OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe"

Transkript

1 OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe

2 Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference 9 Porovnávací tabulka produktù 10 Záruky a garance 11 Certifikace výrobkù 12 Dodavatelé 13 Produkty Fenestra Standard 14 Fenestra Standard Z40 a Z60 16 Fenestra Optimum 18 Fenestra Geneo Fenestra Geneo 3+ Z40 22 Fenestra Geneo 3+ PASSIV 24 Sklopnì-posuvné dveøe 26 Zdvižnì-posuvné dveøe 28 Fenestra Brillant dveøe 30 Fenestra Geneo dveøe 32 Klasické a moderní výplnì dveøí 34 Pøíslušenství Barvy a dekory 36 Zasklívací lišty a tvary oken 37 Typy okenných klièek 38 Typy skel 40 Typy møížek a pøíèek 41 Stínicí technika 42 Všeobecné informace Tepelnì-izolaèní vlastnosti 46 Užitné vlastnosti skel 48 Tøídy bezpeènosti - kování 50 Úspora energií 52

3 Profil spoleènosti Spoleènost FENESTRA Sk pùsobí na trhu již od roku Dceøiná spoleènost FENESTRA CZ zaèínala jako organizaèní složka FENESTRA Sk pro Èeskou repbuliku. Od roku 2004 pùsobí na trhu jako samostatný subjekt patøící do skupiny FENESTRA Sk. FENESTRA CZ plnohodnotnì zastupuje FENESTRA Sk v Èeské republice. Od svého založení patøí mezi nejvìtší a nejvýznamnìjší producenty plastových a hliníkových oken. V této oblasti si u svých velkých obchodních partnerù získala renomé rozhodujícího hráèe na stavebním trhu. Už její název FENESTRA (z latinského pøekladu fenestra = okno) evokuje, že její hlavní mise bude soustøedìna na využívání inovativní technologie na výrobu oken tak, aby za každých okolností dokázala uchytit pozici vedoucího lídra, který se bude moci flexibilnì pøizpùsobit všem požadavkùm a trendùm trhu. Spoleènost FENESTRA Sk v souèasnosti paralelnì pùsobí se dvìma divizemi. Jedna na zpracování plastu, druhá na zpracování hliníku. V oblasti plastových výplní otvorù je FENESTRA Sk od samého zaèátku spojena s profilovými systémy spoleènosti REHAU. V nabídce je zastoupen kompletní sortiment nemecké produkce znaèky REHAU, který umožòuje výrobu široké škály prvkù v kategorii plastových konstrukcí a prosklených fasád. Od roku 2000 jako jedna z prvních spoleèností soustøedìných na výrobu PVC oken, zaèala FENESTRA Sk zpracovávat ve velké míøe i hliníkové konstrukce systémových dodavatelù Wicona a Schueco. V souèasnosti se spolupráce váže s mnohými architektonickými kanceláøemi a developery na významných projektech. Základem spokojenosti klienta je vysoká kvalita výroby, jejímž výsledkem je produkt, který uspokojí i toho nejnároènìjšího zákazníka. Každodennì reaguje na pøíležitosti a podnìty, které nabízí prostøedí, motivující zamìstnance k neustálému rozvoji. I z tohoto dùvodu FENESTRA Sk investovala do nejmodernìjších technologií výroby, které jsou zárukou kvality a invence. Sídlo spoleènosti, výroba a logistika je lokalizována v Zlatých Moravcích, Slovensko. V roku 2002 firma získala první kontakty na prodej plastových oken do zahranièí. Ty otevøely dveøe pro export produkce do nekolika zemí Evropské unie. Pøíkladem je Èeská republika, Rakousko, Nìmecko, Švýcarsko, Itálie atd. Základním strategickým cílem èinností spoleènosti je spokojený zákazník, kterému mùže FENESTRA Sk navrhnout a následnì i poskytnout komplexní služby od odborného poradenství pøes projekci speciálních konstrukcí až po dodávku s montáží na klíè". Z tohoto dùvodu je dùraz na kvalitu nosným ukazovatelem øídící a kontrolní èinnosti všech organizaèních složek spoleènosti. Jako jednomu z prvních producentù stavebních výplní a prosklených plášťù byl FENESTRA Sk a FENESTRA CZ udìlen certifikát øízení kvality ISO 9001, a Spokojenost zákazníkù, kteøí na základì referencí šíøí dobré jméno spoleènosti napomáhají, že FENESTRA Sk už dlouhé roky pùsobí jako seriózní producent v oblasti výroby výplní stavebních otvorù s dùrazem na kvalitu a komplexnost služeb. 2 3

4 Ohleduplnost k životnímu prostøedí Orientace na zákazníka Zodpovìdný pøístup z polymerù, resp. kompozitních materiálù REHAU. FENESTRA Sk vyrábí promyšlené výrobky k uspokojení nárokù každého klienta. Dveøe a okna, které se hodí do každého architektonického stylu, zvýrazòujíce a bráníce FRIENDLY Spoleènost FENESTRA Sk a FENESTRA CZ vsadila na Jestliže se rozhodnete tato okna v budoucnosti vymìnit za nové, existuje možnost jejich recyklace. Jedineèné realizace na míru, které interpretují Váš osobní styl. Rozmìry, barvy, tvary a vyhotovení jedineèným a neopakovatelným zpùsobem Vaše okolí, poskytují Vašemu obytnému prostoru pohodlí. zodpovìdný pøístup k pøírodì Od výbìru materiálù, ze kterých se vyrábìjí okna pokaždé odlišné spojují se mezi sebou, aby oživily Každý den FENESTRA Sk a FENESTRA CZ s velkou a v ní probíhajících klimatických zmìnách. Jednou a dveøe, pøes použité výrobní procesy až k recyklaci Vaše touhy a uspokojily Vaše potøeby. obìtavostí a zanícením dává svùj personál a zdroje z dùležitých pøíèin klimatických zmìn jsou zvyšující odpadù ve výrobì je každá myšlenka a èinnost Výplnì koncipované a realizované tak, aby dodaly s cílem uspokojit oèekávání vlastních zákazníkù. Od se emise CO 2 díky rostoucí poptávce po energiích. podøízena ochranì životního prostøedí. maximální výkon a redukovaly na minimum projektování k realizaci, od pøepravy k dodávce a od Posláním FENESTRA Sk a FENESTRA CZ je snižovat zneèišťování pøírody prostøednictvím okenních øešení, Ochrana životního prostøedí energetické spotøeby, které dávkují teplo, tlumí hluk a ochraòují Vás pøed vloupáním. Zároveò splòují montáže k postprodejnímu servisu. Zákazník je centrem každé její èinnosti. které snižují poptávku po energiích. Díky použití Výroba plastových oken a dveøí ve FENESTRA Sk nejpøísnìjší parametry certifikace. profilù, skel, kování a moderních tìsnìní pøispívá nemá žádné negativní vlivy na životní prostøedí. FENESTRA Sk ke snížení emisí CO 2 do ovzduší. Takové chování se jejího špièkového automatizo- Zodpovìdný pøístup k životnímu prostøedí je vyjádøen vaného strojního zaøízení je pevným základem pro i barevností loga spoleènosti. pøátelské chování vùèi pøírodì. Recyklovatelnost Taktéž používání jejích oken a dveøí nemá žádné hygienické nebo životu škodlivé vlivy. Nabízí se okenní Možnost pøípadné recyklace plastových oken a dveøí, øešení ohleduplné nejen vùèi životnímu prostøedí, ale je nevyhnutností pro pozitivní ekologickou bilanci. i vùèi zdraví zákazníkù. Okna a dveøe od FENESTRA Sk jsou vyrábìna 4 5

5 Výroba a Péèe o procesy FRIENDLY Výrobní hala a skladové prostory na zpracování plastových profilových systémù jsou na ploše víc jako m 2. Disponujeme špièkovým výrobním zaøízením, ktoré je zárukou výroby kvalitních oken a dveøí. Zároveò nám naše moderní zaøízení umožòují reagovat na individuální požadavky jednotlivých zákazníkù. Okna a dveøe FENESTRA Sk jsou vyrábìna na poèítaèi øízené technologii, jako jsou: CNC øízené dvoukotouèové pily a náøezové obrábìcí centra, ètyøhlavové sváøecí automaty, zaèisťovací CNC automaty, poloautomatická centra na montáž kování, vertikální linky s pneumatickými zasklívacími stojany. Stroje jsou on-line napojeny na konstrukèní program na oddìlení plánování výroby. Výrobní kapacita okenních jednotek za rok v dvousmìnném provozu patøí svými technickými parametry do evropské špièky. Kromì vysoké kapacity garantuje dokonalé zpracování materiálù a minimalizuje možnost lidského omylu pøi výrobì. Výrobní zaøízení jsou dodaná od evropských dodavatelù, jakými jsou firmy HOLLINGER, ROTOX, EMMEGI, FEDERHENN, STUERTZ a ALUMA. FENESTRA Sk uplatòováním požiadavkù norem systému manažerstva kvality ve všech procesech prokazuje svou schopnost trvale poskytovat produkty, které splòují požadavky zákazníka a pøíslušných pøedpisù. Neustále chce zvyšovat spokojenost zákazníka a trvale zlepšovat systém manažerstva v spoleènosti. Spoleènost FENESTRA Sk aplikovala všechny požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a vytvoøila dokumentovaný systém kvality vybraných procesù. Tento systém implementovala a prùbìžnì udržuje. Neustálé monitorování, mìøení a analyzování procesù zabezpeèuje zpìtnou vazbu pro neustálé zlepšování nabízených produktù a služeb. 6 7

6 Lidské zdroje Reference Základní myšlenkou naší spoleènosti je uspokojovat zájmy zákazníka ve vysoké kvalitì, v moderních øešeních a v dohodnutých termínech. Jednou ze základních potøeb naplòování této filozofie je vlastnit stabilní, vysocekvalifikovaný a tvoøivý pracovní potenciál. Snažíme se dìlat vše pro to, abychom pracovali s tìmi nejlepšími. Uvìdomujeme si, že pøíbìh FENESTRA Sk a FENESTRA CZ je psaný pracovními úspìchy jejích zamestnancù. Zamìstnáváme mnoho kvalifikovaných odborníkù, ze kterých jsou mnozí spojeni s naší spoleèností FENESTRA Sk už dlouhé období. Hodne kvalifikovaných odborníkù je souèastí naší spoleènosti od jejího vzniku až po dnes. Neustálé zvyšování kvalifikace a odborných znalostí zamìstnancù je základní filozofií spoleènosti. Díky pøístupu všech zamìstnancù poèet spokojených zákazníkù neustále roste. Témìø 70% ze zákazníkù se na nás obrací s dùvìrou díky pozitivním ohlasùm, ktoré slyšeli o FENESTRA Sk a FENESTRA CZ. Spokojenost našich zákazníkù je možné ilustrovat na mnohých budovách nebo jejich domovech. Vážíme si dùvìru všech našich zákazníkù. Jsme hrdi na to, že mùžeme svými okenními øešeními uspokojit nároky na atraktivnost, energetickou efektivnost a teplo domova. 8 9

7 Porovnávací tabulka produktù Záruky a garance STANDARD STANDARD OPTIMUM GENEO 3+ GENEO 3+ Z40 a Z60 Z40 GENEO 3+ PASSIV STANDARD STANDARD Z40 a Z60 OPTIMUM GENEO 3+ GENEO 3+ GENEO 3+ Z40 PASSIV strana 14 strana 16 strana 18 strana 20 strana 22 strana 24 hranaté (Z tvar) Dizajn oblé x x x x zkosené (A tvar) x Zvenku PVC Renolit x Povrch AL klip x x x Zevnitø PVC Renolit x Stavební hloubka - rám Rozmìry Pohledová šíøka - rám+køídlo / Pohledová šíøka 2 køídel bez sloupku 148 / / / / / 160 Pohledová šíøka 2 køídel se sloupkem Tepelná izolace celého okna (U w) Ug=1,1 AL rámek 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 x Ug=1,1 Swisspacer 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 x Stavebnì Ug=0,7 AL rámek * * * x x x fyzikální Ug=0,7 Swisspacer * * * x x x vlastnosti Ug=0,6 AL rámek x x x 0,92 0,92 x Ug=0,6 Swisspacer x x x 0,83 0,83 0,77 Ug=0,5 Swisspacer x x x 0,76 0,76 0,70 Zvuková izolace (db) , , ,1-47 Typy otvírání Kování Tìsnìní Pevné Otevíravé Otevíravé sklopné Sklopné Uzamykatelné balkónové dveøe Balkónové dveøe s AL prahem Sklopnì posuvné dveøe x Ven otvíratelné balkónové dveøe x x x Interiérové dveøe s AL prahem x x x Vchodové dveøe s AL prahem x x x Pohledové Skryté x x x Poèet (mezi rámem a køídlem) Barva tìsnìní šedá, èerná šedá, èerná šedá šedá, èerná šedá, èerná šedá, èerná Hodnoty tepelné a zvukové izolace jsou u oken závislé na velikosti a vyhotovení. Uvedené hodnoty se vztahují na jednokøídlové okno s rozmìrem 1230x1480mm. Jiné velikosti a vyhotovení mohou vykazovat odlišné stavebnì-fyzikální hodnoty. Pøesné výpoèty na pøíslušný rozmìr výrobku jsou souèástí dodávky. * Možnost trojskla. Doporuèujeme trojsklo do okenních systémù se stavební hloubkou 86mm, které byly vyvinuty pro tento typ zasklení. 2let 5let 7let 10 let Vyrábíme okna z nìmeckého profilového systému REHAU. Už více jako ètyøi desetiletí vyvíjí a vyrábí REHAU profilové systémy pro okna, fasády a dveøe. S inovaèním myšlením, s vazbou na praxi a tradiènì vysokými nároky na kvalitu. 2 letá záruka Poskytujeme standardní záruèní lhùtu na žaluzie, rolety, síťky a parapetní desky (dále pøíslušenství) zakoupené od nás, a to: - stálost barvy vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu pøíslušenství z plastu, - na bezchybnou funkci kování oken a dveøí pøi dodržení podmínky správné montáže. Na montáž oken, dveøí a pøíslušenství máte nárok na dvouletou záruku kvality. 5 letá záruka Standardní 2 letou záruku na plastové okna a dveøe vyrobené z materiálù RAU-PVC a RAU-FIPRO rozšiøujeme na pìtiletou záruku: - na stálost barev oken vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu kašírovaných profilù plastových oken a dveøí, vyjímajíce rohové spoje, - proti korozi klièek vchodových dveøí, - proti zarosení mezi tabulemi izolaèního skla s distanèním rámkem. 7 letá záruka Poskytujeme sedmiletou záruku, že prùhlednost izolaèního skla vztahující se na vnitøní plochy tabul nacházejících se v meziskelné dutinì nebude za normálních podmínek ovlivnìna, též nebudou ovlivnìny fyzikálnì-mechanické vlastnosti daného typu izolaèního skla. 10 letá záruka Poskytujeme desetiletou záruku na: - funkènost kování (v pøípadì dodržení záruèních podmínek v prùbìhu trvání záruky), - stálost barev oken vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu bílých profilù plastových oken a dveøí, vyjímajíce rohové spoje. Všechny záruky se nevztahují na zmìny vzhledu produktù nebo zmìny funkènosti zpùsobené zneèištìním

8 Certifikace výrobkù Certifikáty a vyhlášení o shodì jsou podmínkou uvedení výrobku na trh. Na plastové profily REHAU a plastová okna a dveøe jsou vydané certifikáty od ift Rosenheim GmbH, TUV SUD Industrie Service GmbH a dalších. Certifikáty potvrzují soulad plastových profilù REHAU s pøíslušnými standardními evropskými normami. Vyhlášení o shodì deklarují zákazníkovi shodu s ustanoveními smìrnice Rady Evropských spoleèenstev 89/106/EHS. Výrobní fáze se uskuteèòují v souladu s evropskými certifikacemi ISO 9001 systém øízení kvality, ISO systém øízení ochrany životního prostøedí a ISO systém øízení bezpeènosti / 562 Všechna plastová okna a dveøe vyrobená z plastového profilu REHAU s náskokem splòují evropské normativní standardy. Svými nadstandardními vlastnostmi vytváøejí tlak na spøísòování pøíslušných platných evropských norem. ift Rosenheim 28. Mai 2008 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden / / 562 ift Rosenheim 2. Mai 2007 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden ift Rosenheim 27. März 2008 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden Auftraggeber REHAU AG + Co. Bedienkräfte EN Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Klasse 1 Verwendungs Verwendungshinweise Diese Dieser eser Prüfbericht Prüfber fbericht dient dient zum zum Nachw Nachweis der der o oben oben genannten genannten Eigensc Eigenschaften enschaften für für Fenster Fenster nach nach EN EN : Gültigkeit Gültigkeit Die Die genan genannten Daten Daten und und Er- ebnisse se beziehen beziehen en sich sich aus- ausgebnissschlieschließlich a auf auf den den n geprüften geprüften und beschrie beschriebenen n P Probekörper. Die Prüfe Prüfergebn Prüfergebnisse gebnisse können können auf auf gleiche e od oder oder rkleinere Abmes- Abmessungen n bei bei gle gleicher icher er Konstrukti- onstruktion, Anschla Anschlagart art und und ähnlichem hnlichem Format at unter unter Einhaltung gdes Flügelgewichts gewich wichts übertragen übertragen en werden. w wer- Diese Prüfung ermög ermöglicht rmöglicht keine keine Aussage über über er w weitere weitere tere leistungs- und und nd qualitätsbestim- litätsbestimmmenden Eigenschaften nschaften ften der der vorliegenden Konstru Konstruktion, on, insbe- insbe- vor- sondere Witterungs- terung ungs- und und und Alterungserscheinungenungen ngen wurden wurden Alte- nicht berücksichtigt. chtigt. Veröffentlichungshinweise ngshin Es gilt das ift-merkblatt Be Bedinr Be- Be- Begungen und Hinweise eise se zur zu zur nutzung von ift-prüfdokumenals Kurz- Kurztationen Das Deckblatt kann als fassung verwendet werden werden. Inhalt Der Nachweis umfasst insge- nsgenisssamt 17 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Luftdurchlässigkeit EN Bedienkräfte EN Klasse 2 Klasse 4 Mechanische Beanspruchung EN Dauerfunktion EN Stoßfestigkeit EN Anforderung erfüllt Klasse 2 Klasse 2 Klasse 4 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen EN Anforderung erfüllt Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit Bedienkräfte Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen chtungen Prüfbericht /15 Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Produkt Einflügelige Drehkippfenstertüre System REHAU GENEO MD Außenmaß (B x H) 1376 mm x 2676 mm Rahmenmaterial RAU-FIPRO / weiß Besonderheiten Mit Überschlagverklebung zwischen Glas und Rahmen. Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Materialverträglichkeit der Klebung ist gesondert nachzuweisen. Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Klasse C5 / B5 Schlagregendichtheit EN Klasse E900 Luftdurchlässigkeit EN Klasse 4 Bedienkräfte EN Klasse 1 Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis de der oben genannten Eigenschaften für Fenster nach EN : Gültigkeit Die genannten Daten und gebnisse se beziehen sich ausschließlich ich auf den geprüften Er- und beschriebenen Probekörper. Die e Prüfergebnisse rgebnisse können auf gleiche oder kleinere eabmessungen bei gleicherr Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts gew ewichts übertragen den. wer- Diese Prüfung ermöglicht tkeine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der liegenden Konstruktion, insbe- vor- sondere Witterungs- und rungserscheinungen wurden Alte- nicht berücksichtigt. Veröffentlichungshinweise ngs Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise ise zur nutzung von ift-prüfdokumen- fdokumen- Betationen Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Inhalt Der Nachweis umfasst t insgesamt 10 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - EN Anforderung erfüllt (durch Übertragung aus Prüfbericht /14) Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Fenster nach EN : Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und d beschriebenen Probekör- per. Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmes- sungen bei i g gleicher Konstrukti- on, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden. Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbender vorliegenden Konstruktion, ins- nsstimmenden Eigenschaften besondere Witterungs- und terungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt. Veröffentlichungshinweise Es gilt tdas ift-merkblatt Bedingungen n u und Hinweise zur Benutzung g v von ift-prüfdoku- Almentationen. Das Deckblatt kann als Kurz- fassung verwendet werden. Inhalt Der Nachweis u umfasst samt 9 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung D 3 Einzelergebnisse E insge- ergebnisse System REHAU GENEO MD Außenmaß (B x H) 1076 mm x 2176 mm Rahmenmaterial RAU-FIPRO / weiß Besonderheiten ohne Stahlarmierung Auftraggeber REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Produkt Einflügelige Drehkippfenstertüre Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Schlagregendichtheit EN Klasse C5 / B5 ohne Druckausgleich: Klasse 9A mit Druckausgleich: Klasse E900 Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit Bedienkräfte Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen eitsv htungen Prüfbericht /4 Auftraggeber REHAU AG + Co. Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür System Euro 70 Außenmaß (B x H) 1172 mm x 2372 mm Rahmenmaterial PVC-U/weiß Besonderheiten -/- Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Klasse C4/B4 Schlagregendichtheit EN Luftdurchlässigkeit EN Klasse 4 Benno Reichelt, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Klasse E1050 Grundlagen EN : , Fenster und Außentüren Produktnorm Prüfnormen: EN 1026 : EN 1027 : EN : EN : EN : Darstellung Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast last Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit, Bedienkräfte te Mechanische Beanspruchung Dauerfunktion, Stoßfestigkeit Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen richtu htunge Prüfbericht /1 Grundlagen EN : , Fenster und Außentüren Produktnorm Prüfnormen: EN 1026 : EN 1027 : EN : EN : EN : Darstellung Grundlagen EN EN : , Fenster Fenster und und Außentüren Außentüren Produktnorm Produktnorm Prüfnormen: Prüfnormen: EN EN : EN EN 1027 : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : Darst Darstellung Dodavatelé Dodavatel profilù REHAU Už od svého vzniku se FENESTRA Sk spojuje s profilovým systémem REHAU. REHAU je už více jak 50 rokù mezinárodnì uznávanou znaèkou kvality pøi øešeních na báze polymerù v oblasti stavebnictví, automobilizmu a prùmyslu. Do rozsahu pùsobnosti patøí výzkum a vývoj materiálù a systémù. S více jak spolupracovníky v 170 poboèkách zastává REHAU popøední místo garanta inovace na celém svìtì. Stavíme na kvalitì znaèky REHAU, která nabízí profilové systémy pro okna, domovní dveøe, zimní zahrady a fasády. Pokud hodláte renovovat èi stavìt, profitujte z inovaèních systémových øešení REHAU. Požadavky architektù a stavebníkù (investorù) na okno jsou tak rùznorodé jako objekty, na kterých se mají realizovat. Dodavatel kování GU (Gretsch-Unitas) Znaèku GU výrobci oken registrují jako seriozního, zabìhnutého dodavatele, od kterého dostanou víc jak kování. Skupina GU se výrobou kování zabývá již více než 100 let. Nároèné požadavky kladené na moderní kování splòuje systém UNI-JET. Je to celoobvodové kování vhodné pro všechny typy oken, bez ohledu na tvar a tradiènì využívaný materiál. Dodavatel skla SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN má provozy ve více jako 50 zemích na celém svìtì. Patøí mezi 100 nejvýkonnejších svìtových prùmyslových korporací s zamìstnanci. V souèasnosti jako èlen SAINT GOBAIN GLASSOLU- TIONS vyrábí izolaèní skla pod ochrannými známkami CLIMALIT, CLIMAPLUS a CLIMATOP. SAINT GOBAIN jako výrobce, zpracovatel a distributor stavebních materiálù (sklo, keramika, plast, litina, atd.) pøetavuje suroviny na pokrokové výrobky každodenního použití a vyvíjí inovativní nové materiály. SAINT-GOBAIN pøináší pokrok v oblasti izolaèních skel a drží si pevnì své pøední místo v této oblasti na našem trhu

9 Fenestra Standard Je nejjednodušší a úplnou odpovìdí na vaše požadavky. Rùzné tvary køídel a zasklívacích lišt kombinovaných s mnohými povrchovými úpravami zevnitø a zvenku a mnohé kombinace skel dìlají z FENESTRA STANDARD elegantní, tvárné a univerzální okno. Nízký pìtikomorový rám tloušťky 70 mm je kombinovatelný s oblým køídlem tloušťky 80 mm, anebo hranatým tloušťky 70 mm. Rùzné typy køídel bez ohledu na tvar jsou vyrábìny s pìti komorami kvùli dodržení nejlepší tepelné a zvukové izolace. Koneèná povrchová úprava okna mùže být bílá nebo je na výbìr z množství døevodekorù. Je možno kombinovat barevné dekory z exteriéru a interiéru. Kombinace pokovených skel s rùznými typy plynù uspokojí každý požadavek na bezpeènost, tepelnou a zvukovou izolaci Dvì roviny dorazového tìsnìní zaruèují dokonalou tìsnost. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA STANDARD je okno, které uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci, je odolné proti nežádoucímu vniknutí a vyhovuje pøísným parametrùm certifikace. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Euro-Design 70 Systém se dvìma dorazovými tìsnìními Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Kombinace dvou odlišných povrchových úprav z exteriéru a interiéru okna stylovì zdùrazní atmosféru vašeho bydlení a zároveò se stane harmonickou souèástí architektury vašeho domu. Velké množství barev s efektem døeva dovolují oknùm zaøadit se do jakéhokoliv architektonického stylu a prostøedí, reprodukujíc vìrnì barvy a strukturu døeva. Abyste mohli vyjádøit svoji individualitu, jsou k dispozici rùzné tvary okenního køídla. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,99 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Nejlepší B Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Standardní výstavba bytù, rodinných domù a prùmyslových budov Pìtikomorový rám vyztužený robustní ocelovou výztuhou obsahuje dvì dorazová tìsnìní, která zaruèují dokonalou tìsnost. Ideální volba pro balkónové dveøe s bezbariérovým hliníkovým prahem zvyšuje komfort vašeho domova a lehký pøechod i pro deti, seniory a handicapované. Souèasnì udržuje ideální vlastnosti a tìsnost balkónových dveøí. Nejhorší Okna FENESTRA STANDARD se sklem CLIMAPLUS teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B

10 Fenestra Standard Z40 a Z60 Rekonstruujete nebo hledáte nejoptimálnìjší rozhodnutí jak nahradit starší okna? Máme pro Vás øešení v nabídce širokého sortimentu rekonstrukèních profilù s velikostmi 40mm nebo 60mm, které dokáží rychle nahradit vaše stará okna a dveøe. Plastové profily rekonstrukèních profilù jsou recyklovatelné. Použití speciálních výztuh zabezpeèuje správnou stabilitu a celkové øešení návratnosti vaší investice. FENESTRA STANDARD Z40 a Z60 jsou okna, která uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny, které zvyšují odolnost proti vloupání. Rekonstrukèní rámy jsou ideální odpovìdí na výmìnu oken bez potøeby dalších zednických oprav. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: Nejlepší REHAU Euro-Design 70 Systém se dvìma dorazovými tìsnìními B Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm 4 komorový rám Z 40 s hloubkou 70 mm a køidélkem 40 mm 5 komorový rám Z 60 s hloubkou 70 mm a køidélkem 60 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Nejhorší Okna FENESTRA STANDARD Z40 a Z60 se sklem CLI- MAPLUS teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,99 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem 16 17

11 Fenestra Optimum FENESTRA OPTIMUM okna jsou ideálním øešením, pokud stojíte pøed rozhodnutím rekonstruovat nebo stavìt byt èi dùm. Tato okna dokáží svým designem a vlastnostmi perfektnì splnit požadavky na moderní okno. Úèinné støedové tìsnìní (celkem profil obsahuje 3 tìsnìní) pøináší nejen úsporu nákladù ale pøedevším si mùžete vychutnat útulnou atmosféru bydlení a pøíjemnì nízké úèty za vytápìní. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. Okna jsou investicí na podstatnou èást vašeho života, ať již stavíte dùm èi rekonstruujete. Okna FENESTRA OPTIMUM kombinují dokonalý design a vysokou kvalitu. Systém integrovaného støedového tìsnìní zaruèuje, aby studený vzduch, vlhkost a jiné nepøíznivé povìtrnostní vlivy zùstaly za oknem. FENESTRA OPTIMUM je vhodný pro nároènìjší rekonstrukce a výstavby nových bytù. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Brillant-Design MD Systém se tøemi dorazovými tìsnìními Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Urèitì chcete, aby každý detail odpovídal vašim osobním pøedstavám. Obzvlášť když máte vysoké nároky na design. Køídla oken nabízíme ve dvou rozdílných variantách pro dosažení individuálního charakteru každého okna: buï decentnì ostré hrany nebo elegantnì zkosené hrany køídla. Okna jsou vybavena tøemi efektivními tìsnìními, které zachovávají nezmìnìné hodnoty a tìsnost vùèi atmosferickým vlivùm. Okna FENESTRA OPTIMUM se sériovì vyrábìjí s dvojsklem, okna dosahují vysokých teplotechnických hodnot. Tyto je možno vylepšit použitím speciálních teplých rámeèkù. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,98 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Nejlepší B Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS Ultra N U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Standardní výstavba bytù, rodinných domù a prùmyslových budov Okna jsou významnou investicí v životì. Optimální armování / kovová výztuha zvyšuje stabilitu okna a jeho životnost. Ideální volba pro balkónové dveøe s bezbariérovým hliníkovým prahem zvyšuje komfort vašeho domova a lehký pøechod i pro deti, seniory a handicapované. Souèasnì udržuje ideální vlastnosti a tìsnost balkónových dveøí. Nejhorší Okna FENESTRA OPTIMUM se sklem CLIMAPLUS Ultra N teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B

12 Fenestra Geneo 3+ FENESTRA GENEO 3+ GENEO vyrábìný z materiálu RAU-FIPRO zmìnil nejen zpùsob myšlení a výroby plastových oken. Svými High-Tech vlastnostmi vytváøí tlak na zpøísòování platných technických norem. Jeho mimoøádný vzorec extruze pomáhá udržet stabilitu struktury i bez pomoci vnitøní ocelové výztuhy. Nepøítomnost armatury vyzdvihuje vynikající vlastnosti FENESTRA GENEO 3+. Šestikomorový rám a køídlo tloušťky 86 mm jsou vybaveny tøemi úrovnìmi vymìnitelného tìsnìní, které udržuje nezmìnìný standard výrobku. Koneèná úprava povrchù mùže být v barvì bílé a mnoha dekorech imitací døeva. Kromì této úpravy povrchù si mùžete zvolit atraktivní dizajn: venkovní obalení okna hliníkem - klipy. Je možné zasklení dvojsklem nebo trojsklem, skla je možno doplnit o rùzné typy plynù a pokovení s cílem uspokojit veškeré požadavky na vlastnosti zasklení. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA GENEO 3+ je je geniálním øešením pro každý požadavek nároèného klienta. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm anebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém s tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového køídla a rámu 86 mm Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Hodnota U w od 0,76 do 0,92 W/(m 2.K) Díky použití speciálního patentovaného materiálu RAU- FIPRO, struktura 6 komorového køídla a rámu zùstávají neustále stabilní i bez podpory ocelové výztuže. Velké množství úprav povrchù rùzných barev s efektem døeva, kombinovatelnými i ve dvou rùzných dekoracích zevnitø a z vnìjšku, prináší harmonii okna do každého prostøedí a architektury. Køídlo a rám jsou vybaveny tøemi efektivními tìsnìními, které zachovávají nezmìnìné hodnoty a tìsnost vùèi povìtrnostním vlivùm. Speciální možnost hliníkových klipù umožòuje pøidat vašim oknùm zvláštní charakter a atmosféru vašeho bývání a zároveò se stanou atraktivní souèástí architektury vašeho domu. Nejlepší A Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,60 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem, snížený pro dveøe Splòuje tepelnìizolaèní požadavky nízkoenergetických domù Balkónové dveøe mohou mít hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem, který udržuje ideální vlastnosti a tìsnost. Poskytuje lehký pøechod i pro dìti, seniory a handicapované. Okna jsou sériovì vyrábìna s trojsklem s dvojitou komorou U g = 0,6 W/(m 2.K), která poskytuje tepelné hodnoty nejvyšších úrovní. Možnost výbìru nového skrytého kování GU, které vyzdvihuje minimalistický styl. Skryté kování spojuje svobodu designového návrhu s vysokou funkèností. Nejhorší Okna FENESTRA GENEO 3+ se sklem CLIMA-TOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

13 Fenestra Geneo 3+ Z40 Rekonstruujete nebo hledáte nejoptimálnìjší rozhodnutí jak nahradit starší okna? Máme pro Vás øešení v nabídce širokého sortimentu rekonstrukèních profilù s velikostí 40mm, které dokážou rychle nahradit vaše stará okna a dveøe. Plastové profily rekonstrukèních profilù jsou recyklovatelné. Použití speciálních výztuh zabezpeèuje správnou stabilitu a celkové øešení návratnosti Vaší investice. FENESTRA GENEO Z40 je revoluèní a inovativní profil, který zmìnil zpùsob myšlení a výroby plastových oken. Jeho mimoøádná konstrukce bez nutnosti použití ocelové výztuže, vyzdvihuje vynikající vlastnosti. Rám a køídlo tloušťky 86 mm jsou vybaveny tøemi úrovnìmi efektivního tìsnìní. V kombinaci s trojsklem uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny, které zvyšují odolnost vùèi vloupání. Zaèlení se do každého architektonického stylu a obytného prostoru. FENESTRA GENEO Z40 je geniálním øešením v pøípadì rekonstrukce nebo výmìny už existujících oken bez potøeby dalších zednických prací. Odpovídají nejpøísnìjším normám certifikace a zaruèují nejlepší výsledky. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm nebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém se tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového rámu a køídla 86 mm a køidélkem 40 mm Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Hodnota U w od 0,76 do 0,92 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Nejlepší A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP U g = 0,6 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem snížený pro dveøe Nejhorší Okna FENESTRA GENEO Z40 se sklem CLIMA-TOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

14 Fenestra Geneo 3+ PASSIV FENESTRA GENEO 3+ PASSIV obsahuje High-Tech vlastnosti od FENESTRA GENEO 3+, které doplòuje o další revoluèní inovativní prvky. Použití termomodulù a speciálního støedového tìsnìní øadí toto okno k certifikovaným okenním øešením pro pasivní domy. Všechny výhody GENEO 3+ zùstávají a navíc vyhovují nejvyšším požadavkùm na tepelnou izolaci. Rám okna umožòuje dosáhnout hodnotu Uf rovnající se 0,79 W/(m 2.K). Rám a køídlo FENESTRA GENEO 3+ PASSIV mají tloušťku 86 mm a jsou šestkomorové. Jsou vybaveny tøemi rovinami efektivních tìsnìní, které zaruèují nemìnný standard provedení. Barevný vzhled povrchu okna mùže být z bílé barvy a z mnoha dekorech imitací døeva. Mùžete si zvolit atraktivní dizajn: venkovní obalení okna hliníkem - klipy. Je možné zasklení dvojsklem nebo trojsklem, skla je možno doplnit o rùzné typy plynù a pokovení s cílem uspokojit veškeré požadavky na vlastnosti zasklení. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA GENEO 3+ PASSIV je geniálním øešením pro každý požadavek nároèného klienta, zaruèujíc vlastnosti, kterým se dá tìžko odolat. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm nebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém se tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového køídla a rámu 86 mm Výplò komor s izolaèním materiálem Neofloor 031 Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Díky použití speciálního patentovaného materiálu RAU-FIPRO, struktura 6 komorového køídla a rámu zùstávají neustále stabilní i bez podpory ocelové výztuže. Za úèelem flexibilního plnení rozlièných požadavkù energetické efektivnosti jsou v profilech integrované termomoduly zlepšující jejich tepelnìizolaèní vlastnosti. Tøi kompletní obvodové tìsnicí roviny se speciálním dvoukomorovým støedovým tìsnìním. Vysoko elastický tìsnicí materiál s trvalou odolností proti zatížení a dlouhou životností. Speciální možnost hliníkových klipù umožòuje pøidat vašim oknùm zvláštní charakter a atmosféru vašeho bývání. Zároveò se stanou atraktivní souèástí architektury vašeho domu. Nejlepší A Hodnota U w od 0,70 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E900 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,6 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem snížený pro dveøe Splòuje tepelnìizolaèní požadavky pasivních budov K dispozici úpravy povrchu - imitace døeva. Døevodekor je odolný proti povìtrnostním vlivùm a jednoduše se udržuje. Standardní vyhotovení s izolaèním trojsklem CLIMATOP Ultra N U g =0,6 W/(m 2.K) s teplým rámkem. Profily série GENEO 3+ PASSIV jsou certifikovány v institutu Passiv-Haus a jsou ideální pro konstrukce pasivních budov. Nejhorší Okna FENESTRA GENEO 3+ PASSIV se sklem CLIMATOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

15 Sklopnì-posuvné dveøe Svìtlo, vzduch a volnost pohybu - velkoplošné sklopnì-posuvné dveøe nabízejí lepší kvalitu bydlení celé rodinì. Výhoda kování s nuceným ovládáním spoèívá pøedevším v lehkosti ovládání velkých a tìžkých sklopnì-posuvných prvkù (až do 200 kg), které je možno sklápìt a zavírat i bez vynaložení vìtší fyzické námahy. Lehkost ovládání je výrazným benefitem pohodlí i pro seniory a deti. Moderní sklopnì-posuvné dveøe poskytují moderní prostor pro život a vyšší kvalitu bydlení. Pøinášejí více svìtla, svobody a komfortu do vašeho domova. Inteligentní technika kování nabízí vyspìlé konstrukce pro sklopnìposuvné dveøe, které šetøí prostorem vašich domù a poskytují vysoký komfort ovládání. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: Systém se dvìma (STANDARD) nebo tøemi (GE- NEO 3+) efektivními tìsnìními Variabilní hloubka køídla a rámu podle systému Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Kování paralelnì posuvné zavírání, manuální nebo automatické se sklápìním, vedlejší køídlo otevíravé nebo v alternativì pevný rám Hodnota U w od 0,79 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E900 E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Elegantní vzhled pohledové šíøky posuvných dveøí s nosností až do 200 kg zabezpeèují vysoký uživatelský komfort. Vìtrání ve sklopné pozici a lehké otevírání i pøi velkých rozmìrech. Výškové nastavování se samozajištìním je možné v pøípade potøeby jednoduše výškovì regulovat. Optimální pøítlak køídla k rámu je možno nastavit po celém obvodu na excentrických èepech. Na výbìr skla dvoukomorové (STANDARD) nebo trojkomorové (GENEO 3+) Zasklení dvojsklem nebo trojsklem dle použitého profilu Vhodné pro standardní nebo energeticky nároènìjší rodinné domy 26 27

16 Zdvižnì-posuvné dveøe Zdvižnì-posuvné dveøe, které vedou na balkón, do zahrady nebo na terasu, jsou souèasným trendem a zvyšují svými velkoplošnými køídly kvalitu bydlení a života. S posuvným kováním se zdvihem køídla vytvoøíte otevøenou atmosféru plnou svìtla. Prostøednictvím promyšlených detailù kování zažijete maximální pohodlí. Díky dlouholeté kompetenci ve vývoji je jeho technika tak dokonalá, že dokonce i køídla s hmotností až 400 kg se dají bezpeènì, pohodlnì a s lehkostí ovládat bez vynaložení velkého úsilí. Lehkost ovládání je výrazným benefitem pohodlí pro všechny v každé vìkové kategorii. Samozøejmostí je nízká prahová lišta. Díky tomu je pøechod plynulý a bezbariérový, bez dodateèných omezení. Navíc její tepelná izolace je lepší, jak urèují požadavky naøízení pro úsporu energií. Splòuje tak i vysoké požadavky na úsporu nákladù a komfort bydlení. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Systém zdvižnì posuvný na kolejnièkách s maximální nosností 400 kg na køídlo Hloubka 5 komorového køídla 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 203 mm Maximální rozmìry køídla šíøka 300 x výška 270 cm Zasklívací lišta hranatá, zkosená Kování boèními kolíky pøichytávajícími se do pevného rámu a s možností vložení uzamykacího kování s oboustrannou klièkou Hodnota U w 0,98 W/(m 2.K) Zvuková izolace 42 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída 9A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída B3 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,6 W/(m 2.K) Snížený hliníkový práh Vhodné pro standardní nebo energeticky nároènìjší rodinné domy Termicky dìlený systémový práh splòuje všechny požadavky na bezbariérovost a garantuje vynikající tepelnou izolaci. Nový podvozek zabezpeèí pøesné vložení vozíkù a funkènost kování. Díky mohutnosti køídel je možné zasklení až do tloušťky skla 53 mm

17 Fenestra Brillant dveøe FENESTRA BRILLANT DVEØE pøedstavují systém vchodových dveøí z REHAU Brillant-Design pro vstupní prostory pøi energeticky optimální sanaci budovy a novostavbách s nízkoenergetickým standardem. Plastové dveøe splòují veškeré nároky na design a funkènost. S velkoobjemovým ocelovým armováním a stavební hloubkou 70mm zaruèují vysokou stabilitu. Dveøe mají mimoøádnou kvalitu díky materiálu, ze kterého se vyrábìjí: RAU PVC odolný proti UV záøení a povìtrnostním vlivùm. Vchodové dveøe nejen dobøe vypadají, ale jsou také odolné proti vìtru, zimì a dokonce i proti vìtrem hnanému dešti. FENESTRA BRILLANT DVEØE dveøe jsou vhodné do novostaveb s nízkoenergetickým standardem. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Brillant-Design Systém se dvìma dorazovými tìsnìními Hloubka 4 komorového køídla 70 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, hranatá a zkosená Kování s høíbkovým uzavíráním a standardní cylindrickou vložkou nebo podle požadavku v alternativì s uzavíracími háky Zajišťují výborný odpor vùèi pokusùm o vloupání díky používání cylindrických vložek proti odvrtání a uzavíracích kování s rostoucími úrovnìmi bezpeènosti. Nejlepší B Zesilnìné panty s vìtší nosností nastavitelné ve tøech osách Hodnota U d od 1,20 do 1,50 W/(m 2.K) Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída 7A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C2 Bezpeènostní skla a výplnì podle výbìru klienta Umožòují kombinace barev a døevodekorù z interiéru a exteriéru. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a systémem dvojitého tìsnìní zaruèuje perfektní tìsnost i na spodní stranì dveøí. Panty s vysokou nosností, nastavitelné ve 3 osách, zajišťují stálou a dokonalou funkènost a pøesnou zavíratelnost. Nejhorší FENESTRA BRILLANT DVEØE se sklem CLIMAPLUS teplý rámeèek U g=1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Vhodné pro standardní výstavbu bytù, rodinných domù a prùmyslových budov 30 31

18 Fenestra Geneo dveøe FENESTRA GENEO DVEØE z profilového systému REHAU GENEO, které se díky špièkovému materiálu RAU-FIPRO a inovaèní konstrukci profilù øadí mezi nejhospodárnìjší plastové dveøe na trhu. Pøedbìhly svoji dobu v technologii, díky èemuž spojují dizajn a komfort s vynikající energetickou hospodárností. Zároveò vytváøejí tlak na spøísòování evropských standardù pro plastové dveøe. FENESTRA GENEO DVEØE poskytují maximální stabilitu díky profilovému jádru, které je vyztuženo vlákny. Nadprùmìrná stabilita jádra dveøí se standardnì doplòuje další výztuhou, èímž se dosahuje vyjímeèná pevnost a stabilita. V kombinaci s dveøní výplní mají jedineènou energetickou hospodárnost, která pomáhá pøi šetøení nákladù. V neposlední øadì chrání váš domov pøed nežádoucími hosty díky odolnosti proti vloupání. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Systém se tøemi tìsnìními Hloubka 6 komorového køídla 86 mm Hloubka 6 komorového rámu 86 mm Nejlepší A Zasklívací lišta hranatá a zkosená Kování s høíbkovým uzavíráním a standardní cylindrickou vložkou nebo podle požadavku v alternativì s uzavíracími háky Zesilnìné panty s vìtší nosností, nastavitelné ve tøech osách Nejhorší FENESTRA GENEO DVEØE se sklem CLIMATOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A. Hodnota U d od 0.86 do 1.00 W/(m 2.K) Prùvzdušnost: Tøída 2 Vodotìsnost: Tøída 4A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C2 Bezpeènostní skla a výplnì podle výbìru klienta Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Šestikomorové køídlo tloušťky 86 mm (U f =1,2) integrované s izolovanými panely nebo trojkomorovými skly umožòují FENESTRA GENEO DVEØÍM dosáhnout jedineèné teplotechnické vlastnosti U d =1,0 0,86 W/(m 2.K). FENESTRA GENEO DVEØE umožòují kombinace barev a døevodekorù z interiéru a exteriéru. Tøi obvodové tìsnicí roviny umožòují optimalizovat zavírací tlak takovým zpùsobem, aby se dveøe vždy zavíraly lehce. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a trojité tìsnìní garantují perfektní izolaci a vynikající výsledky i v dolní èásti dveøí. Vyjímeèné teplotechnické vlastnosti GENEO DVEØÍ jsou certifikovány institutem ift ROSENHEIM. Teplotechnické parametry dokážou uspokojit i ty nejnároènìjší klienty. Splòuje tepelnìizolaèní požadavky nízkoenergetických objektù 32 33

19 Klasické a moderní výplnì dveøí ILUSTRAÈNÍ OBRÁZKY ILUSTRAÈNÍ OBRÁZKY Classic Dukat Classic Kompletinci Classic Nuštar Classic Otok Elite Vaduz Elite Moskva Elite London Elite Lisabon Standard Velebit Standard Velebit Uèka Standard Velebit Mosor Premium Ela Elite Dublin Future Kozjak Future Hvar Future Erdut Standard Plus Zora Standard Plus Tara Elegance Cetina Moderna Pag Fab Future Biokovo Future Psunj Vizual HU Vizual IT 34 35

20 Barvy a dekory Zasklívací lišty a tvary oken Barvy oken mohou být mnohotvárné. Kromì klasické bílé je možno si vybrat i jinou barvu. Plastová okna jsou k dispozici kašírovaná fóliemi (imitace døeva, jednobarevné folie) nebo lakovaná. Obì varianty jsou odolné proti nepøíznivému poèasí, resp. proti jakýmkoliv povìtrnostním vlivùm. Jsou velmi svìtlostálé a jednoduše se udržují. Zlatý dub Bahenní dub ZASKLÍVACÍ LIŠTY: Atraktivnost tvarù køídel oken mùžete zvýraznit i dekorativními zasklívacími lištami. Naše nabídka zahrnuje 3 typy zasklívacích lišt: oblé, zkosené a hranaté. Použití jednotlivých typù lišt závisí pøedevším na vašich estetických preferencích a na charakteru vašeho interiéru. Správným výbìrem lišt mùžete vytvoøit jedineènou atmosféru obohacující interiér. TVARY: Oøech Tmavý dub Mahagon Írsky dub Maximální stabilita i pøi speciálních tvarech. Dejte volnost své kreativitì a pøáním. Rozhodnìte se pro vhodné tvary a vyhotovení, pro pestrá architektonická øešení. Mùžete zdùraznit styl vašeho domu napøíklad oblými tvary a šikminami nebo okny s pøíèníky a vytvoøit velmi pùsobivý vzhled vašeho domu. Soft Cherry Douglas Antracitovo-šedá hladká Šedá 36 37

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

Protisluneèní & garážová technika

Protisluneèní & garážová technika KATALOG VÝROBKÙ Protisluneèní & garážová technika Hliníkové žaluzie IZO žaluzie Žaluzie Elegance Žaluzie Monokomando Vertikální žaluzie Hliníkové rolety Rolovací garážová vrata Sítì proti hmyzu Sešit 4

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal

Hliníková okna, dveře, fasády systém Heroal Výrobky z hliníkových profilů Oproti plastovým systémům či prvkům z Euro hranolu je možné navrhovat větší rozměry a výplně s vyšší hmotností. Jejich použití je také vhodnější do budov se zvýšenou frekvencí

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Nové hliníkové domovní dveře

Nové hliníkové domovní dveře NOVINKA Domovní dveře ThermoCarbon Mistr světa v tepelné izolaci u hliníkových domovních dveří Koeficient UD až 0,7 W(m² K) Nové hliníkové domovní dveře ThermoSafe / ThermoCarbon: Elegantní design, nejvyšší

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015

Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Složky pro novináře BAU 2015 Tisková zpráva: Produktová informace heroal BAU 2015 Společnost heroal na veletrhu BAU 2015 Modulární systémy heroal pro opláštění budov Jednoduše. Lépe. Mnichov/Verl, leden

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků.

AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ. Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. AA 720 DVEŘE TEPELNĚ IZOLOVANÉ PROTIPOŽÁRNÍ Nejvyšší modularita a nejjednodušší integrace zvláštních požadavků. Náš princip: Vidíme úkoly očima našich zákazníků. Erkennen, worum es geht. Mit System. Rozpoznáme,

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau.

okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau. okna ze systému REHAU Brillant-Design Vynikající tepelná izolace a tvarová variabilita pro vysoký standard v bytové výstavbě www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl bydlete stylově a s komfortem s

Více

Energo+ Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Počet komor 6 Parametry U f

Energo+ Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Počet komor 6 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Energo+ Energo+ Gold Plus RAU-FIPRO Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Šířka Počet komor 6 Parametry U

Více

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové a plastové vstupní dveře a portály DVEŘE DO VAŠEHO DOMOVA Hliníkové vstupní dveře řady H900 pro rodinné domy Hliníkové vstupní dveře od společnosti HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o. zajistí dokonalou

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz Q průmyslová vrata www.trido.cz 04 / 2012 PRŮMYSLOVÁ VRATA SEKČNÍ VÝSUVNÁ Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určujicí pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné

Více

roletový systém s vyšší hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

roletový systém s vyšší hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl roletový systém s vyšší hodnotou REHAU Comfort-Design Plus www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 2 dobré rozhodnutí inovativní roletový systém REHAU Comfort-Design Plus Použití tohoto inovativního

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené

základní rám určený na okna, balkonové dveře, posuvná okna pro okna, balkonové dveře, posuvná okna o velkých rozměrech základní křídlo určené technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Global Global Silver PVC Okna, balkonové dveře, posuvná okna 1 Název Rehau Brillant 70 / Rehau Euro 70 Šířka 70

Více

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN

HLINÍKOVÉ FASÁDY HUECK+HARTMANN HLINÍKOVÉ SYSTÉMY HLINÍKOVÉ FASÁDY JSTE NÁROČNÍ, JDETE ZA SVÝM CÍLEM A NECHCETE BÝT OMEZENI VE VAŠICH PŘEDSTAVÁCH? Jedině Vám jsou určeny naše hliníkové sestavy a výrobky. Uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky,

Více

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System

Avantis 75. Okna a dveře. Sapa Building System Avantis 75 Okna a dveře Sapa Building System Avantis 75 je tříkomorový systém oken a dveří s přerušením tepelných mostů, který představuje nejvyšší standard pro tepelnou izolaci a stabilitu. Avantis 75

Více

Průmyslová sekční vrata

Průmyslová sekční vrata Průmyslová sekční vrata VÝROBKY PRO PODNIKÁNÍ KRISPOL VRATA PRO NÁROČNÉ KRISPOL SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO PODNIKÁNÍ Společnost KRISPOL je předním evropským výrobcem vrat, oken a dveří a lídrem v oblasti technologických

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken

Schüco ThermoPlus. Energeticky úsporná okna nové generace. Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken Schüco ThermoPlus Energeticky úsporná okna nové generace Zelená technologie pro Modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoPlus Obsah Obsah ThermoPlus Obsah Schüco 3 4 8 10

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO

SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO SYSTÉM KOVÁNÍ PATIO PATIO Bezpečnost a kvalita pro posuvné prvky ze dřeva, plastu a hliníku KOMPLETNÍ SYSTÉM Kompetence stavebního kování firmy ROTO: Firma ROTO nabízí obsáhlý program techniky kování a

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 h l i n í k o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 BEROUN Plzeňská 341 tel.: 773 360 069 ČESKÝ BROD Palackého 491 tel.: 773 360 008 Vrchlabí DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360

Více

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)

VÝPIS OKEN. D.1.1.c.02. VÝPIS OKEN. Česká republika - ČSSZ. OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy A (i.č. akce SMVS : 113V222002201) c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 5, 5 8 Praha 5 tel.: +4 57 6, fax: +4 57 6 86 e-mail: posta@cssz.cz PROJEKTANT: ZODP. PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:

Více

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG)

HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) HSW EASY SAFE - BEZPEČNÉ UCHYCENÍ I PRO LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (VSG) Nové horizontálně posuvné dělící stěny díky technologii Clamp & Glue používají lepené bezpečnostní sklo pro bezpečnost a snadnější

Více

Vyladěná okna a dveře...

Vyladěná okna a dveře... Vyladěná okna a dveře... 1 Vyberte si takové okna a dveře, které jsou vyladěny na míru Vašim představám. Obsah Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled na svět, a proto si také volíte odlišné a

Více

Designo nová generace střešních oken Roto

Designo nová generace střešních oken Roto Designo nová generace střešních oken Roto Úspora energie, funkčnost, inovace Roto - Střešní okna. Solární systémy. Designo nová generace střešních oken Roto Inovace od společnosti Roto Roto Designo R8

Více

FASÁDY. Investice do budoucnosti

FASÁDY. Investice do budoucnosti FASÁDY Investice do budoucnosti Vzhled dekorativních omítek, výhody odvětrávaných fasád Rodinný dům před sanací fasády Rodinný dům po sanaci fasády systémem vinytherm Kvalita a promyšlené detaily Fasádní

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD

NEXT SD 101, SD 111 BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD NEXT SD 0, SD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE EVROPSKÝ STANDARD BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SD 0, SD Nejvyšší bezpečnost a komfort poskytují při použití se zárubní NEXT SF. Bezpečnostní dveře NEXT SD 0 jsou nejpoužívanější

Více

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky

Energeticky úsporná okna pro vysoké nároky Schüco Thermo 6 Programm Systémová výroba oken od Vašeho Schüco partnera Očekávejte od nás jen to nejlepší. V oblasti poradenství, projektování i provedení. Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodná okna pro Váš

Více

Vchodové hliníkové dveře

Vchodové hliníkové dveře Vchodové hliníkové dveře Energeticky úsporné systémy hliníkových oken a dveří Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco Hliníkové vchodové dveře Individuální

Více

Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast?

Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast? rolety Proč se vyplatí koupit rolety Oknoplast? Je to kvalita zaručená renomovaným výrobcem. Parametry našich rolet jsou potvrzeny nezávislými výzkumnými ústavy. Pancíř rolety patří k těm nejsilnějším

Více

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE EFFEKT T Profilová série: VEKA SOFTLINE AD T Členění profilu: 5 komorový (rám i křídlo) T Těsnění: dvě dorazová T Stavební hloubka: 70 mm T Výztuha: pozinkovaná ocelová T Kování:

Více

NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?

NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od èíšníka v dobré restauraci, kde víte, že svou práci bere opravdu vážnì a že mu na

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu h l i n í k o v á o k n a zimní zahrady Hliníkové zimní zahrady vyrábíme s použitím kvalitních hliníkových profilů tradičních německých značek Heroal nebo Schüco

Více

harmony Plastové vchodové dveře

harmony Plastové vchodové dveře harmony Plastové vchodové dveře 08 09 Trvalá hodnota Einbauen. Wohlfühlen. V mnoha zemích Evropy jsou plastové vchodové dveře používány již desítky let. Jsou vždy na prvním místě, pokud musí uživatel brát

Více

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních

Micron IZS-M. IP-66 IK 10 El. tøída I. Rezidenèní zóny. Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních Micron IZS-M IP-66 IK 0 El. tøída I Výložník IBS-S Pìší zóny Rezidenèní zóny Svítidla pro osvìtlení pìších zón, rezidenèních zón, vyhrazených stezek pro cyklisty a obslužných pruhù. Obsahuje minireflektor

Více

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER

dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER dreams okna: snů okna a dveře Zdraví Vás všechny vchodové dveře,vnitřní dveře,okna a dveře od stodol s jedním poselstvím,,je nám ctí být SAGEDER Zdraví Vás všechna okna s jedním poselstvím Je nám ctí být

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

SYSTÉM OKEN A BALKÓNOVÝCH DVERÍ TOP 9O. Nejlepší komfort z bydlení, nejvyšší energetické úspory

SYSTÉM OKEN A BALKÓNOVÝCH DVERÍ TOP 9O. Nejlepší komfort z bydlení, nejvyšší energetické úspory SYSTÉM OKEN A BALKÓNOVÝCH DVERÍ TOP 9O Nejlepší komfort z bydlení, nejvyšší energetické úspory Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE

NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE Jako první v České republice využívá naše firma nejmodernější technologie výroby eurooken a vchodových dveří. V lednu 2012 jsme zahájili výrobu na německém obráběcím

Více

průmyslová vrata www.trido.cz

průmyslová vrata www.trido.cz průmyslová vrata www.trido.cz 8 / 2015 průmyslová vrata Bezpečnost, spolehlivost a dlouhá životnost jsou určující pro konstrukci průmyslových vrat. Veškeré vratové komponenty jsou vhodné pro vysoké provozní

Více

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě!

Novinka firmy. Roto. se ozve, když je na správném místě! Novinka firmy Roto se ozve, když je na správném místě! Roto german made Společnost Roto Frank AG se sídlem v Leinfelden- Echterdingenu u Stuttgartu je německá skupina podniků. Firma Roto se stabilně rozrostla

Více

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz

Øešení pro školy. obchod technologiemi. www.tech-store.cz Øešení pro školy Spoleènost TECH-STORE s.r.o. Èeská republika je spoleènost kapitálovì propojená se spoleèností TECH-STORE Malaysia, která pùsobí od roku 2008 jako mezinárodní distributor komponentù a

Více

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí.

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí. sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu Stačí v průběhu letního větrání na moment rozsvítit v místnosti světlo a pokoj je plný hmyzu. Sítě proti hmyzu do oken tento problém spolehlivě odstraní. Pro moderní okna

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken

Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken Česká okna, dveře a zimní zahrady Tradice od roku 1993 PŘEHLED PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OTVOROVÝCH PRVKŮ Naše společnost s tradicí vlastní výroby oken od roku 1993 si klade za cíl stát se kompletním dodavatelem

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE CZ Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou izolaci a dlouhou životnost. Liší se typem profilu, který jim dodává

Více

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg

04J-2 SK04J-2 SK04J-2 S M Y K E M Ø Í Z E N Ý N A K L A D A È. SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP. PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg. KAPACITA LOPATY 390 kg SK 04J-2 SK04J-2 SK04J-2 VÝKON SAE J1349 15,5 kw 20,8 HP PROVOZNÍ HMOTNOST 1 550 kg KAPACITA LOPATY 390 kg VÝKON RUKU V RUCE S BEZPEÈNOSTÍ SK04J-2 je se svou šíøkou, 920 mm vèetnì kol a úzké lopaty (nadstandard),

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

spolehlivý kreativní Partner pro střešní prosklení zkušený

spolehlivý kreativní Partner pro střešní prosklení zkušený spolehlivý kreativní Partner pro střešní prosklení zkušený Moderní střešní prosklení: nízkoprostupové, krásné, vyráběné zakázkově. O firmě Společnost SOLARA s. r. o. je český výrobce střešního prosklení.

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE

2013/14. Katalog NOVINKA SOFTLINE 2013/14 Katalog NOVINKA SOFTLINE 82 7KOMOROVÝ PROFIL 2katalog 2013/14 Obsah O nás 2 Hlavní dodavatelé 3 5komorové profily 4 Terasové posuvné dveře 6 6komorové profily 8 Bezpečnost 11 7komorové profily

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 ZÁRUKA 5LET 4 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem

střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem střešní okna střešní prosklení střešní výstupy Výroba Montáž Katalog s ceníkem platný od 1. 9. 2013 Střešní okna Střešní okna Solara jsou výborné řešení pro moderní bydlení. Svou robustní konstrukcí, zasklením

Více

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem

6 moderních motivů. Domovní dveře Comfort. Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem 6 moderních motivů Domovní dveře Comfort Cenově výhodné hliníkové dveře s trojnásobným bezpečnostním zámkem Protože tady jste doma Pohoda začíná u domovních dveří Domovní dveře plní více funkcí: chrání,

Více

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ

NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ EXPOL INDUSTRYspol.s.r.o., Telefon: 271 742 422, 602 727 658, fax: 271 742 422 Zákazník: Adresa: Telefon: 271 742 422 Fax: EXPOL INDUSTRY spol. s r.o. - "VÝPRODEJ" NABÍDKA OKEN A DVEŘÍ Nabídka: N 8560

Více

rehau - barevný svět okenní profilové systémy REHAU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

rehau - barevný svět okenní profilové systémy REHAU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl rehau - barevný svět okenní profilové systémy REHAU www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Přehled barev standard S1 Od dekorů dřeva až po jednobarevné odstíny. Nechte svoji představivost pracovat

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a plastová okna CLASSIC 76 aluclip s izolačním trojsklem a hliníkovým opláštěním profilového systému TROCAL o stavební hloubce 76 mm, opatřená

Více

S 9000. S 9000 Nová systémová platforma firmy GEALAN INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000. S 9000 Nová systémová platforma firmy GEALAN INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 Nová systémová platforma firmy GEALAN + + tepelně izolující + + flexibilní + + dobře těsnící + + inovativní + + orientovaný na design + + otestovaný podle + normy RAL S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM

Více

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost

Kovové vchodové dveře. Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost Kovové vchodové dveře Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost KATALOG 014 Vaše pohodlí, Vaše bezpečnost, Vaše vizitka O FIRMĚ Od začátku hlavní prioritou společnosti KOMSTA je její neustálý rozvoj a péči o potřeby

Více

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti

okna Dalur profi s.r.o. Dveře interiérové, vstupní, bezpečnostní Podlahy masivní, plovoucí, vinylové Žaluzie, markýzy - představení společnosti Dalur profi s.r.o. - představení společnosti Nabídka sortimentu vèetnì odborné montá e: Dveøe (interiérové, vchodové, bezpeènostní, protipo ární) Podlahy (plovoucí, vinylové, masivní) Stínící technika

Více