Zápis ze 17. jednání Rady města Dobříše ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 17. jednání Rady města Dobříše ze dne"

Transkript

1 Zápis ze 17. jednání Rady města Dobříše ze dne Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Vystyd, MPA, JUDr. Jaroslav Musil, Bc. Radek Řechka Ing. Bc. Helena Pekaríková Hosté: a) schůzi zahájil a řídil starosta města b) při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů RM c) přítomným členům RM byl starostou města předložen níže uvedený návrh programu 1. Program jednání Rady města Dobříše USNESENÍ č. 1/17/2018/RM s c h v a l u j 1. Program jednání Rady města Dobříše 2. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky Informace o záměru zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Stavební úpravy objektu Papežanky Dobříš 4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na akci: IE Dobříš- ul. Bořivojova - Pionýrů - ČEZ, a.s. 5. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č.p. 75, Dobříš, dohodou 6. Revokace usnesení 2/16/2018/RM ze dne Smlouva o výpůjčce - betonové překážky ze skateparku 8. Vyhodnocení veřejné zakázky - kamerový systém s dotací 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č.p. 106, Dobříš 1

2 10. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě - vybavení kuchyně 5. MŠ Dobříš 11. Harmonogram oprav místních komunikací pro II. pololetí roku DOKAS Dobříš, s.r.o. - svoz TKO nakládání s odpady a spolupráce s obcemi ORP Dobříš 13. Smlouva o pronájmu mobilního WC na akci "Zábavné odpoledne s IZS" 2. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky USNESENÍ č. 2/17/2018/RM p r o j e d n a l a a d o p o r u č u j e k e s c h v á l e n í zastupitelstvu města střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2019 až Informace o záměru zadání veřejné zakázky malého rozsahu - Stavební úpravy objektu Papežanky, Dobříš USNESENÍ č. 3/17/2018/RM b e r e n a v ě d o m í informaci o záměru zahájení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se Směrnicí města č.4/2016 o zadávání veřejných zakázek na "Stavební úpravy objektu Papežanky, Dobříš" Termín: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na akci: IE Dobříš- ul. Bořivojova - Pionýrů - ČEZ, a.s. USNESENÍ č. 4/17/2018/RM smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Dobříš, IČ , se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako budoucím povinným a ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, jako budoucím oprávněným, jejímž předmětem je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na budoucích služebných pozemcích, a to parc. č. 2693, parc. č. 1254/1, parc. č. 2694, parc. č. 2695, parc. č v k. ú. a obci Dobříš, lokalita ulic Bořivojova - Pionýrů. Termín: Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v č.p. 75, 2

3 Dobříš, dohodou USNESENÍ č. 5/17/2018/RM ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužící podnikání uzavřenou dne mezi městem Dobříš, IČ se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako pronajímatelem a GENERAL REALITY a.s., IČ , se sídlem Václavské nám. 807, Praha 1, jako nájemcem, jejímž předmětem je užívání nebytového prostoru - místnosti č.1.2 v č.p. 71, Dobříš, a to dohodou k Termín: Revokace usnesení 2/16/2018/RM ze dne USNESENÍ č. 6/17/2018/RM r e v o k u j e v plném rozsahu usnesení přijaté Radou města Dobříše dne /RM č. 2/16/2018/RM, tj. ukončení nájemního vztahu výpovědí bez výpovědní doby k s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, Dobříš, jako nájemnicí bytu č. 2 (1+0) v budově č. p. 106, neboť uhradila dlužné nájemné i náklady za služby spojené s užíváním bytu. 7. Smlouva o výpůjčce - betonové překážky ze skateparku USNESENÍ č. 7/17/2018/RM smlouvu o výpůjčce, mezi městem Dobříš, IČ se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako půjčitelem a panem Radkem Šiškou, IČ se sídlem Za Branou 999. Dobříš, jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je vypůjčení movitých věcí, a to betonových překážek umístěných na pozemku parc. č. 348/122 v k. ú. Dobříš, lokalita V Lipkách, Dobříš - skatepark. Termín: Vyhodnocení veřejné zakázky - kamerový systém s dotací USNESENÍ 8/17/2018/RM s o u h l a s í se závěry hodnotící komise a jako vítězenou nabídku určuje od účastníka T-Technology s.r.o. Roudnice nad Labem, Třebízského 251, IČ: , který splnil všechna požadovaná kritéria výzvy a podal nejnižší nabídkovou cenu ve výši ,80 Kč bez DPH. 3

4 USNESENÍ 9/17/2018/RM smlouvu o dílo mezi Městem Dobříš, Mírové náměstí 119, IČ: a dodavatelem T- Technology s.r.o., Roudnice nad Labem, Třebízského 251, IČ: ve výši ,80 Kč bez DPH. Termín: Zodpovídá: Městská policie 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 106, Dobříš USNESENÍ č. 10/17/2018/RM uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Dobříš, IČ se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako pronajímatelem a Martinem Machkem, IČ , se sídlem Konšelská 995/3, Praha 8, jako nájemcem, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu. Termín: Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - vybavení kuchyně 5. MŠ Dobříš USNESENÍ č. 11/17/2018/RM dodatek č. 1 ke kupní smlouvě mezi InterGast a.s., IČ: , Na Vinobraní 1792/55, Praha 10 jako prodávajícím a městem Dobříš, IČ: , Mírové náměstí 119, Dobříš, jako kupujícím, ve věci záměny varné plochy u dodávaného sporáku pro 5. MŠ. Termín: Harmonogram oprav místních komunikací pro II. pololetí roku 2018 USNESENÍ č. 12/17/2018/RM předložený harmonogram oprav místních komunikací v Dobříši pro II. pololetí roku Termín: DOKAS Dobříš, s.r.o. - svoz TKO nakládání s odpady a spolupráce s obcemi ORP Dobříš USNESENÍ č. 13/17/2018/RM 4

5 u k l á d á jako jediný společník, v působnosti valné hromady společnosti DOKAS Dobříš, IČ se sídlem Na Chmelnici 455, Dobříš, jednateli společnosti, v souvislosti s vyjádřením většiny obcí z ORP Dobříš, vypracovat ekonomickou rozvahu pro rok 2019 pro segment nakládání s odpady s cílem splnění kritérií zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, a to i s případným návrhem omezení činností pro ostatní odběratele a rozšířením činností pro veřejného zadavatele město Dobříš tak, aby byl dodržen požadovaný poměr zakázek 80%/20%, vše v termínu nejpozději do do hodin k rukám tajemníka MěÚ Dobříš. Zároveň rada města potvrzuje záměr nadále vykonávat prioritně činnosti související s nakládáním s odpady pro město Dobříš a obce ORP Dobříš, které o tuto službu prostřednictvím společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o. projevily zájem. 13. Smlouva o pronájmu mobilního WC na akci "Zábavné odpoledne s IZS" USNESENÍ č. 14/17/2018/RM nájemní smlouvu mezi městem Dobříš, Mírové náměstí 119, Dobříš, IČ , jako nájemcem a EUROPLOTY s. r. o, Hluboš 201, IČ , jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem 2 ks mobilních WC na akci Zábavné odpoledne se složkami IZS, která se uskuteční dne na hřišti MFK Dobříš. Zapsal : Bc. Radek Řechka Ověřili : Mgr. Stanislav Vacek, MPA starosta města Mgr. Petra Neubergerová místostarostka města 5

Zápis z 15. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 15. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 15. jednání Rady města Dobříše ze dne 24. 7. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Markéta Čermáková, MBA, JUDr. Jaroslav Musil,

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne 30. 10. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne 9.1.2018 Přítomni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová (do bodu č. 3), MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis ze 7. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis ze 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 3. 4. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada (od bodu 10), Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek

Více

Zápis z 6. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 6. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 6. jednání Rady města Dobříše ze dne 4. 3. 207 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Radek Vystyd, MPA

Více

Zápis z 20. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 20. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 20. jednání Rady města Dobříše ze dne 18.9.2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová (od bodu č. 17) Ing. Bc. Helena Pekaríková, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Radek

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 14. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 14. jednání Rady města Dobříše ze dne 10. 7. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Vystyd, JUDr. Jaroslav

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne 3. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Řechka, Radek Vystyd, Ing.

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 18. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 18. jednání Rady města Dobříše ze dne 22. 8. 2017 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Zápis z 8. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 8. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 8. jednání Rady města Dobříše ze dne 17.4.2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Vystyd, MPA,

Více

Zápis z 22. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 22. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 22. jednání Rady města Dobříše ze dne 2.10.2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Zápis z 20. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 20. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 20. jednání Rady města Dobříše ze dne 14. 9. 2017 Přítomni: Omluveni: Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Vystyd, MPA, Bc.

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 15. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 15. jednání Rady města Dobříše ze dne 27. 08. 2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, Mgr. Jan Bláha, RNDr. Jiří Kastner, Ing. Bc. Helena Pekaríková (od bodu č. 4),

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 12. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 12. jednání Rady města Dobříše ze dne 03. 06. 2015 Přítomni: Mgr. Stanislav Vacek, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Řechka,

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 10. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 10. jednání Rady města Dobříše ze dne 9.5.2017 Přítomni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová (do bodu č. 15) MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Radek Vystyd,

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 21. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 21. jednání Rady města Dobříše ze dne 26. 9. 2017 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová (přítomna jednání do bodu 6 včetně a od bodu 13), MUDr. Stanislav Holobrada

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne 1 Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne 9. 1. 2019 Přítomni: Omluveni: Bc. Jana Vlnasová, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Jaroslav Melša, Ing. Václav Bálek, Ing. Pavel Svoboda, Ing.

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne 25.4.2017 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 1. jednání Rady města Dobříše ze dne 07. 01. 2015 Přítomni: Mgr. Stanislav Vacek, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Řechka, Radek Vystyd, Ing. Bohumila

Více

Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne 20. 6. 2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš

Více

Zápis z 23. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 23. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 23. jednání Rady města Dobříše ze dne 16. 10. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Zápis z 27. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 27. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 27. jednání Rady města Dobříše ze dne 19.12.2017 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada (od bodu č. 9), Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing.

Více

Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 9. jednání Rady města Dobříše ze dne 21. 05. 2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, Mgr. Jan Bláha, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Ing. Bohumila Budková RNDr. Jiří Kastner,

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 10. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 10. jednání Rady města Dobříše ze dne 15. 5. 2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Ing. Markéta Čermáková,

Více

Zápis z 28. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 28. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 28. jednání Rady města Dobříše ze dne 02.09.2019 Přítomni: Omluveni: Bc. Jana Vlnasová, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jitka Urbanová, Ing. Václav Bálek, Ing. Pavel Svoboda, Miroslav Sochor, Mgr. Jaroslav

Více

Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne 26. 6. 2018 Přítomni: Omluven: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Bc. Helena Pekaríková,

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 3. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 3. jednání Rady města Dobříše ze dne 31.1.2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Markéta Čermáková,

Více

Zápis ze 7. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis ze 7. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis ze 7. jednání Rady města Dobříše ze dne 5. 4. 2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Zápis z 5. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 5. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 5. jednání Rady města Dobříše ze dne 13.3.2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega,

Více

Jednání Rady města Broumov č. 70 ze dne 24. dubna 2017

Jednání Rady města Broumov č. 70 ze dne 24. dubna 2017 Jednání Rady města Broumov č. 70 ze dne 24. dubna 2017 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 11. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 11. jednání Rady města Dobříše ze dne 20. 05. 2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Řechka, Radek

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis ze 4. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis ze 4. jednání Rady města Dobříše ze dne 22. 2. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Radek Vystyd,

Více

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 79. schůze Rady města Rychvald, dne 19. 06. 2017 Kontrola usnesení 79/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 79/2. Rada města b e

Více

Zápis z 26. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 26. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 26. jednání Rady města Dobříše ze dne 18.12.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, Mgr. Ivana Lenerová, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Šárka Krůtová, DiS. Mgr. Jan Bláha,

Více

Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne 16. 6. 2011 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, Mgr. Jan Bláha, PhDr. Jan Bureš, Ph.D., Ing. Martin Musil, Ing. Bohumila Budková RNDr.

Více

Zápis z 8. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 8. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 8. jednání Rady města Dobříše ze dne 11.4.2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš

Více

Zápis ze 4. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis ze 4. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis ze 4. jednání Rady města Dobříše ze dne 14. 2. 2017 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Markéta Čermáková,

Více

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno

171/2018 Prodej p. p. č. 727 v k. ú. Velké Březno U S N E S E N Í 75. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 20. 8. 2018 od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michal Kulhánek, Ing. Mgr. Michal Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl

Více

Zápis z 19. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 19. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 19. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 8. 2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš

Více

Zápis z 11. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 11. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 11. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 5. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Ing. Tomáš

Více

Zápis z 26. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 26. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 26. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2018 Přítomni: Omluveni: Bc. Jana Vlnasová, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Jaroslav Melša, Ing. Pavel Svoboda, Ing. Václav Bálek, Ing.

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 14. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 14. jednání Rady města Dobříše ze dne 26. 06. 2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, Mgr. Jan Bláha, Ing. Martin Musil, Mgr. Ivana Lenerová, Ing. Bohumila Budková RNDr.

Více

Zápis z 18. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 18. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 18. jednání Rady města Dobříše ze dne 08. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, Mgr. Jan Bláha, Ing. Bc. Helena Pekaríková RNDr. Jiří Kastner, Ing. Martin Musil,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 64. schůze ZÁPIS USNESENÍ 18. KVĚTNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 64. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni:

Více

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í

37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 37. U S N E S E N Í ze dne 24. října 2011 832/2011 RM d o p o r u č u j e ZM s c h v á l i t podání žádosti o finanční podporu v rámci výběrového řízení dotačního

Více

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

31. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 31. schůze Rady města Rychvald, dne 29. 07. 2019 Kontrola usnesení 31/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z komisí RM 31/2. Rada města b e r e n a

Více

Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016

Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016 Jednání Rady města Broumov č. 48 ze dne 18. července 2016 Přítomni: Omluvena: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková,

Více

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

59. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 59. schůze Rady města Rychvald, dne 03. 10. 2016 Kontrola usnesení 59/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 59/2. Rada města b e

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 3. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 3. jednání Rady města Dobříše ze dne 8. 2. 2018 Přítomni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová (od bodu č. 6), Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Radek Vystyd, MPA,

Více

Zápis z 27. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 27. jednání Rady města Dobříše ze dne 1 Zápis z 27. jednání Rady města Dobříše ze dne 17. 12. 2018 Přítomni: Omluveni: Bc. Jana Vlnasová, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jitka Urbanová, Ing. Ivo Salcman (ohlásil pozdější příchod, přítomen od bodu

Více

USENSENÍ z 12. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USENSENÍ z 12. schůze Rady města (RM) dne od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USENSENÍ z 12. schůze Rady města (RM) dne 20.06.2018 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing. Jan Landa,

Více

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

60. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 60. schůze Rady města Rychvald, dne 24. 10. 2016 Kontrola usnesení 60/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc listopad 2016 60/2. Rada

Více

Zápis z 135. zasedání rady města

Zápis z 135. zasedání rady města Zápis z 135. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: 14.11.2017 od 08.00 hod Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kabelu

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018 I. Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018.

1353/81/RM/2018 Hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018 I. Rada města bere na vědomí zprávu o hodnocení činnosti KD a knihovny za rok 2018. Rada města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 81. schůze Rady města Štramberka, která se konala dne 30.10.2018 1352/81/RM/2018 Hodnocení turistické sezóny 2018 Hodnotící zprávu cestovního ruchu pro rok 2018

Více

Zápis z 12. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 12. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 12. jednání Rady města Dobříše ze dne 12. 6. 2018 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Bc. Helena

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu.

č. 420 Rada města schvaluje uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu škody mezi městem Česká Třebová a manželi K. a V. P. v textu dle návrhu. č. 418 Rada města souhlasí se stavbou oplocení části pozemku 559/98, který sousedí s pozemkem ppč. 3791/3, vše v katastrálním území a obci Česká Třebová, ve vlastnictví města. č. 419 Rada města souhlasí

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 23/2017 konané dne 13. prosince 2017 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda, tajemník MěÚ

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Souhrn usnesení z 2. jednání rady města, konané dne 24.01.2018 v 16:00 hod., zasedací místnost MěÚ Přítomni: Radim Šimáně, Václav Grűnwald,

Více

Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 13. jednání Rady města Dobříše ze dne 24. 5. 2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, Mgr. Jan Bláha, PhDr. Jan Bureš, Ph.D., Ing. Bohumila Budková RNDr. Jiří Kastner,

Více

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019

Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 Výpis z usnesení 14. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 15. srpna 2019 1/ Kontrola usnesení 14/107 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozbory hospodaření příspěvkových organizací

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20.03.2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 54/2018 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří stanovit v souladu s ust. 67 a 68 zákona

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 2. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 2. jednání Rady města Dobříše ze dne 23.1.2018 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada (od bodu č. 9), Ing. Markéta Čermáková, MBA, Radek

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn.

U S N E S E N Í. 72. schůze Rady města Krnova, konané dne ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov. čísl. usn. KRNOMK-40598/2018smid Rada města KRNOVA SM 072/18/Sm U S N E S E N Í 72. schůze Rady města Krnova, konané dne 30. 5. 2018 ve 13:00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Krnov čísl. usn. 3210/72-3247/72 Rozdělovník

Více

Zápis z 2. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 2. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 2. jednání Rady města Dobříše ze dne 17.1.2017 Přítomni: Omluveni: Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada (od bodu 10), Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Markéta Čermáková,

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

SOUBOR USNESENÍ z 89. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 89. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 89. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 21.12.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Výkaz Fin 2-12 M Města Lomnice nad Lužnicí k 30.11.2016 3. Informační

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 3. schůze Rady města (RM) dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 3. schůze Rady města (RM) dne 06.02.2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Daniela Deusová, Ing. Jan Lisa,

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne

Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne Usnesení 96. schůze Rady města Šternberka ze dne 7.7.2014 Číslo 2729 Zodpovídá: OdPVV Termín: 7.7.2014 program schůze dne 07.07.2014 Číslo 2730 Zodpovídá: OŠK Termín: 11.7.2014 s o u h l a s í s udělením

Více

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 24. jednání Rady města Dobříše ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jaroslav Melša, Eva Marvanová, PhDr. Jan Bureš, Ph.D., Ing. Martin Musil, Ing. Bohumila Budková Mgr. Jan Bláha, RNDr.

Více

Zápis. P ř í t o m n i : Ing. Jan Bechyně Ing. Jan Bureš Mgr. Jiří Bouček Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl.

Zápis. P ř í t o m n i : Ing. Jan Bechyně Ing. Jan Bureš Mgr. Jiří Bouček Ing. Karel Kestner Mgr. Richard Spiegl. Zápis ze 112. zasedání rady města, konaného dne 16. října 2018 P ř í t o m n i : Mgr. Karel Filip RNDr. Libuše Vosátková Ing. Jan Bechyně Ing. Jan Bureš Mgr. Jiří Bouček Ing. Karel Kestner Mgr. Richard

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. prosince 2018 u p r a v e n á v e r z e č. RM 304/2018 převod peněžitých prostředků ve výši XXX z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové

Více

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

88. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 88. schůze Rady města Rychvald, dne 09. 10. 2017 Kontrola usnesení 88/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 88/2. Rada města

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015

Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Jednání Rady města Broumov č. 17 dne 8. června 2015 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Ing. Eva Blažková, MPA tajemnice

Více

Zápis z 25. schůze Rady města Dobříše konané dne

Zápis z 25. schůze Rady města Dobříše konané dne Zápis z 25. schůze Rady města Dobříše konané dne 22.07.2019 Přítomni: Omluveni: Bc. Jana Vlnasová, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jitka Urbanová, Ing. Václav Bálek, Ing. Pavel Svoboda, Miroslav Sochor, JUDr.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1155 Rada města schvaluje záměr pronájmu části ppč. 678/34 o výměře cca 45 m 2 (dle zákresu) v katastrálním území Parník a obci Česká Třebová, za účelem užívání jako zahrádka, za cenu 0,50 Kč/m 2, od

Více

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ

IČ /1, 2394/1, 3535/5, 3584/5, , 874/8, PSČ č. 1094 Rada města schvaluje poskytnutí slevy z nájmu v domě čp. 2084-2086 na Semanínské ulici v České Třebové v bytech v pátém nadzemním podlaží bez výtahu ve výši 5%. Sleva bude uplatněna od nájmu za

Více

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 078/14/Pa U S N E S E N Í 78. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 29. 4. 2014 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2807/78 2834/78 Rozdělovník - členové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.02.2017 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zodpovídá: p. Doleček

Zodpovídá: p. Doleček č. 244 Rada města, v působnosti valné hromady obchodní společnosti TEZA, s.r.o. se sídlem Česká Třebová, F. V. Krejčího čp. 405, identifikační číslo 62 06 17 39, činí dle ust. 102 odst. 2 písm. c) zákona

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 43. schůze Rady města Hlučína, konané dne 20. června 2016 43/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí zprávu o činnosti Komise pro regeneraci městské památkové zóny za období

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

463/2017/RM 476/2017/RM)

463/2017/RM 476/2017/RM) MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 63. schůze Rady města Zákupy, která se konala dne 27. 6. 2017 (č. usnesení 463/2017/RM 476/2017/RM) usnesení č. 463/2017/RM Plnění usnesení rady města bere na vědomí zprávu

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 11. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017

U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017 U S N E S E N Í z 81. schůze rady města Žacléř, konané dne 20. prosince 2017 Program: 1. Městská policie Trutnov. 2. Dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 21/11/D. 3. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na

Více

Zápis z 171. zasedání rady města

Zápis z 171. zasedání rady města Zápis z 171. zasedání rady města Datum konání: Místo konání: Program 171.RM 23. 10. 2018 od 08.15 hod. do 9.40 hod. Malá zasedací místnost městského úřadu Mariánské Lázně Tisk č. 1 Rada města schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne

U S N E S E N Í. Usn. č. R 2128/09-14 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Kojetína, konané dne 3. září 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 110. schůze Rady města Slavičín konané dne 26. 6. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podlee zákona

Více

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

84. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 84. schůze Rady města Rychvald, dne 21. 08. 2017 Kontrola usnesení 84/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání sportovní komise 84/2. Rada města

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019

Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019 Jednání Rady města Broumov č. 19 ze dne 29. července 2019 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Mgr. Jiří Ringel, JUDr. Tomáš Blažek, Bc. Monika Lukašáková, MUDr. Miroslav Švábl, Arnold Vodochodský,

Více

Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 6. schůze Rady města Bechyně konané dne 21. 3. 2016 (usnesení č. 59-77) USNESENÍ č. 59/06-16 R I. b e r e n a v ě d o m í zprávu společnosti BYTENES Bechyně spol. s r. o. o stavu nedobytných

Více