Průvodní a Technická zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodní a Technická zpráva"

Transkript

1 Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva B.Technická zpráva objektu a ZOV C.Situace stavby umístění v budově D.Dokladová část - stanovisko OPP MHMP E.Zásady organizace výstavby viz.část B F.Dokumentace objektu viz část B 1. Stavební část 2. Konstrukční část 3. Požárněbezpečnostní řešení Výkresová část: 01 - Půdorys 1.NP 02 - Pohledy na stěnu 03 - Řez a detaily konstrukce 04 - Schéma, fotozákres Výkaz výměr a specifikace materiálů Rozpočet - neobsazeno A Průvodní zpráva Identifikační údaje Umístění: Praha 2 Katastrální území: Nové město Areál na Karlově náměstí Místo: VFN, U nemocnice 2 Upřesnění místa: pavilon B1, 1.patro Předmět: oddělovací polopříčka Investor: VFN v Praze, TIO Praha 2, U nemocnice 2 Projektant: DES Praha, s.r.o Praha 6, Terronská ulice 880/58 Dodavatel: neurčen Termín zahájení: /dokončení:

2 Zadání a zpracování Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 na Karlově náměstí, byla zadána investorem v VFN TIO Objednávka č. TIO/14/ ze dne a byla zpracována fi DES Praha, s.r.o., č. zakázky: 295/2014 v dubnu Předmětem řešení je úprava v jižní části budovy v 1. patře u jednoramenného schodiště, kde je nutné z bezpečnostních i z provozních důvodů provést oddělení veřejné vnitřní chodby a schodiště do 1.patra k lůžkové části. Návrh byl projednán s NPÚ Praha a bylo vydáno ke studii souhlasné stanovisko OPP MHMP s upřesněním. Požadavky na řešení Řešení vyžaduje prostorové a částečně optické oddělení samonosnou polopříčkou o výšce max.2,4m s uzavíratelnými dvoukřídlovými dveřmi, které zajistí průchod personálu a návštěv pacientů, popř. požární únik z oddělení. Požadavkem na řešení je subtilnost nosné konstrukce a optická průsvitnost, popř. částečná průhlednost, není požadována větší akustická neprůzvučnost polopříčky. Konstrukčně je požadováno zajištění dostatečné tuhosti a stability příčky s minimálními zásahy do stávajících konstrukcí klenby a obecně do vzhledu interieru památkově chráněné budovy. Výplně (prosklení) musí být dostatečně odolné při kontaktu v běžném provozu lůžkového oddělení. Technické řešení Dle zadaných požadavků je navržena montovaná polopříčka s tuhou nosnou kovovou konstrukcí sloupků a osazením skleněnými výplněmi v rámech a s dvoukřídlovými dveřmi v rámových profilech, nosná konstrukce ocelová popř. s obkladem z AL profilů s odolnou, hladkou a omyvatelnou povrchovou úpravou v bílé barvě RAL. Výplně polí jsou uvažovány průsvitné z matného skla s ochrannou fólií. Konstrukce polopříčky, vzhledem k tomu, že nedosahuje až ke stropní konstrukci, bude kvalitně zakotvena do konstrukce podlahy - stropu nad přízemím. (Konstrukce stávajícího stropu je dostatečně únosná a zatížení navrhovanou polopříčkou bude minimální.) Pro zajištění stability je navržen zalomený tvar (na obou koncích) polopříčky, který bude doplněn místně dle statického posouzení pomocným bodovým kotvením do stropu, popř. k zábradlí viz. Konstrukční část. -3-

3 -4- B Technická zpráva objektu a ZOV 1. Stavební část 2. Konstrukční část 3. Požárněbezpečnostní řešení Zásady organizace výstavby 1. Stavební část 1.1 Umístění polopříčky 1.2 Základní rozměry 1.3 Technické řešení 1.4 Materiálové řešení 1.5 Osazení 1.6 Dveře - uzavření 1.1 Umístění Záměrem je řešit oddělení prostor ve 2.NP lůžkového odd. a schodiště formou polopříčky - tvar navržené polopříčky je rovný se zalomením, probíhá podél kolem celého schodiště a v její zalomené části budou osazeny dvoukřídlové dveře. 1.2 Základní rozměry Základní rozměry příčky jsou:výška min.2,2m a max.2,4m, délka 9,5m a 2m v rovné části a cca 3m v zalomené části polopříčky s dveřmi o šířce cca 1,6m,celková délka je 14,7m. 1.3 Technické řešení Polopříčka bude provedena z jednotlivých obdélných polí o šířce do 1,2m a výšce cca 2,4m se sloupky a s rámy o profilu do šířky 100mm. Prosklená výplň bude provedena z lepených skel min. 2x4mm, doplněných fólií proti rozbití. 1.4 Materiálové řešení Příčka bude provedena jako kovová variantně ocelová nebo hliníková, popř. ocelová s Al obkladem v barvě bílé RAL. Sklo výplně bude provedeno jako matné, variantně mléčné nebo pískované doplněné popř. po vnitřní straně fólií. 1.5 Osazení Příčka bude osazena přímo na teracovou dlažbu podlahy a bude kvalitně zakotvena (vysokopevnostní hmoždiny) do nosné konstrukce stropu. Bude provedeno stabilizační kotvení do stropu objektu popř. k zábradlí.

4 1.6 Dveře - uzavření Dveře zámek elektromagnetický reversní zámek s ovládáním přes vstupní vchodovou komunikační jednotku, která bude kompaktibilní se systémem v areálu nemocnice Konstrukční část Umístění a konstrukce Oddělení lůžkového oddělení a schodiště na chodbě ve 2.NP bude provedeno samonosnou lehkou polopříčkou. Bude použita systémová kancelářská konstrukce. Parametry konstrukce Polopříčka bude řešena jako rámová konstrukce, z jednotlivých polí o šířce 1160mm a výšce max. 2400mm se sloupky a s rámy o profilu šířky max. 100mm. Prosklená výplň bude provedena z lepených skel 2x4mm. Celková délka příčky je 14,5m. Polopříčka je navržena jako zalomená, s dveřmi o šířce cca 1600mm a výšce 2200mm, které budou osazeny v samonosném rámu. Polopříčka bude řešena jako systémová ( kancelářská typová) s nosnými sloupky a se skleněnou výplní v v rámu. Konstrukce bude kovová, ocelová nebo z hliníkových profilů. Dimenze svislých a vodorovných profilů: Svislé sloupky: Střední: 60mm x 65 mm Rohový: 60mm x cca 80mm Krajní: 60mm x 80mm Vodorovné profily: 60mm x cca 50mm Kotvení konstrukce Příčka bude kotvena vysokopevnostními hmoždinami a šrouby do nosné konstrukce podlahy přes teracovou dlažbu. Vlastní rámy jednotlivých polí typové konstrukce budou mít zajištěnu dostatečnou tuhost proti deformaci. Pro zajištění stability a celkové tuhosti konstrukce bude provedeno stabilizační kotvení do stropu objektu na 5-ti vyznačených místech vždy po 3 polích v její rovné části protažením sloupků a 2x u rámu dveří. Dále lze provést dokotvení polopřímky k ocelovému madlu zábradlí krátkými kovovými příčníky.

5 -6- Zatížení stropu nad přízemím (podlaha) nebylo vzhledem k malé váze nebylo polopříčky posuzováno. Statický výpočet neobsazeno. 3. Požárně bezpečnostní řešení Navrhovaná polopříčka nevyžaduje posouzení z požárně bezpečnostního hlediska. Polopříčka nevytváří nové požární úseky, jedná se o jeden stávající požární úsek chodby. V chodbě je umístěno další hlavní únikové schodiště. Přístup na stávající schodiště polopříčkou je řešen dvoukřídlovými dveřmi s otvíráním ve směru úniku z lůžkového oddělení směrem na navazující schodiště. (Zámek dveří vyhoví těmto požadavkům.) Použitý materiál příčky (kov a sklo) je nehořlavý. Zásady organizace výstavby ZOV Umístění a přístup na stavbu Stavba je umístěna uvnitř budovy v 1.patře na chodbě. Přístup na stavbu bude po jednoramenném schodišti umístěném v blízkosti hlavního vstupu do budovy směrem ze dvora, na kterém bude umožněno krátkodobé zastavení zásobovacího vozidla pro expedici materiálu a výrobků. Inž.média a ZS V budově je zdroj elektrické energie, popř. vody. Prostor pro uložení montážního materiálu bude určen na místě. V budově je sociálně-hygienické zařízení pro návštěvníky. Požadavky na stavbu Stavba bude realizována za návštěvnického provozu, vč. provozu lůžkového oddělení, který nebude stavbou omezen. Základním požadavkem je rychlost realizace stavby, omezení hluku a prachu z prováděné montáže. Po ukončení stavby bude proveden komplexní úklid místa stavby a okolí. Budou dodržovány veškeré požadavky na bezpečnost práce, pracovní místo montáže bude vymezeno, aby nedošlo k ohrožení osob pohybujících se kolem stavby. -7- Obecné požadavky na ochranu (životního) prostředí a na bezpečnost práce BOZP:

6 Hluk V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku., zákon 258/2000 Sb., včetně pozdějších změna novelizací. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 50 db (A) pro denní dobu a 40 db (A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby s ohledem hluk. Emise Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku. Znečišťování ovzduší vzniká především spalováním pohonných látek v motorech automobilů a stavebních strojů a vypouštěním zplodin do volného prostředí. Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. Vibrace Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví vyhláška č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. Vzhledem k charakteru a lokalitě stavby nedojde ke zhoršení podmínek. Prašnost V průběhu provádění bouracích, drobných zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Pracovníci pověřené firmy budou pracovat při bouracích pracích s respirátory a budou používat ochranné prostředky. Vytříděný materiál bude ihned odvážen na určenou skládku. Budou dodrženy parametry hygienických norem pro hlučnost a prašnost prostředí při průběhu bourání. Přilehlé veřejné komunikace budou pravidelně čištěny a udržovány v čistotě. Vzhledem k umístění stavby pod hranou stávajícího svahu ve vymezeném prostoru bez okolních staveb a s ohledem na její funkci pro bydlení se nepředpokládá výrazně zhoršení stavu životního prostředí při její realizaci. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinace BOZP Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti, -8- Stavebník musí při práci dodržovat veškeré předpisy zákony týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Všechny pracoviště a prostory je nutné udržovat v náležité čistotě a pořádku. Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré technologické

7 postupy předepsané výrobci, příslušné normy a vyhlášky související se stavbou, bezpečnost práce a vyjádření dotčených orgánu státní správy v rámci stavebního řízení a požadavky vyplývající z realizace stavby za provozu v podmínkách nemocnice lůžkového oddělení. Každý aplikovaný výrobek musí mít základní deklarované vlastnosti a to podle protokolu, který bude přílohou ke každému certifikátu vztahujícímu se na konkrétní materiál a konkrétní výrobu. Každý materiál bude již od výrobce vybaven technickou dokumentaci, která bude jasně určovat nejen technické parametry, ale též technologii zpracování. Pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby je třeba respektovat všech ustanovení Zákonů, Vyhlášek a norem, předpisů a nařízení v platném znění, zejména pak: stavební zákon č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy a dále ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění vyhláška č. 48/1982 Sb. - Vyhláška ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem ČSN Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho následné prováděcí předpisy: nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci zákon č. 218/1992 Sb. o znečištění ovzduší - mění a doplňuje zákon č. 309/1991Sb. o ochraně ovzduší před znečisťujícími látkami. Dále nutno respektovat zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a zákon. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu Na stavbě nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví dle NV 591/2006, příloha 5. Zpracovatel: DES Praha, s.r.o., projektová a konzultační kancelář Ing.arch.Ivan Stuchlý, Duben Podklady pro výkaz výměry materiálu a specifikace výrobku

8 Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Základní rozměry polopříčky: Celková délka: mmm Výška od podlahy: min.2.200mm Rovná část 1: 700mm Šikmá zalomená část: cca 1.800mm Dvoukřídlové dveře: 1.600mm/2.200mm Rovná část 2: mm Zalomená část: 1.900mm Svislé konstrukční profily: Počet: 14ks, délka 2.200mm Rozměry sloupků: Střední: 60mm x 65 mm Rohový: 60mm x cca 80mm Krajní: 60mm x 80mm Vzdálenosti mezi sloupky moduly: Modul 1: 1160mm Modul 2: 950mm Modul 3: 700mm Kotevní profily ocel. 5ks o délce cca 1,4m Vodorovné konstrukční profily: Rozměr: 60mm x cca 50mm Počet: 13 modulů Modul 1: 2 x 9ks Modul 2: 2 x 2ks Modul 3: 2 x 1ks Dveřní rám: 1 ks Výplně otvorů: Dveře dvoukřídlové: 1.600mm/2.200mm vč kování Rámové, prosklení dělené na 2 poloviny Prosklení jednotlivých polí polopříčky: Materiál: sklo lepené 2 x 4mm Výška: cca 2200mm, šířka dle modulů: -10- Modul 1: 9 x 1160mm x 2200mm = 9 x 2,6m2 = 23,4m2 Modul 2: 2 x 950mm x 2200mm = 2 x 2,1m2 = 4,2m2

9 Modul 3: 1 x 700mm x 2200mm = 1x 1,6m2 = 1,6m2 Celkem: 29,2m2 + cca 10% = cca 32m2 Spojovací materiál: Hmoždiny ocel. pro kotvení do konstrukce podlahy Spojovací materiál Ostatní Doplňky: Dveře uzavření: 1ks zámek elektromagnetický reversní, kompaktibilní s komunikační jednotkou, s kabeláží cca 25bm (napojení bude provedeno do stávajícího systému na nejbližší přípojné místo) 1Ks - Vchodová komunikační jednotka , výrobce ZTP Vigantice - dodávka a montáž VFN Zpracovatel: DES Praha, s.r.o., projektová a konzultační kancelář

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.

KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing. AKCE:TVORBA PARKOVACÍCH MÍST PŘI KOMUNIKACI ZIKOVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno MČ Brno-Líšeň Zpracovatel projektu: Ing.Luboš Kašpárek Zakázkové číslo: 0411 Datum:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích

k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích A - Průvodní zpráva rekonstrukce skateparku k vydání stavebního povolení (DSP) betonového skateparku v Prachaticích Zadavatel : Město Prachatice OBSAH 1 a) Identifikace a základní charakteristika stavby...2

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti

26. Vyhláška. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Rozsah platnosti 26. Vyhláška o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Rada Zastupitelstva hlavního města Prahy se usnesla dne 19. 10. 1999 vydat podle 24 odst. 1 a 45 písm. l) zákona ČNR č.

Více

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Příloha č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Právní předpis hl. m. Prahy č.26/1999 Datum vydání: 19.10.1999 Datum účinnosti: 1.1.2000 Pozměňovací vyhlášky/nařízení

Více

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

Čl. 3 Pojmy. (1) Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, nařízení č.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení Společná dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná

Více

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva

Projektová dokumentace obsahuje části: A. Průvodní zpráva Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY zpracované v rámci posuzování vlivů na životní prostředí záměru Část II RAŽENÝ TECHNOLOGICKÝ KANÁL PRO KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ DRASTY lokalita

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz

INVESTOR: OBEC ZAŠOVÁ PROFESE: STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz PARÉ ČÍSLO: AUTORIZACE: Projektová činnost ve výstavbě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Jan

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU

OBSAH ADMINISTRATIVNĚ SKLADOVACÍ AREÁL V KRALUPECH NAD VLTAVOU OBSAH A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení B Souhrnná technická

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více