S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E"

Transkript

1 Část II. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, uchazeč není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu. S M L O U V A O D O D Á V C E I T T E C H N O L O G I E uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. a 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění I. Smluvní strany 1. Jihomoravský kraj se sídlem: Žerotínovo náměstí 3/5, Brno IČ: DIČ: CZ bankovní spojení Komerční banka, a. s., č. ú /0100 zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kontaktní osoba: Ing. Pavel Šrom, vedoucí odboru investic telefon: (dále jen kupující ) společnost, fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u. (např. Krajského soudu v, v odd.., č. vl. ). nebo -fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného. č.j. sídlo: IČ: DIČ: bankovní spojení jednající/zastoupený: kontaktní osoba: (dále jen prodávající ) Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje, které jsou relevantní vzhledem k charakteru jeho právní formy, údaje týkající se jiné právní formy nebudou v nabídce uchazeče obsaženy. II. Účel a předmět smlouvy 1. Objednatel je investorem projektu CEITEC Science Park (dále jen projekt ), jehož cílem je vybudování podpůrné podnikatelské infrastruktury vědeckotechnického parku a inkubátoru specializovaného na oblasti nových nano a mikrotechnologií, materiálů, komunikačních a řídících technologií. Projekt je spolufinancován z prostředků strukturálních fondů ES, Operační

2 program Podnikání a inovace, prioritní osa 5 Prostředí pro podnikání a inovace, oblast podpory 5.1 Platformy spolupráce, program podpory Prosperita 2 (dále jen OPPI ) a z rozpočtu Jihomoravského kraje. 2. V rámci projektu v současné době probíhá výstavba Areálu CSP a VTP, jehož součástí je objekt v projektové dokumentaci pro provedení stavby označený jako objekt H (budoucí INMEC). V tomto objektu se budou nacházet jak kanceláře, tak laboratoře umožňující vědeckou a laboratorní práci. 3. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby kupujícího spočívající ve vybavení objektu H IT technologií tak, aby mohl být objekt H bezproblémově užíván jako kanceláře a laboratoře. 4. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě nového IT vybavení včetně poskytnutí licencí s technickou specifikací dle přílohy č. 1 této smlouvy, (dále jen předmět koupě nebo předmět plnění ), a to pro potřeby kupujícího. 5. Součástí předmětu plnění je dále též: doprava dodávaného plnění na místo plnění, vyzkoušení funkčnosti dodaného plnění, vyhotovení soupisu dodaného plnění po jednotlivých prvcích s uvedením: - stručného popisu (názvu) každého dodaného prvku, - celkové ceny prvku bez DPH, - zatřídění dodaného plnění dle klasifikace CZ-CPA, odpisové skupiny a doby použitelnosti. Tento soupis předá prodávající kupujícímu v listinné a elektronické podobě ve formátu.xls nebo.xlsx na CD. úklid po provedené dodávce včetně likvidace použitých obalů zajištění bezpečnosti práce a zajištění ochrany životního prostředí, předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce, záruční listy 6. Prodávající se zavazuje za dále sjednanou cenu předat kupujícímu předmět koupě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětu koupě. 7. Kupující se zavazuje předmět koupě řádně a včas odevzdaný prodávajícím na základě této smlouvy převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 8. Prodávající prohlašuje, že je oprávněným k přijetí všech závazků vyplývajících z této smlouvy. 9. Prodávající se zavazuje dle 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, předložit kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z ceny za splnění celého předmětu smlouvy dle odst. V.1. této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu subdodavatelů i seznam vlastníků akcií tohoto subdodavatele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota akcií přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. 10. Prodávající se zavazuje poskytnout součinnost subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od zániku závazků vzniklých na základě této smlouvy, tj. nejméně do konce roku 2025; prodávající se dále zavazuje, že po tuto dobu umožní přístup kontrolou pověřeným osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, Evropského účetního dvora) do jím k podnikání užívaných objektů a na jím k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy. Prodávající se zavazuje sjednat tento závazek ve smlouvách se svými subdodavateli. III.

3 Doba plnění 1. Prodávající se zavazuje zahájit dodávku plnění dnem uzavření této smlouvy. 2. Prodávající se zavazuje ukončit dodávku plnění kupujícímu nejpozději do 3 týdnů od uzavření smlouvy, nejpozději do Kupující nemá zájem na opožděném plnění. IV. Místo plnění 1. Místem plnění je budova CSP objekt H Areálu CSP a VTP budovaný při ulici Kolejní v Brně- Medlánkách. V. Kupní cena 1. Celková kupní cena předmětu koupě je sjednána na částku.... Kč bez DPH. Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč požadované údaje. Celková kupní cena předmětu koupě musí odpovídat souhrnu poptávaného množství jednotlivých prvků IT technologie dle těchto obchodních podmínek a kupních cen těchto prvků uvedených uchazečem v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek. 2. Kupní ceny jednotlivých prvků IT technologie jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. 3. Ke sjednané ceně bez DPH prodávající připočítá DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 4. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou. 5. Celková kupní cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady prodávajícího ke splnění jeho závazků z této smlouvy a odměnu za poskytnutí odpovídajícího počtu licencí specifikovaným v příloze č. 1. VI. Platební podmínky 1. Celková kupní cena předmětu koupě bude kupujícím hrazena jednorázově. Podkladem pro zaplacení kupní ceny je daňový doklad faktura. Nedílnou součástí faktury bude příloha, kterou tvoří předávací protokol zpracovaný dle článku VII. Odst. 2. této smlouvy. 2. Daňový doklad - faktura bude obsahovat název projektu CEITEC Science Park, registrační číslo projektu 5.1 PP04/013. V záhlaví daňového dokladu budou loga EU a operačního programu. 3. Daňový doklad faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí předmětu koupě. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad - fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. 4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za den doručení se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele. 5. Za den úhrady faktury se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu objednatele. 6. Objednatel prohlašuje, že plnění přijatá na základě této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že objednatel není u plnění přijatých na základě této smlouvy v postavení osoby povinné k dani ( 5 odst. 3 zákona o DPH), neuplatní se v návaznosti na Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - 92e zákona o DPH uveřejněnou dne na stránkách MF při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti podle 92e.

4 7. Prodávající prohlašuje, že - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen daň ), - nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. VII. Odevzdání a převzetí předmětu koupě nebo jeho části a licenční ujednání 1. Závazek prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu je splněn odevzdáním předmětu koupě v místě plnění v termínu dle čl. III. této smlouvy a bez vad. 2. Při odevzdání a převzetí předmětu koupě vyhotoví prodávající Předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat zejména soupis dodávaného plnění, jeho celkovou cenu bez DPH, zhodnocení jakosti dodávaného plnění a prohlášení objednatele, že plnění je prosté vad. Plnění je převzato podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Protokol bude obsahovat loga EU a operačního programu dle platných pravidel pro publicitu. 3. Podepsáním předávacího protokolu zástupcem kupujícího se má za to, že je řádně splněn závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu předmět koupě dle této smlouvy a prodávajícímu vzniká právo na zaplacení kupní ceny za odevzdanou IT technologii odpovídající ceně dle čl. V. této smlouvy. 4. Odevzdáním a převzetím předmětu koupě, jehož součástí je IT technologie s implementovaným softwarem specifikovaným přílohou č. 1, postupuje prodávající kupujícímu oprávnění k užití tohoto softwaru podle podmínek držitele majetkových práv k tomuto softwaru. VIII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost 1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě nebo jeho část při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky tím nejsou dotčeny. 2. Předmět koupě nebo jeho část je vadný, nemá-li vlastnosti stanovené toto smlouvou, nebo není-li způsobilý plnit účel stanovený touto smlouvou. 3. Prodávající poskytuje záruku za jakost na IT technologii, že je nová, v bezvadném stavu a způsobilá k řádnému užívání v souladu s účelem dle této smlouvy po dobu trvání záruční doby. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením součástí prvků IT technologie, jejichž životnost je výrobcem stanovena v závislosti na intenzitě používání těchto součástí, nebo na vady způsobené jejím nevhodným užíváním. 4. Záruční doba se sjednává v délce trvání 24 měsíců na veškerou IT technologii, u které není v příloze č.1 Seznam a technická specifikace IT technologie uvedena délka trvání delší. Záruční doba začíná běžet od okamžiku jejího odevzdání a převzetí kupujícím v souladu s touto smlouvou. 5. Kupující je povinen reklamovat jednotlivé vady písemně, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V reklamaci kupující vady popíše, případně uvede, jak se projevují. Reklamovanou část IT technologie převezme prodávající v místě plnění dle této smlouvy, a to nejpozději následující pracovní den po dni doručení reklamace prodávajícímu. 6. Kupující má vůči prodávajícímu tato práva vyplývající z vadného plnění a ze záruky: a) právo na bezplatné odstranění vad, je-li vada opravou odstranitelná, a to nejpozději do 30-ti dnů od uplatnění reklamace; záruka na reklamovanou IT technologii se prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace prodávajícímu do dne odstranění

5 závady, přičemž za den odstranění závady se považuje den, kdy je IT technologie nevykazující reklamované vady opět předána kupujícímu; nebo b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy prodávající ve sjednaném termínu podle předchozího bodu vadu neodstraní a kupující si vady opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby; v takovém případě prodávající zaplatí kupujícímu náklady na odstranění vad do 15 dnů ode dne doručení faktury kupujícího prodávajícímu. IX. Sankce, odstoupení od smlouvy 1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou faktury, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,15 % z oprávněně fakturované a nezaplacené částky za každý jednotlivý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky a kupující je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit. 2. Nesplní-li prodávající svůj závazek řádně a včas odevzdat předmět koupě nebo jeho část stanovenou objednávkou kupujícího, je kupující oprávněn požadovat na prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,15 % z ceny předmětu koupě nebo jeho příslušné části za každý jednotlivý den trvání prodlení prodávajícího, a to až do doby odevzdání předmětu koupě nebo jeho části stanovené objednávkou kupujícího nebo do okamžiku zániku závazku prodávajícího dodat kupujícímu předmět koupě nebo jeho část specifikovanou objednávkou kupujícího v důsledku odstoupení kupujícího od této smlouvy. 3. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody související s porušením povinnosti ze strany prodávajícího, k níž se váže smluvní pokuta. 4. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody požadované na základě tohoto článku smlouvy jsou splatné 15. dne ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k jejich zaplacení straně povinné. V případě prodlení povinné smluvní strany se zaplacením smluvním pokuty nebo náhrady škody je oprávněná smluvní strana oprávněna ke smluvní pokutě nebo náhradě škody účtovat zákonný úrok z prodlení. 5. Odstoupit od této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v této smlouvě v čl. IX odst. 6., a to i jen vůči dílčím plněním dle této smlouvy. 6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména: - prodlení prodávajícího s odevzdáním předmětu koupě nebo jeho části delší než 15 dnů - prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny předmětu koupě nebo jeho části delší než 60 dnů. X. Ostatní ujednání 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru kupujícího prodávající svým podpisem pod touto smlouvou mimo jiné uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 3. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva. 4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží kupující, dvě vyhotovení obdrží prodávající. 5. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 seznam a technická specifikace IT technologie. 6. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

6 7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná smlouva smluvní straně, která podala nabídku návrh na uzavření smlouvy, doručena. 8. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním. Doložka dle ustanovení 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne. na.. schůzi usnesením č.. V Brně dne. V... dne.. za Jihomoravský kraj JUDr. Michal Hašek, hejtman v zastoupení na základě pověření č.j.33661/2013 ze dne Mgr. Václav Božek, CSc. náměstek hejtmana Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč svoji firmu nebo jméno a příjmení a označí jménem a příjmením a vztahem vůči uchazeči - právnické osobě osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče - právnické osoby nebo označí jménem a příjmením osobu oprávněnou jednat za uchazeče včetně informace o oprávnění této osoby jednat za uchazeče.

7 Příloha č. 1 smlouvy Seznam a technická specifikace IT technologie Pokyny pro uchazeče: Při zpracování nabídky doplní uchazeč ke každému prvku IT technologie jeho obchodní název (značku a typ) a cenu bez DPH a do sloupce tabulky nabízená konfigurace specifikuje jím nabízené plnění, přičemž není oprávněn žádný z uvedených parametrů vypustit. Z takto uchazečem doplněné tabulky musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje minimální požadavky zadavatele uvedené ve sloupci minimálně požadovaná konfigurace, které jsou totožné se specifikací uvedenou v části III. této zadávací dokumentace technické specifikaci. TABULKA -Technická specifikace IT technologie Minimální požadovaná konfigurace 1)Virtualizované řešení Cena bez DPH a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - x86-64, min. 2x CPU s minimálním výkonem bodů/cpu dle spotřeba max. 80W, podpora řízení spotřeby - Minimálně 128GB RAM DDR3 DIMM o o o o min. 1600MHz, podpora rozšířené ECC ochrany proti více bitové chybě a podpora pro tzv. on-line spare ) všechny osazené DIMM moduly musí mít stejnou velikost a rychlost možnost rozšíření až na celkových 768GB. - 2 x 300GB 10k a SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu, rozšiřitelnost na 8 disků bez zásahu do konfigurace serveru s celkovou rozšiřitelností na 16 disků. - Řadič disků a cache pamětí min. 1GB typu flash s možností rozšířit cache na 2GB. o podpora RAID 0,1, 5, 6 o řadič musí umožňovat online (za provozu) změnu typu RAIDu nebo velikosti stripe a přidávání dalších disků k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých logických disků - 4 x 1Gb ethernet port. Porty nesmí zabírat PCI- E sběrnice. - 1x SAS dual-port HBA adaptér pro připojení k diskovému poli. Nabízená konfigurace

8 - Minimálně jeden volný slot PCIe 3.0 x16 k osazení kartou plné délky i výšky a minimálně jeden volný slot PCIe 3.0 x8 pro osazení low profile kartou. - Interní USB a SD port s podporou virtualizačních hypervizorů. Osazeno min. 4GB SD kartou. - Redundantní za provozu vyměnitelné ventilátory. - Dva za provozu vyměnitelné zdroje, každý s max. příkonem 750 W. - Montážní kit pro instalaci do datového rozvaděče; max. velikost v datovém rozvaděči 2U - Prediktivní analýza poruch min. pro RAM, CPU, DIMM moduly, HDD a napájecí zdroje a ventilátory. Předporuchová záruka na uvedené komponenty. - Integrovaný informační panel (LED nebo LCD) s identifikací chybných popř. problémových komponent (min. pro RAM, CPU, DIMM moduly, napájecí zdroje a ventilátory) - Plná vzdálená správa grafické prostředí, podpora virtuální optické mechaniky - Podpora pro OS popř. hypervizory: o Microsoft Windows Server o Red Hat Enterprise Linux (RHEL) o SUSE Linux Enterprise Server (SLES) o VMware o Citrix XenServer - Záruka 3 roky, on-site, NBD b) Diskové pole (1ks) Diskové pole s redundancí kontrolerů. - Min 6Gb/12Gb SAS konektivita, min 4 x porty na kontroler - Min 4GB cache na kontroler, bezbateriová záloha dat v případě výpadku - Velikost max 2U - RAID levels 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 - Min. 24 pozic pro HDD bez změny konfigurace, min rozšiřitelnost na celkem 199 HDD. - Podpora SATA/SAS/SSD HDD. - Podpora samošifrovacích HDD pro ochranu důležitých dat - Min 64 snapshotů a clonů s možností rozšíření na min 512.

9 - Možnost až 512 LUNů, max velikost jednoho LUNu 64TB. - Min. 6x 600GB HDD SAS 10tis.ot. - Min. 4x SAS kabel pro připojení k virtualizačním serverům - Záruka 3 roky, on-site, NBD c) Virtualizační SW (licencování academic) licence musí pokrývat oba virtualizační servery Požadavek na funkcionality hypervisoru: - Funkcionalita, která automaticky nastartuje virtuální stroje při výpadku fyzického serveru na jiném produkčním serveru ze společného diskového pole nebo opětovně restartuje dotčený virtuální stroj např. při pádu OS - Funkcionalita, která bude provádět diskovou zálohu a jednoduchou obnovu na úrovni image virtuálních strojů nebo jednotlivých souborů - Rozhraní umožňující zálohovacímu SW třetí strany provádět konzistentní plné, rozdílové a přírustkové zálohy virtuálních strojů bez zbytečného zvyšování režie a zátěže hostitelského serveru i virtuálních strojů - Funkcionalita, která bude umožňovat automatizaci patch managementu pro host servery a vybrané Microsoft a Linux virtuální servery - Komplexní správa virtuální infrastruktury z jedné konzole a umožňující integraci s produkty třetích stran - Software pro virtualizaci serverů včetně management konzole musí licenčně pokrývat použití pro 6 fyzických procesorů (3 fyzické servery, každý max. dva procesory) - Support na hypervisor musí být poskytován samotným výrobcem hypervisoru - Hypervisor nainstalovaný přímo na hardware, umožňující plnou virtualizaci x86 stroje - Virtualizace a agregace x86 strojů a k nim připojených síťových a datových úložišť do unifikovaných souborů zdrojů - Symetrický multiprocesing zlepšující výkonnost virtuálního stroje a umožňující,

10 aby jediný virtuální stroj využíval až 8 virtuálních procesorů současně - Podpora operačních systémů Windows 2000 a novější, Linux, FreeBSD jako OS ve virtuálních strojích - Podpora PV, BT, HW (paravirtualization, binary translation, harware-assist) virtualizace - Funkcionalita, která umožňuje přidělovat virtuálním strojům více diskového prostoru než je skutečná disková kapacita - Bezvýpadková migrace virtuálních strojů za provozu zajišťující tak plynulou správu a údržbu IT Serverové operační systémy (licencování academic) licence musí pokrývat oba virtualizační servery - Podpora až 640 logických procesorů ve fyzickém serveru - Podpora min. 4TB operační paměti - Zajištění vysoké dostupnosti pro min.32 serverů v klastru - Podpora neomezeného počtu virtuálních instancí - Vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace - Neomezený počet paralelních migrací virtuální serverů a jejich úložišť za provozu - Nativní podpora virtualizace sítí - Plná podpora klastrování virtuálních počítačů Součástí virtualizovaného řešení bude: - Instalace HW do racku, zapojení, upgrade firmware na aktuální verzi, otestování - Konfigurace diskového pole, příprava pro instalaci virtualizační platformy - Instalace virtualizační platformy, nastavení vysoké dostupnosti, otestování, předvedení funkčnosti a zaškolení praovníků IT pro kvalifikované zacházení s instalovným řešením - Instalace operačních systémů dle konzultace s IT pracovníky JIC, nastavení - Dokumentace k instalovanému řešení 2) Zálohovací zařízení Cena bez DPH

11 a) Zálohovací server Minimálně šesti jádrový procesor architektura x86-64 s minimálním výkonem bodů/cpu dle spotřeba max. 80W, podpora řízení spotřeby. Minimálně 16GB RAM DDR3 DIMM - min. 1333MHz, - podpora rozšířené ECC ochrany proti více bitové chybě a podpora pro tzv. on-line spare ) - všechny osazené DIMM moduly musí mít stejnou velikost a rychlost - možnost rozšíření až na 768GB. 2 x 300GB 10k a 2 x 600GB 10k SAS disk s datovou propustností 6Gb/s, vyměnitelný za provozu, rozšiřitelnost na 8 disků bez zásahu do konfigurace serveru. Řadič disků a cache pamětí min. 1GB typu flash s možností rozšířit cache na 2GB. - podpora RAID 0,1, 5, 6 - řadič musí umožňovat online (za provozu) změnu typu RAIDu nebo velikosti stripe a přidávání dalších disků k existujícím RAID setům (za provozu) i možnost zvětšit (za provozu) velikost jednotlivých logických disků 4 x 1Gb ethernet port. Porty nesmí zabírat PCI-E sběrnice. Minimálně jeden volný slot PCIe 3.0 x16 k osazení kartou plné délky i výšky a minimálně jeden volný slot PCIe 3.0 x8 pro osazení low profile kartou. Interní USB a SD port s podporou virtualizačních hypervizorů. Redundantní za provozu vyměnitelné ventilátory, Dva za provozu vyměnitelné zdroje, každý s max. příkonem 460 W. Montážní kit pro instalaci do datového rozvaděče; max. velikost v datovém rozvaděči 1U Prediktivní analýza poruch min. pro RAM, CPU, DIMM moduly, HDD a napájecí zdroje a ventilátory. Předporuchová záruka na uvedené komponenty Integrovaný informační panel (LED nebo LCD) s identifikací chybných popř. problémových komponent (min. pro RAM, CPU, DIMM moduly, napájecí zdroje a ventilátory) Plná vzdálená správa grafické prostředí, podpora

12 virtuální optické mechaniky Podpora pro OS popř. hypervizory: - Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux (RHEL) - SUSE Linux Enterprise Server (SLES) - VMware - Citrix XenServer Záruka 3 roky, on-site, NBD b) Úložiště pro zálohování (1ks) - min. Dvoujádrový procesor s plovoucí desetinnou čárkou - Rychlost zápisu min. 209MB/s a rychlost čtení min. 339MB/s - možnost škálování až 96 TB - 4 síťová rozhraní LAN s podporou funkcí Failover a Link Aggregation - min. 2 GB RAM - Probuzení přes LAN/WAN - Min. 2x USB 2.0 externí port - Min. 2x USB 3.0 externí port - Min. 12 pozic na HDD - Min. 15TB hrubá kapacita - Záruka 3 roky c) SW pro zálohování (musí pokrývat navrženou infrastrukturu) Je požadován kapacitní model licencování licence dle objemu zálohovaných dat pro neomezené množství zálohovaných serverů. Poptávaná kapacita zálohovaných dat je 2 TB. Požadavky na zálohovací a archivační software: - Licence serverového operačního systému, který splní následující požadavky (licencování academic): o Podpora až 640 logických procesorů ve fyzickém serveru o Podpora min. 4TB operační paměti o Zajištění vysoké dostupnosti pro min.32 serverů v klastru o o Podpora min. 2 virtuálních instancí Vestavěná technologie serverové i desktopové virtualizace o Neomezený počet paralelních migrací virtuální serverů a jejich úložišť za provozu o Nativní podpora virtualizace sítí o Plná podpora klastrování virtuálních počítačů - Licence zálohovacího a archivačního software musí pokrýt poptávané servery s

13 uvedenou konfigurací a osazením procesory. - Zálohování Disk to Disk to TAPE s možností definice trvanlivosti dat (expiračních pravidel) záloh a archivů na centrální úrovni pro jednotlivá data selektivně podle typu dat, masky a zdroje (nikoliv pro celá media). - Zálohovací software musí umožnit kontinuální zálohování při každé změně v bloku na file systémech. - Deduplikace na zdroji (client side) na úrovni bloků v případě Disko to Disk fáze zálohování do zálohy se neposílají bloky zálohovaného systému, které již v záloze jsou. - Deduplikace na úrovni souborů v případě Disk to Tape fáze zálohování do zálohy se neposílají soubory zálohovaného systému, které už v páskové záloze jsou. - Souborová záloha a obnova virtuálních hostů bez nutnosti instalace agenta do jednotlivých virtuálních hostů (off-host) s využitím vstorage API - Možnost vytvářet také NEDEDUPLIKOVANOU kopii dat na pásku pro účely dlouhodobé archivace. - Zálohování nesmí vyžadovat cyklický fullbackup při zálohování databází (MS Exchange, SQL, Oracle). - Možnost vytvářet syntetický fullbackup na pásku a výměnný disk, pro jehož obnovu není třeba konektivita do sítě a připojení k backup serveru. - Informace o zálohách (inventory) a archivech musí být kompletně k dispozici z databáze zálohovacího systému bez nutnosti ruční evidence obsahu pásek apod. - Automatická funkce inkrementálního vytváření duplikátu VŠECH záložních a archivních objektů (na discích i páskách) na jinou sadu medií (podpora pro pásky i disky) do fyzicky oddělené lokality pro účely obnovy poškozeného záložního média nebo celé lokality. - Systém pro archivaci musí sdílet páskové zařízení se systémem pro zálohování. - Archivace musí umožnit vytváření ručních a plánovaných archivů.

14 - Archivací se nerozumí schovávání pásek s backupem, požadujeme samostatnou funkci archivace - oddělenou od zálohování s možností specifikace trvanlivosti archivu selektivně podle typu dat. - Politikou řízená migrace archivních a záložních dat mezi diskovými a páskovými úložišti ve smyslu hierarchického úložiště (HSM) (tímto není myšleno vytváření kopií záloh na pásky či syntetické fullbackupy) - Informace o zálohách jsou udržovány v některé z vyspělých transakčních relačních databází: ORACLE, SQL, DB2, Informix nebo Sybase. - Funkce pro přímou migraci dat z jednoho typu media na jiný (např. v případě upgrade páskové technologie) bez nutnosti meziúložiště. - Zálohovací systém musí být vybaven agentem pro připojení na centrální monitoring. - Integrace všech komponent a modulů zálohování a archivace musí být garantovaná výrobcem preferujeme jednotného výrobce všech komponent. - Zálohovací server podporuje Linux (RedHat nebo SLES) 64bit Součástí zálohovacího řešení bude: - Instalace HW do racku, zapojení, upgrade firmware na aktuální verzi, otestování - Instalace zálohovacího SW, nastavení politik zálohování, otestování, předvedení funkčnosti a obnovení ze zálohy - Dokumentace k instalovanému řešení

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky

ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky ČÁST III. zadávací dokumentace technické podmínky ČÁST 1 veřejné zakázky 1) Virtualizované řešení a) Virtualizační servery (2ks): Konfigurace serveru - Minimálně 2 x šesti jádrový procesor, architektura

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva Dynamický nákupní systém Pk Výpočetní technika Výzva 45 - Dodávka Diskových polí KUPNÍ SMLOUVA KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru

2.1 Obecné parametry 2.1.1 Obecné parametry Rack serveru . Obecné parametry.. Obecné parametry Rack serveru Redundantní napájecí zdroje v počtu a výkonu odpovídajícímu specifikovanému řešení. Redundantní ventilátory v počtu odpovídajícímu specifikovanému řešení

Více

V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2

V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2 K U P N Í S M L O U V A V Ý K O N N É P R A C O V N Í S T A N I C E 1 4 0 2 P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum výzkumu

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z

P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z K U P N Í S M L O U V A P R A C O V N Í S T A N I C E G I S A D P Z P R O D Á V A J Í C Í Jméno Sídlem IČO DIČ zapsaná u soudu v oddíl vložka 12345 zastoupen A K U P U J Í C Í Jméno Centrum výzkumu globální

Více

Diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém VYZÝVÁ

Diskové pole s deduplikací pro zálohovací systém VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Diskové pole s deduplikací

Více

Zřízení technologického centra ORP Dobruška

Zřízení technologického centra ORP Dobruška Příloha č. Technická specifikace. části zakázky: Zřízení technologického centra ORP Dobruška položka číslo Popis blade chassis pro servery: provedení do racku kapacita minimálně 8x dvouprocesorový blade

Více

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE

Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf, Česká republika SPECIFIKACE VYBUDOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉHO CENTRA ORP VARNSDORF část I Pořízení technické infrastruktury pro vybavení Technologického

Více

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování Smlouva o zprostředkování (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední škola

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 409 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/91 Sb.) č. smlouvy kupujícího: č. smlouvy prodávajícího: Článek 1 Smluvní strany Kupující:

Více

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER

Technická specifikace vymezené části 1 SERVER Technická specifikace vymezené části 1 SERVER 1 Předmět vymezené části 1.1 Předmětem veřejné zakázky je dodávka a moderního a spolehlivého serverového řešení pro potřeby Krajského ředitelství PČR Karlovarského

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Notebooky a dataprojektory

Více

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 01 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. Letenská 4 118 1 Praha 1 IČ: 679 85 912 DIČ: CZ 679 85 912 VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst.3 ve spojení s 18 odst.5 zákona č. 137/26

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená v souladu s 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku I. Smluvní strany Obchodní společnost: Karlovarský kraj IČO: 70891168 se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Zastoupená:

Více

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající ) Příloha č. 2 - Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY. Stránka 1 z 13 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: DODÁVKA VÝPOČETNÍ TECHNIKY Stránka 1 z 13 Obsah Obsah... 2 Identifikace zadavatele... 3 Identifikace projektu... 3 Vymezení předmětu zakázky... 3 Specifikace zakázky...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013

Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 Kupní smlouva o dodávce IT vybavení 2013 uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, mezi: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk zastoupenou:

Více

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design

Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design Smlouva č. OR/15/.. Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnických služeb v areálu zámku Pardubice rozšíření stávajících expozic a design uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: 17. 6. 2011 Sejmuto: 24. 6. 2011 Výzva

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku, zadávaná mimo režim zákona o VZ, dle Příručky pro střední

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu

Část 1. Technická specifikace. Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu příloha č. 1 k PPR-15689-2/ČJ-2013-990656 Část 1 Technická specifikace Posílení ochrany demokratické společnosti proti terorismu a extremismu Předmět Veřejné zakázky: Řešení pro dodání speciálního SW pro

Více

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel:

Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR. Zadavatel: Zadávací podmínky soutěže: Dodávka HW a SW vybavení pro střediska SIM na území ČR Zadavatel: Název společnosti: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Sídlo společnosti: Novoborská 372, Praha

Více

Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO

Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO Smlouva o dílo uzavřená na základě veřejné zakázky Elektronizace správních řízení a jejich příprava na základní registry SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 536 a násl. zákona

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. SERVISNÍ SMLOUVA Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Počítačový tomograf (CT) pro oddělení radiologické a zobrazovacích

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW

SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW Příloha č. 5 vzor smlouvy o dodávce HW, SW a poskytnutí licencí k SW SMLOUVA O DODÁVCE HW, SW A POSKYTNUTÍ LICENCÍ K SW uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními 409 a násl.,

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 IČ: 44159960, tel. 582 301 411 Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídky na dodávku 11 Notebooků dle specifikace Identifikace zadavatele:

Více

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem

Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Smluvní strany. 28. října 117, 702 18 Ostrava. Miroslavem Novákem KUMSP008K7ZH Investice do vaší budoucnosti PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Moravskoslezsko VZ 42/2015 Smluvní strany ÍMOŘAVŠÍČÓIÍLÉŽ^ KKAJ_ - KRAJSKY URAP l > CtŠIoŠMtOUVY (DODATKU)

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Nákup HW a SW Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): dodávka Datum vyhlášení zakázky: 31. 3. 2016 Název/ obchodní firma zadavatele: Obchodní akademie, Střední

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÁ SPECIFIKACE Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky č. VZPL/04/2015 ICT VYBAVENÍ ZÁLOŽNÍHO PRACOVIŠTĚ ZOS ZZS LK TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 6 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Parametry serveru... 4 1.2 Množství a minimální

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha číslo 2 Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Prodávající : název sídlo IČO zastoupený (dále

Více

Tabulka splnění technických požadavků

Tabulka splnění technických požadavků Příloha č. 1 Tabulka splnění technických požadavků Technická specifikace diskového pole AOPK Požadavek na funkcionalitu Rozšíření stávající skupiny diskových polí Dell EqualLogic PS4110E a EqualLogic 4110X

Více

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Služba lokálního Internetu - připojení symetrickou rychlostí - nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 Č.j.: 13812/2012-OIT Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ

Vytištìno systémem AllyTrade provozovaném spoleèností ECONOMY.CZ Zadání výbìrového øízení pro omezený poèet dodavatelù Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Název: Projektové øízení projektu Service Desk ICT MF Èíslo:

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl v tomto zadávacím řízení zadat veřejnou zakázku:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl v tomto zadávacím řízení zadat veřejnou zakázku: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O. BOX 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 29.8.2013 PID: MFCR3XJSQU Č. j.: MF-71238/2013/23-2302/D Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. v rámci realizace projektu "Nové výukové metody

Více

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností

SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností SMLOUVA o zpracování, skladování a archivaci písemností uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, dle ustanovení 527a násl., zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha

Kontaktní osoby. Kritéria pro vyhodnocení nabídek a jejich váha Zadání veøejného výbìrového øízení Odbìratel: Ministerstvo financí Letenská 15 11810 Praha 1 IÈ: 00006947 DIÈ: CZ00006947 Základní údaje výbìrového øízení Název: Rekonstrukce místnosti è.420 v objektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): 2/01/1.2/27/01

Více

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb

Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb Smlouva o dodání zboží a poskytování s ním spojených služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1 KUPNÍ SMLOUVA dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, (dále jen občanský zákoník nebo NObčZ ) Smluvní strany: prodávající:... zapsaná v obchodním rejstříku vedeném..., sídlem... IČ:...,

Více

Zodpovědná osoba: 28.11.2011, do 09.00 h

Zodpovědná osoba: 28.11.2011, do 09.00 h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: Ing. Martin Tauchen, MBA +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu

Více

KUMSP08QECNC. Smluvní strany

KUMSP08QECNC. Smluvní strany iii v A í...\ i., í! / s _ K S Y ' i' KUMSP08QECNC Veřejná zakázka č. 83/2015 Smluvní strany Moravskoslezský kraj se sídlem: zastoupen: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dáiejen kupujícř) 28. října

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

Technická specifikace předmětu zakázky

Technická specifikace předmětu zakázky Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu zakázky zakázky: Zadavatel: Dodávka ICT vybavení Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně POLOŽKA č. 1 PC SESTAVA 34

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace Město Rosice, jako veřejný zadavatel, ve smyslu ust. 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním

Více

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby III VÝZVA. k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění VÝZVA k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 34 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický kraj Vás tímto vyzývá k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka

Dodávka hardwaru a softwaru pro školení učitelů dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k předložení nabídek

Výzva k předložení nabídek Název veřejné zakázky na akci: Pod číslem ISPROFINu: 233V012000073 Veřejná zakázka: veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky Zadávací řízení: Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č.

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Druh zakázky: Předmět zakázky: Operační program Praha - Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu

Více

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 zákona č. 137/2006, Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v souladu s ust.

Více

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pardubický kraj ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejný zadavatel Pardubický kraj se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822 vyhlašuje nadlimitní veřejnou

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. Výzva 2 září 2013 Spisová značka: CN/51/CN/13 Č. j.: 6373/13/CN VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Výzva 2 září 2013 v rámci dynamického nákupního systému Dynamický nákupní systém na dodávky IT vybavení pro Plzeňský kraj - Krajský

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 26. 09. 2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na schválení dodavatele: Dodávka 25 kusů osobních počítačů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Článek 1. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Tato smlouva o dílo byla uzavřena dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0012 Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa Tyršova CZ.1.07/1.4.00/21.1659

Více

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Křížkovského 8 771 47 Olomouc IČ: 61989592. veřejná vysoká škola. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

(dále jen jako Smlouva )

(dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 3 Smlouva o vytvoření a ověření strategie náborové kampaně (dále jen jako Smlouva ) uzavřená podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu

Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci: nám. Míru 26, Šumperk rekonstrukce čelní fasády domu Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 101616/2015 Naše sp. zn.: 101616/2015 MJP/LESA *MUSPX01JUQO8* 1. Zadavatel: Město Šumperk, zastoupené: ve věcech smluvních:

Více

Technická podpora produktů Oracle

Technická podpora produktů Oracle ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O. BOX 77 118 10 Praha 1 V Praze dne 21. května 2013 PID: MFCR3XEDAS Č. j.: MF-49321/2013/23-2302/Se Věc: Výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Aktualizace metodiky PRINCeGON metodika řízení projektů MV verze 1.4 N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.24466/2015 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník")

Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Kupní smlouva uzavřená dle ust. 409 a násl. zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") Smluvní strany: Kupující Se sídlem Zastoupený IČ DIČ Bankovní

Více

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656

Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 Příloha č. 2 k č.j. PPR-33617-4/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č. PPR-33617/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-31091-7/ČJ-2013-990640 Počet listů: 8 Přílohy: 6/19 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle zákona

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A č. uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany 1.

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem Realizace workshopů a koordinačních setkání N Á V R H SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012

Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava. TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Psychiatrická léčebna v Opavě, Olomoucká 88/305, 746 01, Opava Dle rozdělovníku TPO/OVT/01/2012 V Opavě, 23.7.2012 Věc: Poptávka po zpracování nabídky k dodávce zboží- 3 ks PC s příslušenstvím podle technické

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP

SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy poskytovatele: SERVISNÍ SMLOUVA o poskytování služeb a podpoře provozu informačního systému REÚIP kterou uzavřely podle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

Více