Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Vyladìná plastová okna...

2 O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází na jižní Moravì v obci Boøetice a od svého vzniku bylo hlavním cílem dodávat zákazníkùm kvalitní výrobky. V roce 2000 spoleènost LOMAX uvedla do provozu na zakázku novì vyrobenou válcovací linku. Tím se firma stala, a do dnešního dne je jedinou spoleèností v Èeské republice, která veškeré panely pro sekèní vrata vyrábí sama. Díky tomu posunula hranici kvality smìrem nahoru a znaèka LOMAX se stala synonymem pro bezpeènost, pevnost a dlouhou životnost. První pololetí roku 2010 bylo zlomové v dalším rozvoji. Firma LOMAX v této dobì rozjíždí nový projekt v podobì interiérových dveøí, zárubní, plastových oken a hliníkových dveøí. Cílem je i v další oblasti otvorových výplní kvalita a spokojenost zákazníka. Specializovaný tým odborných pracovníkù a pøesná výroba na CNC strojích s využitím nejmodernìjší techniky je pøedpoklad pro kvalitní výrobky. Dodavatelé komponentù pro výrobu jsou pouze renomované firmy splòující normy a legislativu EU a jsou vždy špièkou ve svém oboru s garancí kvality. Spoleènost LOMAX pružnì reaguje na veškeré požadavky zákazníka. V krátkých èasových intervalech Vám dodáme a namontujeme veškeré naše výrobky "na míru" - pøesnì dle Vašich požadavkù. Navštivte nejvìtší Centrum otvorových výplní v ÈR. Zde mùžete najít široké možnosti a kombinace garážových vrat, pøedokenních rolet, interiérových dveøí, plastových oken, hliníkových vstupních dveøí a plotù a bran.

3 Obsah Výhody oken LOMAX...4 Èlenìní oken dle profilu, stavební hloubky a izolace...5 Profil pro pasivní energetické domy(7-komorový profil - Softline 82 MD)...6 Výhody, design, tepelné schema...7 Nejlepší úspora energie (6-komorový profil - Rehau Geneo)...8 Výhody, design, tepelné schema...9 Okna s klasickým designem (5-komorový profil - Softline 70 AD)...10 Výhody, design, tepelné schema...11 Bezúdržbová hliníková okna...12 Výhody, design, tepelné schema...13 Vchodové dveøe...14 Výhody, design...15 Barevné provedení oken a dveøí...16 Montáž oken a dveøí...17 Kování a bezpeènostní prvky...18 Doplòky a pøíslušenství...19 Kontakty

4 Otvorové výplnì na míru Vašeho domu Znaèková okna a dveøe LOMAX vyrobené z profilu VEKA, REHAU a HEROAL jsou svým stabilním a tvarovì stálým øešením rámù a køídel zárukou vysoké odolnosti proti poškození. Výbìr nelze podceòovat, protože okno je stavebním prvkem, který spojuje vnitøní prostor s venkovním svìtem. V zimì musí udržet teplo v domì, a naopak v létì nepustit teplo dovnitø. Spoleènost LOMAX nabízí nìkolik druhù rùzných typù profilù, které se liší nejen designem, ale hlavnì užitnou hodnotou jako je úspora tepla. Vícekomorové okenní systémy v kombinaci s trojsklem podstatnì snižují náklady na vytápìní a souèasnì zvyšují stabilitu a bezpeènost Vašeho domu. - precizní provedení - vynikající tepelnì-izolaèní vlastnosti - velmi dobrá odolnost proti UV záøení - vysoký komfort obsluhy, výborná ovladatelnost - snadná údržba, dlouhá životnost - bezpeènostní prvky již ve standardu - záruka 5 let Vyladìné otvorové výplnì... 4

5 Èlenìní otvorových výplní 7 komorový PVC profil Softline 82 MD Okna s nejlepší tepelnou izolací. Ideální kombinace poètu komor, tìsnìní a zasklení pro nejvyšší tepelné úspory. Stavební hloubka rámu: 82 mm Stavební hloubka køídla: 82 mm U w = od 0,69 W/m 2 K -1, typicky 0,75 W/m 2 K -1 6 komorový PVC profil Geneo 86 MD Okna s vynikající tepelnou izolací. Vysoká stabilita a pevnost v kroucení i bez použití ocelových výztuh. Stavební hloubka rámu: 86 mm Stavební hloubka køídla: 86 mm Od U w = 0,73 W/m 2 K -1, typicky U w = 0,80 W/m 2 K -1 5 komorový PVC profil Softline 70 AD Klasický systém ovìøený dobou. Snadno udržovatelný díky homogennímu povrchu. Stavební hloubka rámu: 70 mm Stavební hloubka køídla: 70 mm Od U w = 0,89 W/m 2 K -1, typicky U w = 1,20 W/m 2 K -1 H hliníková okna a vchodové dveøe Aktivokno AL+ Bezúdržbová hliníková okna Stavební hloubka rámu: 72 mm Stavební hloubka køídla: 84 mm U w = 0,97 W/m 2 K -1 AL dveøe 110 AKTIV Vchodové dveøe v hliníkovém nebo plastovém provedení. Stavební hloubka: 72 mm Standardnì zasklení trojsklem. U w = od 1,3 W/m 2 K -1 5

6 7 Profil pro pasivní energetické domy Ušetøete za vytápení! Nový 7-komorový profil s ještì vyššími úsporami energie a to i díky zvìtšení stavební hloubky na 82 mm. Profil tímto splòuje nejdùležitìjší požadavky dnešních stavebníkù - minimalizovat spotøebu energie svých nemovitostí. Profil VEKA Softline 82 MD je se svou kombinací klasického designu a efektivní tepelnou ochranou rozhodujícím krokem vpøed. Oceòovaná kvalita VEKA systému se tøemi tìsnícími rovinami, spolehlivì zabraòuje prùniku chladu, prùvanu nebo vlhkosti. Novì vyvinutá konstrukce profilù se 7 komorami zajiš uje již v základním vybavení vysokou tepelnou ochranu. 6

7 PROFIL VEKA certified C E R T IF I K A C E A++ PASIVNÍ-NÍZKOENERGETICKÝ S Y S T É M Softline 82 MD 7 3 Softline 82 MD novinka Okna s nejlepší tepelnou izolací. Jsou ideální tam, kde hodláte výraznì ušetøit náklady za vytápìní. Nový 7-komorový profil stavební hloubky 82 mm. Pøináší ideální pomìr mezi stavební hloubkou profilu a poètem komor. Tøetí dodateèné tìsnìní vylepšuje ochranu pøed chladem a hlukem. Hluboké zapuštìní izolaèního skla v kombinaci s teplým rámeèkem maximálnì eliminuje rosení skel z interiéru. Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: 82 mm 82 mm Výhody profilu VEKA Softline 82 MD: profily tøídy A trojsklo s "teplým chromatech rámeèkem" od Ug = 0,5 W/m 2 K -1 7-komorový PVC profil, Uf = 1,0 W/m 2 K -1 tøi roviny tìsnìní bezpeènostní kování ve standardu U w = od 0,69 W/m 2 K -1, typicky 0,75 W/m 2 K C 15 C MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ A++ A+ A++ 10 C A 82 5 C 0 C -5 C B C D E -10 C MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ Další benefity okna VEKA Softline 82 MD: - zasklení trojsklem v rozmìrech 40, 44, 48 mm - systém se støedovým tìsnìním (tøemi tìsnícími rovinami) pro vyšší akustickou i tepelnou izolaci - kování MACO s mikroventilací - vícestupòové vyklopení køídla, ve standardu bezpeènostní body proti vypáèení køídla - teplejší chromatech rámeèek u izolaèního trojskla (trojsklo od UG = 0,5 W/m 2 K -1 ) - vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost - bezpeènostní klika SECUSTIC Teplejší chromatech rámeèek Výztužné ocelové profily Støedové dorazové tìsnìní 7

8 6 Vynikající úspora energie S plastovými okny Rehau Geneo se budete cítit ve Vašem domì skvìle, a to i v zimních mìsících. Díky velmi dobrým hodnotám tepelné izolace zachováte teplo tam, kde patøí - do vnitøního prostoru Vašeho domu. Tím si vychutnáte pøíjemné klima v místnosti a nízké náklady na topení. To èiní z plastových oken Rehau Geneo ideální prvek pro domy s nízkou energetickou nároèností. Okna Rehau Geneo jsou nejlepší systém okenních profilù se stavební hloubkou 86 mm, který je v souèasnosti na trhu. Hlavní výhodou je, že nový systém splòuje veškeré energetické požadavky, aniž by se snížily vynikající zvukovì izolaèní vlastnosti. Vzhledem k použití vlákenných kompozitù v konstrukci profilu, není nutné použití výztužné oceli, èímž nevznikne tepelný most. Srovnatelné systémy s ocelovým armováním jsou až o 40% tìžší než profily REHAU.Systém se støedovým tìsnìním a ermomoduly dosahuje pøi standardní stavební hloubce tepelných hodnot až na hranici stanovené pro pasivní domy. 8

9 Rehau profile certified c e rtifi c a ti o n A++ S Y S T É M PASIVNÍ-NÍZKOENERGETICKÝ Geneo 86 MD 6 Geneo 86 MD Okna s vynikajicí tepelnou izolací. Pro zachování obvyklých statických vlastností se nemusí používat žádné ocelové výztuhy. Mechanické vlastnosti nového, prùmyslovì chránìného materiálu RAU-FIPRO, umožòují okennímu rámu v pøevážné vìtšinì aplikací úplnì pøevzít se zasklívací jednotkou všechny ztužující funkce oceli. Celý profilový systém je navržen tak, že umožòuje osazení termoizolaèními trojskly velkých tlouštìk. Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: 86 mm 86 mm 3 Výhody profilu Rehau Geneo: profil tøídy A = 3 mm síla stìny systém se støedovým tìsnìním = výrazné snížení hluku a tepelných ztrát teplý distanèní rámeèek = snížení tepelných ztrát mezi skly plastový profil bez ocelové výztuže = zlepšení hodnoty Uf rámu celoobvodové kování s bezpeènostími prvky 115 Od U w = 0,73 W/m 2 K -1, typicky U w = 0,80 W/m 2 K C 15 C 10 C MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ A++ A+ A A C 0 C -5 C B C D E -10 C MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ Integrovaný výztužný systém (bez oceli) Teplý plastový distanèní rámeèek Precizní støedové tìsnìní Další benefity okna Rehau Geneo: - zasklení trojsklem v rozmìrech od 44 do 48 mm - systém s precizním støedovým tìsnìním (3 tìsnícími rovinami) pro vyšší akustickou i tepelnou izolaci - kování WINKHAUS AktivPilot s mikroventilací (4 polohy mikroventilace) - dvoustupòové vyklopení køídla, ve standardu bezpeènostní body proti vypáèení køídla - teplý TGi rámeèek u izolaèního trojskla (trojsklo od Uw = 0,5 W/m 2 K -1 ) - vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost - bezpeènostní klika SECUSTIC 9

10 5 Okna s klasickým designem Plastová okna jsou výrobkem s dlouhým životním cyklem. Životnost je mnohdy 30 a více let, a jejich výmìna je spojena s urèitými stavebními úpravami. U takovéto investice nemùže být øeè o jakýchkoliv chybách èi opravách. Je zapotøebí vybrat jednou, a dobøe. Avšak výbìr kvalitního plastového okna, které by splòovalo požadovaná kritéria, je obtížným dokonce i pro odborníky. Investor se na trhu setkává s mnoha zavádìjícími, nepøesnými nebo nesrovnavatelnými informacemi o pøednostech nebo naopak negativech rùzných systémù. Jejich znaèná èást má charakter èistì marketingový, a zákazníka, který se neorientuje v dané problematice, spíše zmate. Jak si tedy v takové situaci poradit? Existuje jeden rychlý a jistý zpùsob tzv. oddìlení zrna od plev : staèí vybrat výrobce okenních profilù, jehož všechny systémy jsou zaøazeny na základì výzkumu renomovaného vìdeckého institutu a v souladu s normou PN-EN do nejvyšší tøídy A. 10

11 PROFIL VEKA certified C E R T IF I K A C E Softline 70 AD 5 Softline 70 AD Pìtikomorový profil VEKA Softline 70 AD je pøímým nástupcem osvìdèených tøíkomorových systémù VEKA Softline, ze kterých èerpá dlouholeté zkušenosti a využívá je jako základ pro profil, který je na trhu jednièkou již dlouhou øadu let. Vysoká kvalita ovìøeného systému Softline nabízí vynikající pomìr ceny a kvality. Použití silnì dimenzovaných výztuh zaruèuje vynikající tuhost profilù a skvìlou základnu pro pevné uchycení šroubù kování. Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: 70 mm 70 mm 118 Výhody profilu VEKA Softline 70 AD: profil tøídy A = 3 mm síla stìny, nerecyklovaný profil dvì dorazová tìsnìní teplý plastový distanèní rámeèek, možnost osazení trojsklem plastový 5-komorový profil celoobvodové kování MACO s bezpeènostími prvky ve standardu Od U w = 0,89 W/m 2 K -1, typicky U w = 1,20 W/m 2 K C 15 C MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ A++ A+ A C 5 C A B 0 C -5 C C D E -10 C MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ Integrovaný výztužný systém Teplý plastový distanèní rámeèek Zaoblená okenní lišta Další benefity okna VEKA Softline 70 AD: - zasklení dvojsklem 24 mm i trojsklem 36 mm - 2 dorazová tìsnìní - systém ovìøený 15-ti lety praxe - vysoká odolnost proti UV záøení, snadná údržba, dlouhá životnost - bezpeènostní klika SECUSTIC 11

12 H Bezúdržbová hliníková okna Okna pro nároèné zákazníky Hliníková okna jsou kategorií výrobkù pro ty nejnároènìjší zákazníky. Jejich bezkonkurenèní tvarová pevnost a stálost, precizní zpracování, nízká hmotnost profilù i plná izolace rámù i køídel jsou zárukou nìkolikanásobnì delší životnosti oproti výrobkùm plastovým. Materiály nìmecké firmy Heroal, která je po léta lídrem trhu a uznávaným inovátorem, jsou zárukou stoprocentního výsledku každé realizace. Firma LOMAX svým zákazníkùm nabízí výbìr nejen z barev RAL, ale i z eloxovaných úprav, takže zákazník mùže bez obav sladit barvu i u zakázek, kde je kombinace plastových a hliníkových oken a dveøí, stejnì jako garážových vrat. Protože hliníkové profily se v dnešní dobì plnì vyrovnají v tepelnì izolaèních vlastnostech profilùm plastovým, nabízíme osazení jak dvojsklem, tak i trojsklem. Výrobky jsou tedy použitelné i pro nízkoenergetické domy. 12

13 Aktivokno AL+ H Aktivokno AL komorový systém profilù k bezpeènému spojení, vysoká stabilita a optimální tepelná izolace, to jsou jen nìkteré pøednosti hliníkových oken z profilù Heroal, které se díky neustálému vývoji øadí mezi souèasnou špièku materiálù k výrobì oken. Stále vyšší obliba tìchto výrobkù je také spojena s vlastnostmi jakou jsou skrytá odvodnìní, vysoký útlum hluku, a témìø bezkonkurenèní odolnost proti vloupání, podpoøená bezpeènostními prvky celoobvodového kování a bezpeènostními klikami. Stavební hloubka rámu: Stavební hloubka køídla: 72 mm 84 mm Výhody HEROAL Aktivokna AL: profilový systém HEROAL s pøerušeným tepelným mostem a PUR izolací zarovnaná vnìjší pohledová plocha možnost zasklení dvojsklem i trojsklem kombinace støedového a dorazového tìsnìní celoobvodové kování s bezpeènostími prvky 108 U w = 0,97 W/m 2 K C 15 C 10 C 5 C 0 C -5 C -10 C MAXIMÁLNÌ ÚSPORNÁ A++ A++ A+ A B C D E MIMOØÁDNÌ NEHOSPODÁRNÁ Další benefity HEROAL Aktivokna AL: - pevný, elegantní a trvanlivý profil - vysoce odolný proti povìtrnostním vlivùm, nevadí mu vlhkost - vhodný i pro velké prosklenné systémy - ideální øešení pro novostavby a rekonstrukce domu s dùrazem na trvanlivost - bezpeènostní klika SECUSTIC - štíhlé provedení (kombinace zasklení rám + køídlo 110 mm) Pøerušené tepelné mosty + PUR Teplejší plastový distanèní rámeèek Výrazný design zasklívací lišty 13

14 H Vchodové dveøe Hliníkový rám je zárukou vysoké kvality Dveøe jsou v každém domì vystaveny nejvìtší (každodenní) zátìži. LOMAX proto nabízí vchodové dveøe hlavnì z hliníkových profilù, které jsou svou vysokou stabilitou a dlouhou životností zárukou bezproblémového komfortního užívání dveøí bez ohledu na rozmary poèasí a èetnost používání. Dalším dùležitým prvkem je použití 3-bodového kování s automatickým zamykáním, které Váš domov bezpeènì ochrání. Aby se vyhovìlo požadavkùm na tepelnou izolaci je použit zateplený profil s možností zabudování trojskla. 14

15 Vchodové dveøe jsou vždy stavebním prvkem, který tvoøí spoleènì s garážovými vraty charakter Vašeho domu. U dveøí klademe obzvláštì velký dùraz na konstrukèní pevnost, na tepelnou izolaci, odolnost vùèi povìtrnostním vlivùm a zvýšenou bezpeènost. Design by mìl korespondovat s charakterem domu a vchodové dveøe LOMAX splòují veškerá pøání i velmi nároèných zákazníkù. AL dveøe 110 Aktiv Tøíbodový zámek nìmecké profily Heroal 110ES stavební hloubka systému 72 mm tøíbodový zámek GU Secury standardem výplò HPL 40 mm Ug = 0,61 W/m 2 K -1 izolaèní trojsklo 40 mm Ug = 0,6 W/m 2 K -1 koeficient prostupu tepla celého výrobku Uw = 1,3 W/m 2 K -1 široká nabídka okrasných výplní originálního designu LOMAX Creative možnost volby doplòkù (madla, elektrické zámky, kukátka a další) Plastový rám je ideálním levnìjším øešením Plastové dveøe hrají v každém objektu dùležitou úlohu, musí být spolehlivé a musí chránit proti povìtrnostním vlivùm. Souèasnì se však musí líbit, protože dveøe jsou vizitkou každého z nás. Jsou vyrobeny z velmi kvalitního vícekomorového PVC profilu a bezpeènost dveøí je zajištìna ocelovými výztužemi, popøípadì kvalitním bezpeènostním kováním. 15

16 Barevné provedení oken a dveøí Barevné programy jednotlivých profilù se liší. Pøesné informace poskytne vždy technický poradce pøi konzultaci se zákazníkem. Nástøik AL oken a dveøí barvami RAL (základní vzorník) Vstupní Al dveøe je možno dodat i s vybranými dekory døeva ostatní RAL na objednávku 16

17 Precizní montáž oken a dveøí Profesionální montáž Souèástí procesu pøípravy a osazení otvorových výplní je potøeba vzít v úvahu parametry jako jsou, úèinky deš ové vody, zatížení vìtrem a hlukem, zamezení vzniku kondenzátu v oblasti spáry, chemická neutralita materiálù, teplotní roztažnosti materiálù, proveditelnost, tvar detailu a stav konstrukcí, což platí zejména u rekonstrukcí. Základním principem je vytvoøení takové spáry, která bude tepelnì a zvukovì izolaèní po 365 dní v roce a zároveò použité materiály umožní snadnou dilataci spáry a pevné ukotvení okenní konstrukce do ostìní. Hlavním pøedpokladem kvalitního zabudování otvorové výplnì je øádné zamìøení stavebního otvoru. Montáž oken s parofóliemi Stejnì jako se zvyšují nároky na kvalitu a vlastnosti oken, zvyšují se i nároky na jejich montáž a s tím pøímo související ošetøení pøipojovací spáry. U výrobkù montovaných zejména na nízkoenergetické a pasivní domy svým zákazníkùm firma LOMAX silnì doporuèuje použití komprimaèních a parotìsných pásek. PUR pìna vytìsòující prostor mezi rámem a ostìním je tak dokonale chránìna pøed vlhkostí zdiva i pøed náhodným zatékáním deš ové vody mezi rám a špaletu okna. Životnost a vlastnosti pøipojení se tím výraznì násobí a podstatná je i prevence proti plísním. 1. Tepelná a akustická izolace (PUR pìna) 2. Venkovní úprava špalety - zateplení a ext. omítka 3. Vnitøní úprava špalety - interiérová omítka 4. Venkovní ochrana spáry - paropropustná textilní páska 5. Vnitøní ochrana spáry - parozábranová textilní páska 17

18 H Posuvné systémy Posuvné a skládací systémy jsou ideálním øešením na vyplnìní velkých stavebních otvorù, u kterých má zákazník pøedstavu velkého optického propojení interiéru s exteriérem. Mezi nejvìtší výhody patøí široké prùchody, šetøení prostoru v místnosti pøi manipulaci a nenahraditelný pocit fantastického výhledu. V dnešní dobì neustále stoupá obliba tìchto prvkù nejen mezi architekty u nových staveb, ale i mezi lidmi, kteøí si pøetváøí znovu svùj domov do moderního prosvìtleného a provzdušnìného stylu. Kování a bezpeènostní prvky Inteligentní a inovativní øešení v oblasti kování pro okna je obchodní znaèka Winkhaus Technik. Firma je evropskou jednièkou v øídících a hlídacích systémech na oknech Kliky na okna a balkónové dveøe a fasádách. Výrobní program se dìlí na otevíravì-sklopné okenní kování, otevíravé okenní kování a okenní kování posuvné. Dále dadáváme také kování MACO a GU. Bezpeènostní kliky Kování na okna a dveøe Bezpeènostní klika HOPPE Secustic snižuje riziko vloupání do objektu z exteriéru. Secustická funkce znamená, že pøi pokusu o posunutí uzavíracích dílù kování (je známo vícero pøípadù, kdy páèidlem nebo jiným kovovým pøedmìtem zasunutým za rám okna, lze kováním pohnout), secustická klika zablokuje kování zatlaèením aretaèních prvkù kliky a kování pak není možné uvolnit z bezpeènostních uzávìrù. 18

19 Doplòky a pøíslušenství Venkovní parapety Námi dodávané venkovní tažené hliníkové parapety snesou veškeré nároky kladené na tento výrobek. Jako výchozí surovina pro výrobu je použita slitina AlMgSi5. Po protlaèení základního materiálu pøes formu je surová parapetní deska zchlazena a ošetøena buï eloxováním nebo vypalovaným lakem. Takto upravený parapet je pak pøipraven na ty nejtvrdší povìtrnostní podmínky. Pro dokonalé "zapadnutí" do fasády stavby se používá celá øada krytek, spojek a upevòovacích prvkù. Povrch je proti mechanickému poškození pøi montáži opatøen plastovou folií. V pøípadì potøeby lze po dohodì parapety dodat i v jiných než základních dezénech jako napøíklad v barvì modré nebo èervené. K dispozici je samozøejmì celá škála RAL. Vnitøní parapety DTD (laminát) DTD parapetní desky EGGER jsou vyrobeny výhradnì z vlhkuodolné døevotøísky s oznaèením V100. PVC (renolit) Plastový parapet v libovolné barvì Vašich oken. PVC (folie) Pro výrobu PVC parapetù se používají výhradnì recyklované komponenty opatøené ochr. fólií. Žaluzie Pøedokenní rolety Sítì proti hmyzu Venkovní žaluzie 19

20 CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - HUSTOPEÈE OTEVØENO: Po - Pá (9:00-17:00 hod.) U dálnice (250 m od dálnice D2), Hustopeèe CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - BOØETICE OTEVØENO: Po - Pá (7:00-17:00 hod.) Boøetice 417, Boøetice CENTRUM OTVOROVÝCH VÝPLNÍ - HODONÍN OTEVØENO: Po - Pá (9:00-17:00 hod.) Brnìnská 3033/40, Hodonín Sídlo spoleènosti: LOMAX & Co. s.r.o. Boøetice 417, Boøetice Volejte zdarma: tel.:

Vyladěná okna a dveře...

Vyladěná okna a dveře... Vyladěná okna a dveře... 1 Vyberte si takové okna a dveře, které jsou vyladěny na míru Vašim představám. Obsah Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled na svět, a proto si také volíte odlišné a

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace o Rezy 5-komorových PVC profilu VEKA 2009 Softline AD 70 mm Okna Macek s.r.o., 2009 Zmeny vyhrazeny Naše výrobky jsou vyrobeny z nìmeckých pìtikomorových profilù VEKA. Systémy VEKA

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 04.11.2015 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2015/117 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

Šetřit energii? Docela jednoduše.

Šetřit energii? Docela jednoduše. Šetřit energii? Docela jednoduše. Inovativní systém profilů šetřících energie od firmy VEKA Kvalita třídy A od firmy VEKA: maximální výkon po celý život Moderní plastová okna dosahují životnosti 30 nebo

Více

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC

VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC 23.09.2016 NABÍDKA ČÍSLO > 1/2016/54 VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Z PVC OBSAH > ZÁKAZNÍK > Úvod Technické provedení výrobků Specifikace a ocenění Podmínky pro realizaci zakázky Platební podmínky Služby Doplňky

Více

Více pohodlí pro Váš domov

Více pohodlí pro Váš domov Více pohodlí pro Váš domov Profilový systém 5komorový systém se stavební hloubkou 70 mm elegantní, lehce zaoblené hrany provedení: s odsazeným nebo částečně odsazeným křídlem pohledová šířka 99 176 mm

Více

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532

POLOTOVARY. www.oknanedbal.cz +420 777 143 532 www.oknanedbal.cz +40 777 143 53 Chcete-li zaèít vyrábìt døevìná eurookna bez nutného strojního vybavení, jsou pro vás výborným øešením námi nabízené polotovary oken. Nabízené polotovary okna v profilu

Více

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO Popis, technické údaje Funkce otevírání

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dokonalý koncept energie systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl 1 systémová rodina se rozšiřuje systém posuvně-zdvihacích dveří geneo. Posuvně-zdvihací systém

Více

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken,

Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která. vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou. a montáží plastových a hliníkových oken, Společnost DAFE-PLAST Jihlava, s.r.o., která vznikla v roce 1992 se zabývá nejen výrobou a montáží plastových a hliníkových oken, dveří, prosklených stěn a zimních zahrad, ale i poradenstvím, odbornými

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Plastová okna STÍNÍCÍ TECHNIKA. Okna

Plastová okna STÍNÍCÍ TECHNIKA. Okna Okna Okna jsou nedílnou součástí našich domovů. Umožňují nám kontakt s okolním prostředím a prosvětlují místnost. Celek a design nám dokážou vytvořit právě okna, ať už jsou plastová, euro, hliníková nebo

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž KATALOG 014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU - technické informácie - zameranie - montáž Okenní profil válcovaný OV 5x10 10 17 8 5 mm Pøíèka 5x10 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ PROFIL OV 5x10 OVINY

Více

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K.

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K. PRODUKTY SLMNDER STREMLINE STNDRD SLMNDER STREMLINE STNDRD IZOLČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO Ug =, - 0, W/m K. MSIVNÍ POZINKOVNÁ OCELOVÁ RMTUR po obvodu celého křídla. MCO MULTI-MTIC standardně s mikroventilací

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO.

Dveře mohou být vyplněny sklem (pro větší bezpečnost doporučujeme zvolit sklo bezpečnostní), plastovými výplněmi nebo ozdobnými výplněmi PERITO. Plastová okna jsou v dnešní době výhodným řešením pro Vaše bydlení. Plastová okna mají výborné izolační vlastnosti, díky nimž ušetříte na vytápění Vašeho domu či bytu. Ať už bydlíte v bytě nebo rodinném

Více

kovově šedá dopředu nebo spodem

kovově šedá dopředu nebo spodem Pan Luboš Haza Otročín 149 364 01 Otročín Tel:723 226 174 Fax: CENOVÁ NABÍDKA č.: SMO90342 ze dne: 26.10.2009 Vážený zákazníku, děkujeme za projevený zájem a zasílám Vám předběžnou cenovou kalkulaci na

Více

p l a s t o v á o k n a

p l a s t o v á o k n a p l a s t o v á o k n a BENEŠOV Křižíkova 1703 tel.: 773 360 015 DOBŘICHOVICE V Zahradách 1084 tel.: 773 360 014 JESENICE Říčanská 78 tel.: 773 360 011 LEDEČ n. SÁZAVOU Husovo náměstí 18 tel.: 773 360

Více

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K.

STANDARD 5 SALAMANDER STREAMLINE STANDARD. IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 1,1-0,5 W/m 2 K. PRODUKTY SLMNDER STREMLINE STNDRD SLMNDER STREMLINE STNDRD IZOLČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO Ug =, - 0, W/m K. MSIVNÍ POZINKOVNÁ OCELOVÁ RMTUR po obvodu celého křídla. MCO MULTI-MTIC standardně s mikroventilací

Více

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták www.ekookna.pl Salamander Streamline DOKONALOST FORMY Spojení elegantního, oblého křídla round-line

Více

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7

1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 1/7 1.5.1 Popis profilového systému COMFORT duben 2012 2/7 Plastová COMFORT jsou vyráběna z německého profilového systému VEKA Softline 70 MD. 1.5.1.1

Více

kompaktní montážní systém profesionálù

kompaktní montážní systém profesionálù kompaktní montážní systém profesionálù TORAL kompaktní montážní systém profesionálù systém montáže oken a dveøí s ven odvìtranou spárou, vycházející ze zásad TNI 74 6077 Vzrùstající ceny energií, vysoce

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ.

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM 200. OSVĚDČENÁ ŘEŠENÍ PRO VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ. 02 VÍCE KVALITY PRO VÁŠ DOMOV VĚTŠÍ KOMFORT BYDLENÍ SNÍŽENÉ NÁKLADY NA ENERGIE MINIMÁLNÍ NÁROČNOST NA OPRAVY A ÚDRŽBU FINSTRAL vyrábí

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení

SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72. Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení SYSTÉM OKEN A DVE Í TOP 72 Osvědčená řešení pro větší komfort bydlení 2 Více kvality pro váš domov Větší komfort bydlení snížené náklady na energie minimální náročnost na opravy a údržbu FINSTRAL vyrábí

Více

Okna, střešní okna, a, střešní okna,

Okna, střešní okna, a, střešní okna, Okna, střešní okna, a, střešní okna, a vchodové dveře Seznam výrobků Okna PVC 4 PRIME 4 ENCORE 5 OVLO 6 OVLO CLASSIC 7 AVANTGARDE 9000 8 AVANTGARDE 7000 9 Vchodové dveře PVC 12 AVANTGARDE 7000 10 Střešní

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava

Více

energeto Vyjímečné okno

energeto Vyjímečné okno 1 energeto Vyjímečné okno Podstatné pro energetickou účinnost okna je Uw hodnota. Čím je tato hodnota koeficientu tepelného prostupu (Uw) nižší, tím je energetická účinnost okna vyšší. Zlepšením (snížením)

Více

To nejlepší pro Váš dům.

To nejlepší pro Váš dům. Prof ily třídy A: To nejlepší pro Váš dům. 100% KVALITA Profily třídy A dle ČSN EN 12608 jen od VEKA Obraťte se na nás těšíme se na Vás: Silné profily silný výkon Firma VEKA jako jeden z předních světových

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna ze systému Euro-DESIGN ed86 vyšší hodnota a tepelná izolace pro váš domov www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl okna z Euro-DESIGN ED86 plus vyšší hodnota pro váš domov Úspora energií díky

Více

vnímejte světlo a teplo domova

vnímejte světlo a teplo domova vnímejte světlo a teplo domova hliník dřevo plast Na e nabídka - HLINÍK Vážený zákazníku! Naše hliníkové výrobky se objevují na českém trhu již od roku 1994. Patří k nim především: okna, vstupní dveře,

Více

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták

inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták inovace technology kvalita design inovace technology kvalita design inovace technology Produktový leták Paleta barev Uvedené barvy se mohou lišit od skutečného výrobku. 2 Salamander Streamline 76 DOKONALOST

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou Unlimited Polymer Solutions www.rehau.cz

vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou Unlimited Polymer Solutions www.rehau.cz Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO

www.rdrymarov.cz plastová okna vchodové plastové dveøe okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO » Plastové» okna z profilu ROPLASTO Vchodové plastové dveøe z profilu ROPLASTO plastová okna rovný nebo zkosený tvar køídla s vysokou tepelnou izolací šedé nebo èerné dvojité tìsnìní zasklení izolaèním

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

Náš domov je nyní zalitý sluncem.

Náš domov je nyní zalitý sluncem. Náš domov je nyní zalitý sluncem. Systém zdvižne posuvných dverí VEKA, který uspokojí i nárocné požadavky Praktický zpusob, jak vnést do domu kousek nebe Udělejte ze svých čtyř stěn něco víc. Systém zdvižně

Více

[@J - - Bydlení bez omezení. IT!l1II. 56 trída SILVER, GOLD, GOLD PLUS ... Nemecké kování Siegenia-Aubi s funkcním standardem vybavení:

[@J - - Bydlení bez omezení. IT!l1II. 56 trída SILVER, GOLD, GOLD PLUS ... Nemecké kování Siegenia-Aubi s funkcním standardem vybavení: - 56 trída SILVER, GOLD, GOLD PLUS Bydlení bez omezení 1 Profil NemeckýsystémznackyRehaunebo Schuco,bohatý výber S-tia 6-tikomorových systémuo zvetšené šírce- zajištujícízvýšenou energetickou úsporu a

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 222713395/800185185 384 21 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz

Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 222713395/800185185 384 21 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz OTHERM Výroba plastových oken a dveří OTHERM PRAHA s.r.o. Šplechnerova 808/, 93 00 Praha 9 Sklářská 48 Tel.: 22273395/8008585 384 2 Husinec E-mail: info@othermpraha.cz zákazník: SVJ Ruská 58 Ruská 58 0

Více

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz

PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN. www.volmut.cz PREZENTACE FIRMY KVALITNÍ KONSTRUKCE A MODERNÍ DESIGN www.volmut.cz HISTORIE FIRMY Firma VOLMUT vznikla v roce 1991 jako fyzická osoba. K transformaci na společnost s ručením omezeným došlo začátkem roku

Více

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy).

Neo. se systémy PVC. Díky velmi dobrým tepelným parametrům tento systém se zvlášť doporučuje pro energiticky úsporné stavby (zejména rodinné domy). technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Neo Neo Gold AL Okna, balkonové a terasové dveře, výklopně posuvná okna (PSK) 1 Název Šířka Počet komor 3 Parametry

Více

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE

PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE EFFEKT T Profilová série: VEKA SOFTLINE AD T Členění profilu: 5 komorový (rám i křídlo) T Těsnění: dvě dorazová T Stavební hloubka: 70 mm T Výztuha: pozinkovaná ocelová T Kování:

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a PASIV HL aluclip s izolačním trojsklem a hliníkovým opláštěním Plastová okna z německého osmikomorového profilového systému o stavební

Více

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken

window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken window certified system Made in Germany illmod Trio+ Pro moderní montáž oken Materiál: illmod Trio+ Okna: hliník Stavba: novostavba Místo: Würzburg, DE Realizace: 2015 illmod Trio+ Nejrychlejší řešení

Více

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ Certifikace strana 02 Pøedstavení firmy strana 03 KROMEXIM Products spol. s r.o. byla zapsána u Krajského obchodního soudu v Brnì dne 19.06.1996. Vlastní poèátek výroby rozvadìèových

Více

------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o.

------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o. ------------------------------------------------------------------------------- AZ EKOTHERM spol. s r.o. Přátelství 207/00 04 00 Praha 0 - Uhříněves tel:267 7 399 fax:267 72 -------------------------------------------------------------------------------

Více

DŘEVĚNÁ EURO OKNA A DVEŘE WINSTAR

DŘEVĚNÁ EURO OKNA A DVEŘE WINSTAR DŘEVĚNÁ EURO OKNA A DVEŘE WINSTAR barevná ŠK ÁLA Dřevo je klasický materiál, který se používá celá staletí, má svou nenapodobitelnou krásu a vůni. Dřevěná okna a dveře dělají z domova útulný prostor v

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

vnímejte světlo a teplo domova

vnímejte světlo a teplo domova vnímejte světlo a teplo domova plast hliník dřevo Na e nabídka - PLAST Vážený zákazníku! Naše plastové výrobky se objevují na českém trhu již od roku 1991. Patří k nim především: okna, vstupní dveře, zimní

Více

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015

KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 KATALOG OKEN A DVEŘÍ 2014 2015 2 3 4 ZÁRUKA 5LET 5 VÝROBNÍ ZÁVODY Okna a dveře Otherm se vyrábí ve výrobních závodech: Husinec, Lázně Toušeň, Zášová, Velké Meziříčí. Výrobní závod v Husinci zaujímá plochu

Více

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení Prumyslové oplocení Posuvná brána Panelové drátené oplocení Prùmyslová brána je vhodná pro uzavøení prùmyslových objektù, dvorù, parkoviš atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou mo né uzavøít velké

Více

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU

Ideální. NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 INOVACE V SYSTÉMU NOVINKA: inovativní kombisystém S 9000 + + Tepelně izolující + + Flexibilní + + Skvěle těsnící + + Inovativní + + Líbivý design Ideální INOVACE V SYSTÉMU Systém S 9000 Nový systém se středovým těsněním

Více

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000

www.okna.eu e-mail: okna@okna.eu telefon: 773 360 000 d ř e v ě n á o k n a Vrchlabí Mělník Mladá Boleslav Trutnov Kladno Praha 8 Stará Boleslav Praha 6 Praha 5 Praha 9 Český Brod Poděbrady Kolín Choceň Beroun Praha 4 Praha 10 Říčany Jesenice Uhlířské Janovice

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG. Zdarma montáž a doprava. poznámky: POUZE S TÍMTO LETÁKEM.

PRODUKTOVÝ KATALOG. Zdarma montáž a doprava. poznámky: POUZE S TÍMTO LETÁKEM. poznámky: Zdarma montáž a doprava POUZE S TÍMTO LETÁKEM PRODUKTOVÝ KATALOG Děkujeme za Vaší pozornost věnovanou této prezentaci. Těšíme se na další setkání s Vámi. Věříme, že produkty společnosti ALcentrum

Více

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDR PRO POSUVNÉ DVEØE hytré øešení Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky EISSE JE YTRÉ ØEŠENÍ Po otevøení dveøí si ubíráte prostor... Získaný prostor 8 m 2* VÝODY EISSE...s

Více

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení

Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení Systém okenních profilů Eforte Špičková technologie pro energeticky úsporné bydlení EFORTE ŘEŠENÍ OKEN PODLE VAŠICH PŘEDSTAV Okenní profil Eforte pro moderní a energeticky úsporné bydlení. Rozmanitost

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

energetická hospodárnost v souladu s designem

energetická hospodárnost v souladu s designem energetická hospodárnost v souladu s designem vchodové dveře GENEO www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl vchodové dveře GENEO vchodové dveře z profilového systému GENEO a výjimečného materiálu rau-fipro

Více

Nabídka: N150487. Adresa stavby:

Nabídka: N150487. Adresa stavby: Okna Lakam, s.r.o. Lutovítova 594 Kralupy n. Vltavou 278 01 tel.: 315 721 694 fax: 315 721 695 e-mail: stastna-okna@lakam.cz Bankovní spojení: ČSOB č.ú.: 266232829/0300 IČ: 03277585 DIČ: CZ03277585 Vedená

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a PASIV HL aluclip a hliníkovým opláštěním Plastová okna z německého osmikomorového hloubce 86 mm opatřená z exteriérové strany velmi pevným

Více

vsadili jsme na kvalitu motto: spokojený zákazník = úspěšná firma

vsadili jsme na kvalitu motto: spokojený zákazník = úspěšná firma vsadili jsme na kvalitu motto: spokojený zákazník = úspěšná firma Jsme na trhu 20 let Stavona, spol. s r.o. je jedním z předních výrobců oken a dveří v naší zemi. Firma vznikla v r.1991, a po celou dobu

Více

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen.

Kvalita, která přesvědčí Einbauen. Wohlfühlen. Okenní systémy Energie zůstává uvnitř vše ostatní venku Kvalita, která přesvědčí Vaše výhody s Výrobek Vám nabízí vhodné řešení všech problémů, které vzniknou při stavbě či rekonstrukci. Bohatý výběr systémů,

Více

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem.

Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. NOVINKA Systém oken a dveří TOP 90. Kvalitní bydlení s nejmodernějším designem. 3 Perfektní souznění tepelné izolace, techniky a designu. Moderní okna nemusí vyhovovat pouze estetickým měřítkům moderní

Více

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN

RD PRO MANŽELÉ GLOGAROVY- TABULKA OKEN 01 1495 2250 vstupní pevné dveře spojené s pevným neotevíravým dílem dveře hladké, zaskleno izolačním trojsklem (Uw, min = 0,8 W/m²K) s plastovým "teplým" rámečkem zasklení - mléčné sklo s bezpečnostní

Více

HELUZ konference OTVOROVÉ VÝPLNĚ. Říjen 2013

HELUZ konference OTVOROVÉ VÝPLNĚ. Říjen 2013 HELUZ konference OTVOROVÉ VÝPLNĚ Říjen 2013 Obsah Historie Okna pro pasivní a nízkoenergetické domy Historie Vývoj požadavků v ČR (Q - kwh/m 2 a ) 300 250 200 150 100 50 0-50 270 210 100-145 50 15 0-15

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE VEKRA 2010 / 2011 / Vekra vydrží víc, než byste čekali 1 / Izolační dvojsklo či trojsklo s inertním plynem (argon). 2 / Interiérové a exteriérové zasklívací těsnění. 3 / Zasklívací

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE CZ Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou izolaci a dlouhou životnost. Liší se typem profilu, který jim dodává

Více

na klíè pøímo od výrobce Bonita Group Service s.r.o.

na klíè pøímo od výrobce Bonita Group Service s.r.o. na klíè pøímo od výrobce Bonita Group Service s.r.o. VSAÏTE NA ÈESKOU KVALITU katalog 2015 Vážení zákazníci, pøedstavujeme Vám nový katalog výrobkù naší spoleènosti Bonita Group Service s.r.o., ve kterém

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25 mm + ISSO

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B - OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA VÝPLNĚ OTVORŮ OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 19) říjen 2016 VÝPLNĚ OTVORŮ ( v TOP ) okna denní osvětlení, větrání vnitřních prostor dveře vstup osob, bezpečnost, ( denní osvětlení ) vrata

Více

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD

CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD BACHL, spol. s r.o. SKLAD Bohumilice divize OKNA A DVEŘE Bohumilice 70 384 81 Čkyně tel: +420 388 303 225 fax: +420 388 303 227 e-mail: okna@bachl.cz CENOVÁ NABÍDKA: SKLAD Vyřizuje Mobil E-Mail Pavel Rychtař

Více

PRESTIGE KATALOG VÝROBKŮ II. Okenní profilové systémy Prestige, Prestige Passiv

PRESTIGE KATALOG VÝROBKŮ II. Okenní profilové systémy Prestige, Prestige Passiv PRESTIGE Systém FenStar Prestige, ale zejména FenStar Prestige Passiv je svými vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi předurčen pro použití v pasivních domech a objektech se zvýšenou energetickou

Více

V20140101 KATALOG 2015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù

V20140101 KATALOG 2015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù V0140101 KATALOG 015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy venkovních rolet RADIX pøedokenní roleta - Základní

Více

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA

PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA u PLASTOVÁ, HLINÍKOVÁ A DŘEVĚNÁ OKNA ARTOKNA s.r.o. Svatopetrská /7, 617 BRNO tel.: +42 4 221 8, +42 4 2 ww.artokna.com obchod@artokna.com PRAHA BRNO - HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC LIBEREC - ŽĎÁR nad SÁZAVOU

Více

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu

dělat okna hračka je pro nás w w w.okna.eu dělat okna je pro nás hračka w w w.okna.eu p l a s t o v á o k n a plastová okna CLASSIC 76 aluclip s izolačním trojsklem a hliníkovým opláštěním profilového systému TROCAL o stavební hloubce 76 mm, opatřená

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

Alu Click. Systém hliníkového zábradlí pro Vás... AluClick DuoTech s.r.o. DuoTech s.r.o.

Alu Click. Systém hliníkového zábradlí pro Vás... AluClick DuoTech s.r.o. DuoTech s.r.o. AluClick Systém hliníkového zábradlí pro Vás... Úvod : Vážený zákazníku, dovolujeme si Vám představit náš výrobek AluClick - moderní špičkový systém hliníkového zábradlí určený především pro panelové domy

Více

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE. chrání vaše soukromí.

DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE. chrání vaše soukromí. DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE chrání vaše soukromí. DŘEVĚNÁ EUROOKNA A DVEŘE chrání vaše soukromí. Dřevěná eurookna a dveře Winwood plní všechna náročná kritéria vysokou energetickou úsporu, kvalitní zvukovou

Více

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE 25let NA TRHU heroal W 65 T Izolovaný okenní hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem T Stavební hloubka: 65 mm T Max. tloušťka skla/výplně v křídle 58 mm, v rámu 48 mm T Tepelná

Více

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Bezpeènost Bezpeènost pou ívání brány je zajištìna zátì ovým vypínaèem a lampou signalizující pohyb køídla brány. Zátì ový vypínaè zastaví køídlo brány

Více

NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT?

NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? PRODUKTOVÝ KATALOG 2013 NÌKOLIK ZAMYŠLENÍ PØED VÝBÌREM OKEN A DVEØÍ CO VÁM MOHU NABÍDNOUT? Když tuto otázku uslyšíte od èíšníka v dobré restauraci, kde víte, že svou práci bere opravdu vážnì a že mu na

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE

Odvodnění a dekomprese PRESTIGE INCON 5.11.2010 1 Odvodnění a dekomprese PRESTIGE 2 Odvodnění rámů Prestige 3 Dekomprese rámů Prestige 4 Odvodnění křídel Prestige 5 Dekomprese křídel Prestige 6 Odvodnění sloupků Prestige 7 Dekomprese

Více

Praktické øešení. (není nutný) a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Praktické øešení. (není nutný) a minimalizuje nerovnosti podlahy. Praktické øešení Sekèní vrata se montují za otvor gará e. Pojezdové kolejnice jsou vedeny do pravého úhlu. Díky tomuto øešení je mo né vyu ít celou hloubku gará e. Ideální øešení pro vytápìné gará e Dostateèná

Více

V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù

V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá, hnìdá (RAL

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE

SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE Tady se cítíme opravdu dobre. SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE Vítejte doma! Moderní vchodové dveře jsou reprezentativní vizitkou každého domu. Zajišťují bezpečnost a šetří energii. Vaše nové vchodové dveře

Více