Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: Sejmuto: Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu včetně poskytnutí zadávací dokumentace V souladu s příručkou pro české příjemce dotace cíl 3 ČR-BY a přílohy č. 4a Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem a respektování zásad dle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) Vás tímto vyzývám k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Česko německé naučné centrum řeky Ohře - dodání nábytku. Zadávací dokumentace včetně vzorových formulářů na CD je součástí této výzvy. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A KONTAKTNÍ MÍSTA Název: Obec Královské Poříčí Sídlo: Lázeňská Královské Poříčí, okr. Sokolov IČ: Kontaktní osoba: Ing. Ivan Stefan, starosta Osoba zastupující zadavatele: Zadavatel je v souladu s ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb. ve výběrovém řízení smluvně zastoupen níže uvedenou osobou, která za zadavatele vykonává zadavatelskou činnost, včetně zajištění průběhu výběrového řízení. Název: ABRI, s.r.o. Sídlo: Jednoty 1628, Sokolov IČ: Kontaktní osoba: Mgr. Miloslav Holek telefon: NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Česko německé naučné centrum řeky Ohře dodání nábytku Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby 1

2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky v EUR se pro přepočet použije kurz ČNB platný v den vyhlášení výzvy. Předmětem veřejné zakázky: Dodání nábytkového vybavení Česko - německého naučného centra řeky Ohře na statku Bernard v Královském Poříčí.. Kódy CPV Nábytek, Nábytek do konferenčních místností Popis předmětu zakázky technická specifikace dodávky: ks stolů materiál desky DTD, barva desky tmavý ořech, tmavý dub nebo calvados, velikost desky 160 cm x cm, polozakrytý předek ze stejné barvy DTD, kovová podnož, ks konferenčních židlí, bez područek, látkový potah, barva: béžová nebo jiná neutrální po odsouhlasení se zadavatelem, 3. 1 ks řečnický pult s kolečky materiál stejný jako u stolů, rozměry 120 x 60 x 40 cm, vrchní police mírně šikmá, mezi police na dokumenty rovná,, 4. 1 ks skříň materiál jako stoly, uzamykatelná, rozměry 80 x 185 x 42, 5 polic, 5. 2 ks kovový držák na toaletní papír na velké role, 2 ks držák papírových ubrousků na ruce, 2ks odpadkový koš na papírové osušky. Dodávka nábytku zahrnuje jeho dovoz a smontování ve druhém patře statku Bernard v Královském Poříčí. Zajištění publicity Dodavatel se zavazuje u výstupů této veřejné zakázky zajistit dostatečnou publicitu zapojení evropských prostředků do realizace tohoto projektu v souladu s prováděcím Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a dále Příručkou pro české příjemce dotace Cíl 3 ČR BY. 3 PODMÍNKY PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Místo plnění: Budova Statku Bernard, Šachetní č. p. 135 v Královském Poříčí okr. Sokolov Předpokládané zahájení plnění: Konečné ukončení plnění: nejdéle do Jednotlivé části plnění může vybraný uchazeč po dohodě se zadavatelem dodávat na statek Bernard v průběhu celé lhůty pro plnění. Po dodání všech částí zakázky bude vystavena jedna faktura na celý předmět plnění. Zadavatel požaduje na všechny dodávané výstupy poskytnutí záruky v min. délce 24 měsíců. 4 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK Datum a hodina pro předložení nabídek: nejpozději do :00 hod. Adresa pro zasílání nebo osobní doručení nabídek: Obecní úřad Královské Poříčí, Lázeňská 114, Královské Poříčí Nabídky lze podat osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce s uvedením kontaktní/zpáteční adresy uchazeče na niž je možné zaslat uchazeči vyrozumění dle ust. 71 odst. 6 zákona o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 2

3 Obálka bude označena názvem veřejné zakázky: Česko německé naučné centrum řeky Ohře dodání nábytku NEOTVÍRAT a adresou pro doručování nabídek. V případě osobního podání je možno podat nabídky v pracovních dnech v pondělí, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod, ve středu od 8:00 do 17:00 hod a v pátek od 8:00 do 12:00 hod na podatelně Obecního úřadu v Královském Poříčí (11:30 až 12:00 přestávka). Veškeré nabídky musejí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce v jednom originálním vyhotoveních. Všechny verze nabídky musejí být řádným způsobem svázané nebo zapečetěné tak, aby nemohlo dojít k vypadávání listů. Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. Přílohy jsou poskytovány v el. podobě na CD. 6 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel požaduje prokázat splnění profesních kvalifikační předpokladů doložením: kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne staršího než 90 dní k datu podání nabídek, je-li v ní uchazeč zapsán kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky. Toto uchazeč doloží zejména předložením příslušného živnostenského oprávnění či výpisu z živnost. rejstříku. Výše uvedenými doklady musí uchazeč prokázat, že je oprávněn k výkonu činnosti dle předmětu této veřejné zakázky. 7 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídky musejí být předloženy v EURECH. Veškeré platby budou prováděny v EUR na základě fakturace provedených částí zakázky zhotovitelem a po schválení fakturace zadavatelem viz. příloha č. 2 Závazný návrh kupní smlouvy. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a bude uvedena v přiloženém formuláři nabídky viz. příloha č. 1. Z uvedeného členění bude zřejmá: - Nabídková cena celkem - Nabídková cena za 1 ks stolu (celkem bude dodáno 14 ks) - Nabídková cena za 1ks židle (celkem bude dodáno 50 ks) - Nabídková cena za 1 ks řečnický pult s kolečky - Nabídková cena za 1 ks skříň - Nabídková cena za 1 ks držák na toalet papír, 1 ks držák ubrousků, 1ks odpadkový koš (držáky i koš budou dodány vždy po 2 ks) 8 POVINNÝ OBSAH NABÍDKY Nabídka předkládaná uchazečem musí obsahovat: 1) Vyplněný a podepsaný formulář nabídky, 2) Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dní (je-li v něm uchazeč zapsán), 3

4 3) Prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání, a to zejména živnostenského oprávnění či výpisu z živnostenského rejstříku, 4) Předkládaný závazný návrh kupní smlouvy vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou. Formulář nabídky a závazný návrh kupní smlouvy k vyplnění poskytuje zadavatel všem uchazečům spolu s touto výzvou v el. podobě na CD. Originál nabídky i všechny požadované formuláře a prohlášení musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče v případě zmocnění plnou mocí musí být tato v originále přiložená k nabídce. Všechny strany nabídky musí být očíslovány. 9 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v EUR bez DPH. Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatelem ustanovená komise. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH. 10 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Komplexní obchodní podmínky jsou zpracovány v podobě závazného návrhu kupní smlouvy uzavírané dle obchodního zákoníku, který je přílohou č. 2 této výzvy. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky oprávněnou osobou podepsaný a doplněný návrh této smlouvy. Smluvní ustanovení není možno uchazečem měnit. Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Jednotlivé části plnění může dodavatel předávat zadavateli průběžně ve lhůtě pro plnění této zakázky. Po převzetí a odsouhlasení všech částí zakázky bude dodavatel oprávněn fakturovat předaná plnění. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vystaveného jednoho úplného daňového dokladu, dle výše uvedených podmínek. Daňový doklad musí být označen plným názvem této veřejné zakázky, celého projektu a čísla projektu a dále musí obsahovat soupis jednotlivých fakturovaných částí zakázky s uvedením jejich cen. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v EUR a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 11 DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení Nabídku nelze považovat za uzavření smlouvy. V Královském Poříčí dne Ing. Ivan Stefan starosta obce Královské Poříčí PŘÍLOHY NA CD 1. FORMULÁŘ NABÍDKY 2. NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY 4

5 FORMULÁŘ NABÍDKY PRO SMLOUVU NA DODÁVKY Příloha č. 1 Název zakázky: Česko německé naučné centrum řeky Ohře dodání nábytku Zadavatel veřejné zakázky: Obec Královské Poříčí, Lázeňská Královské Poříčí I. ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍM UCHAZEČI Obchodní firma/název: Právní forma: Sídlo/místo podnikání : Bankovní spojení: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za Uchazeče, funkce: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u soudu v, oddíl.., vložka../živnost. oprávnění... II. KONTAKTNÍ OSOBA Jméno a příjmení, funkce: Tel./Fax: III. NABÍDKOVÁ CENA A) Nabídková cena celkem bez DPH v EUR Sazba DPH Cena včetně DPH v EUR B) Označení dílčí části zakázky Nabídková cena bez DPH Nabídková cena včetně DPH 1 ks stolu/celkem za 14 ks stolů /14ks: /14ks: 1 ks konferenční židle/celkem za 50 ks stolů /50ks: /50ks: 1 ks řečnický pult s kolečky 1 ks skříň 1 ks držák na toalet papír/celkem za 2ks držáků /2ks: /2ks: 5

6 1 ks držák ubrousků/celkem za 2ks držáků 1 ks odpadkový koš/celkem za 2ks košů /2ks: /2ks: /2ks: /2ks: IV. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V odpovědi na Vaši výzvu k podání nabídky my, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že: 1 Jsme přezkoumali a v plném rozsahu bez výhrad přijímáme celý obsah a podmínky stanovené zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. 2 V souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, jakož i předepsanými podmínkami a časovými termíny, nabízíme bez výhrad či omezení dodání výše uvedené zakázky dle uzavřené kupní smlouvy, za výše uvedenou nabídkovou cenu. 3 Celý předmět plnění se zavazujeme kompletně dodat a nainstalovat nejdéle do:... (mezní termín dokončení je ), přičemž práce mohou být zahájeny v závislosti na ukončení tohoto zadávacího řízení. 4 Na dodávku zboží nabízíme záruku v trvání...měsíců (minimálně 24 měsíců). 5 Zavazujeme se, že k datu podání této žádosti nemáme žádný potenciální střet zájmů nebo jakýkoli vztah s ostatními uchazeči či dalšími stranami účastněnými v tomto zadávacím řízení. Nemáme žádný zájem ani podíl v jakékoli jiné nabídce předložené v rámci tohoto zadávacího řízení. 6 Zavazujeme se neprodleně informovat zadavatele v případě, že dojde k jakékoli změně výše uvedených skutečností v kterékoli fázi realizace zakázky. Rovněž plně uznáváme a akceptujeme skutečnost, že záměrné poskytnutí nepřesných nebo neúplných informací v této žádosti může vést k našemu vyloučení z tohoto zadávacího řízení. 7 Námi podávaná nabídka obsahuje celkem listů. Místo a datum:... otisk razítka, jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby 6

7 Příloha č. 2 Obchodní podmínky jsou uvedené v podobě návrhu kupní smlouvy. Konečný text smlouvy bude doplněn na základě výsledků výběrového řízení. Smluvní podmínky není uchazeč oprávněn jakkoliv měnit. NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo projektu: 103 uzavřené v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů mezi těmito stranami: 1. Kupující: I. SMLUVNÍ STRANY Název: Obec Královské Poříčí Sídlo: Lázeňská 114, Královské Poříčí IČ: DIČ : CZ Zastoupené: Ing. Ivanem Stefan, starostou Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov Číslo účtu: /0100 (dále jen "kupující") a 2. Prodávající : 1.právnická osoba Firma:... Sídlo:... Jednající (osoba/osoby oprávněná jednat za právnickou osobu) Bankovní spojení/číslo účtu:. IČ...DIČ... Zapsána v obchodním rejstříku vedeném., odd., vložka. 2. fyzická osoba podnikatel Jméno a příjmení:... Podnikatel s firmou:.. Místo podnikání:... IČ... DIČ.. Trvalý pobyt: Bankovní spojení/číslo účtu:... (dále jen "zhotovitel") uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto kupní smlouvu. II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Tato to smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Česko německé naučné centrum řeky Ohře dodání nábytku realizovaného mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 7

8 2. Místo plnění díla: Obec Královské Poříčí okr. Sokolov - areál statku Bernard Šachetní ulice č. p Investor: Obec Královské Poříčí. III. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat dle této kupní smlouvy a výsledku výběrového řízení kupujícímu nábytkové vybavení pro Česko německé naučné centrum řeky Ohře budovaného na statku Bernard v Královském Poříčí. Dodávka nábytku zahrnuje jeho dovoz a smontování ve druhém patře statku Bernard. 2. Předmětem koupě dle této smlouvy je konkrétně toto vybavení: a) 14 ks stolů materiál desky DTD, barva desky tmavý ořech, tmavý dub nebo calvados, velikost desky 160 cm x cm, polozakrytý předek ze stejné barvy DTD, kovová podnož, b) 50 ks konferenčních židlí - bez područek, látkový potah, barva: béžová nebo jiná neutrální po odsouhlasení se zadavatelem, c) 1 ks řečnický pult s kolečky materiál stejný jako u stolů, rozměry 120 x 60 x 40 cm, vrchní police mírně šikmá, mezi police na dokumenty rovná, d) 1 ks skříň materiál jako stoly, uzamykatelná, rozměry 80 x 185 x 42, 5 polic, e) 2 ks kovový držák na toaletní papír na velké role, f) 2 ks držák papírových ubrousků na ruce, g) 2ks odpadkový koš na papírové osušky. 3. Kupující se zavazuje na základě této Kupní smlouvy dodaný předmět plnění převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. IV. KUPNÍ CENA 1. Kupní cena je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace prodávajícího doložené ve výběrovém řízení. Cena celkem bez DPH:..,- EUR (slovy: euro) DPH 20%:.EUR Celková cena včetně DPH:.,- EUR (slovy:.euro) 2. Cena za 1ks jednotlivých částí dodávky. Celkový počet požadovaných ks jednotlivých částí dodávky je uveden v čl. III odst. 2. Označení dílčí části zakázky Nabídková cena bez DPH 1 ks stolu (celkem se dodá 14ks) 1 ks konferenční židle (celkem se dodá 50ks) 1 ks řečnický pult s kolečky 1 ks skříň 1 ks držák na toalet papír (celkem se dodají 2ks) Nabídková cena včetně DPH 8

9 1 ks držák ubrousků (celkem se dodají 2ks) 1 ks odpadkový koš (celkem se dodají 2ks) 3. Kupní cena je splatná po dodání všech částí dodávky na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. V daňovém dokladu prodávající uvede vedle svého názvu odpovídající živnostenskému oprávnění, identifikační číslo, místo podnikání také plný název veřejné zakázky, celého projektu a čísla projektu, údaje o dodaném předmětu plnění s uvedením počtu dodaných jednotek předmětu plnění a jeho jednotlivé ceny s uvedením celkové ceny. 4. Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v EUR a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 5. K fakturované ceně prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává daň z přidané hodnoty odpovídající zákonné úpravě v době plnění. 6. V případě, že bude daňový doklad vystaven před splněním nebo nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn vrátit daňový doklad prodávajícímu do data splatnosti. V takovém případě prodávající vystaví nový daňový doklad s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není kupující v prodlení s placením. V. DOBA PLNĚNÍ 1. Prodávající dodá předmět plnění uvedený v článku III této Kupní smlouvy kupujícímu nejdéle do Pokud by předmět plnění byl dodán před tímto termínem, musí jej kupující bez zbytečného odkladu písemně odmítnout, jinak se má za to, že prodávající svůj závazek dodat předmět plnění splnil. VI. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1. Předmět plnění je dodán převzetím kupujícím, to jest potvrzením dodacího listu/předávacího protokolu odpovědným pracovníkem kupujícího. 2. Předmět plnění bude dodán na adresu místa plnění uvedeném v čl. II, případně na jiné místo po vzájemné dohodě smluvních stran. 3. Dopravu předmětu plnění do místa plnění, montáž a manipulaci s předmětem plnění zabezpečuje prodávající na své náklady, které jsou zahrnuty v celkové kupní ceně. VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 1. Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět plnění bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání předmětu plnění včetně vlastností dodaného příslušenství k předmětu plnění. Prodávající tyto vlastnosti garantuje po dobu 24 měsíců ode dne, kdy je předal kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu. 2. Prodávající prohlašuje, že dodaný předmět plnění nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob. 9

10 3. V případě, že dodaný předmět plnění bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. 4. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen jí bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30-ti kalendářních dnů vyřídit, tzn. od kupujícího reklamovaný předmět plnění přebrat, zjednat jeho opravu nebo výměnu za stejný předmět plnění bezvadný s či sdělit kupujícímu, že reklamaci neuznává a proč. VIII. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Smluvní strany dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním předmětu plnění delší jednoho týdne a dále nezaplacení daňového dokladu s prodlením delším 30 dnů. 2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, tedy prodlení jedné nebo druhé smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně doručeno. 3. Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení od smlouvy uznává či nikoli. 4. V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany zatím zaplacené finanční prostředky odpovídající dodanému předmětu plnění proti dodanému předmětu plnění, a to do 5 dnů od uznání odstoupení, případně do 5 dnů poté od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. IX. SMLUVNÍ POKUTY 1. V případě, že prodávající dodá smluvený předmět plnění opožděně, či jej dodá vadně, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny za každý den prodlení či neodstranění vady plnění. 2. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty. X. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené obcí Královské Poříčí obsahující údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejněním bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 10

11 3. Vzhledem ke spolufinancování nákupu zboží, které je předmětem této smlouvy z dotačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 je prodávající povinen zajistit dostatečnou publicitu zapojení evropských prostředků do realizace této zakázky v souladu s prováděcím Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a dále Příručkou pro české příjemce dotace Cíl 3 ČR BY. 4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku. 6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání. 7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti Za kupujícího: V Královském Poříčí dne. Za prodávajícího: V.. dne Ing. Ivan Stefan otisk razítka, jméno, příjmení, funkce starosta obce Královské Poříčí a podpis oprávněné osoby 11

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky

Obec Uherčice. Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby. Svoz odpadů v obci Uherčice Obchodní podmínky Obec Uherčice Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Svoz odpadů v obci Uherčice" Obchodní podmínky Veřejná zakázka dle 18 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 101-1/2011 V Ostravě dne 2.12.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: 6 000 kg hasicího prášku 1. Zadavatel: Česká republika

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY VÝBĚR DODAVATELE SLUŽEB PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014-2015 Číslo zakázky 2/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO. Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. 'ob čanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění: Objednatel Smlouva číslo 012/2014-5495 Zhotovitel Název Sídlo Město Sokolov Zastoupené Sokolovskou bytovou

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Příloha č. 2 Návrh smlouvy SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB uzavřená mezi těmito smluvními stranami Dodavatel: místo podnikání: adresa kanceláře: IČ: DIČ: telefon: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: a Objednatel:

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE k veřejné zakázce na služby Provozování služby Senior taxi na území města Hlučín Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy dle 1746 odst. 2 zák.

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet

Smlouva o poskytování služby přístupu k síti Internet I. Smluvní strany Poskytovatel: Mgr. Ondřej Skipala Skipala Networks Rybník 162 56002 Česká Třebová IČ: 74764799 DIČ: CZ8610256215 Peněžní ústav: mbank Číslo účtu: 670100-2205746382/6210 Kontaktní telefon:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení

Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Hluboká nad Vltavou 30.12.2009 Výzva a zadávací podmínky k podání nabídky v zadávacím řízení Výběrové řízení na body 1.15. 1.28. viz výzva k podání zakázky Toto výběrové řízení obsahuje: Vytvoření www

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ

SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ SMLOUVA O NÁJMU ZAŘÍZENÍ uzavřená dle 1725 a 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( NOZ ) Smlouva číslo: CZxx11xx mezi Obchodní firma: Zákaznické číslo: Sídlo: IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany

Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany Jméno : se sídlem : IČ: DIČ: Tel. : Email : Doručovací adresa : Smlouva o poskytování služeb kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají tyto smluvní strany (dále jen Objenavatel ) a Jan Pril-Prill se

Více

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ Zadavatel poptávky: Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, 586 01 Jihlava IČO: 28263693 zastoupená Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem Kontaktní osoba: Ing. Romana

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, ODSTRAŇOVÁNÍ A LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU Smluvní strany: Objednatel: Obec Čerčany Se sídlem: Václavská 36, 257 22 Čerčany IČO: 00231584 DIČ: Bankovní spojení: Česká Spořitelna,

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Zpracování mediální kampaně a její realizace

Zpracování mediální kampaně a její realizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo. ČI. 1 Smluvní strany fiěavy JNTER/ER S.R.0. VOCUOVA (135/4 ( 1 > 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 287 87 943 Vlč: CZ28787943 Smlouva o dílo KUJIP00VDF0L uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více