Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Uveřejněno: Sejmuto: Výzva k podání nabídky na plnění zakázky malého rozsahu včetně poskytnutí zadávací dokumentace V souladu s příručkou pro české příjemce dotace cíl 3 ČR-BY a přílohy č. 4a Postupy pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem a respektování zásad dle 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) Vás tímto vyzývám k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Česko německé naučné centrum řeky Ohře - dodání nábytku. Zadávací dokumentace včetně vzorových formulářů na CD je součástí této výzvy. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE A KONTAKTNÍ MÍSTA Název: Obec Královské Poříčí Sídlo: Lázeňská Královské Poříčí, okr. Sokolov IČ: Kontaktní osoba: Ing. Ivan Stefan, starosta Osoba zastupující zadavatele: Zadavatel je v souladu s ust. 151 zákona č. 137/2006 Sb. ve výběrovém řízení smluvně zastoupen níže uvedenou osobou, která za zadavatele vykonává zadavatelskou činnost, včetně zajištění průběhu výběrového řízení. Název: ABRI, s.r.o. Sídlo: Jednoty 1628, Sokolov IČ: Kontaktní osoba: Mgr. Miloslav Holek telefon: NÁZEV A POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Česko německé naučné centrum řeky Ohře dodání nábytku Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby 1

2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky v EUR se pro přepočet použije kurz ČNB platný v den vyhlášení výzvy. Předmětem veřejné zakázky: Dodání nábytkového vybavení Česko - německého naučného centra řeky Ohře na statku Bernard v Královském Poříčí.. Kódy CPV Nábytek, Nábytek do konferenčních místností Popis předmětu zakázky technická specifikace dodávky: ks stolů materiál desky DTD, barva desky tmavý ořech, tmavý dub nebo calvados, velikost desky 160 cm x cm, polozakrytý předek ze stejné barvy DTD, kovová podnož, ks konferenčních židlí, bez područek, látkový potah, barva: béžová nebo jiná neutrální po odsouhlasení se zadavatelem, 3. 1 ks řečnický pult s kolečky materiál stejný jako u stolů, rozměry 120 x 60 x 40 cm, vrchní police mírně šikmá, mezi police na dokumenty rovná,, 4. 1 ks skříň materiál jako stoly, uzamykatelná, rozměry 80 x 185 x 42, 5 polic, 5. 2 ks kovový držák na toaletní papír na velké role, 2 ks držák papírových ubrousků na ruce, 2ks odpadkový koš na papírové osušky. Dodávka nábytku zahrnuje jeho dovoz a smontování ve druhém patře statku Bernard v Královském Poříčí. Zajištění publicity Dodavatel se zavazuje u výstupů této veřejné zakázky zajistit dostatečnou publicitu zapojení evropských prostředků do realizace tohoto projektu v souladu s prováděcím Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a dále Příručkou pro české příjemce dotace Cíl 3 ČR BY. 3 PODMÍNKY PLNĚNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Místo plnění: Budova Statku Bernard, Šachetní č. p. 135 v Královském Poříčí okr. Sokolov Předpokládané zahájení plnění: Konečné ukončení plnění: nejdéle do Jednotlivé části plnění může vybraný uchazeč po dohodě se zadavatelem dodávat na statek Bernard v průběhu celé lhůty pro plnění. Po dodání všech částí zakázky bude vystavena jedna faktura na celý předmět plnění. Zadavatel požaduje na všechny dodávané výstupy poskytnutí záruky v min. délce 24 měsíců. 4 LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK Datum a hodina pro předložení nabídek: nejpozději do :00 hod. Adresa pro zasílání nebo osobní doručení nabídek: Obecní úřad Královské Poříčí, Lázeňská 114, Královské Poříčí Nabídky lze podat osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v řádně uzavřené, neprůhledné a neporušené obálce s uvedením kontaktní/zpáteční adresy uchazeče na niž je možné zaslat uchazeči vyrozumění dle ust. 71 odst. 6 zákona o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 2

3 Obálka bude označena názvem veřejné zakázky: Česko německé naučné centrum řeky Ohře dodání nábytku NEOTVÍRAT a adresou pro doručování nabídek. V případě osobního podání je možno podat nabídky v pracovních dnech v pondělí, úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod, ve středu od 8:00 do 17:00 hod a v pátek od 8:00 do 12:00 hod na podatelně Obecního úřadu v Královském Poříčí (11:30 až 12:00 přestávka). Veškeré nabídky musejí být předloženy uchazečem písemně v českém jazyce v jednom originálním vyhotoveních. Všechny verze nabídky musejí být řádným způsobem svázané nebo zapečetěné tak, aby nemohlo dojít k vypadávání listů. Zadavatel nepřipouští předložení variantních nabídek. Každý uchazeč může podat pouze jednu nabídku. 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. Přílohy jsou poskytovány v el. podobě na CD. 6 POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel požaduje prokázat splnění profesních kvalifikační předpokladů doložením: kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence ne staršího než 90 dní k datu podání nabídek, je-li v ní uchazeč zapsán kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky. Toto uchazeč doloží zejména předložením příslušného živnostenského oprávnění či výpisu z živnost. rejstříku. Výše uvedenými doklady musí uchazeč prokázat, že je oprávněn k výkonu činnosti dle předmětu této veřejné zakázky. 7 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídky musejí být předloženy v EURECH. Veškeré platby budou prováděny v EUR na základě fakturace provedených částí zakázky zhotovitelem a po schválení fakturace zadavatelem viz. příloha č. 2 Závazný návrh kupní smlouvy. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná a bude uvedena v přiloženém formuláři nabídky viz. příloha č. 1. Z uvedeného členění bude zřejmá: - Nabídková cena celkem - Nabídková cena za 1 ks stolu (celkem bude dodáno 14 ks) - Nabídková cena za 1ks židle (celkem bude dodáno 50 ks) - Nabídková cena za 1 ks řečnický pult s kolečky - Nabídková cena za 1 ks skříň - Nabídková cena za 1 ks držák na toalet papír, 1 ks držák ubrousků, 1ks odpadkový koš (držáky i koš budou dodány vždy po 2 ks) 8 POVINNÝ OBSAH NABÍDKY Nabídka předkládaná uchazečem musí obsahovat: 1) Vyplněný a podepsaný formulář nabídky, 2) Prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 90 dní (je-li v něm uchazeč zapsán), 3

4 3) Prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání, a to zejména živnostenského oprávnění či výpisu z živnostenského rejstříku, 4) Předkládaný závazný návrh kupní smlouvy vyplněný a podepsaný oprávněnou osobou. Formulář nabídky a závazný návrh kupní smlouvy k vyplnění poskytuje zadavatel všem uchazečům spolu s touto výzvou v el. podobě na CD. Originál nabídky i všechny požadované formuláře a prohlášení musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče v případě zmocnění plnou mocí musí být tato v originále přiložená k nabídce. Všechny strany nabídky musí být očíslovány. 9 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A HODNOCENÍ NABÍDEK Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena v EUR bez DPH. Posouzení a hodnocení nabídek provede zadavatelem ustanovená komise. Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH. 10 OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Komplexní obchodní podmínky jsou zpracovány v podobě závazného návrhu kupní smlouvy uzavírané dle obchodního zákoníku, který je přílohou č. 2 této výzvy. Uchazeč je povinen předložit jako součást nabídky oprávněnou osobou podepsaný a doplněný návrh této smlouvy. Smluvní ustanovení není možno uchazečem měnit. Zadavatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Jednotlivé části plnění může dodavatel předávat zadavateli průběžně ve lhůtě pro plnění této zakázky. Po převzetí a odsouhlasení všech částí zakázky bude dodavatel oprávněn fakturovat předaná plnění. Platby budou probíhat na základě zhotovitelem vystaveného jednoho úplného daňového dokladu, dle výše uvedených podmínek. Daňový doklad musí být označen plným názvem této veřejné zakázky, celého projektu a čísla projektu a dále musí obsahovat soupis jednotlivých fakturovaných částí zakázky s uvedením jejich cen. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v EUR a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 11 DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení Nabídku nelze považovat za uzavření smlouvy. V Královském Poříčí dne Ing. Ivan Stefan starosta obce Královské Poříčí PŘÍLOHY NA CD 1. FORMULÁŘ NABÍDKY 2. NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY 4

5 FORMULÁŘ NABÍDKY PRO SMLOUVU NA DODÁVKY Příloha č. 1 Název zakázky: Česko německé naučné centrum řeky Ohře dodání nábytku Zadavatel veřejné zakázky: Obec Královské Poříčí, Lázeňská Královské Poříčí I. ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍM UCHAZEČI Obchodní firma/název: Právní forma: Sídlo/místo podnikání : Bankovní spojení: IČ: DIČ: Osoba oprávněná jednat za Uchazeče, funkce: Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u soudu v, oddíl.., vložka../živnost. oprávnění... II. KONTAKTNÍ OSOBA Jméno a příjmení, funkce: Tel./Fax: III. NABÍDKOVÁ CENA A) Nabídková cena celkem bez DPH v EUR Sazba DPH Cena včetně DPH v EUR B) Označení dílčí části zakázky Nabídková cena bez DPH Nabídková cena včetně DPH 1 ks stolu/celkem za 14 ks stolů /14ks: /14ks: 1 ks konferenční židle/celkem za 50 ks stolů /50ks: /50ks: 1 ks řečnický pult s kolečky 1 ks skříň 1 ks držák na toalet papír/celkem za 2ks držáků /2ks: /2ks: 5

6 1 ks držák ubrousků/celkem za 2ks držáků 1 ks odpadkový koš/celkem za 2ks košů /2ks: /2ks: /2ks: /2ks: IV. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE V odpovědi na Vaši výzvu k podání nabídky my, níže podepsaní, tímto prohlašujeme, že: 1 Jsme přezkoumali a v plném rozsahu bez výhrad přijímáme celý obsah a podmínky stanovené zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce. 2 V souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci, jakož i předepsanými podmínkami a časovými termíny, nabízíme bez výhrad či omezení dodání výše uvedené zakázky dle uzavřené kupní smlouvy, za výše uvedenou nabídkovou cenu. 3 Celý předmět plnění se zavazujeme kompletně dodat a nainstalovat nejdéle do:... (mezní termín dokončení je ), přičemž práce mohou být zahájeny v závislosti na ukončení tohoto zadávacího řízení. 4 Na dodávku zboží nabízíme záruku v trvání...měsíců (minimálně 24 měsíců). 5 Zavazujeme se, že k datu podání této žádosti nemáme žádný potenciální střet zájmů nebo jakýkoli vztah s ostatními uchazeči či dalšími stranami účastněnými v tomto zadávacím řízení. Nemáme žádný zájem ani podíl v jakékoli jiné nabídce předložené v rámci tohoto zadávacího řízení. 6 Zavazujeme se neprodleně informovat zadavatele v případě, že dojde k jakékoli změně výše uvedených skutečností v kterékoli fázi realizace zakázky. Rovněž plně uznáváme a akceptujeme skutečnost, že záměrné poskytnutí nepřesných nebo neúplných informací v této žádosti může vést k našemu vyloučení z tohoto zadávacího řízení. 7 Námi podávaná nabídka obsahuje celkem listů. Místo a datum:... otisk razítka, jméno a příjmení, funkce a podpis oprávněné osoby 6

7 Příloha č. 2 Obchodní podmínky jsou uvedené v podobě návrhu kupní smlouvy. Konečný text smlouvy bude doplněn na základě výsledků výběrového řízení. Smluvní podmínky není uchazeč oprávněn jakkoliv měnit. NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo projektu: 103 uzavřené v souladu s ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů mezi těmito stranami: 1. Kupující: I. SMLUVNÍ STRANY Název: Obec Královské Poříčí Sídlo: Lázeňská 114, Královské Poříčí IČ: DIČ : CZ Zastoupené: Ing. Ivanem Stefan, starostou Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Sokolov Číslo účtu: /0100 (dále jen "kupující") a 2. Prodávající : 1.právnická osoba Firma:... Sídlo:... Jednající (osoba/osoby oprávněná jednat za právnickou osobu) Bankovní spojení/číslo účtu:. IČ...DIČ... Zapsána v obchodním rejstříku vedeném., odd., vložka. 2. fyzická osoba podnikatel Jméno a příjmení:... Podnikatel s firmou:.. Místo podnikání:... IČ... DIČ.. Trvalý pobyt: Bankovní spojení/číslo účtu:... (dále jen "zhotovitel") uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tuto kupní smlouvu. II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Tato to smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Česko německé naučné centrum řeky Ohře dodání nábytku realizovaného mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 7

8 2. Místo plnění díla: Obec Královské Poříčí okr. Sokolov - areál statku Bernard Šachetní ulice č. p Investor: Obec Královské Poříčí. III. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat dle této kupní smlouvy a výsledku výběrového řízení kupujícímu nábytkové vybavení pro Česko německé naučné centrum řeky Ohře budovaného na statku Bernard v Královském Poříčí. Dodávka nábytku zahrnuje jeho dovoz a smontování ve druhém patře statku Bernard. 2. Předmětem koupě dle této smlouvy je konkrétně toto vybavení: a) 14 ks stolů materiál desky DTD, barva desky tmavý ořech, tmavý dub nebo calvados, velikost desky 160 cm x cm, polozakrytý předek ze stejné barvy DTD, kovová podnož, b) 50 ks konferenčních židlí - bez područek, látkový potah, barva: béžová nebo jiná neutrální po odsouhlasení se zadavatelem, c) 1 ks řečnický pult s kolečky materiál stejný jako u stolů, rozměry 120 x 60 x 40 cm, vrchní police mírně šikmá, mezi police na dokumenty rovná, d) 1 ks skříň materiál jako stoly, uzamykatelná, rozměry 80 x 185 x 42, 5 polic, e) 2 ks kovový držák na toaletní papír na velké role, f) 2 ks držák papírových ubrousků na ruce, g) 2ks odpadkový koš na papírové osušky. 3. Kupující se zavazuje na základě této Kupní smlouvy dodaný předmět plnění převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. IV. KUPNÍ CENA 1. Kupní cena je mezi smluvními stranami sjednána podle ust. 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace prodávajícího doložené ve výběrovém řízení. Cena celkem bez DPH:..,- EUR (slovy: euro) DPH 20%:.EUR Celková cena včetně DPH:.,- EUR (slovy:.euro) 2. Cena za 1ks jednotlivých částí dodávky. Celkový počet požadovaných ks jednotlivých částí dodávky je uveden v čl. III odst. 2. Označení dílčí části zakázky Nabídková cena bez DPH 1 ks stolu (celkem se dodá 14ks) 1 ks konferenční židle (celkem se dodá 50ks) 1 ks řečnický pult s kolečky 1 ks skříň 1 ks držák na toalet papír (celkem se dodají 2ks) Nabídková cena včetně DPH 8

9 1 ks držák ubrousků (celkem se dodají 2ks) 1 ks odpadkový koš (celkem se dodají 2ks) 3. Kupní cena je splatná po dodání všech částí dodávky na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím. V daňovém dokladu prodávající uvede vedle svého názvu odpovídající živnostenskému oprávnění, identifikační číslo, místo podnikání také plný název veřejné zakázky, celého projektu a čísla projektu, údaje o dodaném předmětu plnění s uvedením počtu dodaných jednotek předmětu plnění a jeho jednotlivé ceny s uvedením celkové ceny. 4. Doba splatnosti daňového dokladu je stanovena na 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v EUR a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 5. K fakturované ceně prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává daň z přidané hodnoty odpovídající zákonné úpravě v době plnění. 6. V případě, že bude daňový doklad vystaven před splněním nebo nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn vrátit daňový doklad prodávajícímu do data splatnosti. V takovém případě prodávající vystaví nový daňový doklad s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není kupující v prodlení s placením. V. DOBA PLNĚNÍ 1. Prodávající dodá předmět plnění uvedený v článku III této Kupní smlouvy kupujícímu nejdéle do Pokud by předmět plnění byl dodán před tímto termínem, musí jej kupující bez zbytečného odkladu písemně odmítnout, jinak se má za to, že prodávající svůj závazek dodat předmět plnění splnil. VI. DODÁNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 1. Předmět plnění je dodán převzetím kupujícím, to jest potvrzením dodacího listu/předávacího protokolu odpovědným pracovníkem kupujícího. 2. Předmět plnění bude dodán na adresu místa plnění uvedeném v čl. II, případně na jiné místo po vzájemné dohodě smluvních stran. 3. Dopravu předmětu plnění do místa plnění, montáž a manipulaci s předmětem plnění zabezpečuje prodávající na své náklady, které jsou zahrnuty v celkové kupní ceně. VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 1. Prodávající odpovídá za to, že dodaný předmět plnění bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání předmětu plnění včetně vlastností dodaného příslušenství k předmětu plnění. Prodávající tyto vlastnosti garantuje po dobu 24 měsíců ode dne, kdy je předal kupujícímu na základě potvrzeného dodacího listu. 2. Prodávající prohlašuje, že dodaný předmět plnění nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob. 9

10 3. V případě, že dodaný předmět plnění bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují. 4. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen jí bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30-ti kalendářních dnů vyřídit, tzn. od kupujícího reklamovaný předmět plnění přebrat, zjednat jeho opravu nebo výměnu za stejný předmět plnění bezvadný s či sdělit kupujícímu, že reklamaci neuznává a proč. VIII. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Smluvní strany dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním předmětu plnění delší jednoho týdne a dále nezaplacení daňového dokladu s prodlením delším 30 dnů. 2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy, tedy prodlení jedné nebo druhé smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně doručeno. 3. Po doručení úkonu odstoupení musí smluvní strana, které je odstoupení určeno, bez zbytečného odkladu sdělit smluvní straně, která odstoupení vyhotovila, zda odstoupení od smlouvy uznává či nikoli. 4. V případě, že bude odstoupení uznáno či bude pravomocně rozhodnuto o tom, že odstoupení je účinné, vrátí si smluvní strany zatím zaplacené finanční prostředky odpovídající dodanému předmětu plnění proti dodanému předmětu plnění, a to do 5 dnů od uznání odstoupení, případně do 5 dnů poté od nabytí právní moci příslušného rozhodnutí. IX. SMLUVNÍ POKUTY 1. V případě, že prodávající dodá smluvený předmět plnění opožděně, či jej dodá vadně, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny za každý den prodlení či neodstranění vady plnění. 2. V případě, že kupující bude v prodlení se zaplacením faktury, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky. 3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty. X. OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené obcí Královské Poříčí obsahující údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 17 obchodního zákoníku a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zveřejněním bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 10

11 3. Vzhledem ke spolufinancování nákupu zboží, které je předmětem této smlouvy z dotačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 je prodávající povinen zajistit dostatečnou publicitu zapojení evropských prostředků do realizace této zakázky v souladu s prováděcím Nařízením Komise (ES) č. 1828/2006 a dále Příručkou pro české příjemce dotace Cíl 3 ČR BY. 4. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení obchodního zákoníku. 6. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání. 7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti Za kupujícího: V Královském Poříčí dne. Za prodávajícího: V.. dne Ing. Ivan Stefan otisk razítka, jméno, příjmení, funkce starosta obce Královské Poříčí a podpis oprávněné osoby 11

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně poskytnutí zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně poskytnutí zadávací dokumentace Evropská unie Program Cíl 3 Královské Poříčí Spolufinancováno Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Investice do vaší budoucnosti Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním

Více

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Příloha číslo 2. Kupní smlouva. uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha číslo 2 Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Prodávající : název sídlo IČO zastoupený (dále

Více

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 54-1/2011 V Ostravě dne 8.8.2011 Výtisk č. 4 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové rukavice 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. Článek I. Předmět smlouvy Kupní smlouva 1. Prodávající: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále jenom prodávající ) a 2. Kupující: Město Mikulov Zastoupený: Rostislavem Koštialem, starostou města Mikulov

Více

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky

ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) 1) Název zakázky 2) Vymezení plnění veřejné zakázky ředitelství: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov tel: 353416400, 739322382 fax: 353416425 email: zemlicka@spsostrov.cz IČ: 70845425 ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8, 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM ODBOR ROZVOJE MĚSTA Oddělení přípravy a realizace investic VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE EVID. Č. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA V ÚSTÍ NAD

Více

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11543-2/2015 Ostrava 26. 11. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 51-1/2011 V Ostravě dne 21.7.2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Ochranné protichemické oděvy 1. Zadavatel: Česká

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:..

KUPNÍ SMLOUVA. Prodávajícím:.. se sídlem:.. Společnost zapsána v Zastoupena:.. Kontaktní osoba:.. Bankovní spojení:.. Plátce DPH:.. Stránka 1 z 8 Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též jako Občanský

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1

Rekonstrukce víceúčelového hřiště pro Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Č.j. GB0243/2015 Věc: Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na

Více

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-4691-2/2015 Ostrava dne 21. 5. 2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění

KUPNÍ SMLOUVA. II. Doba a místo plnění KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany : zápis v OR: se sídlem: zastoupena: IČ: DIČ: bankovní spojení: a (dále též jen prodávající ) Ústřední vojenská nemocnice PRAHA příspěvková organizace zřízená Ministerstvem

Více

Smlouvu o dílo. Čl. Předmět smlouvy

Smlouvu o dílo. Čl. Předmět smlouvy ti Ľ ěsto Nové Město na Moravě se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě zastoupené Michalem Smardou, starostou města lč: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka,

Více

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 56-1/2011 V Ostravě dne 9.8.2011 Výtisk č. 6 Počet listů: 2 Přílohy: 2/8 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Zásahové obleky 1. Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI

NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI Příloha č. 1 Obchodní podmínky Číslo smlouvy mandanta: Veřejná zakázka: BC-2/2008 NÁVRH MANDÁTNÍ SMLOUVY NA VÝKON ZADAVATELSKÉ, KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI I. Smluvní strany 1. Letiště Ostrava, a.s.

Více

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012

Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Rada Jihomoravského kraje 180. schůze konaná dne 4.10.2012 Materiál k bodu č. programu: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodání propagačních předmětů v rámci projektu Zažít kraj

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Obchodní podmínky zadavatele. Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními zákona č.

Více

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Číslo smlouvy kupujícího:... Veřejná zakázka č.: Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany Povodí Odry, státní podnik

Více

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV

MĚSTSKÉ LESY A RYBNÍKY KUTNÁ HORA spol. s r.o. SE SÍDLEM V OPATOVICÍCH I. čp. 43, 286 01 ČÁSLAV Vyřizuje: Ing. Josef Bárta Tel.: 327 710 218 E-mail: barta@mu.kutnahora.cz Datum: 6.1.2009 VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Tato výzva je současně zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací HSUL 2239-05/ÚE-2014 Název zakázky: Oprava místnosti č. 26 na ÚO Ústí n. L. Předmět zakázky: Oprava místnosti č. 26 prostor pro osobní

Více

Příloha č.5 Obchodní podmínky

Příloha č.5 Obchodní podmínky Příloha č.5 Obchodní podmínky Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu 1. CZ.1.07/1.1.32/01.0022

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) MMOPP00DSRDZ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00DSRDZ Smlouva o dílo (dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění) Článek I. Smluvní strany Objednatel: Sídlo: Statutární město Opava Horní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč

Základní škola Blovice, okres Plzeň - jih Družstevní 650, 336 01 Blovice Mgr. Růžena Kohoutová. 400 000 Kč Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. ÚZSVM č. /2016. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA ÚZSVM č. /2016 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Smluvní strany Kupující: Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech

Více

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem,

Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, Obchodní podmínky Uchazeč je povinen předložit v nabídce tento návrh smlouvy o dílo, podepsaný ze strany uchazeče statutárním orgánem, jeho členem, nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky

Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948. Článek I Základní údaje o zadavateli. Článek II Vymezení plnění veřejné zakázky Zadavatel veřejné zakázky: Obec Staré Město Jamnická 46, 738 01 Frýdek - Místek IČ: 005 76 948 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Výkon TDS a Koordinátor BOZP na stavbě Centrum pro kreativní

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Číslo smlouvy kupujícího: E633-S-3662/2015 Číslo smlouvy prodávajícího: S01/00264-2015 Rámcová kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie)

Více

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne.

smlouvu o dílo: Objednatel prohlašuje, že realizace díla sjednaného touto smlouvou byla schválena usnesením zastupitelstva objednatele č. ze dne. Dnešního dne uzavřely smluvní strany, IČ,, jehož jménem jedná (jako zhotovitel na straně jedné) a Městys Čachrov, IČ 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy, zastoupen starostkou Janou Kocurovou (jako objednatel

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

na zakázku: Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. ~CQ JE>{MOSTI spol s.r.o. SMLOUVA O DÍLO č. objednatele:. Č. zhotovitele: 129/2014/EX na zakázku: "Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon v Újezdě u Tišnova" uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Čj.: ČŠIG-3218/15-G21 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zakázka je zadána podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-9312-14/ČJ-2012-0099EC Počet listů:5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro zakázku malého rozsahu podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

S M L O U V A O D Í L O č..

S M L O U V A O D Í L O č.. S M L O U V A O D Í L O č.. Lesy České republiky, s.p. IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451 sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové,

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 751 25 Veselíčko tel: +420 581 250 841-46 okr. Přerov tel. fax.: +420 581 250 842 www.ddsveselicko.cz email: ddsveselicko@ddsveselicko.cz

Více

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ

SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ SMLOUVA O DODÁVCE ZBOŽÍ č..../ 2013 Vybavení přírodovědné učebny a učebny fyziky v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dodávce zboží uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Smlouva na zajištění konferenčních prostor a cateringu včetně doprovodných služeb

Smlouva na zajištění konferenčních prostor a cateringu včetně doprovodných služeb Č.j.: JMK 121392/2012 Smlouva na zajištění konferenčních prostor a cateringu včetně doprovodných služeb uzavřená podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo u zhotovitele: 2 0 1 4-0 7-2 3 číslo u objednatele: 101 032

SMLOUVA O DÍLO. číslo u zhotovitele: 2 0 1 4-0 7-2 3 číslo u objednatele: 101 032 SMLOUVA O DÍLO číslo u zhotovitele: 2 0 1 4-0 7-2 3 číslo u objednatele: 101 032 t CL v ^ y o T ) Q O ~ h t f uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znční (dále jen

Více

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 96-1/2011 V Ostravě dne 2. prosince 2011 Výtisk č. 1 Počet listů: 2 Přílohy: 2 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Oprava automobilového žebříku 1. Zadavatel:

Více

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo

Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 ze dne 22. 7. 2014 Mikrobus 9-ti místné osobní vozidlo 1. Údaje o zadavateli Identifikace

Více

Smlouva o zajištění služby

Smlouva o zajištění služby Obchodní podmínky k podlimitní veřejné zakázce: Příloha č. 1 zadávacích podmínek Pronájem kongresových prostor a zajištění občerstvení pro účastníky seminářů a workshopů realizované v rámci projektu Projekt

Více

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz

G Y M N Á Z I U M Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62 PSČ 751 31, tel.: 581 705 321, fax:581 705 329 e-mail : gym@glnb.cz Na základě Zásad pro zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lipník nad Bečvou ze dne 09.06.2014 vyhlašuje Gymnázium, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62, příspěvková organizace

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Čl. I. Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-1784/2015 Kupní smlouva prodávajícího č.. RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II.

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Přístrojové vybavení laboratoře LOGOPEDIE II. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-3058-8/ČJ-2014-990640 Počet listů: 5 Přílohy: 4/11 Zadávací dokumentace (dále jen ZD ) pro veřejnou zakázku v souladu s 18 odst. 4. písm. h) zákona č.137/2006

Více

Smlouva kupní - vzor

Smlouva kupní - vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva kupní - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY Vybavení pneu dílny obor Opravářské práce I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (II. kategorie)

Více

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-11221-2/2014 V Ostravě dne 7.11.2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 471/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 441 ze dne 22.06.2015 Zpráva o otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky ve zjednodušeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava schodiště IČ : 00262871 Adresa sídla

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu:

Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: V Hostouni dne 14. 10. 2015 Věc : Výzva k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu: Vážení obchodní přátelé, vyzývám Vás k podání nabídky na provedení veřejné zakázky malého rozsahu s

Více

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

Kupní smlouva. I. Smluvní strany. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Kupní smlouva (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). I. Smluvní strany Střední průmyslová škola

Více

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU HSOS-7633-2/2013 V Ostravě dne 2. 8. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Karviná CHS - revitalizace fasády - dokončení Zadavatel: Česká republika Hasičský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na dodávky Zadavatel v souladu s 18 odst. 5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění (dále jen ZVZ ), zadává tuto zakázku malého rozsahu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě

KUPNÍ SMLOUVA. RNDr. Pavlem Vanouškem, starostou města. I. Předmět smlouvy. II. Specifikace předmětu koupě KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: a 1. kupujícím: Město Cheb se sídlem: Náměstí Krále

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně

Kupní smlouva. (dále jen kupující ) na jedné straně Kupující: Kupní smlouva Č.j. PPR - 6615-10/ČJ - 2011-0099EC ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 právní forma: 325-organizační složka státu IČ: 00007064 DIČ:

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j.: (druhé smluvní strany, příp. další údaje druhé smluvní strany) Technická asistence Čj.: Číslo v CES: Číslo úkolu : SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ A INSTALACI ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESKY S FUNKCÍ INFOKIOSKU Článek I. Smluvní strany Kupující: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI

SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI SMLOUVA O PROVEDENÍ ADMINISTRATIVNÍ A KOORDINAČNÍ ČINNOSTI Střední zdravotnická škola, Cheb, Hradební 2 sídlo: Hradební 2, 350 38 Cheb, IČ: 00669733 zastupující osoba: Mgr. Zdeněk Hrkal IČ: (dále jen zadavatel

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429

IČ: 26504162. Kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky: Vladimír Jansa, vjansa@spyron.cz, 603 422 429 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Dodávka technologie

Více

Smlouva o dodávce č.../.../..

Smlouva o dodávce č.../.../.. Příloha č. 2 ZD Smlouva o dodávce č.../.../.. Nákup osobního, ložního, pacientského a operačního prádla pro Klatovskou nemocnici, a.s. část 2 podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) HSUL-2604-04/ÚE-2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu (nepostupujeme dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách) Číslo zakázky HSUL-2604-04/ÚE-2016 Název zakázky: Výstrojní součástky šaty tmavomodré

Více

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku)

SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) SMLOUVA O DÍLO Zpracování projektové dokumentace okružních křižovatek v Semilech (uzavřená dle 2586 a násl. občanského zákoníku) Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno Sídlo : Město Semily

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Kupní smlouva č. 122800250, Strana 1 (celkem 9) KUPNÍ SMLOUVA č. 122800250 I. Smluvní strany Česká republika Ministerstvo obrany Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694 Bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO 1. PŘEDMĚT SMLOUVY SMLOUVA O DÍLO touto smlouvou o dílo (dále jen Smlouva ) uzavřely podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen NOZ ), následující strany: Město Hořice se sídlem Náměstí Jiřího

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Článek I. Smluvní strany. Obec Psáry Pražská 137, 25244 Psáry Milan Vácha, starosta 241580

SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. Článek I. Smluvní strany. Obec Psáry Pražská 137, 25244 Psáry Milan Vácha, starosta 241580 smlouvy objednatele: 1/2016 ~lo smlouvy zhotovitele: 17122015 SMLOUVA O DÍLO NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE uzavřená podle ustanovení * 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Článek I.

Více

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na níže specifikovanou veřejnou zakázku 1 Název veřejné zakázky Pokládka PVC Základní škola, Masarova 11, Brno Líšeň, PSČ

Více

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo jednací zakázky: HSKV-2285/2011-EKO Název zakázky: Předmět zakázky

Více