VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice datum registrace na MVČR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice Prostory MC Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice datum registrace na MVČR: číslo registrace: č. j. VS/1-1/71806/08-R IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /0300 u banky: Poštovní spořitelna 1

2 Obsah: Identifikace sdružení a základní kontakty str. 1 O našem rodinném centru str. 3 Představujeme Vám naše kluby str. 4 - Klub náhradních rodin výkon SPOD...str. 4 - Plavecký klub Tučňáčci - Angličtina s rodilým mluvčím Naše evropské projekty str. 9 - Podporujme podnikatelky Polabí! - Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice MPSV projekt - Rodinné útočiště otevřené všem...str. 15 Partnerství str. 17 Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli str. 18 Finanční zpráva str. 20 Náš tým str. 23 Poděkování a spolupráce str. 24 2

3 O našem rodinném centru Rodinné centrum Routa, o.s. bylo založeno v r členkami mateřského centra Čelákovice, kterým již odrostly děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby, než v době kdy byly s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí regionu Střední Polabí. Naše činnost se zaměřuje na: podporu funkční rodiny, partnerství a mezigeneračního soužití - informační, vzdělávací, poradenská činnost, aktivizační služby podporu vzájemné spolupráce a výpomoci mezi rodinami přípravu aktivit pro celé rodiny (jednodenní i pobytové akce) Klub tisícerých aktivit podporu náhradní rodinné péče - Klub náhradních rodin Routa podporu žen začínajících podnikání i žen, které již podnikají (Centrum podnikatelek Polabí) podporu slaďování rodinného a pracovního života, prosazování principů rovných příležitostí žen a mužů na lokální úrovni úzkou spolupráci s městem Čelákovice v oblasti rodinné a sociální politiky, včetně přípravy Strategického plánu rozvoje města. Jsme partnery MC Čelákovice a zatím působíme v jeho prostorách. Působnost do konce kalendářního roku jsme měli i na Masarykově ulici v centru Čelákovic, kam jsme soustředili služby pro ženy podnikatelky. V budoucnu bychom rádi podporovali mezi obecní komunikaci a spolupráci v širokém regionu, kde realizujeme aktivity pro celé rodiny. Chceme nadále pracovat s dětmi všech věkových kategorií, zaměřovat se na podporu a posilování funkční rodiny, rodičovství, partnerství, mezigeneračního soužití a na podporu náhradní rodinné péče. RC Routa je jedním ze zakládajících členů sdružení MAS Střední Polabí, o. s. Podporujeme rozvoj občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území a ochrana nejvýznamnějších přírodních hodnot. Nově vzniklá místní partnerství se podílí na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Střední Polabí, o. s. pro období

4 K l u b n á h r a d n í c h r o d i n v ý k o n S P O D "Náhradní rodiče v tom nejsou sami" Našim posláním je umožnit dětem, které nemohou žít s vlastními rodiči, život v náhradním rodinném prostředí. Proto podporujeme nejen pěstounské a osvojitelské rodiny a žadatele, ale i všechny ostatní, kdo se zajímají o problematiku náhradní rodinné péče. Pověření k sociálně právní ochraně dětí - RC Routa je osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření vykonává následující činnosti - Pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (ve smyslu 11 odst. 1 písm.c) zákona č. 359/1999 Sb.) - Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (podle 47b a 48 d zákona č. 359/1999 Sb.) - Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledoání výkonu pěstounské péče (ve smyslu 48 f zákona č. 389/199 Sb.) RC Routa má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí pro oblast Hl. města Prahy a Středních Čech Přednášky a kurzy odborné přednášky na témata související s náhradním rodičovstvím semináře Puberta a její zvládání, Sourozenecké vztahy v náhradní rodině, Vztah k původní rodině dítěte, Proč a jak mluvit s dětmi o jejich příběhu a Techniky podpory identity přijatých dětí, Právní aspekty náhradní rodinné péče vzdělávací pobyty Dítě s traumatem, agrese aj., Vzdělávací a vývojové fáze. Naše organizace realizovala také vzdělávání pro pěstouny, které mají uzavřenu dohodu o výkonu PP s OSPOD Mladá Boleslav a OSPOD Neratovice. Pro OSPOD Neratovice jsme v roce 2014 zorganizovali celkem sedm jednodenních kurzů šestihodinového vzdělávání pro pěstouny a osoby pečující. Spolupráce se podařila velmi pěkně navázat, všichni lektoři zde zvládli dobře svůj úkol a zpětná vazba na akce byla 4

5 pozitivní. Tematicky od právních aspektů pěstounské péče také v souvislosti se změnami Občanského zákoníku po psychologické a výchovné problémy související s NRP. Velmi úspěšné bylo tak téma školy a dítěte v náhradní rodinné péči. Pro OSPOD Mladá Boleslav realizovalo RC Routa pět jednodenních seminářů (např. Právní aspekty NRP, Puberta a pravidla komunikace, Dítě se specifickými potřebami, Děti vyrůstající v PP) a dva víkendové pobyty (Deprivace, trauma a poruchy učení, Rodina, vztahy a kořeny). Lektorkami našich seminářů jsou zkušené odbornice, jako např sociální pracovnice a pěstounka Bc. Jana Frantíková, Dis., psycholožka Mgr. Martina Vančáková, advokátka Mgr. Markéta Tillerová, speciální pedagožka a pěstounka Mgr. Hana Brodníčková, klíčová pracovnice a pěstounka Pavla Bažantová, speciální pedagožka a pěstounka PeaDr. Markéta Blažková Havlíčková, psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová. Při realizaci vzdělávání jsme také spolupracovali s některými organizacemi, jako např. Velký vůz sever a Dům rodin Smečno. V průběhu seminářů zajišťujeme program pro děti. Vzdělávání je pro klienty, kteří uzavřeli dohodu o PP s RC Routa, bezplatné. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny již pravidelně se na nás obracejí noví zájemci o osvojení či pěstounskou péči. Poskytujeme jim základní poradenství a často je pak doprovázíme po celou dobu procesu až do přijetí dítěte. V loňském roce jsme intenzivněji doprovázeli dva žadatele o PP a jedny o osvojení. Základní poradenství jsme poskytli cca 10 zájemcům. Zaměřujeme se také na osvětu pravidelně předáváme aktuální informace o NRP v regionálním tisku, příležitostně spolupracujeme také s celostátním tiskem v roce 2014 např. vyšel dvoustránkový rozhovor s koordinátorkou dohod o výkonu PP Janou Luhanovou v časopise Překvapení. Informace prostřednictvím letáků a osobních rozhovorů jsou předávány také na osvětových akcích, v roce 2014 např Den rodin a ve spolupráci s organizací Opři se na akci ZOO Čelákovice. Uzavírání dohod o výkonu PP Uzavíráme dohody o výkonu PP, na konci roku 2014 jsme měli uzavřenu dohodu s 26 pěstounskými rodinami. V rámci dohod o výkonu PP poskytujeme následující služby Doprovázení - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba. Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby i častěji. Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a ovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích. Společně s rodinou vytváří individuální plán doprovázení a také plán vzdělávání. Klíčový pracovník podává zprávu OSPOD o výkonu pěstounské péče pravidelně jednou za šest měsíců. 5

6 Vzdělávání viz Přednášky a kurzy Respitní péče U dětí starších 2 let poskytujeme odlehčovací péči v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to ve formě příspěvku na tábor, uhrazené péče osoby blízké rodině, osobní péče zajištěné pracovníkem RC Routa nebo příměstských táborů a pobytů RC Routa. Respitní péči využívala většina našich pěstounských rodin. Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte Zajišťujeme pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou, asistenci setkání dítěte s původní rodinou, doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou, neutrální místo pro setkání. V roce 2014 využívalo asistenci při kontaktu s původní rodinou dítěte cca 10 rodin. Odborná psychologická pomoc zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.). Pomoc využilo cca 15 pěstounských rodin. Odborná právní pomoc právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.). Právní poradenství v nějaké formě využilo v roce 2014 cca 12 rodin. Poradenství - zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod. Poradenství v nějaké formě využila většina našich pěstounských rodin. Poradenství nabízíme také osvojitelům a žadatelům o osvojení a pěstounskou péči. Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče viz doprovázení a poradenství. Kontakt - Jana Luhanová, vedoucí Klubu náhradních rodin ROUTA a koordinátorka dohod o výkonu PP, 6

7 P l a v e c k ý k l u b T u č ň á č c i Plavecký klub Tučňáčci vznikl v roce 2009 pod Mateřským centrem Čelákovice. Od roku 2011 je klub veden pod RC ROUTA o. s. Věnujeme se dětem od 6 měsíců až do 12. Učíme děti nejen plavat podle nejnovějších metod, zdokonalovat plavecké způsoby, ale snažíme se i o to, aby děti měly vodu rády a všem se u nás líbilo a rády se k nám vraceli. V roce 2014 jsme zrealizovali 2 tříměsíční kurzy. V každém z nich s námi plavalo v průměru 160 dětí. Nadále plaveme i se staršími dětmi, kde se soustřeďujeme na zdokonalení plaveckých způsobů. Jarní kurz jsme zakončili akcí pro děti Plavání s šáši Kraulovičem a Znakovičem a na podzim jsme zopakovali Čertovské plavání. Plavacím dnem je vždy pouze čtvrtek. Dopoledne je vyhrazen čas pro kojenecké a batolecí plavání, tedy pro děti do 3 let. Odpolední časy jsou určeny pro děti od 3 do 12 let. S dětmi plavou vyškolené instruktorky s akreditací či cvičitelky plavání. Držíme se následujících bodů, které zaručují kvalitu a pohodlí pro naše zákazníky (děti i rodiče). Věříme, že díky tomu si nás vybírají a vracejí se k nám. Pracujeme profesionálně a s kvalitním vybavením Jsme členy Aliance dětského plavání Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru pro děti i pro Vás Udržujeme stálou kvalitu všech lekcí (i nahrazovacích), zaručujeme 2 zkušební lekce Pravidelně necháváme kontrolovat kvalitu čištění a kvalitu vody v bazéncích akreditovanou laboratoří Jsme plavecký klub registrovaný u Krajské hygienické stanice Stále sledujeme nové trendy, průběžně se vzděláváme Po dohodě se můžete nejprve přijít na náš způsob práce podívat Kontakt - Dominika Fijalová, vedoucí Plaveckého klubu Tučňáčci 7

8 J a z y k o v é k u r z y - a n g l i č t i n a s r o d i l ý m m l u v č í m Od roku 2012 nabízíme jazykové kurzy pro předškoláky od 4 let a školáky do 12 let vedené rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Děti v tomto věku mají největší schopnost vnímat cizí jazyk přirozenou a nenásilnou formou. Starší děti si osvojují nabyté vědomosti angličtiny v podání rodilého mluvčího a upevňují si získané informace ze školní výuky v konverzaci. Rodiče dostávají zpětnou vazbu o výuce. Rodičům, kteří nemají možnost si dítě na výuku převést, jsme zajišťovali převod dítěte po domluvě bezplatně. Působíme ve 2 mateřských školkách v Čelákovicích. Předškolní a školní děti dochází na výuku do prostor Mateřského centra Čelákovice. Nadále jsme spolupracovali i s Dětským centrem Dráček v Nehvizdech, kde probíhala mimo výuku dětí i konverzace pro dospělé. Vyučujícími dny jsou pondělí a středa. V dalším školním roce plánujeme výuku rozšířit i na pátek. Naše kurzy navštěvuje 100 dětí, jsou rozděleny podle jazykové úrovně po 6 8 dětech ve skupině. Při výběru rodilých mluvčích jsme oslovili ke spolupráci jazykovou školu Carpinus a lektora Matthew Moistner. Všichni 3 lektoři jsou rodilí mluvčí. Kontakt - Dominika Fijalová - 8

9 Naše evropské projekty Podporujme podnikatelky Polabí! Velmi úspěšný projekt, který poskytoval ženám z regionu Střední Polabí podporu a asistenci k tomu, aby se staly úspěšnými podnikatelkami a sladily svou živnost s potřebami rodiny. Byl určen nejen ženám na rodičovské dovolené, ale i starším ženám s nejistou pozicí na pracovním trhu. Projekt oslovoval jak ty, kdo o začátku podnikání teprve uvažují, tak podnikatelky, jimž živnost zatím nejde, jak by si představovaly. Realizace projektu byla ukončena dne , ale podnikatelky mají možnost nadále spolupracovat prostřednictvím Klubu podnikatelek, jehož činnost projekt nastartoval. Díky aktivitám projektu začalo nově podnikat a úspěšně podniká 14 žen a 80 již podnikajících žen své podnikání zefektivnilo a rozvinulo. Projekt podpořil celkem 263 žen z regionu Střední Polabí. PROJEKT nabízel komplex bezúplatných služeb pro ženám před zahájením podnikání a ženám již podnikajícím: Provoz Centra podnikatelek Polabí mobilní kancelář coworkingové centrum pro ženy, díky podpoře města v provozu až do Klub podnikatelek Polabí motivace žen k podnikání, sdílení příkladů dobré praxe, vzájemná podpora Miniškoly podnikání možnost získat základy z různých oblastí důležitých pro nastartování i rozvíjení Vašeho podnikání Konzultační, poradenská činnost individuální, šitá na míru, v oblasti rozvoje osobnosti, financí a účetnictví, právní problematika, PR a prezentace svého podnikání Zdroj informací v moderním stylu Nejlepší podnikatelka Polabí motivační soutěž se zapojením veřejnosti Elektronický zpravodaj Podnikatelek Polabí Osvětu v rovných příležitostech žen a mužů zaměřena na širokou veřejnost, podnikatele, město, úřady práce 9

10 V roce 2014 se výrazně zintezivnily a rozvinuly aktivity pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající. Pro ženy již podnikající proběhl další běh 7 vzdělávacích workshopů (Miniškola II). Worskhopy byly postaveny na základě požadavků přihlášených podnikatelek. Každého workshopu se zúčastnilo od 16 do 22 žen podnikatelek. Uskutečnily se také 2 kulaté stoly podnikatelek s vedením města Čelákovice s cílem najít vhodné nástroje podpory pro podnikání žen ve městě. Klub podnikatelek prošel výrazným rozvojem, zintenzivnil svou činnost pro podnikatelky i ženy s podnikáním teprve začínající: ženy si zde sdílely zkušenosti z podnikání, svoje neúspěchy i úspěchy, hledaly cesty ke spolupráci, k propojení byznysů navazovaly kontakty, diskutovaly možnosti podpory ze strany partnera projektu města Čelákovic domlouvaly si společné prezentace na větších akcích v Čelákovicích a blízkém okolí za podpory projektu V roce 2014 byla zrealizována řada setkání Klubu podnikatelek s průměrnou návštěvností 16 žen. V rámci Klubu podnikatelek probíhaly také workshopy Moje podnikání, jak využít vlastní silné stránky a mít pod kontrolou rizika a výrazně se rozvinula vzájemná spolupráce, výměna informací a podpora i nad rámec projektu. Podnikatelkám i ženám, které si plánovaly či zvažovaly podnikání, byly nabízeny individuální odborné konzultace, kde si mohly objasnit či dořešit finanční plán podnikání, připravit či vylepšit prezentaci svého podnikání, vyřešit právní záležitosti týkající se byznysu či vyhodnotit svůj podnikatelský potenciál a zaměřit se na své slabé stránky. Soutěž Nejlepší podnikatelka Středního Polabí V chladném odpoledni a za prudkého deště byly v sobotu 17. května 2014 během tradičního Setkání na náměstí v Čelákovicích vyhlášeny vítězky soutěže Nejlepší podnikatelka Středního Polabí. Mezi ženami podnikajícími déle než dva roky získala titul Kamila Douděrová s architektonickým a interiérovým studiem Kamidesign. V kategorii žen podnikajících maximálně dva roky vyhrála Marta Šipčiaková s Čerstvými produkty z Polabí. Vítězky vybírala pětičlenná porota, v níž zasedli zástupce města Čelákovice, partnerské firmy FV Plast, a.s., Krajské hospodářské komory Střední Čechy a Rodinného centra Routa. Úspěšné zkušené podnikatelky v porotě zastupovala Gabriela Rychová. Vítězky soutěže - kategorie žen podnikajících maximálně dva roky 1. místo Marta Šipčiaková Čerstvé produkty z Polabí 2. místo Adéla Dvořáková kavárna Paříž 3. místo Natajila Novotná včelařství Novotní, Břežany II 10

11 Vítězky soutěže - kategorie žen podnikajících déle než 2 roky: 1. místo Kamila Douděrová architektonické a interiérové studio Kamidesign 2. místo Helena Výborná kosmetický salon Afrodita 3. místo Alena Fantíková nezávislá kosmetická poradkyně značky Mary Kay vyhlášení vítězek vítězky s koordinátorkou projektu porota soutěže Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! realizovalo Rodinné centrum ROUTA v partnerství s městem Čelákovice a firmou FV Plast, a.s. Děkujeme za podporu a důvěru projektovým partnerům, klientkám i všem dalším, kteří nám fandili. Přejeme podpořeným ženám, aby ve svém podnikání vytrvaly a dosahovaly úspěchu! Koordinátoři projektu: Mgr. Jana Fajtová Krausová, Bc. Pavel Fajt, Projekt podporujme podnikatelky Polabí! byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 11

12 Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice Cílem projektu bylo zlepšení kvality života v Čelákovicích v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, projekt byl zaměřen na zavádění flexibilních forem práce u lokálních zaměstnavatelů, snížení diskriminace na lokálním trhu práce, podporu slaďujícím osobám včetně poskytování inovativních služeb péče o děti ve školním roce 2013/2014 a také na osvětu v rovných příležitostech žen a mužů. Realizace projektu byla ukončena V úzké spolupráci s partnery městem Čelákovice a významnou firmou FV-plast, a.s. jsme realizovali tyto aktivity: Tvorba a ověřování metodiky flexibilních forem práce a metodiky práce z domova pro zaměstnavatele Podpora a motivace zaměstnavatelů k zavádění flexibilních forem práce Soutěž o zaměstnavatele přátelského rodině Vytváření nových pracovních míst pro ženy po MD/RD či pečující o závislého člena rodiny podpořených mzdovými příspěvky Poradna Práce bez diskriminace, včetně advokačních, psychologických a mediačních služeb Zpracování odborných informačních materiálů o diskriminaci pro zaměstnavatele i zaměstnance Rozvoj spolupráce s městem v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a snížení nezaměstnanosti v regionu Provoz Infocentra Rodina a práce informační, poradenské a vzdělávací služby Služby péče o děti mobilní, S.O.S. služba, odpolední péče o děti Elektronický zpravodaj RP Šance pro Čelákovice Osvěta v rovných příležitostech žen a mužů informace, semináře, Den rovnosti žen a mužů, výtvarná soutěž Rovné příležitosti očima dětí 12

13 Projekt podpořil celkem 362 klientů a klientek. Stěžejní aktivitou projektu bylo vytváření nových pracovních míst pro ženy po MD/RD či pečující o závislého člena rodiny podpořených mzdovými příspěvky. Celkem 21 matek malých dětí z Čelákovic a okolí našlo v uplynulém roce práci na částečný úvazek díky projektu. Právě motivace lokálních zaměstnavatelů k vytváření pracovních míst s flexibilními formami práce byl hlavní cíl projektu. Na mzdových příspěvcích na nově vytvořená flexibilní pracovní místa projekt firmám rozdal 1,6 mil. Kč. Firma FV Plast, a.s., která byla partnerem projektu, vytvořila 10 pracovních míst s částečným úvazkem, prací z domova a sdíleným pracovním místem. Tato organizace práce se firmě osvědčila a několik žen takto zaměstnává i nadále. 4 firmy z regionu prošly auditem rovných příležitostí žen a mužů. Intenzivní byla také spolupráce s městem Čelákovice. Nejen mzdové příspěvky, ale i regionální soutěž Firma s otevřenou náručí nám pomohly motivovat zaměstnavatele, aby flexibilní úvazky vyzkoušeli. Firmou s nejvstřícnějším postojem k rodinným potřebám svých zaměstnanců v regionu Středního Polabí je pobočka Kooperativa pojišťovny, a.s. VIG v Čelákovicích a Brandýse n. L. Získala 1. místo v soutěži Firma s přátelskou náručí oceňující zaměstnavatele, kteří si váží svých zaměstnanců a zaměstnankyň a různými způsoby jim umožňují sladit rodinné a pracovní povinnosti. Na 2. místě skončila čelákovická pobočka České spořitelny, a.s., na třetím CMC Graduate School of Business, o.p.s. Porota se rozhodla udělit také tři čestná uznání společnostem Jídelna Popelka s.r.o, Mateřská škola Ekolandia a S-farma s.r.o. provozující BENU lékárnu v Čelákovicích. Výsledky soutěže byly oznámeny 28. října 2014 na slavnostním večeru udělení čestného občanství města Čelákovice. Všechny přihlášené firmy v soutěži spadaly do kategorie s 3 49 zaměstnanci. Další dvě kategorie s větším počtem zaměstnanců nebyly obsazeny. Kandidáty posuzovala sedmičlenná porota, v níž zasedla poslankyně Nina Nováková, starostka Čelákovic Zdeňka Tichá, Vladislava Šizlingová z Krajské hospodářské komory Střední Čechy, David Behner z partnerské firmy projektu FV Plast, a.s., expertka na rovné příležitosti Linda Sokačová, předsedkyně RC ROUTA Vratislava Tomášková a koordinátorka projektu Jana Fajtová Krausová. 13

14 Inovativní služby péče o děti poskytované v rámci projektu: Odpolední útočiště ROUTA (Rodinné Útočiště Tisíce Aktivit) a Mobilní a S.O.S. služba pro děti 3-10 let. Jedná se o bezplatnou službu pro rodinu včetně převodu dětí z MŠ a ZŠ do ROUTY, a to nejen dle předchozí objednávky, ale i v případě nenadálé události na straně rodiče zapojeného do S.O.S. služby. Rodiče mohou zůstat v klidu o děti se postaráme i v případě mimořádné události v zaměstnání či na cestě domů (např. dopravní nesnáze, úraz, výjimečná práce přesčas). Na základě předem uzavřené smlouvy nás mohou telefonicky kontaktovat - vyzvedneme jejich dítě z MŠ - ZŠ, převedeme je do odpoledního útočiště ROUTA v MC a v době od 16 do 19,30 hod se o ně postaráme. Celkem tyto služby využilo 77 rodin. Nepravidelné krátkodobé hlídání dětí 1 den v týdnu 7,30 15,00 hodin pro děti od 2 let, nechodící do MŠ, určena pro rodiče před ukončením RD, aby měli volno na pracovní pohovory, kontakt s úřady, pro využití služeb Infocentra. Velmi žádaná služba, kapacita 12 dětí byla vždy naplněna. Provoz Infocentra Rodina a práce poskytovalo informace, poradenství, vzdělávání, internet zdarma, odborná knihovna - v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, diskriminace na trhu práce, flexibilních forem práce a rezervace a organizace dalších služeb projektu. Infocentrum zajistilo organizaci seminářů a provoz odborných poraden na téma slaďování rodinného, osobního a pracovního života, o flexibilních formách práce a diskriminaci na trhu práce pro zaměstnavatele i slaďující osoby a o rovných příležitostech žen a mužů. Semináře byly spojeny s doprovodným hlídáním dětí. Vydána byla řada odborných publikací a informačních letáků o slaďování rodinného a pracovního života, o diskriminaci na trhu práce a rovných příležitostech žen a mužů pro zaměstnance i zaměstnavatele. Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Fajtová Krausová, 14

15 Projekt - Rodinné útočiště otevřené všem Cílem projektu je podpora zdravých, funkčních rodin z Čelákovic a celého mikroregionu Středního Polabí, podpora jejich stability a také podpora rodin ohrožených dysfunkcí, dále podpora žadatelů o náhradní rodinnou péči a podpora osvojitelů. Projekt byl podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. V rámci projektu jsme úspěšně realizovali: Interaktivní semináře nejen pro rodiče s diskusí, dle osvědčeného modelu proběhly dva cykly vzdělávacích aktivit jarní a podzimní. Máme v týmu skvělé lektory a lektorky např. finanční konzultantka Ing. Eva Dohalská nebo dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová, která zároveň nabízí v rámci projektu individuální poradenství, o něž je u cílové skupiny opravdu velký zájem. V roce 2014 bylo díky dotaci poskytnuto několik desítek hodin individuálního odborného poradenství. Vzdělávacích akcí bylo celkově 25. Semináře i odborné poradny proběhly nejen v Čelákovicích, ale opětovně také v Zelenči, Kounicích, Úvalech, Lysé nad Labem. Cyklus seminářů pro nastávající maminky vedla Karolína Švechovičová, spolupracuje s naším RC již několik let a má na své přednášky kladné ohlasy. Kurzů předporodní přípravy se během roku 2014 zúčastnilo 26 budoucích maminek a 12 nastávajících otců. V prostorách MC Čelákovice nabízíme jednou za 14 dní dopoledne pravidelné základní poradenství rodičům malých dětí, řešíme školu, partnerské vztahy, odkazujeme na specializovaná pracoviště, pokud je třeba. Denně zde byla k dispozici odborná knihovna s tématikou rodičovství a partnerství. Nabídka knih je velmi pestrá a stále ji rozšiřujeme o nové tituly, dbáme na podněty čtenářů, na jejich tipy. Klub dvojčat a vícerčat seznamujeme rodiny, které radosti s dětmi dvojnásobí a někdy dokonce trojnásobí. Setkávání probíhala v průběhu celého kalendářního roku ať už v prostorách MC nebo na hřišti, kde je dětem nejlépe a rodiče mají více času na sdílení zkušeností. Scházelo se 12 rodin. Klub rodičů dětí s PAS a jiným zdravotním znevýhodněním podvečerní setkávání a sdílení rodičů, kteří řeší podobné problémy a mají si co říct a předat, podělit se o své starosti a zjistit společně, že i malá vítězství jsou vítězství. Uskutečnilo se 10 setkání, kterých se opakovaně účastnilo 7 rodin, a z jejich iniciativy se zorganizoval také společný výlet do Brandýsa nad Labem. 15

16 Pobytové vzdělávací a nácvikové kurzy uspořádali jsme také oblíbené intenzivní pobytové kurzy na posílení rodičovských kompetencí, účast na kurzech celkem 35 rodin. O vzdělávací kurzy je vždy velký zájem, rodiny se seznámí a intenzitou pobytu rychle sblíží, někdy se sejdou jen matky s dětmi, některé pobyty absolvují celé rodiny a seznamují se i muži, otcové rodin, kteří často sociální vazby v místě bydliště velmi postrádají, protože pracují v Praze avětšinu dne tráví mimo Čelákovice či obec z okolí, nemají příležitost se s někým spřátelit. V roce 2014 jsme vyjeli např. do Bratrouchova nebo oblíbeného Harrachova. Velice úspěšný byl podzimní víkendový kurz zaměřený na seznámení s problematikou FB nás a našich dětí, lektorka Bohdana Rambousková vedla přednášky interaktivně a velmi názorně zasvětila do problematiky sociálních sítí a i zarputilé odpůrce. Na kurzech se podařilo vytvořit svépomocné rodičovské skupiny, které pokračovaly v neformálních aktivitách i mimo projekt. Provoz odborné knihovny (rodičovství, partnerství, mezigenerační vztahy, rodina jako celek) - denně 8 hod, návaznost na vzdělávací aktivity, funguje díky podpoře již několik let, rodiče jsou zvyklí knihy si půjčovat, vítají nové přírůstky, doporučují, co by v knihovně uvítali. Informační/konzultační činnost- šíříme informace o aktivním rodičovství, partnerství, mezigeneračním soužití prostřednictvím webu, facebooku, osobními kontakty, včetně vytvoření a aktualizace databáze dostupných odborných poraden v oblasti rodičovství, partnerství i příslušných úřadů Kulturní aktivity zaměřené na osvětu a propagaci aktivit projektu Cirkusový rej - ZOO Čelákovice, organizované s KNR Routa Projekt byl veřejností pozitivně přijímaný, realizované aktivity na místní úrovni výrazně přispěly k posílení partnerských či manželských vztahů, rodičovských kompetencí, ke zvýšení informovanosti o možnostech a dostupnosti odborné péče v oblasti rodiny. Pozitivně hodnotíme rozšíření působnosti naší organizace, a to nejen lokální do širšího okolí, do regionu Střední Polabí, ale zejména mezi celé rodiny. 16

17 PARTNERSTVÍ RC Routa a MC Čelákovice Máme velmi dobré vztahy s MC Čelákovice a řadu aktivit realizujeme ve vzájemném partnerství. Toto spojení prospívá oběma stranám, mateřské centrum nám zatím zajišťuje prostor a důvěryhodnou základnu a naše sdružení se stará o větší pestrost, rozšíření služeb a inovace zaměřuje se na děti předškolního a mladšího školního věku a zejména na celé vícegenerační rodiny, a to nejen z Čelákovic. Čelákovice leží v centru Středního Polabí (okres Praha východ, Nymburk, Mladá Boleslav) Díky partnerství v projektu Rodina a práce i pro Čelákovice se podařilo zrekonstruovat prostory MC Čelákovice, vzniklo zde Infocentrum, a zázemí pro odpolední Rodinné útočiště. Spolupráce s městem Čelákovice Naše činnost má značnou podporu města Čelákovice a společně s Mateřským centrem Čelákovice se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. V roce 2012 se město Čelákovice smluvně zavázalo k partnerství dvou nových projektů podpořených Evropou, stalo se partnerem bez finančního příspěvku a naše rodinné centrum věří, že se také díky tomu budou naše vzájemné vtahy nadále prohlubovat. Také v roce 2012 jsme obdrželi finanční příspěvek v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic na celoroční činnost sdružení. Partnerství s FV Plast, a. s. Dynamicky se rozvíjející česká společnost založená v roce 1990 je třetím největším lokálním zaměstnavatel v Čelákovicích. Střední podnik s asi 160 zaměstnanci se specializuje na výrobu a vývoj komplexního sortimentu plastových rozvodů a trubek. Výrobní a obchodní základna společnosti byla do konce roku 2009 soustředěna do odštěpného závodu Čelákovice, nyní má firma již dva závody. FV Plast, a. s. se stal partnerem dvou projektů podpořených Evropským sociálním fondem (jednou je partnerem s finančním příspěvkem). Velice oceňujeme vstřícnost této výrobní společnosti a doufáme, že naše partnerství bude přínosem a obohacením pro obě strany. 17

18 Skáču dobře, skáču rád Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli Lednová akce vnitřní, plná pohybu a nafukovacích hradů. Venku je mráz, ale v tělocvičně se vždy mimořádně dobře pobavíme. Zahájili jsme zde výtvarnou soutěž pro děti, měli namalovat mámu, tátu, dědu, babičku netradičně; při práci, která je ve společnosti většinově připisována vždy tomu opačnému pohlaví. Máma spravuje auto a děda vaří večeři. Z obrázku vzniknou omalovánky pro děti. Každou akci pro veřejnost vždy spojujeme s propagací dalších aktivit našeho rodinného centra, rozdáváme letáky na různé semináře, workshopy, setkání aj. Den Rodin a Náhradních Rodin Akce organizovaná více zájmovými sdruženími pro celé rodiny z Čelákovic a nejbližšího okolí, soutěže pro děti, zábava ale také možnost potkat se a užít celé odpoledne společně, když navíc vyjde počasí je to prostě perfektní den, oslava toho, že rodina je nejdůležitější věc na světě. Výtěžek z akce byl použit na aktivity Klubu náhradních rodin ROUTA. Každý rok je nachystán pěkný program včetně lodiček na Labi, tentokrát přijelo nafukovací divadlo. Setkání na náměstí Velká akce pořádaná ve spolupráci s městem Čelákovice. RC Routa zde prezentovalo svou činnost, mělo připraveno krásnou výtvarnou dílnu pro děti a vyhlašovaly se vítězky soutěže: Nejlepší podnikatelka Polabí vypsané v rámci našeho evropského grantu Podporujme podnikatelky Polabí! Bohužel nám tentokrát vůbec nepřálo počasí a tento happening byl poznamenán přívalovým deštěm a velkou zimou, která návštěvníky na náměstí nepřitáhla. 18

19 Den rovnosti žen a mužů - Zahradní slavnost vítání léta a zároveň rozloučení se s dalším rokem činnost MC Čelákovice a RC Routa, vždy opět nejvíce záleží na příznivém počasí, neboť i tato oslava má již velkou tradici a nemá o návštěvníky nouzi, letos jsme opět zároveň oslavili Den rovnosti žen a mužů. Rodiče vyplňovali kvíz o rovných příležitostech o hodnotné ceny a soutěže na téma genderové stereotypy připomněly všem postavení žen a mužů v naší společnosti. ZOO Čelákovice již druhý ročník akce organizované ve spolupráci se sdružením Opři se, na stanovištích nám jako v loňském roce pomáhaly děti z dětského domova Pyšely, byly to super pomocníci a v kostýmech zvířat se opravdu skvěle zhostily svého úkolu. Bohužel nám místy opět pršelo, věříme, že se nezaložila nějaká nemilá tradice, protože slunce svítilo taky. Akce byla využita i jako osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Letáky Klubu náhradních rodin ROUTA byly všude k dispozici. Cirkusový rej, přijel k Vám cirkus Rouťásek Velká akce pro rodiny a náhradní rodiny z Čelákovic a okolí. Stejně jako loni se tančilo a soutěžilo v sále místního kulturního domu. Dorazilo pře 200 malých i velkých milovníků cirkusu a rodinného řádění a to nepočítáme miminka v kočárcích. Rodiče si mohli kromě focení svých ratolestí prohlédnout letáky akcí RC Routa. Mohli se více dozvědět i o činnosti jednotlivých klubů, zvláště Klubu náhradních rodin. Akce vždy využíváme také k informaci o projektech, které probíhají a k nabídce služeb, které naše centrum rodinám z Polabí nabízí 19

20 FINANČNÍ ZPRÁVA ve zjednodušeném rozsahu ke dni pro účely výroční zprávy (v Kč) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A. NÁKLADY Celkem za činnost I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 0 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol. celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem 0 IV. Ostatní výnosy celkem 163 V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol. celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Náklady celkem B. VÝNOSY IV. Oprávky k DHM AKTIVA ROZVAHA Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období A. Dlouhodobý majetek 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 B. Krátkodobý majetek I. Zásoby II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Pokladna Bankovní účty IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz info-routa@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem

2. Evaluační zpráva monitorující aktivity projektu za období 1.11.2012-28.02.2013. Služby péče o děti: - Hlídání dětí se školkovým režimem Číslo výzvy: 76 Název globálního grantu: rovné příležitosti žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života Název oblasti podpory: 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2012

OBSAH: Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 11 Vzdělávání pracovníků, individuální praxe str. 13 Poděkování

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ROZUM A CIT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA www.rozumacit.cz Občanské sdružení Rozum a Cit Občanské sdružení Rozum a Cit je nezisková organizace, která dlouhodobě podporuje myšlenku náhradní rodinné

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 9 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 natama NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI V ROCE 2009 1. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ Členové: PhDr. Petra Vrtbovská PhD. (ředitelka,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. Vlachova 1502/20,155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ 26641933 www.aprp.cz Optimální model rané péče Optimální model popisuje službu rané péče při optimálním stavu finančního, personálního a materiálního zabezpečení. Cena služby poskytované optimálním způsobem je 40 000,- Kč

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ konané dne 21.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni: dle

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KLECANY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Obsah 5 7 9 12 17 Úvodní slovo Novinky v roce 2012 Naše činnost v roce 2012 Hospodaření příloha

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

OBSAH: Výroční zpráva 2011

OBSAH: Výroční zpráva 2011 THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH: Základní údaje str. 3 Milníky str. 4 Popis služeb a činností str. 5 Klienti str. 8 Projekty str. 9 Finanční zpráva str. 12 Vzdělávání pracovníků, individuální

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytovaných službách v roce 2012 Liga otevřených mužů, o. s. (LOM) CO JE LOM LOM je nezisková organizace pro muže, která vznikla v roce 2006. LOM chce, aby čeští muži vzali život do

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700

Vzdělávání a podpora osvojitelských a pěstounských rodin 2 46 2 131 000 1 491 000 1 321 000 924 700 Název žadatele Obec Z as tř eš. Název projektu Uznané organizace Příloha č. 2 Do t. Ob l. Po čet bo dů Celkový rozpočet Požadovaná dotace Požadavek po odečtení zbyt. nákl. Přidělená dotace HoSt Home -

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 5 Poslání organizace 6 Cíle organizace 6 Komu jsou služby určeny 6 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity organizace

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008

SOCIÁLNÍ AGENTURA. Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 SOCIÁLNÍ AGENTURA Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 1. Poslání a cíle organizace Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem občanského sdružení, která byla založena v

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH A VÍKENDOVÝCH POBYTŮ pro pěstounské rodiny pro rok 2015 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vzdělávací středisko Programu pro pěstounské rodiny Kateřina Bělavová tel. 733 142 438 email:

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE PRO PĚSTOUNY Maltézská pomoc, o. p. s., Centrum Olomouc zve všechny osoby pečující (pěstouny, poručníky) na následující vzdělávací semináře, které budou probíhat během jara 2015. Název

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 TRIALOG /Brněnský institut rozvoje občanské společnosti/ sídlo: Orlí 20, 602 00 Brno; kancelář: Colova 17, 616 00 Brno; IČ 605 75 450; DIČ CZ60575450; tel.: +420 542 221 501; fax: +420

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Alternativní nebo normální?

Alternativní nebo normální? Alternativní nebo normální? Koordinace nestandardních úvazků ve standardní organizaci Evropský Sociální Fond Cesta domů,2010 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OPPA- zastavení, reflexe, inspirace

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31. 12. 2011 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012

GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 GLE o.p.s. Výroční zpráva 2012 2 SLOVO ŘEDITELKY Rok 2012 byl pro GLE o.p.s. rokem úspěšným. Od ledna jsme začali poskytovat služby v nových kancelářích v Praze 2, které jsou dobře dostupné pro všechny

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva

Milí čtenáři, Mgr. Dolores Czudková předseda představenstva Milí čtenáři, Není lehké najít vhodná slova, krátce v pár řádcích popsat celý minulý rok, a přitom Vás nenudit. Takže vyberu jen nejdůležitější věci, které se v minulém roce odehrály a chci se společně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví.

Úvodem. Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. ROČEN KA RODINNÉHO CEN TRA PRO VÁZEK 2012 Motto: Lépe je dvěma než jednomu. A trojitý provázek se teprve nepřetrhne. Král Šalamoun, kniha Přísloví. Úvodem Jsem ráda, a zároveň mne fascinuje, že je spousta

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI A VÝSLEDCÍCH PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE DROM, romské středisko se sídlem na ul. Bratislavská 41 je příspěvkovou organizací zřízenou městskou částí Brno-sever. Jejím hlavním

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. Výroční zpráva 2014 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více