U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/69/13 ze dne 12.6.2013"

Transkript

1 číslo 1/69/13 k návrhu na schválení programu 69. jednání RMČ a) předložený program 69. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 69. jednání RMČ číslo 2/69/13 k návrhu na souhlas se změnou územního plánu a) žádost společnosti SUNCAD, s.r.o., IČ , s místem podnikání Špotzova 6, Praha 6, v zastoupení Ing. Ludmily Jelínkové, Sportovní 268, Jevany, o změnu územního plánu ke stavbě Návrh parcelace a zástavby území, Běchovice - Soutok na pozemky parc.č. 1497, parc.č. 1498, parc.č. 1499/1, parc.č. 1499/2, parc.č. 1499/3 v k.ú. Běchovice ve vlastnictví Ing. Ludmily Jelínkové b) stanovisko komise pro rozvoj městské části, dopravu a výstavbu s nesouhlasem s individuální žádostí vzhledem ke komplexnímu návrhu MČ, která bude podána jako celek I a) s provedením změny územního plánu u pozemků parc.č. 1497, 1498, 1499/1, 1499/2 a 1499/3 v k.ú. Běchovice ve vlastnictví Ing. Ludmily Jelínkové v souladu se žádostí společnosti SUNCAD, s.r.o. a) vedoucímu OSMI postoupit žádost s usnesením RMČ příslušnému odboru MHMP Termín: strana 1 z 9

2 číslo 3/69/13 k návrhu na souhlas s výjimkou z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a) žádost Františka Hamana, bytem U Výzkumu 413, Praha 9 - Dolní Počernice o udělení výjimky z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v MČ Praha - Běchovice, povolení vjezdu na bezejmennou komunikaci vedoucí z ulice Mladých - Běchovic na Vinici I a) s udělením výjimky z místní úpravy z důvodů havarijního stavu této komunikace a) vedoucímu OSMI postoupit žádost s usnesením RMČ Praha - Běchovice Městské části Praha 21 Termín: číslo 4/69/13 k návrhu na úpravu provozu MŠ Čtyřlístek v době letních prázdnin a) žádost vedení MŠ Čtyřlístek na úpravu provozu v době letních prázdnin s tím, že bude mateřská škola v době od do uzavřena I a) s uzavřením MŠ Čtyřlístek v době letních prázdnin od do a) tajemnici ÚMČ informovat vedení MŠ Čtyřlístek o stanovisku Rady Termín: strana 2 z 9

3 číslo 5/69/13 k návrhu na souhlas se změnou přílohy č. 1 k tržnímu řádu hl.m.prahy a) informaci starosty o potřebě rozšíření plochy tržních míst v MČ o 40 m 2 na pozemku parc.č. 727 v k.ú. Běchovice I a) se zařazením plochy 40 m 2 na pozemku parc.č trvalý travní porost, k.ú. Běchovice ve vlastnictví hl.m.prahy, svěřeno MČ Praha - Běchovice do seznamu tržních míst v MČ Praha - Běchovice uvedených v příloze č. 1 tržního řádu hl.m.prahy a) vedoucímu OSMI zaslat návrh na změnu přílohy č. 1 k tržnímu řádu MHMP Termín: číslo 6/69/13 k návrhu na Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Úřadu MČ Praha Běchovice a) návrh na posunutí účinnosti nového Organizačního řádu Úřadu MČ Praha Běchovice od z důvodu stabilizace úřadu a zajištění kontinuity procesů I SCHVALUJE a) Dodatek č. 1 k Organizačnímu řádu Úřadu MČ Praha Běchovice ze dne , kterým se mění jeho účinnost na a) tajemnici ÚMČ vydání Dodatku č. 1 k Organizačnímu řádu Úřadu MČ Praha Běchovice Termín: strana 3 z 9

4 číslo 7/69/13 k návrhu na úpravu rozpočtu MČ Praha - Běchovice na rok 2013 a) návrh na rozpočtovou změnu v rámci OdPa Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně v celkové výši ,- Kč jako navýšení na položce Budovy, haly a stavby a snížení částky ,- Kč na položce Nákup ostatních služeb, jedná se o realizaci projektu na omezení negativních vlivů imisní zátěže Izolační zeleň v ulici Do Dubče, Praha - Běchovice I a) s rozpočtovou změnou v rámci OdPa Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně v celkové výši ,- Kč jako navýšení na položce Budovy, haly a stavby a snížení částky ,- Kč na položce Nákup ostatních služeb a) vedoucí OEK ÚMČ provést rozpočtovou změnu Termín: číslo 8/69/13 k návrhu na odpuštění smluvní pokuty za nezaplacení nájemného ve lhůtě na základě smlouvy o nájmu nemovitosti, zapsaného na LV č. 587 pro katastrální území Běchovice u Katastrálního úřadu pro hl.m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha a) žádost Petra Jaroše - jednatele společnosti JARNETTE RÉCLAME, Polská 15, Praha 2, o odpuštění smluvní pokuty za nezaplacení nájemného ve lhůtě na základě smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne ve výši ,- Kč, pozdní úhrada nájemného byla způsobena neúměrným zpožděním ze strany pronajímatele I SCHVALUJE a) odpuštění smluvní pokuty za nezaplacení nájemného ve lhůtě na základě smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne ve výši ,- Kč POVĚŘUJE a) vedoucí OEK ÚMČ provedením změn Termín: strana 4 z 9

5 číslo 9/69/13 k návrhu na souhlas s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků pro stavbu Českobrodská, Praha 21, č. akce a) požadavek investora stavby Technické správy komunikací hl. m. Prahy, zastoupeného společností DIPRO, spol. s r. o. na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků č. 9/12/2300/78 uzavřené mezi MČ Praha - Běchovice a TSK hl. m. Prahy pro realizaci stavby Českobrodská, Praha 21, č. akce , kterým se blíže specifikuje účel výpůjčky I a) se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce pozemků č. 9/12/2300/78 uzavřené dne s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy v souvislosti se stavbou Českobrodská, Praha 21, č. akce POVĚŘUJE a) vedoucího OSMI zajistit podpis smlouvy Termín: číslo 10/69/13 k návrhu na souhlas s kácením dřevin v rámci akce Českobrodská, Praha 21, č. akce a) žádost investora stavby Českobrodská, Praha 21, č. akce Technické správy komunikací hl. m. Prahy, zastoupeného společností DIPRO, spol. s r. o., o souhlas vlastníka dotčených pozemků s kácením dřevin rostoucích na předmětných pozemcích parc.č. 60, 409, 730, 731, , 754 v k.ú. Běchovice b) předloženou dokumentaci zpracovanou společností DIPRO, spol. s r. o. jako podklad pro kácení dřevin rostoucích mimo les: - SO sadové úpravy - dendrologický průzkum strana 5 z 9

6 a) s kácením dřevin v souladu s dokumentací zpracovanou Ing. Brehmovou v 02/2013, a to v počtu 7 ks stromů a 5 keřových skupin o celkové rozloze 303 m 2 pro akci Českobrodská, Praha 21, č. akce a požaduje uložení výsadby 5 stromů Javor mléč (Cleveland, cm) nad rámec navržené náhradní výsadby b) s tím, aby žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na předmětných pozemcích podala společnost DIPRO, spol. s r. o., zastupující na základě plné moci investora uvedené stavby I a) vedoucího OSMI zajistit zaslání usnesení žadateli firmě DIPRO spol. s r. o. Termín: číslo 11/69/13 k návrhu na uzavření dohody o skončení nájmu pozemku pod garáží parc.č. 40 o výměře 23 m² zapsaného na LV 587 pro k.ú. Běchovice u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu s Miroslavem Rabiencným a) žádost Miroslava Rabiencného o uzavření dohody o skončení nájmu pozemku pod garáží parc.č. 40 o výměře 23 m 2 zapsaného na LV 587 pro k.ú. Běchovice u Katastrálního úřadu pro hl.m.prahu I a) se zněním a uzavřením dohody o skončení nájmu pozemku pod garáží parc. č. 40 o výměře 23 m 2 - zapsaného na LV 587 pro k.ú. Běchovice u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu s Miroslavem Rabiencným a) tajemnici ÚMČ připravit dohodu o skončení nájmu části pozemku a zajistit podpis dohody Termín: číslo 12/69/13 k návrhu na nájem pozemku parc. č. 40 zapsaného na LV 587 v k.ú. Běchovice strana 6 z 9

7 a) žádost Ing. Josefa Šandy, bytem Otovická 624, Praha 9, o nájem pozemku pod garáží parc. č ostatní plocha o výměře 23 m 2 zapsaného na LV 587 v k.ú. Běchovice I a) s vyvěšením záměru na pronájem pozemku parc. č ostatní plocha o výměře 23 m 2 zapsaného na LV 587 pro k.ú. Běchovice předem vybranému zájemci s uvedením doby pronájmu do a) tajemnici ÚMČ vyvěsit záměr Termín: číslo 13/69/13 k návrhu na uznání závad na budově MŠ Čtyřlístek zhotovitelem GEO-ING Jihlava, spol. s r.o. a) vyjádření zhotovitele stavby MŠ Čtyřlístek firmy GEO-ING Jihlava, spol. s r.o. k závadám na budově uvedeným v technickém auditu z 03/2013 včetně návrhu odstraňování zjištěných závad b) nabídku na zateplení vnějšího pláště budovy MŠ Čtyřlístek v celkové ceně ,- Kč včetně DPH I a) s vyjádřením společnosti GEO-ING Jihlava, spol. s r.o. ke zjištěným závadám na objektu a s navrhovaným způsobem jejich odstranění NE a) s provedením zateplení vnějšího pláště budovy MŠ Čtyřlístek dle nabídky IV. a) vedoucímu OSMI projednat se zhotovitelem harmonogram prací a dohlížet na jejich realizaci Termín: strana 7 z 9

8 číslo 14/69/13 k návrhu na poskytnutí mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací školských zařízení a) návrh starosty na poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace Základní škola Běchovice za úspěšnou organizací škol v přírodě a jazykového pobytu v Anglii a dále za výsledky ověřování úrovně výchovně-vzdělávacího procesu nezávislými testy Scio i státním testováním b) návrh starosty na poskytnutí mimořádné odměny zástupkyni ředitelky MŠ Čtyřlístek, pověřené zastupováním ředitelky, za úspěšnou organizací školy v přírodě a mimořádných akcí nad rámec standardního vzdělávacího programu za účasti rodičů a prezentaci práce směrem k veřejnosti I a) s poskytnutím mimořádné odměny ve výši ,- Kč zástupkyni ředitelky MŠ Čtyřlístek, pověřené zatupováním ředitelky z rozpočtu MŠ b) s poskytnutím mimořádné odměny ve výši ,- Kč řediteli Základní školy Praha - Běchovice z rozpočtu ZŠ a) vedoucí OEK ÚMČ zaslat usnesení ředitelům příspěvkových organizací Termín: číslo 15/69/13 k návrhu na revokaci usnesení č. 32/67/13 ze dne založení obecně prospěšné společnosti a převod činnosti z příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice na obecně prospěšnou společnost I. RUŠÍ a) usnesení č. 32/67/13 ze dne a nahrazuje jeho znění novým textem: strana 8 z 9

9 a) návrh zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Centrum služeb Běchovice b) záměr na převod činnosti z příspěvkové organice Centrum sociálních služeb Běchovice na obecně prospěšnou společnost c) návrh na složení orgánů obecně prospěšné společnosti I NE a) se zakládací smlouvou obecně prospěšné společnosti Centrum služeb Běchovice b) s ustavením správní rady ve složení: Ing. Ondřej Martan, trvale bytem: Nad Rybníkem 600, Praha 9 Martin Stromský, trvale bytem: Janovská 397, Praha 15 MUDr. Ivan Procházka, trvale bytem: Pplk. Nováčka 416, Praha 9 c) s ustavením dozorčí rady ve složení: Martina Rafačová, DiS, trvale bytem: Pražská 340, Vlachovo Březí Markéta Volšická, trvale bytem: Jana Karafiáta 178, Praha 9 Petr Požárek, trvale bytem: V Okálech 526, Praha 9 d) se jmenováním PhDr. Melanie Zajacové ředitelkou obecně prospěšné společnosti a) starostovi zpracovat nový návrh zakládací smlouvy strana 9 z 9