USNESENÍ RADY ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013"

Transkript

1 USNESENÍ RADY ze dne č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš parc.č dle projektové dokumentace vypracované Ing. Václavem Čuřínem, autorizovaným technikem ČKAIT z 02/2013 za splnění následujících podmínek: - bude vydáno kladné stanovisko správce komunikace t.j. Technické správy komunikaci hl. m. Prahy, - pro uložení přípojek do pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve správě MČ Praha Libuš parc. č v k.ú. Libuš bude před zahájením stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných břemen v souladu se schválenými Zásadami pro zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, - bude zachován průchod na chodníku v komunikaci v ulici Libušská, - po dokončení stavby budou stavbou dotčené konstrukce a pozemky uvedeny do původního stavu, - tento souhlas se vydává za správce pozemků parc. č v k. ú. Libuš a nenahrazuje vyjádření vlastníků sítí infrastruktury, vyjádření k výkopovým pracím a neřeší zábor veřejného prostranství. č. 61/2013 souhlasí s umístěním stavby STL plynovodu PE 63 o délce 70 m a plynovodních přípojek STL PE 40 do pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš parc. č. 439/3 a 429/15 oba v k.ú. Libuš pro bytové domy č.p , č.p , v ulici V Rohu dle projektové dokumentace vypracované Ing. Zdeňkem Novosádem, IČ: ČKAIT ev.č pod č. 016/2012 z 01/2013 za splnění následujících podmínek: - pro uložení STL plynovodu a STL přípojek do pozemků ve vlastnictví Hlavního města Prahy, ve správě MČ Praha-Libuš parc.č. 439/3 a 429/15 v k.ú. Libuš bude před zahájením stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o úplatném zřízení věcných břemen v souladu se schválenými Zásadami pro zřizování věcných břemen a stanovení náhrad za jejich zřízení, - bude zachován trvalý průjezd komunikací V koutě a V Rohu a průchod na chodníku a do všech nemovitostí v ulici V Rohu, - po dokončení stavby budou stavbou dotčené konstrukce a pozemky uvedeny do původního stavu, - tento souhlas se vydává za správce pozemků parc. č. 439/3 a 429/15 oba v k.ú. Libuš a nenahrazuje vyjádření vlastníků sítí infrastruktury, vyjádření k výkopovým pracím a neřeší zábor veřejného prostranství. č. 62/ schvaluje zveřejnění Výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování průkazů energetické náročnosti budov dle vyhlášky č.148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů, na objekty ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřené Městská část Praha-Libuš. Seznam budov je přílohou č. 1 této Výzvy Strana 1 (celkem 7)

2 2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této výzvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 3. ukládá Odboru správy majetku a investic ÚMČ administrativně zajistit výběrové řízení. č. 63/ schvaluje vypsání Výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění výměny 344 ks. osvětlovacích těles v budovách Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš dle seznamu, který je přílohou č. 1 této výzvy, 2. schvaluje text Výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu, - ZŠ Meteorologická výměna 344 ks. osvětlovacích těles, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka jejím podpisem. č. 64/ schvaluje vypsání Výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění havarijní opravy podlahy zásobovací chodby školní kuchyně vč. výměny vstupních venkovních dveří v budově Základní školy Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 Libuš, 2. schvaluje text Výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu, - ZŠ Meteorologická havarijní oprava podlahy zásobovací chodby školní kuchyně vč. výměny vstupních venkovních dveří, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka jejím podpisem. č. 65/ souhlasí s pronájmem služebního bytu o velikosti 2+1, o výměře 47,94 m2 v Mateřské škole, se sídlem Lojovická 557/12, Praha 4 Libuš panu Štěpánu Krupičkovi, bytem Na Vyhlídce 332, Vyžlovka s účinností od 1. května 2013, na dobu určitou jednoho roku s možností prolongace. Výše měsíčního nájemného je 5.550,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu. Nájemné bude každoročně valorizováno, poprvé nejpozději k datu podle oficiálního inflačního indexu vydaného Českým statistickým úřadem za předcházející rok, 2. schvaluje smlouvu a uzavření nájemní smlouvy na služební byt o velikosti 2+1 v areálu Mateřské školy, se sídlem Lojovická 557/12, Praha 4 Libuš, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy o nájmu služebního bytu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 66/ souhlasí s pronájmem služebního bytu o velikosti 3+1, o výměře 79,05 m2 v Základní škole Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš panu Emilu Vintrovi, Zbudovská 768/17, Praha 4 s účinností od 1. května 2013, na dobu určitou jednoho roku s možností prolongace. Výše měsíčního nájemného je 7.400,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu. Nájemné bude každoročně valorizováno, poprvé Strana 2 (celkem 7)

3 nejpozději k datu podle oficiálního inflačního indexu vydaného Českým statistickým úřadem za předcházející rok, 2. schvaluje smlouvu a uzavření nájemní smlouvy na služební byt o velikosti 3+1 v areálu Základní školy, Meteorologická č.p. 181/2, Praha 4 Libuš, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem smlouvy o nájmu služebního bytu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 67/ souhlasí s pronájmem služebního bytu o velikosti 3+1, o výměře 72,8 m2 a zahrady v Mateřské škole, se sídlem Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice panu Mgr. Zdeňkovi Běleckému, bytem Meteorologická 181, Praha 4 - Libuš s účinností od 3. dubna 2013, na dobu určitou jednoho roku s možností prolongace. Výše měsíčního nájemného je 8.000,- Kč bez služeb spojených s užíváním bytu. Nájemné bude každoročně valorizováno, poprvé nejpozději k datu podle oficiálního inflačního indexu vydaného Českým statistickým úřadem za předcházející rok, 2. schvaluje smlouvu a uzavření nájemní smlouvy na služební byt o velikosti 3+1 v areálu Mateřské školy, se sídlem Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice s panem Mgr. Zdeňkem Běleckým, 3. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy o nájmu služebního bytu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 68/ schvaluje znění textu Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva k nemovitosti, pozemku parc.č. 210/2 v k.ú. Písnice, obec Praha, zapsané v duplicitním zápisu vlastnictví na LV 1296 pro k.ú. Písnice, obec Praha mezi účastníky Městskou částí Praha-Libuš a paní Miladou Coňkovou, bytem K Vrtilce 57/27, Praha 4 - Písnice, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 2. postupuje předložení Dohody o uznání a narovnání vlastnického práva do Zastupitelstva MČ Praha-Libuš ke schválení. č. 69/2013 bere na vědomí schválení Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, Praha 2 ze dne , který je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 70/ schvaluje Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky malého rozsahu Údržba zeleně v MČ Praha-Libuš a to v souladu se Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek, 2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto Rozhodnutí, které je nedílnou součástí usnesení, 3. schvaluje cenovou nabídku vítězného uchazeče, kterou předložil v rámci veřejné zakázky, 4. schvaluje plné moci pro zastupování MČ ve věcech technických vystavené k mandátní smlouvě s dodavatelem služeb Údržba zeleně v MČ Praha-Libuš, firmou - Strana 3 (celkem 7)

4 MK3, a.s., se sídlem Krupská 10/15, Teplice, pro Ing. Annu Rusiňákovou a Ing. Michala Paučíka, které jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 5. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem těchto plných mocí, 6. schvaluje smlouvu a uzavření mandátní smlouvy se společností MK3, a.s., se sídlem Krupská 10/15, Teplice, IČ: za celkovou cenu ,- Kč včetně DPH, 7. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem mandátní smlouvy, která je nedílnou součástí usnesení. č. 71/ schvaluje text a uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM pro Windows (DC1-MZDY) a jeho servisu se společností DATACENTRUM systems & consulting, a.s., Písnická 30/13, Praha 4 Kamýk, 2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem tohoto dodatku, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 72/2013 schvaluje výši osobního příplatku paní Mgr. Blance Chýlové pověřené řízením Základní školy Lad. Coňka, L. Coňka 40, Praha 4 Písnice s účinností od Platový výměr je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. č. 73/2013 schvaluje příspěvkové organizaci Mateřská škola, Lojovická 557, Praha 4 Libuš převedení finančních prostředků ve výši ,- Kč z rezervního fondu do fondu odměn na posílení mzdových prostředků pro rok č. 74/ jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha-Libuš, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Ladislava Coňka 40, Praha 4 - Písnice, IČ , ve složení: Předseda komise: Ing. Lenka Koudelková zástupce zřizovatele Členové komise: PaedDr. Jaroslava Adámková Mgr. Darina Medová Mgr. Jana Vinterová Mgr. Zdeněk Bělecký Mgr. Jana Daňhelková Lenka Suchopárová zástupce zřizovatele zástupce krajského úřadu zástupce ČŠI odborník v oblasti státní správy zástupce pedagogických pracovníků školy zástupce Školské rady Strana 4 (celkem 7)

5 2. jmenuje do funkce tajemníka konkurzní komise Ing. Ivanu Petříkovou, vedoucí Odboru správního a školství Úřadu MČ, 3. souhlasí, aby pan starosta Mgr. Jiří Koubek byl přizván k jednání konkurzní komise, 4. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise. č. 75/ souhlasí s udělením výjimky z ustanovení Vnitřní směrnice č. 1/2012 Zásady a postupy jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha-Libuš, Mateřská škola K Lukám, se sídlem K Lukám 664/1a, Praha 4, IČ , ve složení: Předseda komise: Ing. Lenka Koudelková zástupce zřizovatele Členové komise: PaedDr. Jaroslava Adámková zástupce zřizovatele Mgr. Darina Medová zástupce krajského úřadu Mgr. Jana Vinterová zástupce ČŠI Mgr. Zuzana Soukopová odborník v oblasti státní správy PaedDr. Jarmila Kadeřábková zástupce pedagogických pracovníků školy 2. jmenuje do funkce tajemníka konkurzní komise Ing. Ivanu Petříkovou, vedoucí Odboru správního a školství Úřadu MČ, 3. souhlasí, aby pan starosta Mgr. Jiří Koubek byl přizván k jednání konkurzní komise, 4. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise. č. 76/ jmenuje konkurzní komisi pro konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace zřizované MČ Praha-Libuš, Mateřská škola Mezi Domy, se sídlem Mezi Domy 373, Praha 4, IČ , ve složení: Předseda komise: Ing. Lenka Koudelková zástupce zřizovatele Členové komise: PaedDr. Jaroslava Adámková zástupce zřizovatele Mgr. Darina Medová zástupce krajského úřadu Mgr. Jana Vinterová zástupce ČŠI Mgr. Zuzana Soukopová odborník v oblasti státní správy Mgr. Markéta Kecová zástupce pedagogických pracovníků školy Strana 5 (celkem 7)

6 2. jmenuje do funkce tajemníka konkurzní komise Ing. Ivanu Petříkovou, vedoucí Odboru správního a školství Úřadu MČ, 3. souhlasí, aby pan starosta Mgr. Jiří Koubek byl přizván k jednání konkurzní komise, 4. ukládá panu starostovi Mgr. Jiřímu Koubkovi jmenovat výše uvedené členy konkurzní komise. č. 77/ schvaluje smlouvu a uzavření darovací smlouvy se společností DDD SERVIS, s.r.o., Libušská 104/313, Praha 4 na konání místních kulturněsportovních akcí pořádaných MČ Praha-Libuš v roce 2013, 2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. č. 78/ bere na vědomí Důvodovou zprávu k návrhu majetkového převodu Městské části Praha-Libuš - svěření pozemku, jehož parcelní číslo a výměra jsou uvedeny v bodě 2. tohoto usnesení, který je v majetku obce, t.j. hlavního města Prahy, do správy Městské části Praha-Libuš, 2. schvaluje dle usnesení o zmocnění Zastupitelstvem městské části Praha-Libuš č. 14/2013 ze dne na základě ustanovení 89 odst. 2 písm. d), ve spojení s ustanovením 17 odst. 1 písm. h) a ustanovením 19 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů návrh majetkového převodu Městské části Praha-Libuš - svěření pozemku parc. číslo 428/1 (orná půda) o výměře m 2, k.ú. Libuš, v majetku obce, t.j. hlavního města Prahy, do správy MČ Praha-Libuš, s návrhem na využití, který je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. č. 79/ schvaluje text písemné Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce na stavební práce Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš - jako zakázky malého rozsahu a to v rámci: projektu financovaného z OPŽP Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha- Libuš, reg. č. CZ.1.02/3.1.00/ a z prostředků akce Rekonstrukce areálu MŠ Ke Kašně (havarijní stav), akce č , kterou obdržela MČ Praha- Libuš schválením usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 7/50 ze dne jako uvolnění rezervy pro městské části hl. m. Prahy vytvořené v kap rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2011 bude projekt spolufinancován, 2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podepsáním této Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Strana 6 (celkem 7)

7 č. 80/ schvaluje text písemné Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce na zpracovatele: prováděcí projektové dokumentace (část A), energetického auditu (část B) a žádosti o dotaci OPŽP (část C) jako zakázky malého rozsahu vyhlášené po částech a to v rámci nového projektu Snižování spotřeby energie v MŠ Lojovická MČ Praha-Libuš s cílem podat žádost o dotaci do Operačního programu Životní Snižování spotřeby energie v MŠ Ke Kašně MČ Praha-Libuš, 2. pověřuje starostu Mgr. Jiřího Koubka podepsáním této Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace ve veřejné zakázce malého rozsahu, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Strana 7 (celkem 7)

USNESENÍ RADY ze dne 9. 6. 2014

USNESENÍ RADY ze dne 9. 6. 2014 USNESENÍ RADY ze dne 9. 6. 2014 č. 114/2014 1. schvaluje personální změny v Poradní skupině tajemníka ÚMČ Praha-Libuš pro nakládání s přebytečným a nepotřebným majetkem svěřeným MČ (dále jen likvidační

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014

Město Horažďovice. Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Město Horažďovice Usnesení ze 77. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 13.01.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 USN RM 277/2011 298/2011 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 24 konané dne 8. 8. 2011 277/2011 298/2011 Přítomni: zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr. Jana Kopecká Ing. Michal Motyčka, Ilona Bervicová tajemnice

Více

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014

USNESENÍ. z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 79. schůze Rady města Hranic, dne 22. 9. 2014 Usnesení 2541/2014 - RM 79 ze dne 22. 9. 2014 Zahájení program schůze rady města v předloţeném znění Ondriášová Radka, starostka Usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010

USNESENÍ z 29. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 24. listopadu 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 29.

Více