PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM:

2 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV je souborem typových reportů, jež je žádoucí získávat z dat evidovaných o projektech v resortním projektovém úložišti, které je v současné době realizováno prostřednictvím technologie Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS). Dokument obsahuje takové typy reportů, které efektivně podpoří procesy projektového řízení v rámci MPSV a umožní vedoucím pracovníkům pravidelně či na vyžádání získávat manažerský přehled o stavu jednotlivých projektů či průřezově o stavu více projektů zároveň. Dokument obsahuje pouze takové reporty, které je možné s odpovídajícím nástrojem (získaným z VŘ) vytvářet nad datovými strukturami MOSS. Tyto reporty byly identifikovány po konfrontaci požadavků odboru 14 s technologickými omezeními MOSS jakožto maximální možný kompromis, který byl po konzultacích potvrzen zástupcem odboru 13 MPSV. Tento dokument je výstupem zpracovávání Metodiky projektového řízení a slouží jako podklad pro rozhodnutí, jakým způsobem bude v rámci MPSV realizováno automatizované reportování o stavu projektů. Následně jako podklad pro výběrové řízení, v rámci kterého bude vybudován reportovací nástroj, jenž se dokáže napojit na datové struktury MOSS a z těchto dat generovat na vyžádání reporty pomocí předdefinovaných vizuálních šablon. Podmínkou VŘ je, že nástroj bude ve vlastnictví MPSV, aby případně v dalším období bylo možno pokračovat v rozšiřování reportování. 1.1 Vazba tohoto dokumentu na metodiku řízení projektů Dokumenty Obecná metodika řízení projektů i Podrobná metodika řízení projektů obsahují definici procesu 2.7 Reporting o stavu realizace projektu. Tento proces popisuje způsob reportování o projektu v rámci jeho běžného řízení a uživatelé status reportů, které během tohoto procesu vznikají, jsou zejména osoby s definovanými rolemi v daném projektu. Status report může být v případě potřeby předkládán i vedoucím pracovníkům MPSV, avšak vždy jako procesní krok plynoucí z metodiky řízení projektů. Tento dokument Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV naproti tomu definuje reporty, které budou využívat vedoucí pracovníci MPSV, kteří si tyto reporty mohou kdykoliv vyžádat (či sami zobrazit) pro potřeby vykonávání své řídící funkce, bez vazby na metodiku řízení projektů. V dokumentu jsou uvedeny aktuálně vedením MPSV poptávané reporty a je možné, že v budoucnu se požadavky na agregované reporty budou vyvíjet nebo měnit (např. rozšiřovat). Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 2 / 12

3 2 PŘÍKLADY REPORTŮ Tato kapitola obsahuje reporty, které je možné s odpovídajícím nástrojem vytvářet nad existujícími datovými strukturami Projektového úložiště (MOSS). Reporty v této kapitole předpokládají tyto existující zdroje dat: Tzv. karta projektu, která se v rámci Projektového úložiště eviduje pro každý projekt, Seznam úkolů, které se v rámci Projektového úložiště evidují pro každý projekt. Všechny uvedené příklady reportů pracují s takovými typy vstupních dat, aby bylo možné reporty vytvořit běžnými SQL dotazy (tedy zejména s datovými poli číslo, číselník, datum, případně řádek textu). Karta projektu Níže je uvedena struktura Custom Listu, ve kterém jsou na Projektovém úložišti evidovány karty projektů (metadata o projektech). Evidovaný údaj Číslo Reg. č. projektu Název projektu Stručný obsah projektu Aktuální stav projektu Posl. změny Právní akty Rizika projektu Milníky v projektu Stav projektu Operační program Specifikace oblasti podpory Rozpočet Vyčerpáno Proplaceno poskytovatelem dotace Pracovní prostor Projektový manažer Kontaktní osoba nebo skupina Zahájení realizace Ukončení realizace Typ údaje číselník: Nezahájeno / Aktivní / Podstatná změna / Ukončeno číselník: IOP / OP LZZ / Interní / Tech. Asistence Číslo Číslo Číslo URL odkaz položka z adresáře Datum Datum Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 3 / 12

4 Příjemce podpory Kontakt Gestor projektu Pobočka ÚP Dodavatel POE Příkazce operace Výstupy projektu Kategorie číselník: IT / Zaměstnanost / Modernizace institucí / Support projekt / Podpora rodiny / Jiné Seznam úkolů u projektu Níže je uvedena struktura evidence úkolů u projektu na Projektovém úložišti. Evidovaný údaj Číslo Datum zadání Popis úkolu Odpovědná osoba Stav úkolu Způsob řešení úkolu Termín splnění Typ údaje Číslo Datum číselník: Nezahájeno / Zahájeno / Rozpracováno na 25% / Rozpracováno na 50% / Rozpracováno na 75% / Odloženo / Zrušeno / Dokončeno Datum Poznámka: každý projekt má právě jednu kartu projektu a ke každému projektu je evidován libovolný počet úkolů. Karta projektu a úkoly jsou tedy v relační vazbě 1:N. Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 4 / 12

5 2.1 Přehled čerpání rozpočtů projektů podle zdroje financování Smyslem tohoto reportu je poskytnout rámcový průřezový pohled napříč všemi projekty na stav čerpání projektových rozpočtů, které jsou pro lepší přehlednost rozděleny podle zdroje financování. Čerpání je uvedeno jak v absolutních hodnotách, tak procentuálně a dále pro každý zdroj financování jsou uvedeny souhrnné absolutní i procentuální hodnoty čerpání finančních prostředků. Jedná se o report, jehož vstupními daty jsou karty projektů. Vytištěno dne: Zdroj financování Reg. č. projektu Název projektu Rozpočet (tis. Kč) Čerpáno (tis. Kč) % IOP Projekt A % Projekt B % Projekt C % IOP celkem % OP LZZ Projekt D % Projekt E % Projekt F % OP LZZ celkem % Interní Projekt G % Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 5 / 12

6 Projekt H % Projekt I % Interní celkem % Tech. asistence Projekt J % Projekt K % Projekt L % Tech. asistence celkem % Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 6 / 12

7 2.2 Přehled rozpracovanosti úkolů v projektech Smyslem tohoto reportu je poskytnout rámcový průřezový pohled napříč všemi projekty na stav plnění úkolů u jednotlivých projektů, přičemž tento stav je definován nejen statusem a procentuálním plněním, ale pro lepší přehlednost je též signalizován obvyklými manažerskými barvami (zelená V POŘÁDKU, červená PROBLÉM). V reportu je porovnáváno aktuální datum (datum vytištění) s termínem úkolu a pokud je aktuální datum pozdější než termín úkolu a zároveň není úkol dokončen, je doplněn stav Po termínu. Pokud byl úkol zahájen, či je na určité procento rozpracován a není po termínu, je doplněn stav Rozpracováno. Pokud úkol nebyl zahájen a není po termínu, je doplněn stav Nezahájeno. Další stavy mohou být Odloženo, Zrušeno a Dokončeno. Úkoly s poznámkami jsou vyznačeny barevně podle Stavu úkolu. U každého úkolu (pouze u stavů Rozpracováno, Dokončeno a Po termínu pokud byl úkol zahájen) je dále uveden popis způsobu řešení úkolu. Jedná se o report, jehož vstupními daty jsou karty projektů a seznamy úkolů u projektů. Tyto dvě tabulky jsou v relační vazbě 1:N. Vytištěno dne: Reg. č. projektu Název projektu Úkol Termín Stav úkolu Stav plnění Řešení úkolu Projekt A Úkol A1 Nezahájeno 0% Úkol A2 Rozpracováno 15% Text řešení úkolu Úkol A3 Rozpracováno 75% Text řešení úkolu Úkol A4 Dokončeno 100% Text řešení úkolu Úkol A5 Po termínu 15% Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 7 / 12

8 Text řešení úkolu Úkol A6 Po termínu 0% Projekt A Průměrná rozpracovanost úkolů 34% Projekt B Úkol B1 Úkol B2 Odloženo Zrušeno Úkol B3 Po termínu 90% Text řešení úkolu Úkol B4 Rozpracováno 80% Text řešení úkolu Úkol B5 Rozpracováno 71% Text řešení úkolu Projekt B Průměrná rozpracovanost úkolů 80% Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 8 / 12

9 2.3 Přehled projektů podle data ukončení Smyslem tohoto reportu je poskytnout rychlý pohled na blížící se termíny ukončení projektů ve vztahu s průměrnou rozpracovaností jejich úkolů. Cílem je upozornit na projekty, jejichž rozpracovanost je neadekvátní vzhledem k blížícímu se termínu ukončení projektu a u nichž hrozí, že by práce pokračovaly i po tomto termínu. Takové projekty jsou opět pro lepší přehlednost vyznačeny barevně (červená PROBLÉM). Report obsahuje prostý přehled projektů (jejich registrační čísla a názvy) seřazený vzestupně podle termínu ukončení projektu. Na prvních místech seznamu jsou tedy projekty, které končí nejdříve. U každého projektu je dále uvedena průměrná rozpracovanost jeho úkolů (stejný údaj jako v předchozím reportu) a pokud do termínu ukončení projektu zbývá méně než měsíc a zároveň rozpracovanost úkolů je nižší než 95%, záznam je vyznačen červenou barvou. Jedná se o report, jehož vstupními daty jsou karty projektů a seznamy úkolů u projektů. Tyto dvě tabulky jsou v relační vazbě 1:N. Reg. č. projektu Vytištěno dne: Název projektu Rozpracovanost úkolů Termín ukončení Projekt A 34% Projekt B 58% Projekt C 27% Projekt D 10% Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 9 / 12

10 2.4 Aktuální stavy projektů Smyslem tohoto reportu je poskytnout rámcový průřezový pohled napříč všemi projekty na aktuální stav dění ve všech projektech. Obsahem tohoto reportu jsou slovní popisy stavu projektů, které vyplňují projektoví manažeři. Jedná se o report, jehož vstupními daty jsou karty projektů. Vytištěno dne: Reg. č. projektu Název projektu Aktuální stav Začátek a konec projektu Projekt A Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Projekt A Projekt B Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Projekt B Projekt C Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Slovní popis aktuálního stavu projektu od projektového manažera. Projekt C Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 10 / 12

11 2.5 Četnost aktualizací informací o projektech Smyslem tohoto reportu je poskytnout rámcový průřezový přehled napříč všemi projekty o tom, zda a jak pravidelně jsou aktualizovány informace o projektech projektovými manažery. Bez pravidelné aktualizace těchto informací totiž žádný z reportů v tomto dokumentu nemůže vzniknout, případně nebude mít správnou vypovídající hodnotu. V reportu je zjišťováno, kdy a ve kterých polích karty (metadat) projektu docházelo ke změnám. Jinými slovy jak často odpovědná osoba aktualizuje informace o projektu. U každého projektu je pak spočítána průměrná četnost (ve dnech) provádění změn v kartě projektu. Pokud je tato četnost vyšší než 7, je vyznačena červenou barvou (k aktualizacím informací by totiž mělo docházet minimálně jednou týdně). Jedná se o report, jehož vstupními daty jsou karty projektů a jejich přístupový log. Vytištěno dne: Reg. č. projektu Název projektu Datum aktualizace Aktualizované informace Začátek a konec projektu Projekt A Aktuální stav projektu Vyčerpáno Posl. změny Právní akty Rizika projektu Milníky v projektu Stav projektu Projekt A Průměrná četnost provádění změn v kartě projektu (ve dnech) 8 Projekt B Posl. změny Posl. změny Aktuální stav projektu Posl. změny Aktuální stav projektu Vyčerpáno Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 11 / 12

12 Posl. změny Právní akty Rizika projektu Milníky v projektu Stav projektu Projekt B Průměrná četnost provádění změn v kartě projektu (ve dnech) 2 Popis reportů potřebných pro sledování stavu a vývoje projektů MPSV 12 / 12

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového v resortu MV Centrální podpora projektového projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s. 7. 11. 2012 Seznam procesů

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ PRO ROZVOJ MÍSTNÍ ROZV Národní orgán Národní pro koordinaci orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO PUBLICITU A KOMUNIKACI EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy

Architektura řízení v návaznosti na IT systémy Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Architektura řízení v návaznosti na IT systémy 11. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 7 1.1

Více

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57

Specifikace SS moduly doplňující elektronický systém spisové služby (viz. poskytnuté smlouvy a objednávky, dodavatel Hejný) počet uživatelů 57 Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vážení, na základě Vaší žádosti, která byla Radě pro rozhlasové a televizní vysílání doručena dne 23. dubna 2013, Vám

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH

NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH NEBOJME SE ŽÁDOSTI 2 aneb VÝZVA OP LZZ Č. 40 PRO VZDĚLÁVÁNÍ V egon CENTRECH 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Od 6. dubna 2009 platí výzva operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 40 pro předkládání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více