VÝROČNÍ ZPRÁVA Sokolovská 305, Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice datum registrace na MVČR:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice Prostory MC Čelákovice Stankovského 1650, Čelákovice datum registrace na MVČR: číslo registrace: č. j. VS/1-1/71806/08-R IČO: DIČ: CZ číslo účtu: /0300 u banky: Poštovní spořitelna 1

2 Obsah: Identifikace sdružení a základní kontakty str. 1 O našem rodinném centru str. 3 Představujeme Vám naše kluby str. 4 - Klub náhradních rodin výkon SPOD...str. 4 - Plavecký klub Tučňáčci - Angličtina s rodilým mluvčím Naše evropské projekty str. 9 - Podporujme podnikatelky Polabí! - Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice MPSV projekt - Rodinné útočiště otevřené všem...str. 15 Partnerství str. 17 Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli str. 18 Finanční zpráva str. 20 Náš tým str. 23 Poděkování a spolupráce str. 24 2

3 O našem rodinném centru Rodinné centrum Routa, o.s. bylo založeno v r členkami mateřského centra Čelákovice, kterým již odrostly děti a jejichž rodiny měly jiné potřeby, než v době kdy byly s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem sdružení je podpora rodin s dětmi z Čelákovic a okolí regionu Střední Polabí. Naše činnost se zaměřuje na: podporu funkční rodiny, partnerství a mezigeneračního soužití - informační, vzdělávací, poradenská činnost, aktivizační služby podporu vzájemné spolupráce a výpomoci mezi rodinami přípravu aktivit pro celé rodiny (jednodenní i pobytové akce) Klub tisícerých aktivit podporu náhradní rodinné péče - Klub náhradních rodin Routa podporu žen začínajících podnikání i žen, které již podnikají (Centrum podnikatelek Polabí) podporu slaďování rodinného a pracovního života, prosazování principů rovných příležitostí žen a mužů na lokální úrovni úzkou spolupráci s městem Čelákovice v oblasti rodinné a sociální politiky, včetně přípravy Strategického plánu rozvoje města. Jsme partnery MC Čelákovice a zatím působíme v jeho prostorách. Působnost do konce kalendářního roku jsme měli i na Masarykově ulici v centru Čelákovic, kam jsme soustředili služby pro ženy podnikatelky. V budoucnu bychom rádi podporovali mezi obecní komunikaci a spolupráci v širokém regionu, kde realizujeme aktivity pro celé rodiny. Chceme nadále pracovat s dětmi všech věkových kategorií, zaměřovat se na podporu a posilování funkční rodiny, rodičovství, partnerství, mezigeneračního soužití a na podporu náhradní rodinné péče. RC Routa je jedním ze zakládajících členů sdružení MAS Střední Polabí, o. s. Podporujeme rozvoj občanských iniciativ na místní a regionální úrovni, zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území a ochrana nejvýznamnějších přírodních hodnot. Nově vzniklá místní partnerství se podílí na přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Střední Polabí, o. s. pro období

4 K l u b n á h r a d n í c h r o d i n v ý k o n S P O D "Náhradní rodiče v tom nejsou sami" Našim posláním je umožnit dětem, které nemohou žít s vlastními rodiči, život v náhradním rodinném prostředí. Proto podporujeme nejen pěstounské a osvojitelské rodiny a žadatele, ale i všechny ostatní, kdo se zajímají o problematiku náhradní rodinné péče. Pověření k sociálně právní ochraně dětí - RC Routa je osobou pověřenou k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Na základě tohoto pověření vykonává následující činnosti - Pořádání přednášek a kurzů v rámci poradenské činnosti zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou (ve smyslu 11 odst. 1 písm.c) zákona č. 359/1999 Sb.) - Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností - Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (podle 47b a 48 d zákona č. 359/1999 Sb.) - Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledoání výkonu pěstounské péče (ve smyslu 48 f zákona č. 389/199 Sb.) RC Routa má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí pro oblast Hl. města Prahy a Středních Čech Přednášky a kurzy odborné přednášky na témata související s náhradním rodičovstvím semináře Puberta a její zvládání, Sourozenecké vztahy v náhradní rodině, Vztah k původní rodině dítěte, Proč a jak mluvit s dětmi o jejich příběhu a Techniky podpory identity přijatých dětí, Právní aspekty náhradní rodinné péče vzdělávací pobyty Dítě s traumatem, agrese aj., Vzdělávací a vývojové fáze. Naše organizace realizovala také vzdělávání pro pěstouny, které mají uzavřenu dohodu o výkonu PP s OSPOD Mladá Boleslav a OSPOD Neratovice. Pro OSPOD Neratovice jsme v roce 2014 zorganizovali celkem sedm jednodenních kurzů šestihodinového vzdělávání pro pěstouny a osoby pečující. Spolupráce se podařila velmi pěkně navázat, všichni lektoři zde zvládli dobře svůj úkol a zpětná vazba na akce byla 4

5 pozitivní. Tematicky od právních aspektů pěstounské péče také v souvislosti se změnami Občanského zákoníku po psychologické a výchovné problémy související s NRP. Velmi úspěšné bylo tak téma školy a dítěte v náhradní rodinné péči. Pro OSPOD Mladá Boleslav realizovalo RC Routa pět jednodenních seminářů (např. Právní aspekty NRP, Puberta a pravidla komunikace, Dítě se specifickými potřebami, Děti vyrůstající v PP) a dva víkendové pobyty (Deprivace, trauma a poruchy učení, Rodina, vztahy a kořeny). Lektorkami našich seminářů jsou zkušené odbornice, jako např sociální pracovnice a pěstounka Bc. Jana Frantíková, Dis., psycholožka Mgr. Martina Vančáková, advokátka Mgr. Markéta Tillerová, speciální pedagožka a pěstounka Mgr. Hana Brodníčková, klíčová pracovnice a pěstounka Pavla Bažantová, speciální pedagožka a pěstounka PeaDr. Markéta Blažková Havlíčková, psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová. Při realizaci vzdělávání jsme také spolupracovali s některými organizacemi, jako např. Velký vůz sever a Dům rodin Smečno. V průběhu seminářů zajišťujeme program pro děti. Vzdělávání je pro klienty, kteří uzavřeli dohodu o PP s RC Routa, bezplatné. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny již pravidelně se na nás obracejí noví zájemci o osvojení či pěstounskou péči. Poskytujeme jim základní poradenství a často je pak doprovázíme po celou dobu procesu až do přijetí dítěte. V loňském roce jsme intenzivněji doprovázeli dva žadatele o PP a jedny o osvojení. Základní poradenství jsme poskytli cca 10 zájemcům. Zaměřujeme se také na osvětu pravidelně předáváme aktuální informace o NRP v regionálním tisku, příležitostně spolupracujeme také s celostátním tiskem v roce 2014 např. vyšel dvoustránkový rozhovor s koordinátorkou dohod o výkonu PP Janou Luhanovou v časopise Překvapení. Informace prostřednictvím letáků a osobních rozhovorů jsou předávány také na osvětových akcích, v roce 2014 např Den rodin a ve spolupráci s organizací Opři se na akci ZOO Čelákovice. Uzavírání dohod o výkonu PP Uzavíráme dohody o výkonu PP, na konci roku 2014 jsme měli uzavřenu dohodu s 26 pěstounskými rodinami. V rámci dohod o výkonu PP poskytujeme následující služby Doprovázení - každou rodinu provází klíčový pracovník, který stojí rodině po boku ve všem, co je třeba. Klíčový pracovník navštěvuje rodinu minimálně jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby i častěji. Průběžně je rodině k dispozici k telefonickým a ovým konzultacím, v případě potřeby doprovází pěstouny při jednání s úřady, se školou, při případových konferencích. Společně s rodinou vytváří individuální plán doprovázení a také plán vzdělávání. Klíčový pracovník podává zprávu OSPOD o výkonu pěstounské péče pravidelně jednou za šest měsíců. 5

6 Vzdělávání viz Přednášky a kurzy Respitní péče U dětí starších 2 let poskytujeme odlehčovací péči v rozsahu minimálně 14 dní v roce a to ve formě příspěvku na tábor, uhrazené péče osoby blízké rodině, osobní péče zajištěné pracovníkem RC Routa nebo příměstských táborů a pobytů RC Routa. Respitní péči využívala většina našich pěstounských rodin. Odborná asistence při kontaktu s původní rodinou dítěte Zajišťujeme pomoc a doprovázení při nastavení pravidel kontaktu dítěte s původní rodinou, asistenci setkání dítěte s původní rodinou, doprovázení a pomoc při komunikaci s původní rodinou, neutrální místo pro setkání. V roce 2014 využívalo asistenci při kontaktu s původní rodinou dítěte cca 10 rodin. Odborná psychologická pomoc zajišťujeme psychologickou pomoc prostřednictvím spolupracujících odborníků (pomoc v náročných situacích, terapie, manželské poradenství, pomoc při zpracování traumatu dítěte apod.). Pomoc využilo cca 15 pěstounských rodin. Odborná právní pomoc právní poradenství v otázkách souvisejících s výkonem PP (sepsání návrhu k soudu, zastupování u soudu, pomoc při nahlížení do spisu apod.). Právní poradenství v nějaké formě využilo v roce 2014 cca 12 rodin. Poradenství - zajišťujeme poradenství ve všech otázkách souvisejících s výkonem pěstounské péče např. výchovné obtíže, kontakt s původní rodinou, dávky pěstounské péče apod. Poradenství v nějaké formě využila většina našich pěstounských rodin. Poradenství nabízíme také osvojitelům a žadatelům o osvojení a pěstounskou péči. Poskytování osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče viz doprovázení a poradenství. Kontakt - Jana Luhanová, vedoucí Klubu náhradních rodin ROUTA a koordinátorka dohod o výkonu PP, 6

7 P l a v e c k ý k l u b T u č ň á č c i Plavecký klub Tučňáčci vznikl v roce 2009 pod Mateřským centrem Čelákovice. Od roku 2011 je klub veden pod RC ROUTA o. s. Věnujeme se dětem od 6 měsíců až do 12. Učíme děti nejen plavat podle nejnovějších metod, zdokonalovat plavecké způsoby, ale snažíme se i o to, aby děti měly vodu rády a všem se u nás líbilo a rády se k nám vraceli. V roce 2014 jsme zrealizovali 2 tříměsíční kurzy. V každém z nich s námi plavalo v průměru 160 dětí. Nadále plaveme i se staršími dětmi, kde se soustřeďujeme na zdokonalení plaveckých způsobů. Jarní kurz jsme zakončili akcí pro děti Plavání s šáši Kraulovičem a Znakovičem a na podzim jsme zopakovali Čertovské plavání. Plavacím dnem je vždy pouze čtvrtek. Dopoledne je vyhrazen čas pro kojenecké a batolecí plavání, tedy pro děti do 3 let. Odpolední časy jsou určeny pro děti od 3 do 12 let. S dětmi plavou vyškolené instruktorky s akreditací či cvičitelky plavání. Držíme se následujících bodů, které zaručují kvalitu a pohodlí pro naše zákazníky (děti i rodiče). Věříme, že díky tomu si nás vybírají a vracejí se k nám. Pracujeme profesionálně a s kvalitním vybavením Jsme členy Aliance dětského plavání Snažíme se vytvářet přátelskou atmosféru pro děti i pro Vás Udržujeme stálou kvalitu všech lekcí (i nahrazovacích), zaručujeme 2 zkušební lekce Pravidelně necháváme kontrolovat kvalitu čištění a kvalitu vody v bazéncích akreditovanou laboratoří Jsme plavecký klub registrovaný u Krajské hygienické stanice Stále sledujeme nové trendy, průběžně se vzděláváme Po dohodě se můžete nejprve přijít na náš způsob práce podívat Kontakt - Dominika Fijalová, vedoucí Plaveckého klubu Tučňáčci 7

8 J a z y k o v é k u r z y - a n g l i č t i n a s r o d i l ý m m l u v č í m Od roku 2012 nabízíme jazykové kurzy pro předškoláky od 4 let a školáky do 12 let vedené rodilým mluvčím v anglickém jazyce. Děti v tomto věku mají největší schopnost vnímat cizí jazyk přirozenou a nenásilnou formou. Starší děti si osvojují nabyté vědomosti angličtiny v podání rodilého mluvčího a upevňují si získané informace ze školní výuky v konverzaci. Rodiče dostávají zpětnou vazbu o výuce. Rodičům, kteří nemají možnost si dítě na výuku převést, jsme zajišťovali převod dítěte po domluvě bezplatně. Působíme ve 2 mateřských školkách v Čelákovicích. Předškolní a školní děti dochází na výuku do prostor Mateřského centra Čelákovice. Nadále jsme spolupracovali i s Dětským centrem Dráček v Nehvizdech, kde probíhala mimo výuku dětí i konverzace pro dospělé. Vyučujícími dny jsou pondělí a středa. V dalším školním roce plánujeme výuku rozšířit i na pátek. Naše kurzy navštěvuje 100 dětí, jsou rozděleny podle jazykové úrovně po 6 8 dětech ve skupině. Při výběru rodilých mluvčích jsme oslovili ke spolupráci jazykovou školu Carpinus a lektora Matthew Moistner. Všichni 3 lektoři jsou rodilí mluvčí. Kontakt - Dominika Fijalová - 8

9 Naše evropské projekty Podporujme podnikatelky Polabí! Velmi úspěšný projekt, který poskytoval ženám z regionu Střední Polabí podporu a asistenci k tomu, aby se staly úspěšnými podnikatelkami a sladily svou živnost s potřebami rodiny. Byl určen nejen ženám na rodičovské dovolené, ale i starším ženám s nejistou pozicí na pracovním trhu. Projekt oslovoval jak ty, kdo o začátku podnikání teprve uvažují, tak podnikatelky, jimž živnost zatím nejde, jak by si představovaly. Realizace projektu byla ukončena dne , ale podnikatelky mají možnost nadále spolupracovat prostřednictvím Klubu podnikatelek, jehož činnost projekt nastartoval. Díky aktivitám projektu začalo nově podnikat a úspěšně podniká 14 žen a 80 již podnikajících žen své podnikání zefektivnilo a rozvinulo. Projekt podpořil celkem 263 žen z regionu Střední Polabí. PROJEKT nabízel komplex bezúplatných služeb pro ženám před zahájením podnikání a ženám již podnikajícím: Provoz Centra podnikatelek Polabí mobilní kancelář coworkingové centrum pro ženy, díky podpoře města v provozu až do Klub podnikatelek Polabí motivace žen k podnikání, sdílení příkladů dobré praxe, vzájemná podpora Miniškoly podnikání možnost získat základy z různých oblastí důležitých pro nastartování i rozvíjení Vašeho podnikání Konzultační, poradenská činnost individuální, šitá na míru, v oblasti rozvoje osobnosti, financí a účetnictví, právní problematika, PR a prezentace svého podnikání Zdroj informací v moderním stylu Nejlepší podnikatelka Polabí motivační soutěž se zapojením veřejnosti Elektronický zpravodaj Podnikatelek Polabí Osvětu v rovných příležitostech žen a mužů zaměřena na širokou veřejnost, podnikatele, město, úřady práce 9

10 V roce 2014 se výrazně zintezivnily a rozvinuly aktivity pro ženy začínající podnikání a ženy již podnikající. Pro ženy již podnikající proběhl další běh 7 vzdělávacích workshopů (Miniškola II). Worskhopy byly postaveny na základě požadavků přihlášených podnikatelek. Každého workshopu se zúčastnilo od 16 do 22 žen podnikatelek. Uskutečnily se také 2 kulaté stoly podnikatelek s vedením města Čelákovice s cílem najít vhodné nástroje podpory pro podnikání žen ve městě. Klub podnikatelek prošel výrazným rozvojem, zintenzivnil svou činnost pro podnikatelky i ženy s podnikáním teprve začínající: ženy si zde sdílely zkušenosti z podnikání, svoje neúspěchy i úspěchy, hledaly cesty ke spolupráci, k propojení byznysů navazovaly kontakty, diskutovaly možnosti podpory ze strany partnera projektu města Čelákovic domlouvaly si společné prezentace na větších akcích v Čelákovicích a blízkém okolí za podpory projektu V roce 2014 byla zrealizována řada setkání Klubu podnikatelek s průměrnou návštěvností 16 žen. V rámci Klubu podnikatelek probíhaly také workshopy Moje podnikání, jak využít vlastní silné stránky a mít pod kontrolou rizika a výrazně se rozvinula vzájemná spolupráce, výměna informací a podpora i nad rámec projektu. Podnikatelkám i ženám, které si plánovaly či zvažovaly podnikání, byly nabízeny individuální odborné konzultace, kde si mohly objasnit či dořešit finanční plán podnikání, připravit či vylepšit prezentaci svého podnikání, vyřešit právní záležitosti týkající se byznysu či vyhodnotit svůj podnikatelský potenciál a zaměřit se na své slabé stránky. Soutěž Nejlepší podnikatelka Středního Polabí V chladném odpoledni a za prudkého deště byly v sobotu 17. května 2014 během tradičního Setkání na náměstí v Čelákovicích vyhlášeny vítězky soutěže Nejlepší podnikatelka Středního Polabí. Mezi ženami podnikajícími déle než dva roky získala titul Kamila Douděrová s architektonickým a interiérovým studiem Kamidesign. V kategorii žen podnikajících maximálně dva roky vyhrála Marta Šipčiaková s Čerstvými produkty z Polabí. Vítězky vybírala pětičlenná porota, v níž zasedli zástupce města Čelákovice, partnerské firmy FV Plast, a.s., Krajské hospodářské komory Střední Čechy a Rodinného centra Routa. Úspěšné zkušené podnikatelky v porotě zastupovala Gabriela Rychová. Vítězky soutěže - kategorie žen podnikajících maximálně dva roky 1. místo Marta Šipčiaková Čerstvé produkty z Polabí 2. místo Adéla Dvořáková kavárna Paříž 3. místo Natajila Novotná včelařství Novotní, Břežany II 10

11 Vítězky soutěže - kategorie žen podnikajících déle než 2 roky: 1. místo Kamila Douděrová architektonické a interiérové studio Kamidesign 2. místo Helena Výborná kosmetický salon Afrodita 3. místo Alena Fantíková nezávislá kosmetická poradkyně značky Mary Kay vyhlášení vítězek vítězky s koordinátorkou projektu porota soutěže Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! realizovalo Rodinné centrum ROUTA v partnerství s městem Čelákovice a firmou FV Plast, a.s. Děkujeme za podporu a důvěru projektovým partnerům, klientkám i všem dalším, kteří nám fandili. Přejeme podpořeným ženám, aby ve svém podnikání vytrvaly a dosahovaly úspěchu! Koordinátoři projektu: Mgr. Jana Fajtová Krausová, Bc. Pavel Fajt, Projekt podporujme podnikatelky Polabí! byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR 11

12 Slaďování rodiny a práce šance pro Čelákovice Cílem projektu bylo zlepšení kvality života v Čelákovicích v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, projekt byl zaměřen na zavádění flexibilních forem práce u lokálních zaměstnavatelů, snížení diskriminace na lokálním trhu práce, podporu slaďujícím osobám včetně poskytování inovativních služeb péče o děti ve školním roce 2013/2014 a také na osvětu v rovných příležitostech žen a mužů. Realizace projektu byla ukončena V úzké spolupráci s partnery městem Čelákovice a významnou firmou FV-plast, a.s. jsme realizovali tyto aktivity: Tvorba a ověřování metodiky flexibilních forem práce a metodiky práce z domova pro zaměstnavatele Podpora a motivace zaměstnavatelů k zavádění flexibilních forem práce Soutěž o zaměstnavatele přátelského rodině Vytváření nových pracovních míst pro ženy po MD/RD či pečující o závislého člena rodiny podpořených mzdovými příspěvky Poradna Práce bez diskriminace, včetně advokačních, psychologických a mediačních služeb Zpracování odborných informačních materiálů o diskriminaci pro zaměstnavatele i zaměstnance Rozvoj spolupráce s městem v oblasti slaďování rodinného a pracovního života a snížení nezaměstnanosti v regionu Provoz Infocentra Rodina a práce informační, poradenské a vzdělávací služby Služby péče o děti mobilní, S.O.S. služba, odpolední péče o děti Elektronický zpravodaj RP Šance pro Čelákovice Osvěta v rovných příležitostech žen a mužů informace, semináře, Den rovnosti žen a mužů, výtvarná soutěž Rovné příležitosti očima dětí 12

13 Projekt podpořil celkem 362 klientů a klientek. Stěžejní aktivitou projektu bylo vytváření nových pracovních míst pro ženy po MD/RD či pečující o závislého člena rodiny podpořených mzdovými příspěvky. Celkem 21 matek malých dětí z Čelákovic a okolí našlo v uplynulém roce práci na částečný úvazek díky projektu. Právě motivace lokálních zaměstnavatelů k vytváření pracovních míst s flexibilními formami práce byl hlavní cíl projektu. Na mzdových příspěvcích na nově vytvořená flexibilní pracovní místa projekt firmám rozdal 1,6 mil. Kč. Firma FV Plast, a.s., která byla partnerem projektu, vytvořila 10 pracovních míst s částečným úvazkem, prací z domova a sdíleným pracovním místem. Tato organizace práce se firmě osvědčila a několik žen takto zaměstnává i nadále. 4 firmy z regionu prošly auditem rovných příležitostí žen a mužů. Intenzivní byla také spolupráce s městem Čelákovice. Nejen mzdové příspěvky, ale i regionální soutěž Firma s otevřenou náručí nám pomohly motivovat zaměstnavatele, aby flexibilní úvazky vyzkoušeli. Firmou s nejvstřícnějším postojem k rodinným potřebám svých zaměstnanců v regionu Středního Polabí je pobočka Kooperativa pojišťovny, a.s. VIG v Čelákovicích a Brandýse n. L. Získala 1. místo v soutěži Firma s přátelskou náručí oceňující zaměstnavatele, kteří si váží svých zaměstnanců a zaměstnankyň a různými způsoby jim umožňují sladit rodinné a pracovní povinnosti. Na 2. místě skončila čelákovická pobočka České spořitelny, a.s., na třetím CMC Graduate School of Business, o.p.s. Porota se rozhodla udělit také tři čestná uznání společnostem Jídelna Popelka s.r.o, Mateřská škola Ekolandia a S-farma s.r.o. provozující BENU lékárnu v Čelákovicích. Výsledky soutěže byly oznámeny 28. října 2014 na slavnostním večeru udělení čestného občanství města Čelákovice. Všechny přihlášené firmy v soutěži spadaly do kategorie s 3 49 zaměstnanci. Další dvě kategorie s větším počtem zaměstnanců nebyly obsazeny. Kandidáty posuzovala sedmičlenná porota, v níž zasedla poslankyně Nina Nováková, starostka Čelákovic Zdeňka Tichá, Vladislava Šizlingová z Krajské hospodářské komory Střední Čechy, David Behner z partnerské firmy projektu FV Plast, a.s., expertka na rovné příležitosti Linda Sokačová, předsedkyně RC ROUTA Vratislava Tomášková a koordinátorka projektu Jana Fajtová Krausová. 13

14 Inovativní služby péče o děti poskytované v rámci projektu: Odpolední útočiště ROUTA (Rodinné Útočiště Tisíce Aktivit) a Mobilní a S.O.S. služba pro děti 3-10 let. Jedná se o bezplatnou službu pro rodinu včetně převodu dětí z MŠ a ZŠ do ROUTY, a to nejen dle předchozí objednávky, ale i v případě nenadálé události na straně rodiče zapojeného do S.O.S. služby. Rodiče mohou zůstat v klidu o děti se postaráme i v případě mimořádné události v zaměstnání či na cestě domů (např. dopravní nesnáze, úraz, výjimečná práce přesčas). Na základě předem uzavřené smlouvy nás mohou telefonicky kontaktovat - vyzvedneme jejich dítě z MŠ - ZŠ, převedeme je do odpoledního útočiště ROUTA v MC a v době od 16 do 19,30 hod se o ně postaráme. Celkem tyto služby využilo 77 rodin. Nepravidelné krátkodobé hlídání dětí 1 den v týdnu 7,30 15,00 hodin pro děti od 2 let, nechodící do MŠ, určena pro rodiče před ukončením RD, aby měli volno na pracovní pohovory, kontakt s úřady, pro využití služeb Infocentra. Velmi žádaná služba, kapacita 12 dětí byla vždy naplněna. Provoz Infocentra Rodina a práce poskytovalo informace, poradenství, vzdělávání, internet zdarma, odborná knihovna - v oblasti slaďování rodinného a pracovního života, diskriminace na trhu práce, flexibilních forem práce a rezervace a organizace dalších služeb projektu. Infocentrum zajistilo organizaci seminářů a provoz odborných poraden na téma slaďování rodinného, osobního a pracovního života, o flexibilních formách práce a diskriminaci na trhu práce pro zaměstnavatele i slaďující osoby a o rovných příležitostech žen a mužů. Semináře byly spojeny s doprovodným hlídáním dětí. Vydána byla řada odborných publikací a informačních letáků o slaďování rodinného a pracovního života, o diskriminaci na trhu práce a rovných příležitostech žen a mužů pro zaměstnance i zaměstnavatele. Koordinátorka projektu: Mgr. Jana Fajtová Krausová, 14

15 Projekt - Rodinné útočiště otevřené všem Cílem projektu je podpora zdravých, funkčních rodin z Čelákovic a celého mikroregionu Středního Polabí, podpora jejich stability a také podpora rodin ohrožených dysfunkcí, dále podpora žadatelů o náhradní rodinnou péči a podpora osvojitelů. Projekt byl podpořen dotací MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok Aktivity projektu byly podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. V rámci projektu jsme úspěšně realizovali: Interaktivní semináře nejen pro rodiče s diskusí, dle osvědčeného modelu proběhly dva cykly vzdělávacích aktivit jarní a podzimní. Máme v týmu skvělé lektory a lektorky např. finanční konzultantka Ing. Eva Dohalská nebo dětská psycholožka PhDr. Ilona Špaňhelová, která zároveň nabízí v rámci projektu individuální poradenství, o něž je u cílové skupiny opravdu velký zájem. V roce 2014 bylo díky dotaci poskytnuto několik desítek hodin individuálního odborného poradenství. Vzdělávacích akcí bylo celkově 25. Semináře i odborné poradny proběhly nejen v Čelákovicích, ale opětovně také v Zelenči, Kounicích, Úvalech, Lysé nad Labem. Cyklus seminářů pro nastávající maminky vedla Karolína Švechovičová, spolupracuje s naším RC již několik let a má na své přednášky kladné ohlasy. Kurzů předporodní přípravy se během roku 2014 zúčastnilo 26 budoucích maminek a 12 nastávajících otců. V prostorách MC Čelákovice nabízíme jednou za 14 dní dopoledne pravidelné základní poradenství rodičům malých dětí, řešíme školu, partnerské vztahy, odkazujeme na specializovaná pracoviště, pokud je třeba. Denně zde byla k dispozici odborná knihovna s tématikou rodičovství a partnerství. Nabídka knih je velmi pestrá a stále ji rozšiřujeme o nové tituly, dbáme na podněty čtenářů, na jejich tipy. Klub dvojčat a vícerčat seznamujeme rodiny, které radosti s dětmi dvojnásobí a někdy dokonce trojnásobí. Setkávání probíhala v průběhu celého kalendářního roku ať už v prostorách MC nebo na hřišti, kde je dětem nejlépe a rodiče mají více času na sdílení zkušeností. Scházelo se 12 rodin. Klub rodičů dětí s PAS a jiným zdravotním znevýhodněním podvečerní setkávání a sdílení rodičů, kteří řeší podobné problémy a mají si co říct a předat, podělit se o své starosti a zjistit společně, že i malá vítězství jsou vítězství. Uskutečnilo se 10 setkání, kterých se opakovaně účastnilo 7 rodin, a z jejich iniciativy se zorganizoval také společný výlet do Brandýsa nad Labem. 15

16 Pobytové vzdělávací a nácvikové kurzy uspořádali jsme také oblíbené intenzivní pobytové kurzy na posílení rodičovských kompetencí, účast na kurzech celkem 35 rodin. O vzdělávací kurzy je vždy velký zájem, rodiny se seznámí a intenzitou pobytu rychle sblíží, někdy se sejdou jen matky s dětmi, některé pobyty absolvují celé rodiny a seznamují se i muži, otcové rodin, kteří často sociální vazby v místě bydliště velmi postrádají, protože pracují v Praze avětšinu dne tráví mimo Čelákovice či obec z okolí, nemají příležitost se s někým spřátelit. V roce 2014 jsme vyjeli např. do Bratrouchova nebo oblíbeného Harrachova. Velice úspěšný byl podzimní víkendový kurz zaměřený na seznámení s problematikou FB nás a našich dětí, lektorka Bohdana Rambousková vedla přednášky interaktivně a velmi názorně zasvětila do problematiky sociálních sítí a i zarputilé odpůrce. Na kurzech se podařilo vytvořit svépomocné rodičovské skupiny, které pokračovaly v neformálních aktivitách i mimo projekt. Provoz odborné knihovny (rodičovství, partnerství, mezigenerační vztahy, rodina jako celek) - denně 8 hod, návaznost na vzdělávací aktivity, funguje díky podpoře již několik let, rodiče jsou zvyklí knihy si půjčovat, vítají nové přírůstky, doporučují, co by v knihovně uvítali. Informační/konzultační činnost- šíříme informace o aktivním rodičovství, partnerství, mezigeneračním soužití prostřednictvím webu, facebooku, osobními kontakty, včetně vytvoření a aktualizace databáze dostupných odborných poraden v oblasti rodičovství, partnerství i příslušných úřadů Kulturní aktivity zaměřené na osvětu a propagaci aktivit projektu Cirkusový rej - ZOO Čelákovice, organizované s KNR Routa Projekt byl veřejností pozitivně přijímaný, realizované aktivity na místní úrovni výrazně přispěly k posílení partnerských či manželských vztahů, rodičovských kompetencí, ke zvýšení informovanosti o možnostech a dostupnosti odborné péče v oblasti rodiny. Pozitivně hodnotíme rozšíření působnosti naší organizace, a to nejen lokální do širšího okolí, do regionu Střední Polabí, ale zejména mezi celé rodiny. 16

17 PARTNERSTVÍ RC Routa a MC Čelákovice Máme velmi dobré vztahy s MC Čelákovice a řadu aktivit realizujeme ve vzájemném partnerství. Toto spojení prospívá oběma stranám, mateřské centrum nám zatím zajišťuje prostor a důvěryhodnou základnu a naše sdružení se stará o větší pestrost, rozšíření služeb a inovace zaměřuje se na děti předškolního a mladšího školního věku a zejména na celé vícegenerační rodiny, a to nejen z Čelákovic. Čelákovice leží v centru Středního Polabí (okres Praha východ, Nymburk, Mladá Boleslav) Díky partnerství v projektu Rodina a práce i pro Čelákovice se podařilo zrekonstruovat prostory MC Čelákovice, vzniklo zde Infocentrum, a zázemí pro odpolední Rodinné útočiště. Spolupráce s městem Čelákovice Naše činnost má značnou podporu města Čelákovice a společně s Mateřským centrem Čelákovice se snažíme o prohloubení spolupráce s městem v oblasti rodinné a sociální politiky. V roce 2012 se město Čelákovice smluvně zavázalo k partnerství dvou nových projektů podpořených Evropou, stalo se partnerem bez finančního příspěvku a naše rodinné centrum věří, že se také díky tomu budou naše vzájemné vtahy nadále prohlubovat. Také v roce 2012 jsme obdrželi finanční příspěvek v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit z rozpočtu města Čelákovic na celoroční činnost sdružení. Partnerství s FV Plast, a. s. Dynamicky se rozvíjející česká společnost založená v roce 1990 je třetím největším lokálním zaměstnavatel v Čelákovicích. Střední podnik s asi 160 zaměstnanci se specializuje na výrobu a vývoj komplexního sortimentu plastových rozvodů a trubek. Výrobní a obchodní základna společnosti byla do konce roku 2009 soustředěna do odštěpného závodu Čelákovice, nyní má firma již dva závody. FV Plast, a. s. se stal partnerem dvou projektů podpořených Evropským sociálním fondem (jednou je partnerem s finančním příspěvkem). Velice oceňujeme vstřícnost této výrobní společnosti a doufáme, že naše partnerství bude přínosem a obohacením pro obě strany. 17

18 Skáču dobře, skáču rád Mimořádné akce, na kterých jsme se organizačně podíleli Lednová akce vnitřní, plná pohybu a nafukovacích hradů. Venku je mráz, ale v tělocvičně se vždy mimořádně dobře pobavíme. Zahájili jsme zde výtvarnou soutěž pro děti, měli namalovat mámu, tátu, dědu, babičku netradičně; při práci, která je ve společnosti většinově připisována vždy tomu opačnému pohlaví. Máma spravuje auto a děda vaří večeři. Z obrázku vzniknou omalovánky pro děti. Každou akci pro veřejnost vždy spojujeme s propagací dalších aktivit našeho rodinného centra, rozdáváme letáky na různé semináře, workshopy, setkání aj. Den Rodin a Náhradních Rodin Akce organizovaná více zájmovými sdruženími pro celé rodiny z Čelákovic a nejbližšího okolí, soutěže pro děti, zábava ale také možnost potkat se a užít celé odpoledne společně, když navíc vyjde počasí je to prostě perfektní den, oslava toho, že rodina je nejdůležitější věc na světě. Výtěžek z akce byl použit na aktivity Klubu náhradních rodin ROUTA. Každý rok je nachystán pěkný program včetně lodiček na Labi, tentokrát přijelo nafukovací divadlo. Setkání na náměstí Velká akce pořádaná ve spolupráci s městem Čelákovice. RC Routa zde prezentovalo svou činnost, mělo připraveno krásnou výtvarnou dílnu pro děti a vyhlašovaly se vítězky soutěže: Nejlepší podnikatelka Polabí vypsané v rámci našeho evropského grantu Podporujme podnikatelky Polabí! Bohužel nám tentokrát vůbec nepřálo počasí a tento happening byl poznamenán přívalovým deštěm a velkou zimou, která návštěvníky na náměstí nepřitáhla. 18

19 Den rovnosti žen a mužů - Zahradní slavnost vítání léta a zároveň rozloučení se s dalším rokem činnost MC Čelákovice a RC Routa, vždy opět nejvíce záleží na příznivém počasí, neboť i tato oslava má již velkou tradici a nemá o návštěvníky nouzi, letos jsme opět zároveň oslavili Den rovnosti žen a mužů. Rodiče vyplňovali kvíz o rovných příležitostech o hodnotné ceny a soutěže na téma genderové stereotypy připomněly všem postavení žen a mužů v naší společnosti. ZOO Čelákovice již druhý ročník akce organizované ve spolupráci se sdružením Opři se, na stanovištích nám jako v loňském roce pomáhaly děti z dětského domova Pyšely, byly to super pomocníci a v kostýmech zvířat se opravdu skvěle zhostily svého úkolu. Bohužel nám místy opět pršelo, věříme, že se nezaložila nějaká nemilá tradice, protože slunce svítilo taky. Akce byla využita i jako osvěta v oblasti náhradní rodinné péče. Letáky Klubu náhradních rodin ROUTA byly všude k dispozici. Cirkusový rej, přijel k Vám cirkus Rouťásek Velká akce pro rodiny a náhradní rodiny z Čelákovic a okolí. Stejně jako loni se tančilo a soutěžilo v sále místního kulturního domu. Dorazilo pře 200 malých i velkých milovníků cirkusu a rodinného řádění a to nepočítáme miminka v kočárcích. Rodiče si mohli kromě focení svých ratolestí prohlédnout letáky akcí RC Routa. Mohli se více dozvědět i o činnosti jednotlivých klubů, zvláště Klubu náhradních rodin. Akce vždy využíváme také k informaci o projektech, které probíhají a k nabídce služeb, které naše centrum rodinám z Polabí nabízí 19

20 FINANČNÍ ZPRÁVA ve zjednodušeném rozsahu ke dni pro účely výroční zprávy (v Kč) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT A. NÁKLADY Celkem za činnost I. Spotřebované nákupy celkem II. Služby celkem III. Osobní náklady celkem IV. Daně a poplatky celkem 0 V. Ostatní náklady celkem VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav. pol. celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 VIII. Daň z příjmů celkem 0 0 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktivace celkem 0 IV. Ostatní výnosy celkem 163 V. Tržby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. pol. celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním D. Výsledek hospodaření po zdanění Náklady celkem B. VÝNOSY IV. Oprávky k DHM AKTIVA ROZVAHA Stav k prvnímu dni účet. období Stav k poslednímu dni účet. období A. Dlouhodobý majetek 0 0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 B. Krátkodobý majetek I. Zásoby II. Pohledávky III. Krátkodobý finanční majetek Pokladna Bankovní účty IV. Jiná aktiva celkem Aktiva celkem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový projekt na podporu souladu pracovního a soukromého života Závěrečná zpráva projektu PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE vzdělávací a osvětový

Více

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013

neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 neziskovka roku ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 IQ Roma servis získal ocenění neziskovka roku 2013! sídlo Brno plácek Brno pobočka Břeclav pobočka Vyškov Brno: Sídlo, vedení IQRS: Vranovská 846/45, Brno, 614 00

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2

SLOVO ÚVODEM. Členka výkonné rady, dobrovolnice Ing. Helena Slavíčková RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2 SLOVO ÚVODEM Rodinné centrum Pexeso je komunitní prostor se sociálním programem. Je to prostor, v němž se lze potkat, seznámit, získat informace, zabavit se, realizovat své nápady, učit se novým věcem,

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA GENDER STUDIES, O.P.S. Na rovné šance v životě a v práci má každý právo, bez ohledu na pohlaví. Příležitosti žen a mužů jsou na sobě závislé spojité nádoby, jedna ovlivňuje druhou. CHCEME

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení...

1. Úvodní slovo. Obsah. Vážení příznivci a přátelé obecně prospěšné společnosti Romodrom, 1. Úvodní slovo...1. 2. Základní informace o sdružení... Výroční zpráva 2013 Obsah 1. Úvodní slovo....1 2. Základní informace o sdružení...2 3. Organizační struktura..................................... 3 4. Rozhovory s vedením...4 5. Naše činnost...6 5.1. Programy

Více