S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E"

Transkript

1 Část II. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. a 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění I. Smluvní strany 1. Jihomoravský kraj se sídlem: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ bankovní spojení Komerční banka, a. s., č. ú /0100 zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kontaktní osoba: Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic telefon: (dále jen kupující ) společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u. (např. Krajského soudu v, v odd.., č. vl. ). nebo -fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného. č.j. sídlo: IČ: DIČ: bankovní spojení jednající/zastoupený: kontaktní osoba: (dále jen prodávající ) Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje, které jsou relevantní vzhledem k charakteru jeho právní formy, údaje týkající se jiné právní formy nebudou v nabídce uchazeče obsaženy. II. Účel a předmět smlouvy 1. Objednatel je investorem projektu CEITEC Science Park (dále jen projekt ), jehož cílem je vybudování podpůrné podnikatelské infrastruktury vědeckotechnického parku a inkubátoru specializovaného na oblasti nových nano a mikrotechnologií, materiálů, komunikačních a řídících technologií. Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů ES, Operační

2 program Podnikání a inovace, prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, program podpory Prosperita 2 (dále jen OPPI ) a z rozpočtu Jihomoravského kraje. 2. V rámci projektu v současné době probíhá výstavba Areálu CSP a VTP, jehož součástí je objekt v projektové dokumentaci pro provedení stavby označený jako objekt H (budoucí INMEC). V tomto objektu se budou nacházet jak kanceláře, tak laboratoře umožňující vědeckou a laboratorní práci. 3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby kupujícího spočívající ve vybavení objektu H IT technologií tak, aby mohl být objekt H bezproblémově užíván jako kanceláře a laboratoře. 4. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě nového IT vybavení včetně poskytnutí licencí s technickou specifikací dle přílohy č. 1 této smlouvy, (dále jen předmět koupě nebo předmět plnění ), a to pro potřeby kupujícího. 5. Součástí předmětu plnění je dále též: doprava dodávaného plnění na místo plnění, vyzkoušení funkčnosti dodaného plnění, vyhotovení soupisu dodaného plnění po jednotlivých prvcích s uvedením: - stručného popisu (názvu) každého dodaného prvku, - celkové ceny prvku bez DPH, - zatřídění dodaného plnění dle klasifikace CZ-CPA, odpisové skupiny a doby použitelnosti. Tento soupis předá prodávající kupujícímu v listinné a elektronické podobě ve formátu.xls nebo.xlsx na CD. úklid po provedené dodávce včetně likvidace použitých obalů zajištění bezpečnosti práce a zajištění ochrany životního prostředí, předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, záruční listy 6. Prodávající se zavazuje za dále sjednanou cenu předat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě. 7. Kupující se zavazuje předmět koupě řádně a včas odevzdaný prodávajícím na základě této smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 8. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy. 9. Prodávající se zavazuje dle 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za splnění celého předmětu smlouvy dle odst. V.1. této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií tohoto subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. 10. Prodávající se zavazuje poskytnout součinnost subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od zániku závazků vzniklých na základě této smlouvy, tj. nejméně do konce roku 2025; prodávající se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy. Prodávající se zavazuje sjednat tento závazek ve smlouvách se svými subdodavateli. III.

3 Doba plnění 1. Prodávající se zavazuje zahájit dodávku plnění dnem uzavření této smlouvy. 2. Prodávající se zavazuje ukončit dodávku plnění kupujícímu nejpozději do 3 týdnů od uzavření smlouvy, nejpozději do Kupující nemá zájem na opožděném plnění. IV. Místo plnění 1. Místem plnění je budova CSP objekt H Areálu CSP a VTP budovaný při ulici Kolejní v Brně- Medlánkách. V. Kupní cena 1. Celková kupní cena předmětu koupě je sjednána na částku.... Kč bez DPH. Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje. Celková kupní cena předmětu koupě musí odpovídat souhrnu poptávaného množství jednotlivých prvků IT technologie dle těchto obchodních podmínek a kupních cen těchto prvků uvedených uchazečem v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek. 2. Kupní ceny jednotlivých prvků IT technologie jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Ke sjednané ceně bez DPH prodávající připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 4. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou. 5. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady prodávajícího ke splnění jeho závazků z této smlouvy a odměnu za poskytnutí odpovídajícího počtu licencí specifikovaným v příloze č. 1. VI. Platební podmínky 1. Celková kupní cena předmětu koupě bude kupujícím hrazena jednorázově. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je daňový doklad faktura. Nedílnou součástí faktury bude příloha, kterou tvoří předávací protokol zpracovaný dle článku VII. Odst. 2. této smlouvy. 2. Daňový doklad - faktura bude obsahovat název projektu CEITEC Science Park, registrační číslo projektu 5.1 PP04/013. V záhlaví daňového dokladu budou loga EU a operačního programu. 3. Daňový doklad faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí předmětu koupě. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele. 5. Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. 6. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani ( 5 odst. 3 zákona o DPH), neuplatní se v návaznosti na Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH uveřejněnou dne na stránkách MF při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle 92e.

4 7. Prodávající prohlašuje, že - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen daň ), - nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. VII. Odevzdání a převzetí předmětu koupě nebo jeho části a licenční ujednání 1. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu je splněn odevzdáním předmětu koupě v místě plnění v termínu dle čl. III. této smlouvy a bez vad. 2. Při odevzdání a převzetí předmětu koupě vyhotoví prodávající Předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména soupis dodávaného plnění, jeho celkovou cenu bez DPH, zhodnocení jakosti dodávaného plnění a prohlášení objednatele, že plnění je prosté vad. Plnění je převzato podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Protokol bude obsahovat loga EU a operačního programu dle platných pravidel pro publicitu. 3. Podepsáním předávacího protokolu zástupcem kupujícího se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny za odevzdanou IT technologii odpovídající ceně dle čl. V. této smlouvy. 4. Odevzdáním a převzetím předmětu koupě, jehož součástí je IT technologie s implementovaným softwarem specifikovaným přílohou č. 1, postupuje prodávající kupujícímu oprávnění k užití tohoto softwaru podle podmínek držitele majetkových práv k tomuto softwaru. VIII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě nebo jeho část při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny. 2. Předmět koupě nebo jeho část je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené toto smlouvou, nebo není-li způsobilý plnit účel stanovený touto smlouvou. 3. Prodávající poskytuje záruku za jakost na IT technologii, že je nová, v bezvadném stavu a způsobilá k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením součástí prvků IT technologie, jejichž životnost je výrobcem stanovena v závislosti na intenzitě používání těchto součástí, nebo na vady způsobené jejím nevhodným užíváním. 4. Záruční doba se sjednává v délce trvání 24 měsíců na veškerou IT technologii, u které není v příloze č.1 Seznam a technická specifikace IT technologie uvedena délka trvání delší. Záruční doba začíná běžet od okamžiku jejího odevzdání a převzetí kupujícím v souladu s touto smlouvou. 5. Kupující je povinen reklamovat jednotlivé vady písemně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamovanou část IT technologie převezme prodávající v místě plnění dle této smlouvy, a to nejpozději následující pracovní den po dni doručení reklamace prodávajícímu. 6. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky: a) právo na bezplatné odstranění vad, je-li vada opravou odstranitelná, a to nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace; záruka na reklamovanou IT technologii se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace prodávajícímu do dne odstranění

5 závady, přičemž za den odstranění závady se považuje den, kdy je IT technologie nevykazující reklamované vady opět předána kupujícímu; nebo b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy prodávající ve sjednaném termínu podle předchozího bodu vadu neodstraní a kupující si vady opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby; v takovém případě prodávající zaplatí kupujícímu náklady na odstranění vad do 15 dnů ode dne doručení faktury kupujícího prodávajícímu. IX. Sankce, odstoupení od smlouvy 1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,15 % z oprávněně fakturované a nezaplacené částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě nebo jeho část stanovenou objednávkou kupujícího, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % z ceny předmětu koupě nebo jeho příslušné části za každý jednotlivý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do doby odevzdání předmětu koupě nebo jeho části stanovené objednávkou kupujícího nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě nebo jeho část specifikovanou objednávkou kupujícího v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta. 4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě tohoto článku smlouvy jsou splatné 15. dne ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení straně povinné. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvním pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat zákonný úrok z prodlení. 5. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v této smlouvě v čl. IX odst. 6., a to i jen vůči dílčím plněním dle této smlouvy. 6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména: - prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě nebo jeho části delší než 15 dnů - prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny předmětu koupě nebo jeho části delší než 60 dnů. X. Ostatní ujednání 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající svým podpisem pod touto smlouvou mimo jiné uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 3. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající. 5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 seznam a technická specifikace IT technologie. 6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6 7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná smlouva smluvní straně, která podala nabídku návrh na uzavření smlouvy, doručena. 8. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním. Doložka dle ustanovení 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne. na.. schůzi usnesením č.. V Brně dne. V... dne.. za Jihomoravský kraj JUDr. Michal Hašek, hejtman v zastoupení na základě pověření č.j.33661/2013 ze dne Mgr. Václav Božek, CSc. náměstek hejtmana Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč svoji firmu nebo jméno a příjmení a označí jménem a příjmením a vztahem vůči uchazeči - právnické osobě osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče - právnické osoby nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za uchazeče včetně informace o oprávnění této osoby jednat za uchazeče.

7 Příloha č. 1 smlouvy Seznam a technická specifikace IT technologie Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč ke každému prvku IT technologie jeho obchodní název (značku a typ) a cenu bez DPH a do sloupce tabulky nabízená konfigurace specifikuje jím nabízené plnění, přičemž není oprávněn žádný z uvedených parametrů vypustit. Z takto uchazečem doplněné tabulky musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve sloupci minimálně požadovaná konfigurace, které jsou totožné se specifikací uvedenou v části III. této zadávací dokumentace technické specifikaci. TABULKA -Technická specifikace IT technologie Minimální požadovaná konfigurace 1)Virtualizované řešení Cena bez DPH a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - x86-64, min. 2x CPU s minimálním výkonem bodů/cpu dle spotřeba max. 80W, podpora řízení spotřeby - Minimálně 128GB RAM DDR3 DIMM o o o o min. 1600MHz, podpora rozšířené ECC ochrany proti více bitové chybě a podpora pro tzv. on-line spare ) všechny osazené DIMM moduly musí mít stejnou velikost a rychlost možnost rozšíření až na celkových 768GB. - 2 x 300GB 10k a SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu, rozšiřitelnost na 8 disků bez zásahu do konfigurace serveru s celkovou rozšiřitelností na 16 disků. - Řadič disků a cache pamětí min. 1GB typu flash s možností rozšířit cache na 2GB. o podpora RAID 0,1, 5, 6 o řadič musí umožňovat online (za provozu) změnu typu RAIDu nebo velikosti stripe a přidávání dalších disků k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých logických disků - 4 x 1Gb ethernet port. Porty nesmí zabírat PCI- E sběrnice. - 1x SAS dual-port HBA adaptér pro připojení k diskovému poli. Nabízená konfigurace

8 - Minimálně jeden volný slot PCIe 3.0 x16 k osazení kartou plné délky i výšky a minimálně jeden volný slot PCIe 3.0 x8 pro osazení low profile kartou. - Interní USB a SD port s podporou virtualizačních hypervizorů. Osazeno min. 4GB SD kartou. - Redundantní za provozu vyměnitelné ventilátory. - Dva za provozu vyměnitelné zdroje, každý s max. příkonem 750 W. - Montážní kit pro instalaci do datového rozvaděče; max. velikost v datovém rozvaděči 2U - Prediktivní analýza poruch min. pro RAM, CPU, DIMM moduly, HDD a napájecí zdroje a ventilátory. Předporuchová záruka na uvedené komponenty. - Integrovaný informační panel (LED nebo LCD) s identifikací chybných popř. problémových komponent (min. pro RAM, CPU, DIMM moduly, napájecí zdroje a ventilátory) - Plná vzdálená správa grafické prostředí, podpora virtuální optické mechaniky - Podpora pro OS popř. hypervizory: o Microsoft Windows Server o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) o SUSE Linux Enterprise Server (SLES) o VMware o Citrix XenServer - Záruka 3 roky, on-site, NBD b) Diskové pole (1ks) Diskové pole s redundancí kontrolerů. - Min 6Gb/12Gb SAS konektivita, min 4 x porty na kontroler - Min 4GB cache na kontroler, bezbateriová záloha dat v případě výpadku - Velikost max 2U - RAID levels 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 - Min. 24 pozic pro HDD bez změny konfigurace, min rozšiřitelnost na celkem 199 HDD. - Podpora SATA/SAS/SSD HDD. - Podpora samošifrovacích HDD pro ochranu důležitých dat - Min 64 snapshotů a clonů s možností rozšíření na min 512.

9 - Možnost až 512 LUNů, max velikost jednoho LUNu 64TB. - Min. 6x 600GB HDD SAS 10tis.ot. - Min. 4x SAS kabel pro připojení k virtualizačním serverům - Záruka 3 roky, on-site, NBD c) Virtualizační SW (licencování academic) licence musí pokrývat oba virtualizační servery Požadavek na funkcionality hypervisoru: - Funkcionalita, která automaticky nastartuje virtuální stroje při výpadku fyzického serveru na jiném produkčním serveru ze společného diskového pole nebo opětovně restartuje dotčený virtuální stroj např. při pádu OS - Funkcionalita, která bude provádět diskovou zálohu a jednoduchou obnovu na úrovni image virtuálních strojů nebo jednotlivých souborů - Rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět konzistentní plné, rozdílové a přírustkové zálohy virtuálních strojů bez zbytečného zvyšování režie a zátěže hostitelského serveru i virtuálních strojů - Funkcionalita, která bude umožňovat automatizaci patch managementu pro host servery a vybrané Microsoft a Linux virtuální servery - Komplexní správa virtuální infrastruktury z jedné konzole a umožňující integraci s produkty třetích stran - Software pro virtualizaci serverů včetně management konzole musí licenčně pokrývat použití pro 6 fyzických procesorů (3 fyzické servery, každý max. dva procesory) - Support na hypervisor musí být poskytován samotným výrobcem hypervisoru - Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje - Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů - Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující,

10 aby jediný virtuální stroj využíval až 8 virtuálních procesorů současně - Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve virtuálních strojích - Podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, harware-assist) virtualizace - Funkcionalita, která umožňuje přidělovat virtuálním strojům více diskového prostoru než je skutečná disková kapacita - Bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT Serverové operační systémy (licencování academic) licence musí pokrývat oba virtualizační servery - Podpora až 640 logických procesorů ve fyzickém serveru - Podpora min. 4TB operační paměti - Zajištění vysoké dostupnosti pro min.32 serverů v klastru - Podpora neomezeného počtu virtuálních instancí - Vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace - Neomezený počet paralelních migrací virtuální serverů a jejich úložišť za provozu - Nativní podpora virtualizace sítí - Plná podpora klastrování virtuálních počítačů Součástí virtualizovaného řešení bude: - Instalace HW do racku, zapojení, upgrade firmware na aktuální verzi, otestování - Konfigurace diskového pole, příprava pro instalaci virtualizační platformy - Instalace virtualizační platformy, nastavení vysoké dostupnosti, otestování, předvedení funkčnosti a zaškolení praovníků IT pro kvalifikované zacházení s instalovným řešením - Instalace operačních systémů dle konzultace s IT pracovníky JIC, nastavení - Dokumentace k instalovanému řešení 2) Zálohovací zařízení Cena bez DPH

11 a) Zálohovací server Minimálně šesti jádrový procesor architektura x86-64 s minimálním výkonem bodů/cpu dle spotřeba max. 80W, podpora řízení spotřeby. Minimálně 16GB RAM DDR3 DIMM - min. 1333MHz, - podpora rozšířené ECC ochrany proti více bitové chybě a podpora pro tzv. on-line spare ) - všechny osazené DIMM moduly musí mít stejnou velikost a rychlost - možnost rozšíření až na 768GB. 2 x 300GB 10k a 2 x 600GB 10k SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu, rozšiřitelnost na 8 disků bez zásahu do konfigurace serveru. Řadič disků a cache pamětí min. 1GB typu flash s možností rozšířit cache na 2GB. - podpora RAID 0,1, 5, 6 - řadič musí umožňovat online (za provozu) změnu typu RAIDu nebo velikosti stripe a přidávání dalších disků k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých logických disků 4 x 1Gb ethernet port. Porty nesmí zabírat PCI-E sběrnice. Minimálně jeden volný slot PCIe 3.0 x16 k osazení kartou plné délky i výšky a minimálně jeden volný slot PCIe 3.0 x8 pro osazení low profile kartou. Interní USB a SD port s podporou virtualizačních hypervizorů. Redundantní za provozu vyměnitelné ventilátory, Dva za provozu vyměnitelné zdroje, každý s max. příkonem 460 W. Montážní kit pro instalaci do datového rozvaděče; max. velikost v datovém rozvaděči 1U Prediktivní analýza poruch min. pro RAM, CPU, DIMM moduly, HDD a napájecí zdroje a ventilátory. Předporuchová záruka na uvedené komponenty Integrovaný informační panel (LED nebo LCD) s identifikací chybných popř. problémových komponent (min. pro RAM, CPU, DIMM moduly, napájecí zdroje a ventilátory) Plná vzdálená správa grafické prostředí, podpora

12 virtuální optické mechaniky Podpora pro OS popř. hypervizory: - Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - VMware - Citrix XenServer Záruka 3 roky, on-site, NBD b) Úložiště pro zálohování (1ks) - min. Dvoujádrový procesor s plovoucí desetinnou čárkou - Rychlost zápisu min. 209MB/s a rychlost čtení min. 339MB/s - možnost škálování až 96 TB - 4 síťová rozhraní LAN s podporou funkcí Failover a Link Aggregation - min. 2 GB RAM - Probuzení přes LAN/WAN - Min. 2x USB 2.0 externí port - Min. 2x USB 3.0 externí port - Min. 12 pozic na HDD - Min. 15TB hrubá kapacita - Záruka 3 roky c) SW pro zálohování (musí pokrývat navrženou infrastrukturu) Je požadován kapacitní model licencování licence dle objemu zálohovaných dat pro neomezené množství zálohovaných serverů. Poptávaná kapacita zálohovaných dat je 2 TB. Požadavky na zálohovací a archivační software: - Licence serverového operačního systému, který splní následující požadavky (licencování academic): o Podpora až 640 logických procesorů ve fyzickém serveru o Podpora min. 4TB operační paměti o Zajištění vysoké dostupnosti pro min.32 serverů v klastru o o Podpora min. 2 virtuálních instancí Vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace o Neomezený počet paralelních migrací virtuální serverů a jejich úložišť za provozu o Nativní podpora virtualizace sítí o Plná podpora klastrování virtuálních počítačů - Licence zálohovacího a archivačního software musí pokrýt poptávané servery s

13 uvedenou konfigurací a osazením procesory. - Zálohování Disk to Disk to TAPE s možností definice trvanlivosti dat (expiračních pravidel) záloh a archivů na centrální úrovni pro jednotlivá data selektivně podle typu dat, masky a zdroje (nikoliv pro celá media). - Zálohovací software musí umožnit kontinuální zálohování při každé změně v bloku na file systémech. - Deduplikace na zdroji (client side) na úrovni bloků v případě Disko to Disk fáze zálohování do zálohy se neposílají bloky zálohovaného systému, které již v záloze jsou. - Deduplikace na úrovni souborů v případě Disk to Tape fáze zálohování do zálohy se neposílají soubory zálohovaného systému, které už v páskové záloze jsou. - Souborová záloha a obnova virtuálních hostů bez nutnosti instalace agenta do jednotlivých virtuálních hostů (off-host) s využitím vstorage API - Možnost vytvářet také NEDEDUPLIKOVANOU kopii dat na pásku pro účely dlouhodobé archivace. - Zálohování nesmí vyžadovat cyklický fullbackup při zálohování databází (MS Exchange, SQL, Oracle). - Možnost vytvářet syntetický fullbackup na pásku a výměnný disk, pro jehož obnovu není třeba konektivita do sítě a připojení k backup serveru. - Informace o zálohách (inventory) a archivech musí být kompletně k dispozici z databáze zálohovacího systému bez nutnosti ruční evidence obsahu pásek apod. - Automatická funkce inkrementálního vytváření duplikátu VŠECH záložních a archivních objektů (na discích i páskách) na jinou sadu medií (podpora pro pásky i disky) do fyzicky oddělené lokality pro účely obnovy poškozeného záložního média nebo celé lokality. - Systém pro archivaci musí sdílet páskové zařízení se systémem pro zálohování. - Archivace musí umožnit vytváření ručních a plánovaných archivů.

14 - Archivací se nerozumí schovávání pásek s backupem, požadujeme samostatnou funkci archivace - oddělenou od zálohování s možností specifikace trvanlivosti archivu selektivně podle typu dat. - Politikou řízená migrace archivních a záložních dat mezi diskovými a páskovými úložišti ve smyslu hierarchického úložiště (HSM) (tímto není myšleno vytváření kopií záloh na pásky či syntetické fullbackupy) - Informace o zálohách jsou udržovány v některé z vyspělých transakčních relačních databází: ORACLE, SQL, DB2, Informix nebo Sybase. - Funkce pro přímou migraci dat z jednoho typu media na jiný (např. v případě upgrade páskové technologie) bez nutnosti meziúložiště. - Zálohovací systém musí být vybaven agentem pro připojení na centrální monitoring. - Integrace všech komponent a modulů zálohování a archivace musí být garantovaná výrobcem preferujeme jednotného výrobce všech komponent. - Zálohovací server podporuje Linux (RedHat nebo SLES) 64bit Součástí zálohovacího řešení bude: - Instalace HW do racku, zapojení, upgrade firmware na aktuální verzi, otestování - Instalace zálohovacího SW, nastavení politik zálohování, otestování, předvedení funkčnosti a obnovení ze zálohy - Dokumentace k instalovanému řešení

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka Poskytování služeb outsourcingu Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov a.s., sídlem: Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27 IČ: 260 95 149 DIČ:

Více

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Specifikace předmětu veřejné zakázky Specifikace předmětu veřejné zakázky Servery budou pocházet z oficiálních distribučních kanálů. Záruky a servis budou garantovány výrobcem. V rámci požadavku na typy zařízení budou v rámci každého typu

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení

Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Příloha č. 1 k Č.j.: OOP/10039/2-2011 Specifikace zařízení Zadavatel požaduje dodávku 16 kusů serverů a 4kusů síťových datových úložišť. Servery se požadují bez dodání operačního systému. Specifikace minimálních

Více

Smlouva o outsourcingu ICT

Smlouva o outsourcingu ICT Smlouva o outsourcingu ICT uzavřená dle 269 odst.2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku Článek 1 - Smluvní strany Nemocnice Český Krumlov a.s. se sídlem Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27

Více

Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zakázka malého rozsahu mimo zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Výzva k předložení cenové nabídky na rozšíření HW a SW pro virtualizaci datového centra Vědecké knihovny v Olomouci 1. Údaje o vyzyvateli

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo zakázky: 27/2013 Název zakázky: Server pro Městský úřad Předmět zakázky (služba, Dodávka HW včetně instalace SW dodávka, stavební práce)

Více

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Pásková knihovna a zálohovací software KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Výpočetní klastr pro molekulové modelování

Výpočetní klastr pro molekulové modelování ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výzva k podání nabídek Název zakázky: Dodávka hardware, software, servisních služeb a příslušenství Název programu: ICT v podnicích - Výzva III Registrační číslo projektu:

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation

TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3. Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader. TSM architektura. 2012 IBM Corporation TSM for Virtual Environments Data Protection for VMware v6.3 Ondřej Bláha CEE+R Tivoli Storage Team Leader TSM architektura 2012 IBM Corporation Tradiční zálohování a obnova dat ze strany virtuálního stroje

Více

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek

Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídek Název projektu: Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.2.08/04.0001 Počet stránek přílohy: 5 3 ks PC vč. OS a Monitorem

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem:

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem: Aplikační servery MPK 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele Název: statutární město Karviná IČ: 00297534 Sídlo: Fryštátská 72/1,

Více

Technická specifikace soutěžených služeb

Technická specifikace soutěžených služeb Technická specifikace soutěžených služeb Předmět plnění Předmětem nabídky je zajištění infrastruktury a služeb pro centrální pracoviště ČSÚ pro přípravu, zpracování a prezentaci výsledků voleb. Požadované

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593

Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Zadavatel: Česká republika Český statistický úřad Na padesátém 81/3268 100 82 Praha 10 Strašnice IČO: 00025593 Veřejná zakázka: VZ004 ICT Dodávka a obnova ICT v rámci projektu Redesign statistického informačního

Více

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky

Chceme být lepší Dodávka software pro virtuální server a zařízení pro zálohování dat (včetně implementace a instalace) Předmět zakázky Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajůpro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace 1.1 Architektura řešení Zadavatel vychází se studie proveditelnosti a v ní navržené architektury, která je znázorněna na níže uvedeném obrázku. Všechny podstatné informace ze studie

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

Příloha č. 1 PRO ČÁST 1. Technická specifikace dodávky hardwaru a softwaru Technologického centra ORP Frýdlant nad Ostravicí

Příloha č. 1 PRO ČÁST 1. Technická specifikace dodávky hardwaru a softwaru Technologického centra ORP Frýdlant nad Ostravicí Dodávka Technologického centra v rámci PROJEKTU I. Zřízení technol. centra a II. pořízení elektronické spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu Příloha č. 1 Zadávací dokumentace PRO PŘEDKLADATELE

Více

Specifikace vybavení pro výběrové řízení

Specifikace vybavení pro výběrové řízení Specifikace vybavení pro výběrové řízení Část A) MES + xapost server MES CPU platforma x86 dvoujádrový s min. výkonem v BAPCO SYSMark 2004 SE 250 bodů 2x 320 GB SATA, 7200 ot./min., 8MB cache, hw RAID

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Zabezpečení dat a komunikační infrastruktury opakované vyhlášení části B - Tabulka pro rozšíření nad rámec minimálních technických požadavků Typ Popis rozšířeného požadavku Splněno

Více

Pořízení serverů pro Královéhradecký kraj 2010

Pořízení serverů pro Královéhradecký kraj 2010 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové, vyhlašuje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanoveními 12 odst. 3 a 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011!

Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Unikátní pokročilé funkce nyní za cenu low-endu NetApp FAS2020 Zvýhodněné ceny: 3.999, * (6x 1TB SATA) nebo 10.499, * (12x 2TB SATA) Pouze do 30. dubna 2011! Velmi jednoduchá a efektivní správa celého

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Dodavatel Příloha č. 2: Oceněný položkový rozpočet (nabídková cena - položkový rozpočet) Zadavatel: Název: Název Požadované minimální technické parametry Množství Splněno/nesplněno (uchazeč doplní toto

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

Technická specifikace předmětu plnění

Technická specifikace předmětu plnění Příloha č. 2 Technická specifikace předmětu plnění 1.) Výpočetní technika se servisem garantovaným výrobcem 1 ks jednoprocesorový server Požadovaná záruka: min. 36 měsíců, typ servisu: ONSITE oprava v

Více

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové infrastruktury

Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové infrastruktury Datum: 1.10.2015 Evidenční číslo: VZ/29/ÚS/2015 Vyřizuje/linka: Valenta Jan DiS. E-mail: valenta@tsmost.cz Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem: Obnova serverové

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Druh zakázky: Předmět zakázky: Výměna serveru MÚ Jevíčko veřejná zakázka malého rozsahu dodávka 1. ZADAVATEL Název: Město Jevíčko

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz

Rohozenská 225, 340 21 Janovice nad Úhlavou IČO: 70873607 /fax 376392220 E-mail: info@zsjanovice.cz www.zsjanovice.cz Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 Název projektu: Vzdělávání dotykem Dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

E) Specifikace serverů konfigurace A,B

E) Specifikace serverů konfigurace A,B E) Specifikace serverů konfigurace A,B Specifikace serveru konfigurace A požadavek dodání 12 kusů Parametr Minimální požadavek Nabízená hodnota S/N poznámka Konstrukční provedení rack server o max. velikosti

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Projekt Technologické centrum ORP města Česká Lípa reg. č. CZ.1.06/2.1.00.06.06836. Strana 1 (celkem 13)

Projekt Technologické centrum ORP města Česká Lípa reg. č. CZ.1.06/2.1.00.06.06836. Strana 1 (celkem 13) PŘÍLOHA Č. 3 - TECHNICKÉ PODMÍNKY Obsah dodávky: Celý projekt realizován v rámci jedné dodávky, pouze v logicky a funkčně na sebe navazujících krocích odsouhlasených zadavatelem. Celá dodávka sestává z

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Výměna Databázového serveru MS SQL

Výměna Databázového serveru MS SQL Výměna Databázového serveru MS SQL důvody, postup, přínosy, náklady Zpracoval: Ing. Pavel Žahourek, obchodní manažer, tel: 606 706 550, mail: zahourek@melzer.cz Melzer, spol. s r.o. Kojetínská 1a, 796

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace VÚGTK, v. v. i. Ministerstvo kultury Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky v zjednodušeném

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

BrightStor ARCserve Backup r11.5. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com BrightStor ARCserve Backup r11.5 - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je ARCserve Backup? -Spolehlivý a jednoduchý Backup a Restore -S podporou široké škály hardwaru -S managementem

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 2 TRANSFORMUJEME MIDRANGE ÚLOŽIŠTĚ: VNX A VNXe EMC Forum Praha 2012 Tomáš Blažek Comparex CZ s.r.o. 3 Nová generace Unified Storage Optimalizovaná pro současná virtualizovaná IT EMC Unisphere VNXe3150

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění HARDWARE Server konfigurace č.1: Enclouser 1ks: - Možnost vložení až 10ti hot-plug blade CPU unit - Podpora Intel i AMD blade systémů - LED signalizace - Power

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na virtualizace koncových zařízení - desktopy Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu města Dvůr Králové

Více

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty

Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Zálohování a rychlá obnova dat Konsolidace serverů a diskových polí Archivace elektronické pošty Prezentace pro Kraj Vysočina 1. 2. 2006 Jiří Palkovský Petržílkova 23, Praha 5 tel. +420 251 610 285 fax:

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

VŠPJ - Pořízení IT 2015

VŠPJ - Pořízení IT 2015 Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VŠPJ - Pořízení IT 2015 OBSAH Segment č. 1 Notebooky... 2 30 x Notebook A... 3 1 x Notebook B... 3 1 x Ultrabook... 5 Segment č. 2 Počítačové

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Red Hat Enterprise Virtualization

Red Hat Enterprise Virtualization Red Hat Enterprise Virtualization Technologie KVM Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Část 1 Virtualizace obecně Virtualizace Systém umožňující využívat jeden zdroj pro více systémů Hardware jako zdroj

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku v rámci ostatní zakázky malého rozsahu zveřejněno dne 9.10.2012 na internetových stránkách zadavatele www.koprivna.cz, když tento profil zadavatele byl

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem ICT technika pro moderní školu Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky 1) DOMÉNOVÝ SERVER Počet kusů: 1 Specifikace: Založený na platformě Microsoft

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Zadávací dokumentace výběrové řízení

Zadávací dokumentace výběrové řízení Projekt Zavádění moderních prvků ve výuce SŠ Kostka, CZ.1.07/1.5.00/34.0670 Zadávací dokumentace výběrové řízení 1. Identifikační údaje zadavatele: Název zakázky: Dodávka HW pro modernizaci výuky Zadavatel:

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov

Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov Příloha č. 1 - Technické specifikace zakázky Konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov Cílem konsolidace infrastruktury IT MěÚ Trutnov je zřízení dvou nezávislých serveroven, tak aby v případě výpadku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Otevřené řízení: Nákup 1 kusu mobilní laboratoře Čl. I. Identifikace zadavatele Název zadavatele: Česká republika - Generální ředitelství cel IČO zadavatele: 71214011 DIČO zadavatele

Více

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor informatiky VÝZVA k předložení nabídky veřejné zakázky na UTM firewall Zadávání zakázky malého rozsahu městem

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Odbor správy majetku Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III *S006X005J8XO* Ukl. zn.: 254.3.1 A/5 Sp. zn.: 63/2013 OSM Čj.: MUMI 721/2013 VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: MUMI 721/2013

Více

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Server

Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Server Datasheet Fujitsu PRIMERGY TX100 S2 Server Vstupte do světa serverů TX nyní s funkcí spotřeby nula wattů Servery PRIMERGY TX v provedení tower jsou ideální pro malé a středně velké podniky nebo pobočky.

Více