spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů"

Transkript

1 spol. s r.o. výrobce a dodavatel zdravotnické techniky Odběrné panely medicinálních plynů DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M KP R06 LKM R06 LKM DIN

2 OBSAH OBSAH VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvod Výrobce Schválení výrobků a kvalita výroby Záruka Poslední revize dokumentu Autorská a ochranná práva BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ODBĚRNÉ PANELY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ Popis odběrných panelů Data obecná Okolní prostředí Stručná charakteristika jednotlivých médií POKYNY PRO MONTÁŽ Panely pod omítku Panely na omítku POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU POKYNY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY Intervaly preventivní údržby Náhradní díly Postup při zjištění poruchy

3 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Úvod Tento návod je určen pouze pro Odběrné panely medicinálních plynů schválené dle kap Součástí tohoto návodu je Návod k použití terminálních jednotek-rychlospojek a nástavců. Provozovatel musí v rámci své zodpovědnosti zajistit: - dodržování místního provozního řádu, zákonů a směrnic souvisejících s bezpečností provozu, - poskytnutí návodu k použití personálu a dodržování veškerých v něm uvedených pokynů a varování do všech podrobností, - dodržení bezpečnostních opatření dle kap. 2, - panely používat v souladu s uvedenými podmínkami použití. 1.2 Výrobce s.r.o. Hegerova POLIČKA Č ESKÁ REPUBLIKA 1.3 Schválení výrobků a kvalita výroby Výroba, montáž, servis i vývoj všech výrobků firmy Daniševský s.r.o. se řídí systémem řízení jakosti dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO : Záruka Není-li v prodejních podmínkách ujednáno jinak, je záruka 24 měsíců. Uvedený termín záruční lhůty platí pro nově vyrobené zařízení za předpokladu, že byly provozovatelem objednány a výrobcem provedeny předepsané preventivní prohlídky a revize (tab.2). Dále platí, že záruka se nevztahuje na škody, jež vznikly z těchto či jiných důvodů: - neznalost či nedodržení návodu k použití, - neodborný a neautorizovaný zásah do zařízení, atd. 3

4 1.5 Poslední revize dokumentu Datum poslední revize návodu k použití Autorská a ochranná práva Autorská práva zařízení, jeho příslušenství a tohoto návodu k použití vlastní výrobce Daniševský s.r.o. Dále jsou vyhrazena všechna práva, obzvláště pro případ udělení patentů nebo zapsání užitkových vzorů. Protiprávní jednání, jež odporují výše uvedeným skutečnostem a taktéž napomáhání ke tvorbě plagiátů apod., mohou být příčinou ke vzniku odpovědnosti za vzniklé škody. 4

5 2 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 1. POZOR! Obsluhu smí provádět pouze zaškolená obsluha! Manipulovat se zařízením může pouze zaškolená obsluha (školení provádí odpovědný pracovník firmy Daniševský s příslušným osvědčením). Provádět odborné opravářské a servisní práce může pouze poučená, zaškolená a výrobcem autorizovaná osoba starší 18 let s osvědčením dle vyhlášky č.18/78 Sb., č. 21/79 Sb., č. 85/78 Sb. o odborné způsobilosti k plynovým pracím. 2. Plynová instalace odpovídá ČSN EN ISO :2009 a je zakázáno ji měnit a upravovat. 3. POZOR! Bez provedení výchozí revize plynového zařízení je zakázáno uvést zařízení do provozu! Tuto revizi je oprávněn provádět pouze revizní technik plynových zařízení. Ten posoudí, jestli se nevyskytují závady, které by bránily uvedení do trvalého provozu a je-li zařízení schopno bezpečného provozu v souladu s ČSN EN ISO a ČSN POZOR! Zvláštní pozornost je třeba věnovat nebezpečí výbuchu - je třeba zamezit jakémukoli znečištění mastnotou na zařízení u plynů O2 a N2O! Jestliže se uživatel rozhodne použít mazivo, musí být kompatibilní s plynem, na které je zařízení určeno. Každé takové rozhodnutí však vždy konzultujte s výrobcem, jinak hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu! 5. POZOR! Došlo-li k požáru, je nutno uvést v činnost protipožární zařízení. Není-li instalováno, použijte s největší účinností hasící přístroj a požár ihned ohlaste ohlašovně požárů. Povinností obsluhy je znát umístění uzávěrů plynů pro případ jejich uzavření!!! 6. Při provozu zařízení je třeba dodržovat návod k použití a předepsané intervaly preventivní údržby (tab.2). Nevhodným zacházením, zanedbáním či opomenutím systému údržby, popř. neodbornou opravou, se vystavujete zvýšenému riziku případné poruchy a tím i zkrácení životnosti! 7. Odstranění jakékoliv závady může provádět pouze výrobce nebo výrobcem autorizovaná osoba. 8. Při jakémkoli podezření na závadu je nutné urychleně kontaktovat servisní oddělení firmy Daniševský s.r.o. (viz.6.3). S pracovníky je možno závadu zkonzultovat a stanovit další postup. 5

6 3 ODBĚRNÉ PANELY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ Panel je ve zdravotnických rozvodech určen jako odběrné nebo kontrolní místo medicinálních plynů (O2, N2O, CO2, AIR) nebo vakua pro potřeby zdravotnických pracovišť. Slouží pro rychlé připojení přístrojů, které využívají medicinální plyny pro svoji funkci nebo ke kontrole tlaku plynu v rozvodu. Odběrný panel se pak skládá z korpusu (krabice) s krytem a podle typu kombinací rychlospojka-ventil-manometr. 3.1 Popis odběrných panelů Odběrné panely mohou být instalovány na omítku (LKM R06, LKM DIN) nebo pod omítku (DAN M-R06, DAN V-R06, DAN V-M, KP R06), a buď samostatně nebo v libovolně dlouhých sestavách. Panely DAN M-R06, DAN V-R06, DAN V-M lze však po doplnění o kryt použít i na zeď. Mohou být vybaveny buď pouze rychlospojkou (KP R06, LKM R06, LKM DIN) nebo kombinací rychlospojka-ventil-manometr (DAN M-R06, DAN V-R06, DAN V-M) (obr.1). Panely jsou odlišeny barevným štítkem s popisem vždy podle typu plynu. V případě panelu s rychlospojkou je navíc rychlospojka konstrukčně uzpůsobena tak, že zabraňuje vzájemnou zaměnitelnost a tím umožňuje přiřazení pouze k přípojce pro určitý plyn (podrobnosti uvedeny v Návodu k obsluze terminálních jednotek-rychlospojek a nástavců ). Na manometru (vakuometru) je možno odečítat aktuální tlak (podtlak) v daném místě rozvodu medicinálních plynů. DAN M-R06 DAN V-R06 DAN V-M Pokračování na straně 6 6

7 KP R06 LKM R06 LKM DIN Návod-ODBĚRNÉ PANELY 3.2 Data obecná Obr.1 Odběrné panely medicinálních plynů provozní tlak.-60kpa 1MPa druhy plynů O2, CO2, N2O, Air, Vac, atd. počet médií v panelu...1 rozměry panelu DAN V-R06, DAN V-M..70x127mm DAN M-R06 (pod omítku)...81x81mm DAN M-R06 (na omítku)...97x97mm materiál panelu...plast, mosaz, měď, ocel - neobsahuje žádné drahé kovy 3.3 Okolní prostředí Zařízení může pracovat v rozsahu teplot 20 C až +60 C při relativní vlhkosti 30% až 75%. Vyznačuje-li se pracovní prostor zařízení ztíženými podmínkami (vlhkost, prašnost, vibrace apod.), je nutné její použití konzultovat s výrobcem. Po konzultaci lze také dodat panely v nemagnetickém provedení. 3.4 Stručná charakteristika jednotlivých médií Kyslík (O2) hustota (při 0 C a tlaku 101,3kPa), 1,429 kg/m 3, bod tání 218 C, bod varu -183,6 C. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nejedovatý, nehořlavý. Hoření však silně podporuje a s hořlavými plyny tvoří výbušné směsi. Kapalný kyslík je modravá tekutina, na volném vzduchu se rychle odpařující. Pro svou nízkou teplotu varu 183 C je velmi nebezpečný ve styku s kapalinou vznikají vážné popáleniny. Organické látky, 7

8 zejména tuky a oleje se ve styku s kyslíkem explozivně zapalují. Kyslík se vyrábí podle ČSN buď jako technický nebo lékařský. V lékařství se používá zejména pro podporu dýchání a pro pohon ventilačních přístrojů. Oxid dusný (N2O) hustota (při 0 C a tlaku 101,3kPa) 1,978 kg/m 3, bod tání -102,4 C, bod varu 88,5 C. Bezbarvý plyn, téměř bez chuti a zápachu (příjemná sladká příchuť). Je nehořlavý, hoření však podporuje větší měrou než vzduch. S vodíkem tvoří výbušnou směs. Vdechování s kyslíkem v poměru 4:1 způsobuje bezvědomí. V lékařství je znám pod názvem rajský plyn. Po delší době vdechování bez kyslíku může způsobit i zadušení. Je značně těžší než vzduch, po vypuštění klesá k zemi, kde se hromadí. Oxid uhličitý (CO2) specifická hmotnost 1,977kg/m 3. Bezbarvý plyn nakyslé chuti a štiplavého zápachu, je nehořlavý, v tuhém stavu jde o bílou, tvrdou hmotu. Za obyčejné teploty se mění v plyn. Tlumí hoření, při 4% CO2 ve vzduchu uhasíná hořící plamen. Není jedovatý, ale brání dýchání. Při obsahu 15% CO2 v ovzduší se člověk zadusí. Stlačený vzduch (SV) specifická hmotnost 1,293 kg/m 3. Vzduch je směs několika plynů, bezbarvý, bez zápachu. Kvalita závisí hlavně na způsobu výroby. Pro zdravotnické účely musí mít odpovídající stupeň čistoty a nesmí obsahovat mastnoty. Kvalitu vyráběného vzduchu jednoznačně určuje norma ČSN EN ISO , vzhledem k použití směšování s kyslíkem (vytváří směsný plyn) je zařazen do vyhrazených plynových zařízení kategorie C,F a to i do přetlaku 1MPa. 4 POKYNY PRO MONTÁŽ 4.1 Panely pod omítku (DAN M-R06, DAN V-R06, DAN V-M, KP R06-obr.2) Při instalaci panelů pod omítku musí být zajištěna velikost otvoru dle typu panelu (tab.1). Tab.1 Doporučené montážní otvory TYP PANÝLKU DOPORUČENÝ MONTÁŽNÍ OTVOR (šxvxh) DAN M-R06 74x120x48 DAN V-R06 74x120x48 DAN V-M 74x120x48 KP R06 85x75x45 8

9 V průběhu instalace panelu je vhodné pracovat pouze s korpusem panelu. Z tohoto důvodu je nutno odstranit bílou krytku z točítka ventilu, povolit šroub a demontovat řídící ventil (platí pro panely DAN V-R06 a DAN V-M). Dále odšroubovat dva šrouby krytu a vyjmout ho. Tím se získá tělo panelu. Do připraveného otvoru vložit panel. Během samotné instalace je třeba dodržet přípustnou odchylku ±2mm na přední straně těla panelu (bez víka) od okraje otvoru. V případě, že tato podmínka nebude dodržena, může dojít k tomu, že kryt panelu bude špatně přiléhat k omítce. Pro připojení panelu k rozvodu jsou v horní části vyvedeny měděné trubky s hrdlem, které asi o 200mm převyšují vnější obrys horní strany panelu. Před instalací panelu je nutno tyto trubky přizpůsobit! Vložit trubky rozvodu do hrdla na vstupu panelu a připájet pájkou Ag45Cu (trubky rozvodu plynu musí být měděné). Po instalaci a závěrečných úpravách omítky se pak přišroubuje zpět na svoje místo kryt a točítko ventilu. Během zpětné instalace krytů se řiďte jejich označením, aby nedošlo k záměně plynů! 9

10 10

11 4.2 Panely na omítku (LKM R06, LKM DIN, DAN M-R06, DAN V-R06, DAN V-M -obr.3) Návod-ODBĚRNÉ PANELY Instalace panelů na omítku je totožná jako pod omítku, ale není nutný montážní otvor. Panel se na zeď uchytí čtyřmi šrouby. V případě panelů DAN M-R06, DAN V-R06 a DAN V-M je navíc nutno použít speciální kryt. 11

12 Demontáž krytu panelu Vstup do panelu z rozvodného potrubí Šrouby pro uchycení na zeď LKM R06, LKM DIN Vstup do panelu z rozvodného potrubí Demontáž krytu panelu Zpětná montáž krytu panelu Kryt Šrouby pro uchycení na zeď DAN M-R06, DAN V-R06, DAN V-M Obr.3 Montáž panelu na omítku 12

13 5 POKYNY PRO PROVOZ A OBSLUHU POZOR! Odběrné panely smí obsluhovat pouze zaškolená obsluha! Panely jsou vybaveny buď pouze rychlospojkou (KP R06, LKM R06, LKM DIN) nebo kombinací rychlospojka-ventil-manometr (DAN M-R06, DAN V-R06, DAN V-M). Při připojování nástavců plynových hadic do rychlospojek se vždy obsluha musí řídit Návodem k obsluze terminálních jednotek-rychlospojek a nástavců. U panelů DAN V- R06, DAN V-M se otočením točítka ventilu vpustí tlak do rychlospojky (manometru). Ovládací ventil se zavírá ve směru hodinových ručiček a otevírá v opačném směru. Pro uzavření je nutno použít přiměřené síly! Z manometru (vakuometru) lze odečíst aktuální tlak (podtlak) medicinálního plynu v rozvodu. Po ukončení odečítání údajů z manometru nebo odběru plynu je nutno uzavřít řídící ventil. Při jakékoli manipulaci se zařízením se obsluha musí řídit návodem k použití. Mytí vnějších ploch se provádí běžnými saponátovými a dezinfekčními prostředky, které svou nadměrnou agresivitou neznehodnocují povrch zařízení. Mytí a stírání se provádí vlhkými hadříky a je třeba dbát, aby mycí roztok nezatékal do vnitřního prostoru. Tuto dokumentaci výrobku uschovejte po celou dobu technického života: protokol o předání a převzetí díla, zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, protokol o zaškolení obsluhy, prohlášení o shodě. 6 POKYNY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY 6.1 Intervaly preventivní údržby Preventivní údržbu a odstranění jakékoli závady může provádět pouze výrobce nebo výrobcem autorizovaná osoba! Při předání nebo uvedení zařízení do provozu je předána servisní kniha, kterou musí potvrdit dodavatel i odběratel. Dále v ní musí být vyplněno datum uvedení zařízení do provozu. Zástupce uživatele potvrdí převzetí knihy svým podpisem. Servisní kniha musí být vedena po celou dobu technického života zařízení (10 let). Po uplynutí poloviny doby technického života se po předložení servisní knihy a na základě stavu zařízení posoudí možnost provedení generální opravy. Její rozsah a následný systém údržby se stanoví jednotlivě podle stavu konkrétního výrobku. Uživatel je povinen řádně vést servisní knihu a zajišťovat předepsané prohlídky (tab.2), jinak může dojít k zaniknutí práv plynoucích ze záruční lhůty a zvýšení pravděpodobnosti poruchy. 13

14 Tab.2 Intervaly preventivní údržby Druh preventivní údržby denně Termín od uvedení do provozu Provozovatel Autorizovaná firma 1x za měsíc po 2 měsících po 12 měsících po 24 měsících po 3 letech po 4 letech po 5 letech Kontrola těsnosti rozvodu MP Kontrola vyhrazeného plyn. zařízení dle vyhlášky č.85/1978 Sb. 3, odst.4 Revize rozvodu MP dle vyhl. č.85/1978 Sb. 4, odst.3 Bezpečnostní kontrola dle zákona 123/2000 Sb.(pouze ve zdravotnictví) Generální oprava x x x x x x x x x x x Kontrola těsnosti rozvodu MP kontrola pěnotvorným roztokem (indikátorem netěsností), zda nedochází k úniku média v místě těsnění, v případě mírného úniku profouknout provozním médiem, při dalším úniku uzavřít a kontaktovat výrobce. Odstranění jakékoliv závady může provádět pouze výrobce nebo výrobcem autorizovaná osoba! 6.2 Náhradní díly Vždy používejte náhradní díly vyráběné a dodávané firmou Daniševský s.r.o. Při použití náhradních dílů jiného výrobce by mohlo dojít k poruše funkce výrobku! 6.3 Postup při zjištění poruchy Při jakémkoli podezření na závadu je nutné urychleně kontaktovat servisní oddělení firmy Daniševský s.r.o. S pracovníky je možné závadu zkonzultovat a stanovit další postup. 14

15 Kontakt: DANIŠEVSKÝ s.r.o. Hegerova 987 Polička, tel.: fax: mobil: (servisní oddělení) Firma Daniševský s.r.o. je schopna zajistit servis do 24 hod. od nahlášení havárie. Veškeré práce jsou prováděny na základě objednávky uživatele! 15

16 POZNÁMKY 16

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem.

ORGANIZACE. Místní provozní řád kotelny NÁZEV PŘEDPISU. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. Zpracovatel neručí za případné škody vzniklé aplikací této předlohy nesprávným způsobem. ORGANIZACE NÁZEV PŘEDPISU Místní provozní řád kotelny Zpracoval Schválil datum vydání datum účinnosti Č Á S T P

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI PRO PONORNÉ KALOVÉ ČERPADLO EFRU PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1.0 VŠEOBECNÉ ÚDAJE 2.0 BEZPEČNOST 3.0 DOPRAVA, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ 4.0 POPIS VÝROBKU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ 5.0

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více