REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020"

Transkript

1 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

2

3 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? Cíl Regionální inovační strategie Struktura Regionální inovační strategie Prioritní oblasti A. Transfer technologií B. Lidské zdroje C. Internacionalizace D. Koordinace a implementace strategie Naplňování strategie 31 3

4 PROČ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ POTŘEBUJE SVOU INOVAČNÍ STRATEGII? Regiony, které pravidelně a systémově vynakládají prostředky (ať už z vlastních či jiných zdrojů) na podporu výzkumu, vývoje a inovací, vykazují v porovnání s ostatními regiony vyšší přidanou hodnotu výroby, vyšší export, míru zaměstnanosti, průměrný výdělek a tím pádem i celkově vyšší životní úroveň. Na základě těchto faktů a v zájmu zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje na českých i zahraničních trzích byla zpracována Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Náš kraj je regionem s dlouhou průmyslovou tradicí a rozsáhlou inovační infrastrukturou reprezentovanou velkými, ale také malými a středními podniky, univerzitami, výzkumnými ústavy, podnikatelskými inkubátory, klastrovými organizacemi a dalšími zprostředkujícími organizacemi na podporu inovací. Díky souladu odvětvového profilu firem a technických studijních oborů našich univerzit a projektům nových výzkumných center (např. Centrum excelence IT4Innovations) existuje řada příležitostí pro realizaci společných projektů aplikovaného výzkumu firem, univerzit a výzkumných ústavů, jejichž výsledky budou nové inovativní produkty s exportním potenciálem: STROJÍRENSTVÍ A HUTNICTVÍ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A ENERGETIKA BIOMEDICÍNSKÝ VÝZKUM

5 Z realizace inovační strategie budou mít prospěch nejen firmy, univerzity, výzkumníci a studenti, ale všichni, kteří díky ní získají perspektivní zaměstnání v zajímavých odvětvích a oborech v našem kraji. Protože v kraji potřebujeme firmy, které tvoří nová pracovní místa. Firmy, které svou konkurenceschopnost zakládají na znalostech a spolupráci se znalostními institucemi. Protože prostředí pro rozvoj firem v kraji musí fungovat jako systém. Regionální inovační strategie je dohodou klíčových hráčů o vytvoření takového systému. 5

6 6 2. CÍL REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Celoživotní učení rozvíjející kvalifikaci pracovní síly, která je tvořena technicky zdatnými a kreativními lidmi. Koordinovaná a systémová podpora excelentního výzkumu a vývoje s důrazem na aplikaci jeho výsledků v podobě inovací v komerční sféře se schopností prosadit se na globálních trzích. Specifické know-how koncentrované v tradičních odvětvích kraje. Nová perspektivní odvětví odrážející trendy současné globální ekonomiky.

7 CÍL - Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích. Hrubá přidaná hodnota na zaměstnance v MSK jako podíl na hrubé přidané hodnotě na zaměstnance v ČR, přičemž cílovým stavem je dosažení 100 % průměru ČR do roku

8 STRUKTURA REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE APrioritní oblast A: Transfer technologií Globální cíl: Zvýšit konkurenceschopnost ekonomiky Moravskoslezského kraje na globálních trzích B C Prioritní oblast B: Lidské zdroje Prioritní oblast C: Internacionalizace D Prioritní oblast D: Koordinace a implementace RIS

9 Specifický cíl A1 Specifický cíl A2 Specifický cíl A3 Specifický cíl A4 Specifický cíl A5 Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti Podpora realizace smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných organizacích v MSK Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany duševního vlastnictví Zvyšování využití rizikového kapitálu k financování inovativních podnikatelských záměrů Specifický cíl B1 Specifický cíl B2 Specifický cíl B3 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích Zvýšení žádoucí mobility lidských zdrojů ve znalostních institucích (z/do MSK) Specifický cíl C1 Specifický cíl C2 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech VaV Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů inovačního systému, implementace a propagace RIS 9

10 PRIORITNÍ OBLASTI Transfer technologií se zaměřuje na podporu vyžívání výsledků výzkumu a vývoje univerzit a výzkumných ústavů ve firmách, a to stimulací jak nabídky služeb v oblasti výzkumu a vývoje ze strany univerzit a výzkumných ústavů, tak i poptávky po těchto službách ze strany firem. Tato prioritní oblast zahrnuje také aktivity na podporu využívání ochrany duševního vlastnictví a identifikaci a zakládání nových inovativních firem včetně pomoci se zajištěním financování pro přípravu a zahájení jejich činnosti (dotační programy, zvýhodněné úvěry, rizikový kapitál). Lidské zdroje reaguje na zjištěné potřeby zvyšování znalostí široké i odborné veřejnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací, rozšiřování a prohlubování odborných znalostí výzkumných pracovníků včetně rozvoje netechnických kompetencí (marketingové, jazykové, komunikační a manažerské dovednosti), lákání špičkových výzkumných pracovníků do kraje ze zahraničí a podporu odborných stáží výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů v zahraničí.

11 Internacionalizace se zaměřuje na identifikaci a vytváření příležitostí pro mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje pro univerzity, výzkumné ústavy, firmy a další organizace z Moravskoslezského kraje včetně asistence při přípravě mezinárodních výzkumných projektů a zajištění jejich financování. Pozornost je věnována také předvídání a určování možných směrů vývoje technologií a poptávky po nich na zahraničních trzích v odvětvích klíčových pro Moravskoslezský kraj. Koordinace a implementace strategie se orientuje na zajištění efektivní realizace strategie po technicko-organizační stránce, a to zejména nastavením transparentního systému řízení strategie a posilování partnerství všech subjektů inovačního systému kraje (firmy, univerzity, výzkumné ústavy a další) a jejich vzájemné informovanosti o výzkumných a vývojových aktivitách v kraji, příp. nových inovačních nástrojích a metodách. Do této oblasti patří také propagace a medializace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v kraji včetně strategie jako takové. 11

12 PRIORITNÍ OBLAST ATRANSFER TECHNOLOGIÍ

13 ATRANSFER TECHNOLOGIÍ Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků výzkumné a vývojové činnosti Moravskoslezský kraj podporuje výzkumné a vývojové činnosti nejen ve výzkumných ústavech, ale i na univerzitách. Cílem těchto aktivit je šířit výsledky výzkumu a vývoje do podnikového sektoru. Příklady vybraných projektů: Podpora spolupráce klastrů ve výzkumu a vývoji (s využitím interdisciplinárního přístupu) kraj bude pokračovat v podpoře spolupráce mezi klastrovými organizacemi, a to formou vyhledávání a přípravy meziodvětvových projektů. Podpora firem v Moravskoslezském kraji na vytvoření pracovních míst pro výzkum, vývoj a inovace dotační program Moravskoslezského kraje přispěje ke spolufinancování mzdových nákladů na vytvoření pracovních míst ve výzkumu a vývoji ve firmách. Rozvoj a stabilizace systému transferu technologií VŠB-TU Ostrava zefektivnění komerčního využití výzkumu a vývoje VŠB-TU, a to na základě analýzy, rozvoje a stabilizace konkrétních postupů pro uplatňování výsledků výzkumu a vývoje VŠB-TU ve firmách. 13

14 14 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ AKomu bude podpora sloužit: - univerzitám, výzkumným ústavům, - firmám (malé, střední i velké), - klastrovým organizacím. Konkrétní přínosy: - zdokonalené postupy využívání výsledků výzkumu a vývoje v praxi, - zlepšení nabídky výsledků výzkumu a vývoje pro firmy, - stimulace firem ke zřizování pracovních míst ve výzkumu a vývoji a tím i ke spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy, - nové možnosti výzkumu a vývoje pro firmy, univerzity a výzkumné ústavy prostřednictvím klastrových meziodvětvových výzkumných projektů. Specifický cíl A2 Podpora realizace smluvního výzkumu pro soukromý sektor ve výzkumných organizacích v Moravskoslezském kraji Hlavním účelem je motivace firem k zadávání konkrétních výzkumných a vývojových úkolů univerzitám a výzkumným ústavům v Moravskoslezském kraji. Nově vzniklá výzkumná centra podpořená z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (např. Centrum excelence IT4Innovations, Energetické jednotky pro využití netradičních zdrojů energie a další), představují příležitost pro významné posílení podílu smluvního výzkumu ve výzkumných organizacích v Moravskoslezském kraji, prováděného pro soukromý sektor.

15 Příklad vybraného projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 3: Inovační vouchery v rámci tohoto programu budou poskytovány dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje firmám na zadání výzkumných úkolů univerzitě nebo výzkumnému ústavu se sídlem v kraji. Komu bude podpora sloužit: - firmám (malé, střední i velké), - univerzitám a výzkumným ústavům. Konkrétní přínosy: - stimulace firem k provádění výzkumných, vývojových a inovačních aktivit ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy; v této souvislosti také podněcování firem k plánování svých výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, příp. k aktualizaci svých plánů (inovačních strategií), - nárůst smluvního výzkumu u univerzit a výzkumných ústavů. Specifický cíl A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Začínající inovativní malé a střední podniky potřebují odborné poradenské služby, finanční podporu i technické zázemí pro generování a testování nových inovativních podnikatelských záměrů. K tomu jsou připraveny následující konkrétní projekty a aktivity Moravskoslezského kraje, Statutárního města Ostrava a VŠB-Technické univerzity Ostrava. 15

16 16 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ AProfesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem podnikatelské inkubátory v kraji a další spolupracující organizace poskytují firmám a začínajícím podnikatelům poradenský a konzultační servis Příklady vybraných projektů: v oblasti posouzení technických aspektů inovativního produktu a možností průmyslově-právní ochrany, pomoc při sestavení podnikatelského záměru, marketingové strategie a finančního plánu, asistenci při založení firmy, zprostředkování kontaktů na obchodní a jiné partnery, apod. Tyto poradenské služby budou dále rozvíjeny dle konkrétních potřeb začínajících podnikatelů. Fond mikropůjček Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostrava společně připravili systém návratné finanční podpory začínajícím inovativním firmám (max. do 3 let existence) formou zvýhodněných mikropůjček na přípravu na zahájení podnikatelské činnosti (dokončení vývoje produktu, průmyslově-právní ochrana, apod.) nebo pro samotné zahájení podnikatelské činnosti (nákup investičního majetku, osobní náklady, propagační aktivity, apod.). Komu bude podpora sloužit: - začínajícím malým a středním firmám max. do 3 let existence (start-ups, spin-offs), - výzkumným týmům na univerzitách, výzkumných ústavech či v existujících firmách s potenciálem k založení nové firmy, - studentům středních a vysokých škol. Konkrétní přínosy: - komplexní poradenské služby pro přípravu a zahájení inovačního podnikání, - dostupné finanční prostředky pro zahájení inovačního podnikání.

17 Specifický cíl A4 - Zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany duševního vlastnictví Moravskoslezský kraj chce pomoci v rozvoji malým a středním firmám, a proto podporuje využívání nástrojů k ochraně výsledků výzkumu a vývoje jako jsou patenty a užitné vzory v těchto firmách. Příklad vybraného projektu: Patentový fond Moravskoslezský kraj poskytne dotace potenciálním přihlašovatelům vynálezů firmám, univerzitám, výzkumným ústavům, ale i fyzickým osobám na zpracování a předložení přihlášek k udělení patentu nebo užitného vzoru. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - fyzickým osobám. Konkrétní přínosy: - zvýšení ochrany výsledků výzkumu či konkrétních inovativních produktů subjektů z Moravskoslezského kraje. 17

18 18 PRIORITNÍ OBLAST A TRANSFER TECHNOLOGIÍ ASpecifický cíl A5 - Zvyšování využití rizikového kapitálu k financování inovativních podnikatelských záměrů Rizikový kapitál (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy, aj.) je alternativním zdrojem financování nových inovativních podnikatelských záměrů, který slouží k eliminaci špatné dostupnosti klasických úvěrů komerčních bank pro tyto záměry. Proto budou v rámci tohoto cíle uskutečňovány zprostředkující aktivity, které umožní novým inovativním firmám a potenciálním investorům rizikového kapitálu pravidelný a koordinovaný přístup k sobě navzájem. Příklad vybraného projektu: Workshopy organizovaná setkání investorů rizikového kapitálu se zástupci spin-offs a inovativních start-ups začínající inovativní firmy či výzkumné týmy nebo fyzické osoby zamýšlející založit firmu mají možnost prezentovat své podnikatelské záměry potenciálním investorům (business angels, zástupci seed fondů, venture kapitálových fondů, apod.) a následně s nimi jednat o další možnosti spolupráce a financování. Komu bude podpora sloužit: - začínajícím firmám, výzkumným týmům a fyzickým osobám hodlajícím založit novou firmu, - investorům rizikového kapitálu (business angels, seed fondy, venture kapitálové fondy). Konkrétní přínosy: - zprostředkování jinak velmi obtížně dostupných finančních prostředků pro začínající inovativní firmy (již založené či těsně před založením), - propojení investorů rizikového kapitálu s novými inovativními firmami s růstovým potenciálem umožňujícími zhodnocení jejich investic.

19

20 PRIORITNÍ OBLAST BLIDSKÉ ZDROJE

21 BLIDSKÉ ZDROJE Specifický cíl B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů o znalostní ekonomice Tento cíl klade důraz na zvyšování povědomí široké i odborné veřejnosti o problematice výzkumu, vývoje a inovací. Budou realizovány konkrétní vzdělávací aktivity v této oblasti. Příklady vybraných projektů: Škola inovací pro podnikatele třídenní odborný seminář, pořádaný Agenturou pro regionální rozvoj v Ostravě pro manažery malých a středních firem na témata rozpoznání inovačního potenciálu firmy, inovačního managementu, transferu technologií, ochrany duševního vlastnictví, technology foresight, a financování inovací. Kompetence pro inovace 2 jedná se o komplexní vzdělávací projekt v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který obsahuje několik vzdělávacích modulů - procesní inovace, marketingové inovace, inovační systémy, kreativní odvětví, inteligentní energetické sítě a další. Komu bude podpora sloužit: - manažerům firem, klastrových organizací a podnikatelských inkubátorů, - zástupcům univerzit, výzkumných ústavů a veřejného sektoru. Konkrétní přínosy: - rozšíření a prohloubení znalostí o problematice přípravy a realizace výzkumných, vývojových a inovačních procesů s možností je následně uplatnit v praxi. 21

22 22 PRIORITNÍ OBLAST B LIDSKÉ ZDROJE BSpecifický cíl B2 Zvýšení odborné kvalifikace a dalších dovedností lidských zdrojů ve znalostních institucích Moravskoslezský kraj podporuje rozvoj odborných dovedností výzkumných pracovníků na univerzitách a výzkumných ústavech (včetně Ph.D. studentů) ve svých specializacích, včetně rozvoje dalších kompetencí, (komunikační, manažerské dovednosti, jazykové, marketingové dovednosti), které jsou nezbytné pro přípravu a řízení výzkumných projektů a efektivní spolupráci s firmami. Příklady vybraných projektů: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 5 jedná se o poskytování stipendií doktorandům a absolventům doktorského studia za vynikající výsledky ve výzkumu a vývoji. Příležitost pro mladé výzkumníky nabídka pracovních míst ve výzkumu a vývoji na VŠB-TU postdoktorandům ze všech krajů ČR. Komu bude podpora sloužit: - výzkumným pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů, - Ph.D. studentům. Konkrétní přínosy: - motivace výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů k dalšímu rozvoji svých odborných znalostí a jiných souvisejících dovedností, - uplatnění získaných kompetencí ve spolupráci s podnikovým sektorem.

23 Specifický cíl B3 Zvýšení žádoucí mobility lidských zdrojů ve znalostních institucích Cílem je přilákání špičkových zahraničních odborníků a jejich zapojení do výzkumných projektů v Moravskoslezském kraji a také zajišťování zahraničních stáží pro výzkumné pracovníky a Ph.D. studenty z kraje. Příklad vybraného projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, dotační titul 1 účelem programu je financování nákladů na výzkumnou a přednáškovou činnost zahraničních výzkumných pracovníků v Moravskoslezském kraji. Komu bude podpora sloužit: - výzkumným pracovníkům a Ph.D. studentům z Moravskoslezského kraje, - zahraničním výzkumným pracovníkům. Konkrétní přínosy: - získávání odborných a dalších dovedností navzájem mezi našimi výzkumnými pracovníky, Ph.D. studenty a zahraničními výzkumnými pracovníky. 23

24 PRIORITNÍ OBLAST INTERNACIONALIZACE

25 CINTERNACIONALIZACE Specifický cíl C1 Podpora navázání mezinárodních kontaktů a účasti v mezinárodních iniciativách a projektech výzkumu a vývoje Moravskoslezský kraj podporuje zapojení univerzit, výzkumných ústavů i firem do mezinárodních projektů výzkumu a vývoje. Přenosem nejaktuálnějších znalostí a výsledků výzkumu a vývoje z těchto mezinárodních aktivit dojde k posílení schopností efektivně a cíleně realizovat výzkumné projekty s důrazem na využití jejich výsledků v praxi. Příklad vybraného projektu: Brokerage Event jedná se o setkání zástupců univerzit, výzkumných ústavů a firem z Moravskoslezského kraje i ze zahraničí za účelem představení nejnovějších poznatků a výsledků výzkumu a vývoje v konkrétním odvětví s cílem vytvořit nové mezinárodní výzkumné projekty. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - klastrovým organizacím, - zahraničním výzkumným institucím a firmám. Konkrétní přínosy: - vzájemná výměna nejnovějších poznatků z konkrétní oblasti výzkumu a vývoje, - možnost zapojit se do nových mezinárodních výzkumných projektů a získat nové know-how či konkurenční výhodu. 25

26 26 PRIORITNÍ OBLAST C INTERNACIONALIZACE CSpecifický cíl C2 Zvyšování informovanosti malých a středních firem o trendech vývoje technologií a zahraničních trhů Většina malých a středních firem v kraji reaguje pouze pasivně na nejnovější technologie a vývoj poptávky na zahraničních trzích v jejich odvětvích tím, že se jim v době, kdy se stávají realitou, přizpůsobují. V rámci naplňování tohoto cíle bude firmám na základě uplatnění principů technology foresight poskytován pravidelný informační servis o možných směrech vývoje technologií v odvětvích klíčových pro Moravskoslezský kraj a s nimi souvisejícím vývoji poptávky. Příklad vybraného projektu: Uplatnění principů technology foresight pro identifikaci možných variant vývoje klíčových odvětví v Moravskoslezském kraji identifikace trendů vývoje technologií v klíčových odvětvích Moravskoslezského kraje a jejich představení na workshopech věnovaných konkrétním průmyslovým odvětvím, zpracování foresightových odvětvových zpráv, definování nových výzkumných projektů (odvětvových i meziodvětvových) reagujících na dané trendy povede k naplnění cíle. Komu bude podpora sloužit: - malým a středním firmám, - univerzitám a výzkumným ústavům, - klastrovým organizacím.

27 Konkrétní přínosy: - získání přehledu o předpokládaných trendech vývoje technologií pro zacílení výzkumných, vývojových a návazných obchodních aktivit u malých a středních firem, - příležitosti pro nové odvětvové i meziodvětvové výzkumné projekty malých a středních firem ve spolupráci s univerzitami a výzkumnými ústavy reagující na identifikované technologické trendy. 27

28 PRIORITNÍ OBLAST DKOORDINACE A IMPLEMENTACE STRATEGIE

29 DKOORDINACE A IMPLEMENTACE STRATEGIE Specifický cíl D1 Zajištění koordinace subjektů inovačního systému, implementace a propagace strategie Zajištění řádné realizace strategie z hlediska vrcholového řízení i po technicko-organizační stránce povede k posilovaní partnerství a spolupráci všech subjektů aktivních v oblasti výzkumu a vývoje a také k zajišťování propagace strategie a problematiky výzkumu, vývoje a inovací jako takové. Komu bude podpora sloužit: - firmám, - univerzitám, výzkumným ústavům, - veřejnému sektoru (Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava a další instituce v kraji), - klastrovým organizacím, - dalším zprostředkujícím organizacím pro podporu inovací (Agentura pro regionální rozvoj, Krajská hospodářská komora, podnikatelské inkubátory, aj.) Konkrétní přínosy: - společný postup při stanovování konkrétních směrů výzkumných a vývojových aktivit v kraji, - lepší vzájemná informovanost o výzkumných aktivitách jednotlivých subjektů a jejich výsledcích, - odbourávání duplicit a paralelnosti výzkumných aktivit u jednotlivých subjektů, - zvýšení efektivity výzkumných, vývojových a inovačních procesů v kraji prostřednictvím realizace společných výzkumných aktivit více subjektů. 29

30

31 5. NAPLŇOVÁNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE Inovační strategie je společným dílem Moravskoslezského kraje, zástupců firem, univerzit v čele s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, výzkumných ústavů, Města Ostravy, klastrových organizací, podnikatelských inkubátorů a dalších institucí. Na principu partnerství bude probíhat i její naplňování. Jako vrcholný orgán, který určuje hlavní směry realizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v rámci strategie, působí Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, složená ze zástupců všech výše zmíněných institucí a také firem. Servisní organizací pro zajištění realizace strategie je Agentura pro regionální rozvoj, a.s. (ARR). Zajišťuje přípravu akčních plánů strategie, organizaci jednání pracovních skupin, zasedání Rady pro inovace, případně také dalších akcí pro podporu inovačních aktivit v kraji (např. Kulaté stoly). ARR dále zajišťuje propagaci strategie a inovačních aktivit v kraji. ARR je garantem některých rozvojových projektů strategie. 31

32 32 Tato publikace stručně shrnuje zásadní výstupy Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje pro potřeby širšího obeznámení veřejnosti s tímto dokumentem. Celý dokument je dostupný z Bližší informace: Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Na Jízdárně 7/ Ostrava Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

33

34

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Ing. David Pawera 15. 5. 2012 Firmy Firma, která se rozhodla realizovat určitý VaV projekt, jehož výsledky by chtěla využít v podobě nového inovativního

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 2020 Preambule Vysoké školy jsou nenahraditelnou součástí

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více