OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe"

Transkript

1 OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe

2 Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference 9 Porovnávací tabulka produktù 10 Záruky a garance 11 Certifikace výrobkù 12 Dodavatelé 13 Produkty Fenestra Standard 14 Fenestra Standard Z40 a Z60 16 Fenestra Optimum 18 Fenestra Geneo Fenestra Geneo 3+ Z40 22 Fenestra Geneo 3+ PASSIV 24 Sklopnì-posuvné dveøe 26 Zdvižnì-posuvné dveøe 28 Fenestra Brillant dveøe 30 Fenestra Geneo dveøe 32 Klasické a moderní výplnì dveøí 34 Pøíslušenství Barvy a dekory 36 Zasklívací lišty a tvary oken 37 Typy okenných klièek 38 Typy skel 40 Typy møížek a pøíèek 41 Stínicí technika 42 Všeobecné informace Tepelnì-izolaèní vlastnosti 46 Užitné vlastnosti skel 48 Tøídy bezpeènosti - kování 50 Úspora energií 52

3 Profil spoleènosti Spoleènost FENESTRA Sk pùsobí na trhu již od roku Dceøiná spoleènost FENESTRA CZ zaèínala jako organizaèní složka FENESTRA Sk pro Èeskou repbuliku. Od roku 2004 pùsobí na trhu jako samostatný subjekt patøící do skupiny FENESTRA Sk. FENESTRA CZ plnohodnotnì zastupuje FENESTRA Sk v Èeské republice. Od svého založení patøí mezi nejvìtší a nejvýznamnìjší producenty plastových a hliníkových oken. V této oblasti si u svých velkých obchodních partnerù získala renomé rozhodujícího hráèe na stavebním trhu. Už její název FENESTRA (z latinského pøekladu fenestra = okno) evokuje, že její hlavní mise bude soustøedìna na využívání inovativní technologie na výrobu oken tak, aby za každých okolností dokázala uchytit pozici vedoucího lídra, který se bude moci flexibilnì pøizpùsobit všem požadavkùm a trendùm trhu. Spoleènost FENESTRA Sk v souèasnosti paralelnì pùsobí se dvìma divizemi. Jedna na zpracování plastu, druhá na zpracování hliníku. V oblasti plastových výplní otvorù je FENESTRA Sk od samého zaèátku spojena s profilovými systémy spoleènosti REHAU. V nabídce je zastoupen kompletní sortiment nemecké produkce znaèky REHAU, který umožòuje výrobu široké škály prvkù v kategorii plastových konstrukcí a prosklených fasád. Od roku 2000 jako jedna z prvních spoleèností soustøedìných na výrobu PVC oken, zaèala FENESTRA Sk zpracovávat ve velké míøe i hliníkové konstrukce systémových dodavatelù Wicona a Schueco. V souèasnosti se spolupráce váže s mnohými architektonickými kanceláøemi a developery na významných projektech. Základem spokojenosti klienta je vysoká kvalita výroby, jejímž výsledkem je produkt, který uspokojí i toho nejnároènìjšího zákazníka. Každodennì reaguje na pøíležitosti a podnìty, které nabízí prostøedí, motivující zamìstnance k neustálému rozvoji. I z tohoto dùvodu FENESTRA Sk investovala do nejmodernìjších technologií výroby, které jsou zárukou kvality a invence. Sídlo spoleènosti, výroba a logistika je lokalizována v Zlatých Moravcích, Slovensko. V roku 2002 firma získala první kontakty na prodej plastových oken do zahranièí. Ty otevøely dveøe pro export produkce do nekolika zemí Evropské unie. Pøíkladem je Èeská republika, Rakousko, Nìmecko, Švýcarsko, Itálie atd. Základním strategickým cílem èinností spoleènosti je spokojený zákazník, kterému mùže FENESTRA Sk navrhnout a následnì i poskytnout komplexní služby od odborného poradenství pøes projekci speciálních konstrukcí až po dodávku s montáží na klíè". Z tohoto dùvodu je dùraz na kvalitu nosným ukazovatelem øídící a kontrolní èinnosti všech organizaèních složek spoleènosti. Jako jednomu z prvních producentù stavebních výplní a prosklených plášťù byl FENESTRA Sk a FENESTRA CZ udìlen certifikát øízení kvality ISO 9001, a Spokojenost zákazníkù, kteøí na základì referencí šíøí dobré jméno spoleènosti napomáhají, že FENESTRA Sk už dlouhé roky pùsobí jako seriózní producent v oblasti výroby výplní stavebních otvorù s dùrazem na kvalitu a komplexnost služeb. 2 3

4 Ohleduplnost k životnímu prostøedí Orientace na zákazníka Zodpovìdný pøístup z polymerù, resp. kompozitních materiálù REHAU. FENESTRA Sk vyrábí promyšlené výrobky k uspokojení nárokù každého klienta. Dveøe a okna, které se hodí do každého architektonického stylu, zvýrazòujíce a bráníce FRIENDLY Spoleènost FENESTRA Sk a FENESTRA CZ vsadila na Jestliže se rozhodnete tato okna v budoucnosti vymìnit za nové, existuje možnost jejich recyklace. Jedineèné realizace na míru, které interpretují Váš osobní styl. Rozmìry, barvy, tvary a vyhotovení jedineèným a neopakovatelným zpùsobem Vaše okolí, poskytují Vašemu obytnému prostoru pohodlí. zodpovìdný pøístup k pøírodì Od výbìru materiálù, ze kterých se vyrábìjí okna pokaždé odlišné spojují se mezi sebou, aby oživily Každý den FENESTRA Sk a FENESTRA CZ s velkou a v ní probíhajících klimatických zmìnách. Jednou a dveøe, pøes použité výrobní procesy až k recyklaci Vaše touhy a uspokojily Vaše potøeby. obìtavostí a zanícením dává svùj personál a zdroje z dùležitých pøíèin klimatických zmìn jsou zvyšující odpadù ve výrobì je každá myšlenka a èinnost Výplnì koncipované a realizované tak, aby dodaly s cílem uspokojit oèekávání vlastních zákazníkù. Od se emise CO 2 díky rostoucí poptávce po energiích. podøízena ochranì životního prostøedí. maximální výkon a redukovaly na minimum projektování k realizaci, od pøepravy k dodávce a od Posláním FENESTRA Sk a FENESTRA CZ je snižovat zneèišťování pøírody prostøednictvím okenních øešení, Ochrana životního prostøedí energetické spotøeby, které dávkují teplo, tlumí hluk a ochraòují Vás pøed vloupáním. Zároveò splòují montáže k postprodejnímu servisu. Zákazník je centrem každé její èinnosti. které snižují poptávku po energiích. Díky použití Výroba plastových oken a dveøí ve FENESTRA Sk nejpøísnìjší parametry certifikace. profilù, skel, kování a moderních tìsnìní pøispívá nemá žádné negativní vlivy na životní prostøedí. FENESTRA Sk ke snížení emisí CO 2 do ovzduší. Takové chování se jejího špièkového automatizo- Zodpovìdný pøístup k životnímu prostøedí je vyjádøen vaného strojního zaøízení je pevným základem pro i barevností loga spoleènosti. pøátelské chování vùèi pøírodì. Recyklovatelnost Taktéž používání jejích oken a dveøí nemá žádné hygienické nebo životu škodlivé vlivy. Nabízí se okenní Možnost pøípadné recyklace plastových oken a dveøí, øešení ohleduplné nejen vùèi životnímu prostøedí, ale je nevyhnutností pro pozitivní ekologickou bilanci. i vùèi zdraví zákazníkù. Okna a dveøe od FENESTRA Sk jsou vyrábìna 4 5

5 Výroba a Péèe o procesy FRIENDLY Výrobní hala a skladové prostory na zpracování plastových profilových systémù jsou na ploše víc jako m 2. Disponujeme špièkovým výrobním zaøízením, ktoré je zárukou výroby kvalitních oken a dveøí. Zároveò nám naše moderní zaøízení umožòují reagovat na individuální požadavky jednotlivých zákazníkù. Okna a dveøe FENESTRA Sk jsou vyrábìna na poèítaèi øízené technologii, jako jsou: CNC øízené dvoukotouèové pily a náøezové obrábìcí centra, ètyøhlavové sváøecí automaty, zaèisťovací CNC automaty, poloautomatická centra na montáž kování, vertikální linky s pneumatickými zasklívacími stojany. Stroje jsou on-line napojeny na konstrukèní program na oddìlení plánování výroby. Výrobní kapacita okenních jednotek za rok v dvousmìnném provozu patøí svými technickými parametry do evropské špièky. Kromì vysoké kapacity garantuje dokonalé zpracování materiálù a minimalizuje možnost lidského omylu pøi výrobì. Výrobní zaøízení jsou dodaná od evropských dodavatelù, jakými jsou firmy HOLLINGER, ROTOX, EMMEGI, FEDERHENN, STUERTZ a ALUMA. FENESTRA Sk uplatòováním požiadavkù norem systému manažerstva kvality ve všech procesech prokazuje svou schopnost trvale poskytovat produkty, které splòují požadavky zákazníka a pøíslušných pøedpisù. Neustále chce zvyšovat spokojenost zákazníka a trvale zlepšovat systém manažerstva v spoleènosti. Spoleènost FENESTRA Sk aplikovala všechny požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 a vytvoøila dokumentovaný systém kvality vybraných procesù. Tento systém implementovala a prùbìžnì udržuje. Neustálé monitorování, mìøení a analyzování procesù zabezpeèuje zpìtnou vazbu pro neustálé zlepšování nabízených produktù a služeb. 6 7

6 Lidské zdroje Reference Základní myšlenkou naší spoleènosti je uspokojovat zájmy zákazníka ve vysoké kvalitì, v moderních øešeních a v dohodnutých termínech. Jednou ze základních potøeb naplòování této filozofie je vlastnit stabilní, vysocekvalifikovaný a tvoøivý pracovní potenciál. Snažíme se dìlat vše pro to, abychom pracovali s tìmi nejlepšími. Uvìdomujeme si, že pøíbìh FENESTRA Sk a FENESTRA CZ je psaný pracovními úspìchy jejích zamestnancù. Zamìstnáváme mnoho kvalifikovaných odborníkù, ze kterých jsou mnozí spojeni s naší spoleèností FENESTRA Sk už dlouhé období. Hodne kvalifikovaných odborníkù je souèastí naší spoleènosti od jejího vzniku až po dnes. Neustálé zvyšování kvalifikace a odborných znalostí zamìstnancù je základní filozofií spoleènosti. Díky pøístupu všech zamìstnancù poèet spokojených zákazníkù neustále roste. Témìø 70% ze zákazníkù se na nás obrací s dùvìrou díky pozitivním ohlasùm, ktoré slyšeli o FENESTRA Sk a FENESTRA CZ. Spokojenost našich zákazníkù je možné ilustrovat na mnohých budovách nebo jejich domovech. Vážíme si dùvìru všech našich zákazníkù. Jsme hrdi na to, že mùžeme svými okenními øešeními uspokojit nároky na atraktivnost, energetickou efektivnost a teplo domova. 8 9

7 Porovnávací tabulka produktù Záruky a garance STANDARD STANDARD OPTIMUM GENEO 3+ GENEO 3+ Z40 a Z60 Z40 GENEO 3+ PASSIV STANDARD STANDARD Z40 a Z60 OPTIMUM GENEO 3+ GENEO 3+ GENEO 3+ Z40 PASSIV strana 14 strana 16 strana 18 strana 20 strana 22 strana 24 hranaté (Z tvar) Dizajn oblé x x x x zkosené (A tvar) x Zvenku PVC Renolit x Povrch AL klip x x x Zevnitø PVC Renolit x Stavební hloubka - rám Rozmìry Pohledová šíøka - rám+køídlo / Pohledová šíøka 2 køídel bez sloupku 148 / / / / / 160 Pohledová šíøka 2 køídel se sloupkem Tepelná izolace celého okna (U w) Ug=1,1 AL rámek 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 x Ug=1,1 Swisspacer 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 x Stavebnì Ug=0,7 AL rámek * * * x x x fyzikální Ug=0,7 Swisspacer * * * x x x vlastnosti Ug=0,6 AL rámek x x x 0,92 0,92 x Ug=0,6 Swisspacer x x x 0,83 0,83 0,77 Ug=0,5 Swisspacer x x x 0,76 0,76 0,70 Zvuková izolace (db) , , ,1-47 Typy otvírání Kování Tìsnìní Pevné Otevíravé Otevíravé sklopné Sklopné Uzamykatelné balkónové dveøe Balkónové dveøe s AL prahem Sklopnì posuvné dveøe x Ven otvíratelné balkónové dveøe x x x Interiérové dveøe s AL prahem x x x Vchodové dveøe s AL prahem x x x Pohledové Skryté x x x Poèet (mezi rámem a køídlem) Barva tìsnìní šedá, èerná šedá, èerná šedá šedá, èerná šedá, èerná šedá, èerná Hodnoty tepelné a zvukové izolace jsou u oken závislé na velikosti a vyhotovení. Uvedené hodnoty se vztahují na jednokøídlové okno s rozmìrem 1230x1480mm. Jiné velikosti a vyhotovení mohou vykazovat odlišné stavebnì-fyzikální hodnoty. Pøesné výpoèty na pøíslušný rozmìr výrobku jsou souèástí dodávky. * Možnost trojskla. Doporuèujeme trojsklo do okenních systémù se stavební hloubkou 86mm, které byly vyvinuty pro tento typ zasklení. 2let 5let 7let 10 let Vyrábíme okna z nìmeckého profilového systému REHAU. Už více jako ètyøi desetiletí vyvíjí a vyrábí REHAU profilové systémy pro okna, fasády a dveøe. S inovaèním myšlením, s vazbou na praxi a tradiènì vysokými nároky na kvalitu. 2 letá záruka Poskytujeme standardní záruèní lhùtu na žaluzie, rolety, síťky a parapetní desky (dále pøíslušenství) zakoupené od nás, a to: - stálost barvy vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu pøíslušenství z plastu, - na bezchybnou funkci kování oken a dveøí pøi dodržení podmínky správné montáže. Na montáž oken, dveøí a pøíslušenství máte nárok na dvouletou záruku kvality. 5 letá záruka Standardní 2 letou záruku na plastové okna a dveøe vyrobené z materiálù RAU-PVC a RAU-FIPRO rozšiøujeme na pìtiletou záruku: - na stálost barev oken vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu kašírovaných profilù plastových oken a dveøí, vyjímajíce rohové spoje, - proti korozi klièek vchodových dveøí, - proti zarosení mezi tabulemi izolaèního skla s distanèním rámkem. 7 letá záruka Poskytujeme sedmiletou záruku, že prùhlednost izolaèního skla vztahující se na vnitøní plochy tabul nacházejících se v meziskelné dutinì nebude za normálních podmínek ovlivnìna, též nebudou ovlivnìny fyzikálnì-mechanické vlastnosti daného typu izolaèního skla. 10 letá záruka Poskytujeme desetiletou záruku na: - funkènost kování (v pøípadì dodržení záruèních podmínek v prùbìhu trvání záruky), - stálost barev oken vùèi nepøirozeným zmìnám a tvorbì trhlin na povrchu bílých profilù plastových oken a dveøí, vyjímajíce rohové spoje. Všechny záruky se nevztahují na zmìny vzhledu produktù nebo zmìny funkènosti zpùsobené zneèištìním

8 Certifikace výrobkù Certifikáty a vyhlášení o shodì jsou podmínkou uvedení výrobku na trh. Na plastové profily REHAU a plastová okna a dveøe jsou vydané certifikáty od ift Rosenheim GmbH, TUV SUD Industrie Service GmbH a dalších. Certifikáty potvrzují soulad plastových profilù REHAU s pøíslušnými standardními evropskými normami. Vyhlášení o shodì deklarují zákazníkovi shodu s ustanoveními smìrnice Rady Evropských spoleèenstev 89/106/EHS. Výrobní fáze se uskuteèòují v souladu s evropskými certifikacemi ISO 9001 systém øízení kvality, ISO systém øízení ochrany životního prostøedí a ISO systém øízení bezpeènosti / 562 Všechna plastová okna a dveøe vyrobená z plastového profilu REHAU s náskokem splòují evropské normativní standardy. Svými nadstandardními vlastnostmi vytváøejí tlak na spøísòování pøíslušných platných evropských norem. ift Rosenheim 28. Mai 2008 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden / / 562 ift Rosenheim 2. Mai 2007 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden ift Rosenheim 27. März 2008 Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH) Prüfstellenleiter ift Zentrum Fenster & Fassaden Auftraggeber REHAU AG + Co. Bedienkräfte EN Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen Klasse 1 Verwendungs Verwendungshinweise Diese Dieser eser Prüfbericht Prüfber fbericht dient dient zum zum Nachw Nachweis der der o oben oben genannten genannten Eigensc Eigenschaften enschaften für für Fenster Fenster nach nach EN EN : Gültigkeit Gültigkeit Die Die genan genannten Daten Daten und und Er- ebnisse se beziehen beziehen en sich sich aus- ausgebnissschlieschließlich a auf auf den den n geprüften geprüften und beschrie beschriebenen n P Probekörper. Die Prüfe Prüfergebn Prüfergebnisse gebnisse können können auf auf gleiche e od oder oder rkleinere Abmes- Abmessungen n bei bei gle gleicher icher er Konstrukti- onstruktion, Anschla Anschlagart art und und ähnlichem hnlichem Format at unter unter Einhaltung gdes Flügelgewichts gewich wichts übertragen übertragen en werden. w wer- Diese Prüfung ermög ermöglicht rmöglicht keine keine Aussage über über er w weitere weitere tere leistungs- und und nd qualitätsbestim- litätsbestimmmenden Eigenschaften nschaften ften der der vorliegenden Konstru Konstruktion, on, insbe- insbe- vor- sondere Witterungs- terung ungs- und und und Alterungserscheinungenungen ngen wurden wurden Alte- nicht berücksichtigt. chtigt. Veröffentlichungshinweise ngshin Es gilt das ift-merkblatt Be Bedinr Be- Be- Begungen und Hinweise eise se zur zu zur nutzung von ift-prüfdokumenals Kurz- Kurztationen Das Deckblatt kann als fassung verwendet werden werden. Inhalt Der Nachweis umfasst insge- nsgenisssamt 17 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Luftdurchlässigkeit EN Bedienkräfte EN Klasse 2 Klasse 4 Mechanische Beanspruchung EN Dauerfunktion EN Stoßfestigkeit EN Anforderung erfüllt Klasse 2 Klasse 2 Klasse 4 Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen EN Anforderung erfüllt Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit Bedienkräfte Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen chtungen Prüfbericht /15 Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Produkt Einflügelige Drehkippfenstertüre System REHAU GENEO MD Außenmaß (B x H) 1376 mm x 2676 mm Rahmenmaterial RAU-FIPRO / weiß Besonderheiten Mit Überschlagverklebung zwischen Glas und Rahmen. Die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Materialverträglichkeit der Klebung ist gesondert nachzuweisen. Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Klasse C5 / B5 Schlagregendichtheit EN Klasse E900 Luftdurchlässigkeit EN Klasse 4 Bedienkräfte EN Klasse 1 Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis de der oben genannten Eigenschaften für Fenster nach EN : Gültigkeit Die genannten Daten und gebnisse se beziehen sich ausschließlich ich auf den geprüften Er- und beschriebenen Probekörper. Die e Prüfergebnisse rgebnisse können auf gleiche oder kleinere eabmessungen bei gleicherr Konstruktion, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts gew ewichts übertragen den. wer- Diese Prüfung ermöglicht tkeine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der liegenden Konstruktion, insbe- vor- sondere Witterungs- und rungserscheinungen wurden Alte- nicht berücksichtigt. Veröffentlichungshinweise ngs Es gilt das ift-merkblatt Bedingungen und Hinweise ise zur nutzung von ift-prüfdokumen- fdokumen- Betationen Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden. Inhalt Der Nachweis umfasst t insgesamt 10 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung 3 Einzelergebnisse Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - EN Anforderung erfüllt (durch Übertragung aus Prüfbericht /14) Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der obengenannten Eigenschaften für Fenster nach EN : Gültigkeit Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und d beschriebenen Probekör- per. Die Prüfergebnisse können auf gleiche oder kleinere Abmes- sungen bei i g gleicher Konstrukti- on, Anschlagart und ähnlichem Format unter Einhaltung des Flügelgewichts übertragen werden. Diese Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere Leistungs- und qualitätsbender vorliegenden Konstruktion, ins- nsstimmenden Eigenschaften besondere Witterungs- und terungserscheinungen wurden nicht berücksichtigt. Veröffentlichungshinweise Es gilt tdas ift-merkblatt Bedingungen n u und Hinweise zur Benutzung g v von ift-prüfdoku- Almentationen. Das Deckblatt kann als Kurz- fassung verwendet werden. Inhalt Der Nachweis u umfasst samt 9 Seiten 1 Gegenstand 2 Durchführung D 3 Einzelergebnisse E insge- ergebnisse System REHAU GENEO MD Außenmaß (B x H) 1076 mm x 2176 mm Rahmenmaterial RAU-FIPRO / weiß Besonderheiten ohne Stahlarmierung Auftraggeber REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Produkt Einflügelige Drehkippfenstertüre Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Schlagregendichtheit EN Klasse C5 / B5 ohne Druckausgleich: Klasse 9A mit Druckausgleich: Klasse E900 Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit Bedienkräfte Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen eitsv htungen Prüfbericht /4 Auftraggeber REHAU AG + Co. Produkt Einflügelige Drehkippfenstertür System Euro 70 Außenmaß (B x H) 1172 mm x 2372 mm Rahmenmaterial PVC-U/weiß Besonderheiten -/- Verwaltung Erlangen Ytterbium Erlangen-Eltersdorf Widerstandsfähigkeit bei Windlast EN Klasse C4/B4 Schlagregendichtheit EN Luftdurchlässigkeit EN Klasse 4 Benno Reichelt, Dipl.-Ing. (FH) Prüfingenieur ift Zentrum Fenster & Fassaden Klasse E1050 Grundlagen EN : , Fenster und Außentüren Produktnorm Prüfnormen: EN 1026 : EN 1027 : EN : EN : EN : Darstellung Nachweis Widerstandsfähigkeit bei Windlast last Schlagregendichtheit Luftdurchlässigkeit, Bedienkräfte te Mechanische Beanspruchung Dauerfunktion, Stoßfestigkeit Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen richtu htunge Prüfbericht /1 Grundlagen EN : , Fenster und Außentüren Produktnorm Prüfnormen: EN 1026 : EN 1027 : EN : EN : EN : Darstellung Grundlagen EN EN : , Fenster Fenster und und Außentüren Außentüren Produktnorm Produktnorm Prüfnormen: Prüfnormen: EN EN : EN EN 1027 : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : EN EN : Darst Darstellung Dodavatelé Dodavatel profilù REHAU Už od svého vzniku se FENESTRA Sk spojuje s profilovým systémem REHAU. REHAU je už více jak 50 rokù mezinárodnì uznávanou znaèkou kvality pøi øešeních na báze polymerù v oblasti stavebnictví, automobilizmu a prùmyslu. Do rozsahu pùsobnosti patøí výzkum a vývoj materiálù a systémù. S více jak spolupracovníky v 170 poboèkách zastává REHAU popøední místo garanta inovace na celém svìtì. Stavíme na kvalitì znaèky REHAU, která nabízí profilové systémy pro okna, domovní dveøe, zimní zahrady a fasády. Pokud hodláte renovovat èi stavìt, profitujte z inovaèních systémových øešení REHAU. Požadavky architektù a stavebníkù (investorù) na okno jsou tak rùznorodé jako objekty, na kterých se mají realizovat. Dodavatel kování GU (Gretsch-Unitas) Znaèku GU výrobci oken registrují jako seriozního, zabìhnutého dodavatele, od kterého dostanou víc jak kování. Skupina GU se výrobou kování zabývá již více než 100 let. Nároèné požadavky kladené na moderní kování splòuje systém UNI-JET. Je to celoobvodové kování vhodné pro všechny typy oken, bez ohledu na tvar a tradiènì využívaný materiál. Dodavatel skla SAINT-GOBAIN SAINT-GOBAIN má provozy ve více jako 50 zemích na celém svìtì. Patøí mezi 100 nejvýkonnejších svìtových prùmyslových korporací s zamìstnanci. V souèasnosti jako èlen SAINT GOBAIN GLASSOLU- TIONS vyrábí izolaèní skla pod ochrannými známkami CLIMALIT, CLIMAPLUS a CLIMATOP. SAINT GOBAIN jako výrobce, zpracovatel a distributor stavebních materiálù (sklo, keramika, plast, litina, atd.) pøetavuje suroviny na pokrokové výrobky každodenního použití a vyvíjí inovativní nové materiály. SAINT-GOBAIN pøináší pokrok v oblasti izolaèních skel a drží si pevnì své pøední místo v této oblasti na našem trhu

9 Fenestra Standard Je nejjednodušší a úplnou odpovìdí na vaše požadavky. Rùzné tvary køídel a zasklívacích lišt kombinovaných s mnohými povrchovými úpravami zevnitø a zvenku a mnohé kombinace skel dìlají z FENESTRA STANDARD elegantní, tvárné a univerzální okno. Nízký pìtikomorový rám tloušťky 70 mm je kombinovatelný s oblým køídlem tloušťky 80 mm, anebo hranatým tloušťky 70 mm. Rùzné typy køídel bez ohledu na tvar jsou vyrábìny s pìti komorami kvùli dodržení nejlepší tepelné a zvukové izolace. Koneèná povrchová úprava okna mùže být bílá nebo je na výbìr z množství døevodekorù. Je možno kombinovat barevné dekory z exteriéru a interiéru. Kombinace pokovených skel s rùznými typy plynù uspokojí každý požadavek na bezpeènost, tepelnou a zvukovou izolaci Dvì roviny dorazového tìsnìní zaruèují dokonalou tìsnost. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA STANDARD je okno, které uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci, je odolné proti nežádoucímu vniknutí a vyhovuje pøísným parametrùm certifikace. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Euro-Design 70 Systém se dvìma dorazovými tìsnìními Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Kombinace dvou odlišných povrchových úprav z exteriéru a interiéru okna stylovì zdùrazní atmosféru vašeho bydlení a zároveò se stane harmonickou souèástí architektury vašeho domu. Velké množství barev s efektem døeva dovolují oknùm zaøadit se do jakéhokoliv architektonického stylu a prostøedí, reprodukujíc vìrnì barvy a strukturu døeva. Abyste mohli vyjádøit svoji individualitu, jsou k dispozici rùzné tvary okenního køídla. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,99 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Nejlepší B Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Standardní výstavba bytù, rodinných domù a prùmyslových budov Pìtikomorový rám vyztužený robustní ocelovou výztuhou obsahuje dvì dorazová tìsnìní, která zaruèují dokonalou tìsnost. Ideální volba pro balkónové dveøe s bezbariérovým hliníkovým prahem zvyšuje komfort vašeho domova a lehký pøechod i pro deti, seniory a handicapované. Souèasnì udržuje ideální vlastnosti a tìsnost balkónových dveøí. Nejhorší Okna FENESTRA STANDARD se sklem CLIMAPLUS teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B

10 Fenestra Standard Z40 a Z60 Rekonstruujete nebo hledáte nejoptimálnìjší rozhodnutí jak nahradit starší okna? Máme pro Vás øešení v nabídce širokého sortimentu rekonstrukèních profilù s velikostmi 40mm nebo 60mm, které dokáží rychle nahradit vaše stará okna a dveøe. Plastové profily rekonstrukèních profilù jsou recyklovatelné. Použití speciálních výztuh zabezpeèuje správnou stabilitu a celkové øešení návratnosti vaší investice. FENESTRA STANDARD Z40 a Z60 jsou okna, která uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny, které zvyšují odolnost proti vloupání. Rekonstrukèní rámy jsou ideální odpovìdí na výmìnu oken bez potøeby dalších zednických oprav. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: Nejlepší REHAU Euro-Design 70 Systém se dvìma dorazovými tìsnìními B Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm 4 komorový rám Z 40 s hloubkou 70 mm a køidélkem 40 mm 5 komorový rám Z 60 s hloubkou 70 mm a køidélkem 60 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Nejhorší Okna FENESTRA STANDARD Z40 a Z60 se sklem CLI- MAPLUS teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,99 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem 16 17

11 Fenestra Optimum FENESTRA OPTIMUM okna jsou ideálním øešením, pokud stojíte pøed rozhodnutím rekonstruovat nebo stavìt byt èi dùm. Tato okna dokáží svým designem a vlastnostmi perfektnì splnit požadavky na moderní okno. Úèinné støedové tìsnìní (celkem profil obsahuje 3 tìsnìní) pøináší nejen úsporu nákladù ale pøedevším si mùžete vychutnat útulnou atmosféru bydlení a pøíjemnì nízké úèty za vytápìní. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. Okna jsou investicí na podstatnou èást vašeho života, ať již stavíte dùm èi rekonstruujete. Okna FENESTRA OPTIMUM kombinují dokonalý design a vysokou kvalitu. Systém integrovaného støedového tìsnìní zaruèuje, aby studený vzduch, vlhkost a jiné nepøíznivé povìtrnostní vlivy zùstaly za oknem. FENESTRA OPTIMUM je vhodný pro nároènìjší rekonstrukce a výstavby nových bytù. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Brillant-Design MD Systém se tøemi dorazovými tìsnìními Hloubka 5 komorového køídla 70 / 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání Urèitì chcete, aby každý detail odpovídal vašim osobním pøedstavám. Obzvlášť když máte vysoké nároky na design. Køídla oken nabízíme ve dvou rozdílných variantách pro dosažení individuálního charakteru každého okna: buï decentnì ostré hrany nebo elegantnì zkosené hrany køídla. Okna jsou vybavena tøemi efektivními tìsnìními, které zachovávají nezmìnìné hodnoty a tìsnost vùèi atmosferickým vlivùm. Okna FENESTRA OPTIMUM se sériovì vyrábìjí s dvojsklem, okna dosahují vysokých teplotechnických hodnot. Tyto je možno vylepšit použitím speciálních teplých rámeèkù. Sklopné køídlo s mikroventilací Hodnota U w od 0,98 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 45 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Nejlepší B Sklo 4/16/4 nízkoemisivní CLIMAPLUS Ultra N U g = 1,1 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Standardní výstavba bytù, rodinných domù a prùmyslových budov Okna jsou významnou investicí v životì. Optimální armování / kovová výztuha zvyšuje stabilitu okna a jeho životnost. Ideální volba pro balkónové dveøe s bezbariérovým hliníkovým prahem zvyšuje komfort vašeho domova a lehký pøechod i pro deti, seniory a handicapované. Souèasnì udržuje ideální vlastnosti a tìsnost balkónových dveøí. Nejhorší Okna FENESTRA OPTIMUM se sklem CLIMAPLUS Ultra N teplý rámeèek U g =1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B

12 Fenestra Geneo 3+ FENESTRA GENEO 3+ GENEO vyrábìný z materiálu RAU-FIPRO zmìnil nejen zpùsob myšlení a výroby plastových oken. Svými High-Tech vlastnostmi vytváøí tlak na zpøísòování platných technických norem. Jeho mimoøádný vzorec extruze pomáhá udržet stabilitu struktury i bez pomoci vnitøní ocelové výztuhy. Nepøítomnost armatury vyzdvihuje vynikající vlastnosti FENESTRA GENEO 3+. Šestikomorový rám a køídlo tloušťky 86 mm jsou vybaveny tøemi úrovnìmi vymìnitelného tìsnìní, které udržuje nezmìnìný standard výrobku. Koneèná úprava povrchù mùže být v barvì bílé a mnoha dekorech imitací døeva. Kromì této úpravy povrchù si mùžete zvolit atraktivní dizajn: venkovní obalení okna hliníkem - klipy. Je možné zasklení dvojsklem nebo trojsklem, skla je možno doplnit o rùzné typy plynù a pokovení s cílem uspokojit veškeré požadavky na vlastnosti zasklení. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA GENEO 3+ je je geniálním øešením pro každý požadavek nároèného klienta. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm anebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém s tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového køídla a rámu 86 mm Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Hodnota U w od 0,76 do 0,92 W/(m 2.K) Díky použití speciálního patentovaného materiálu RAU- FIPRO, struktura 6 komorového køídla a rámu zùstávají neustále stabilní i bez podpory ocelové výztuže. Velké množství úprav povrchù rùzných barev s efektem døeva, kombinovatelnými i ve dvou rùzných dekoracích zevnitø a z vnìjšku, prináší harmonii okna do každého prostøedí a architektury. Køídlo a rám jsou vybaveny tøemi efektivními tìsnìními, které zachovávají nezmìnìné hodnoty a tìsnost vùèi povìtrnostním vlivùm. Speciální možnost hliníkových klipù umožòuje pøidat vašim oknùm zvláštní charakter a atmosféru vašeho bývání a zároveò se stanou atraktivní souèástí architektury vašeho domu. Nejlepší A Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,60 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem, snížený pro dveøe Splòuje tepelnìizolaèní požadavky nízkoenergetických domù Balkónové dveøe mohou mít hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem, který udržuje ideální vlastnosti a tìsnost. Poskytuje lehký pøechod i pro dìti, seniory a handicapované. Okna jsou sériovì vyrábìna s trojsklem s dvojitou komorou U g = 0,6 W/(m 2.K), která poskytuje tepelné hodnoty nejvyšších úrovní. Možnost výbìru nového skrytého kování GU, které vyzdvihuje minimalistický styl. Skryté kování spojuje svobodu designového návrhu s vysokou funkèností. Nejhorší Okna FENESTRA GENEO 3+ se sklem CLIMA-TOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

13 Fenestra Geneo 3+ Z40 Rekonstruujete nebo hledáte nejoptimálnìjší rozhodnutí jak nahradit starší okna? Máme pro Vás øešení v nabídce širokého sortimentu rekonstrukèních profilù s velikostí 40mm, které dokážou rychle nahradit vaše stará okna a dveøe. Plastové profily rekonstrukèních profilù jsou recyklovatelné. Použití speciálních výztuh zabezpeèuje správnou stabilitu a celkové øešení návratnosti Vaší investice. FENESTRA GENEO Z40 je revoluèní a inovativní profil, který zmìnil zpùsob myšlení a výroby plastových oken. Jeho mimoøádná konstrukce bez nutnosti použití ocelové výztuže, vyzdvihuje vynikající vlastnosti. Rám a køídlo tloušťky 86 mm jsou vybaveny tøemi úrovnìmi efektivního tìsnìní. V kombinaci s trojsklem uspokojí každý požadavek na tepelnou a zvukovou izolaci. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny, které zvyšují odolnost vùèi vloupání. Zaèlení se do každého architektonického stylu a obytného prostoru. FENESTRA GENEO Z40 je geniálním øešením v pøípadì rekonstrukce nebo výmìny už existujících oken bez potøeby dalších zednických prací. Odpovídají nejpøísnìjším normám certifikace a zaruèují nejlepší výsledky. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm nebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém se tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového rámu a køídla 86 mm a køidélkem 40 mm Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Hodnota U w od 0,76 do 0,92 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E1200 Nejlepší A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP U g = 0,6 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem snížený pro dveøe Nejhorší Okna FENESTRA GENEO Z40 se sklem CLIMA-TOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

14 Fenestra Geneo 3+ PASSIV FENESTRA GENEO 3+ PASSIV obsahuje High-Tech vlastnosti od FENESTRA GENEO 3+, které doplòuje o další revoluèní inovativní prvky. Použití termomodulù a speciálního støedového tìsnìní øadí toto okno k certifikovaným okenním øešením pro pasivní domy. Všechny výhody GENEO 3+ zùstávají a navíc vyhovují nejvyšším požadavkùm na tepelnou izolaci. Rám okna umožòuje dosáhnout hodnotu Uf rovnající se 0,79 W/(m 2.K). Rám a køídlo FENESTRA GENEO 3+ PASSIV mají tloušťku 86 mm a jsou šestkomorové. Jsou vybaveny tøemi rovinami efektivních tìsnìní, které zaruèují nemìnný standard provedení. Barevný vzhled povrchu okna mùže být z bílé barvy a z mnoha dekorech imitací døeva. Mùžete si zvolit atraktivní dizajn: venkovní obalení okna hliníkem - klipy. Je možné zasklení dvojsklem nebo trojsklem, skla je možno doplnit o rùzné typy plynù a pokovení s cílem uspokojit veškeré požadavky na vlastnosti zasklení. Kování s vícebodovým uzavíráním je vybaveno høíbkovými uzavíracími body a ocelovými uzavíracími kameny. Samozøejmostí je mikroventilace, která zaruèuje øízenou výmìnu vzduchu v místnosti. FENESTRA GENEO 3+ PASSIV je geniálním øešením pro každý požadavek nároèného klienta, zaruèujíc vlastnosti, kterým se dá tìžko odolat. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Okna s výškou do 220 cm nebo se šíøkou 140 cm úplnì bez ocelové výztuže Systém se tøemi tìsnìními Hloubka High-Tech 6 komorového køídla a rámu 86 mm Výplò komor s izolaèním materiálem Neofloor 031 Zasklívací lišta zkosená a hranatá Celoobvodové kování s nastavitelnými høíbkovými uzavíracími body s bezpeènostními prvky proti vloupání i se skrytými panty Díky použití speciálního patentovaného materiálu RAU-FIPRO, struktura 6 komorového køídla a rámu zùstávají neustále stabilní i bez podpory ocelové výztuže. Za úèelem flexibilního plnení rozlièných požadavkù energetické efektivnosti jsou v profilech integrované termomoduly zlepšující jejich tepelnìizolaèní vlastnosti. Tøi kompletní obvodové tìsnicí roviny se speciálním dvoukomorovým støedovým tìsnìním. Vysoko elastický tìsnicí materiál s trvalou odolností proti zatížení a dlouhou životností. Speciální možnost hliníkových klipù umožòuje pøidat vašim oknùm zvláštní charakter a atmosféru vašeho bývání. Zároveò se stanou atraktivní souèástí architektury vašeho domu. Nejlepší A Hodnota U w od 0,70 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34,1 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E900 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,6 W/(m 2.K) Hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem snížený pro dveøe Splòuje tepelnìizolaèní požadavky pasivních budov K dispozici úpravy povrchu - imitace døeva. Døevodekor je odolný proti povìtrnostním vlivùm a jednoduše se udržuje. Standardní vyhotovení s izolaèním trojsklem CLIMATOP Ultra N U g =0,6 W/(m 2.K) s teplým rámkem. Profily série GENEO 3+ PASSIV jsou certifikovány v institutu Passiv-Haus a jsou ideální pro konstrukce pasivních budov. Nejhorší Okna FENESTRA GENEO 3+ PASSIV se sklem CLIMATOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A

15 Sklopnì-posuvné dveøe Svìtlo, vzduch a volnost pohybu - velkoplošné sklopnì-posuvné dveøe nabízejí lepší kvalitu bydlení celé rodinì. Výhoda kování s nuceným ovládáním spoèívá pøedevším v lehkosti ovládání velkých a tìžkých sklopnì-posuvných prvkù (až do 200 kg), které je možno sklápìt a zavírat i bez vynaložení vìtší fyzické námahy. Lehkost ovládání je výrazným benefitem pohodlí i pro seniory a deti. Moderní sklopnì-posuvné dveøe poskytují moderní prostor pro život a vyšší kvalitu bydlení. Pøinášejí více svìtla, svobody a komfortu do vašeho domova. Inteligentní technika kování nabízí vyspìlé konstrukce pro sklopnìposuvné dveøe, které šetøí prostorem vašich domù a poskytují vysoký komfort ovládání. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: Systém se dvìma (STANDARD) nebo tøemi (GE- NEO 3+) efektivními tìsnìními Variabilní hloubka køídla a rámu podle systému Zasklívací lišta oblá, zkosená a hranatá Kování paralelnì posuvné zavírání, manuální nebo automatické se sklápìním, vedlejší køídlo otevíravé nebo v alternativì pevný rám Hodnota U w od 0,79 do 1,40 W/(m 2.K) Zvuková izolace od 34 do 47 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída E900 E1200 Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C5 Elegantní vzhled pohledové šíøky posuvných dveøí s nosností až do 200 kg zabezpeèují vysoký uživatelský komfort. Vìtrání ve sklopné pozici a lehké otevírání i pøi velkých rozmìrech. Výškové nastavování se samozajištìním je možné v pøípade potøeby jednoduše výškovì regulovat. Optimální pøítlak køídla k rámu je možno nastavit po celém obvodu na excentrických èepech. Na výbìr skla dvoukomorové (STANDARD) nebo trojkomorové (GENEO 3+) Zasklení dvojsklem nebo trojsklem dle použitého profilu Vhodné pro standardní nebo energeticky nároènìjší rodinné domy 26 27

16 Zdvižnì-posuvné dveøe Zdvižnì-posuvné dveøe, které vedou na balkón, do zahrady nebo na terasu, jsou souèasným trendem a zvyšují svými velkoplošnými køídly kvalitu bydlení a života. S posuvným kováním se zdvihem køídla vytvoøíte otevøenou atmosféru plnou svìtla. Prostøednictvím promyšlených detailù kování zažijete maximální pohodlí. Díky dlouholeté kompetenci ve vývoji je jeho technika tak dokonalá, že dokonce i køídla s hmotností až 400 kg se dají bezpeènì, pohodlnì a s lehkostí ovládat bez vynaložení velkého úsilí. Lehkost ovládání je výrazným benefitem pohodlí pro všechny v každé vìkové kategorii. Samozøejmostí je nízká prahová lišta. Díky tomu je pøechod plynulý a bezbariérový, bez dodateèných omezení. Navíc její tepelná izolace je lepší, jak urèují požadavky naøízení pro úsporu energií. Splòuje tak i vysoké požadavky na úsporu nákladù a komfort bydlení. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Systém zdvižnì posuvný na kolejnièkách s maximální nosností 400 kg na køídlo Hloubka 5 komorového køídla 80 mm Hloubka 5 komorového rámu 203 mm Maximální rozmìry køídla šíøka 300 x výška 270 cm Zasklívací lišta hranatá, zkosená Kování boèními kolíky pøichytávajícími se do pevného rámu a s možností vložení uzamykacího kování s oboustrannou klièkou Hodnota U w 0,98 W/(m 2.K) Zvuková izolace 42 db Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída 9A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída B3 Sklo 4/16/4/16/4 nízkoemisivní CLIMATOP Ultra N U g = 0,6 W/(m 2.K) Snížený hliníkový práh Vhodné pro standardní nebo energeticky nároènìjší rodinné domy Termicky dìlený systémový práh splòuje všechny požadavky na bezbariérovost a garantuje vynikající tepelnou izolaci. Nový podvozek zabezpeèí pøesné vložení vozíkù a funkènost kování. Díky mohutnosti køídel je možné zasklení až do tloušťky skla 53 mm

17 Fenestra Brillant dveøe FENESTRA BRILLANT DVEØE pøedstavují systém vchodových dveøí z REHAU Brillant-Design pro vstupní prostory pøi energeticky optimální sanaci budovy a novostavbách s nízkoenergetickým standardem. Plastové dveøe splòují veškeré nároky na design a funkènost. S velkoobjemovým ocelovým armováním a stavební hloubkou 70mm zaruèují vysokou stabilitu. Dveøe mají mimoøádnou kvalitu díky materiálu, ze kterého se vyrábìjí: RAU PVC odolný proti UV záøení a povìtrnostním vlivùm. Vchodové dveøe nejen dobøe vypadají, ale jsou také odolné proti vìtru, zimì a dokonce i proti vìtrem hnanému dešti. FENESTRA BRILLANT DVEØE dveøe jsou vhodné do novostaveb s nízkoenergetickým standardem. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: REHAU Brillant-Design Systém se dvìma dorazovými tìsnìními Hloubka 4 komorového køídla 70 mm Hloubka 5 komorového rámu 70 mm Zasklívací lišta oblá, hranatá a zkosená Kování s høíbkovým uzavíráním a standardní cylindrickou vložkou nebo podle požadavku v alternativì s uzavíracími háky Zajišťují výborný odpor vùèi pokusùm o vloupání díky používání cylindrických vložek proti odvrtání a uzavíracích kování s rostoucími úrovnìmi bezpeènosti. Nejlepší B Zesilnìné panty s vìtší nosností nastavitelné ve tøech osách Hodnota U d od 1,20 do 1,50 W/(m 2.K) Prùvzdušnost: Tøída 4 Vodotìsnost: Tøída 7A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C2 Bezpeènostní skla a výplnì podle výbìru klienta Umožòují kombinace barev a døevodekorù z interiéru a exteriéru. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a systémem dvojitého tìsnìní zaruèuje perfektní tìsnost i na spodní stranì dveøí. Panty s vysokou nosností, nastavitelné ve 3 osách, zajišťují stálou a dokonalou funkènost a pøesnou zavíratelnost. Nejhorší FENESTRA BRILLANT DVEØE se sklem CLIMAPLUS teplý rámeèek U g=1,1 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy B. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Vhodné pro standardní výstavbu bytù, rodinných domù a prùmyslových budov 30 31

18 Fenestra Geneo dveøe FENESTRA GENEO DVEØE z profilového systému REHAU GENEO, které se díky špièkovému materiálu RAU-FIPRO a inovaèní konstrukci profilù øadí mezi nejhospodárnìjší plastové dveøe na trhu. Pøedbìhly svoji dobu v technologii, díky èemuž spojují dizajn a komfort s vynikající energetickou hospodárností. Zároveò vytváøejí tlak na spøísòování evropských standardù pro plastové dveøe. FENESTRA GENEO DVEØE poskytují maximální stabilitu díky profilovému jádru, které je vyztuženo vlákny. Nadprùmìrná stabilita jádra dveøí se standardnì doplòuje další výztuhou, èímž se dosahuje vyjímeèná pevnost a stabilita. V kombinaci s dveøní výplní mají jedineènou energetickou hospodárnost, která pomáhá pøi šetøení nákladù. V neposlední øadì chrání váš domov pøed nežádoucími hosty díky odolnosti proti vloupání. FRIENDLY ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE: High-Tech REHAU GENEO Systém se tøemi tìsnìními Hloubka 6 komorového køídla 86 mm Hloubka 6 komorového rámu 86 mm Nejlepší A Zasklívací lišta hranatá a zkosená Kování s høíbkovým uzavíráním a standardní cylindrickou vložkou nebo podle požadavku v alternativì s uzavíracími háky Zesilnìné panty s vìtší nosností, nastavitelné ve tøech osách Nejhorší FENESTRA GENEO DVEØE se sklem CLIMATOP Ultra N teplý rámeèek U g =0,6 W/(m 2.K) patøí do energetických parametrù tøídy A. Hodnota U d od 0.86 do 1.00 W/(m 2.K) Prùvzdušnost: Tøída 2 Vodotìsnost: Tøída 4A Odolnost proti zatížení vìtrem: Tøída C2 Bezpeènostní skla a výplnì podle výbìru klienta Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem Šestikomorové køídlo tloušťky 86 mm (U f =1,2) integrované s izolovanými panely nebo trojkomorovými skly umožòují FENESTRA GENEO DVEØÍM dosáhnout jedineèné teplotechnické vlastnosti U d =1,0 0,86 W/(m 2.K). FENESTRA GENEO DVEØE umožòují kombinace barev a døevodekorù z interiéru a exteriéru. Tøi obvodové tìsnicí roviny umožòují optimalizovat zavírací tlak takovým zpùsobem, aby se dveøe vždy zavíraly lehce. Snížený hliníkový práh s pøerušeným tepelným mostem a trojité tìsnìní garantují perfektní izolaci a vynikající výsledky i v dolní èásti dveøí. Vyjímeèné teplotechnické vlastnosti GENEO DVEØÍ jsou certifikovány institutem ift ROSENHEIM. Teplotechnické parametry dokážou uspokojit i ty nejnároènìjší klienty. Splòuje tepelnìizolaèní požadavky nízkoenergetických objektù 32 33

19 Klasické a moderní výplnì dveøí ILUSTRAÈNÍ OBRÁZKY ILUSTRAÈNÍ OBRÁZKY Classic Dukat Classic Kompletinci Classic Nuštar Classic Otok Elite Vaduz Elite Moskva Elite London Elite Lisabon Standard Velebit Standard Velebit Uèka Standard Velebit Mosor Premium Ela Elite Dublin Future Kozjak Future Hvar Future Erdut Standard Plus Zora Standard Plus Tara Elegance Cetina Moderna Pag Fab Future Biokovo Future Psunj Vizual HU Vizual IT 34 35

20 Barvy a dekory Zasklívací lišty a tvary oken Barvy oken mohou být mnohotvárné. Kromì klasické bílé je možno si vybrat i jinou barvu. Plastová okna jsou k dispozici kašírovaná fóliemi (imitace døeva, jednobarevné folie) nebo lakovaná. Obì varianty jsou odolné proti nepøíznivému poèasí, resp. proti jakýmkoliv povìtrnostním vlivùm. Jsou velmi svìtlostálé a jednoduše se udržují. Zlatý dub Bahenní dub ZASKLÍVACÍ LIŠTY: Atraktivnost tvarù køídel oken mùžete zvýraznit i dekorativními zasklívacími lištami. Naše nabídka zahrnuje 3 typy zasklívacích lišt: oblé, zkosené a hranaté. Použití jednotlivých typù lišt závisí pøedevším na vašich estetických preferencích a na charakteru vašeho interiéru. Správným výbìrem lišt mùžete vytvoøit jedineènou atmosféru obohacující interiér. TVARY: Oøech Tmavý dub Mahagon Írsky dub Maximální stabilita i pøi speciálních tvarech. Dejte volnost své kreativitì a pøáním. Rozhodnìte se pro vhodné tvary a vyhotovení, pro pestrá architektonická øešení. Mùžete zdùraznit styl vašeho domu napøíklad oblými tvary a šikminami nebo okny s pøíèníky a vytvoøit velmi pùsobivý vzhled vašeho domu. Soft Cherry Douglas Antracitovo-šedá hladká Šedá 36 37

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

ROLETY. Chytře pomáhají chránit Váš dům proti chladu, slunci i nezvaným hostům. Specialisté na rolovací systémy

ROLETY. Chytře pomáhají chránit Váš dům proti chladu, slunci i nezvaným hostům. Specialisté na rolovací systémy ROLETY Chytře pomáhají chránit Váš dům proti chladu, slunci i nezvaným hostům Specialisté na rolovací systémy ODPOVÍDÁ EN 13659 P O Ž A D AV K Ů M Možnosti ovládání rolet Popruhem, šňůrou nebo klikou Každá

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO Popis, technické údaje Funkce otevírání

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

prodlužují životnost oken

prodlužují životnost oken VENKOVNÍ ROLETY Venkovní rolety Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a nejpoužívanějších způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako ochranu proti slunci, ale i jako další

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou Unlimited Polymer Solutions www.rehau.cz

vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou Unlimited Polymer Solutions www.rehau.cz Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře

Více

POHONY A ØÍZENÍ.

POHONY A ØÍZENÍ. POHONY A ØÍZENÍ www.minirol.eu www.minirol.eu Co jsme schopni Vám také nabídnout? KOMPLETNÍ nabídka trubkových pohonù pro roletovou techniku NABÍZÍME ucelenou øadu pohonù, umíme najít øešení pøímo na míru

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

úèinná tepelná ochrana budov

úèinná tepelná ochrana budov VENKOVNÍ ŽALUZIE Venkovní žaluzie Venkovní žaluzie jsou moderním a efektivním způsobem stínění. V současné době představují nejpoužívanější způsob venkovního stínění. Jsou účinnou tepelnou ochranou budov.

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž KATALOG 014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU - technické informácie - zameranie - montáž Okenní profil válcovaný OV 5x10 10 17 8 5 mm Pøíèka 5x10 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ PROFIL OV 5x10 OVINY

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

Šetřit energii? Docela jednoduše.

Šetřit energii? Docela jednoduše. Šetřit energii? Docela jednoduše. Inovativní systém profilů šetřících energie od firmy VEKA Kvalita třídy A od firmy VEKA: maximální výkon po celý život Moderní plastová okna dosahují životnosti 30 nebo

Více

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

prodlužují životnost oken

prodlužují životnost oken VENKOVNÍ ROLETY Venkovní rolety Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a také nejpoužívanějších způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako ochranu proti slunci, ale i jako

Více

prodlužují životnost oken

prodlužují životnost oken VENKOVNÍ ROLETY Venkovní rolety Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a nejpoužívanějších způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako ochranu proti slunci, ale i jako další

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 04.11.2015 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2015/117 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

energeto Vyjímečné okno

energeto Vyjímečné okno 1 energeto Vyjímečné okno Podstatné pro energetickou účinnost okna je Uw hodnota. Čím je tato hodnota koeficientu tepelného prostupu (Uw) nižší, tím je energetická účinnost okna vyšší. Zlepšením (snížením)

Více

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù V20150514 KTLOG 2015 LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù OSH Všeobecné informace Látkové žaluzie Plisé LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - základní ceníkové sestava

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 23.09.2016 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2016/54 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

To nejlepší pro Váš dům.

To nejlepší pro Váš dům. Prof ily třídy A: To nejlepší pro Váš dům. 100% KVALITA Profily třídy A dle ČSN EN 12608 jen od VEKA Obraťte se na nás těšíme se na Vás: Silné profily silný výkon Firma VEKA jako jeden z předních světových

Více

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší nový okenní systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro

dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší nový okenní systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro dokonalý koncept energie pro budoucnost to nejlepší nový okenní systém GENEO z materiálu pro 3. tisíciletí rau-fipro www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 2 vyšší perspektiva s okny z profilů GENEO

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí Popis: Sendvièové prvky Stadurlon Concept se skládají z jádra z extrudovaného polystyrenu a oboustranné krycí vrstvy Stadurlonu o tlouš ce 1,5 mm. Sendvièový prvek je z obou stran opatøen ochrannou folií.

Více

Protisluneèní & garážová technika

Protisluneèní & garážová technika KATALOG VÝROBKÙ Protisluneèní & garážová technika Hliníkové žaluzie IZO žaluzie Žaluzie Elegance Žaluzie Monokomando Vertikální žaluzie Hliníkové rolety Rolovací garážová vrata Sítì proti hmyzu Sešit 4

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE

SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE Tady se cítíme opravdu dobre. SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE Vítejte doma! Moderní vchodové dveře jsou reprezentativní vizitkou každého domu. Zajišťují bezpečnost a šetří energii. Vaše nové vchodové dveře

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

V20140101 KATALOG 2015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù

V20140101 KATALOG 2015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù V0140101 KATALOG 015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy venkovních rolet RADIX pøedokenní roleta - Základní

Více

Více pohodlí pro Váš domov

Více pohodlí pro Váš domov Více pohodlí pro Váš domov Profilový systém 5komorový systém se stavební hloubkou 70 mm elegantní, lehce zaoblené hrany provedení: s odsazeným nebo částečně odsazeným křídlem pohledová šířka 99 176 mm

Více

Nové hliníkové domovní dveře

Nové hliníkové domovní dveře NOVINKA Domovní dveře ThermoCarbon Mistr světa v tepelné izolaci u hliníkových domovních dveří Koeficient UD až 0,7 W(m² K) Nové hliníkové domovní dveře ThermoSafe / ThermoCarbon: Elegantní design, nejvyšší

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13

Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.2013 číslo B2435/13 Název: SVJ Michelská 8/27 Adresa:,, Telefon: 7662268 E-mail: hrudkova28@seznam.cz Věc: Cenová nabídka ze dne 06.08.20 číslo B245/ Při komunikaci s obchodními zástupci, prosíme, uvádějte číslo Vaší nabídky,

Více

.rodinné domy s jednou a více bytovými jednotkami: -okna -francouzská okna -zimní zahradv. všechna použití v novostavbách

.rodinné domy s jednou a více bytovými jednotkami: -okna -francouzská okna -zimní zahradv. všechna použití v novostavbách "-GOBAIN GLASS COMFORT Tepelnì izolaèni zasklení Použití Svìtové klima se mìní: skleníkový efekt vede pomalu ale nepretržitì ke globálnímu oteplování. K omezení dramatických dùsledkù tohoto vývoje je nutno

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

TECHNICKÉ LISTY ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA PØEDOKENNÍ ROLETY ROLOVACÍ VRATA VRAT Garážová rolovací vrata svým jednoduchým a esteticky vzhledným provedením jsou vhodná do každé garáže. Svým konstrukèním a

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali 1 / Izolační dvojsklo či trojsklo s inertním plynem (argon). 2 / Interiérové a exteriérové zasklívací těsnění. 3 / Zasklívací

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Venkovní žaluzie CETTA 50 STÍNÍCÍ TECHNIKA

Venkovní žaluzie CETTA 50 STÍNÍCÍ TECHNIKA Venkovní žaluzie Nejpoužívanějším exteriérovým stínicím prvkem jsou venkovní žaluzie. Díky naklápění lamel umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení v místnosti, také chrání před přímým slunečním

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

vnímejte světlo a teplo domova

vnímejte světlo a teplo domova vnímejte světlo a teplo domova hliník dřevo plast Na e nabídka - HLINÍK Vážený zákazníku! Naše hliníkové výrobky se objevují na českém trhu již od roku 1994. Patří k nim především: okna, vstupní dveře,

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Venkovní žaluzie ZETTA 70 STÍNÍCÍ TECHNIKA

Venkovní žaluzie ZETTA 70 STÍNÍCÍ TECHNIKA Venkovní žaluzie Nejpoužívanějším exteriérovým stínicím prvkem jsou venkovní žaluzie. Díky naklápění lamel umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení v místnosti, také chrání před přímým slunečním

Více

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY

HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY HLINÍKOVÉ SYSTÉMY PRO OKNA, DVEŘE A FASÁDY COR 70 INDUSTRIAL s PTM MILLENNIUM 2000 bez PTM MILLENNIUM Plus FASÁDNÍ SYSTÉM TP-52 ZDVIŽNĚ POSUVNÝ SYSTÉM 4500 A 4600 s PTM vyrobeno z profilů HLINÍKOVÁ OKNA,

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad.

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Pøechodové, schodové a srovnávací profily Pøechodové, schodové a srovnávací profily Ideální pro podlahové vytápìní Možno opìt odstranit Vynikající

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

heroal S 42 Posuvný systém

heroal S 42 Posuvný systém Posuvný systém Perfektnost se skrývá v detailu Nový posuvný systém heroal S 42 nastavuje měřítka týkající se tepelné izolace, udržitelnosti a úspornosti. Kompletně nově vyvinutá hliníková spojená konstrukce

Více

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu EN E U R O N O R M 4 4 2 1 Filozofie konstrukce Elegance, tvùrèí dekor, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová pøizpùsobivost, malý objem náplnì, dynamická

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení Prumyslové oplocení Posuvná brána Panelové drátené oplocení Prùmyslová brána je vhodná pro uzavøení prùmyslových objektù, dvorù, parkoviš atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou mo né uzavøít velké

Více

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl Salamander Streamline DOKONALOST FORMY Spojení elegantního, oblého křídla round-line

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace o Rezy 5-komorových PVC profilu VEKA 2009 Softline AD 70 mm Okna Macek s.r.o., 2009 Zmeny vyhrazeny Naše výrobky jsou vyrobeny z nìmeckých pìtikomorových profilù VEKA. Systémy VEKA

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy).

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy). technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Neo Neo Gold AL Okna, balkonové a terasové dveře, výklopně posuvná okna (PSK) 1 Název Šířka Počet komor 3 Parametry

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù

V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá, hnìdá (RAL

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

My Home klíè k moderní elektroinstalaci

My Home klíè k moderní elektroinstalaci My Home klíè k moderní elektroinstalaci VZOROVÝ ROZPOÈET Moderní elektroinstalace My Home Vaše správná volba Ovládejte svùj svìt jednoduše a intuitivnì. MODERNÍ ELEKTROINSTALACE 2 Komfort Moderní elektroinstalace

Více

[@J - - Bydlení bez omezení. IT!l1II. 56 trída SILVER, GOLD, GOLD PLUS ... Nemecké kování Siegenia-Aubi s funkcním standardem vybavení:

[@J - - Bydlení bez omezení. IT!l1II. 56 trída SILVER, GOLD, GOLD PLUS ... Nemecké kování Siegenia-Aubi s funkcním standardem vybavení: - 56 trída SILVER, GOLD, GOLD PLUS Bydlení bez omezení 1 Profil NemeckýsystémznackyRehaunebo Schuco,bohatý výber S-tia 6-tikomorových systémuo zvetšené šírce- zajištujícízvýšenou energetickou úsporu a

Více

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE POPIS VÝROBKU FUNKCE VÝROBKU: Lamelové okno Coltlite je určeno k přirozenému větrání budov, dennímu osvětlení vnitřních prostor budov a dále k přirozenému odvodu kouře a tepla při požáru. Okno Coltlite

Více

CENÍK. Venkovní rolety. Nadokenní rolety. /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX

CENÍK. Venkovní rolety. Nadokenní rolety. /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX CENÍK Venkovní rolety /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky Kontakt Kontakty Venkovní rolety Příjem zakázek tel./fax:

Více

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDR PRO POSUVNÉ DVEØE hytré øešení Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky EISSE JE YTRÉ ØEŠENÍ Po otevøení dveøí si ubíráte prostor... Získaný prostor 8 m 2* VÝODY EISSE...s

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Náš domov je nyní zalitý sluncem.

Náš domov je nyní zalitý sluncem. Náš domov je nyní zalitý sluncem. Systém zdvižne posuvných dverí VEKA, který uspokojí i nárocné požadavky Praktický zpusob, jak vnést do domu kousek nebe Udělejte ze svých čtyř stěn něco víc. Systém zdvižně

Více

kovově šedá dopředu nebo spodem

kovově šedá dopředu nebo spodem Pan Luboš Haza Otročín 149 364 01 Otročín Tel:723 226 174 Fax: CENOVÁ NABÍDKA č.: SMO90342 ze dne: 26.10.2009 Vážený zákazníku, děkujeme za projevený zájem a zasílám Vám předběžnou cenovou kalkulaci na

Více

Alu Click. Systém hliníkového zábradlí pro Vás... AluClick DuoTech s.r.o. DuoTech s.r.o.

Alu Click. Systém hliníkového zábradlí pro Vás... AluClick DuoTech s.r.o. DuoTech s.r.o. AluClick Systém hliníkového zábradlí pro Vás... Úvod : Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám představit náš výrobek AluClick - moderní špičkový systém hliníkového zábradlí určený především pro panelové domy

Více

TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ ROLETY

TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ ROLETY TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ PŘEDOKENNÍ LUX - PŘEDOKENNÍ S VIDITELNÝM HLINÍKOVÝM EM Standardní box - řez Box - standardní provedení Box - půlkulaté provedení BARVY Viditelná část boxu,vodící lišty a spodní

Více

Plastová okna STÍNÍCÍ TECHNIKA. Okna

Plastová okna STÍNÍCÍ TECHNIKA. Okna Okna Okna jsou nedílnou součástí našich domovů. Umožňují nám kontakt s okolním prostředím a prosvětlují místnost. Celek a design nám dokážou vytvořit právě okna, ať už jsou plastová, euro, hliníková nebo

Více

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE

COLTLITE POPIS VÝROBKU COLTLITE FUNKCE VÝROBKU: Lamelové okno Coltlite je určeno k přirozenému větrání budov, dennímu osvětlení vnitřních prostor budov a dále k přirozenému odvodu kouře a tepla při požáru. Okno Coltlite může být použito

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

stylos H 260 Plastová okna

stylos H 260 Plastová okna Plastová okna 08 09 Kvalita, která přesvědčí... Nejmodernější technika pro váš dům Funkčnost v každém detailu Zešikmení profilů u systému stylos působí opticky velmi harmonicky. Systém je vhodný pro instalaci

Více

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták Paleta barev Uvedené barvy se mohou lišit od skutečného výrobku. 2 Salamander Streamline 76 DOKONALOST

Více

předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie

předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie předokenní rolety Efektivní nástroj pro úsporu energie Pořiďte si předokenní rolety, přinášejí mnoho výhod. Je to konstrukčně dobře promyšlený a léty ověřený systém. Využijte jejich pozitivních vlastností

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25 mm + ISSO

Více

MINIROL SCREEN. Efektivní omezení proudění teplého a studeného vzduchu na Vaše okna! Specialisté na rolovací systémy

MINIROL SCREEN. Efektivní omezení proudění teplého a studeného vzduchu na Vaše okna! Specialisté na rolovací systémy MINIROL SCREEN Efektivní omezení proudění teplého a studeného vzduchu na Vaše okna! Specialisté na rolovací systémy MINIROL SCREEN Minirol screeny jsou elegantní, moderní a cenově příznivá možnost, jak

Více

Prémiová posuvná okna nejvyšší kvality

Prémiová posuvná okna nejvyšší kvality The window. Prémiová posuvná okna nejvyšší kvality Nejvzácnější obrazy 1 Není to okno, na které je kladen důraz, centrem dění se stává výhled. Vytváříme působivá průčelí z elementů širokých nebo vysokých

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více