MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté"

Transkript

1 Ani jeden den bez modlitby svatého růžence, ani jedna neděle bez oběti mše svaté, ani jeden měsíc bez svaté zpovědi! MODLITBY k Nejsvětější Oběti Mše svaté Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj! Mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A v tom svatém obcování, ať setrvám do skonání. Po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. nejen pro děti Zpracováno podle R. D. V. T. Blanický: Dítko Boží na cestě k Otci nebeskému.

2 Co je oběť? Oběť je viditelný dar, který přinášíme Bohu, abychom zničením anebo změněním daru uznali ho za nejvyššího Pána. Byly však oběti vždycky? Oběti byly vždycky; již Kain a Abel obětovali, a Židům ve Starém zákoně byly oběti od Boha výslovně přikázány. Proč přestaly oběti Starého zákona? Oběti Starého zákona přestaly, protože byly pouze předobrazy nebo nástiny oběti Nového zákona. Co je to oběť Nového zákona? Oběť Nového zákona je sám Syn Boží, Ježíš Kristus, jenž se za nás svou smrtí na kříži obětoval nebeskému Otci. Čím se oběť Pána Ježíše na kříži ustavičně obnovuje? Oběť Pána Ježíše na kříži se ustavičně obnovuje mší svatou. Co je mše svatá? Mše svatá je ustavičná oběť Nového zákona, ve které se Ježíš Kristus pod způsobami chleba a vína nekrvavým způsobem obětuje svému nebeskému Otci. Je nějaký rozdíl mezi obětí mše svaté a obětí na kříži? Mezi obětí mše svaté a obětí na kříži není rozdílu co do podstaty; jenom způsob obětování je rozdílný.

3 Přehled Mše svaté Přípravná část Hlavní část Levá strana oltáře Evangelium Poslední Evangelium Střed oltáře Modltby stupňové Kyrie Gloria Credo I. Obětování chleba a vína Secreta Preface Vzpomínka na živé II. Proměňování a pozdvihování Těla a Krve Páně Vzpomínka na mrtvé Pater noster Prosba za odvrácení zlého a udělení pokoje Lámání sv. Hostie Beránku Boží Modlitby k sv. přijímání Pane, nejsem hoden... III. Přijímání Těla a Krve Páně Úprava kalicha Ite, missa est Požehnání Pravá strana oltáře Introit Modlitby Epištola Graduale Communio Modlitby po přijímání Když jsi na mši sv., je to zrovna tak jako bys byl na Kalvárii pod křížem, na kterém za tebe s velikou láskou umírá Pán Ježíš. Ať se nikdy svým chováním při mši sv. nepodobáš vojákům a židům pod křížem! Měj při mši sv. podobnou úctu, zbožnost a lásku, jakou měla pod křížem Panna Maria.

4 Příprava na mši svatou Již jest oběť svatá skončena. Přijmi, Bože, díky nejvřelejší za převelikou tu milost, že mně bylo popřáno, abych přesvatému úkonu Oběti Nového Zákona přítomen býti mohl. Po celou dobu denní, v každém okamžiku, chci připomínati si s vděčností utrpení a smrt Tvého jednorozeného Syna a chci život i muky Jeho míti před očima jako vzor nejkrásnější, kterého toužím následovati. Vyslyš, Bože, modlitby moje, které jsem v této chvíli posvátné za svoje rodiče a dobrodince, za všecky lidi živé i mrtvé, ku nesmírné Velebnosti Tvé vysílal. Poskytuj mně posily v mém předsevzetí, abych Tvou vůli vždy rád a věrně plnil a nevinností a čistotou srdce Tobě byl milejším a pomoci Tvojí hodnějším. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, jenž s Tebou a s Duchem svatým, Bůh, žije a kraluje na věky věkův. Amen. Setrvej 15 minut po sv. přijímání v tichém díkůčinění.

5 Po mši svaté Před mší svatou, když přijdeš do kostela nebo kaple, uvědom si Boží přítomnost a modli se: Věčný, trojjediný Bože, Otče, Synu a Duchu svatý! K většímu rozmnožení cti a slávy Tvé chci býti nyní přítomen přetajemné Oběti mše svaté s největší pozorností a uctivostí. Ve zbožném rozjímání chci tuto památku na přehořké umučení a smrt Tvou na kříži přinésti v oběť: 1. ke cti a chvále Trojjediného Boha 2. na poděkování za mnohé od Boha přijaté milosti a dobrodiní a zvláště na poděkování za vykoupení skrze Ježíše Krista 3. k oslavě Panny Marie a všech andělů a svatých 4. jako dostiučinění za všechny poklesky a spáchané hříchy 5. na vyprošení, abych dosáhl všechny milosti, které jsou nám potřebny pro blaho časné i věčné a abych zachoval nevinnost a čistotu srdce 6. (můžeš přidat svůj zvláštní úmysl), Kéž zalíbí se Tobě, Bože, tyto dobré úmysly, se kterými chci přesvatou Oběť mše sv. obětovati a uděl mně prosím všecko, co mně k časnému i věčnému životu třeba jest. Amen.

6 Modlitby u stupňů oltáře Požehnej mne všemohoucí Bůh: Otec, Syn a Duch svatý a toto požehnání Boží posiluj mne v dobrém, ochraňuj a zachovej moji nevinnost a v hodině smrti buď mně ku spáse věčné. Amen.

7 K požehnání Když se kněz oblékl ke mši sv., přistupuje s jáhnem a podjáhnem nebo jen s ministranty k oltáři, na kterém Pán Ježíš zpřítomní svou oběť. Dole u stupňů vyjadřuje kněz nejprve touhu po milostiplném oltáři. Připoj se k němu modlitbou:, Nejdobrotivější Bože! Jaké veliké štěstí jest to pro mne, že mohu vstoupiti do svatyně Tvé! Jak velice se cítím blaženým, že se mohu účastniti té nejpamátnější Oběti nového zákona, kterou Pán Ježíš Kristus na kříži přinesl a která se mší svatou ustavičně obnovuje na oltáři způsobem nekrvavým. Pln radosti a touhy chce již kněz vystoupiti k oltáři, ale tu si vzpomene na svou hříšnost, jež nesmí se odvážiti bez pokání vstoupiti před tvář Boží a hluboce skloněn vyznává se ze svých hříchů. Se všemi anděly padám, Bože, před nekonečnou velebností Tvou na kolena a klaním se Tobě v pokoře největší. Očisť mne, ó Pane, ode všech poskvrn, jež by se Tvému nejsvětějšímu oku nelíbily a učiň mne hodným, abych modlitby své spojiti mohl s modlitbami kněze u oltáře a s úmysly celé Církve svaté.

8 Kyrie Když kněz přijal Tělo a Krev Páně, ukazuje je věřícím a říká: Ecce, Agnus Dei... (Hle, Beránek Boží...). Odpovídáme 3x: Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum menum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea. (Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.) Po přijímání se modli: Pane Ježíši, jakým štěstím jsem naplněn, že jsi ke mně přišel a jsi v mém srdci. Děkuji Ti, žes ráčil do mého ubohého srdce zavítati. Zůstávej v něm se svou milostí. Posiluj ve mně víru, oživuj ve mně naději a rozněcuj ve mně lásku Svou. Chci být s Tebou navždy spojen a v lásce k Tobě nikdy neutichající chci žíti i umříti! Amen.

9 K přijímání Když kněz vystoupil k oltáři, na pravé straně se pomodlil Introit vstup, kde vzdal chválu Nejsvětější Trojici a nyní se k Ní u středu oltáře obrací devaterou prosbou Kyrie, eléison... Modli se: Vševědoucí, nejsvětější Bože! Ty prohlédáš mne celého a Tobě je známa každá moje myšlenka i každá nejtajnější žádost má. Ach, jak často přestupuji přikázání Tvá a promarním tolik vzácných příležitostí k dobrému. Mnohých dobrých napomenutí jsem neuposlechl a mnoho prospěšných povzbuzení k dobrému jsem pronedbal a tím rodičům svým jsem zármutek často způsobil. Uznávám vinu svou a lituji veškerou svoji nevděčnost, neposlušnost a lehkomyslnost. Smiluj se nade mnou, Bože. Při této mši sv. obnovuji veškerá svá dobrá předsevzetí a volám k Tobě o pomoc a přispění. Po Kyrie (a Gloria) se kněz vrací na pravou stranu oltáře a čte modlitbu a epištolu. Máš-li misálek, sleduj v něm jejich český text.

10 Evangelium Bože, Otče, plný slitování! Tvůj jednorozený Syn se Tobě nyní na oltáři vydal za Oběť na usmíření světa. Ó, odpusť nám pro Něj hříchy naše! Buď milostiv všem, kteří v Kristu zesnuli a ještě v očistci trpěti musí tresty za hříchy své. Zvláště Tebe prosím, Bože za... (jmenuj nyní zemřelé, za které se chceš modliti). Pro převeliké milosti této nejsvětější Oběti, pro předrahou Krev, která prýštila ze Srdce Ježíšova, račiž otevříti žalář muk očistcových a vyvésti je do příbytku pokoje věčného. Amen. Potom se modlí Pater noster (Otče náš) a Agnus Dei (Beránku Boží).

11 Po pozdvihování Po epištole a stupňovém zpěvu ministrant přenese misál na levou stranu oltáře, kam přejde i kněz a čte Evangelium. Když vstáváš, modli se: Vstávám, abych ukázal, že si vážím slov Pána Ježíše. A tato slova chci v paměti udržovat (křížek na čele), ústy vyznávat (křížek na ústech) a podle nich se řídit (křížek na prsou). Pomož mi, Pane Ježíši, abych byl Tvým svatým slovům vždy poslušný a abych Ti zůstal věrný až do smrti. Amen. Po Evangeliu může být kázání. Pozorně a zbožně je vyslechni. O nedělích a svátcích se po Evangeliu nebo po kázání říká nebo zpívá Vyznání víry neboli Credo. Pak se kněz opět obrací k lidu a pozdravuje jej slovy Dominus vobiscum! (Pán s vámi!) a lid odpovídá Et cum spiritu tuo! (I s duchem tvým!) a začíná Obětování.

12 Obětování Při pozdvihování nejsvětějšího Těla Páně se s ním spojíme na kříži slovy: Pane Ježíši, s tebou jsem ukřižován, chci přibít s tebou na kříž své ruce, aby nečinily nic zlého, aby se zbožně modlily, svědomitě pracovaly a všem dobře činily. Chci přibít s tebou své nohy, aby chodily jen cestou tvých přikázání. A mé srdce ať je probodeno se srdcem tvým, mrtvé pro všechno, co vede ke hříchu. Ať žije a plane jen pro tebe a pro tvé svaté zájmy. Při pozdvihování nejsvětější Krve Páně pohlédneme s vírou na zdvižený kalich a rohodneme se pracovat pro svaté zájmy Pána Ježíše ze všech sil až do potu a krve, a proto řekneme: Pane, Ježíši, s tebou se chci modlit, pracovat, trpět i umírat. Tyto modlitby šeptáme jen sami u sebe, abychom nerušili posvátné ticho, které je náznakem hlubokého tajemství proměňování.

13 Proměňování Kněz obětuje Bohu chléb a víno, které se promění v Tělo a Krev Pána Ježíše Krista. Poté přináší v oběť i sám sebe a všechny věřící. Modli se: Svatý Bože, přijmi milostivě obětní dary, které Tobě služebník Tvůj, kněz, nyní přináší. Rád bych Tobě také nějakou oběť přinesl. Ježíš, náš Spasitel a božský Syn Tvůj, ujišťuje nás, že čisté, Tebe milující srdce, je Tobě obětí nejpříjemnější. Shlédni ke mně, nejlaskavější Otče! V oběť dávám Tobě srdce své s radostí největší a přáním nejvřelejším, aby Tebe vroucněji a všecky lidi více milovalo. Nejen srdce, ale celý život svůj Ti v oběť dávám, konaje povinnosti, jež mám Tobě, svému Tvůrci, sobě a bližnímu. Kéž je Tobě oběť kněze i nás všech příjemnou a líbeznou a nám ku požehnání a ke spáse. Amen. Pak kněz zpívá Prefaci. Již se blíží ten posvátný okamžik, kdy Král nebes i země na oltář sestoupí. Je v pravdě důstojné a spravedlivé, abychom Jej chválili a díky Jemu vzdávali v pobožnosti nejupřímnější. Připojujeme se ke chvále, kterou Mu zpívají andělé a zpíváme Sanctus (Svatý).

14 Kánon mešní Nejposvátnější část mše sv. říká kněz potichu. Zaměř se svým srdcem na tajemství utrpení a smrti našeho Vykupitele, jak jsou skutečně a podstatně zpřítomňovány v této svaté Oběti a pros: Všemohoucí, věčný Bože, Otče nejdobrotivější! Prosím Tě skrze Ježíše Krista, Pána našeho: zachovej a řiď svou svatou Církev. Žehnej rodičům a učitelům mým; odvrať od nich všechno zlo a neštěstí! Popřej mně ještě dlouho s nimi žíti a odměnu jim chystej za všecku starost a péči, kterou o mne mají a za všecka dobrodiní, která mně prokazují. Chraň všecky mé bratry a sestry, spolužáky, příbuzné a přátele. Smilování Tvému poroučím všechny zarmoucené a utiskované lidi. I nad hříšníky se smiluj, ó Pane, a uveď je na cestu ctnosti. Amen.

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

ŘÍMSKÝ MISÁL KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY ŘÍM 1957. studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické.

ŘÍMSKÝ MISÁL KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY ŘÍM 1957. studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické. KŘESŤANSKÁ AKADEMIE studijní ústav Cyrilom etodějské ligy akademické ŘÍMSKÝ MISÁL PRO NEDĚLE A VÝZNAČNĚJŠÍ SVÁTKY s dodatkem OBECNÉ MODLITBY a CH R ÁM O V É P ÍS N Ě ŘÍM 1957 N IH IL O B STA T Romae, die

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne.

Desatero přikázání. I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Z Malého katechismu Martina Luthera I. Desatero přikázání II. Vyznání víry III. Modlitba Páně Desatero přikázání Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Nezneužiješ jména Hospodina,

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU Program novény: 1. Úvodní modlitba 2. 3. Tři myšlenky Vincence Pallottiho (po každé je krátká chvíle ticha) 4. Litanie k sv. Vincenci Pallottimu 5. Závěrečná modlitba 6.

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, 1. 9. 2013) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby

Více

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

ZDARMA K ROZEBRÁNÍ. Ježíš Kristus. varuje lidstvo. Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství ZDARMA K ROZEBRÁNÍ http://jezis kristus varovanie.webnode.sk http://www.varovani.org Ježíš Kristus varuje lidstvo Texty vybrané z poselství rímskokatolické evropské vizionárce Marii Božího milosrdenství

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie

MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ. Svazek III. PROBODENÍ. Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti. Životopis Panny a Matky Boží Marie MYSTICKÉ MĚSTO BOŽÍ Svazek III. PROBODENÍ Zázrak Boží všemohoucnosti a nevyčerpatelný zdroj milosti Životopis Panny a Matky Boží Marie Naší Královny a Paní, nejsvětější Usmiřovatelky za provinění Evy a

Více

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001

Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2001 Leden - aby rozjímání nad tajemstvím Vtělení Ježíše Krista nám pomáhalo objevovat krásu skrytého života a podněcovalo růst ctnosti pokory. Únor - abychom

Více

Obsah. Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB 1STRUKTURA LITURGIÍ...2

Obsah. Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB 1STRUKTURA LITURGIÍ...2 Autor a redakce: Jaroslav Fogl, SDB Obsah 1STRUKTURA LITURGIÍ......2 2EUCHARISTIE...3 2.1USTAVENÍ EUCHARISTIE...3 2.1.1Poslední večeře......3 2.1.2Liturgie...3 2.2STRUKTURA SLAVENÍ EUCHARISTIE (ZÁPADNÍ

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31.

Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání od 7. července 1973 do 31. Překlad z italského 23. vydání Ai Sacerdoti figli prediletti della Madona České osmé vydání Prohlašujeme, že poselství obsažená v této knize se nemají chápat jako slova řečená Pannou Marií bezprostředně

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více