Městská část Praha - Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městská část Praha - Zbraslav"

Transkript

1 Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová, F. Toušek p. Nezbeda T. Verner S. Hasenkopfová, A. Háněl M. Spáčilová Schválený program: 1 (1) Zahájení, kontrola zápisu 2 (2) Zabezpečení ekonomicko-účetních služeb pro MČ Praha Zbraslav 3 (3) Záměr pronajmout pozemek - změna nájemce pozemku parc.č. 1314/38 v k.ú. Zbraslav 4 (4) Nájem garáže č. 667 v bytovém domě Nad Parkem (5) Pronájem volného bytu č. 94/2 v ulici Lomařská (6) Zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 76 Lomařská (7) Náprava havarijního stavu dešťových svodů od bytových domů v ulici Lomařské , (8) Nový STL plynovod a přípojky - Lahovičky 9 (9) Výběr dodavatele - Správa a údržba hřbitova a urnového háje v Praze - Zbraslavi 10 (10) Revokace usnesení R (11) Vyhlášení grantových řízení (12) Nákup služebního vozidla Lada Niva 13 (13) Žádost o navýšení ceny stravy pro seniory-ivo Synek-jídelna DsPS 14 (14) Žádost o řešení režimu vzduchotechniky v DsPS - jídelna 15 (15) Inventarizace majetku MČ Praha - Zbraslav za rok (16) Vyplacení odměn za I. pololetí školního roku 2012/2013 ředitelům základních a mateřských škol a školní jídelny zřizovaných MČ Praha-Zbraslav 17 (17) Žádost o přidělení místa na urnovém háji 18 (18) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 19 (19) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 20 (20) Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 21 (21) Pravidla pro užívání plakátovacích ploch 1

2 22 (22) Odměny vedoucích odborů a tajemníka ÚMČ 23 (23) Bezúplatný převod pozemků parc.č. 703/3, 703/5, 703/7, 703/8, 703/9, 703/10, 703/11, 703/12, 703/13, 703/14, 702/43 vše v k.ú. Zbraslav z vlastnictví České republiky, ÚZSVM do vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha Zbraslav 24 (24) Různé K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení, kontrola zápisu 2. Zabezpečení ekonomicko-účetních služeb pro MČ Praha Zbraslav Předkladatel: Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila zadání zakázky na Zabezpečení ekonomickoúčetních služeb. Usnesení č. R a) zadání zakázky na Zabezpečení ekonomicko-účetních služeb souvisejících s hlavní činností pro MČ Praha - Zbraslav b) zadání zakázky na Zabezpečení ekonomicko-účetních služeb souvisejících s vedlejší hospodářskou činností pro MČ Praha - Zbraslav KS zveřejnit výzvy na úřední desce a na webových stránkách MČ. 3. Záměr pronajmout pozemek - změna nájemce pozemku parc.č. 1314/38 v k.ú. Zbraslav Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Pan Kuchta zakoupil od pana Hu garáž, která stojí na pozemku MČ Praha-Zbraslav. Proto pan Kuchta požádal o uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod garáží. Rada Městská část Praha- Zbraslav souhlasila s vyvěšením záměru pronajmout pozemek. Usnesení č. R I. s o u h l a s í 2

3 se záměrem pronajmout pozemek parc. č. 1314/38 o výměře 18 m² v k. ú. Zbraslav, na kterém je umístěna stavba-garáž, předem určenému zájemci panu Milanu Kuchtovi za cenu 85 Kč/m²/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce KS vyvěsit záměr. Termín: Nájem garáže č. 667 v bytovém domě Nad Parkem 874 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Paní Bráchová odstoupila od pronájmu garáže v bytovém domě Nad Parkem 874. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s vyvěšením záměru na výše uvedenou garáž předem určenému zájemci. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í odstoupení paní Hany Bráchové od pronájmu garáže č. 667 v bytovém domě Nad Parkem 874 r e v o k u j e Usnesení ze dne č. R I s o u h l a s í se záměrem pronajmout nebytový prostor - garáž č. 667 o výměře 15,00 m 2, v bytovém domě Nad Parkem 874, předem určenému zájemci panu Ing. Petrovi Henselovi, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za nájemné ve výši 670 Kč měsíčně a služby ve výši 5 Kč měsíčně IV. 3

4 KS vyvěsit záměr. Termín: Pronájem volného bytu č. 94/2 v ulici Lomařská 822 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila záměr pronájmu volného bytu o velikosti 2+1 v ulici Lomařská 822 obálkovou metodou, na dobu neurčitou, za minimální nájemné za první měsíc nájmu Kč. Nájemné od druhého měsíce nájmu bude stanoveno jako regulované. Usnesení č. R záměr pronájmu volného bytu č. 94/2 o velikosti 2+1 o výměře 58,60 m 2 v ulici Lomařská 822 obálkovou metodou, na dobu neurčitou za minimální nájemné za první měsíc nájmu Kč, nájemné od druhého měsíce nájmu bude stanoveno jako regulované dle zákona č. 107/2006 Sb. a) KS vyvěsit záměr a podmínky pronájmu bytu č. 94/2 b) KS zveřejnit záměr a podmínky nabídky pronájmu bytu č. 94/2 v inzertních webových portálech. 6. Zrušení výpovědi z nájmu bytu č. 76 Lomařská 819 Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se zrušením podané výpovědi paní Antošové s tím, že nájemnice uhradí veškeré poplatky do Usnesení č. R I. s o u h l a s í se zrušením podané výpovědi z nájmu bytu č. 76 v bytovém domě Lomařská 819, s tím, že nájemnice uhradí veškeré poplatky z prodlení, které dluží MČ Praha- Zbraslav do

5 a) KS informovat nájemnici b) OMH zajistit realizaci tohoto usnesení. Termín: Náprava havarijního stavu dešťových svodů od bytových domů v ulici Lomařské , Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Rada Městské části Praha-Zbraslav, na základě výsledku výběrového řízení na zakázku "Náprava havarijního stavu dešťových svodů od bytových domů v Lomařské ulici, schválila uzavření smlouvy se společností GEOSTAV CZECH, a. s.. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í a) protokol o otevírání obálek b) zprávu o posouzení nabídek s c h v a l u j e a) uzavření smlouvy o dílo na Nápravu havarijního stavu dešťových svodů od bytových domů v ulici Lomařské , " ve výši Kč bez DPH se společností GEOSTAV CZECH, a. s. b) pořadí dalších uchazečů - PROCKERT a HYNEK, a. s., STAVITELSTVÍ ING. JAROSLAV HERODES, STAVEBNÍ PRAŽSKÁ, s. r. o. I a) OMH provést potřebné administrativní kroky b) starostovi podepsat smlouvu o dílo. 5

6 8. Nový STL plynovod a přípojky - Lahovičky Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila projektovou dokumentaci nového plynovodu a přípojek v Lahovičkách a v Lahovicích. Usnesení č. R PD ke stavebnímu povolení na stavbu nového STL plynovodu a přípojek v k. ú. Lahovice, mimo jiné na pozemcích č. parc. 217/25 a 346, ve správě MČ Praha- Zbraslav, k. ú. Lahovice KS informovat žadatele. Termín: Výběr dodavatele - Správa a údržba hřbitova a urnového háje v Praze - Zbraslavi Předkladatel: Aleš Háněl, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav, na základě výsledku výběrového řízení na výběr dodavatele - Správa a údržba hřbitova ve Zbraslavi, souhlasila s uzavřením smlouvy se společností Otakar Haering. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í protokol o otevírání nabídek a zprávu hodnotící komise s o u h l a s í s uzavřením smlouvy o dílo na Správu a údržbu hřbitova a urnového háje v Praze- Zbraslavi pro rok 2013 se společností Otakar Haering, Sadovnické a zahradnické služby, U Dráhy 408, Chýně ve výši ,80 Kč vč. DPH 20% 6

7 I a) OMH provést potřebné administrativní kroky b) starostovi podepsat smlouvu. 10. Revokace usnesení R Předkladatel: Aleš Háněl Zastupitelstvo MČ Praha-Zbraslav změnilo svým usnesením pravidla pro udělování grantů a podpory NO MČ Praha-Zbraslav. Z toho důvodu Rada Městské části Praha-Zbraslav revokovala své Usnesení č. R , které vyhlašuje termíny uzávěrek pro podání žádostí na základě pravidel minulých. Usnesení č. R r e v o k u j e Usnesení Rady č. R ze dne z důvodu změny grantových pravidel. 11. Vyhlášení grantových řízení 2013 Předkladatel: Aleš Háněl Rada Městské části Praha-Zbraslav stanovila termíny uzávěrek pro podání žádostí o granty MČ Praha-Zbraslav a pro poskytování podpory neziskovým organizacím na rok Usnesení č. R I. s t a n o v u j e termíny uzávěrek pro podání žádostí o granty MČ Praha-Zbraslav v termínech do (pro akce konané od do ) a do (pro akce konané od do ), pro poskytování podpory MČ Praha-Zbraslav neziskovým organizacím na rok 2013 v termínu do

8 OKV zveřejnit vyhlášení grantových řízení na internetových stránkách MČ a ve Zbraslavských novinách. 12. Nákup služebního vozidla Lada Niva Předkladatel: Aleš Háněl Odbor místního hospodářství požádal Radu MČ Praha-Zbraslav o schválení koupě nového služebního vozidla. Současné služební vozidlo je v havarijním stavu. Rada Městské části Praha- Zbraslav nákup nového vozidla schválila. Usnesení č. R nákup vozidla Lada Niva 4x4 pro služební účely OMH s c h v a l u j e rozpočtovou změnu ve výši Kč, a to snížením rozpočtu o částku ve výši Kč z OdPa 3613 nebytové hospodářství položka 5154 elektrická energie a zvýšením rozpočtu o tuto částku na OdPa 6171 činnost místní správy položka 6123 dopravní prostředky. 13. Žádost o navýšení ceny stravy pro seniory-ivo Synek-jídelna DsPS Předkladatel: Alexandra Klímová Komise zdravotní, sociální a pro DsPS projednala žádost pana Ivo Synka - provozovatele jídelny v DsPS, který žádal o navýšení ceny za stravování pro seniory v MČ Praha-Zbraslav. Komise navrhla RMČ změnit dodatkem nájemní smlouvu ve smyslu požadovaného navýšení. Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila navýšení ceny poledního jídla. Usnesení č. R dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v DsPS s p. Synkem zohledňující navýšení ceny poledního jídla (polévka, hlavní jídlo) pro seniory z částky 55 Kč na částku 63 Kč (včetně DPH) Termín:

9 starostovi podepsat uvedený dodatek. 14. Žádost o řešení režimu vzduchotechniky v DsPS - jídelna Předkladatel: Aleš Háněl, Alexandra Klímová Odbor místního hospodářství předložil Radě Městské části Praha-Zbraslav materiál ve věci žádosti o řešení režimu vzduchotechniky v kuchyni pana Ivo Synka. Tuto žádost projednala Komise zdravotní, sociální a pro DsPS a navrhla RMČ vstoupit do jednání s panem Synkem. Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila s rozhodnutím komise. Usnesení č. R I. b e r e n a v ě d o m í zápis komise zdravotní, sociální a pro DsPS ze dne a) KS informovat pana Synka b) panu starostovi vstoupit do jednání s panem Synkem. 15. Inventarizace majetku MČ Praha - Zbraslav za rok 2012 Předkladatel: Aleš Háněl Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila členy komisí pro provedení inventarizace majetku MČ Praha-Zbraslav za rok Usnesení č. R s c h v a l u j e členy komisí pro provedení inventarizace majetku MČ Praha-Zbraslav za rok Ústřední inventarizační komise: Ing. Pavel Synek - tajemník úřadu, Jana Hovorková - vedoucí FO, Ludmila Wágnerová referntka OMH. Inventarizační komise: Jana Kabátová, Štěpán Vacek, Petra Telenská, Věra Dvorská. Škodní a likvidační komise: Libuše Krejčová, Marcela Jelínková, Josef Němec. 9

10 Termín: Vyplacení odměn za I. pololetí školního roku 2012/2013 ředitelům základních a mateřských škol a školní jídelny zřizovaných MČ Praha-Zbraslav Předkladatel: Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila výši odměn za I. pololetí šk. roku 2012/2013 ředitelům základních, mateřských škol a školní jídelny, které jsou zřizovány MČ Praha-Zbraslav. Usnesení č. R výši odměn za I. pololetí školního roku 2012/2013 ředitelům základních, mateřských škol a školní jídelny zřizovaných MČ Praha-Zbraslav dle neveřejné přílohy za předpokladu, že v rámci mzdových prostředků mají školy dostatečné finanční krytí na vyplacení odměn KS provést administrativní kroky. 17. Žádost o přidělení místa na urnovém háji Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila přidělení místa na urnovém háji pro paní Blanku Kopřivovou. Usnesení č. R přidělení místa na urnovém háji pro paní Blanku Kopřivovou KS informovat žadatelku. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. 10

11 11 Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila povolení prodeje textilu na Zbraslavském náměstí v níže uvedených dnech. souhlasí 3, nesouhlasí 0, zdrželo se 1 Usnesení č. R povolení prodeje textilu pro pana Radovana Bláhu na Zbraslavském nám. ve dnech a na ploše 12 m 2 s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den I KS informovat žadatele. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila povolení prodeje vánočních věnců na Zbraslavském náměstí v níže uvedených dnech. Usnesení č. R povolení prodeje textilu, bižuterie a řemeslných výrobků pro paní Soňu Illkovou na Zbraslavském nám. v sobotu 8. a na ploše 1,5 m 2 s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den

12 I KS informovat žadatelku. Termín: Žádost o povolení prodeje na Zbraslavském nám. Předkladatel: Ivana Kohoutová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila povolení prodeje textilu, bižuterie a řemeslných výrobků na Zbraslavském náměstí v níže uvedených dnech. Usnesení č. R povolení prodeje vánočních věnců pro paní Veroniku Trachtovou na Zbraslavském nám. v prosinci 2012 každý čtvrtek, pátek a neděli (celkem 8 dní) s t a n o v u j e cenu za pronájem místa 40 Kč/m 2 /den I KS informovat žadatelku. Termín: Pravidla pro užívání plakátovacích ploch Předkladatel: Aleš Háněl Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila pravidla pro užívání plakátovacích ploch ve správě ÚMČ Praha-Zbraslav. Pravidla jsou zveřejněna na webových stránkách MČ Praha-Zbraslav. Usnesení č. R

13 pravidla pro užívání plakátovacích ploch ve správě ÚMČ Praha-Zbraslav a) KS zveřejnit pravidla na webových stránkách MČ Termín: b) KS seznámit s pravidly všechny odbory ÚMČ Praha-Zbraslav. Termín: Odměny vedoucích odborů a tajemníka ÚMČ Předkladatel: Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav schválila odměny vedoucích pracovníků a tajemníka ÚMČ. Usnesení č. R s c h v a l u j e odměny pro vedoucí odborů a tajemníka ÚMČ za 2. pololetí 2012 v neveřejné příloze. 23. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 703/3, 703/5, 703/7, 703/8, 703/9, 703/10, 703/11, 703/12, 703/13, 703/14, 702/43 vše v k.ú. Zbraslav z vlastnictví České republiky, ÚZSVM do vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha Zbraslav Předkladatel: Alexandra Klímová, Pavel Synek Rada Městské části Praha-Zbraslav souhlasila se záměrem bezúplatně převést výše uvedené pozemky z vlastnictví České republiky do vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha- Zbraslav. Usnesení č. R I. s o u h l a s í se záměrem bezúplatně převést pozemky parc. č. 703/3, 703/5, 703/7, 703/8, 703/9, 703/10, 703/11, 703/12, 703/13, 703/14, 702/43 vše v k. ú. Zbraslav z vlastnictví České republiky, právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřená správa MČ Praha Zbraslav. 13

14 14 OMH odeslat žádost na MHMP. Termín: Různé Rada Městské části Praha-Zbraslav vzala na vědomí rozpočtovou změnu týkající se kultury. Mgr. Soňa Hasenkopfová Ing. Aleš Háněl, MBA starosta MČ Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 6. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 10. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Verner Vogl,

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova

Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Zahájení Zápis č. 3/2012 ze schůze Rady města Tišnova, konané dne 15. února 2012 v kanceláři starosty města Tišnova Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno:

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 82. konané dne 7. 12. 2009 USN RM 486/2009 502/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 82 konané dne 7. 12. 2009 486/2009 502/2009 Přítomni : starostka Alena Samková zástupce starostky ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Karel Kubíček

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-08 z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 27. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Mgr.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010

Zápis. 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 25.5.2010 Zápis 11. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 25.5.2010 Přítomni: Dále přítomni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka, Ing.

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 28.8.2007 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 28.8.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka RMČ, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více