Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP): 1. Základní škola, Bílovec, Wolkerova 911, příspěvková organizace Adresa ředitelství školy nebo Wolkerova 911, Bílovec školského zařízení Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miroslav Macháček Telefon na ředitele na ředitele A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY Všichni pedagogové i zaměstnanci školy dbají na dodržování školního řádu a vnitřního řádu školy. V případě výskytu RPCH řeší situaci třídní učitel s výchovným poradcem a metodikem prevence popř. s vedením školy a s ostatními pedagogy. Dále je řešen výskyt RPCH se zákonnými zástupci žáka. V případě potřeby je využito dalších odborných institucí (PPP, SPC, OSPOD, Policie ČR). 1. Plán akreditovaného vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ Název a zaměření vzdělávání Počet hodin Realizátor organizace, odborník Etickou výchovou proti sociálně 6 KVIC 1 nežádoucímu chování Vytváření příznivého klimatu ve 5 KVIC 1 třídě Modely řešení kázeňských 14 KVIC 1 problémů u žáků 2. a 3. st. Seminář sociálních dovedností 4 KVIC 1 Jak vést obtížné rozhovory s rodičem o dítěti, které má výukové nebo výchovné problémy 8 KVIC 1 Počet školených pedagogů B. RODIČE Rodiče jsou s činností školního metodika prevence seznámeni v rámci prvních třídních schůzek. Třídními učiteli jsou seznámeni s postupy v případě záškoláctví a šikany na škole a

2 s ostatními RPCH, se kterými se žáci mohou setkat. Dále jsou seznámeni s konzultačními hodinami výchovného poradce a s kontakty na VP a ŠMP. Na chodbě druhého patra školy je umístěna nástěnka s informacemi o činnosti školního metodika prevence a o RPCH. Rodiče mají možnost školu navštívit i mimo rámec Dnů otevřených dveří. 1. Aktivity pro rodiče Název aktivity Vytipování žáků s problematickým chováním navázání spolupráce se zákonnými zástupci těchto žáků, předávání preventivních informací Třídní schůzky přednáška pro rodiče dle aktuálních situací, případná diskuze Datum konání Vedoucí programu, přednášející září, říjen ŠMP, VP 3 x ročně Mgr. Markéta třídní učitelé Beseda s lékařkou podzim, jaro MUDr. Fojtíková, MUDr. Kulhavá Den otevřených dveří projektové vyučování 2 x ročně všichni učitelé Informační odpoledne předávání aktuálních informací ŠMP rodičům Individuální konzultace s rodiči 2 x ročně Mgr. Markéta dle potřeby a Mgr. Markéta dohody 2. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Název aktivity Výstavky prací žáků Sportovní odpoledne Projektová vyučování Veřejná vystoupení žáků Víkendové výlety do přírody Mimoškolní aktivity Dny otevřených dveří Datum konání Vedoucí programu v průběhu všichni učitelé školního roku Vánoční besídka prosinec všichni učitelé Besídka k jaru a ke Dni matek květen všichni učitelé C. SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY Organizace a odborníci, kteří se budou podílet na prevenci SPJ: Organizace Jméno odborníka Kontakt (adresa, telefon, ) Policie ČR npor. Bc. Jaroslav Švabík Městská policie Bílovec Pavel Kubela Policie ČR prev. infor. skupina Nový Jičín nprap. Zbyněk Tomšík (208), 602/ PPP Nový Jičín Mgr. Jiří Novák SPC Nový Jičín Mgr. Marie Čablová

3 SPOD Bílovec, kurátor pro mládež Mgr. Kateřina Davidová SPOD Bílovec, kurátor pro mládež Dagmar Žídková SPOD Bílovec, kurátor Ivana Davidová pro mládež Dětský lékař MUDr. Aleš Johan Dětská lékařka MUDr. Andrea Zástěrová Praktická lékařka MUDr. Dagmar Fojtíková Odborná lékařka MUDr. Marie Kulhavá Okresní metodik PhDr. Pavel Letý preventivních aktivit SVP Ostrava-Koblov D. ŽÁCI Žáci jsou seznámeni s osobou a činností metodika prevence první týden školního roku ve všech třídách školy. Dále jsou seznámeni - kde je umístěn kabinet metodika, v jakých záležitostech se na metodika mohou obracet a jakým způsobem (osobně, schránka důvěry). 1. CÍLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Informace a koordinace: - seznámení rodičů se Školním řádem, s vnitřním řádem školy, s dodatkem ke školnímu řádu - seznámení rodičů se ŠPS, MPP - informování o volnočasových aktivitách ve škole - prezentace školy Bílovický zpravodaj, školní časopis Dráček, veřejná vystoupení, webové stránky, nástěnka na plicním oddělení Bílovec Poradenství a pomoc žákům, rodičům, pedagogům - pravidelný kontakt metodika prevence s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy - spolupráce s vedením školy a výchovným poradcem Rozvoj postojů a dovedností žáků - volnočasové aktivity - besedy - diskuze - projektová vyučování - schránka důvěry 2. PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Program proti šikanování je vypracován samostatně. Není součástí MPP. (viz

4 3. PROGRAM OSTATNÍCH PREVENTIVÍCH AKTIVIT Nespecifická prevence pro žáky ve výuce Tyto aktivity jsou součástí učebních osnov - nereagují na aktuální problémy a týkají se všech ročníků. V letošním školním roce jsou žáci rozděleni do čtyř skupin, ve kterých je zastoupeno osm ročníků (2. ročník nemáme obsazen). Díky tomuto uskupení se řada preventivních aktivit prolíná skrze několik ročníků. Složení tříd dle ročníků: I. třída (1., 3. a 4. ročník) II. třída (5. a 7. ročník) III. třída (6. ročník a 7. roč. SŠ) IV. třída (8., 9. ročník a 8. roč. SŠ) 1. ročníky (třídy) VV Hygiena při práci, základní hygienické návyky otázky a Bzonková odpovědi PV Prevence úrazů bezpečnost a hygiena při práci praktické Šloffová HV Hlasová hygiena, správné dýchání, frázování, artikulační Kvitová dovednosti při zpěvu i přednesu, rytmizaci prakt. činnost. PRV Rizikové chování v dopravě beseda, vycházka, omalovánka Fryčková ČJ Pravidla slušného chování výklad, beseda, hra rolí, diskuze Fryčková PRV Zvládnu to! zvládání situací, kdy je žák odkázán sám na sebe Fryčková několik hodin PRV Bezpečná cesta do školy vycházka, dopravní značky, řešení situací Fryčková 3. ročníky (třídy) VV Utváření zdravého životního stylu Zimní sporty malba dle Bzonková fantazie žáka VV Prevence obezity zásady zdravé výživy předávání informací Bzonková PV Prevence úrazů: Bezpečnost práce, hygiena při práci praktické Šloffová PV Předcházení poranění při práci na školní zahradě- 1. pomoc- Šloffová praktické činnosti PV Jak se chovat vhodné a nevhodné chování u stolu modelové Šloffová situace. HV Hlasová hygiena, správné dýchání, frázování, artikulační Kvitová dovednosti při zpěvu i přednesu, rytmizaci prakt. činnost. ČJ - sloh Vztahy mezi vrstevníky tvorba třídních pravidel, tolerance ke Fryčková spolužákům ČJ - sloh Pomoc slabším vysvětlování, diskuze, hra rolí Fryčková PRV Rizikové chování v dopravě beseda, vycházka, omalovánka Fryčková ČJ Pravidla slušného chování výklad, beseda, hra rolí, diskuze Fryčková

5 PRV Zvládnu to! zvládání situací, kdy je žák odkázán sám na sebe několik hodin PRV Bezpečná cesta do školy vycházka, dopravní značky, řešení situací Fryčková Fryčková 4. ročníky (třídy) VV Utváření zdravého životního stylu Žijme zdravě práce ve Bzonková dvojicích, zobrazování skutečnosti VV Význam sportu v životě člověka zobrazení sportovních aktivit Bzonková PV Prevence úrazů: Bezpečnost práce, hygiena při práci praktické Šloffová PV Předcházení poranění při práci na školní zahradě- 1. pomoc- Šloffová praktické činnosti PV Jak se chovat vhodné a nevhodné chování u stolu modelové Šloffová situace. ČJ - sloh Vztahy mezi vrstevníky tvorba třídních pravidel, tolerance ke Fryčková spolužákům ČJ - sloh Pomoc slabším vysvětlování, diskuze, hra rolí Fryčková V Rizikové chování v dopravě beseda, vycházka, omalovánka Fryčková ČJ - sloh Pravidla slušného chování výklad, beseda, hra rolí, diskuze Fryčková V Zvládnu to! zvládání situací, kdy je žák odkázán sám na sebe Fryčková několik hodin V, PŘ Bezpečná cesta do školy vycházka, dopravní značky, řešení situací Fryčková 5. ročníky (třídy) předmět (např. prožitková aktivita, diskuse, předávání informací, ) V Rodina vzájemné respektování rozhovor, beseda Macháček V Mezilidské vztahy předávání informací, rozhovor Macháček V Pravidla správného chování prožitková aktivita, videofilm Macháček PŘ Preventivní ochrana zdraví a zdravého životního stylu péče o Kvitová zdraví, základní stavba lidského těla, zdravá strava, pitný režim obrazový materiál, DVD materiál, práce s textem. TV Prevence úrazů při pohybových hrách jednoduché PH. Kvitová ČJ Prevence nežádoucích čtenářských návyků sezení, psaní, Kvitová hygienické a bezpečnostní návyky předvedení, prakt. činnost VV Tvoříme společně posilování vzájemné spolupráce mezi spolužáky, práce ve skupině, tvůrčí činnosti PV Osvojení si praktických dovedností v kuchyni a dílnách praktické a prožitkové aktivity Lundová

6 6. ročníky (třídy) ČJ Doprava a bezpečnost na cestě beseda, modelové situace Bzonková ČJ Prevence požívání návykových látek rozbor textu, diskuse Bzonková ČJ Předcházení neomluvené absence předávání informací, beseda Bzonková VO Moje rodina prožitková aktivita Šloffová VO Vztahy mezi kamarády přátelství projektové vyučování. Šloffová F Fyzikální pokusy Bezpečnost a zásady první pomoci- praktické Šloffová činnosti. HV Hudba našich sousedů poslechová aktivita, předávání informací, učení k toleranci PV Osvojení si praktických dovedností v kuchyni a dílnách praktické a prožitkové aktivity Lundová 7. ročníky (třídy) Vyučovaný Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení Učitel I Nebezpečí závislosti na hrách-pc modelová situace Macháček PV Zdravý životní styl modelové situace- Šloffová PV Prevence úrazů: Bezpečnost práce, hygiena při práci praktické Šloffová PV Předcházení poranění při práci na školní zahradě ve školní Šloffová kuchyni, dílnách 1. pomoc- praktické činnosti PV Jak se chovat vhodné a nevhodné chování u stolu modelové Šloffová situace. CJ Vytváření, upevňování pozitivních vztahů ke knize, k literatuře Kvitová práce se čteným textem, beseda, rozhovor. D Víra, pokora, úcta k člověku úloha křesťanství ve středověku Kvitová práce se čteným textem, obrazový mat., práce PC VO Prevence nežádoucího chování mravní principy, zásady slušného Kvitová chování, mezilidské vztahy diskuze, obraz. materiál F Prevence rizikového chování na zdraví člověka hluk, síla zvuku, Kvitová dozvuk práce s učebnicí, textem, předvedení VV Tvoříme společně posilování vzájemné spolupráce mezi spolužáky, práce ve skupině, tvůrčí činnosti TV dívky Jak se vypořádat se stresem relaxační techniky, prožitkové aktivity TV dívky Strečink prevence nadměrného zatížení svalstva při sportu prožitkové a praktické aktivity 8. ročníky (třídy) Z Jak se správně dorozumět dotazník, rozbor textu Bzonková ČJ Pravidla a řád třídy diskuze nad chováním k sobě navzájem, sepsání pravidel

7 ČJ Jak se chovat na cestě otázky k textu a vyhledávání odpovědí, diskuze PV Zdravý životní styl projektové vyučování. Šloffová PV Sexuální chování, zneužívání jak se bránit dotěrností Šloffová modelové situace, rozhovor, film. PV Krizová centra přehled předávání informací, modelové situace Šloffová PV Prevence úrazů: Bezpečnost práce, hygiena při práci praktické Šloffová PV Předcházení poranění při práci na školní zahradě ve školní Šloffová kuchyni, dílnách 1. pomoc- praktické činnosti VO Prevence nežádoucího a rizikového chování mravní rozvoj, Kvitová prvky etické výchovy, mezilidské vztahy a komunikace diskuze, modelové situace, komunitní kruh. VZ Prevence předčasné sexuální zkušenosti, rizikového sexuálního Kvitová chování, plánované rodičovství, reprodukční zdraví, dospívání obrazový materiál, DVD materiál, práce s textem, diskuze. TV dívky Jak se vypořádat se stresem relaxační techniky, prožitkové aktivity TV dívky Strečink prevence nadměrného zatěžování svalstva prožitkové a praktické aktivity I PC hra kamarád i nepřítel předávání informací, diskuze na téma závislost x smysluplné trávení volného času HV Hudba jiných kontinentů poslechová aktivita, vyhledávání informací na internetu, prezentace I Jak se bránit proti kyberšikaně předávání informací, otázky x odpovědi, modelové situace D I. světová válka co světu vzala a co dala předávání informací, vyhledávání odpovědí a informací, film F Zásady bezpečnosti při manipulaci s elektrickými spotřebiči, pravidla chování, zásady první pomoci praktické činnosti P Lidské tělo a co s ním dělá návyková látka předávání informací, video ukázky, diskuze 9. ročníky (třídy) Z Prevence šikany pozitivní vztahy mezi spolužáky, ohleduplné Bzonková chování, vztahy mezi lidmi, rasová problematika otázky a odpovědi, diskuse ČJ Pravidla a řád třídy diskuze nad chováním k sobě navzájem, sepsání pravidel PV Zdravý životní styl projektové vyučování. Šloffová PV Sexuální chování, zneužívání jak se bránit dotěrností Šloffová modelové situace, rozhovor, film. PV Krizová centra přehled předávání informací, modelové situace Šloffová PV Prevence úrazů: Bezpečnost práce, hygiena při práci praktické Šloffová

8 PV Předcházení poranění při práci na školní zahradě ve školní Šloffová kuchyni, dílnách 1. pomoc- praktické činnosti VO Prevence nežádoucího a rizikového chování mravní rozvoj, Kvitová prvky etické výchovy, mezilidské vztahy a komunikace diskuze, modelové situace, komunitní kruh, dramatizace VZ Prevence nežádoucího otěhotnění, rizikového sexuálního chování, Kvitová pohlavní choroby obrazový materiál, práce na PC, diskuze, rozhovor. TV dívky Jak se vypořádat se stresem relaxační techniky, prožitkové aktivity TV dívky Strečink prevence nadměrného zatěžování svalstva prožitkové a praktické aktivity HV Hudba jiných kontinentů poslechová aktivita, vyhledávání informací na internetu, prezentace I PC hra kamarád i nepřítel předávání informací, diskuze na téma závislost x smysluplné trávení volného času I Jak se bránit proti kyberšikaně předávání informací, otázky x odpovědi, modelové situace D II. svět. válka z pohledu dneška holokaust, genocida fikce či skutečnost vyhledávání informací, písemná a obrazová dokumentace, internet, film. ukázky CH Na čem si pochutnává kuřák rozbor chemických prvků a látek cigarety předávání informací, diskuze F Jak se chovat při bouřce předávání informací P Země není odpadkový koš, aneb co pro ni můžeme udělat střípky z ekologie, předávání informací, diskuze Specifická prevence pro žáky ve výuce Tyto aktivity nejsou součástí učebního plánu, ale reagují na situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních RPCH. Třída: III. (6. roč., 7. roč. SŠ) Třídní učitel: Mgr. Iva Bzonková RPCH které budou řešeny: narušené sociální klima třídy, xenofóbní postoje Jak byla situace zjištěna: sledováním chování žáků, rozhovory žáků s třídní učitelkou a ŠMP Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Mgr. Vladimíra Kvitová VP, Mgr. Markéta - ŠMP Kdy bude situace řešena: ihned a bude-li třeba i nadále během školního roku S použitím jakých metod bude intervence vedena: pohovory s rodiči, besedy se žáky, pozorování žáků, dotazník, prožitkové aktivity, práce ve dvojicích a ve skupinách, modelové situace, v případě potřeby spolupráce s PPP a Policií ČR Způsob ověření efektivity intervence: sledování chování žáků ve škole i v době poledních přestávek, dotazník, spolupráce s učiteli, kteří ve třídě učí a s rodiči

9 Třída: IV. (8. a 9. roč., 8. roč. SŠ) Třídní učitel: Mgr. Markéta RPCH které budou řešeny: záškoláctví Jak byla situace zjištěna: aktuálním stavem v průběhu šk. roku 2010/2011 Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Mgr. Markéta ŠMP, Mgr. Vladimíra Kvitová VP, v případě potřeby Mgr. Miroslav Macháček ředitel školy, zástupce školské rady, odbor sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR Kdy bude situace řešena: ihned, bude-li třeba po celý školní rok S použitím jakých metod bude intervence vedena: dodatek ke školnímu řádu podrobné informace k omlouvání absence obeznámení rodičů, pohovory s rodiči a se žáky, beseda s představiteli Policie ČR na dané téma Způsob ověření efektivity intervence: čtvrtletně na pedagogické radě Datum: Jméno a podpis ředitele školy: Mgr. Miroslav Macháček Jméno a podpis školního metodika prevence: Mgr. Markéta

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Linecká Linecká ulice 43, 381 01 Český Krumlov Jméno a příjmení ředitele Mgr. A.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Hrbek Telefon na ředitele 384 490 020 E-mail na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Návrh osnovy MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice, 370 06 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Jan Pekař Telefon na ředitele 381213016

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Základní škola a Mateřská škola Sezimovo Ústí, 9. května 489, 391 02 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM QUO VADIS ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITVÍNOVSKÁ 500 Školní rok: 2014/2015 Název a adresa školy, pro Základní škola Litvínovská 500, Litvínovská 500, 190 00

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 / 2015 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední zdravotnická škola, Tábor, Mostecká 1912 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Jana Jandáčková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová

Minimální preventivní program 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 743, PSČ 55 00 Minimální preventivní program 204/205 Vypracovala: Mgr. Dana Lukešová 0 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 V naší škole při řešení sociálně patologických jevech spolupracují učitelé, popřípadě se radí výchovný poradce, školní metodik prevence, vedení školy,

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více