Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411"

Transkript

1 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, Plzeň, tel.: , MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň VYPRACOVAL HIP - KONTROLOVAL ZODP. PROJEKTANT ZAKÁZKA A 1411 T. LÁVIČKA ING. ARCH. M. VACHUDA ING. ARCH. M. VACHUDA DOKUMENTACE DATUM PROJEKT 08/2011 NÁZEV VÝKRES Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA KOPIE POZNÁMKY FORMÁT 6 A4 MĚŘÍTKO DÍL B ČÁST ČÍSLO VÝKRESU

2 č.zak. A1411 SOU elektrotechnické, Vejprnická 56, Plzeň Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PROJEKT STAVBY A. B. TECHNICKÁ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA...1 B.1. Staveniště místo a objekt...2 B.1.1. Poloha, uspořádání a charakteristika...2 B.2. Výplně otvorů okna stávající...2 B.3. Bourací práce...2 B.4. Návrh úprav sestavy okenních pásů oken nových...2 B.4.1. Popis konstrukce a materiálů...3 Vnější povrchová úprava...3 B.5. Vliv úprav na životní prostředí...4 B.5.1. Řešení vlivu stavby a provozu na zdraví a na životní prostředí...4 B.5.2. Provádění úprav...4 B.5.3. Odpady...4 B.6. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi...5 1

3 B.1. Staveniště místo a objekt B.1.1. Poloha, uspořádání a charakteristika Výměna oken se uskuteční na objektu pavilon č. 7 uvnitř stávajícího areálu SOU elektrotechnického v Plzni. Pavilon je šestipodlažní, 1. NP se liší od ostatních podlaží umístěním vstupních a štítových dveří. Dále v 1.NP se nachází přístavek s odlišným typem oken. Okna v 1.NP v prostorách pokojů již byla v minulosti vyměněna za nové výplně do plastových rámů odpovídajících tepelně technickým předpisům. Ta budou zachována. Veškeré ostatní výplně otvorů je navrženo vyměnit. B.2. Výplně otvorů okna stávající Stávající okna jsou tříkřídlová, zdvojená, rozměrů 2 400/1 550 mm do dřevěných rámů. Meziokenní výpň tvoří vložky s plnou pevnou výplní s minimální tepelnou izolací, na vnějším povrchu je skleněná deska. Okna s vložkami tvoří souvislý pás výšky mm, parapet tvoří parapetní panely, výška uvnitř 890 mm. Tloušťka parapetního panelu je 280 mm, osazen je na stropní konstrukci a jeho ozub tvoří nadpraží okna v nižším podlaží. Okna jsou nyní osazena tak, že lícují s vnitřním povrchem parapetního panelu a jsou proto bez vnitřního parapetu. Opatřena jsou pouze parapetem vnějším, který tvoří klempířský prvek oplechování. Výjimku tvoří okna na schodišti. Tato jsou osazena do zdiva (panelu), bez meziokenních vložek. Jsou to okna jednotlivá. Vlastní okno je se šesti křídly, každé křídlo je vyklápěcí a otevíravé. Otevírání spodní řady křídel je nereálné s ohledem na pevně osazené ocelové zábradlí, kotvené z obou stran do zdiva ostění. Zábradlí je umístěno z vnitřní i vnější strany schodišťových oken a z bezpečnostních důvodů bude zachováno i po osazení oken nových. B.3. Bourací práce Před zahájením prací na úpravách nutno rozměry vyměňovaných okenních pásů i jednotlivých oken ověřit ve stavbě, teprve pak zadat výrobě. Bourací práce, sestávají z kompletního vyjmutí stávajících dřevěných oken ze stavby, odstranění meziokenních vložek, veškerých lišt, vnějšího oplechování a všech prvků na fasádě i uvnitř, které přímo souvisejí s výměnou oken. U oken jednotlivých je nutno po jejich odstranění začistit ostění, plochu parapetu i nadpraží. B.4. Návrh úprav sestavy okenních pásů oken nových Převážná část fasády je tvořena okenními pásy. Nová okna i meziokenní vložky jsou kotveny do parapetních panelů, u nadpraží budou osazeny do ozubu panelu. Veškeré spoje musí být provedeny dle technických podmínek výrobce a dodavatele oken, okna v otvoru musí být vyrovnána v obou směrech. Meziokenní vložka je použita tepelněizolační s minimální požární odolností EI30DP1. V 1.NP budou vyměněny vstupní dveře, dveře do chodby ve štítu budovy, okna na schodišti a v přístavku. Dveře budou osazeny do stávajících stavebních otvorů se začištěnými ostěními a nadpražími. Dveře ve štítu budou členěním i způsobem otevírání shodné s dveřmi stávajícími, budou však plastové, tepelněizolační s vlastnostmi dveří vnějších. Vstupní dveře budou asymetrické, se světlostí aktivního křídla minimálně 900 mm. Krajní díl vedle dveří bude rovněž prosklený, bude to pevná, prosklená výplň s parametry tepelněizolačními srovnatelnými s okny. Okna v přístavku rozměrů 2400/2370 mm budou mít členění dle stávajících. Otevírání oken je ztíženo osazením ochranných sítí unvitř tělocvičny. 2

4 B.4.1. Popis konstrukce a materiálů - Členění nových oken bude obdobné jako členění oken stávajících - Veškerá okna budou do plastových rámů v barvě bílé, okna budou třídílná, s klapačkou a sloupkem, otevíravá a vyklápěcí. Provedena budou tak, aby krajní křídla byla se shodným šířkovým rozměrem. Kování bude celoobvodové, ovládací prvky ze slitin lehkých kovů, zasklení tepelně izolačním dvojsklem čirým. - Parametry plastových oken: 5-ti komorový profil s uzavřenou výztuhou minimální šířka profilu 70 mm minimální vzduchová neprůzvučnost skla R w = 32 db, součinitelé prostupu tepla dle ČSN : pro sklo - max. U g = 1,1 Wm -2 K -1 pro rám a křídlo - max. U f = 1,25 Wm -2 K -1 barva profilů bílá RAL 9016 celoobvodové kování mikroventilace ve standardním provedení. - Meziokenní vložky Vnitřní opláštění desek MIV tvoří sádrokartonová deska, vnější opláštění je deska Cetris pro vnější použití, obvodové opláštění deska sádrokartonová a deska Cetris pro vnější použití a deska sádrokartonová, vnitřní tepelná izolace je PUR pěna nebo deska z minerálních vláken. Součinitel prostupu tepla alespoň 0,224 0,268, zvuková izolace konstrukce MIV musí být minimálně 32 db, srovnatelně s neprůzvučností oken. Kotvení MIV musí být minimálně ve čtyřech kotevních bodech. Protipožární MV obsahují ve své skladbě desku Promatexon A na vnitřním opláštění a desku Promatect H na vnějším a obvodovém opláštění. Vnější povrchová úprava Vnější povrchová úprava vychází z předpokladu, že u MIV bude dodržen požadavek na součinitel prostupu tepla. Navržen je nátěrový systém StoColor Crylan. Nátěr je prováděn přímo ve výrobně, použit bude světlý odstín. Bude proveden nový vnější parapet (klempířská úprava) v okenních pásech průběžný, s rozdílnými rozvinutými šířkami u oken a u meziokenních vložek. Vždy bude přesah oplechování s okapničkou přes líc parapetního panelu 40 mm. Vnitřní povrchová úprava Vnitřní povrchová úprava bude provedena běžným vymalováním interierovou barvou, bude provedeno po montáži oken. Stávající vnitřní příčky objektu jsou umístěny tak, že směřují do osy meziokenní vložky. Vycházíme z předpokladu, že ani nyní nejsou meziokenní vložky a hrana vnitřní příčky nikterak propojeny. Po osazení okenních pásů a pohledové vodorovné krycí lišty bude styk mezi stávající příčkou a vložkou vyplněn montážní PUR pěnou a z obou stran překryt pohledovou svislou lištou po celé délce styku. 3

5 B.5. Vliv úprav na životní prostředí B.5.1. Řešení vlivu stavby a provozu na zdraví a na životní prostředí Výměna oken včetně parapetů a dokompletace pásů nepředstavuje žádný negativní dopad na životní prostředí v okolí. Touto výměnu dojde ke zkvalitnění stavby a jejího vzhledu. B.5.2. Provádění úprav Výměna oken bude prováděna specializovanou firmou, vybranou ve výběrovém řízení, která je pro tyto práce vybavena. Předpokládá se, že výměna oken bude prováděna z vnitřku budovy s případným použitím vnější závěsné plošiny pouze v případě nutnosti. Vždy musí být pracovníci vybaveni bezpečnostními pásy se zajištěním proti pádu a dodržovat pravidla, závazná pro provedení prací ve výškách. Proti pádu musí být zajištěny i vyměňované prvky, materiál a nářadí. B.5.3. Odpady Hospodaření s odpady se musí řídit ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a ostatními prováděcími předpisy týkající se nakládání s odpady. Pokud se na stavbě vyskytnou jiné odpadové ma teriály, musí být zneškodněny na určených místech. S odpady z provádění stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a s jeho prováděcími předpisy v platném znění. Odpady budou zařazovány podle druhů a kategorií a bude s nimi nakládáno odděleně. Přednostně využívat, příp. odstraňovat odpady budou pouze k tomu podle uvedeného zákona oprávněné osoby. Odpady, vzniklé na této stavební akci budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle 12 odst. 3, 4 zákona č. 185/2001 Sb.) a při shromažďování odpadů budou dodrženy povinnosti dle 5 vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Během stavby bude vedena evidence o odpadech a způsobu nakládání s nimi. Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. Odpady vznikající při úpravách Při výměně oken budou vznikat např. odpady uvedené v následující tabulce. Původce, v tomto případě stavební firma provádějící úpravy, musí zajistit jejich další využití, příp. zneškodnění. Č. odpadu Název odpadu Odstranění Dřevo Sklo Plast Sklo, plasty a dřevo znečištěné nebezpečnými látkami obaly od barev, laků, těsnících hmot Likvidace odbornou firmou Směs kovů Směsný komunální odpad Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Likvidace odbornou firmou Další stavební činnost bude zahrnovat vznik odpadů z obalů, převážně plastových a dřevěných, plastové, skleněné a plechové obaly od těsnících hmot, atd. Odpadové a zbytkové hmoty se budou likvidovat nabídkou k recyklaci. Ostatní hmoty obaly od barev, atd. dočasným skladováním v kontejneru na stavbě a následným odvozem firmou, způsobilou s nakládáním s odpady (např. Rumpold, Reo Depona, aj.) 4

6 B.6. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Zhotovitel stavby je povinen respektovat platné předpisy bezpečnosti práce, zejména zákon 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména: 1. nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 2. nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 3. nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 4. nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. Nutno dodržet při zajištění bezpečnosti stavby a pracovníků, ustanovení vyhlášky č. 601/2006 Sb. - viz současné platné znění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zaměstnavatel, který jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Pro provedení úprav budou použity jen takové materiály, které splňují technické požadavky nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. Veškerá zařízení, použitá ve stavbě musí odpovídat technickým podmínkám dodavatele zařízení a musí být kompletní a plně funkční Práce ve výškách musí být jištěna bezpečnostním opatřením pro kolektivní nebo osobní zajištění pracovníků, zajištění proti pádu předmětů a materiálu a dále musí být zajištěn prostor pod místem práce ve výšce a jeho okolí. Plzeň, 08 / o T. Lávička 5

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ Výpis dveří, oken a vnějších KOPIE parapetů A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1

FAMFULÍKOVA 1131-1139, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F.1 MCT-RR spol. s r.o., Pražská 6, 02 2 Praha 0 - Hostivař, e-mail : info@mct-rr.cz FAMFULÍKOVA 3-39, PRAHA 8 - ĎÁBLICE obsah části F. F.-TZ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.-S SPECIFIKACE HLAVNÍCH OPATŘENÍ F.- F.-2 F.-3

Více

D.1.1a Technická zpráva

D.1.1a Technická zpráva Číslo zakázky: 2013_027 D.1.1a Technická zpráva Rekonstrukce pavilonů Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Most, o.z. Včetně optimalizace vnitřních prostor Datum: 12/2013 Zpracoval: Oswald Michal JT consulting

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE. 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Použité podklady a průzkumy TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Použité podklady a průzkumy - snímek z katastrální mapy - konzultace a technické porady s investorem a uživatelem

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Architektonicko-stavební řešení 1 OBSAH: dle vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb STRUKTURA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 3 TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 a)

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4

1c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch... 4 BSAH: 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTNICKÉ A STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 1a) Zhodnocení staveniště, popis stávajícího stavu... 3 1b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících...

Více

Průvodní a Technická zpráva

Průvodní a Technická zpráva Dokumentace pro vybudování dělící polopříčky mezi lůžkovým oddělením a Charvátovým sálem ve 2.NP pavilonu B1, U nemocnice 1, Praha 2 Průvodní a Technická zpráva HLAVNÍ SEZNAM PŘÍLOH Obsah: A.Průvodní zpráva

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ CHVÁTAL Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Bílovecká 2411/1, Opava 746 01 IČ: 121 24 036, autorizace ČKA č.1513 AKCE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OKEN MÍSTO

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY pro výběrové řízení na dodavatele projektu Zlepšení tepelně-technických vlastností haly Ostrava-Vítkovice II. Společnost Chválkovické sklady Olomouc a.s. vypisuje

Více

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1983. Objekt má 8 nadzemních podlaží

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 332 AŽ 337 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Ralsko Ploužnice č.p. 332 až 337 st.p.č. 56/1-4, 57/1-4, 58/1-4 Investor : Město Ralsko Projektant

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011

Aspect Design s.r.o. Wuchterlova 566/7, Praha 6, tel. 233 324 741, fax. 233 324 715 aspectdesign@aspectdesign.cz zak. č. A012011 F.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽADAVKY NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ DLE TEPELNÉHO AUDITU nová okna Uw 0,85-0,90 W/m2K nové dveře Ud 1,5 W/m2K výkladce Ud 1,5 W/m2K zateplená vrata U 1,2 W/m2K lehký plášť U 0,24-0,25 W/m2K

Více

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby

BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Projektová dokumentace pro provádění stavby Název akce : BENEKOV VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ HALA Místo stavby : Areál firmy BENEKOV, Masarykova 402, 793 12 Horní Benešov Investor : Leopold Benda BENEKOV, Luhy 119, 793 12 Horní Benešov Projektant : Atelier

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více