př.n.l. Podle židovských pramenů označuje toto datum stvoření světa. Tento termín se používá již od 11. století před Kristem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "07.10.3761 př.n.l. Podle židovských pramenů označuje toto datum stvoření světa. Tento termín se používá již od 11. století před Kristem."

Transkript

1 6000 let Židovské dějiny ve spojitosti s dějinami Lužice 1 Počátky židovského letopočtu Doba měděná (chalkolithikkum) 3761 před Kristem (před naším letopočtem = př.n.l.) př.n.l. Podle židovských pramenů označuje toto datum stvoření světa. Tento termín se používá již od 11. století před Kristem. Latinské anno mundi (AM) = Rok světa resp. Rok od stvoření světa (Židovská světová epocha) Vysazují se olivové stromy a vyrábí se první olivový olej. Ke schopnosti vyrábět keramiku přistupuje i umění těžit kovy. V Kanaanu vznikají městské státy osídlované Semity rok od stvoření světa Ranná doba bronzová 3000 před Kristem až 2000 před Kristem 2500 před Kr. Potopa světa 2500 před Kr. Potopa Světa. Podle Mojžíše 1. 6 až 9 přežívá Noe a jeho rodina a také jeden pár od všech zvířat potopu Světa pomocí archy (lat. truhly ). Holubice s olivovou větvičkou potvrzuje Noemovi konec potopy. Díky duze se mezi Bohem a lidmi končí Starý zákon. Noe se stává prvním vinařem ve světových dějinách před Kristem Pyramidy v Gize Střední doba bronzová 2000 před Kristem až 1600 před Kristem 1900 před Kristem Abraham, napůl kočovník z Mezopotámie, se dožívá božího zvolání: Jeho následovníkům, kterých má být tolik, jako je hvězd na nebi, je zaslíbena země Kanaan. Za znak tohoto spolku se považuje obřízka všech mužských rodinných příslušníků. Abraham, jeho syn Izák a vnuk Jakob se považují za patriarchy lidu Izraele. Jméno Izrael bylo Jakobovi propůjčeno, protože bojoval s Bohem.

2 Úrodný půlměsíc Dnešní země Izrael se ve starých dobách rozkládala na jedné z největších mezinárodních obchodních cest: na spojnici mezi úrodnou dvouproudovou zemí na severovýchodě (dnešní Irák) a Nilem na jihozápadě. V Ugaritu (dnešní Sýrii) vzniká kolem roku 1400 před Kristem první abeceda uspořádání 31 písmenných znaků do klínového písma Pozdní doba bronzová 1600 př. Kr př. Kr. 18. století př. Kr. Jakob (Izrael) má 12 synů. Oblíbený syn, Josef, byl svými bratry pro nenávist a ze žárlivosti prodán do Egypta. Tam na dvoře faraóna udělá kariéru a jako ministr získává odpovědnost za uskladňování a rozdělování potravin. O pár let později vyžene hladomor následovníky Izraele se svými rodinami do Egypta. Respektované postavení jejich bratra Josefa jim umožní, aby tam zůstali a tak přežili př. Kr. Hyksové se stěhují do delty Nilu Rodiny 12 synů Izraele zůstávají v Egyptě a usídlují se v provincii Goshen. Za několik let se lid Izraele stává tak početným, že Egypťané toto pociťují jako hrozbu. Izraelité jsou zotročováni. Aby se zabránilo jejich dalšímu rozrůstání, přikazuje faraón usmrcení všech jejich nově narozených chlapců. V té době narozený Mojžíš přežívá jako adoptivní syn faraónovy dcery. Vyrůstajíc u královského dvora pozoruje bídu svého lidu př. Kr. Vystěhování z Egypta 1250 př. Kr. Mojžíš je povolán, aby vyvedl lid Izraele z egyptského otroctví. Deseti pohromami si Bůh vynutil propuštění svého lidu. Po nádherném procházením Rudým mořem a celkem čtyřiceti letech putování pouští zabírá 12 kmenů Izraelců zemi Kanaan, úrodnou zemi, která splňuje všechny předpoklady k životu. Osvobození z Egypta je věnován svátek Pasah. 10 přikázání Bůh dává lidu Izraele 10 přikázání: Já jsem pánem, tvým Bohem. Nesmíš mít žádné jiné Bohy kromě mne a dělat si moji podobiznu. Nesmíš vyslovovat mé jméno nadarmo, musíš dodržovat sabbat, ctít matku a otce, nesmíš zabíjet, cizoložit, krást, pomlouvat bližního svého a žádat jeho manželku nebo jeho majetek. Těch 10 přikázání je dodnes základem našich právních norem. Doba izraelských králů 1025 př. Kr. 587 př. Kr př. Kr. David dobývá Jeruzalém

3 1000 př. Kr. David dobývá jebusitický Jeruzalém a činí město jeho hlavním městem. Od jednoho Jebusity kupuje jeho humna a na tomto místě zřizuje oltář jako svatyni. Převedením spolkové správy do Jerusalema činí město vedle politického také kultovním centrem. Král David buduje mocnou královskou říši a dodnes je uctíván jako nejlepší král, jakého kdy Izrael měl. 953 př. Kr. Budování chrámu 953 př. Kr. Davidův syn Šalamoun, který přebírá trůn po otci, zřizuje první židovský chrám na místě bývalého humna. Šalamoun se vyznačuje obzvláště velkou, od Boha danou moudrostí. Nevede žádné války, což jeho zemi přináší velký blahobyt. Zdráhání se jeho následovníka ulehčit daňové břemeno vede k rozdělení říše: Izrael na severu a Juda na jihu. Tím se rozhodujícím způsobem říše oslabí. Perská doba 587 př. K. 332 př. Kr. 587 př. Kr. Babyloňané bourají chrám Obě královské říše Izrael a Juda zažívají střídající se krále a musí se bránit proti různým velmocem ve svém okolí. Roku 722 př. Kr. podléhá Izrael Asyřanům, jeho obyvatelé jsou vystěhováni (ztracené kmeny). V roce 586 př. Kr. je Juda dobyta Babyloňany. Její obyvatelstvo je deportováno, Jeruzalém a chrám se bourají. Juda se stává babylonskou provincií. 445 př. Kr. Hradby Nehemia Po vítězství Peršanů nad Babyloňany získávají Židé roku 538 před Kristem od perského krále Kyrose II. svolení vrátit se zpět do Jeruzaléma a město znovu vybudovat. Roku 520 př. Kr. začíná stavba druhého chrámu, který byl roku 519 před Kristem vysvěcen místodržícím Nehemia. Tento v Babylóně narozený Žid uspořádá roku 445 př. Kr. znovuvybudování městských hradeb Jeruzaléma. Helenistická doba 332 př. Kr. 63 př. Kr. 333 př. Kr. Alexander Veliký poráží Peršany 333 př. Kr. Alexander Veliký poráží Peršany u Issos. Juda přechází pod makedonské panství. Po jeho smrti se Juda stává předmětem sváru Diadochenů. Za Antiocha IV. se v roce 167 př. Kr. zakazuje židovská chrámová služba a chrám se znesvěcuje. Plánuje se chrám boha Zeuse. Mnoho Židů odchází do Diaspory do Egypta. V III. století před Kristem se knihy Starého zákona překládají do řečtiny.

4 Panství Makaberů 164 př. Kr. Povstání Makaberů Rok 164 př. Kr. Religiózní potlačení vede ke vzpouře Židů proti Antiochusovi IV. V roce 164 před Kristem dochází k povstání pod vedením vůdce rebelů Makabeusem z Judy. Výsledkem toho bylo osvobození Jeruzaléma a očištění chrámu. Až dodnes připomíná židovský svátek Chanukkah tuto událost - vysvěcení chrámu. Začíná století nezávislosti. Římská doba 63 př. Kr. 324 po Kr. V roce 63 př. Kr. Římané dobývají Jeruzalém Začleněním Judy do Říše římské začíná v roce 63 př. Kr. nová doba cizí nadvlády. Za Herodese Velkého, položida, se velkolepě buduje a zkrášluje druhý chrám. Židovský kult zůstává za jeho panství nedotčen. Po jeho smrti se římská provincie Juda dělí mezi jeho syny Archelaa, Herodese Antipase a Herodese Philippose. Noví mocipáni zesilují tlak proti Židům. 37 př. Kr. Herodes se stává králem 165 př. Kr. 70 po Kr. Essenští v Qumranu. Židovská obec Essenských žila v Qumranu u Mrtvého moře podle ústavy podobné řádu. K jejich každodenní práci patřilo čtení písma, modlitby a opisování biblických textů. Zhruba o 2000 let později, v roce 1947, byly takové role s písmem objeveny v jeskyních, ukryté v hliněných hrncích. Role Jesaja je dnes nejstarší rukopis bible a je vystavena v izraelském muzeu. Římská doba 63 př. Kr. 324 po Kr. 30 př. Kr. Augustus, římský císař Jan Křtitel Jan Křtitel, syn židovského duchovního Zachariáše, nastupuje kolem roku 28 po Kristu jako kazatel pokání. Vyzývá lid v očekávání přicházející Boží říše k obrácení (pokání) a křtí ji ve znamení odpuštění. Podle Nového zákona pokřtí i Ježíše. Na přání Herodese Antipase, ženy Herodovy a její dcery Salome byl sťat, poté co kritizoval cizoložství krále.

5 př. Kr. I po Kr. chybí rok nula 1 Počátek křesťanského letopočtu Křesťanská epocha, která se po letech počítá od narození Krista (AD = anno domini = rok páně) se v 6. století poprvé použila díky římskému mnichovi Dionysiovi Exiguusovi a byla anglickým Benediktinem a učencem Beda v 8. století zavedena do historiografie. Dějepisec Josephus Flavius ( po Kristu) sepisuje Dějiny židovské války. Narodí se Ježíš Ježíš Narodil se žid Ježíš. V roce 27 po Kristu začíná kázat v Galilei. Ježíš je ústřední postavou křesťanství, syn Boží a středem zvěstování v Novém zákoně a v křesťanském kázání. V roce 30 po Kristu je ukřižován římským prokurátorem Pontským Pilátem. Ježíš Kristus vyplývá z řeckého tvaru židovského jména Jeschua ( Jahwe je sláva ) a přijmení Christos ( Pomazaný, král ). 30 Smrt Ježíše a zmrtvýchvstání: Nejen v bibli byla potvrzena smrt Ježíše na kříži. Jeho smrtí se podle křesťanského vyznání urovnala každému člověkovi cesta zpět do společenství s Bohem. Ježíšovo zmrtvýchvstání potvrzené v Novém zákoně (velikonoční událost) tvoří základ křesťanství. Křesťanskými svátky Vánocemi, Velkým pátkem a Velikonocemi se každoročně připomíná narození, úmrtí a zmrtvýchvstání Ježíše. 60 Paulus von Tarsus v Římě Židovské ukládání do hrobu (skalního hrobu) Podle židovského chápání se zmrtvýchvstání váže k jednomu pohřebišti. Samostatné hroby nejsou známé, ale mrtví se ukládají ke svým otcům. Pomazání mrtvých umožňuje rychlý rozklad. Skalní hroby jsou jeskyně uzavřené velkým kamenem, nacházející se mimo osady. Považují se za nečistá místa. K pohřbům patří vícedenní rituály s nářkem Plinius mladší Lisování oliv Do Římské éry patří technická novinka: při získávání olivového oleje je pákový lis nahrazen šroubovým lisem. Olivový olej byl jedním z nejdůležitějších exportních zboží Izraele. Už král Šalamoun financoval cedrové dřevo pro chrám s olivovým olejem. Římský badatel Plinius velebil izraelské olivy, protože ony ačkoliv jsou malé a mají málo dužiny, přece jen dávají velké množství oleje, který se vyvážel do Říma.

6 70 Titus ničí chrám 70 Kvůli přibývajícím obtížím opouští většina Židů svou vlast. Roku 66 po Kristu dochází k povstání horlivců. Titus, syn císaře Vespasiana, dobývá v roce 70 Jeruzalém a ničí chrám a tím i církevní a politické centrum židovství. Poslední židovští povstalci se kolektivní sebevraždou v pevnosti Massada vyhnuli v roce 73 římské nadvládě. 132 Císař Hadrian Zákaz židovské obřízky vede k poslednímu velkému vzbouření proti Římu, vedenému Simonem Bar Kochbou v roce 132. Židovští bojovníci získávají zpět vetšinu území Juda a drží ho tři roky. Římská armáda povstání krvavě potlačuje. Hadrian znovu buduje Jeruzalem a nazývá ho Aelia Capitolina. Židé už nesmějí do města vstoupit a vykonávat svoje náboženství. Byzantské panství Konstantin Veliký si upevňuje svoji samovládu v Říši římské. Už v roce 313 legalizuje křesťanství. V okolí Jeruzaléma se zřizují důležitá křesťanská místa. Země se stává Svatou zemí křesťanů. Židé smějí vstoupit do města Jeruzaléma pouze jednou za rok, v den zničení chrámu. Země Juda, mezitím pojmenována jako Syria Palaestina, je osídlována lidmi nežidovského původu. 614 židovské pronásledování křesťanů Peršané, vedle Byzance druhá velmoc, dobývají Svatou zemi. Je deportováno 37 tisíc křesťanů. I svatý kříž je z hrobového kostela odvlečen do Persie. Jeruzalém je teď pod vládou Židů, kteří nechali zůstávající křesťany si vybrat mezi zřeknutím se své víry nebo smrtí. Roku 628 poráží byzantský císař Herakleios Peršany a přiváží kříž zpátky Mohamedova smrt Mohamed Zakladatel islámského náboženství, Mohammed (arabsky Velebený ) (Muhammad), vlastně Abul Kasim Muhammad Ibn Abd Allah, se narodil kolem roku 570 v Mekce. Jako obchodník přišel do styku se židovským a křesťanským učením. Má vizionářský zážitek a vede válku jinak než Ježíš, aby rozšířil své nové náboženství. Žení se jako devítiletý se svou milovanou ženou Aischou. Umírá roku 632 v Medině. Arabská nadvláda Byzanťané jsou poraženi 636 Roku 636 je u Yarmuku poraženo vojsko Byzanťanů. Arabové zřizují z arabského poloostrova říši, která se rozprostírá od Persie až k Atlantiku. Do této říše je začleněna Palestina. Mnoho Židů (i křesťanů) se obrátilo k islámu. Ačkoli byli Židé

7 početně silně redukováni, podrželi si statečně svoji náboženskou identitu a své národní vědomí. Bylo jim dovoleno znovu žít v Jeruzalémě Zničení hrobového kostela Kolem roku 700 Kalif Abd el-malik zřizuje na místě chrámu skalní chrám. Jeruzalém (v Koránu se neuvádí) se tak stává třetím nejdůležitějším muslimským městem. Turečtí žoldáci utlačují obyvatelstvo. Od roku 1004 El Hakim pronásleduje všechny obyvatele, kteří nemají muslimský původ. Roku 1009 je Hrobový kostel zničen, 1078 zabíjejí Seldschuckové (staroturecký panovnický rod) křesťanské poutníky. Tento vývoj spouští křižácké výpravy. Křižáci Saladin vyhrává 1095 Papež Urban II. povolává křesťany do války proti Islámu. Roku 1099 začíná první křižácká výprava. Dne 15. června 1099 dobývají křižáci po 39 dnech obležení pod vedením Gottfrieda von Boullions Jeruzalém. Zabíjejí Muslimy i Židy. Stát křižáků je chráněn velkým počtem obrovských hradů. Roku 1187 poráží Saladin křižáky u Hörnern von Hittim končí stát křižáků, Akko padá. Panování Mameluků IV. luteránský koncil Židé u nás IV. luteránský koncil v Římě v roce 1215: bylo konstatováno, že Židé musí být označeni. Výsledkem toho je židovský klobouk, známý v Německu. Židé nesmí získat žádnou zemi, nesmí nosit zbraně, provozovat nějaký cech a nesmí mít žádná občanská práva a i tím také žádné veřejné funkce. Únor 1349: záhuba Židů v celém markrabství Míšeň. Byla jim dávána vina za mor Španělští Židé přicházejí Mamelukové [arabsky otroci ] (Mamelukové), původně vojenští otroci tureckého, kavkazského nebo slovanského původu, kteří od 9. století vykonávali v Egyptě a Sýrii válečnou službu a v následujících stoletích až do osmanské nadvlády (1516/17) ovládali tyto oblasti až po Káhiru. Jejich vliv v politice a v administrativě trvá až do roku 1811, než je Mehmet Ali nechává vyloučit formou masakru. Roku 1492 se přistěhovali španělští Židé po jejich vyhnání z vlasti Zlatá bula Židé u nás: V 1356 je ve Zlaté bule (nejdůležitější základní zákon ve Svaté římské říši) upraveno, že si hrabata znovu smějí držet Židy. Od roku 1368 je markrabě Friedrich III.

8 připraven, vzhledem k negativním následkům vyhnání Židů z jeho panství, znovu Židy přijmout. V roce 1411 byli Židé vyvlastněni. Roku 1430 vyhošťuje Friedrich Dobrotivý všechny Židy ze Saska se narodil Luther Židé u nás: přes svůj značný hospodářský prospěch zažívají Židé skoro denně osočování. Naposled musejí ustoupit prolhané společnosti, ve které víra a skutky jsou dvě protichůdné věci. Ačkoliv by se měla společnost zlepšovat díky reformaci, zůstává Židům, v neposlední řadě díky působení Luthera, nové usazení se v mezitím protestantském Sasku zakázáno. Osmanská říše (Turkové) Turkové dobývají Jeruzalém 1517 Lutherova reformace Osmanská říše Roku 1516 zemi zabírá ottomanský císař Selim I. Pod jeho synem Suleimanem Nádherným ( ) zažívá obyvatelstvo země dobu rozkvětu. Mnozí Židé vyhnaní ze Španělska nacházejí v turecké říši útočiště. Někteří přicházejí do Palestiny, oživují tamní židovské obce a dělají Zefat centrem Kabbaly (mystika a tajné učení) Petach Tikwa první židovská selská osada Konec 16. století začíná zánik otomanské říše. Země se stává obětí stálých loupežných výprav Beduínů. V 19. století narůstá vliv Západu. Stavějí se železnice, přicházejí evropští misionáři a přinášejí sebou moderní lékařská a pedagogická zařízení. Po roce 1700 se východoevropští Židé stěhují do Jeruzaléma: od roku 1840 tvoří většinu obyvatelstva vznik Sionismu Sion Předizraelský název jedné věžové hory na jihovýchodním svahu Jeruzaléma, poté také severní přilehlé chrámové hory; V bibli označení pro Jeruzalém jako Boží město a synonymum pro sídlo boha Izraele. Sionizmus (označení ražené od 1893) je politickým (národním) a sociálním hnutím k dosažení svobodného židovského státu v Palestině jako uskutečnění tisíc let starého snu Izraelitů Dr. Herzl Židovský stát Eleaser B. Jehuda vyvíjí moderní hebrejštinu (Ivrit)

9 Dr. Theodor Herzl Rakouský spisovatel židovského původu, zakladatel politického Sionismu ( Židovský stát, 1896); svolal roku 1897 světový, aristokraticky vedený, židovský sionistický kongres do Basileje; v románu Staronová země (1902) popsal stát. Britský mandát /18 Britové dobývají Palestinu 1914 Turecko vstupuje po boku Německa a Uhersko-Rakouska do 1. světové války. 1917/18 jsou Turci díky Velké Británii poraženi v Palestině. Britský ministr zahraničí Balfour oznamuje roku 1917 usnesení jeho vlády o vytvoření židovské domoviny v Palestině kapitulace osmanské říše Lawrence von Arabien 1922 první rozdělení Palestiny 1922 První rozdělení Palestiny: Britové zakládají jeden arabský stát východně od Jordánu (Transjordánsko), ten vzniká v r jako Jordánsko. V Transjordánsku neexistuje žádné židovské přistěhovalectví. Západně od Jordánska (Cisjordánsko) má vzniknout židovský stát. Tam z Hitlerovského Německa a po 2. světové válce prchají Židé z celé Evropy. Z části byli zadrženi Brity a posláni zpět Nacizmus (NS) Holokaust Jako Holocaust (řecky úplně spálený) nebo Schosh (hebrejsky velká katastrofa ) se dnes označuje systematické vyvraždění zhruba 6 milionů lidí nacisty, které oni označovali za Židy. Vyloženým cílem vlády nacistů bylo kompletní vyhlazení evropských Židů za použití průmyslových metod historicky jedinečný zločin. Stát Izrael 1948 až dodnes 1947 OSN: druhé dělení Palestiny Den před uplynutím britského mandátu vyhlásil David Ben Gurion stát Izrael: Jsme realisté, protože věříme na zázrak". Dne přepadly státy Jordánsko, Egypt, Irák, Sýrie, a Libanon Izrael, aby nahnaly Židy do moře. Východní Jeruzalém a Západní Jordánsko připadly Jordánsku. Na začátku bojů opouští většina Arabů zemi na doporučení agresorů (vznik problému s běženci).

10 1956 Egypt zestátnil Suezský průplav 1965 Válečné tažení na Sinai Egypt blokuje námořní cestu v Rudém moři a umísťuje vojska na Sinaiském poloostrově. Izrael vede první úder, zdolává egyptská vojska a ruší námořní blokádu. Anglie a Francie současně bombardují egyptská vojenská zařízení. Egypt souhlasí s umístěním jednotek OSN a s trvalým otevřením námořní cesty. Porušení smlouvy Egyptem rozpoutává v roce 1967 Šestidenní válku Izrael schvaluje ústavu Přistěhovalectví Aiija Několik let před vypuknutím 2. světové války Sionisté varovali před tím, že by miliony Židů mohly přijít o život, kdyby se zablokovala cesta do Palestiny. Britové stanovili, že jich ročně nesmí přijít více než I přes holocaust na tom Britové trvali a na Kypru vznikaly tábory. To vedlo k ilegálnímu přistěhovalectví, např. potopením lodí. Po založení státu proudily miliony Židů do Izraele Šestidenní válka června 1967 Izraelská preventivní válka po mobilizaci v Sýrii a Egyptě. Izrael ničí egyptské vzdušné síly na zemi a získává kontrolu nad vzdušným prostorem. Jordánsko obsazuje hlavní stan OSN v Jeruzalémě. Izrael dobývá Západní mělčinu, Pásmo Gazy, Sinaiský poloostrov, a Golanské výšiny. Vrcholem bojů je zabrání Východního Jeruzaléma. Po 2000 letech je Zeď nářků opět v židovských rukách Válka na Jom Kippur 1973 Na Jom Kippur (Den smíření) přecházejí Egypťané Suezský průplav a Syřané Golanské výšiny. Izrael je zcela nepřipraven. Během motliteb v synagogách lítají izraelské nadzvukové stíhačky nad zemí, aby oznámily válku, neboť v tento den nevysílá ani rozhlas, ani televize. Izrael mobilizuje a odráží zpět Syřany až 40 km před Damašek a Egypťany až 100 km před Kahiru Mír s Egyptem 1979 V Camp Davidu / Washington D.C. podepisuje Izrael a Egypt mírovou smlouvu, první smlouva arabského státu s Izraelem. Bojkot smlouvy od většiny arabských států a PLO. 1980: Knesset prohlašuje Jeruzalém věčným hlavním městem Izraele. 1981: Islámská světová konference vyzývá ke Svaté válce k osvobození Jeruzaléma 1981: Izrael anektuje Golanské výšiny

11 1990 Navázání diplomatických vztahů NDR-Izrael Konflikt na Blízkém východě od : 1. Libanonská válka, Boj proti PLO 1987: 1. Intifáda 1991: Irácké nálety na Izrael 2000: 2. Intifáda 2006: 2. Libanonská válka, Boj proti Hisbollah 2006: Německá armáda chrání Izrael ve Středozemním moři po holocaustu významný mezník 2008: Válka v Pásmu Gazy 2009 Vytvoření této časové osy od roku 1990 až do pádu Berlínské zdi žilo v Německu ještě 30 tisíc Židů, převážně přeživších holocaust. O 20 let později vzrostl počet v Německu žijících Židů na 200 tisíc, převážně přistěhovalců z Východní Evropy. Židovské obce v Sasku se rozrostly na více než členů (stav roku 2008). Na mnoha místech v Německu se znovu postavily synagogy. Budoucnost Židé očekávají příchod Mesiáše (Pomazaného), křesťané očekávají návrat Ježíše Krista a s jeho příchodem vzkříšení. Nikdo nezná okamžik návratu Ježíše, přijde neočekávaně! Pokud by tu byl Mesiáš, mohli bychom se ho zeptat, zda je zde poprvé nebo podruhé. Konečně by došlo k porozumění mezi Židy a křesťany!

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie

Sýrie a Izrael. Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz. ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie ČVUT v Praze Stavební fakulta, katedra mapování a kartografie Sýrie a Izrael Prof.Dr.Ing.Karel Pavelka E-mail: pavelka@fsv.cvut.cz Laboratoř e fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Sýrie 2400 př.n.l.

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL

STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL STAROVĚKÁ FÉNICIE, KANAÁN A IZRAEL Anotace: Materiál je určen k výuce dějepisu v 6. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s pojmy a informacemi o starověké Fénicii, Kanaánu a starém Izraeli. Základní pojmy polyteismus

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh

Judaismus hebrejská bible - tóra jediný všemocní Bůh Judaismus יהדות Judaismus hebrejská bible - tóra připisovaný autor: Mojžíš předznamenává základní prvky náboženství zmiňuje historii Izraelitů. jediný všemocní Bůh stvořitel a prapůvodce vesmíru nemá žádnou

Více

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL

OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL OBLAST SYROPALESTINY SÝRIE, FÉNICIE A STAROVĚKÝ IZRAEL Syropalestinská oblast původní název Kanaán (někdy též Kenaan, Kenaán, Kanaan, Kenán, Kanán, apod.) je jedno z označení pro území Předního východu,

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/ Tento projekt je Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Zimová. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Arabsko-izraelské války

Arabsko-izraelské války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 6.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 7.června 2013 Autorem materiálu

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Starověká Palestina Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0204 Na pobřeží Středozemního moře na jih od Foinikie se usazoval mořský kmen Pelištejců okolo roku 1200 př. n. l. V této době bylo území pod nadvládou

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Jméno Izrael. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.již přes 3000 let v běžném i náboženském. Obsah

Jméno Izrael. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.již přes 3000 let v běžném i náboženském. Obsah Obsah Jméno Izrael...5 První historická zmínka...6 Starověká pevnost Masada...6 Sionismus a britský mandát...7 Britský mandát Palestina (1920)...8 Židovská imigrace pokračovala...8 Vzestup nacismu...9

Více

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14

VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 VY_12_INOVACE_A_PD_2.SADA_14 Název klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Označení v TK: EU-I/2A-PD-2.sada-č.14 Autor: Mgr. Petr Drkal

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59

Obsah. Obecné souvislosti 15. NovÁ KŘESŤANSKÁ ŘÍŠE 39 ÚVOD II MUSLIMSKÝ ZÁBOR 47 PRVNÍ KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA 59 Obsah ÚVOD II Obecné souvislosti 15 v SALOMOUNŮV CHRÁM 17 Šalomounův chrám 18 Posvátný původ Jeruzaléma 21 Země zaslíbená 23 Město krále Davida 24 Archa úmluvy 25 Humno Sión 25 Davidova a Šalomounova říše

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY

OBSAH. Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY OBSAH Úvod 13 Egejský svět a východní Středomoří 21 Foinícká kolonizace západního Středomoří 26 STAROVĚKÉ STÁTY A KULTURY Vzestup a pád novoasyrské říše 37 Úvod 37 Bilance po přelomu tisíciletí 38 Nepřímá

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael

judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika Izrael jako biblický a historický Boží lid a novodobý stát Izrael Judaismus Důležité výrazy k judaismu podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Reformace Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l.

NADVLÁDA MAKEDONIE př. n. l. VY_32_INOVACE_D_373 NADVLÁDA MAKEDONIE 338 323 př. n. l. Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 16. 3. 2013 Datum pilotáže: 25. 3: 2013 Metodika: pomocí prezentace přiblížit

Více

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A

Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A 6. ročník Vypracovala: Mgr. Věra Sýkorová Použitá literatura: Válková, V.: DĚJEPIS 6 pravěk, starověk. SPN 2006. Rufl, J. a Válková, V.: DĚJEPIS 6, PRAVĚK A STAROVĚK. SPN 2000. Bednaříková, J. a kol.:

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Východní Středomoří, asijské

Východní Středomoří, asijské Východní Středomoří, asijské Turecko rozloha: 780 580 km 2 počet obyvatel: 68 miliónů hlavní město: Ankara území: země ležící částečně na Balkánském poloostrově v jihovýchodní Evropě, většinou území v

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 282 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény

Historie 03. Antické dějiny. Otázka číslo: 1. V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby. Sparta. Athény Historie 03 Antické dějiny Otázka číslo: 1 V peloponéské válce zvítězily(i, a): Théby Sparta Athény Peršané Otázka číslo: 2 Hegemonie Sparty nad Athénami nastala po bitvě u: Issu Leukter Aigospotamoi Plataj

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky

3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky 3.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 2.května 2013 Autorem materiálu

Více

Izraelsko-arabský konflikt

Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko-arabský konflikt Izraelsko arabský konflikt, jde o náboženství? Mgr. ALENA BENDOVÁ, 2012 Práce s textem za použití metod RWCT (text je rozmnožen buď pro dvojice nebo pro každého žáka) 1. Přečtete

Více

http://www.prezentace-pro-dejepis.freeeee.net Prusko Řád německých rytířů Pohanské Prusy Již v době před naším letopočtem sídlily ve východním Pobaltí baltské kmeny Prusů. Prusové nepřijali křesťanskou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ

ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ ANTOLOGIE STAROZÁKONNÍCH TEXTŮ PRO ZÁKLADNÍ ZNALOST STARÉHO ZÁKONA (Seznam sestavil Jean Louis Ska ve spolupráci s ostatními profesory Papežského biblického institutu.) Pentateuch Genesis Gen 1-3 (stvoření

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés!

Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Řecko perské války Kde se nacházelo Řecko? Na jihu Balkánského poloostrova a na poloostrově Peloponés! Kde se nacházela Perská říše? Byla to rozlehlá říše, která měla své centrum na území dnešního Iránu

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Arabská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0107 Do 7. století netvořily jednotný stát. Arabské kmeny se živily především pastevectvím. Vzhledem ke geografické poloze, kde Arabové žili, probíhaly mezi

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Historie Palestina Izrael

Historie Palestina Izrael Historie Palestina Izrael Palestina - Tímto jménem se od starověku označuje biblická země Kanaan, která je geograficky vcelku totožná s dnešním státem Izrael. Jako vyvolená vlast Izraelitů a místo působení

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_87 : Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec

7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA. Anotace : příčiny, průběh a výsledky. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec 7.KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA Anotace : příčiny, průběh a výsledky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a dětský domov Liberec 7. ročník, 7.září 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28

Judaismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 VY_32_INOVACE_BEN28 Judaismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Judaismus patří ke světově rozšířeným monoteistickým náboženstvím důraz na posvátný biblický text, zejména Tóru opírá především o náboženské právo a dodržování

Více

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Středověk 1 Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. únor 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STŘEDOVĚK - vymezen pádem říše západořímské a objevem Ameriky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0106 Byzantská říše je u historiků ustálený pojem, který však není oficiálním názvem státu. Jméno říše je odvozeno od názvu starověké osady Byzantion. Její

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Bible. Charlie Brackett

Bible. Charlie Brackett Bible Charlie Brackett BIBLE a. Bible 1. Jedinečná kniha a. Bible je nejúžasnější knihou celé historie. b. Nesčetné roky úsilí a péče vedly ke vzniku přesných opisů, uchování původního textu a kontrole

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 16/17. Název materiálu: Starověký Řím - test. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Starověký Řím - test Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová Jméno a příjmení: 1. Zakroužkuj správnou odpověď TEST STAROVĚKÝ ŘÍM 1. Řím

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947)

REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) REZOLUCE OSN O ROZDĚLENÍ PALESTINY (29. 11. 1947) Valné shromáždění sešlo se na zvláštním zasedání na žádost mandátní mocnosti, aby jmenovalo zvláštní výbor a uložilo mu připravit pro druhé řádné zasedání

Více

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012

Základní škola sv. Voršily v Olomouci Olomouc 2012 Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Šestidenní válka Závěrečná práce Autor: Štěpán Černín, Antonín Bekárek Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Martin Nešpor Olomouc 2012 OBSAH

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu

ţák se seznámí s dějinou událostí- příchod věrozvěstů na Moravu VY_52_INOVACE_CVSD2_06_4A Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Vzdělávací cíl: Kompetenční cíl: Autor: Ţák se prostřednictvím pracovního listu seznámí s dějinnou události

Více

International Christian Outreach Ministry -- ICOM --

International Christian Outreach Ministry -- ICOM -- International Christian Outreach Ministry -- ICOM -- Pokoj Pána Ježíše Krista s vámi Uprchlíci nebo imigranti? Co je tento fenomén a kdo je za ním? TOTO JE IMIGRACE Imigrace je pohyb lidí do země, ve které

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu

Biblická mytologie. Starozákonní příběhy. Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Desatero a současnost Bloudění pouští a příchod do Kanaánu Připomeňte základní události příběhu o Mojžíšovi

Více

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta

České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) České a světové dějiny od pravěku do počátku středověku 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Dataprojektor Úvod do studia dějepisu Objasní základní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5.

Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5. Autor: Jana Kakaščíková Datum: březen 2013 Ročník: sekunda Vzdělávací oblast: Člověk a příroda-zeměpis Tematický okruh: Nejvýznamnější státy světa TÉMA: Izrael Klíčová slova: Jeruzalém, Palestinci, Židé,

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více