VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice datum registrace na MVČR:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice Prostory MC Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice datum registrace na MVČR: číslo registrace: č. j. VS/1-1/71806/08-R IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /0300 u banky: Poštovní spořitelna 1

2 Obsah: Identifikace sdružení a základní kontakty str. 1 O našem rodinném centru str. 3 Představujeme Vám naše kluby str. 4 - Klub náhradních rodin výkon SPOD...str. 4 - Plavecký klub Tučňáčci - Angličtina s rodilým mluvčím Naše evropské projekty str. 9 - Podporujme podnikatelky Polabí! - Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice MPSV projekt - Rodinné útočiště otevřené všem...str. 15 Partnerství str. 17 Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli str. 18 Finanční zpráva str. 20 Náš tým str. 23 Poděkování a spolupráce str. 24 2

3 O našem rodinném centru Rodinné centrum Routa, o.s. bylo založeno v r členkami mateřského centra Čelákovice, kterým již odrostly děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby, než v době kdy byly s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí regionu Střední Polabí. Naše činnost se zaměřuje na: podporu funkční rodiny, partnerství a mezigeneračního soužití - informační, vzdělávací, poradenská činnost, aktivizační služby podporu vzájemné spolupráce a výpomoci mezi rodinami přípravu aktivit pro celé rodiny (jednodenní i pobytové akce) Klub tisícerých aktivit podporu náhradní rodinné péče - Klub náhradních rodin Routa podporu žen začínajících podnikání i žen, které již podnikají (Centrum podnikatelek Polabí) podporu slaďování rodinného a pracovního života, prosazování principů rovných příležitostí žen a mužů na lokální úrovni úzkou spolupráci s městem Čelákovice v oblasti rodinné a sociální politiky, včetně přípravy Strategického plánu rozvoje města. Jsme partnery MC Čelákovice a zatím působíme v jeho prostorách. Působnost do konce kalendářního roku jsme měli i na Masarykově ulici v centru Čelákovic, kam jsme soustředili služby pro ženy podnikatelky. V budoucnu bychom rádi podporovali mezi obecní komunikaci a spolupráci v širokém regionu, kde realizujeme aktivity pro celé rodiny. Chceme nadále pracovat s dětmi všech věkových kategorií, zaměřovat se na podporu a posilování funkční rodiny, rodičovství, partnerství, mezigeneračního soužití a na podporu náhradní rodinné péče. RC Routa je jedním ze zakládajících členů sdružení MAS Střední Polabí, o. s. Podporujeme rozvoj občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území a ochrana nejvýznamnějších přírodních hodnot. Nově vzniklá místní partnerství se podílí na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Střední Polabí, o. s. pro období

4 K l u b n á h r a d n í c h r o d i n v ý k o n S P O D "Náhradní rodiče v tom nejsou sami" Našim posláním je umožnit dětem, které nemohou žít s vlastními rodiči, život v náhradním rodinném prostředí. Proto podporujeme nejen pěstounské a osvojitelské rodiny a žadatele, ale i všechny ostatní, kdo se zajímají o problematiku náhradní rodinné péče. Pověření k sociálně právní ochraně dětí - RC Routa je osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření vykonává následující činnosti - Pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (ve smyslu 11 odst. 1 písm.c) zákona č. 359/1999 Sb.) - Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (podle 47b a 48 d zákona č. 359/1999 Sb.) - Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledoání výkonu pěstounské péče (ve smyslu 48 f zákona č. 389/199 Sb.) RC Routa má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí pro oblast Hl. města Prahy a Středních Čech Přednášky a kurzy odborné přednášky na témata související s náhradním rodičovstvím semináře Puberta a její zvládání, Sourozenecké vztahy v náhradní rodině, Vztah k původní rodině dítěte, Proč a jak mluvit s dětmi o jejich příběhu a Techniky podpory identity přijatých dětí, Právní aspekty náhradní rodinné péče vzdělávací pobyty Dítě s traumatem, agrese aj., Vzdělávací a vývojové fáze. Naše organizace realizovala také vzdělávání pro pěstouny, které mají uzavřenu dohodu o výkonu PP s OSPOD Mladá Boleslav a OSPOD Neratovice. Pro OSPOD Neratovice jsme v roce 2014 zorganizovali celkem sedm jednodenních kurzů šestihodinového vzdělávání pro pěstouny a osoby pečující. Spolupráce se podařila velmi pěkně navázat, všichni lektoři zde zvládli dobře svůj úkol a zpětná vazba na akce byla 4

5 pozitivní. Tematicky od právních aspektů pěstounské péče také v souvislosti se změnami Občanského zákoníku po psychologické a výchovné problémy související s NRP. Velmi úspěšné bylo tak téma školy a dítěte v náhradní rodinné péči. Pro OSPOD Mladá Boleslav realizovalo RC Routa pět jednodenních seminářů (např. Právní aspekty NRP, Puberta a pravidla komunikace, Dítě se specifickými potřebami, Děti vyrůstající v PP) a dva víkendové pobyty (Deprivace, trauma a poruchy učení, Rodina, vztahy a kořeny). Lektorkami našich seminářů jsou zkušené odbornice, jako např sociální pracovnice a pěstounka Bc. Jana Frantíková, Dis., psycholožka Mgr. Martina Vančáková, advokátka Mgr. Markéta Tillerová, speciální pedagožka a pěstounka Mgr. Hana Brodníčková, klíčová pracovnice a pěstounka Pavla Bažantová, speciální pedagožka a pěstounka PeaDr. Markéta Blažková Havlíčková, psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová. Při realizaci vzdělávání jsme také spolupracovali s některými organizacemi, jako např. Velký vůz sever a Dům rodin Smečno. V průběhu seminářů zajišťujeme program pro děti. Vzdělávání je pro klienty, kteří uzavřeli dohodu o PP s RC Routa, bezplatné. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny již pravidelně se na nás obracejí noví zájemci o osvojení či pěstounskou péči. Poskytujeme jim základní poradenství a často je pak doprovázíme po celou dobu procesu až do přijetí dítěte. V loňském roce jsme intenzivněji doprovázeli dva žadatele o PP a jedny o osvojení. Základní poradenství jsme poskytli cca 10 zájemcům. Zaměřujeme se také na osvětu pravidelně předáváme aktuální informace o NRP v regionálním tisku, příležitostně spolupracujeme také s celostátním tiskem v roce 2014 např. vyšel dvoustránkový rozhovor s koordinátorkou dohod o výkonu PP Janou Luhanovou v časopise Překvapení. Informace prostřednictvím letáků a osobních rozhovorů jsou předávány také na osvětových akcích, v roce 2014 např Den rodin a ve spolupráci s organizací Opři se na akci ZOO Čelákovice. Uzavírání dohod o výkonu PP Uzavíráme dohody o výkonu PP, na konci roku 2014 jsme měli uzavřenu dohodu s 26 pěstounskými rodinami. V rámci dohod o výkonu PP poskytujeme následující služby Doprovázení - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba. Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby i častěji. Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a ovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích. Společně s rodinou vytváří individuální plán doprovázení a také plán vzdělávání. Klíčový pracovník podává zprávu OSPOD o výkonu pěstounské péče pravidelně jednou za šest měsíců. 5

6 Vzdělávání viz Přednášky a kurzy Respitní péče U dětí starších 2 let poskytujeme odlehčovací péči v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to ve formě příspěvku na tábor, uhrazené péče osoby blízké rodině, osobní péče zajištěné pracovníkem RC Routa nebo příměstských táborů a pobytů RC Routa. Respitní péči využívala většina našich pěstounských rodin. Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte Zajišťujeme pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou, asistenci setkání dítěte s původní rodinou, doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou, neutrální místo pro setkání. V roce 2014 využívalo asistenci při kontaktu s původní rodinou dítěte cca 10 rodin. Odborná psychologická pomoc zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.). Pomoc využilo cca 15 pěstounských rodin. Odborná právní pomoc právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.). Právní poradenství v nějaké formě využilo v roce 2014 cca 12 rodin. Poradenství - zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod. Poradenství v nějaké formě využila většina našich pěstounských rodin. Poradenství nabízíme také osvojitelům a žadatelům o osvojení a pěstounskou péči. Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče viz doprovázení a poradenství. Kontakt - Jana Luhanová, vedoucí Klubu náhradních rodin ROUTA a koordinátorka dohod o výkonu PP, 6

7 P l a v e c k ý k l u b T u č ň á č c i Plavecký klub Tučňáčci vznikl v roce 2009 pod Mateřským centrem Čelákovice. Od roku 2011 je klub veden pod RC ROUTA o. s. Věnujeme se dětem od 6 měsíců až do 12. Učíme děti nejen plavat podle nejnovějších metod, zdokonalovat plavecké způsoby, ale snažíme se i o to, aby děti měly vodu rády a všem se u nás líbilo a rády se k nám vraceli. V roce 2014 jsme zrealizovali 2 tříměsíční kurzy. V každém z nich s námi plavalo v průměru 160 dětí. Nadále plaveme i se staršími dětmi, kde se soustřeďujeme na zdokonalení plaveckých způsobů. Jarní kurz jsme zakončili akcí pro děti Plavání s šáši Kraulovičem a Znakovičem a na podzim jsme zopakovali Čertovské plavání. Plavacím dnem je vždy pouze čtvrtek. Dopoledne je vyhrazen čas pro kojenecké a batolecí plavání, tedy pro děti do 3 let. Odpolední časy jsou určeny pro děti od 3 do 12 let. S dětmi plavou vyškolené instruktorky s akreditací či cvičitelky plavání. Držíme se následujících bodů, které zaručují kvalitu a pohodlí pro naše zákazníky (děti i rodiče). Věříme, že díky tomu si nás vybírají a vracejí se k nám. Pracujeme profesionálně a s kvalitním vybavením Jsme členy Aliance dětského plavání Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru pro děti i pro Vás Udržujeme stálou kvalitu všech lekcí (i nahrazovacích), zaručujeme 2 zkušební lekce Pravidelně necháváme kontrolovat kvalitu čištění a kvalitu vody v bazéncích akreditovanou laboratoří Jsme plavecký klub registrovaný u Krajské hygienické stanice Stále sledujeme nové trendy, průběžně se vzděláváme Po dohodě se můžete nejprve přijít na náš způsob práce podívat Kontakt - Dominika Fijalová, vedoucí Plaveckého klubu Tučňáčci 7

8 J a z y k o v é k u r z y - a n g l i č t i n a s r o d i l ý m m l u v č í m Od roku 2012 nabízíme jazykové kurzy pro předškoláky od 4 let a školáky do 12 let vedené rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Děti v tomto věku mají největší schopnost vnímat cizí jazyk přirozenou a nenásilnou formou. Starší děti si osvojují nabyté vědomosti angličtiny v podání rodilého mluvčího a upevňují si získané informace ze školní výuky v konverzaci. Rodiče dostávají zpětnou vazbu o výuce. Rodičům, kteří nemají možnost si dítě na výuku převést, jsme zajišťovali převod dítěte po domluvě bezplatně. Působíme ve 2 mateřských školkách v Čelákovicích. Předškolní a školní děti dochází na výuku do prostor Mateřského centra Čelákovice. Nadále jsme spolupracovali i s Dětským centrem Dráček v Nehvizdech, kde probíhala mimo výuku dětí i konverzace pro dospělé. Vyučujícími dny jsou pondělí a středa. V dalším školním roce plánujeme výuku rozšířit i na pátek. Naše kurzy navštěvuje 100 dětí, jsou rozděleny podle jazykové úrovně po 6 8 dětech ve skupině. Při výběru rodilých mluvčích jsme oslovili ke spolupráci jazykovou školu Carpinus a lektora Matthew Moistner. Všichni 3 lektoři jsou rodilí mluvčí. Kontakt - Dominika Fijalová - 8

9 Naše evropské projekty Podporujme podnikatelky Polabí! Velmi úspěšný projekt, který poskytoval ženám z regionu Střední Polabí podporu a asistenci k tomu, aby se staly úspěšnými podnikatelkami a sladily svou živnost s potřebami rodiny. Byl určen nejen ženám na rodičovské dovolené, ale i starším ženám s nejistou pozicí na pracovním trhu. Projekt oslovoval jak ty, kdo o začátku podnikání teprve uvažují, tak podnikatelky, jimž živnost zatím nejde, jak by si představovaly. Realizace projektu byla ukončena dne , ale podnikatelky mají možnost nadále spolupracovat prostřednictvím Klubu podnikatelek, jehož činnost projekt nastartoval. Díky aktivitám projektu začalo nově podnikat a úspěšně podniká 14 žen a 80 již podnikajících žen své podnikání zefektivnilo a rozvinulo. Projekt podpořil celkem 263 žen z regionu Střední Polabí. PROJEKT nabízel komplex bezúplatných služeb pro ženám před zahájením podnikání a ženám již podnikajícím: Provoz Centra podnikatelek Polabí mobilní kancelář coworkingové centrum pro ženy, díky podpoře města v provozu až do Klub podnikatelek Polabí motivace žen k podnikání, sdílení příkladů dobré praxe, vzájemná podpora Miniškoly podnikání možnost získat základy z různých oblastí důležitých pro nastartování i rozvíjení Vašeho podnikání Konzultační, poradenská činnost individuální, šitá na míru, v oblasti rozvoje osobnosti, financí a účetnictví, právní problematika, PR a prezentace svého podnikání Zdroj informací v moderním stylu Nejlepší podnikatelka Polabí motivační soutěž se zapojením veřejnosti Elektronický zpravodaj Podnikatelek Polabí Osvětu v rovných příležitostech žen a mužů zaměřena na širokou veřejnost, podnikatele, město, úřady práce 9

10 V roce 2014 se výrazně zintezivnily a rozvinuly aktivity pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající. Pro ženy již podnikající proběhl další běh 7 vzdělávacích workshopů (Miniškola II). Worskhopy byly postaveny na základě požadavků přihlášených podnikatelek. Každého workshopu se zúčastnilo od 16 do 22 žen podnikatelek. Uskutečnily se také 2 kulaté stoly podnikatelek s vedením města Čelákovice s cílem najít vhodné nástroje podpory pro podnikání žen ve městě. Klub podnikatelek prošel výrazným rozvojem, zintenzivnil svou činnost pro podnikatelky i ženy s podnikáním teprve začínající: ženy si zde sdílely zkušenosti z podnikání, svoje neúspěchy i úspěchy, hledaly cesty ke spolupráci, k propojení byznysů navazovaly kontakty, diskutovaly možnosti podpory ze strany partnera projektu města Čelákovic domlouvaly si společné prezentace na větších akcích v Čelákovicích a blízkém okolí za podpory projektu V roce 2014 byla zrealizována řada setkání Klubu podnikatelek s průměrnou návštěvností 16 žen. V rámci Klubu podnikatelek probíhaly také workshopy Moje podnikání, jak využít vlastní silné stránky a mít pod kontrolou rizika a výrazně se rozvinula vzájemná spolupráce, výměna informací a podpora i nad rámec projektu. Podnikatelkám i ženám, které si plánovaly či zvažovaly podnikání, byly nabízeny individuální odborné konzultace, kde si mohly objasnit či dořešit finanční plán podnikání, připravit či vylepšit prezentaci svého podnikání, vyřešit právní záležitosti týkající se byznysu či vyhodnotit svůj podnikatelský potenciál a zaměřit se na své slabé stránky. Soutěž Nejlepší podnikatelka Středního Polabí V chladném odpoledni a za prudkého deště byly v sobotu 17. května 2014 během tradičního Setkání na náměstí v Čelákovicích vyhlášeny vítězky soutěže Nejlepší podnikatelka Středního Polabí. Mezi ženami podnikajícími déle než dva roky získala titul Kamila Douděrová s architektonickým a interiérovým studiem Kamidesign. V kategorii žen podnikajících maximálně dva roky vyhrála Marta Šipčiaková s Čerstvými produkty z Polabí. Vítězky vybírala pětičlenná porota, v níž zasedli zástupce města Čelákovice, partnerské firmy FV Plast, a.s., Krajské hospodářské komory Střední Čechy a Rodinného centra Routa. Úspěšné zkušené podnikatelky v porotě zastupovala Gabriela Rychová. Vítězky soutěže - kategorie žen podnikajících maximálně dva roky 1. místo Marta Šipčiaková Čerstvé produkty z Polabí 2. místo Adéla Dvořáková kavárna Paříž 3. místo Natajila Novotná včelařství Novotní, Břežany II 10

11 Vítězky soutěže - kategorie žen podnikajících déle než 2 roky: 1. místo Kamila Douděrová architektonické a interiérové studio Kamidesign 2. místo Helena Výborná kosmetický salon Afrodita 3. místo Alena Fantíková nezávislá kosmetická poradkyně značky Mary Kay vyhlášení vítězek vítězky s koordinátorkou projektu porota soutěže Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! realizovalo Rodinné centrum ROUTA v partnerství s městem Čelákovice a firmou FV Plast, a.s. Děkujeme za podporu a důvěru projektovým partnerům, klientkám i všem dalším, kteří nám fandili. Přejeme podpořeným ženám, aby ve svém podnikání vytrvaly a dosahovaly úspěchu! Koordinátoři projektu: Mgr. Jana Fajtová Krausová, Bc. Pavel Fajt, Projekt podporujme podnikatelky Polabí! byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 11

12 Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice Cílem projektu bylo zlepšení kvality života v Čelákovicích v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, projekt byl zaměřen na zavádění flexibilních forem práce u lokálních zaměstnavatelů, snížení diskriminace na lokálním trhu práce, podporu slaďujícím osobám včetně poskytování inovativních služeb péče o děti ve školním roce 2013/2014 a také na osvětu v rovných příležitostech žen a mužů. Realizace projektu byla ukončena V úzké spolupráci s partnery městem Čelákovice a významnou firmou FV-plast, a.s. jsme realizovali tyto aktivity: Tvorba a ověřování metodiky flexibilních forem práce a metodiky práce z domova pro zaměstnavatele Podpora a motivace zaměstnavatelů k zavádění flexibilních forem práce Soutěž o zaměstnavatele přátelského rodině Vytváření nových pracovních míst pro ženy po MD/RD či pečující o závislého člena rodiny podpořených mzdovými příspěvky Poradna Práce bez diskriminace, včetně advokačních, psychologických a mediačních služeb Zpracování odborných informačních materiálů o diskriminaci pro zaměstnavatele i zaměstnance Rozvoj spolupráce s městem v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a snížení nezaměstnanosti v regionu Provoz Infocentra Rodina a práce informační, poradenské a vzdělávací služby Služby péče o děti mobilní, S.O.S. služba, odpolední péče o děti Elektronický zpravodaj RP Šance pro Čelákovice Osvěta v rovných příležitostech žen a mužů informace, semináře, Den rovnosti žen a mužů, výtvarná soutěž Rovné příležitosti očima dětí 12

13 Projekt podpořil celkem 362 klientů a klientek. Stěžejní aktivitou projektu bylo vytváření nových pracovních míst pro ženy po MD/RD či pečující o závislého člena rodiny podpořených mzdovými příspěvky. Celkem 21 matek malých dětí z Čelákovic a okolí našlo v uplynulém roce práci na částečný úvazek díky projektu. Právě motivace lokálních zaměstnavatelů k vytváření pracovních míst s flexibilními formami práce byl hlavní cíl projektu. Na mzdových příspěvcích na nově vytvořená flexibilní pracovní místa projekt firmám rozdal 1,6 mil. Kč. Firma FV Plast, a.s., která byla partnerem projektu, vytvořila 10 pracovních míst s částečným úvazkem, prací z domova a sdíleným pracovním místem. Tato organizace práce se firmě osvědčila a několik žen takto zaměstnává i nadále. 4 firmy z regionu prošly auditem rovných příležitostí žen a mužů. Intenzivní byla také spolupráce s městem Čelákovice. Nejen mzdové příspěvky, ale i regionální soutěž Firma s otevřenou náručí nám pomohly motivovat zaměstnavatele, aby flexibilní úvazky vyzkoušeli. Firmou s nejvstřícnějším postojem k rodinným potřebám svých zaměstnanců v regionu Středního Polabí je pobočka Kooperativa pojišťovny, a.s. VIG v Čelákovicích a Brandýse n. L. Získala 1. místo v soutěži Firma s přátelskou náručí oceňující zaměstnavatele, kteří si váží svých zaměstnanců a zaměstnankyň a různými způsoby jim umožňují sladit rodinné a pracovní povinnosti. Na 2. místě skončila čelákovická pobočka České spořitelny, a.s., na třetím CMC Graduate School of Business, o.p.s. Porota se rozhodla udělit také tři čestná uznání společnostem Jídelna Popelka s.r.o, Mateřská škola Ekolandia a S-farma s.r.o. provozující BENU lékárnu v Čelákovicích. Výsledky soutěže byly oznámeny 28. října 2014 na slavnostním večeru udělení čestného občanství města Čelákovice. Všechny přihlášené firmy v soutěži spadaly do kategorie s 3 49 zaměstnanci. Další dvě kategorie s větším počtem zaměstnanců nebyly obsazeny. Kandidáty posuzovala sedmičlenná porota, v níž zasedla poslankyně Nina Nováková, starostka Čelákovic Zdeňka Tichá, Vladislava Šizlingová z Krajské hospodářské komory Střední Čechy, David Behner z partnerské firmy projektu FV Plast, a.s., expertka na rovné příležitosti Linda Sokačová, předsedkyně RC ROUTA Vratislava Tomášková a koordinátorka projektu Jana Fajtová Krausová. 13

14 Inovativní služby péče o děti poskytované v rámci projektu: Odpolední útočiště ROUTA (Rodinné Útočiště Tisíce Aktivit) a Mobilní a S.O.S. služba pro děti 3-10 let. Jedná se o bezplatnou službu pro rodinu včetně převodu dětí z MŠ a ZŠ do ROUTY, a to nejen dle předchozí objednávky, ale i v případě nenadálé události na straně rodiče zapojeného do S.O.S. služby. Rodiče mohou zůstat v klidu o děti se postaráme i v případě mimořádné události v zaměstnání či na cestě domů (např. dopravní nesnáze, úraz, výjimečná práce přesčas). Na základě předem uzavřené smlouvy nás mohou telefonicky kontaktovat - vyzvedneme jejich dítě z MŠ - ZŠ, převedeme je do odpoledního útočiště ROUTA v MC a v době od 16 do 19,30 hod se o ně postaráme. Celkem tyto služby využilo 77 rodin. Nepravidelné krátkodobé hlídání dětí 1 den v týdnu 7,30 15,00 hodin pro děti od 2 let, nechodící do MŠ, určena pro rodiče před ukončením RD, aby měli volno na pracovní pohovory, kontakt s úřady, pro využití služeb Infocentra. Velmi žádaná služba, kapacita 12 dětí byla vždy naplněna. Provoz Infocentra Rodina a práce poskytovalo informace, poradenství, vzdělávání, internet zdarma, odborná knihovna - v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, diskriminace na trhu práce, flexibilních forem práce a rezervace a organizace dalších služeb projektu. Infocentrum zajistilo organizaci seminářů a provoz odborných poraden na téma slaďování rodinného, osobního a pracovního života, o flexibilních formách práce a diskriminaci na trhu práce pro zaměstnavatele i slaďující osoby a o rovných příležitostech žen a mužů. Semináře byly spojeny s doprovodným hlídáním dětí. Vydána byla řada odborných publikací a informačních letáků o slaďování rodinného a pracovního života, o diskriminaci na trhu práce a rovných příležitostech žen a mužů pro zaměstnance i zaměstnavatele. Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Fajtová Krausová, 14

15 Projekt - Rodinné útočiště otevřené všem Cílem projektu je podpora zdravých, funkčních rodin z Čelákovic a celého mikroregionu Středního Polabí, podpora jejich stability a také podpora rodin ohrožených dysfunkcí, dále podpora žadatelů o náhradní rodinnou péči a podpora osvojitelů. Projekt byl podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. V rámci projektu jsme úspěšně realizovali: Interaktivní semináře nejen pro rodiče s diskusí, dle osvědčeného modelu proběhly dva cykly vzdělávacích aktivit jarní a podzimní. Máme v týmu skvělé lektory a lektorky např. finanční konzultantka Ing. Eva Dohalská nebo dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová, která zároveň nabízí v rámci projektu individuální poradenství, o něž je u cílové skupiny opravdu velký zájem. V roce 2014 bylo díky dotaci poskytnuto několik desítek hodin individuálního odborného poradenství. Vzdělávacích akcí bylo celkově 25. Semináře i odborné poradny proběhly nejen v Čelákovicích, ale opětovně také v Zelenči, Kounicích, Úvalech, Lysé nad Labem. Cyklus seminářů pro nastávající maminky vedla Karolína Švechovičová, spolupracuje s naším RC již několik let a má na své přednášky kladné ohlasy. Kurzů předporodní přípravy se během roku 2014 zúčastnilo 26 budoucích maminek a 12 nastávajících otců. V prostorách MC Čelákovice nabízíme jednou za 14 dní dopoledne pravidelné základní poradenství rodičům malých dětí, řešíme školu, partnerské vztahy, odkazujeme na specializovaná pracoviště, pokud je třeba. Denně zde byla k dispozici odborná knihovna s tématikou rodičovství a partnerství. Nabídka knih je velmi pestrá a stále ji rozšiřujeme o nové tituly, dbáme na podněty čtenářů, na jejich tipy. Klub dvojčat a vícerčat seznamujeme rodiny, které radosti s dětmi dvojnásobí a někdy dokonce trojnásobí. Setkávání probíhala v průběhu celého kalendářního roku ať už v prostorách MC nebo na hřišti, kde je dětem nejlépe a rodiče mají více času na sdílení zkušeností. Scházelo se 12 rodin. Klub rodičů dětí s PAS a jiným zdravotním znevýhodněním podvečerní setkávání a sdílení rodičů, kteří řeší podobné problémy a mají si co říct a předat, podělit se o své starosti a zjistit společně, že i malá vítězství jsou vítězství. Uskutečnilo se 10 setkání, kterých se opakovaně účastnilo 7 rodin, a z jejich iniciativy se zorganizoval také společný výlet do Brandýsa nad Labem. 15

16 Pobytové vzdělávací a nácvikové kurzy uspořádali jsme také oblíbené intenzivní pobytové kurzy na posílení rodičovských kompetencí, účast na kurzech celkem 35 rodin. O vzdělávací kurzy je vždy velký zájem, rodiny se seznámí a intenzitou pobytu rychle sblíží, někdy se sejdou jen matky s dětmi, některé pobyty absolvují celé rodiny a seznamují se i muži, otcové rodin, kteří často sociální vazby v místě bydliště velmi postrádají, protože pracují v Praze avětšinu dne tráví mimo Čelákovice či obec z okolí, nemají příležitost se s někým spřátelit. V roce 2014 jsme vyjeli např. do Bratrouchova nebo oblíbeného Harrachova. Velice úspěšný byl podzimní víkendový kurz zaměřený na seznámení s problematikou FB nás a našich dětí, lektorka Bohdana Rambousková vedla přednášky interaktivně a velmi názorně zasvětila do problematiky sociálních sítí a i zarputilé odpůrce. Na kurzech se podařilo vytvořit svépomocné rodičovské skupiny, které pokračovaly v neformálních aktivitách i mimo projekt. Provoz odborné knihovny (rodičovství, partnerství, mezigenerační vztahy, rodina jako celek) - denně 8 hod, návaznost na vzdělávací aktivity, funguje díky podpoře již několik let, rodiče jsou zvyklí knihy si půjčovat, vítají nové přírůstky, doporučují, co by v knihovně uvítali. Informační/konzultační činnost- šíříme informace o aktivním rodičovství, partnerství, mezigeneračním soužití prostřednictvím webu, facebooku, osobními kontakty, včetně vytvoření a aktualizace databáze dostupných odborných poraden v oblasti rodičovství, partnerství i příslušných úřadů Kulturní aktivity zaměřené na osvětu a propagaci aktivit projektu Cirkusový rej - ZOO Čelákovice, organizované s KNR Routa Projekt byl veřejností pozitivně přijímaný, realizované aktivity na místní úrovni výrazně přispěly k posílení partnerských či manželských vztahů, rodičovských kompetencí, ke zvýšení informovanosti o možnostech a dostupnosti odborné péče v oblasti rodiny. Pozitivně hodnotíme rozšíření působnosti naší organizace, a to nejen lokální do širšího okolí, do regionu Střední Polabí, ale zejména mezi celé rodiny. 16

17 PARTNERSTVÍ RC Routa a MC Čelákovice Máme velmi dobré vztahy s MC Čelákovice a řadu aktivit realizujeme ve vzájemném partnerství. Toto spojení prospívá oběma stranám, mateřské centrum nám zatím zajišťuje prostor a důvěryhodnou základnu a naše sdružení se stará o větší pestrost, rozšíření služeb a inovace zaměřuje se na děti předškolního a mladšího školního věku a zejména na celé vícegenerační rodiny, a to nejen z Čelákovic. Čelákovice leží v centru Středního Polabí (okres Praha východ, Nymburk, Mladá Boleslav) Díky partnerství v projektu Rodina a práce i pro Čelákovice se podařilo zrekonstruovat prostory MC Čelákovice, vzniklo zde Infocentrum, a zázemí pro odpolední Rodinné útočiště. Spolupráce s městem Čelákovice Naše činnost má značnou podporu města Čelákovice a společně s Mateřským centrem Čelákovice se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. V roce 2012 se město Čelákovice smluvně zavázalo k partnerství dvou nových projektů podpořených Evropou, stalo se partnerem bez finančního příspěvku a naše rodinné centrum věří, že se také díky tomu budou naše vzájemné vtahy nadále prohlubovat. Také v roce 2012 jsme obdrželi finanční příspěvek v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic na celoroční činnost sdružení. Partnerství s FV Plast, a. s. Dynamicky se rozvíjející česká společnost založená v roce 1990 je třetím největším lokálním zaměstnavatel v Čelákovicích. Střední podnik s asi 160 zaměstnanci se specializuje na výrobu a vývoj komplexního sortimentu plastových rozvodů a trubek. Výrobní a obchodní základna společnosti byla do konce roku 2009 soustředěna do odštěpného závodu Čelákovice, nyní má firma již dva závody. FV Plast, a. s. se stal partnerem dvou projektů podpořených Evropským sociálním fondem (jednou je partnerem s finančním příspěvkem). Velice oceňujeme vstřícnost této výrobní společnosti a doufáme, že naše partnerství bude přínosem a obohacením pro obě strany. 17

18 Skáču dobře, skáču rád Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli Lednová akce vnitřní, plná pohybu a nafukovacích hradů. Venku je mráz, ale v tělocvičně se vždy mimořádně dobře pobavíme. Zahájili jsme zde výtvarnou soutěž pro děti, měli namalovat mámu, tátu, dědu, babičku netradičně; při práci, která je ve společnosti většinově připisována vždy tomu opačnému pohlaví. Máma spravuje auto a děda vaří večeři. Z obrázku vzniknou omalovánky pro děti. Každou akci pro veřejnost vždy spojujeme s propagací dalších aktivit našeho rodinného centra, rozdáváme letáky na různé semináře, workshopy, setkání aj. Den Rodin a Náhradních Rodin Akce organizovaná více zájmovými sdruženími pro celé rodiny z Čelákovic a nejbližšího okolí, soutěže pro děti, zábava ale také možnost potkat se a užít celé odpoledne společně, když navíc vyjde počasí je to prostě perfektní den, oslava toho, že rodina je nejdůležitější věc na světě. Výtěžek z akce byl použit na aktivity Klubu náhradních rodin ROUTA. Každý rok je nachystán pěkný program včetně lodiček na Labi, tentokrát přijelo nafukovací divadlo. Setkání na náměstí Velká akce pořádaná ve spolupráci s městem Čelákovice. RC Routa zde prezentovalo svou činnost, mělo připraveno krásnou výtvarnou dílnu pro děti a vyhlašovaly se vítězky soutěže: Nejlepší podnikatelka Polabí vypsané v rámci našeho evropského grantu Podporujme podnikatelky Polabí! Bohužel nám tentokrát vůbec nepřálo počasí a tento happening byl poznamenán přívalovým deštěm a velkou zimou, která návštěvníky na náměstí nepřitáhla. 18

19 Den rovnosti žen a mužů - Zahradní slavnost vítání léta a zároveň rozloučení se s dalším rokem činnost MC Čelákovice a RC Routa, vždy opět nejvíce záleží na příznivém počasí, neboť i tato oslava má již velkou tradici a nemá o návštěvníky nouzi, letos jsme opět zároveň oslavili Den rovnosti žen a mužů. Rodiče vyplňovali kvíz o rovných příležitostech o hodnotné ceny a soutěže na téma genderové stereotypy připomněly všem postavení žen a mužů v naší společnosti. ZOO Čelákovice již druhý ročník akce organizované ve spolupráci se sdružením Opři se, na stanovištích nám jako v loňském roce pomáhaly děti z dětského domova Pyšely, byly to super pomocníci a v kostýmech zvířat se opravdu skvěle zhostily svého úkolu. Bohužel nám místy opět pršelo, věříme, že se nezaložila nějaká nemilá tradice, protože slunce svítilo taky. Akce byla využita i jako osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Letáky Klubu náhradních rodin ROUTA byly všude k dispozici. Cirkusový rej, přijel k Vám cirkus Rouťásek Velká akce pro rodiny a náhradní rodiny z Čelákovic a okolí. Stejně jako loni se tančilo a soutěžilo v sále místního kulturního domu. Dorazilo pře 200 malých i velkých milovníků cirkusu a rodinného řádění a to nepočítáme miminka v kočárcích. Rodiče si mohli kromě focení svých ratolestí prohlédnout letáky akcí RC Routa. Mohli se více dozvědět i o činnosti jednotlivých klubů, zvláště Klubu náhradních rodin. Akce vždy využíváme také k informaci o projektech, které probíhají a k nabídce služeb, které naše centrum rodinám z Polabí nabízí 19

20 FINANČNÍ ZPRÁVA ve zjednodušeném rozsahu ke dni pro účely výroční zprávy (v Kč) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A. NÁKLADY Celkem za činnost I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 0 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol. celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem 0 IV. Ostatní výnosy celkem 163 V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol. celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Náklady celkem B. VÝNOSY IV. Oprávky k DHM AKTIVA ROZVAHA Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období A. Dlouhodobý majetek 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 B. Krátkodobý majetek I. Zásoby II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Pokladna Bankovní účty IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz routa-os@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz routa-os@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice provozovna RC: Sedláčkova , Čelákovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice provozovna RC: Sedláčkova , Čelákovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 název organizace: Rodinné centrum ROUTA, z.s. organizační forma: Zapsaný spolek sídlo: Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 provozovna RC: Sedláčkova 107 250 88, Čelákovice web: www.rc-routa.cz

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013

STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 STROP o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 1 Základní údaje o organizaci Název organizace STROP o.p.s. Právní forma organizace Obecně prospěšná společnost Sídlo organizace Dlouhá 2699 Zlín 760 01 Česká republika

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s.

Výroční zpráva za rok Rodina u nás, o.s. Výroční zpráva za rok 2014 Rodina u nás, o.s. 1 O nás Občanské sdružení Rodina u nás bylo založeno 21. 6. 2013, s cílem poskytovat doprovázení a služby v oblasti náhradní rodinné péče. Naše služby se snažíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015

Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince ROK 2015 Vyhodnocení plnění Plánu rozvoje rodinné politiky města Třince 2015 2017 ROK 2015 Plán rozvoje rodinné politiky města Třince na léta 2015 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Třince na jeho 3. zasedání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Centrum komunitních služeb města Říčany, o.p.s. Masarykovo nám. 83, 251 01 Říčany www.cks-ricany.cz e-mail: cks.ricany@seznam.cz Základní data společnosti Název: Centrum komunitních

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013

Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Výroční zpráva sdružení Hudební lahůdky, o. s. za rok 2013 Hudební lahůdky, o. s. Cacovická 729/50 614 00 Brno-Husovice Česká republika registrováno pod j. č. VS/1 1/85659/11 R dne 6. 9. 2011 IČ: 22719458

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY----------------------

MIKROREGION OBCÍ POVODÍ STONÁVKY---------------------- Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2008 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme?

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme? Prezentace SPO v Kdo jsme a co děláme? Naše motto: Nejdůležitější lidé na světě jsou DĚTI. partner pro vzdělávání Váš Historie Naše společnost Elrond vznikla 21. února 2007 jako občanské sdružení s názvem

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace

středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace středisko výměník chráněné zaměstnání café robinson obchod u soba technická dílna sociální služby sociálně terapeutická dílna sociální rehabilitace výroční zpráva 2014 středisko výměník o nás Zařízení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině

Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Podpora vytváření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spoluvytváření prostředí příznivého rodině Opatření 1 1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury 1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

ZPRÁVA o ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA o ČINNOSTI 2014 1 ZPRÁVA o ČINNOSTI 214 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 28 v Černém Dole. Za své POSLÁNÍ si stanovilo Vytvářet zdravou rovnováhu mezi naplněním rodičovské lásky a seberealizací rodičů a

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013

Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství. Leden květen 2013 Průběžné vyhodnocení edukačně-náborové kampaně o pěstounství Leden 2013 - květen 2013 Východiska kampaně VYSOKÉ PROCENTO DĚTÍ V ÚSTAVNÍ PÉČI ČR je s cca 10.000 dětmi v kojeneckých ústavech a dětských domovech

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky

Závěrečné zpráva. Frýdecká 410, 739 61 Třinec IČ: 26840791. Úřad práce České republiky Závěrečné zpráva Projekt "Práce jinak šance rodině i zaměstnání" Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00178 Příjemce projektu: Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. Závodní 815, Třinec

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2016 do 30.6.2016 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s

Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Výroční zpráva 2011 Ekocentra Podhoubí, o.s Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Služby Ekocentra Podhoubí v roce 2011 - Ekoškolka

Více

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013

STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 STATISTICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH ZA ROK 2013 Statistika za rok 2013 Celkový počet uživatelů služeb (žen, dětí, dalších členů ze sociálního okolí obětí domácího násilí) Počty uživatelů

Více

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová

Model SRS pro mateřská centra. Sympozion Praha Linda Pačesová Model SRS pro mateřská centra Sympozion Praha 18. 5. 2015 Linda Pačesová Obsah prezentace Model SRS pro mateřská centra: Řetězec řešení Cílová skupina MC Jaké oblasti sociálních problémů řeší MC? Využití

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k tel: 605301919 V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. založilo 15 zakladatelů v roce 2006 a její území působnosti je vymezeno katastry 33 obcí. Území MAS kopíruje

Více

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2

1.1 POSLÁNÍ CÍLE Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.1 POSLÁNÍ... 2 1.2 CÍLE... 2 1.2.1 Děti v NRP znají svoji vlastní identitu... 2 1.2.2 Rodina NRP ví, kam se má obrátit v případě obtíží a jakým způsobem... 3 1.2.3 Pečující znají potřeby dětí a umí je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce

Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce NA VLASTNÍ Podnikání jako flexibilní forma uplatnění na trhu práce Realizátor: Spirála Turnov, o. s. Partner projektu: Centrum pro rodinu Náruč, o. s. Termín realizace: 1. 6. 2012 31. 5. 2014 Místo realizace:

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Zpráva o činnosti za období od do

Zpráva o činnosti za období od do Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Název střediska: Druh služby: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Služby pro rodiny Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Brandýský Matýsek z.s.

Brandýský Matýsek z.s. 1 Brandýský Matýsek Brandýský Matýsek z.s. je rodinné centrum s tradicí od roku 1995, které podporuje rodiny s dětmi od -9 měsíců do 9 let z Brandýsa nad Labem Staré Boleslavi a blízkého okolí. - Poskytujeme

Více

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu

Rodinná politika na úrovni obce. Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodinná politika na úrovni obce Petra Michalová Národní centrum pro rodinu Rodina neexistující konsenzus je základní a nejvýznamnější jednotkou naší společnosti, není soukromou záležitostí jednotlivců,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +56 +42 +19 +18 +1 +37 +42 +8 +29 +42 +56 +42. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 9 1 9 1 8 1 5 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Nadační PhDr Jiřinky Prekopové Trávníky 804/31 Brno

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009

Hodonín přátelský rodinám. Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině 2009 Hodonín přátelský rodinám Úspěch města Hodonína v soutěži Obec přátelská rodině Jihomoravský kraj 26 000 obyvatel (únor 2010) Okres Hodonín 82 obcí ORP Hodonín 18 obcí Město Hodonín se do soutěže přihlásilo

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více