REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

2

3 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? Cíl Regionální inovační strategie Struktura Regionální inovační strategie Prioritní oblasti A. Transfer technologií B. Lidské zdroje C. Internacionalizace D. Koordinace a implementace strategie Naplňování strategie 31 3

4 PROČ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ POTŘEBUJE SVOU INOVAČNÍ STRATEGII? Regiony, které pravidelně a systémově vynakládají prostředky (ať už z vlastních či jiných zdrojů) na podporu výzkumu, vývoje a inovací, vykazují v porovnání s ostatními regiony vyšší přidanou hodnotu výroby, vyšší export, míru zaměstnanosti, průměrný výdělek a tím pádem i celkově vyšší životní úroveň. Na základě těchto faktů a v zájmu zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje na českých i zahraničních trzích byla zpracována Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Náš kraj je regionem s dlouhou průmyslovou tradicí a rozsáhlou inovační infrastrukturou reprezentovanou velkými, ale také malými a středními podniky, univerzitami, výzkumnými ústavy, podnikatelskými inkubátory, klastrovými organizacemi a dalšími zprostředkujícími organizacemi na podporu inovací. Díky souladu odvětvového profilu firem a technických studijních oborů našich univerzit a projektům nových výzkumných center (např. Centrum excelence IT4Innovations) existuje řada příležitostí pro realizaci společných projektů aplikovaného výzkumu firem, univerzit a výzkumných ústavů, jejichž výsledky budou nové inovativní produkty s exportním potenciálem: STROJÍRENSTVÍ A HUTNICTVÍ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A ENERGETIKA BIOMEDICÍNSKÝ VÝZKUM

5 Z realizace inovační strategie budou mít prospěch nejen firmy, univerzity, výzkumníci a studenti, ale všichni, kteří díky ní získají perspektivní zaměstnání v zajímavých odvětvích a oborech v našem kraji. Protože v kraji potřebujeme firmy, které tvoří nová pracovní místa. Firmy, které svou konkurenceschopnost zakládají na znalostech a spolupráci se znalostními institucemi. Protože prostředí pro rozvoj firem v kraji musí fungovat jako systém. Regionální inovační strategie je dohodou klíčových hráčů o vytvoření takového systému. 5

6 6 2. CÍL REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Celoživotní učení rozvíjející kvalifikaci pracovní síly, která je tvořena technicky zdatnými a kreativními lidmi. Koordinovaná a systémová podpora excelentního výzkumu a vývoje s důrazem na aplikaci jeho výsledků v podobě inovací v komerční sféře se schopností prosadit se na globálních trzích. Specifické know-how koncentrované v tradičních odvětvích kraje. Nová perspektivní odvětví odrážející trendy současné globální ekonomiky.

7 CÍL - Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích. Hrubá přidaná hodnota na zaměstnance v MSK jako podíl na hrubé přidané hodnotě na zaměstnance v ČR, přičemž cílovým stavem je dosažení 100 % průměru ČR do roku

8 STRUKTURA REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE APrioritní oblast A: Transfer technologií Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích B C Prioritní oblast B: Lidské zdroje Prioritní oblast C: Internacionalizace D Prioritní oblast D: Koordinace a implementace RIS

9 Specifický cíl A1 Specifický cíl A2 Specifický cíl A3 Specifický cíl A4 Specifický cíl A5 Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti Podpora realizace smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných organizacích v MSK Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany duševního vlastnictví Zvyšování využití rizikového kapitálu k financování inovativních podnikatelských záměrů Specifický cíl B1 Specifický cíl B2 Specifický cíl B3 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích Zvýšení žádoucí mobility lidských zdrojů ve znalostních institucích (z/do MSK) Specifický cíl C1 Specifický cíl C2 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů inovačního systému, implementace a propagace RIS 9

10 PRIORITNÍ OBLASTI Transfer technologií se zaměřuje na podporu vyžívání výsledků výzkumu a vývoje univerzit a výzkumných ústavů ve firmách, a to stimulací jak nabídky služeb v oblasti výzkumu a vývoje ze strany univerzit a výzkumných ústavů, tak i poptávky po těchto službách ze strany firem. Tato prioritní oblast zahrnuje také aktivity na podporu využívání ochrany duševního vlastnictví a identifikaci a zakládání nových inovativních firem včetně pomoci se zajištěním financování pro přípravu a zahájení jejich činnosti (dotační programy, zvýhodněné úvěry, rizikový kapitál). Lidské zdroje reaguje na zjištěné potřeby zvyšování znalostí široké i odborné veřejnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací, rozšiřování a prohlubování odborných znalostí výzkumných pracovníků včetně rozvoje netechnických kompetencí (marketingové, jazykové, komunikační a manažerské dovednosti), lákání špičkových výzkumných pracovníků do kraje ze zahraničí a podporu odborných stáží výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů v zahraničí.

11 Internacionalizace se zaměřuje na identifikaci a vytváření příležitostí pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje pro univerzity, výzkumné ústavy, firmy a další organizace z Moravskoslezského kraje včetně asistence při přípravě mezinárodních výzkumných projektů a zajištění jejich financování. Pozornost je věnována také předvídání a určování možných směrů vývoje technologií a poptávky po nich na zahraničních trzích v odvětvích klíčových pro Moravskoslezský kraj. Koordinace a implementace strategie se orientuje na zajištění efektivní realizace strategie po technicko-organizační stránce, a to zejména nastavením transparentního systému řízení strategie a posilování partnerství všech subjektů inovačního systému kraje (firmy, univerzity, výzkumné ústavy a další) a jejich vzájemné informovanosti o výzkumných a vývojových aktivitách v kraji, příp. nových inovačních nástrojích a metodách. Do této oblasti patří také propagace a medializace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v kraji včetně strategie jako takové. 11

12 PRIORITNÍ OBLAST ATRANSFER TECHNOLOGIÍ

13 ATRANSFER TECHNOLOGIÍ Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti Moravskoslezský kraj podporuje výzkumné a vývojové činnosti nejen ve výzkumných ústavech, ale i na univerzitách. Cílem těchto aktivit je šířit výsledky výzkumu a vývoje do podnikového sektoru. Příklady vybraných projektů: Podpora spolupráce klastrů ve výzkumu a vývoji (s využitím interdisciplinárního přístupu) kraj bude pokračovat v podpoře spolupráce mezi klastrovými organizacemi, a to formou vyhledávání a přípravy meziodvětvových projektů. Podpora firem v Moravskoslezském kraji na vytvoření pracovních míst pro výzkum, vývoj a inovace dotační program Moravskoslezského kraje přispěje ke spolufinancování mzdových nákladů na vytvoření pracovních míst ve výzkumu a vývoji ve firmách. Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií VŠB-TU Ostrava zefektivnění komerčního využití výzkumu a vývoje VŠB-TU, a to na základě analýzy, rozvoje a stabilizace konkrétních postupů pro uplatňování výsledků výzkumu a vývoje VŠB-TU ve firmách. 13

14 14 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ AKomu bude podpora sloužit: - univerzitám, výzkumným ústavům, - firmám (malé, střední i velké), - klastrovým organizacím. Konkrétní přínosy: - zdokonalené postupy využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi, - zlepšení nabídky výsledků výzkumu a vývoje pro firmy, - stimulace firem ke zřizování pracovních míst ve výzkumu a vývoji a tím i ke spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy, - nové možnosti výzkumu a vývoje pro firmy, univerzity a výzkumné ústavy prostřednictvím klastrových meziodvětvových výzkumných projektů. Specifický cíl A2 Podpora realizace smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných organizacích v Moravskoslezském kraji Hlavním účelem je motivace firem k zadávání konkrétních výzkumných a vývojových úkolů univerzitám a výzkumným ústavům v Moravskoslezském kraji. Nově vzniklá výzkumná centra podpořená z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (např. Centrum excelence IT4Innovations, Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie a další), představují příležitost pro významné posílení podílu smluvního výzkumu ve výzkumných organizacích v Moravskoslezském kraji, prováděného pro soukromý sektor.

15 Příklad vybraného projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 3: Inovační vouchery v rámci tohoto programu budou poskytovány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje firmám na zadání výzkumných úkolů univerzitě nebo výzkumnému ústavu se sídlem v kraji. Komu bude podpora sloužit: - firmám (malé, střední i velké), - univerzitám a výzkumným ústavům. Konkrétní přínosy: - stimulace firem k provádění výzkumných, vývojových a inovačních aktivit ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy; v této souvislosti také podněcování firem k plánování svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, příp. k aktualizaci svých plánů (inovačních strategií), - nárůst smluvního výzkumu u univerzit a výzkumných ústavů. Specifický cíl A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Začínající inovativní malé a střední podniky potřebují odborné poradenské služby, finanční podporu i technické zázemí pro generování a testování nových inovativních podnikatelských záměrů. K tomu jsou připraveny následující konkrétní projekty a aktivity Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava a VŠB-Technické univerzity Ostrava. 15

16 16 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ AProfesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem podnikatelské inkubátory v kraji a další spolupracující organizace poskytují firmám a začínajícím podnikatelům poradenský a konzultační servis Příklady vybraných projektů: v oblasti posouzení technických aspektů inovativního produktu a možností průmyslově-právní ochrany, pomoc při sestavení podnikatelského záměru, marketingové strategie a finančního plánu, asistenci při založení firmy, zprostředkování kontaktů na obchodní a jiné partnery, apod. Tyto poradenské služby budou dále rozvíjeny dle konkrétních potřeb začínajících podnikatelů. Fond mikropůjček Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava společně připravili systém návratné finanční podpory začínajícím inovativním firmám (max. do 3 let existence) formou zvýhodněných mikropůjček na přípravu na zahájení podnikatelské činnosti (dokončení vývoje produktu, průmyslově-právní ochrana, apod.) nebo pro samotné zahájení podnikatelské činnosti (nákup investičního majetku, osobní náklady, propagační aktivity, apod.). Komu bude podpora sloužit: - začínajícím malým a středním firmám max. do 3 let existence (start-ups, spin-offs), - výzkumným týmům na univerzitách, výzkumných ústavech či v existujících firmách s potenciálem k založení nové firmy, - studentům středních a vysokých škol. Konkrétní přínosy: - komplexní poradenské služby pro přípravu a zahájení inovačního podnikání, - dostupné finanční prostředky pro zahájení inovačního podnikání.

17 Specifický cíl A4 - Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany duševního vlastnictví Moravskoslezský kraj chce pomoci v rozvoji malým a středním firmám, a proto podporuje využívání nástrojů k ochraně výsledků výzkumu a vývoje jako jsou patenty a užitné vzory v těchto firmách. Příklad vybraného projektu: Patentový fond Moravskoslezský kraj poskytne dotace potenciálním přihlašovatelům vynálezů firmám, univerzitám, výzkumným ústavům, ale i fyzickým osobám na zpracování a předložení přihlášek k udělení patentu nebo užitného vzoru. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - fyzickým osobám. Konkrétní přínosy: - zvýšení ochrany výsledků výzkumu či konkrétních inovativních produktů subjektů z Moravskoslezského kraje. 17

18 18 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ ASpecifický cíl A5 - Zvyšování využití rizikového kapitálu k financování inovativních podnikatelských záměrů Rizikový kapitál (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy, aj.) je alternativním zdrojem financování nových inovativních podnikatelských záměrů, který slouží k eliminaci špatné dostupnosti klasických úvěrů komerčních bank pro tyto záměry. Proto budou v rámci tohoto cíle uskutečňovány zprostředkující aktivity, které umožní novým inovativním firmám a potenciálním investorům rizikového kapitálu pravidelný a koordinovaný přístup k sobě navzájem. Příklad vybraného projektu: Workshopy organizovaná setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups začínající inovativní firmy či výzkumné týmy nebo fyzické osoby zamýšlející založit firmu mají možnost prezentovat své podnikatelské záměry potenciálním investorům (business angels, zástupci seed fondů, venture kapitálových fondů, apod.) a následně s nimi jednat o další možnosti spolupráce a financování. Komu bude podpora sloužit: - začínajícím firmám, výzkumným týmům a fyzickým osobám hodlajícím založit novou firmu, - investorům rizikového kapitálu (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy). Konkrétní přínosy: - zprostředkování jinak velmi obtížně dostupných finančních prostředků pro začínající inovativní firmy (již založené či těsně před založením), - propojení investorů rizikového kapitálu s novými inovativními firmami s růstovým potenciálem umožňujícími zhodnocení jejich investic.

19

20 PRIORITNÍ OBLAST BLIDSKÉ ZDROJE

21 BLIDSKÉ ZDROJE Specifický cíl B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice Tento cíl klade důraz na zvyšování povědomí široké i odborné veřejnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací. Budou realizovány konkrétní vzdělávací aktivity v této oblasti. Příklady vybraných projektů: Škola inovací pro podnikatele třídenní odborný seminář, pořádaný Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě pro manažery malých a středních firem na témata rozpoznání inovačního potenciálu firmy, inovačního managementu, transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, technology foresight, a financování inovací. Kompetence pro inovace 2 jedná se o komplexní vzdělávací projekt v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který obsahuje několik vzdělávacích modulů - procesní inovace, marketingové inovace, inovační systémy, kreativní odvětví, inteligentní energetické sítě a další. Komu bude podpora sloužit: - manažerům firem, klastrových organizací a podnikatelských inkubátorů, - zástupcům univerzit, výzkumných ústavů a veřejného sektoru. Konkrétní přínosy: - rozšíření a prohloubení znalostí o problematice přípravy a realizace výzkumných, vývojových a inovačních procesů s možností je následně uplatnit v praxi. 21

22 22 PRIORITNÍ OBLAST B LIDSKÉ ZDROJE BSpecifický cíl B2 Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích Moravskoslezský kraj podporuje rozvoj odborných dovedností výzkumných pracovníků na univerzitách a výzkumných ústavech (včetně Ph.D. studentů) ve svých specializacích, včetně rozvoje dalších kompetencí, (komunikační, manažerské dovednosti, jazykové, marketingové dovednosti), které jsou nezbytné pro přípravu a řízení výzkumných projektů a efektivní spolupráci s firmami. Příklady vybraných projektů: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 5 jedná se o poskytování stipendií doktorandům a absolventům doktorského studia za vynikající výsledky ve výzkumu a vývoji. Příležitost pro mladé výzkumníky nabídka pracovních míst ve výzkumu a vývoji na VŠB-TU postdoktorandům ze všech krajů ČR. Komu bude podpora sloužit: - výzkumným pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů, - Ph.D. studentům. Konkrétní přínosy: - motivace výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů k dalšímu rozvoji svých odborných znalostí a jiných souvisejících dovedností, - uplatnění získaných kompetencí ve spolupráci s podnikovým sektorem.

23 Specifický cíl B3 Zvýšení žádoucí mobility lidských zdrojů ve znalostních institucích Cílem je přilákání špičkových zahraničních odborníků a jejich zapojení do výzkumných projektů v Moravskoslezském kraji a také zajišťování zahraničních stáží pro výzkumné pracovníky a Ph.D. studenty z kraje. Příklad vybraného projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 1 účelem programu je financování nákladů na výzkumnou a přednáškovou činnost zahraničních výzkumných pracovníků v Moravskoslezském kraji. Komu bude podpora sloužit: - výzkumným pracovníkům a Ph.D. studentům z Moravskoslezského kraje, - zahraničním výzkumným pracovníkům. Konkrétní přínosy: - získávání odborných a dalších dovedností navzájem mezi našimi výzkumnými pracovníky, Ph.D. studenty a zahraničními výzkumnými pracovníky. 23

24 PRIORITNÍ OBLAST INTERNACIONALIZACE

25 CINTERNACIONALIZACE Specifický cíl C1 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech výzkumu a vývoje Moravskoslezský kraj podporuje zapojení univerzit, výzkumných ústavů i firem do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Přenosem nejaktuálnějších znalostí a výsledků výzkumu a vývoje z těchto mezinárodních aktivit dojde k posílení schopností efektivně a cíleně realizovat výzkumné projekty s důrazem na využití jejich výsledků v praxi. Příklad vybraného projektu: Brokerage Event jedná se o setkání zástupců univerzit, výzkumných ústavů a firem z Moravskoslezského kraje i ze zahraničí za účelem představení nejnovějších poznatků a výsledků výzkumu a vývoje v konkrétním odvětví s cílem vytvořit nové mezinárodní výzkumné projekty. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - klastrovým organizacím, - zahraničním výzkumným institucím a firmám. Konkrétní přínosy: - vzájemná výměna nejnovějších poznatků z konkrétní oblasti výzkumu a vývoje, - možnost zapojit se do nových mezinárodních výzkumných projektů a získat nové know-how či konkurenční výhodu. 25

26 26 PRIORITNÍ OBLAST C INTERNACIONALIZACE CSpecifický cíl C2 Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů Většina malých a středních firem v kraji reaguje pouze pasivně na nejnovější technologie a vývoj poptávky na zahraničních trzích v jejich odvětvích tím, že se jim v době, kdy se stávají realitou, přizpůsobují. V rámci naplňování tohoto cíle bude firmám na základě uplatnění principů technology foresight poskytován pravidelný informační servis o možných směrech vývoje technologií v odvětvích klíčových pro Moravskoslezský kraj a s nimi souvisejícím vývoji poptávky. Příklad vybraného projektu: Uplatnění principů technology foresight pro identifikaci možných variant vývoje klíčových odvětví v Moravskoslezském kraji identifikace trendů vývoje technologií v klíčových odvětvích Moravskoslezského kraje a jejich představení na workshopech věnovaných konkrétním průmyslovým odvětvím, zpracování foresightových odvětvových zpráv, definování nových výzkumných projektů (odvětvových i meziodvětvových) reagujících na dané trendy povede k naplnění cíle. Komu bude podpora sloužit: - malým a středním firmám, - univerzitám a výzkumným ústavům, - klastrovým organizacím.

27 Konkrétní přínosy: - získání přehledu o předpokládaných trendech vývoje technologií pro zacílení výzkumných, vývojových a návazných obchodních aktivit u malých a středních firem, - příležitosti pro nové odvětvové i meziodvětvové výzkumné projekty malých a středních firem ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy reagující na identifikované technologické trendy. 27

28 PRIORITNÍ OBLAST DKOORDINACE A IMPLEMENTACE STRATEGIE

29 DKOORDINACE A IMPLEMENTACE STRATEGIE Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů inovačního systému, implementace a propagace strategie Zajištění řádné realizace strategie z hlediska vrcholového řízení i po technicko-organizační stránce povede k posilovaní partnerství a spolupráci všech subjektů aktivních v oblasti výzkumu a vývoje a také k zajišťování propagace strategie a problematiky výzkumu, vývoje a inovací jako takové. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - veřejnému sektoru (Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a další instituce v kraji), - klastrovým organizacím, - dalším zprostředkujícím organizacím pro podporu inovací (Agentura pro regionální rozvoj, Krajská hospodářská komora, podnikatelské inkubátory, aj.) Konkrétní přínosy: - společný postup při stanovování konkrétních směrů výzkumných a vývojových aktivit v kraji, - lepší vzájemná informovanost o výzkumných aktivitách jednotlivých subjektů a jejich výsledcích, - odbourávání duplicit a paralelnosti výzkumných aktivit u jednotlivých subjektů, - zvýšení efektivity výzkumných, vývojových a inovačních procesů v kraji prostřednictvím realizace společných výzkumných aktivit více subjektů. 29

30

31 5. NAPLŇOVÁNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Inovační strategie je společným dílem Moravskoslezského kraje, zástupců firem, univerzit v čele s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, výzkumných ústavů, Města Ostravy, klastrových organizací, podnikatelských inkubátorů a dalších institucí. Na principu partnerství bude probíhat i její naplňování. Jako vrcholný orgán, který určuje hlavní směry realizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v rámci strategie, působí Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, složená ze zástupců všech výše zmíněných institucí a také firem. Servisní organizací pro zajištění realizace strategie je Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (ARR). Zajišťuje přípravu akčních plánů strategie, organizaci jednání pracovních skupin, zasedání Rady pro inovace, případně také dalších akcí pro podporu inovačních aktivit v kraji (např. Kulaté stoly). ARR dále zajišťuje propagaci strategie a inovačních aktivit v kraji. ARR je garantem některých rozvojových projektů strategie. 31

32 32 Tato publikace stručně shrnuje zásadní výstupy Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje pro potřeby širšího obeznámení veřejnosti s tímto dokumentem. Celý dokument je dostupný z Bližší informace: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Na Jízdárně 7/ Ostrava Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

33

34

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Návrhová část Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012 Zpracovatelé: Ing. David Pawera

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech

Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Příloha HIA RIS MSK: Hodnocení specifických cílů v jednotlivých prioritních oblastech Prioritní oblast A:Transfer technologií Rozvoje této oblasti může představovat přínos pro životní prostředí a zdraví

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Operační program Podnikání a Inovace

Operační program Podnikání a Inovace Operační program Podnikání a Inovace Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Vznik firem... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem... 2 Prioritní osa 3: Efektivní energie...

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Technologický transfer v regenerativní medicíně

Technologický transfer v regenerativní medicíně Technologický transfer v regenerativní medicíně Ústav experimentální medicíny AV ČR MUDr. Petr Lesný Ústav experimentální medicíny Ředitelka ústavu Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Cíl projektů Ústavu experimentální

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty

Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Seed fond nová příležitost (nejen) pro podnikavé studenty Ing. Dagmar Vránová Odbor inovačního podnikání a investic 7. listopadu 2012, Ostrava Vysoká škola báňská - TUO Seed fond proč ho zakládáme? Sledujeme

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011

1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011 PŘÍLOHA Č.: 2 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2010-2011 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Září

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum Financování inovací Konference Klastry 2006 Brno 5. května 2006 Jihomoravské inovační centrum Jihomoravské inovační centrum (JIC) vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdružení

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Datum verze: 22. září 2010 1 Zpracovatelé: Ing. David Pawera Ing. Daniel Konczyna Ing. Kateřina Plesníková

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015

VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 VII. Fórum konference na podporu regionálního rozvoje - Evropský rok 2015 Podpora MPO pro rozvoj podnikání MSP - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) JUDr. Ing. Tomáš Novotný,

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010

JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC. Olomouc 01/2010 JÁDRO INOVAČNÍHO CENTRA OLOMOUC Olomouc 01/2010 Základní údaje Investor: TESCO SW, a.s. Hlavní partner: Moravská vysoká škola Olomouc o.p.s. Poskytovatel dotace: Czechinvest, OPPI, Prosperita - Výzva I

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více