 1..Co o svém příchodu řekl sám Kristus: Mat.17,27: Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. Mat.24,30: Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své anděly

10 s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř uhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým. Mar.13,24-27: Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce a měsíc ztratí svou záři, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konce nebe. Luk.9,26: Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, že přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů. Luk.21,27: A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Zjevení 1,7: Hle přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. 2..Co řekli andělé apoštolům? Sk.ap. 1,11: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. 3..Co o příchodu Krista čteme ve Zjevení Jana? Zjevení 1,7: Hle přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechny pokolení země. Zjevení Jana 19, z otevřených nebes přijíždí na bílém koni jede do boje, jako Vítěz ---jezdec na koni má 5 jmen: 1.Věrný; 2.Pravý; 3. Slovo Boží; 4.Král králů a 5.Pán pánů (v16) ---soudí a bojuje spravedlivě, ---Vzhled: ---oči jako plamen ohně ---na hlavě množství královských korun ---má na sobě plášť zbrocený krví ---z jeho úst vychází ostrý meč ---za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečena do bílého kmentu ---mečem bude pobíjet národy (zlikviduje vzbouřence) ---bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Božího. ---bude je pást železnou berlou (zavede na zemi přísný řád) Jaká bude reakce antikrista a jeho režimu na zjevení se Krista? Zj.19,19: A viděl jsem dravou šelmu a krále země i jejich vojska shromážděna, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Vrchol vzpoury člověka! 4..V jaké chvíli dějin Kristus přijde? Když bude vládnout satanská trojice a shromáždí se armády do boje proti Izraeli Zj.16, z úst draka dravé šelmy lživého proroka vystoupili tří nečistí duchové vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji anděl shromáždil ty krále na místo zvané hebrejsky Harmagedon. Ezech.38, Řekni Gógovi: Vyjdeš ze svého místa, z nejzazšího severu, ty i mnoho národů s tebou velké vojsko. Potáhneš na Izraele, můj lid, a pokryješ zemi jako mrak až ukážu svou svatost před jejich očima na tobě, Gógu. Zach.14,1-4 Hle, přichází den Hospodinův. Budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Shromáždím k Jeruzalému do boje všechny pronárody. Město bude dobyto,domy vypleněny, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové. 5..Co bude znamenat Kristův příchod pro Izrael? Zach.12,9-12 V onen den vyhledám všechny pronárody, které přitáhly na Jeruzalém a zahladím je. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát. Mesiáš přijde ve své moci a slávě. Uzří ho Izrael a bude činit pokání. Zach. 14,4. 5b. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a poloviny k jihu.až přijde Hospodin, můj Bůh a s tebou všichni svatí, Bože. Řím.11,26-27: Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: Přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost; to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. 6..Spolu s Kristem přijde i Církev Kristova Zach. 14,5b Až přijde Hospodin, můj Bůh a s tebou všichni svatí, Bože. Kol.3,4 Ale až se ukáže Kristus, tehdy i vy se s Ním ukážete v slávě, 7..Co bude znamenat Kristův příchod pro nepřátele Izraele?

11 Ezech.38,21-23 Zavolám proti němu meč na všechny své hory, je výrok Panovníka Hospodina, meč jednoho se obrátí proti druhému. Vykonám nad ním soud morem a krví; spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství národů, které jsou s ním. Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin. Zach.12,9. V onen den vyhledám všechny pronárody, které přitáhly na Jeruzalém, a zahladím je. 8..Co bude znamenat Kristův příchod pro antikristovský režim? ---Ezech.39,1-7: ukončení vlády antikrista 2.Tes.2,8. ---antikrist a falešný prorok uvrženi do ohnivého jezera (19,20) ---shromážděna vojska budou pobita mečem z úst jezdce (19,21) ---drak-satan bude spoután a uvržen na tisíc let do propasti (20,1-3) ---na trůnech usednou ti, kterým byl svěřen soud(dan.7,22.27; 1.Kor. 6,2.) ---nastane vzkříšení mučedníků z doby vlády antikrista(20,4.) ---vzkříšení mučedníci se ujmou vlády spolu s Kristem a s Církví (První vzkříšení má tedy 3 etapy: vzkříšení Pána Ježíše 1.Kor.15, vzkříšení církve v Den vytržení 1.Kor.15,23 ; 1.Kor.15,52. 1.Tes.4, vzkříšení mučedníků Zj.20,4.) 9..Kristovce čeká slavná budoucnost! Daniel 7,18: Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž na věky věků. Daniel 7,22 Až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým nejvyššího; nadešla doba a království dostali do držení svatí. Dan7,27 Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. Všichni Kristovci z 1.vzkříšení budou kralovat s Kr. tisíc let Zj.20,6: Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. 10..Kristus se ujme vlády v Jeruzalémě Zach. 8,3. Toto praví Hospodin: Vrátím se na Sijón a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jerem. 3,17. V onen čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a shromáždí se v něm ke jménu Hospodina v Jeruzalémě všechny pronárody. 7..Tisícileté království a poslední soud Zj.20,1-6 KRISTOVO KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI Mat.6,10 Přijď království tvé. Naplní se modlitby všech věřících. Bylo předpověděno ve SZ: Dan. 2,44. Bůh nebes dá povstat království, které nebude zničeno navěky. Dan.7,14 A byla mu (Synu člověka) dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Izaj. 9,6. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Je prorokováno i v NZ: Mat.19,28. Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnovení všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mne následovali, usednete na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. Mat 25,31. Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. Mat. 26,29. Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce. Mar.14,25. Amen, pravím vám, že nebudu již píti z plodů vinné révy až do toho dne, kdy budu pít nový kalich v Božím království. Luk.1, Ten bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Ne věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Luk. 22,18. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodů vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Luk. 22, Já vám uděluji království, jako je můj Otec udělil mně, abyste v mém království jedli a pili u mého stolu; usednete na trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. Zj. 20,4-6. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však

12 nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. Co víme o tomto království? a, Toto království bude časově omezené - Ve Zj.20,1-6 je 5x napsáno, že bude trvat tisíc let. Proč omezenou dobu? Tato země je poskvrněna hříchem, prolitou krví, proto nemůže trvat věčně. Bude spálena ohněm. Tisícileté království je však vrcholem Boží milosti, kterou Pán Bůh udělí padlému a hříšnému lidstvu i celému tvorstvu na této staré zemi. b, Ježíš Kristus bude vládnout nad celou zemí a sídlem jeho vlády bude Jeruzalém. Dan.2,44.: Ve dnech těch králů, dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na věky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky. Dan.7, Zj.11,15 Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš. Žalm 2, Ty jsi můj syn...požádej a národy ti předám do dědictví. Sídlem Kristovy vlády bude Jeruzalém: Zach. 8,3. Toto praví Hospodin: Vrátím se na Sijón a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jerem. 3,17. V onen čas nazvou Jeruzalém Hospodinovým trůnem a shromáždí se v něm ke jménu Hospodina v Jeruzalémě všechny pronárody. Mat. 5,35. Nikdo nemá přísahat ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále! Ez.36, Zach.8, , ,8-9. Iz.24,23+ 32, ,3. Iz c, Satan nebude pokoušet a klamat národy - bude spoután v propasti. Zj.20,3. d, Pod Kristovou vládou bude odstraněno prokletí z celé přírody. Když Adam zhřešil, zazněl velmi tvrdý ortel: Kvůli tobě nechť je země prokletá. Gen. 3, Kletba dopadla na zvířata i rostliny: Veškeré tvorstvo až podnes společně sténá. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozena z otroctví zániku. Řím.8, Kristus osvobodí celé tvorstvo od prokletí. Zvířata se přestanou vzájemně požírat. Iz. 11,6-10. Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat... Izaj. 65,25: Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytek bude žrát slamu. Hadu však bude potravou prach. Nikdo už nebude páchat zlo, a šířit zkázu na celé mé svaté hoře. Nastane proměna i v rostlinné říši. Izaj. 41,18-19: Na holých návrších otevřu vodní proudy, uprostřed plání prameny vod, poušť v jezero změním. V pouští dám vyrůst cedrům, akáciím a olivám, na pustině vysadím cypřiš. Izaj. 49,10. Nebudou hladovět, ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step ani sluneční žár. Tedy Kristus změní klimatické podmínky na této zemi. Iz.43,19-20 e, Pod Kristovou vládou bude prodloužen lidský věk. Izaj. 65, Nikdy už tam nebude dítě, které zemře v několika dnech, ani stařec, který by se nedožil plnosti věku. Protože bude mladíkem, kdo zemře ve stu letech. Ale hříšník, ať stoletý, bude zlořečen. Zach. 8,4-6. I když bude prodloužen lidský věk, lidé budou stárnout a umírat. Budou se rodit a žít s hříšnou přirozeností a budou potřebovat pokání a duchovní znovuzrození stejně jako lidé dnes. Bude záležet na tom, zda Krista dobrovolně přijmou jako Krále, radostně se mu podřídí a budou ho milovat z celého srdce, anebo ho budou jen respektovat jako Vládce. I v této době budou lidé hřešit, protože budou mít hříšnou přirozenost. Nebudou však svádění satanem. f, Kristovo království bude říší spravedlnosti. Lidé se bude nadále rodit s hříšnou přirozeností, nebudou však satanem pokoušeni do zlého. Pod vládou Kristovou se budou učit žít podle Kristových norem - podle kázání na hoře. Po prvé v celých dějinách zavládne na této planetě spravedlnost a to ve všech oblastech života. Jerem 23,5-6. Davidovi vzbudím výhonek spravedlivý. Kralovat bude jako Král a bude prozíravý a bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. Bude to zároveň přísná vláda: Izaj.11,4-5.: Bude soudit zemi spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Žezlem svých úst bude bít zemi, dechem svých rtů usmrtí svévolníka. Jeho bedra budou opásána spravedlností a jeho boky přepásá věrnost. Izaj. 29, Zj.2,27. g, Kristovo království bude říší pokoje. Pod jeho vládou zavládne vytoužený mír mezi národy. Izaj. 2,4. Mich. 4,3.: I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Bude dokonalé odzbrojení a armády budou rozpuštěny. h, Poslání Izraele v Kristově království. Izaj. 61,4-11. Mich. 5,l. 2.Sam.7, Řím.11,26. Izaj. 4,3. Izaj. 43,21.: Lid, který jsem si vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech. Mich. 5,6.: I bude pozůstatek Jákoba uprostřed mnoha národů jako rosa od Hospodina. Lid izraelský bude jako vyvolený národ svědkem Ježíše Krále mezi všemi národy. i, Poslání Církve v Kristově království.

13 Církev Kristova, která bude před Dnem hněvu uchvácena a dostane nové duchovní tělo (Fil.3,21.) bude navždy s Pánem Ježíšem. Když přijde Kristus ve své moci a slávě, Církev přijde s ním jako jeho choť. Kol. 3,4.: Ale až se ukáže Kristus, tehdy i vy se ním ukážete v slávě. Dan. 7,18.: Ale království se ujmou svatí Nejvyššího a budou mít království v držení až na věky. Dan.7,27.: Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího. 2.Tim.2,12. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zj.3,21. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. (další verše: Mat.5,5+19,28. Jan 17,24. 1.Kor. 6,2. Zjev.2, ,10) Dan.7, Iz. 11,1-16. j, Účast mučedníků z doby velikého soužení na vládě s Kristem Zjev.20,4. Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Zj. 15,2-3. POSLEDNÍ ZKOUŠKA NÁRODU Zj.20,7-10. Po mimořádném dobrodiní v království Krista na zemi budou národy podrobeny zkoušce, zda chtějí žít dobrovolně pod vládou Ježíše Krista. Proto bude propuštěn satan, aby vyzkoušel národy: Zjev.29,7-8. Národy se, žel, opět vzbouří proti Kristu a půjdou pod satanovým vedením proti Němu. Zj.20,9. Tato vzpoura bude možná proto, že národy žijící na zemi budou mít stále ještě starou hříšnou přirozenost. Kdo nebude Duchem svatým znovuzrozen, ten se pod inspirací satana znovu vzbouří proti Kristu. Národy prožijí nádherných tisíc let pod Kristovou vládou, tisíc let plných pokoje, radosti, hojnosti a spokojenosti a přece se dají znovu strhnout ke vzpouře proti Kristu. Jaké smutné svědectví o člověku! Vzbouřence Bůh zničí ohněm z nebe. Svůdce satan bude uvržen do ohnivého jezera. ZNIČENÍ STARÉ ZEMĚ I VESMÍRU OHNĚM Žalm 102, Izaj. 34,4 Žid. 1, Petra 3, Pe.3,10: Den Páně přijde, jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví, a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Mnozí lidé se ptají, proč se Pán Bůh rozhodl zničit zemi, vesmír i nebe. Celé tajemství nám Pán jistě zjeví ve věčnosti. Jedním z důvodů je skutečnost, že země je poskvrněna hříchem. A jelikož vzpora proti Bohu vznikla v nebi, je i nebe poskvrněno hříchem. Vše poskvrněné hříchem, musí být spáleno ohněm. Nic ze starého poskvrněného světa nemůže být ve světě novém. POSLEDNÍ S O U D před velikým bělostným trůnem Zjev. 20, Zde budou souzeni lidé z období Kristova království na zemi a všichni bezbožníci z celých dějin lidstva. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt a její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je smrt druhá: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. 8 Nové nebe, nová země, nový Jeruzalém. Zj Izaj. 65, Hle, já tvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jeruzalém k jásotu a jeho lid k veselí. 2.Petra 3,13. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Zjevení 21,1-22,5. a--- A viděl jsem nové nebe a novou zemi...a moře již vůbec nebylo. b---a viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobena pro svého ženicha. c---a slyšel jsem veliký hlas od trůnu: Hle, příbytek Boží uprostřed lidi, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. d---on sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo. e---ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové.... f--- To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. Národy budou žít v jeho světle. g---králové světa mu odevzdají svou slávu.

14 h---jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. i---a nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Nádherná věčnost s Pánem na nové zemi. Zde bude opravdové nebe na zemi. ---Zj. 21, 5 - NOVÝ JERUZALÉM ---Bude stvořen v nebi a sestoupí na zem ---Je klasifikován jako nevěsta choť Beránkova tedy Kristův lid! ---Vzhled města: --krychle 2220 km. (185m x ) (Luhačovice hřbitov) ---Prostory města Jan 14, 2-4 mnoho příbytků člověk potřebuje společenství i soukromí ---Brány města 12 pojmenovány jmény 12 synů Izraele ---Hradby 12 základních kamenů se jmény 12 apoštolů ---Město nemá chrám chrámem je celé město - Pán Bůh a Beránek je tu osobně ---Světlo má nová země i Jeruzalém přímo od Boha 22,5. ---Bude stále den, noci tam nebude ---Řeka vody živé od trůnu ---Stromoví kolem řeky 12 x do roka ovoce tedy stále k jídlu ---Zaslíbení: budou s Ním kralovat na věky věků. ---ZÁVĚREČNÁ SLOVA: Nezapečeťuj knihu! Čas je blízko!v 10. Zj.22, Výzva k rozhodnutí: 22,11 ---Výzvy k posvěcenému životu ---Výzva k duchovnímu očišťování 22,14 ---Výzva k očekávání 22,17 ---Výzva k k zachování celého Zjevení, žádná další zjevení 22,18. PODMÍNKY vstupu: Zj. 21,7: Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem. Tomuto vítězství předchází duchovní boj. Jaký boj? --boj s pokušeními - --staré přirozenosti --satana, která přicházejí zvenčí --v boji o věrnost a soužení a pronásledování Zj.22,14: Blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života i do bran města. PRO koho bude město NEPŘÍSTUPNÉ: Zj.21,8: Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je druhá smrt. Zj.21,27: A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. UPOZORNĚNÍ pro Jana i všechny křesťany: Klekat jen před Bohem! Zjev.19,10: Tu jsem padl na kolena k jeho nohám. Ale on mi řekl: Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty, a tvoji bratři, kteří vydávají svědectví Ježíšovi. Před Bohem poklekni! Zjev.22,8: To jsem slyšel a viděl já, Jan. A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval. Ale on mi řekl: střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni. ÚPLNOST knihy Zjevení: Zj.22,18: Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy. Kdo k ním něco přidá, tomu přidá Bůh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl ze stromu života a místo ve svatém městě. AMEN, PŘIJĎ, PANE JEŽÍŠI! Připravil: Mgr.St.Kaczmarczyk

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013

Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 Léto milostivé (Lk 4. 16-21) Litomyšl 18.8. 2013 introit Ž 117 čtení Lv 25.1-17 text Lk 4.16-30 poslání Ef 2.4-14 písně 163, 680, 694, 422, 685 163 Hospodin sám národů Bůh 680 Nás zavolal jsi, Pane 694

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

8 Návrat Ježíše Krista

8 Návrat Ježíše Krista NÁVRAT JEžÍŠ ÍŠE KRISTA Událost, která vše změní 1 Dnes budeme přemýšlet o tom, co říká Bible o návratu Ježíše Krista na naší zem. Patříme ke křesťanské kultuře a společnosti, která o vánocích velkoryse

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Nové stvoření. Texty na tento týden: Zj 5,9.10; 21,1.2; 22,3 5; Gn 1,28; 2,7.15; 3,19.23.24; 6,11 13; 1K 15,51 56; J 1,14; 12,31; Iz 11,6.

Nové stvoření. Texty na tento týden: Zj 5,9.10; 21,1.2; 22,3 5; Gn 1,28; 2,7.15; 3,19.23.24; 6,11 13; 1K 15,51 56; J 1,14; 12,31; Iz 11,6. Týden od 24. do 30. března 13 Texty na tento týden: Zj 5,9.10; 21,1.2; 22,3 5; Gn 1,28; 2,7.15; 3,19.23.24; 6,11 13; 1K 15,51 56; J 1,14; 12,31; Iz 11,6.7 Základní verš Podle jeho slibu čekáme nové nebe

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich:

Čemu věříme. Odpouštějící a milosrdný nechce nás odsoudit, ale vyvádět z našich vin, když jich litujeme a odvracíme se od nich: Čemu věříme Chtěli bychom zde shrnout čemu věříme. Nejde o vyčerpávající vyznání víry, ale o první seznámení s námi. Jednotlivé body se liší stručností, způsobem vyjadřování, atd. Nenapsal je jeden, psali

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

NESMRTELNOST V KRISTU

NESMRTELNOST V KRISTU NESMRTELNOST V KRISTU I. Náčrt Krátká osnova: 1. Podstata člověka (Gn 2,7; Ez 18,4) 2. Podstata smrti (Ž 146,4; Kaz 9,5; 12,7; J 11,11; 1 Tm 6,16) 3. Kdy člověk dostane nesmrtelnost? (J 5,28.29; 1 Te 4,16.17;

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

Za novou evangelizaci

Za novou evangelizaci Za novou evangelizaci Vstupní antifona Srov. Žl 105 (104), 3-5 Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte ho a pamatujte na divy, které učinil. Vstupní modlitba Bože, tys mocí Ducha Svatého poslal své

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

Bůh milosti a soudu. Texty na tento týden 1K 3,13; 2K 5,10; Gn 3,6; J 3,17 21; Zj 14,6.7

Bůh milosti a soudu. Texty na tento týden 1K 3,13; 2K 5,10; Gn 3,6; J 3,17 21; Zj 14,6.7 Týden od 22. do 28. ledna 4 Texty na tento týden 1K 3,13; 2K 5,10; Gn 3,6; J 3,17 21; Zj 14,6.7 Základní verš Veškeré dílo Bůh postaví před soud, i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé. (Kaz 12,14) Hlavní

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Kdo je Ježíš Kristus?

Kdo je Ježíš Kristus? Týden od 12. do 18. dubna 3 Texty na tento týden L 1,30 35; 7,18 22; 9,18 20.25.26.28 35; 22,69.70 Základní verš Řekl jim: A za koho mne pokládáte vy? Petr mu odpověděl: Za Božího Mesiáše. (L 9,20) Odpověď

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.

Exodus 20,3-4. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Exodus 20,5-6 Exodus 20,3-4 Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění.

Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. Francis Frangipane Atak jsem, králi Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému vidění. (Sk 26,19) To, co se týká Pánovy slávy a jejích projevů v církvi, je, jak jsem k tomu ve víře dospěl, podloženo mnoha

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Návrat Ježíše Krista. Přijde Král králů znovu? Radim Passer

Návrat Ježíše Krista. Přijde Král králů znovu? Radim Passer Návrat Ježíše Krista Přijde Král králů znovu? Radim Passer 3 3. Radim Passer Návrat Ježíše Krista Přijde Král králů znovu? Milost vám a pokoj od Boha našeho a Pána Ježíše Krista. V první přednášce jsme

Více