REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

2

3 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? Cíl Regionální inovační strategie Struktura Regionální inovační strategie Prioritní oblasti A. Transfer technologií B. Lidské zdroje C. Internacionalizace D. Koordinace a implementace strategie Naplňování strategie 31 3

4 PROČ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ POTŘEBUJE SVOU INOVAČNÍ STRATEGII? Regiony, které pravidelně a systémově vynakládají prostředky (ať už z vlastních či jiných zdrojů) na podporu výzkumu, vývoje a inovací, vykazují v porovnání s ostatními regiony vyšší přidanou hodnotu výroby, vyšší export, míru zaměstnanosti, průměrný výdělek a tím pádem i celkově vyšší životní úroveň. Na základě těchto faktů a v zájmu zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje na českých i zahraničních trzích byla zpracována Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Náš kraj je regionem s dlouhou průmyslovou tradicí a rozsáhlou inovační infrastrukturou reprezentovanou velkými, ale také malými a středními podniky, univerzitami, výzkumnými ústavy, podnikatelskými inkubátory, klastrovými organizacemi a dalšími zprostředkujícími organizacemi na podporu inovací. Díky souladu odvětvového profilu firem a technických studijních oborů našich univerzit a projektům nových výzkumných center (např. Centrum excelence IT4Innovations) existuje řada příležitostí pro realizaci společných projektů aplikovaného výzkumu firem, univerzit a výzkumných ústavů, jejichž výsledky budou nové inovativní produkty s exportním potenciálem: STROJÍRENSTVÍ A HUTNICTVÍ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A ENERGETIKA BIOMEDICÍNSKÝ VÝZKUM

5 Z realizace inovační strategie budou mít prospěch nejen firmy, univerzity, výzkumníci a studenti, ale všichni, kteří díky ní získají perspektivní zaměstnání v zajímavých odvětvích a oborech v našem kraji. Protože v kraji potřebujeme firmy, které tvoří nová pracovní místa. Firmy, které svou konkurenceschopnost zakládají na znalostech a spolupráci se znalostními institucemi. Protože prostředí pro rozvoj firem v kraji musí fungovat jako systém. Regionální inovační strategie je dohodou klíčových hráčů o vytvoření takového systému. 5

6 6 2. CÍL REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Celoživotní učení rozvíjející kvalifikaci pracovní síly, která je tvořena technicky zdatnými a kreativními lidmi. Koordinovaná a systémová podpora excelentního výzkumu a vývoje s důrazem na aplikaci jeho výsledků v podobě inovací v komerční sféře se schopností prosadit se na globálních trzích. Specifické know-how koncentrované v tradičních odvětvích kraje. Nová perspektivní odvětví odrážející trendy současné globální ekonomiky.

7 CÍL - Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích. Hrubá přidaná hodnota na zaměstnance v MSK jako podíl na hrubé přidané hodnotě na zaměstnance v ČR, přičemž cílovým stavem je dosažení 100 % průměru ČR do roku

8 STRUKTURA REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE APrioritní oblast A: Transfer technologií Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích B C Prioritní oblast B: Lidské zdroje Prioritní oblast C: Internacionalizace D Prioritní oblast D: Koordinace a implementace RIS

9 Specifický cíl A1 Specifický cíl A2 Specifický cíl A3 Specifický cíl A4 Specifický cíl A5 Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti Podpora realizace smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných organizacích v MSK Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany duševního vlastnictví Zvyšování využití rizikového kapitálu k financování inovativních podnikatelských záměrů Specifický cíl B1 Specifický cíl B2 Specifický cíl B3 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích Zvýšení žádoucí mobility lidských zdrojů ve znalostních institucích (z/do MSK) Specifický cíl C1 Specifický cíl C2 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů inovačního systému, implementace a propagace RIS 9

10 PRIORITNÍ OBLASTI Transfer technologií se zaměřuje na podporu vyžívání výsledků výzkumu a vývoje univerzit a výzkumných ústavů ve firmách, a to stimulací jak nabídky služeb v oblasti výzkumu a vývoje ze strany univerzit a výzkumných ústavů, tak i poptávky po těchto službách ze strany firem. Tato prioritní oblast zahrnuje také aktivity na podporu využívání ochrany duševního vlastnictví a identifikaci a zakládání nových inovativních firem včetně pomoci se zajištěním financování pro přípravu a zahájení jejich činnosti (dotační programy, zvýhodněné úvěry, rizikový kapitál). Lidské zdroje reaguje na zjištěné potřeby zvyšování znalostí široké i odborné veřejnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací, rozšiřování a prohlubování odborných znalostí výzkumných pracovníků včetně rozvoje netechnických kompetencí (marketingové, jazykové, komunikační a manažerské dovednosti), lákání špičkových výzkumných pracovníků do kraje ze zahraničí a podporu odborných stáží výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů v zahraničí.

11 Internacionalizace se zaměřuje na identifikaci a vytváření příležitostí pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje pro univerzity, výzkumné ústavy, firmy a další organizace z Moravskoslezského kraje včetně asistence při přípravě mezinárodních výzkumných projektů a zajištění jejich financování. Pozornost je věnována také předvídání a určování možných směrů vývoje technologií a poptávky po nich na zahraničních trzích v odvětvích klíčových pro Moravskoslezský kraj. Koordinace a implementace strategie se orientuje na zajištění efektivní realizace strategie po technicko-organizační stránce, a to zejména nastavením transparentního systému řízení strategie a posilování partnerství všech subjektů inovačního systému kraje (firmy, univerzity, výzkumné ústavy a další) a jejich vzájemné informovanosti o výzkumných a vývojových aktivitách v kraji, příp. nových inovačních nástrojích a metodách. Do této oblasti patří také propagace a medializace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v kraji včetně strategie jako takové. 11

12 PRIORITNÍ OBLAST ATRANSFER TECHNOLOGIÍ

13 ATRANSFER TECHNOLOGIÍ Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti Moravskoslezský kraj podporuje výzkumné a vývojové činnosti nejen ve výzkumných ústavech, ale i na univerzitách. Cílem těchto aktivit je šířit výsledky výzkumu a vývoje do podnikového sektoru. Příklady vybraných projektů: Podpora spolupráce klastrů ve výzkumu a vývoji (s využitím interdisciplinárního přístupu) kraj bude pokračovat v podpoře spolupráce mezi klastrovými organizacemi, a to formou vyhledávání a přípravy meziodvětvových projektů. Podpora firem v Moravskoslezském kraji na vytvoření pracovních míst pro výzkum, vývoj a inovace dotační program Moravskoslezského kraje přispěje ke spolufinancování mzdových nákladů na vytvoření pracovních míst ve výzkumu a vývoji ve firmách. Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií VŠB-TU Ostrava zefektivnění komerčního využití výzkumu a vývoje VŠB-TU, a to na základě analýzy, rozvoje a stabilizace konkrétních postupů pro uplatňování výsledků výzkumu a vývoje VŠB-TU ve firmách. 13

14 14 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ AKomu bude podpora sloužit: - univerzitám, výzkumným ústavům, - firmám (malé, střední i velké), - klastrovým organizacím. Konkrétní přínosy: - zdokonalené postupy využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi, - zlepšení nabídky výsledků výzkumu a vývoje pro firmy, - stimulace firem ke zřizování pracovních míst ve výzkumu a vývoji a tím i ke spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy, - nové možnosti výzkumu a vývoje pro firmy, univerzity a výzkumné ústavy prostřednictvím klastrových meziodvětvových výzkumných projektů. Specifický cíl A2 Podpora realizace smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných organizacích v Moravskoslezském kraji Hlavním účelem je motivace firem k zadávání konkrétních výzkumných a vývojových úkolů univerzitám a výzkumným ústavům v Moravskoslezském kraji. Nově vzniklá výzkumná centra podpořená z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (např. Centrum excelence IT4Innovations, Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie a další), představují příležitost pro významné posílení podílu smluvního výzkumu ve výzkumných organizacích v Moravskoslezském kraji, prováděného pro soukromý sektor.

15 Příklad vybraného projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 3: Inovační vouchery v rámci tohoto programu budou poskytovány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje firmám na zadání výzkumných úkolů univerzitě nebo výzkumnému ústavu se sídlem v kraji. Komu bude podpora sloužit: - firmám (malé, střední i velké), - univerzitám a výzkumným ústavům. Konkrétní přínosy: - stimulace firem k provádění výzkumných, vývojových a inovačních aktivit ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy; v této souvislosti také podněcování firem k plánování svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, příp. k aktualizaci svých plánů (inovačních strategií), - nárůst smluvního výzkumu u univerzit a výzkumných ústavů. Specifický cíl A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Začínající inovativní malé a střední podniky potřebují odborné poradenské služby, finanční podporu i technické zázemí pro generování a testování nových inovativních podnikatelských záměrů. K tomu jsou připraveny následující konkrétní projekty a aktivity Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava a VŠB-Technické univerzity Ostrava. 15

16 16 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ AProfesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem podnikatelské inkubátory v kraji a další spolupracující organizace poskytují firmám a začínajícím podnikatelům poradenský a konzultační servis Příklady vybraných projektů: v oblasti posouzení technických aspektů inovativního produktu a možností průmyslově-právní ochrany, pomoc při sestavení podnikatelského záměru, marketingové strategie a finančního plánu, asistenci při založení firmy, zprostředkování kontaktů na obchodní a jiné partnery, apod. Tyto poradenské služby budou dále rozvíjeny dle konkrétních potřeb začínajících podnikatelů. Fond mikropůjček Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava společně připravili systém návratné finanční podpory začínajícím inovativním firmám (max. do 3 let existence) formou zvýhodněných mikropůjček na přípravu na zahájení podnikatelské činnosti (dokončení vývoje produktu, průmyslově-právní ochrana, apod.) nebo pro samotné zahájení podnikatelské činnosti (nákup investičního majetku, osobní náklady, propagační aktivity, apod.). Komu bude podpora sloužit: - začínajícím malým a středním firmám max. do 3 let existence (start-ups, spin-offs), - výzkumným týmům na univerzitách, výzkumných ústavech či v existujících firmách s potenciálem k založení nové firmy, - studentům středních a vysokých škol. Konkrétní přínosy: - komplexní poradenské služby pro přípravu a zahájení inovačního podnikání, - dostupné finanční prostředky pro zahájení inovačního podnikání.

17 Specifický cíl A4 - Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany duševního vlastnictví Moravskoslezský kraj chce pomoci v rozvoji malým a středním firmám, a proto podporuje využívání nástrojů k ochraně výsledků výzkumu a vývoje jako jsou patenty a užitné vzory v těchto firmách. Příklad vybraného projektu: Patentový fond Moravskoslezský kraj poskytne dotace potenciálním přihlašovatelům vynálezů firmám, univerzitám, výzkumným ústavům, ale i fyzickým osobám na zpracování a předložení přihlášek k udělení patentu nebo užitného vzoru. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - fyzickým osobám. Konkrétní přínosy: - zvýšení ochrany výsledků výzkumu či konkrétních inovativních produktů subjektů z Moravskoslezského kraje. 17

18 18 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ ASpecifický cíl A5 - Zvyšování využití rizikového kapitálu k financování inovativních podnikatelských záměrů Rizikový kapitál (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy, aj.) je alternativním zdrojem financování nových inovativních podnikatelských záměrů, který slouží k eliminaci špatné dostupnosti klasických úvěrů komerčních bank pro tyto záměry. Proto budou v rámci tohoto cíle uskutečňovány zprostředkující aktivity, které umožní novým inovativním firmám a potenciálním investorům rizikového kapitálu pravidelný a koordinovaný přístup k sobě navzájem. Příklad vybraného projektu: Workshopy organizovaná setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups začínající inovativní firmy či výzkumné týmy nebo fyzické osoby zamýšlející založit firmu mají možnost prezentovat své podnikatelské záměry potenciálním investorům (business angels, zástupci seed fondů, venture kapitálových fondů, apod.) a následně s nimi jednat o další možnosti spolupráce a financování. Komu bude podpora sloužit: - začínajícím firmám, výzkumným týmům a fyzickým osobám hodlajícím založit novou firmu, - investorům rizikového kapitálu (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy). Konkrétní přínosy: - zprostředkování jinak velmi obtížně dostupných finančních prostředků pro začínající inovativní firmy (již založené či těsně před založením), - propojení investorů rizikového kapitálu s novými inovativními firmami s růstovým potenciálem umožňujícími zhodnocení jejich investic.

19

20 PRIORITNÍ OBLAST BLIDSKÉ ZDROJE

21 BLIDSKÉ ZDROJE Specifický cíl B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice Tento cíl klade důraz na zvyšování povědomí široké i odborné veřejnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací. Budou realizovány konkrétní vzdělávací aktivity v této oblasti. Příklady vybraných projektů: Škola inovací pro podnikatele třídenní odborný seminář, pořádaný Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě pro manažery malých a středních firem na témata rozpoznání inovačního potenciálu firmy, inovačního managementu, transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, technology foresight, a financování inovací. Kompetence pro inovace 2 jedná se o komplexní vzdělávací projekt v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který obsahuje několik vzdělávacích modulů - procesní inovace, marketingové inovace, inovační systémy, kreativní odvětví, inteligentní energetické sítě a další. Komu bude podpora sloužit: - manažerům firem, klastrových organizací a podnikatelských inkubátorů, - zástupcům univerzit, výzkumných ústavů a veřejného sektoru. Konkrétní přínosy: - rozšíření a prohloubení znalostí o problematice přípravy a realizace výzkumných, vývojových a inovačních procesů s možností je následně uplatnit v praxi. 21

22 22 PRIORITNÍ OBLAST B LIDSKÉ ZDROJE BSpecifický cíl B2 Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích Moravskoslezský kraj podporuje rozvoj odborných dovedností výzkumných pracovníků na univerzitách a výzkumných ústavech (včetně Ph.D. studentů) ve svých specializacích, včetně rozvoje dalších kompetencí, (komunikační, manažerské dovednosti, jazykové, marketingové dovednosti), které jsou nezbytné pro přípravu a řízení výzkumných projektů a efektivní spolupráci s firmami. Příklady vybraných projektů: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 5 jedná se o poskytování stipendií doktorandům a absolventům doktorského studia za vynikající výsledky ve výzkumu a vývoji. Příležitost pro mladé výzkumníky nabídka pracovních míst ve výzkumu a vývoji na VŠB-TU postdoktorandům ze všech krajů ČR. Komu bude podpora sloužit: - výzkumným pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů, - Ph.D. studentům. Konkrétní přínosy: - motivace výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů k dalšímu rozvoji svých odborných znalostí a jiných souvisejících dovedností, - uplatnění získaných kompetencí ve spolupráci s podnikovým sektorem.

23 Specifický cíl B3 Zvýšení žádoucí mobility lidských zdrojů ve znalostních institucích Cílem je přilákání špičkových zahraničních odborníků a jejich zapojení do výzkumných projektů v Moravskoslezském kraji a také zajišťování zahraničních stáží pro výzkumné pracovníky a Ph.D. studenty z kraje. Příklad vybraného projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 1 účelem programu je financování nákladů na výzkumnou a přednáškovou činnost zahraničních výzkumných pracovníků v Moravskoslezském kraji. Komu bude podpora sloužit: - výzkumným pracovníkům a Ph.D. studentům z Moravskoslezského kraje, - zahraničním výzkumným pracovníkům. Konkrétní přínosy: - získávání odborných a dalších dovedností navzájem mezi našimi výzkumnými pracovníky, Ph.D. studenty a zahraničními výzkumnými pracovníky. 23

24 PRIORITNÍ OBLAST INTERNACIONALIZACE

25 CINTERNACIONALIZACE Specifický cíl C1 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech výzkumu a vývoje Moravskoslezský kraj podporuje zapojení univerzit, výzkumných ústavů i firem do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Přenosem nejaktuálnějších znalostí a výsledků výzkumu a vývoje z těchto mezinárodních aktivit dojde k posílení schopností efektivně a cíleně realizovat výzkumné projekty s důrazem na využití jejich výsledků v praxi. Příklad vybraného projektu: Brokerage Event jedná se o setkání zástupců univerzit, výzkumných ústavů a firem z Moravskoslezského kraje i ze zahraničí za účelem představení nejnovějších poznatků a výsledků výzkumu a vývoje v konkrétním odvětví s cílem vytvořit nové mezinárodní výzkumné projekty. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - klastrovým organizacím, - zahraničním výzkumným institucím a firmám. Konkrétní přínosy: - vzájemná výměna nejnovějších poznatků z konkrétní oblasti výzkumu a vývoje, - možnost zapojit se do nových mezinárodních výzkumných projektů a získat nové know-how či konkurenční výhodu. 25

26 26 PRIORITNÍ OBLAST C INTERNACIONALIZACE CSpecifický cíl C2 Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů Většina malých a středních firem v kraji reaguje pouze pasivně na nejnovější technologie a vývoj poptávky na zahraničních trzích v jejich odvětvích tím, že se jim v době, kdy se stávají realitou, přizpůsobují. V rámci naplňování tohoto cíle bude firmám na základě uplatnění principů technology foresight poskytován pravidelný informační servis o možných směrech vývoje technologií v odvětvích klíčových pro Moravskoslezský kraj a s nimi souvisejícím vývoji poptávky. Příklad vybraného projektu: Uplatnění principů technology foresight pro identifikaci možných variant vývoje klíčových odvětví v Moravskoslezském kraji identifikace trendů vývoje technologií v klíčových odvětvích Moravskoslezského kraje a jejich představení na workshopech věnovaných konkrétním průmyslovým odvětvím, zpracování foresightových odvětvových zpráv, definování nových výzkumných projektů (odvětvových i meziodvětvových) reagujících na dané trendy povede k naplnění cíle. Komu bude podpora sloužit: - malým a středním firmám, - univerzitám a výzkumným ústavům, - klastrovým organizacím.

27 Konkrétní přínosy: - získání přehledu o předpokládaných trendech vývoje technologií pro zacílení výzkumných, vývojových a návazných obchodních aktivit u malých a středních firem, - příležitosti pro nové odvětvové i meziodvětvové výzkumné projekty malých a středních firem ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy reagující na identifikované technologické trendy. 27

28 PRIORITNÍ OBLAST DKOORDINACE A IMPLEMENTACE STRATEGIE

29 DKOORDINACE A IMPLEMENTACE STRATEGIE Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů inovačního systému, implementace a propagace strategie Zajištění řádné realizace strategie z hlediska vrcholového řízení i po technicko-organizační stránce povede k posilovaní partnerství a spolupráci všech subjektů aktivních v oblasti výzkumu a vývoje a také k zajišťování propagace strategie a problematiky výzkumu, vývoje a inovací jako takové. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - veřejnému sektoru (Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a další instituce v kraji), - klastrovým organizacím, - dalším zprostředkujícím organizacím pro podporu inovací (Agentura pro regionální rozvoj, Krajská hospodářská komora, podnikatelské inkubátory, aj.) Konkrétní přínosy: - společný postup při stanovování konkrétních směrů výzkumných a vývojových aktivit v kraji, - lepší vzájemná informovanost o výzkumných aktivitách jednotlivých subjektů a jejich výsledcích, - odbourávání duplicit a paralelnosti výzkumných aktivit u jednotlivých subjektů, - zvýšení efektivity výzkumných, vývojových a inovačních procesů v kraji prostřednictvím realizace společných výzkumných aktivit více subjektů. 29

30

31 5. NAPLŇOVÁNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Inovační strategie je společným dílem Moravskoslezského kraje, zástupců firem, univerzit v čele s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, výzkumných ústavů, Města Ostravy, klastrových organizací, podnikatelských inkubátorů a dalších institucí. Na principu partnerství bude probíhat i její naplňování. Jako vrcholný orgán, který určuje hlavní směry realizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v rámci strategie, působí Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, složená ze zástupců všech výše zmíněných institucí a také firem. Servisní organizací pro zajištění realizace strategie je Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (ARR). Zajišťuje přípravu akčních plánů strategie, organizaci jednání pracovních skupin, zasedání Rady pro inovace, případně také dalších akcí pro podporu inovačních aktivit v kraji (např. Kulaté stoly). ARR dále zajišťuje propagaci strategie a inovačních aktivit v kraji. ARR je garantem některých rozvojových projektů strategie. 31

32 32 Tato publikace stručně shrnuje zásadní výstupy Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje pro potřeby širšího obeznámení veřejnosti s tímto dokumentem. Celý dokument je dostupný z Bližší informace: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Na Jízdárně 7/ Ostrava Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

33

34

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Návrhová část Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012 Zpracovatelé: Ing. David Pawera

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK 2015-2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování

Více

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem

AP RIS 3 MSK 2015-2016. Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK 2015-2016 Setkání Inovačních platforem AP RIS 3 MSK na období 15-16 Obsahuje projekty (aktivity), které naplňují RIS 3 MSK Metodika zpracování AP Fáze I - Mapování projektů Osloveny stovky

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj

Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Význam strojírenství pro Moravskoslezský kraj Růstové faktory českého strojírenství Ostrava, 17.4.2014 Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje Klíčový význam strojírenství pro kraj Tradiční odvětví,

Více

Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1.

Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1. Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1. 2013 Obsah prezentace Úvod do problematiky Regionální inovační strategie

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů. Ostrava, 24.2.2014

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů. Ostrava, 24.2.2014 RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 24.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji

Podpora inovací v Moravskoslezském kraji Podpora inovací v Moravskoslezském kraji současné aktivity Moravskoslezského kraje na podporu inovací Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání Podpora start ups v Moravskoslezském

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO)

Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) M. Neulinger, M. Robenková 7. června 2012 Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) Kdo jsme? Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava byl vybudován za přispění strukturálních fondů EU, statutárního

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 18.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU

Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Výzkum, vývoj, inovace a jejich podpora z fondů a politik EU Petr Zahradník, EU Office České spořitelny Připraveno pro Inovační fórum 2008, Praha, Lichtenštejnský palác 10. ledna 2008 Rámec Výzkum, vývoj

Více

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013

Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Má smysl vkládat finanční prostředky do aplikovaného výzkumu? Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM. CzechInvest Brno, 8. října 2013 Růst konkurenceschopnosti ČR, podpora schopnosti českých podniků vyrábět špičkové

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Krátkodobý realizační plán SRLZ návrhová část

Krátkodobý realizační plán SRLZ návrhová část Krátkodobý realizační plán SRLZ 2014-2015 návrhová část Prioritní osy 1 Adaptabilita a rozvoj lidského kapitálu 2 Využití a rozvoj inovačního potenciálu 3 Rozvoj a podpora politiky zaměstnanosti Opatření

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK)

Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Regionální inovační strategie (RIS3 MSK) Ostrava, 18.2.2014 RIS3? S3? RIS? Co je to RIS3? Strategie inteligentní výzkumné specializace (smart specialisation strategy) Zaměření na VaV oblasti se silným

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy

Aktuální stav přípravy Regionální inovační strategie Prahy Ing. Jakub Pechlát Útvar rozvoje hl. m. Prahy Odbor strategické koncepce Seminář Inteligentní specializace regionální inovační strategie pro Prahu Praha, 10. prosince 2012 Co je inteligentní (smart) specializace?

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 29. 6. 2015 31.1 Věc: Projektové záměry Interreg Europe Důvod předložení: Schválení přípravy projektových záměrů Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Obsah vystoupení I. Východiska realizace Seed/VC fondu II. Systém fungování fondu III. Způsob

Více

Další možnosti podpor pro podnikatele v období

Další možnosti podpor pro podnikatele v období Další možnosti podpor pro podnikatele v období 2014-2020 JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA 6. 5. 2015 Setkání s podnikateli regionů MAS Rozkvět a MAS Blanský les-netolicko Helena Halabicová oddělení podpory

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více