OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe"

Transkript

1 OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe

2 Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference 9 Porovnávací tabulka produktù 10 Záruky a garance 11 Certifikace výrobkù 12 Dodavatelé 13 Produkty Fenestra Standard 14 Fenestra Standard Z40 a Z60 16 Fenestra Optimum 18 Fenestra Geneo Fenestra Geneo 3+ Z40 22 Fenestra Geneo 3+ PASSIV 24 Sklopnì-posuvné dveøe 26 Zdvižnì-posuvné dveøe 28 Fenestra Brillant dveøe 30 Fenestra Geneo dveøe 32 Klasické a moderní výplnì dveøí 34 Pøíslušenství Barvy a dekory 36 Zasklívací lišty a tvary oken 37 Typy okenných klièek 38 Typy skel 40 Typy møížek a pøíèek 41 Stínicí technika 42 Všeobecné informace Tepelnì-izolaèní vlastnosti 46 Užitné vlastnosti skel 48 Tøídy bezpeènosti - kování 50 Úspora energií 52

3 Profil spoleènosti Spoleènost FENESTRA Sk pùsobí na trhu již od roku Dceøiná spoleènost FENESTRA CZ zaèínala jako organizaèní složka FENESTRA Sk pro Èeskou repbuliku. Od roku 2004 pùsobí na trhu jako samostatný subjekt patøící do skupiny FENESTRA Sk. FENESTRA CZ plnohodnotnì zastupuje FENESTRA Sk v Èeské republice. Od svého založení patøí mezi nejvìtší a nejvýznamnìjší producenty plastových a hliníkových oken. V této oblasti si u svých velkých obchodních partnerù získala renomé rozhodujícího hráèe na stavebním trhu. Už její název FENESTRA (z latinského pøekladu fenestra = okno) evokuje, že její hlavní mise bude soustøedìna na využívání inovativní technologie na výrobu oken tak, aby za každých okolností dokázala uchytit pozici vedoucího lídra, který se bude moci flexibilnì pøizpùsobit všem požadavkùm a trendùm trhu. Spoleènost FENESTRA Sk v souèasnosti paralelnì pùsobí se dvìma divizemi. Jedna na zpracování plastu, druhá na zpracování hliníku. V oblasti plastových výplní otvorù je FENESTRA Sk od samého zaèátku spojena s profilovými systémy spoleènosti REHAU. V nabídce je zastoupen kompletní sortiment nemecké produkce znaèky REHAU, který umožòuje výrobu široké škály prvkù v kategorii plastových konstrukcí a prosklených fasád. Od roku 2000 jako jedna z prvních spoleèností soustøedìných na výrobu PVC oken, zaèala FENESTRA Sk zpracovávat ve velké míøe i hliníkové konstrukce systémových dodavatelù Wicona a Schueco. V souèasnosti se spolupráce váže s mnohými architektonickými kanceláøemi a developery na významných projektech. Základem spokojenosti klienta je vysoká kvalita výroby, jejímž výsledkem je produkt, který uspokojí i toho nejnároènìjšího zákazníka. Každodennì reaguje na pøíležitosti a podnìty, které nabízí prostøedí, motivující zamìstnance k neustálému rozvoji. I z tohoto dùvodu FENESTRA Sk investovala do nejmodernìjších technologií výroby, které jsou zárukou kvality a invence. Sídlo spoleènosti, výroba a logistika je lokalizována v Zlatých Moravcích, Slovensko. V roku 2002 firma získala první kontakty na prodej plastových oken do zahranièí. Ty otevøely dveøe pro export produkce do nekolika zemí Evropské unie. Pøíkladem je Èeská republika, Rakousko, Nìmecko, Švýcarsko, Itálie atd. Základním strategickým cílem èinností spoleènosti je spokojený zákazník, kterému mùže FENESTRA Sk navrhnout a následnì i poskytnout komplexní služby od odborného poradenství pøes projekci speciálních konstrukcí až po dodávku s montáží na klíè". Z tohoto dùvodu je dùraz na kvalitu nosným ukazovatelem øídící a kontrolní èinnosti všech organizaèních složek spoleènosti. Jako jednomu z prvních producentù stavebních výplní a prosklených plášťù byl FENESTRA Sk a FENESTRA CZ udìlen certifikát øízení kvality ISO 9001, a Spokojenost zákazníkù, kteøí na základì referencí šíøí dobré jméno spoleènosti napomáhají, že FENESTRA Sk už dlouhé roky pùsobí jako seriózní producent v oblasti výroby výplní stavebních otvorù s dùrazem na kvalitu a komplexnost služeb. 2 3

4 Ohleduplnost k životnímu prostøedí Orientace na zákazníka Zodpovìdný pøístup z polymerù, resp. kompozitních materiálù REHAU. FENESTRA Sk vyrábí promyšlené výrobky k uspokojení nárokù každého klienta. Dveøe a okna, které se hodí do každého architektonického stylu, zvýrazòujíce a bráníce FRIENDLY Spoleènost FENESTRA Sk a FENESTRA CZ vsadila na Jestliže se rozhodnete tato okna v budoucnosti vymìnit za nové, existuje možnost jejich recyklace. Jedineèné realizace na míru, které interpretují Váš osobní styl. Rozmìry, barvy, tvary a vyhotovení jedineèným a neopakovatelným zpùsobem Vaše okolí, poskytují Vašemu obytnému prostoru pohodlí. zodpovìdný pøístup k pøírodì Od výbìru materiálù, ze kterých se vyrábìjí okna pokaždé odlišné spojují se mezi sebou, aby oživily Každý den FENESTRA Sk a FENESTRA CZ s velkou a v ní probíhajících klimatických zmìnách. Jednou a dveøe, pøes použité výrobní procesy až k recyklaci Vaše touhy a uspokojily Vaše potøeby. obìtavostí a zanícením dává svùj personál a zdroje z dùležitých pøíèin klimatických zmìn jsou zvyšující odpadù ve výrobì je každá myšlenka a èinnost Výplnì koncipované a realizované tak, aby dodaly s cílem uspokojit oèekávání vlastních zákazníkù. Od se emise CO 2 díky rostoucí poptávce po energiích. podøízena ochranì životního prostøedí. maximální výkon a redukovaly na minimum projektování k realizaci, od pøepravy k dodávce a od Posláním FENESTRA Sk a FENESTRA CZ je snižovat zneèišťování pøírody prostøednictvím okenních øešení, Ochrana životního prostøedí energetické spotøeby, které dávkují teplo, tlumí hluk a ochraòují Vás pøed vloupáním. Zároveò splòují montáže k postprodejnímu servisu. Zákazník je centrem každé její èinnosti. které snižují poptávku po energiích. Díky použití Výroba plastových oken a dveøí ve FENESTRA Sk nejpøísnìjší parametry certifikace. profilù, skel, kování a moderních tìsnìní pøispívá nemá žádné negativní vlivy na životní prostøedí. FENESTRA Sk ke snížení emisí CO 2 do ovzduší. Takové chování se jejího špièkového automatizo- Zodpovìdný pøístup k životnímu prostøedí je vyjádøen vaného strojního zaøízení je pevným základem pro i barevností loga spoleènosti. pøátelské chování vùèi pøírodì. Recyklovatelnost Taktéž používání jejích oken a dveøí nemá žádné hygienické nebo životu škodlivé vlivy. Nabízí se okenní Možnost pøípadné recyklace plastových oken a dveøí, øešení ohleduplné nejen vùèi životnímu prostøedí, ale je nevyhnutností pro pozitivní ekologickou bilanci. i vùèi zdraví zákazníkù. Okna a dveøe od FENESTRA Sk jsou vyrábìna 4 5

5 Výroba a Péèe o procesy FRIENDLY Výrobní hala a skladové prostory na zpracování plastových profilových systémù jsou na ploše víc jako m 2. Disponujeme špièkovým výrobním zaøízením, ktoré je zárukou výroby kvalitních oken a dveøí. Zároveò nám naše moderní zaøízení umožòují reagovat na individuální požadavky jednotlivých zákazníkù. Okna a dveøe FENESTRA Sk jsou vyrábìna na poèítaèi øízené technologii, jako jsou: CNC øízené dvoukotouèové pily a náøezové obrábìcí centra, ètyøhlavové sváøecí automaty, zaèisťovací CNC automaty, poloautomatická centra na montáž kování, vertikální linky s pneumatickými zasklívacími stojany. Stroje jsou on-line napojeny na konstrukèní program na oddìlení plánování výroby. Výrobní kapacita okenních jednotek za rok v dvousmìnném provozu patøí svými technickými parametry do evropské špièky. Kromì vysoké kapacity garantuje dokonalé zpracování materiálù a minimalizuje možnost lidského omylu pøi výrobì. Výrobní zaøízení jsou dodaná od evropských dodavatelù, jakými jsou firmy HOLLINGER, ROTOX, EMMEGI, FEDERHENN, STUERTZ a ALUMA. FENESTRA Sk uplatòováním požiadavkù norem systému manažerstva kvality ve všech procesech prokazuje svou schopnost trvale poskytovat produkty, které splòují požadavky zákazníka a pøíslušných pøedpisù. Neustále chce zvyšovat spokojenost zákazníka a trvale zlepšovat systém manažerstva v spoleènosti. Spoleènost FENESTRA Sk aplikovala všechny požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a vytvoøila dokumentovaný systém kvality vybraných procesù. Tento systém implementovala a prùbìžnì udržuje. Neustálé monitorování, mìøení a analyzování procesù zabezpeèuje zpìtnou vazbu pro neustálé zlepšování nabízených produktù a služeb. 6 7

6 Lidské zdroje Reference Základní myšlenkou naší spoleènosti je uspokojovat zájmy zákazníka ve vysoké kvalitì, v moderních øešeních a v dohodnutých termínech. Jednou ze základních potøeb naplòování této filozofie je vlastnit stabilní, vysocekvalifikovaný a tvoøivý pracovní potenciál. Snažíme se dìlat vše pro to, abychom pracovali s tìmi nejlepšími. Uvìdomujeme si, že pøíbìh FENESTRA Sk a FENESTRA CZ je psaný pracovními úspìchy jejích zamestnancù. Zamìstnáváme mnoho kvalifikovaných odborníkù, ze kterých jsou mnozí spojeni s naší spoleèností FENESTRA Sk už dlouhé období. Hodne kvalifikovaných odborníkù je souèastí naší spoleènosti od jejího vzniku až po dnes. Neustálé zvyšování kvalifikace a odborných znalostí zamìstnancù je základní filozofií spoleènosti. Díky pøístupu všech zamìstnancù poèet spokojených zákazníkù neustále roste. Témìø 70% ze zákazníkù se na nás obrací s dùvìrou díky pozitivním ohlasùm, ktoré slyšeli o FENESTRA Sk a FENESTRA CZ. Spokojenost našich zákazníkù je možné ilustrovat na mnohých budovách nebo jejich domovech. Vážíme si dùvìru všech našich zákazníkù. Jsme hrdi na to, že mùžeme svými okenními øešeními uspokojit nároky na atraktivnost, energetickou efektivnost a teplo domova. 8 9

7 Porovnávací tabulka produktù Záruky a garance STANDARD STANDARD OPTIMUM GENEO 3+ GENEO 3+ Z40 a Z60 Z40 GENEO 3+ PASSIV STANDARD STANDARD Z40 a Z60 OPTIMUM GENEO 3+ GENEO 3+ GENEO 3+ Z40 PASSIV strana 14 strana 16 strana 18 strana 20 strana 22 strana 24 hranaté (Z tvar) Dizajn oblé x x x x zkosené (A tvar) x Zvenku PVC Renolit x Povrch AL klip x x x Zevnitø PVC Renolit x Stavební hloubka - rám Rozmìry Pohledová šíøka - rám+køídlo / Pohledová šíøka 2 køídel bez sloupku 148 / / / / / 160 Pohledová šíøka 2 køídel se sloupkem Tepelná izolace celého okna (U w) Ug=1,1 AL rámek 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 x Ug=1,1 Swisspacer 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 x Stavebnì Ug=0,7 AL rámek * * * x x x fyzikální Ug=0,7 Swisspacer * * * x x x vlastnosti Ug=0,6 AL rámek x x x 0,92 0,92 x Ug=0,6 Swisspacer x x x 0,83 0,83 0,77 Ug=0,5 Swisspacer x x x 0,76 0,76 0,70 Zvuková izolace (db) , , ,1-47 Typy otvírání Kování Tìsnìní Pevné Otevíravé Otevíravé sklopné Sklopné Uzamykatelné balkónové dveøe Balkónové dveøe s AL prahem Sklopnì posuvné dveøe x Ven otvíratelné balkónové dveøe x x x Interiérové dveøe s AL prahem x x x Vchodové dveøe s AL prahem x x x Pohledové Skryté x x x Poèet (mezi rámem a køídlem) Barva tìsnìní šedá, èerná šedá, èerná šedá šedá, èerná šedá, èerná šedá, èerná Hodnoty tepelné a zvukové izolace jsou u oken závislé na velikosti a vyhotovení. Uvedené hodnoty se vztahují na jednokøídlové okno s rozmìrem 1230x1480mm. Jiné velikosti a vyhotovení mohou vykazovat odlišné stavebnì-fyzikální hodnoty. Pøesné výpoèty na pøíslušný rozmìr výrobku jsou souèástí dodávky. * Možnost trojskla. Doporuèujeme trojsklo do okenních systémù se stavební hloubkou 86mm, které byly vyvinuty pro tento typ zasklení. 2let 5let 7let 10 let Vyrábíme okna z nìmeckého profilového systému REHAU. Už více jako ètyøi desetiletí vyvíjí a vyrábí REHAU profilové systémy pro okna, fasády a dveøe. S inovaèním myšlením, s vazbou na praxi a tradiènì vysokými nároky na kvalitu. 2 letá záruka Poskytujeme standardní záruèní lhùtu na žaluzie, rolety, síťky a parapetní desky (dále pøíslušenství) zakoupené od nás, a to: - stálost barvy vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu pøíslušenství z plastu, - na bezchybnou funkci kování oken a dveøí pøi dodržení podmínky správné montáže. Na montáž oken, dveøí a pøíslušenství máte nárok na dvouletou záruku kvality. 5 letá záruka Standardní 2 letou záruku na plastové okna a dveøe vyrobené z materiálù RAU-PVC a RAU-FIPRO rozšiøujeme na pìtiletou záruku: - na stálost barev oken vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu kašírovaných profilù plastových oken a dveøí, vyjímajíce rohové spoje, - proti korozi klièek vchodových dveøí, - proti zarosení mezi tabulemi izolaèního skla s distanèním rámkem. 7 letá záruka Poskytujeme sedmiletou záruku, že prùhlednost izolaèního skla vztahující se na vnitøní plochy tabul nacházejících se v meziskelné dutinì nebude za normálních podmínek ovlivnìna, též nebudou ovlivnìny fyzikálnì-mechanické vlastnosti daného typu izolaèního skla. 10 letá záruka Poskytujeme desetiletou záruku na: - funkènost kování (v pøípadì dodržení záruèních podmínek v prùbìhu trvání záruky), - stálost barev oken vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu bílých profilù plastových oken a dveøí, vyjímajíce rohové spoje. Všechny záruky se nevztahují na zmìny vzhledu produktù nebo zmìny funkènosti zpùsobené zneèištìním

8 Certifikace výrobkù Certifikáty a vyhlášení o shodì jsou podmínkou uvedení výrobku na trh. Na plastové profily REHAU a plastová okna a dveøe jsou vydané certifikáty od ift Rosenheim GmbH, TUV SUD Industrie Service GmbH a dalších. Certifikáty potvrzují soulad plastových profilù REHAU s pøíslušnými standardními evropskými normami. Vyhlášení o shodì deklarují zákazníkovi shodu s ustanoveními smìrnice Rady Evropských spoleèenstev 89/106/EHS. Výrobní fáze se uskuteèòují v souladu s evropskými certifikacemi ISO 9001 systém øízení kvality, ISO systém øízení ochrany životního prostøedí a ISO systém øízení bezpeènosti / 562 Všechna plastová okna a dveøe vyrobená z plastového profilu REHAU s náskokem splòují evropské normativní standardy. Svými nadstandardními vlastnostmi vytváøejí tlak na spøísòování pøíslušných platných evropských norem. ift Rosenheim 28. Mai 2008 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden / / 562 ift Rosenheim 2. Mai 2007 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden ift Rosenheim 27. März 2008 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden Auftraggeber REHAU AG + Co. Bedienkräfte EN Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Klasse 1 Verwendungs Verwendungshinweise Diese Dieser eser Prüfbericht Prüfber fbericht dient dient zum zum Nachw Nachweis der der o oben oben genannten genannten Eigensc Eigenschaften enschaften für für Fenster Fenster nach nach EN EN : Gültigkeit Gültigkeit Die Die genan genannten Daten Daten und und Er- ebnisse se beziehen beziehen en sich sich aus- ausgebnissschlieschließlich a auf auf den den n geprüften geprüften und beschrie beschriebenen n P Probekörper. Die Prüfe Prüfergebn Prüfergebnisse gebnisse können können auf auf gleiche e od oder oder rkleinere Abmes- Abmessungen n bei bei gle gleicher icher er Konstrukti- onstruktion, Anschla Anschlagart art und und ähnlichem hnlichem Format at unter unter Einhaltung gdes Flügelgewichts gewich wichts übertragen übertragen en werden. w wer- Diese Prüfung ermög ermöglicht rmöglicht keine keine Aussage über über er w weitere weitere tere leistungs- und und nd qualitätsbestim- litätsbestimmmenden Eigenschaften nschaften ften der der vorliegenden Konstru Konstruktion, on, insbe- insbe- vor- sondere Witterungs- terung ungs- und und und Alterungserscheinungenungen ngen wurden wurden Alte- nicht berücksichtigt. chtigt. Veröffentlichungshinweise ngshin Es gilt das ift-merkblatt Be Bedinr Be- Be- Begungen und Hinweise eise se zur zu zur nutzung von ift-prüfdokumenals Kurz- Kurztationen Das Deckblatt kann als fassung verwendet werden werden. Inhalt Der Nachweis umfasst insge- nsgenisssamt 17 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Luftdurchlässigkeit EN Bedienkräfte EN Klasse 2 Klasse 4 Mechanische Beanspruchung EN Dauerfunktion EN Stoßfestigkeit EN Anforderung erfüllt Klasse 2 Klasse 2 Klasse 4 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen EN Anforderung erfüllt Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit Bedienkräfte Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen chtungen Prüfbericht /15 Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Produkt Einflügelige Drehkippfenstertüre System REHAU GENEO MD Außenmaß (B x H) 1376 mm x 2676 mm Rahmenmaterial RAU-FIPRO / weiß Besonderheiten Mit Überschlagverklebung zwischen Glas und Rahmen. Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Materialverträglichkeit der Klebung ist gesondert nachzuweisen. Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Klasse C5 / B5 Schlagregendichtheit EN Klasse E900 Luftdurchlässigkeit EN Klasse 4 Bedienkräfte EN Klasse 1 Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis de der oben genannten Eigenschaften für Fenster nach EN : Gültigkeit Die genannten Daten und gebnisse se beziehen sich ausschließlich ich auf den geprüften Er- und beschriebenen Probekörper. Die e Prüfergebnisse rgebnisse können auf gleiche oder kleinere eabmessungen bei gleicherr Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts gew ewichts übertragen den. wer- Diese Prüfung ermöglicht tkeine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der liegenden Konstruktion, insbe- vor- sondere Witterungs- und rungserscheinungen wurden Alte- nicht berücksichtigt. Veröffentlichungshinweise ngs Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise ise zur nutzung von ift-prüfdokumen- fdokumen- Betationen Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Inhalt Der Nachweis umfasst t insgesamt 10 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - EN Anforderung erfüllt (durch Übertragung aus Prüfbericht /14) Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Fenster nach EN : Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und d beschriebenen Probekör- per. Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmes- sungen bei i g gleicher Konstrukti- on, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden. Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbender vorliegenden Konstruktion, ins- nsstimmenden Eigenschaften besondere Witterungs- und terungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt. Veröffentlichungshinweise Es gilt tdas ift-merkblatt Bedingungen n u und Hinweise zur Benutzung g v von ift-prüfdoku- Almentationen. Das Deckblatt kann als Kurz- fassung verwendet werden. Inhalt Der Nachweis u umfasst samt 9 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung D 3 Einzelergebnisse E insge- ergebnisse System REHAU GENEO MD Außenmaß (B x H) 1076 mm x 2176 mm Rahmenmaterial RAU-FIPRO / weiß Besonderheiten ohne Stahlarmierung Auftraggeber REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Produkt Einflügelige Drehkippfenstertüre Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Schlagregendichtheit EN Klasse C5 / B5 ohne Druckausgleich: Klasse 9A mit Druckausgleich: Klasse E900 Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit Bedienkräfte Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen eitsv htungen Prüfbericht /4 Auftraggeber REHAU AG + Co. Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür System Euro 70 Außenmaß (B x H) 1172 mm x 2372 mm Rahmenmaterial PVC-U/weiß Besonderheiten -/- Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Klasse C4/B4 Schlagregendichtheit EN Luftdurchlässigkeit EN Klasse 4 Benno Reichelt, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Klasse E1050 Grundlagen EN : , Fenster und Außentüren Produktnorm Prüfnormen: EN 1026 : EN 1027 : EN : EN : EN : Darstellung Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast last Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit, Bedienkräfte te Mechanische Beanspruchung Dauerfunktion, Stoßfestigkeit Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen richtu htunge Prüfbericht /1 Grundlagen EN : , Fenster und Außentüren Produktnorm Prüfnormen: EN 1026 : EN 1027 : EN : EN : EN : Darstellung Grundlagen EN EN : , Fenster Fenster und und Außentüren Außentüren Produktnorm Produktnorm Prüfnormen: Prüfnormen: EN EN : EN EN 1027 : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : Darst Darstellung Dodavatelé Dodavatel profilù REHAU Už od svého vzniku se FENESTRA Sk spojuje s profilovým systémem REHAU. REHAU je už více jak 50 rokù mezinárodnì uznávanou znaèkou kvality pøi øešeních na báze polymerù v oblasti stavebnictví, automobilizmu a prùmyslu. Do rozsahu pùsobnosti patøí výzkum a vývoj materiálù a systémù. S více jak spolupracovníky v 170 poboèkách zastává REHAU popøední místo garanta inovace na celém svìtì. Stavíme na kvalitì znaèky REHAU, která nabízí profilové systémy pro okna, domovní dveøe, zimní zahrady a fasády. Pokud hodláte renovovat èi stavìt, profitujte z inovaèních systémových øešení REHAU. Požadavky architektù a stavebníkù (investorù) na okno jsou tak rùznorodé jako objekty, na kterých se mají realizovat. Dodavatel kování GU (Gretsch-Unitas) Znaèku GU výrobci oken registrují jako seriozního, zabìhnutého dodavatele, od kterého dostanou víc jak kování. Skupina GU se výrobou kování zabývá již více než 100 let. Nároèné požadavky kladené na moderní kování splòuje systém UNI-JET. Je to celoobvodové kování vhodné pro všechny typy oken, bez ohledu na tvar a tradiènì využívaný materiál. Dodavatel skla SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN má provozy ve více jako 50 zemích na celém svìtì. Patøí mezi 100 nejvýkonnejších svìtových prùmyslových korporací s zamìstnanci. V souèasnosti jako èlen SAINT GOBAIN GLASSOLU- TIONS vyrábí izolaèní skla pod ochrannými známkami CLIMALIT, CLIMAPLUS a CLIMATOP. SAINT GOBAIN jako výrobce, zpracovatel a distributor stavebních materiálù (sklo, keramika, plast, litina, atd.) pøetavuje suroviny na pokrokové výrobky každodenního použití a vyvíjí inovativní nové materiály. SAINT-GOBAIN pøináší pokrok v oblasti izolaèních skel a drží si pevnì své pøední místo v této oblasti na našem trhu

9 Fenestra Standard Je nejjednodušší a úplnou odpovìdí na vaše požadavky. Rùzné tvary køídel a zasklívacích lišt kombinovaných s mnohými povrchovými úpravami zevnitø a zvenku a mnohé kombinace skel dìlají z FENESTRA STANDARD elegantní, tvárné a univerzální okno. Nízký pìtikomorový rám tloušťky 70 mm je kombinovatelný s oblým køídlem tloušťky 80 mm, anebo hranatým tloušťky 70 mm. Rùzné typy køídel bez ohledu na tvar jsou vyrábìny s pìti komorami kvùli dodržení nejlepší tepelné a zvukové izolace. Koneèná povrchová úprava okna mùže být bílá nebo je na výbìr z množství døevodekorù. Je možno kombinovat barevné dekory z exteriéru a interiéru. Kombinace pokovených skel s rùznými typy plynù uspokojí každý požadavek na bezpeènost, tepelnou a zvukovou izolaci Dvì roviny dorazového tìsnìní zaruèují dokonalou tìsnost. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA STANDARD je okno, které uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci, je odolné proti nežádoucímu vniknutí a vyhovuje pøísným parametrùm certifikace. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Euro-Design 70 Systém se dvìma dorazovými tìsnìními Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Kombinace dvou odlišných povrchových úprav z exteriéru a interiéru okna stylovì zdùrazní atmosféru vašeho bydlení a zároveò se stane harmonickou souèástí architektury vašeho domu. Velké množství barev s efektem døeva dovolují oknùm zaøadit se do jakéhokoliv architektonického stylu a prostøedí, reprodukujíc vìrnì barvy a strukturu døeva. Abyste mohli vyjádøit svoji individualitu, jsou k dispozici rùzné tvary okenního køídla. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,99 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Nejlepší B Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Standardní výstavba bytù, rodinných domù a prùmyslových budov Pìtikomorový rám vyztužený robustní ocelovou výztuhou obsahuje dvì dorazová tìsnìní, která zaruèují dokonalou tìsnost. Ideální volba pro balkónové dveøe s bezbariérovým hliníkovým prahem zvyšuje komfort vašeho domova a lehký pøechod i pro deti, seniory a handicapované. Souèasnì udržuje ideální vlastnosti a tìsnost balkónových dveøí. Nejhorší Okna FENESTRA STANDARD se sklem CLIMAPLUS teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B

10 Fenestra Standard Z40 a Z60 Rekonstruujete nebo hledáte nejoptimálnìjší rozhodnutí jak nahradit starší okna? Máme pro Vás øešení v nabídce širokého sortimentu rekonstrukèních profilù s velikostmi 40mm nebo 60mm, které dokáží rychle nahradit vaše stará okna a dveøe. Plastové profily rekonstrukèních profilù jsou recyklovatelné. Použití speciálních výztuh zabezpeèuje správnou stabilitu a celkové øešení návratnosti vaší investice. FENESTRA STANDARD Z40 a Z60 jsou okna, která uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny, které zvyšují odolnost proti vloupání. Rekonstrukèní rámy jsou ideální odpovìdí na výmìnu oken bez potøeby dalších zednických oprav. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: Nejlepší REHAU Euro-Design 70 Systém se dvìma dorazovými tìsnìními B Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm 4 komorový rám Z 40 s hloubkou 70 mm a køidélkem 40 mm 5 komorový rám Z 60 s hloubkou 70 mm a køidélkem 60 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Nejhorší Okna FENESTRA STANDARD Z40 a Z60 se sklem CLI- MAPLUS teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,99 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem 16 17

11 Fenestra Optimum FENESTRA OPTIMUM okna jsou ideálním øešením, pokud stojíte pøed rozhodnutím rekonstruovat nebo stavìt byt èi dùm. Tato okna dokáží svým designem a vlastnostmi perfektnì splnit požadavky na moderní okno. Úèinné støedové tìsnìní (celkem profil obsahuje 3 tìsnìní) pøináší nejen úsporu nákladù ale pøedevším si mùžete vychutnat útulnou atmosféru bydlení a pøíjemnì nízké úèty za vytápìní. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. Okna jsou investicí na podstatnou èást vašeho života, ať již stavíte dùm èi rekonstruujete. Okna FENESTRA OPTIMUM kombinují dokonalý design a vysokou kvalitu. Systém integrovaného støedového tìsnìní zaruèuje, aby studený vzduch, vlhkost a jiné nepøíznivé povìtrnostní vlivy zùstaly za oknem. FENESTRA OPTIMUM je vhodný pro nároènìjší rekonstrukce a výstavby nových bytù. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Brillant-Design MD Systém se tøemi dorazovými tìsnìními Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Urèitì chcete, aby každý detail odpovídal vašim osobním pøedstavám. Obzvlášť když máte vysoké nároky na design. Køídla oken nabízíme ve dvou rozdílných variantách pro dosažení individuálního charakteru každého okna: buï decentnì ostré hrany nebo elegantnì zkosené hrany køídla. Okna jsou vybavena tøemi efektivními tìsnìními, které zachovávají nezmìnìné hodnoty a tìsnost vùèi atmosferickým vlivùm. Okna FENESTRA OPTIMUM se sériovì vyrábìjí s dvojsklem, okna dosahují vysokých teplotechnických hodnot. Tyto je možno vylepšit použitím speciálních teplých rámeèkù. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,98 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Nejlepší B Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS Ultra N U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Standardní výstavba bytù, rodinných domù a prùmyslových budov Okna jsou významnou investicí v životì. Optimální armování / kovová výztuha zvyšuje stabilitu okna a jeho životnost. Ideální volba pro balkónové dveøe s bezbariérovým hliníkovým prahem zvyšuje komfort vašeho domova a lehký pøechod i pro deti, seniory a handicapované. Souèasnì udržuje ideální vlastnosti a tìsnost balkónových dveøí. Nejhorší Okna FENESTRA OPTIMUM se sklem CLIMAPLUS Ultra N teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B

12 Fenestra Geneo 3+ FENESTRA GENEO 3+ GENEO vyrábìný z materiálu RAU-FIPRO zmìnil nejen zpùsob myšlení a výroby plastových oken. Svými High-Tech vlastnostmi vytváøí tlak na zpøísòování platných technických norem. Jeho mimoøádný vzorec extruze pomáhá udržet stabilitu struktury i bez pomoci vnitøní ocelové výztuhy. Nepøítomnost armatury vyzdvihuje vynikající vlastnosti FENESTRA GENEO 3+. Šestikomorový rám a køídlo tloušťky 86 mm jsou vybaveny tøemi úrovnìmi vymìnitelného tìsnìní, které udržuje nezmìnìný standard výrobku. Koneèná úprava povrchù mùže být v barvì bílé a mnoha dekorech imitací døeva. Kromì této úpravy povrchù si mùžete zvolit atraktivní dizajn: venkovní obalení okna hliníkem - klipy. Je možné zasklení dvojsklem nebo trojsklem, skla je možno doplnit o rùzné typy plynù a pokovení s cílem uspokojit veškeré požadavky na vlastnosti zasklení. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA GENEO 3+ je je geniálním øešením pro každý požadavek nároèného klienta. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm anebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém s tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového køídla a rámu 86 mm Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Hodnota U w od 0,76 do 0,92 W/(m 2.K) Díky použití speciálního patentovaného materiálu RAU- FIPRO, struktura 6 komorového køídla a rámu zùstávají neustále stabilní i bez podpory ocelové výztuže. Velké množství úprav povrchù rùzných barev s efektem døeva, kombinovatelnými i ve dvou rùzných dekoracích zevnitø a z vnìjšku, prináší harmonii okna do každého prostøedí a architektury. Køídlo a rám jsou vybaveny tøemi efektivními tìsnìními, které zachovávají nezmìnìné hodnoty a tìsnost vùèi povìtrnostním vlivùm. Speciální možnost hliníkových klipù umožòuje pøidat vašim oknùm zvláštní charakter a atmosféru vašeho bývání a zároveò se stanou atraktivní souèástí architektury vašeho domu. Nejlepší A Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,60 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem, snížený pro dveøe Splòuje tepelnìizolaèní požadavky nízkoenergetických domù Balkónové dveøe mohou mít hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem, který udržuje ideální vlastnosti a tìsnost. Poskytuje lehký pøechod i pro dìti, seniory a handicapované. Okna jsou sériovì vyrábìna s trojsklem s dvojitou komorou U g = 0,6 W/(m 2.K), která poskytuje tepelné hodnoty nejvyšších úrovní. Možnost výbìru nového skrytého kování GU, které vyzdvihuje minimalistický styl. Skryté kování spojuje svobodu designového návrhu s vysokou funkèností. Nejhorší Okna FENESTRA GENEO 3+ se sklem CLIMA-TOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

13 Fenestra Geneo 3+ Z40 Rekonstruujete nebo hledáte nejoptimálnìjší rozhodnutí jak nahradit starší okna? Máme pro Vás øešení v nabídce širokého sortimentu rekonstrukèních profilù s velikostí 40mm, které dokážou rychle nahradit vaše stará okna a dveøe. Plastové profily rekonstrukèních profilù jsou recyklovatelné. Použití speciálních výztuh zabezpeèuje správnou stabilitu a celkové øešení návratnosti Vaší investice. FENESTRA GENEO Z40 je revoluèní a inovativní profil, který zmìnil zpùsob myšlení a výroby plastových oken. Jeho mimoøádná konstrukce bez nutnosti použití ocelové výztuže, vyzdvihuje vynikající vlastnosti. Rám a køídlo tloušťky 86 mm jsou vybaveny tøemi úrovnìmi efektivního tìsnìní. V kombinaci s trojsklem uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny, které zvyšují odolnost vùèi vloupání. Zaèlení se do každého architektonického stylu a obytného prostoru. FENESTRA GENEO Z40 je geniálním øešením v pøípadì rekonstrukce nebo výmìny už existujících oken bez potøeby dalších zednických prací. Odpovídají nejpøísnìjším normám certifikace a zaruèují nejlepší výsledky. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm nebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém se tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového rámu a køídla 86 mm a køidélkem 40 mm Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Hodnota U w od 0,76 do 0,92 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Nejlepší A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP U g = 0,6 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem snížený pro dveøe Nejhorší Okna FENESTRA GENEO Z40 se sklem CLIMA-TOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

14 Fenestra Geneo 3+ PASSIV FENESTRA GENEO 3+ PASSIV obsahuje High-Tech vlastnosti od FENESTRA GENEO 3+, které doplòuje o další revoluèní inovativní prvky. Použití termomodulù a speciálního støedového tìsnìní øadí toto okno k certifikovaným okenním øešením pro pasivní domy. Všechny výhody GENEO 3+ zùstávají a navíc vyhovují nejvyšším požadavkùm na tepelnou izolaci. Rám okna umožòuje dosáhnout hodnotu Uf rovnající se 0,79 W/(m 2.K). Rám a køídlo FENESTRA GENEO 3+ PASSIV mají tloušťku 86 mm a jsou šestkomorové. Jsou vybaveny tøemi rovinami efektivních tìsnìní, které zaruèují nemìnný standard provedení. Barevný vzhled povrchu okna mùže být z bílé barvy a z mnoha dekorech imitací døeva. Mùžete si zvolit atraktivní dizajn: venkovní obalení okna hliníkem - klipy. Je možné zasklení dvojsklem nebo trojsklem, skla je možno doplnit o rùzné typy plynù a pokovení s cílem uspokojit veškeré požadavky na vlastnosti zasklení. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA GENEO 3+ PASSIV je geniálním øešením pro každý požadavek nároèného klienta, zaruèujíc vlastnosti, kterým se dá tìžko odolat. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm nebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém se tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového køídla a rámu 86 mm Výplò komor s izolaèním materiálem Neofloor 031 Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Díky použití speciálního patentovaného materiálu RAU-FIPRO, struktura 6 komorového køídla a rámu zùstávají neustále stabilní i bez podpory ocelové výztuže. Za úèelem flexibilního plnení rozlièných požadavkù energetické efektivnosti jsou v profilech integrované termomoduly zlepšující jejich tepelnìizolaèní vlastnosti. Tøi kompletní obvodové tìsnicí roviny se speciálním dvoukomorovým støedovým tìsnìním. Vysoko elastický tìsnicí materiál s trvalou odolností proti zatížení a dlouhou životností. Speciální možnost hliníkových klipù umožòuje pøidat vašim oknùm zvláštní charakter a atmosféru vašeho bývání. Zároveò se stanou atraktivní souèástí architektury vašeho domu. Nejlepší A Hodnota U w od 0,70 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E900 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,6 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem snížený pro dveøe Splòuje tepelnìizolaèní požadavky pasivních budov K dispozici úpravy povrchu - imitace døeva. Døevodekor je odolný proti povìtrnostním vlivùm a jednoduše se udržuje. Standardní vyhotovení s izolaèním trojsklem CLIMATOP Ultra N U g =0,6 W/(m 2.K) s teplým rámkem. Profily série GENEO 3+ PASSIV jsou certifikovány v institutu Passiv-Haus a jsou ideální pro konstrukce pasivních budov. Nejhorší Okna FENESTRA GENEO 3+ PASSIV se sklem CLIMATOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

15 Sklopnì-posuvné dveøe Svìtlo, vzduch a volnost pohybu - velkoplošné sklopnì-posuvné dveøe nabízejí lepší kvalitu bydlení celé rodinì. Výhoda kování s nuceným ovládáním spoèívá pøedevším v lehkosti ovládání velkých a tìžkých sklopnì-posuvných prvkù (až do 200 kg), které je možno sklápìt a zavírat i bez vynaložení vìtší fyzické námahy. Lehkost ovládání je výrazným benefitem pohodlí i pro seniory a deti. Moderní sklopnì-posuvné dveøe poskytují moderní prostor pro život a vyšší kvalitu bydlení. Pøinášejí více svìtla, svobody a komfortu do vašeho domova. Inteligentní technika kování nabízí vyspìlé konstrukce pro sklopnìposuvné dveøe, které šetøí prostorem vašich domù a poskytují vysoký komfort ovládání. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: Systém se dvìma (STANDARD) nebo tøemi (GE- NEO 3+) efektivními tìsnìními Variabilní hloubka køídla a rámu podle systému Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Kování paralelnì posuvné zavírání, manuální nebo automatické se sklápìním, vedlejší køídlo otevíravé nebo v alternativì pevný rám Hodnota U w od 0,79 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E900 E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Elegantní vzhled pohledové šíøky posuvných dveøí s nosností až do 200 kg zabezpeèují vysoký uživatelský komfort. Vìtrání ve sklopné pozici a lehké otevírání i pøi velkých rozmìrech. Výškové nastavování se samozajištìním je možné v pøípade potøeby jednoduše výškovì regulovat. Optimální pøítlak køídla k rámu je možno nastavit po celém obvodu na excentrických èepech. Na výbìr skla dvoukomorové (STANDARD) nebo trojkomorové (GENEO 3+) Zasklení dvojsklem nebo trojsklem dle použitého profilu Vhodné pro standardní nebo energeticky nároènìjší rodinné domy 26 27

16 Zdvižnì-posuvné dveøe Zdvižnì-posuvné dveøe, které vedou na balkón, do zahrady nebo na terasu, jsou souèasným trendem a zvyšují svými velkoplošnými køídly kvalitu bydlení a života. S posuvným kováním se zdvihem køídla vytvoøíte otevøenou atmosféru plnou svìtla. Prostøednictvím promyšlených detailù kování zažijete maximální pohodlí. Díky dlouholeté kompetenci ve vývoji je jeho technika tak dokonalá, že dokonce i køídla s hmotností až 400 kg se dají bezpeènì, pohodlnì a s lehkostí ovládat bez vynaložení velkého úsilí. Lehkost ovládání je výrazným benefitem pohodlí pro všechny v každé vìkové kategorii. Samozøejmostí je nízká prahová lišta. Díky tomu je pøechod plynulý a bezbariérový, bez dodateèných omezení. Navíc její tepelná izolace je lepší, jak urèují požadavky naøízení pro úsporu energií. Splòuje tak i vysoké požadavky na úsporu nákladù a komfort bydlení. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Systém zdvižnì posuvný na kolejnièkách s maximální nosností 400 kg na køídlo Hloubka 5 komorového køídla 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 203 mm Maximální rozmìry køídla šíøka 300 x výška 270 cm Zasklívací lišta hranatá, zkosená Kování boèními kolíky pøichytávajícími se do pevného rámu a s možností vložení uzamykacího kování s oboustrannou klièkou Hodnota U w 0,98 W/(m 2.K) Zvuková izolace 42 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída 9A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída B3 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,6 W/(m 2.K) Snížený hliníkový práh Vhodné pro standardní nebo energeticky nároènìjší rodinné domy Termicky dìlený systémový práh splòuje všechny požadavky na bezbariérovost a garantuje vynikající tepelnou izolaci. Nový podvozek zabezpeèí pøesné vložení vozíkù a funkènost kování. Díky mohutnosti køídel je možné zasklení až do tloušťky skla 53 mm

17 Fenestra Brillant dveøe FENESTRA BRILLANT DVEØE pøedstavují systém vchodových dveøí z REHAU Brillant-Design pro vstupní prostory pøi energeticky optimální sanaci budovy a novostavbách s nízkoenergetickým standardem. Plastové dveøe splòují veškeré nároky na design a funkènost. S velkoobjemovým ocelovým armováním a stavební hloubkou 70mm zaruèují vysokou stabilitu. Dveøe mají mimoøádnou kvalitu díky materiálu, ze kterého se vyrábìjí: RAU PVC odolný proti UV záøení a povìtrnostním vlivùm. Vchodové dveøe nejen dobøe vypadají, ale jsou také odolné proti vìtru, zimì a dokonce i proti vìtrem hnanému dešti. FENESTRA BRILLANT DVEØE dveøe jsou vhodné do novostaveb s nízkoenergetickým standardem. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Brillant-Design Systém se dvìma dorazovými tìsnìními Hloubka 4 komorového køídla 70 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, hranatá a zkosená Kování s høíbkovým uzavíráním a standardní cylindrickou vložkou nebo podle požadavku v alternativì s uzavíracími háky Zajišťují výborný odpor vùèi pokusùm o vloupání díky používání cylindrických vložek proti odvrtání a uzavíracích kování s rostoucími úrovnìmi bezpeènosti. Nejlepší B Zesilnìné panty s vìtší nosností nastavitelné ve tøech osách Hodnota U d od 1,20 do 1,50 W/(m 2.K) Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída 7A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C2 Bezpeènostní skla a výplnì podle výbìru klienta Umožòují kombinace barev a døevodekorù z interiéru a exteriéru. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a systémem dvojitého tìsnìní zaruèuje perfektní tìsnost i na spodní stranì dveøí. Panty s vysokou nosností, nastavitelné ve 3 osách, zajišťují stálou a dokonalou funkènost a pøesnou zavíratelnost. Nejhorší FENESTRA BRILLANT DVEØE se sklem CLIMAPLUS teplý rámeèek U g=1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Vhodné pro standardní výstavbu bytù, rodinných domù a prùmyslových budov 30 31

18 Fenestra Geneo dveøe FENESTRA GENEO DVEØE z profilového systému REHAU GENEO, které se díky špièkovému materiálu RAU-FIPRO a inovaèní konstrukci profilù øadí mezi nejhospodárnìjší plastové dveøe na trhu. Pøedbìhly svoji dobu v technologii, díky èemuž spojují dizajn a komfort s vynikající energetickou hospodárností. Zároveò vytváøejí tlak na spøísòování evropských standardù pro plastové dveøe. FENESTRA GENEO DVEØE poskytují maximální stabilitu díky profilovému jádru, které je vyztuženo vlákny. Nadprùmìrná stabilita jádra dveøí se standardnì doplòuje další výztuhou, èímž se dosahuje vyjímeèná pevnost a stabilita. V kombinaci s dveøní výplní mají jedineènou energetickou hospodárnost, která pomáhá pøi šetøení nákladù. V neposlední øadì chrání váš domov pøed nežádoucími hosty díky odolnosti proti vloupání. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Systém se tøemi tìsnìními Hloubka 6 komorového køídla 86 mm Hloubka 6 komorového rámu 86 mm Nejlepší A Zasklívací lišta hranatá a zkosená Kování s høíbkovým uzavíráním a standardní cylindrickou vložkou nebo podle požadavku v alternativì s uzavíracími háky Zesilnìné panty s vìtší nosností, nastavitelné ve tøech osách Nejhorší FENESTRA GENEO DVEØE se sklem CLIMATOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A. Hodnota U d od 0.86 do 1.00 W/(m 2.K) Prùvzdušnost: Tøída 2 Vodotìsnost: Tøída 4A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C2 Bezpeènostní skla a výplnì podle výbìru klienta Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Šestikomorové køídlo tloušťky 86 mm (U f =1,2) integrované s izolovanými panely nebo trojkomorovými skly umožòují FENESTRA GENEO DVEØÍM dosáhnout jedineèné teplotechnické vlastnosti U d =1,0 0,86 W/(m 2.K). FENESTRA GENEO DVEØE umožòují kombinace barev a døevodekorù z interiéru a exteriéru. Tøi obvodové tìsnicí roviny umožòují optimalizovat zavírací tlak takovým zpùsobem, aby se dveøe vždy zavíraly lehce. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a trojité tìsnìní garantují perfektní izolaci a vynikající výsledky i v dolní èásti dveøí. Vyjímeèné teplotechnické vlastnosti GENEO DVEØÍ jsou certifikovány institutem ift ROSENHEIM. Teplotechnické parametry dokážou uspokojit i ty nejnároènìjší klienty. Splòuje tepelnìizolaèní požadavky nízkoenergetických objektù 32 33

19 Klasické a moderní výplnì dveøí ILUSTRAÈNÍ OBRÁZKY ILUSTRAÈNÍ OBRÁZKY Classic Dukat Classic Kompletinci Classic Nuštar Classic Otok Elite Vaduz Elite Moskva Elite London Elite Lisabon Standard Velebit Standard Velebit Uèka Standard Velebit Mosor Premium Ela Elite Dublin Future Kozjak Future Hvar Future Erdut Standard Plus Zora Standard Plus Tara Elegance Cetina Moderna Pag Fab Future Biokovo Future Psunj Vizual HU Vizual IT 34 35

20 Barvy a dekory Zasklívací lišty a tvary oken Barvy oken mohou být mnohotvárné. Kromì klasické bílé je možno si vybrat i jinou barvu. Plastová okna jsou k dispozici kašírovaná fóliemi (imitace døeva, jednobarevné folie) nebo lakovaná. Obì varianty jsou odolné proti nepøíznivému poèasí, resp. proti jakýmkoliv povìtrnostním vlivùm. Jsou velmi svìtlostálé a jednoduše se udržují. Zlatý dub Bahenní dub ZASKLÍVACÍ LIŠTY: Atraktivnost tvarù køídel oken mùžete zvýraznit i dekorativními zasklívacími lištami. Naše nabídka zahrnuje 3 typy zasklívacích lišt: oblé, zkosené a hranaté. Použití jednotlivých typù lišt závisí pøedevším na vašich estetických preferencích a na charakteru vašeho interiéru. Správným výbìrem lišt mùžete vytvoøit jedineènou atmosféru obohacující interiér. TVARY: Oøech Tmavý dub Mahagon Írsky dub Maximální stabilita i pøi speciálních tvarech. Dejte volnost své kreativitì a pøáním. Rozhodnìte se pro vhodné tvary a vyhotovení, pro pestrá architektonická øešení. Mùžete zdùraznit styl vašeho domu napøíklad oblými tvary a šikminami nebo okny s pøíèníky a vytvoøit velmi pùsobivý vzhled vašeho domu. Soft Cherry Douglas Antracitovo-šedá hladká Šedá 36 37

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o.

KATALOG VÝROBKŮ. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. FenStar s.r.o. Fenstarová 1, 684 01 Hodějice tel. +420 544 146 111, fax +420 544 146 006 info@fenstar.com www.fenstar.com KATALOG VÝROBKŮ Katalog výrobků Společnost FenStar 4 Proč právě

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

Průvodce nabídkou. www.sulko.cz. 800 155 156

Průvodce nabídkou. www.sulko.cz. 800 155 156 Průvodce nabídkou 2011. 800 155 156 02 03 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

Individuální výhledy. Okenní a dveřní systémy

Individuální výhledy. Okenní a dveřní systémy Individuální výhledy Okenní a dveřní systémy 4-5 Podnik v zorném poli Obsah Okna, dveře a prosklené nástavby FINSTRAL 6-7 vytváří, oddělují a spojují obytné prostory. Atraktivní designerské znaky 8-9

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI.

INVESTORSKÉ 6/2014. www.tvstav.cz VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY VYBÍRÁME Z OBSAHU: roèník XXI. www.tvstav.cz STAVEBNÍ A INVESTORSKÉ NOVINY A roèník XXI. TÉMA: VÝPLNĚ OTVORŮ, FASÁDNÍ SYSTÉMY INVESTORSKÉ 6/2014 1814-2014 200 let celosvětově 1994-2014 20 let v ČR... více na str. 6 VYBÍRÁME Z OBSAHU:

Více

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA!

Prima domov! 20LET ISO NORMY GARANCE MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz PERFEKTNÍ NABÍDKA! 2014 Prima domov! 20LET PERFEKTNÍ NABÍDKA! Stavte se u nás! www.prima-okna.cz MAXIMÁLNÍ KVALITA MINIMÁLNÍ CENY! DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA CZ TRADIČNÍ ZNAČKA ISO NORMY GARANCE ŠPIČKOVÁ KVALITA MODERNÍ DESIGN ODBORNÉ

Více

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE 2013/14 Katalog NOVINKA SOFTLINE 82 7KOMOROVÝ PROFIL 2katalog 2013/14 Obsah O nás 2 Hlavní dodavatelé 3 5komorové profily 4 Terasové posuvné dveře 6 6komorové profily 8 Bezpečnost 11 7komorové profily

Více

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN

Ú OD VLTAVÍN PRIMA-OKNA.CZ VLTAVÍN PRIMA-OKNA PRIMA-OKNA VLTAVÍN KATALOG OKNA 2013 ÚVOD VLTAVÍN jako tradiční český dodavatel interiérových a vchodových dveří výrazně rozšířil svoji nabídku o kompletní sortiment oken. V rámci své nové řady PRIMA-OKNA.CZ přichází s komplení

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

Tepelnì technické vady a poruchy

Tepelnì technické vady a poruchy OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Tepelnì technické vady a poruchy panelových budov a jejich sanace ENERGIE Praha/Brno 2002 OPET Czech Republic OPET

Více

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus

Inovace. pro ještě lepší okna STV. IKD Profily s vypěněnnými komorami. acrylcolor. Systém IQ plus Inovace pro ještě lepší okna www.gealan.cz IQ SERVICE s r.o. Obchodní zastoupení a servis GEALAN Fenster-systeme GmbH 602 567 661, 573 336 684 acrylcolor Vysoce odolné barvení okenních profilů STV Statické

Více

C E R T I F I K Á T Y

C E R T I F I K Á T Y FIRMA 2 Firma OKNOPLAST-Group vznikla v roce 1994 na základě zkušeností s výrobou moderních plastových oken a s využitím hloubkových znalostí jak tohoto odvětví, tak situace na trhu. Podnik se skládá z

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán.

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ PŘED VÝBĚREM OKEN A DVEŘÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od číšníka v dobré restauraci,

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

OKNA Zdůraznění architektury 2013/14

OKNA Zdůraznění architektury 2013/14 OKNA Zdůraznění architektury 2013/14 Evropská značka oken č. 1 Obsah DesignOVÉ styly 6 TipY 76 Zasklení 76 PŘEHLED OKEN 10 studio 12 Zvuková a tepelná izolace 78 Novostavba 80 Úspora energie 81 Okna pro

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE produktový katalog 2013/2014 Obsah 04 10 důvodů proč TWW 05 Jak vybírat okna 06 Jak vzniká okno 08 Dřeviny 09 Povrchová úprava 10 Dřevěná okna a dveře - úvod 12 Eurookno IV68 13 Termookno

Více

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K

PSMCZ 4+5. stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ. www.psmcz.cz. HELUZ FAMILY 50 2in1. U = 0,11 W/m 2 K PSMCZ 4+5 ISSN 1802-6907 www.psmcz.cz 2012 stavební infozpravodaj CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM HELUZ AREÁL VÝSTAVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH HELUZ FAMILY 50 2in1 broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více