Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vyladìná plastová okna...

2 O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází na jižní Moravì v obci Boøetice a od svého vzniku bylo hlavním cílem dodávat zákazníkùm kvalitní výrobky. V roce 2000 spoleènost LOMAX uvedla do provozu na zakázku novì vyrobenou válcovací linku. Tím se firma stala, a do dnešního dne je jedinou spoleèností v Èeské republice, která veškeré panely pro sekèní vrata vyrábí sama. Díky tomu posunula hranici kvality smìrem nahoru a znaèka LOMAX se stala synonymem pro bezpeènost, pevnost a dlouhou životnost. První pololetí roku 2010 bylo zlomové v dalším rozvoji. Firma LOMAX v této dobì rozjíždí nový projekt v podobì interiérových dveøí, zárubní, plastových oken a hliníkových dveøí. Cílem je i v další oblasti otvorových výplní kvalita a spokojenost zákazníka. Specializovaný tým odborných pracovníkù a pøesná výroba na CNC strojích s využitím nejmodernìjší techniky je pøedpoklad pro kvalitní výrobky. Dodavatelé komponentù pro výrobu jsou pouze renomované firmy splòující normy a legislativu EU a jsou vždy špièkou ve svém oboru s garancí kvality. Spoleènost LOMAX pružnì reaguje na veškeré požadavky zákazníka. V krátkých èasových intervalech Vám dodáme a namontujeme veškeré naše výrobky "na míru" - pøesnì dle Vašich požadavkù. Navštivte nejvìtší Centrum otvorových výplní v ÈR. Zde mùžete najít široké možnosti a kombinace garážových vrat, pøedokenních rolet, interiérových dveøí, plastových oken, hliníkových vstupních dveøí a plotù a bran.

3 Obsah Výhody oken LOMAX...4 Èlenìní oken dle profilu, stavební hloubky a izolace...5 Profil pro pasivní energetické domy(7-komorový profil - Softline 82 MD)...6 Výhody, design, tepelné schema...7 Nejlepší úspora energie (6-komorový profil - Rehau Geneo)...8 Výhody, design, tepelné schema...9 Okna s klasickým designem (5-komorový profil - Softline 70 AD)...10 Výhody, design, tepelné schema...11 Bezúdržbová hliníková okna...12 Výhody, design, tepelné schema...13 Vchodové dveøe...14 Výhody, design...15 Barevné provedení oken a dveøí...16 Montáž oken a dveøí...17 Kování a bezpeènostní prvky...18 Doplòky a pøíslušenství...19 Kontakty

4 Otvorové výplnì na míru Vašeho domu Znaèková okna a dveøe LOMAX vyrobené z profilu VEKA, REHAU a HEROAL jsou svým stabilním a tvarovì stálým øešením rámù a køídel zárukou vysoké odolnosti proti poškození. Výbìr nelze podceòovat, protože okno je stavebním prvkem, který spojuje vnitøní prostor s venkovním svìtem. V zimì musí udržet teplo v domì, a naopak v létì nepustit teplo dovnitø. Spoleènost LOMAX nabízí nìkolik druhù rùzných typù profilù, které se liší nejen designem, ale hlavnì užitnou hodnotou jako je úspora tepla. Vícekomorové okenní systémy v kombinaci s trojsklem podstatnì snižují náklady na vytápìní a souèasnì zvyšují stabilitu a bezpeènost Vašeho domu. - precizní provedení - vynikající tepelnì-izolaèní vlastnosti - velmi dobrá odolnost proti UV záøení - vysoký komfort obsluhy, výborná ovladatelnost - snadná údržba, dlouhá životnost - bezpeènostní prvky již ve standardu - záruka 5 let Vyladìné otvorové výplnì... 4

5 Èlenìní otvorových výplní 7 komorový PVC profil Softline 82 MD Okna s nejlepší tepelnou izolací. Ideální kombinace poètu komor, tìsnìní a zasklení pro nejvyšší tepelné úspory. Stavební hloubka rámu: 82 mm Stavební hloubka køídla: 82 mm U w = od 0,69 W/m 2 K -1, typicky 0,75 W/m 2 K -1 6 komorový PVC profil Geneo 86 MD Okna s vynikající tepelnou izolací. Vysoká stabilita a pevnost v kroucení i bez použití ocelových výztuh. Stavební hloubka rámu: 86 mm Stavební hloubka køídla: 86 mm Od U w = 0,73 W/m 2 K -1, typicky U w = 0,80 W/m 2 K -1 5 komorový PVC profil Softline 70 AD Klasický systém ovìøený dobou. Snadno udržovatelný díky homogennímu povrchu. Stavební hloubka rámu: 70 mm Stavební hloubka køídla: 70 mm Od U w = 0,89 W/m 2 K -1, typicky U w = 1,20 W/m 2 K -1 H hliníková okna a vchodové dveøe Aktivokno AL+ Bezúdržbová hliníková okna Stavební hloubka rámu: 72 mm Stavební hloubka køídla: 84 mm U w = 0,97 W/m 2 K -1 AL dveøe 110 AKTIV Vchodové dveøe v hliníkovém nebo plastovém provedení. Stavební hloubka: 72 mm Standardnì zasklení trojsklem. U w = od 1,3 W/m 2 K -1 5

6 7 Profil pro pasivní energetické domy Ušetøete za vytápení! Nový 7-komorový profil s ještì vyššími úsporami energie a to i díky zvìtšení stavební hloubky na 82 mm. Profil tímto splòuje nejdùležitìjší požadavky dnešních stavebníkù - minimalizovat spotøebu energie svých nemovitostí. Profil VEKA Softline 82 MD je se svou kombinací klasického designu a efektivní tepelnou ochranou rozhodujícím krokem vpøed. Oceòovaná kvalita VEKA systému se tøemi tìsnícími rovinami, spolehlivì zabraòuje prùniku chladu, prùvanu nebo vlhkosti. Novì vyvinutá konstrukce profilù se 7 komorami zajiš uje již v základním vybavení vysokou tepelnou ochranu. 6

7 PROFIL VEKA certified C E R T IF I K A C E A++ PASIVNÍ-NÍZKOENERGETICKÝ S Y S T É M Softline 82 MD 7 3 Softline 82 MD novinka Okna s nejlepší tepelnou izolací. Jsou ideální tam, kde hodláte výraznì ušetøit náklady za vytápìní. Nový 7-komorový profil stavební hloubky 82 mm. Pøináší ideální pomìr mezi stavební hloubkou profilu a poètem komor. Tøetí dodateèné tìsnìní vylepšuje ochranu pøed chladem a hlukem. Hluboké zapuštìní izolaèního skla v kombinaci s teplým rámeèkem maximálnì eliminuje rosení skel z interiéru. Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: 82 mm 82 mm Výhody profilu VEKA Softline 82 MD: profily tøídy A trojsklo s "teplým chromatech rámeèkem" od Ug = 0,5 W/m 2 K -1 7-komorový PVC profil, Uf = 1,0 W/m 2 K -1 tøi roviny tìsnìní bezpeènostní kování ve standardu U w = od 0,69 W/m 2 K -1, typicky 0,75 W/m 2 K C 15 C MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ A++ A+ A++ 10 C A 82 5 C 0 C -5 C B C D E -10 C MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ Další benefity okna VEKA Softline 82 MD: - zasklení trojsklem v rozmìrech 40, 44, 48 mm - systém se støedovým tìsnìním (tøemi tìsnícími rovinami) pro vyšší akustickou i tepelnou izolaci - kování MACO s mikroventilací - vícestupòové vyklopení køídla, ve standardu bezpeènostní body proti vypáèení køídla - teplejší chromatech rámeèek u izolaèního trojskla (trojsklo od UG = 0,5 W/m 2 K -1 ) - vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost - bezpeènostní klika SECUSTIC Teplejší chromatech rámeèek Výztužné ocelové profily Støedové dorazové tìsnìní 7

8 6 Vynikající úspora energie S plastovými okny Rehau Geneo se budete cítit ve Vašem domì skvìle, a to i v zimních mìsících. Díky velmi dobrým hodnotám tepelné izolace zachováte teplo tam, kde patøí - do vnitøního prostoru Vašeho domu. Tím si vychutnáte pøíjemné klima v místnosti a nízké náklady na topení. To èiní z plastových oken Rehau Geneo ideální prvek pro domy s nízkou energetickou nároèností. Okna Rehau Geneo jsou nejlepší systém okenních profilù se stavební hloubkou 86 mm, který je v souèasnosti na trhu. Hlavní výhodou je, že nový systém splòuje veškeré energetické požadavky, aniž by se snížily vynikající zvukovì izolaèní vlastnosti. Vzhledem k použití vlákenných kompozitù v konstrukci profilu, není nutné použití výztužné oceli, èímž nevznikne tepelný most. Srovnatelné systémy s ocelovým armováním jsou až o 40% tìžší než profily REHAU.Systém se støedovým tìsnìním a ermomoduly dosahuje pøi standardní stavební hloubce tepelných hodnot až na hranici stanovené pro pasivní domy. 8

9 Rehau profile certified c e rtifi c a ti o n A++ S Y S T É M PASIVNÍ-NÍZKOENERGETICKÝ Geneo 86 MD 6 Geneo 86 MD Okna s vynikajicí tepelnou izolací. Pro zachování obvyklých statických vlastností se nemusí používat žádné ocelové výztuhy. Mechanické vlastnosti nového, prùmyslovì chránìného materiálu RAU-FIPRO, umožòují okennímu rámu v pøevážné vìtšinì aplikací úplnì pøevzít se zasklívací jednotkou všechny ztužující funkce oceli. Celý profilový systém je navržen tak, že umožòuje osazení termoizolaèními trojskly velkých tlouštìk. Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: 86 mm 86 mm 3 Výhody profilu Rehau Geneo: profil tøídy A = 3 mm síla stìny systém se støedovým tìsnìním = výrazné snížení hluku a tepelných ztrát teplý distanèní rámeèek = snížení tepelných ztrát mezi skly plastový profil bez ocelové výztuže = zlepšení hodnoty Uf rámu celoobvodové kování s bezpeènostími prvky 115 Od U w = 0,73 W/m 2 K -1, typicky U w = 0,80 W/m 2 K C 15 C 10 C MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ A++ A+ A A C 0 C -5 C B C D E -10 C MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ Integrovaný výztužný systém (bez oceli) Teplý plastový distanèní rámeèek Precizní støedové tìsnìní Další benefity okna Rehau Geneo: - zasklení trojsklem v rozmìrech od 44 do 48 mm - systém s precizním støedovým tìsnìním (3 tìsnícími rovinami) pro vyšší akustickou i tepelnou izolaci - kování WINKHAUS AktivPilot s mikroventilací (4 polohy mikroventilace) - dvoustupòové vyklopení køídla, ve standardu bezpeènostní body proti vypáèení køídla - teplý TGi rámeèek u izolaèního trojskla (trojsklo od Uw = 0,5 W/m 2 K -1 ) - vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost - bezpeènostní klika SECUSTIC 9

10 5 Okna s klasickým designem Plastová okna jsou výrobkem s dlouhým životním cyklem. Životnost je mnohdy 30 a více let, a jejich výmìna je spojena s urèitými stavebními úpravami. U takovéto investice nemùže být øeè o jakýchkoliv chybách èi opravách. Je zapotøebí vybrat jednou, a dobøe. Avšak výbìr kvalitního plastového okna, které by splòovalo požadovaná kritéria, je obtížným dokonce i pro odborníky. Investor se na trhu setkává s mnoha zavádìjícími, nepøesnými nebo nesrovnavatelnými informacemi o pøednostech nebo naopak negativech rùzných systémù. Jejich znaèná èást má charakter èistì marketingový, a zákazníka, který se neorientuje v dané problematice, spíše zmate. Jak si tedy v takové situaci poradit? Existuje jeden rychlý a jistý zpùsob tzv. oddìlení zrna od plev : staèí vybrat výrobce okenních profilù, jehož všechny systémy jsou zaøazeny na základì výzkumu renomovaného vìdeckého institutu a v souladu s normou PN-EN do nejvyšší tøídy A. 10

11 PROFIL VEKA certified C E R T IF I K A C E Softline 70 AD 5 Softline 70 AD Pìtikomorový profil VEKA Softline 70 AD je pøímým nástupcem osvìdèených tøíkomorových systémù VEKA Softline, ze kterých èerpá dlouholeté zkušenosti a využívá je jako základ pro profil, který je na trhu jednièkou již dlouhou øadu let. Vysoká kvalita ovìøeného systému Softline nabízí vynikající pomìr ceny a kvality. Použití silnì dimenzovaných výztuh zaruèuje vynikající tuhost profilù a skvìlou základnu pro pevné uchycení šroubù kování. Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: 70 mm 70 mm 118 Výhody profilu VEKA Softline 70 AD: profil tøídy A = 3 mm síla stìny, nerecyklovaný profil dvì dorazová tìsnìní teplý plastový distanèní rámeèek, možnost osazení trojsklem plastový 5-komorový profil celoobvodové kování MACO s bezpeènostími prvky ve standardu Od U w = 0,89 W/m 2 K -1, typicky U w = 1,20 W/m 2 K C 15 C MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ A++ A+ A C 5 C A B 0 C -5 C C D E -10 C MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ Integrovaný výztužný systém Teplý plastový distanèní rámeèek Zaoblená okenní lišta Další benefity okna VEKA Softline 70 AD: - zasklení dvojsklem 24 mm i trojsklem 36 mm - 2 dorazová tìsnìní - systém ovìøený 15-ti lety praxe - vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost - bezpeènostní klika SECUSTIC 11

12 H Bezúdržbová hliníková okna Okna pro nároèné zákazníky Hliníková okna jsou kategorií výrobkù pro ty nejnároènìjší zákazníky. Jejich bezkonkurenèní tvarová pevnost a stálost, precizní zpracování, nízká hmotnost profilù i plná izolace rámù i køídel jsou zárukou nìkolikanásobnì delší životnosti oproti výrobkùm plastovým. Materiály nìmecké firmy Heroal, která je po léta lídrem trhu a uznávaným inovátorem, jsou zárukou stoprocentního výsledku každé realizace. Firma LOMAX svým zákazníkùm nabízí výbìr nejen z barev RAL, ale i z eloxovaných úprav, takže zákazník mùže bez obav sladit barvu i u zakázek, kde je kombinace plastových a hliníkových oken a dveøí, stejnì jako garážových vrat. Protože hliníkové profily se v dnešní dobì plnì vyrovnají v tepelnì izolaèních vlastnostech profilùm plastovým, nabízíme osazení jak dvojsklem, tak i trojsklem. Výrobky jsou tedy použitelné i pro nízkoenergetické domy. 12

13 Aktivokno AL+ H Aktivokno AL komorový systém profilù k bezpeènému spojení, vysoká stabilita a optimální tepelná izolace, to jsou jen nìkteré pøednosti hliníkových oken z profilù Heroal, které se díky neustálému vývoji øadí mezi souèasnou špièku materiálù k výrobì oken. Stále vyšší obliba tìchto výrobkù je také spojena s vlastnostmi jakou jsou skrytá odvodnìní, vysoký útlum hluku, a témìø bezkonkurenèní odolnost proti vloupání, podpoøená bezpeènostními prvky celoobvodového kování a bezpeènostními klikami. Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: 72 mm 84 mm Výhody HEROAL Aktivokna AL: profilový systém HEROAL s pøerušeným tepelným mostem a PUR izolací zarovnaná vnìjší pohledová plocha možnost zasklení dvojsklem i trojsklem kombinace støedového a dorazového tìsnìní celoobvodové kování s bezpeènostími prvky 108 U w = 0,97 W/m 2 K C 15 C 10 C 5 C 0 C -5 C -10 C MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ A++ A++ A+ A B C D E MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ Další benefity HEROAL Aktivokna AL: - pevný, elegantní a trvanlivý profil - vysoce odolný proti povìtrnostním vlivùm, nevadí mu vlhkost - vhodný i pro velké prosklenné systémy - ideální øešení pro novostavby a rekonstrukce domu s dùrazem na trvanlivost - bezpeènostní klika SECUSTIC - štíhlé provedení (kombinace zasklení rám + køídlo 110 mm) Pøerušené tepelné mosty + PUR Teplejší plastový distanèní rámeèek Výrazný design zasklívací lišty 13

14 H Vchodové dveøe Hliníkový rám je zárukou vysoké kvality Dveøe jsou v každém domì vystaveny nejvìtší (každodenní) zátìži. LOMAX proto nabízí vchodové dveøe hlavnì z hliníkových profilù, které jsou svou vysokou stabilitou a dlouhou životností zárukou bezproblémového komfortního užívání dveøí bez ohledu na rozmary poèasí a èetnost používání. Dalším dùležitým prvkem je použití 3-bodového kování s automatickým zamykáním, které Váš domov bezpeènì ochrání. Aby se vyhovìlo požadavkùm na tepelnou izolaci je použit zateplený profil s možností zabudování trojskla. 14

15 Vchodové dveøe jsou vždy stavebním prvkem, který tvoøí spoleènì s garážovými vraty charakter Vašeho domu. U dveøí klademe obzvláštì velký dùraz na konstrukèní pevnost, na tepelnou izolaci, odolnost vùèi povìtrnostním vlivùm a zvýšenou bezpeènost. Design by mìl korespondovat s charakterem domu a vchodové dveøe LOMAX splòují veškerá pøání i velmi nároèných zákazníkù. AL dveøe 110 Aktiv Tøíbodový zámek nìmecké profily Heroal 110ES stavební hloubka systému 72 mm tøíbodový zámek GU Secury standardem výplò HPL 40 mm Ug = 0,61 W/m 2 K -1 izolaèní trojsklo 40 mm Ug = 0,6 W/m 2 K -1 koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 1,3 W/m 2 K -1 široká nabídka okrasných výplní originálního designu LOMAX Creative možnost volby doplòkù (madla, elektrické zámky, kukátka a další) Plastový rám je ideálním levnìjším øešením Plastové dveøe hrají v každém objektu dùležitou úlohu, musí být spolehlivé a musí chránit proti povìtrnostním vlivùm. Souèasnì se však musí líbit, protože dveøe jsou vizitkou každého z nás. Jsou vyrobeny z velmi kvalitního vícekomorového PVC profilu a bezpeènost dveøí je zajištìna ocelovými výztužemi, popøípadì kvalitním bezpeènostním kováním. 15

16 Barevné provedení oken a dveøí Barevné programy jednotlivých profilù se liší. Pøesné informace poskytne vždy technický poradce pøi konzultaci se zákazníkem. Nástøik AL oken a dveøí barvami RAL (základní vzorník) Vstupní Al dveøe je možno dodat i s vybranými dekory døeva ostatní RAL na objednávku 16

17 Precizní montáž oken a dveøí Profesionální montáž Souèástí procesu pøípravy a osazení otvorových výplní je potøeba vzít v úvahu parametry jako jsou, úèinky deš ové vody, zatížení vìtrem a hlukem, zamezení vzniku kondenzátu v oblasti spáry, chemická neutralita materiálù, teplotní roztažnosti materiálù, proveditelnost, tvar detailu a stav konstrukcí, což platí zejména u rekonstrukcí. Základním principem je vytvoøení takové spáry, která bude tepelnì a zvukovì izolaèní po 365 dní v roce a zároveò použité materiály umožní snadnou dilataci spáry a pevné ukotvení okenní konstrukce do ostìní. Hlavním pøedpokladem kvalitního zabudování otvorové výplnì je øádné zamìøení stavebního otvoru. Montáž oken s parofóliemi Stejnì jako se zvyšují nároky na kvalitu a vlastnosti oken, zvyšují se i nároky na jejich montáž a s tím pøímo související ošetøení pøipojovací spáry. U výrobkù montovaných zejména na nízkoenergetické a pasivní domy svým zákazníkùm firma LOMAX silnì doporuèuje použití komprimaèních a parotìsných pásek. PUR pìna vytìsòující prostor mezi rámem a ostìním je tak dokonale chránìna pøed vlhkostí zdiva i pøed náhodným zatékáním deš ové vody mezi rám a špaletu okna. Životnost a vlastnosti pøipojení se tím výraznì násobí a podstatná je i prevence proti plísním. 1. Tepelná a akustická izolace (PUR pìna) 2. Venkovní úprava špalety - zateplení a ext. omítka 3. Vnitøní úprava špalety - interiérová omítka 4. Venkovní ochrana spáry - paropropustná textilní páska 5. Vnitøní ochrana spáry - parozábranová textilní páska 17

18 H Posuvné systémy Posuvné a skládací systémy jsou ideálním øešením na vyplnìní velkých stavebních otvorù, u kterých má zákazník pøedstavu velkého optického propojení interiéru s exteriérem. Mezi nejvìtší výhody patøí široké prùchody, šetøení prostoru v místnosti pøi manipulaci a nenahraditelný pocit fantastického výhledu. V dnešní dobì neustále stoupá obliba tìchto prvkù nejen mezi architekty u nových staveb, ale i mezi lidmi, kteøí si pøetváøí znovu svùj domov do moderního prosvìtleného a provzdušnìného stylu. Kování a bezpeènostní prvky Inteligentní a inovativní øešení v oblasti kování pro okna je obchodní znaèka Winkhaus Technik. Firma je evropskou jednièkou v øídících a hlídacích systémech na oknech Kliky na okna a balkónové dveøe a fasádách. Výrobní program se dìlí na otevíravì-sklopné okenní kování, otevíravé okenní kování a okenní kování posuvné. Dále dadáváme také kování MACO a GU. Bezpeènostní kliky Kování na okna a dveøe Bezpeènostní klika HOPPE Secustic snižuje riziko vloupání do objektu z exteriéru. Secustická funkce znamená, že pøi pokusu o posunutí uzavíracích dílù kování (je známo vícero pøípadù, kdy páèidlem nebo jiným kovovým pøedmìtem zasunutým za rám okna, lze kováním pohnout), secustická klika zablokuje kování zatlaèením aretaèních prvkù kliky a kování pak není možné uvolnit z bezpeènostních uzávìrù. 18

19 Doplòky a pøíslušenství Venkovní parapety Námi dodávané venkovní tažené hliníkové parapety snesou veškeré nároky kladené na tento výrobek. Jako výchozí surovina pro výrobu je použita slitina AlMgSi5. Po protlaèení základního materiálu pøes formu je surová parapetní deska zchlazena a ošetøena buï eloxováním nebo vypalovaným lakem. Takto upravený parapet je pak pøipraven na ty nejtvrdší povìtrnostní podmínky. Pro dokonalé "zapadnutí" do fasády stavby se používá celá øada krytek, spojek a upevòovacích prvkù. Povrch je proti mechanickému poškození pøi montáži opatøen plastovou folií. V pøípadì potøeby lze po dohodì parapety dodat i v jiných než základních dezénech jako napøíklad v barvì modré nebo èervené. K dispozici je samozøejmì celá škála RAL. Vnitøní parapety DTD (laminát) DTD parapetní desky EGGER jsou vyrobeny výhradnì z vlhkuodolné døevotøísky s oznaèením V100. PVC (renolit) Plastový parapet v libovolné barvì Vašich oken. PVC (folie) Pro výrobu PVC parapetù se používají výhradnì recyklované komponenty opatøené ochr. fólií. Žaluzie Pøedokenní rolety Sítì proti hmyzu Venkovní žaluzie 19

20 CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - HUSTOPEÈE OTEVØENO: Po - Pá (9:00-17:00 hod.) U dálnice (250 m od dálnice D2), Hustopeèe CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - BOØETICE OTEVØENO: Po - Pá (7:00-17:00 hod.) Boøetice 417, Boøetice CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - HODONÍN OTEVØENO: Po - Pá (9:00-17:00 hod.) Brnìnská 3033/40, Hodonín Sídlo spoleènosti: LOMAX & Co. s.r.o. Boøetice 417, Boøetice Volejte zdarma: tel.:

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2013 2014 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 013 014 O NÁS Okna a dveře mohou mít desítky různých podob ale vždy jsou prvkem, který je pro váš projekt mimořádně důležitý. Jakékoli chybné rozhodnutí při výběru materiálu či zasklení

Více

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2014/2015 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

www.sulko.cz. 800 155 156

www.sulko.cz. 800 155 156 www.sulko.cz. 800 155 156 Vize společnosti Naším cílem je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům produkty, na které se budou moci dlouhodobě spolehnout a které přispějí k většímu komfortu jejich bydlení.

Více

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova

VEKRA 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG. okna vašeho domova VEKRA okna vašeho domova 2013/2014 PRODUKTOVÝ KATALOG PŘEDSTAVENÍ ZNAČKY VEKRA Krásná okna pro váš svět Okna jsou jednou z nejdůležitějších součástí našich domovů. Díváme se přes ně na svět, chrání nás

Více

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog

DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE. produktový katalog DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE produktový katalog 2013/2014 Obsah 04 10 důvodů proč TWW 05 Jak vybírat okna 06 Jak vzniká okno 08 Dřeviny 09 Povrchová úprava 10 Dřevěná okna a dveře - úvod 12 Eurookno IV68 13 Termookno

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 ZÁRUKA 5LET 4 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI OKNA PRO VÁŠ SPOKOJENÝ ŽIVOT Vážení zákazníci, Profil společnosti dovolujeme si Vám touto cestou v krátkosti představit naši společnost, výrobky a služby,

Více

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog

2010 2011 Dřevěná okna a dveře. Produktový katalog 2010 2011 Dřevěná okna a dveře Produktový katalog TOP WOOD WINDOWS Obsah Představení značky TWW... 2 Jak vzniká okno...4/7 Jak vybírat okna...8/9 Dřevěná okna a dveře... 10 Profily oken...12/13 Vchodové

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán.

Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 Pro Vaše sny a přání máme okna i dveře otevřená dokořán. NĚKOLIK ZAMYŠLENÍ PŘED VÝBĚREM OKEN A DVEŘÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od číšníka v dobré restauraci,

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu

Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb. Proè si zvolit právì naši firmu 01 02 03 04 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 22 23 25 26 28 29 30 Obsah Historie spoleènosti Telmo spol. s r.o. Souèasnost spoleènosti Telmo spol. s r.o. Naše nabídka slaboproudých slu eb Proè si zvolit právì

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek

Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007. TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Mezi Vodami 1935/7, 143 01 Praha 4 NEPRODEJNÉ 1 / 2007 TIP-ON pro TANDEM: Otevírání zásuvek bez úchytek Více řešení v jednom stylu. DORMA TS 93 systém v novém Contur Designu DORMA Contur je nová designová

Více

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou

Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou Nouzová svítidla Bezpeènost ve vašich rukou PRÙVODCE NOUZOVÝMI SVÍTIDLY PRO INTERIÉRY A EXTERIÉRY 2 Nouzové osvìtlení zvyšuje bezpeèí osob pøi nenadálé situaci a pomáhá provést kroky nezbytné k úniku z

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Okna do rodinných domů

Okna do rodinných domů W W W. D O M O V I N Y. C Z BAVTE SE BYDLENÍM srpen 2008 ZDARMA Zdokonalené vlastnosti střešní krytiny str. 8-9 Předokenní rolety str. 6-7 Okna do rodinných domů i paneláků str. 10-11 12 833 Kč nebo 1

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno

Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno Geberit spol. s r.o. Moravanská 85 619 00 Brno T: 547 212 335 F: 547 212 340 sales.cz@geberit.com www.geberit.cz Voda pod kontrolou. Kanalizační systémy a odpadní soupravy Geberit. CHd/12.11 by Geberit

Více

Funkční dveře pro stavební objekty

Funkční dveře pro stavební objekty Venkovní dveře s přerušeným tepelným mostem jako multifunkční a bezpečnostní dveře Až o 30 % lepší tepelná izolace* díky přerušenému tepelnému mostu Funkční dveře pro stavební objekty Robustní vnitřní

Více

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100

Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Cl systém kopulový světlík F100 NOVINKA: CI systém skleněných prvků F100 Technologie a design pro budoucnost ve stavitelství Customized Nový Cl systém LAMILUX světlíků F100 Díky LAMILUX CI systému světlíků

Více

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný.

36/2011 ročník 14. Koupelna s luxferami vypadá nádherně. Přitom tento efekt je snadno realizovatelný. 36/2011 ročník 14 Hledáte rady a tipy na bydlení? Zveme Vás na FOR ARCH PVA EXPO Praha 21. 25. 9. v Letňanech Evropské dotace pomáhají zlepšit prostředí českých sídlišť www.panelovydum.cz Koupelna s luxferami

Více