Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moje Inspirace. Existuje něco víc, neţ jen náboţenství"

Transkript

1 Moje Inspirace Existuje něco víc, neţ jen náboţenství 1

2 NĚCO SCHÁZÍ Vítejte! V tomto dokumentu bych Vám chtěla představit a přiblíţit toho, kdo mě inspiruje v celém ţivotě. Je to Bůh. Ano, vím, asi to zní dost divně, trapně, zastarale, nebo prostě jinak divně, ale neţ článek odhodíte, zkuste se podívat dál. Moţná najdete odpověď na nějakou ze svých otázek, nebo se dozvíte něco nového. A já doufám, ţe třeba najdete i něco, co cítíte, ţe ve Vašem ţivotě chybí, ale nemŧţete přijít na to, co to mŧţe být. V dnešní době se víra, hlavně ta křesťanská, samozřejmě uţ moc nenosí. A věřím, ţe stavění se k Bohu zády je ten dŧvod, proč přibývá těch, kteří nedokáţou mít radost ze ţivota, hledají smysl toho, proč existují, v rŧzných věcech - dobrých i špatných. Ale mnoha lidem, ať uţ mají vše nebo nic, pořád něco schází Nikoho v tu chvíli nenapadne, ţe by to mohl být Bŧh. Proč také? V dnešní době ho mnozí vidí buď jako pohádkovou postavu, nebo zlého, nespravedlivého dědu. Anebo někoho, kdo je tak vzdálený, ţe s Ním nemohu mít nic společného. Je i mnoho těch, kteří si říkají, ţe mají vše a ţe věřit v Boha je projev slabosti a naivity, ţe Boha nepotřebují Nebo v Boha vŧbec nevěří - není vidět a myslí si, ţe některé věci by se neděly, kdyby existoval. Ale jak to bylo v jedné písničce: To, ţe někdo je neviditelný ještě neznamená, ţe není reálný, nekonkrétní. A to nejdůleţitější je to, ţe jsem se nedotknul já Jeho, ale ţe On se dotknul mě (Miro Tóth) My lidé potřebujeme hledat svoje naplnění v něčem, co není dočasné a pomíjivé. A nepotřebujeme se jen cítit dobře a příjemně, ale potřebujme i odpuštění. Kaţdý má samozřejmě právo na vlastní názor a víru. Nechci Vám nic vnucovat. Ale vidím kolem sebe tolik lidí, kteří kdyby Boha našli, nebo pochopili, jaký skutečně je, určitě by se jejich ţivot tolik změnil k lepšímu! Také vidím mnoho těch, kteří o Bohu a křesťanech skoro nic nevědí, nebo mají hodně zkreslené představy zaloţené na lidských selháních. A proto jsem se rozhodla o Bohu, mém nejlepším příteli, napsat. 2

3 DOBRÁ ZPRÁVA Bŧh pro mě není náboţenskou postavou. Není to ani někdo, kdo by nade mnou stál, mračil se a kontroloval mě s holí v ruce. Je to mŧj kamarád, mŧj táta! Ale není to přítel a otec jen pro mě. On se chce přátelit se všemi, protoţe on má rád kaţdého člověka, ať uţ je to masový vrah, pastor z našeho sboru, buddhista, ţebrák z podchodu, nebo milionář A dokonce má rád všechny stejně! Doopravdy. Jenţe nenávidí špatné věci, které děláme - hříchy. A v tom je ten problém a vlastně to je na tom i to nejpodivuhodnější. STAČÍ BÝT DOBRÝM ČLOVĚKEM? Ten problém vyjadřuje verš z Bible, Římanŧm 3.23: Všichni zhřešili a jsou daleko od Boţí slávy. I kdyţ si říkáte, ţe ţijete dobrý ţivot, nemohli jste ho ţít tak dobře, ţe byste nikdy nezhřešili. Kaţdý někdy zalhal, nebo neudělal, co bylo správné. I sebemenší hřích nás od Boha odděluje. Je to tak, ţe Bŧh je dokonalý a čistý a hřích vedle něho nemŧţe existovat. Prostě to nejde dohromady. Mnozí si myslí, ţe své hříchy odčiní dobrými skutky. Ale tak to nefunguje, dokonce ani v soudních systémech to tak není - ţe člověk, co například někoho zabije, je prohlášen za nevinného, protoţe udělal hodně dobrých skutkŧ - trest za vraţdu si stále zasluhuje Místo, kde není vŧbec Bŧh, se nazývá peklo. Pŧvodně nebylo vŧbec určeno pro lidi, ale lidé, co nejdou k Bohu, tam skončí, protoţe s Bohem nemohou být v kontaktu. Bŧh to tak ale nechce! A protoţe nás má nesmírně rád a moc si přeje, abychom měli věčný ţivot a bylo nám navěky dobře v Jeho blízkosti, tak se rozhodl s tím něco udělat. To je zase v jiném verši, je strašně dŧleţitý - je to Jan 3.16: Neboť Bůh tak miloval svět, ţe dal svého jediného Syna, aby ţádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl ţivot věčný. Ten syn je Jeţíš. Jeţíš je vlastně Bŧh, který přišel na zemi jako člověk*.byl nespravedlivě obviněn a umučen nejhorším a nejpotupnějším zpŧsobem, co tehdy existoval - ukřiţováním. Bŧh ho obětoval - vlastně ho potrestal za nás, protoţe kdyby to Jeţíš nepodstoupil, museli bychom být my potrestáni za to, co jsme provedli. Jeţíš na sebe vzal všechny naše hříchy, a kdyţ tomu uvěříme, přijmeme to a od těch 3

4 hříchŧ se odvrátíme, jsme očištěni a mŧţeme být s Bohem. Pro nás je to úplně, úplně, úplně zadarmo! Bŧh nám totiţ díky této oběti nabízí milost. VELKÝ DAR Je to moţná nepochopitelné, asi v tom hledáte nějaký háček. Ne, vŧbec ţádný háček v tom není :) Jediné, co je potřeba udělat, je rozbalit si dárek - tím chci říct, ţe si ten dar musíme prostě vzít. Bŧh to vymyslel tak, aby to bylo dostupné pro kaţdého, proto je to tak snadné. Ten dar je hotový, připravený. Je sice zdarma, ale není laciný, Jeţíš totiţ za něho zaplatil tu nejvyšší cenu. Pokud to přijmete pro celý svŧj ţivot, pŧjdete do nebe - a nejen to. Je to jednoduché, ţe? Ale tak to opravdu je. Jenţe - Jeţíš sice zemřel, ale tím to zdaleka neskončilo. Vstal totiţ třetího dne z mrtvých. Tím, ţe Jeţíš zemřel a byl vzkříšen, porazil smrt. Proto se říká, ţe v Něm máme věčný ţivot a vítězství- místo věčné smrti a utrpení. To je důvod, proč je Jeţíš také jedinou cestou do nebe, protoţe jen On nás můţe očistit dokonale. Hříchy, které uděláme, se nějak samovolně nesmaţou, někam nezmizí, i kdyţ kvůli nim třeba trpíme, nebo, jak jsem jiţ psala, děláme dobré skutky. Nemůţeme to udělat vlastní silou, ani dodrţováním nějakých pravidel a rituálů. Vyzmizíkovat je můţe jen krev Jeţíše, který nikdy ţádný hřích neudělal. A toto lze přijmout jen jako dar milosti, zdarma. ŢIVOT S JEŢÍŠEM = OPRAVDOVÝ ŢIVOT Jeţíš byl a je skutečný a Vy se s ním mŧţete poznat osobně. Kdyţ v Něj uvěříte, začnete nový ţivot. Nejen ţe váš starý ţivot, ať uţ byl jakýkoliv, se mŧţe stát minulostí, ale také postupně začnete vidět všechno mnohem jasněji. Mě moc baví chodit s Bohem, protoţe pořád zjišťuji nové a nové věci, pídím se po tom, protoţe je to tak zajímavé! Dělá mě šťastnou, a i kdyţ bych si přála hodně věcí, co nemám, mám vlastně všechno, protoţe i kdybych přišla úplně o vše, Jeho neztratím nikdy. Bůh Vás také zbaví strachu, pomůţe Vám věřit i sám sobě a najít smysl všeho, co děláte, dá smysl Vašemu ţivotu. V Něm také naleznete skutečnou svobodu. A uvědomíte si, ţe Váš ţivot není náhoda. Bůh s Vámi totiţ počítá! On konkrétně Vás strašně moc miluje a jste pro něho nesmírně vzácní a drahocenní Tohle všechno jsem nenapsala proto, ţe bych za to měla nějaké bodíky nebo plusy. Dělám to kvŧli Vám. Tolik bych si přála, aby kaţdý mohl najít cestu k Bohu, protoţe je to ta jediná cesta k věčnému ţivotu a velká radost. Já vím, ţe aţ zemřu, pŧjdu do nebe. Nebojím se smrti. Jsem zvědavá, jaké to tam bude. Někteří lidé se tam dokonce uţ podívali. Já trochu doufám, ţe tam budou nějaké nové barvy :) To by se mi 4

5 hrozně líbilo - ne ţe bych nebyla spokojená s těmi, co jsou tady na Zemi, ale Taky se těším, ţe se tam setkám s některými lidmi. Třeba doufám, ţe tam bude Jan Amos Komenský, protoţe ho hodně obdivuji a ráda bych si s ním popovídala. Nebo třeba Mojţíš a tak:) Vím, ţe se tohle všechno mŧţe jevit jako smyšlené pitomosti a moţná si říkáte - proč mám věřit zrovna tobě?! Ve skutečnosti tato fakta se nepodařilo nikdy nikomu vyvrátit. Dokonce znám příběh právníka, co se rozhodl zesměšnit celé křesťanství tím, ţe bude hledat dŧkazy o jeho falešnosti. Jenţe jeho zkoumání dospělo k tomu, ţe přijal Jeţíše. A jak já, tak i mnoho dalších lidí si ověřilo, ţe Bible je pravdivá a to co se v ní píše skutečně funguje i dnes. Však kaţdý z nás, co jsme vydali ţivot Bohu, jsme také měli potřebu si tyto věci ověřit. Nevěříme naslepo. * Co se týče tzv. Boží trojice, nelamte si s tím hlavu. Je prostě jeden Bůh, který existuje ve třech osobách, každá z nich má svůj specifický způsob působení, ale stále se jedná o stejného Boha, nikoliv tři. Pro nás je to nepochopitelné a já tvrdím, že šťourat se v tom je zbytečné :) Nepotřebujeme to vědět, jak je to možné a ani to teď vědět nemůžeme. 5

6 KDO BYL JEŢÍŠ? Já se vţdycky trochu otřepu, kdyţ vidím takové ty kýčovité obrázky, které mají, jakoţe zobrazovat Jeţíše. Ve skutečnosti nikdo neví, jak Jeţíš vypadal - myslím, ţe to určitě nebyl blonďák s modrýma očima:). V době psaní Nového Zákona to nikdo nepovaţoval za dŧleţité a my křesťané jeho podobu ani znát nijak nepotřebujeme. Máme se spíš zajímat o jeho charakter, který znát naopak potřebujeme. A protoţe je tu Jeţíš stále s námi, je to moţné. O Jeţíši by se dalo psát hodně dlouho, tak se pokusím říct to hlavní: JAKÁ JE JEHO IDENTITA? No, ale kdo to tedy vlastně byl, nebo tedy je? Mnozí tvrdí, ţe nikdy neexistoval. Jeţíš je však historickou postavou a je vědecky nepopiratelné, ţe nějaký takový muţ tenkrát ţil. Hlavní problém je asi spíše v tom, kým tedy byl. On o sobě tvrdil, ţe je Boţí Syn - vlastně Bŧh sám - a zároveň člověk. Současně byl lidmi povaţován za velkého morálního učitele a proroka. Lidé, co tvrdí, ţe byl jen velkým a moudrým člověkem a duchovním vůdcem zapomínají na ten fakt, ţe o sobě tvrdil celkem bláznivou věc - ţe je vlastně Bohem. Musel by být blázen a šílenec, ne moudrý a velký učitel - pokud to nebyla pravda. Moc daleko by se asi nedostal a rychle by se na něho zapomnělo. Kdyţ první křesťané byli pronásledování ţidy, jeden moudrý starý člen ţidovské rady řekl, ţe nemá cenu proti nim vyvíjet násilí. Pokud prý je toto křesťanství z Boha, bylo by nemoudré jít proti tomu. Pokud ale z Boha není, brzy samo zanikne, jako i jiná hnutí, na která si pamatovali. Na Jeţíše ale nikdo nezapomněl :) Proč ale Jeţíš přišel jako člověk? Mohl přece klidně přijít v nějaké neporušitelné formě, která by ostatní srazila na kolena a lidem by nezbývalo, neţ okamţitě uvěřit. Ale měli by ti lidé pak moţnost se sami rozhodnout? Jeţíš se chtěl s lidmi spřátelit a učit je, nikoliv je takhle přepadnout. Bŧh se chtěl ztotoţnit s námi lidmi. Jeţíš se vtělil do člověka, aby se naladil na stejnou vlnu - totiţ tu lidskou - abychom si lépe rozuměli. Jako člověk také mohl zaplatit za hříchy člověka. A my lidé mŧţeme vědět, ţe náš Bŧh nám rozumí, On ví, co to obnáší být člověkem a ţe to není vŧbec jednoduché. 6

7 DĚLAL TO KVŦLI MOCI? Slyšela jsem i takové námitky, ţe Jeţíš byl prostě jen mazaný a snaţil se získat na svou stranu mnoho lidí, aby získal moc, bohatství a slávu. Takový argument je, s prominutím, docela chabý. Jeţíš šel často proti proudu, šokoval, dělal věci, za které mu ţidovští vŧdci nadávali a později i usilovali o ţivot. Byl totiţ velmi upřímný, nikomu nepodlézal a nechodil kolem horké kaše - ţidovští vŧdcové byli tak zabraní do svých náboţenských pravidel, ţe úplně přehlédli, kým Jeţíš je. Nepřetvařoval se, aby mu lidé padali k nohám, ale naopak, kdyţ někde udělal zázrak, byl radši, kdyţ se to moc nerozkřikovalo. Zkrátka, pokud byste si představili člověka, co si snaţí získat sympatie, finance a slávu, takhle by se zřejmě nechoval. Jeţíš si prošel všemi negativními ţivotními zkušenostmi člověka a to proto, ţe byl zcela vydaný tomu, aby lidem pomohl a zachránil je. Kvŧli své oddanosti neměl časem ani kde bydlet, neměl ţádné peníze a pak se dobrovolně nechal zabít, a to opravdu velice krutým zpŧsobem. Tenkrát ho mnozí opustili a nenáviděli. Ale On jako jediný vŧdce, nebo významný člověk v historii, vstal z mrtvých a slíbil, ţe s námi bude do té doby, neţ se znovu vrátí. K nám lidem přišel i odešel bez bohatství, v tichosti, bez fanfár ale přesto je to Král, co je schopen - a co moc chce, dát své bohatství nám lidem. PROČ MUSEL ZEMŘÍT? Kaţdý hřích, který člověk udělá a chce se ho zbavit, musí být smazán krví. Hřích je prostě tak závaţná věc, ţe to jinak nejde. Krev pro Boha značí smlouvu mezi námi a Jím. Neţ Jeţíš přišel na Zemi, lidé pravidelně vykonávali zvířecí oběti. Dělali to proto, ţe krev těch zvířat přikryla jejich hříchy tak, ţe je Bŧh neviděl, ale ty hříchy tam pořád byly. Lidé touţebně očekávali Mesiáše, protoţe věděli, ţe je vysvobodí z tohoto obětního a náboţenského systému, ţe je hříchu zbaví úplně, ne jen ţe je schová. Proto také Jeţíš přišel a proto musel zemřít. On byl tou poslední a největší obětí, za nás za všechny. I za ty, co ţili před Ním, i za kaţdého po tom. Jeho krev naše hříchy zcela maţe a to tak, ţe Bůh na ně úplně zapomene, prostě uţ o nich neví. Mŧţe nám díky této oběti zcela odpustit. Dokonalou obětí za lidi musel být jedině člověk. A to takový člověk, co samozřejmě nikdy ţádný hřích neudělal. Proto se Jeţíš narodil tak zvláštně - z panny. Aby byl současně Bŧh, který je dokonalý, ale současně člověk, který má také svobodnou vŧli, který proţívá stejná pokušení a nepříjemné pocity, jako my. Jeţíš je takový vrchol Boţí lásky k nám. Bŧh má také otcovské, rodičovské city a bylo pro něho nesmírně bolestivé nechat svého Syna trpět a umřít. Dokonce Ho musel i opustit, protoţe kdyţ Jeţíš visel na kříţi, měl na sobě všechnu tu špínu, všechny naše bolesti, zlo, a Bŧh se od Něj musel v tu chvíli vzdálit. Ale Jemu to stálo za to, protoţe nás lidi prostě strašně moc miluje. Pro Jeţíše nebylo jednoduché takovou bolest podstoupit, zvláště kdyţ měl moc to kdykoliv přerušit. Ale díky tomu je pro nás jednoduché přijetí Boţího odpuštění. 7

8 Tahle krev, kterou prolil Jeţíš, také uvedla nás lidi do Nové Smlouvy. Proto se někdy říká Novému Zákonu v Bibli Nová Smlouva. Kdyţ přijmeme Jeţíšovu oběť, vstupujeme do smlouvy s Bohem. Tato smlouva má dalekosáhlý význam. Ale to uţ bych se moc rozepisovala:) PROROCTVÍ Je zajímavé, ţe o Jeţíši a jeho ţivotě máme zaznamenáno více neţ 330 proroctví ve Starém Zákoně. Všechna Jeţíš do puntíku vyplnil a to i mnoho těch, které sám ovlivnit nemohl. Mimo jiné bylo předpovězeno, kde a kdy se narodí, komu Nebo také jak zemře - několik set let předtím, neţ Římané vymysleli popravu na kříţi. Celý Starý Zákon je plný symbolŧ, které se vztahují k Mesiáši - Jeţíši a k tomu, jaký má pro lidstvo význam. O těchto předpovědních se rozhodně nedá říci, ţe si je někdo potom vymyslel, dopsal, protoţe jsou dochována ve starobylých pramenech. Vědci dokonce vypočítali, ţe šance, aby se u nějakého člověk splnilo aspoň 8 z těchto proroctví (včetně ukřiţování), je asi 1: Ţidé mají několik argumentŧ, proč Jeţíše neuznávají za svého Mesiáše. Ale kdyţ jsem to trochu studovala, zjistila jsem, ţe jejich nepochopení plyne prostě jen z toho, ţe si to představovali po svém. Přitom Jeţíš sám jednoduše vysvětluje, proč některé věci vypadaly jinak, neţ jak si to ţidé zafixovali ve svých vlastních představách. Byli by nadšeni, kdyby zjistili, jak to ve skutečnosti je, protoţe je to mnohem lepší, neţ jejich představy. VZKŘÍŠENÍ Z MRTVÝCH Jeţíš vstal třetího dne své smrti z mrtvých a pak se ukázal mnoha lidem. Poté odešel před jejich zraky do nebe. Ano, zdá se to asi dost přitaţené za vlasy, ale Cituji bývalého nejvyššího soudce anglického Nejvyššího soudu Lorda Darlinga: "Ve prospěch toho, že jde o jasnou pravdu, existují tak průkazné důkazy, pozitivní i negativní, přímé i vedlejší, že by žádná seriózní soudní porota na světě nemohla udělat takovou chybu, že by rozhodla, že příběh o vzkříšení není pravdivý". Citováno z brožury "Proč Ježíš?" od Nickyho Gumbela 8

9 Existuje více vysoce vzdělaných lidí, kteří se snaţili zpochybnit tento fakt tak usilovně, ţe mu museli nakonec uvěřit :) PROČ ODEŠEL DO NEBE? Moţná někoho napadne: "Kdyţ to byl tak skvělý člověk, co tolik lidí uzdravoval a tak, proč tu nezůstal s námi?" Ve skutečnosti on odešel právě proto, aby mohl být s námi. Kdyby tu zŧstal jako člověk, dost by se nacestoval, natelefonoval... On poslal ale Ducha Svatého - určitě uţ jste tenhle výraz někdy slyšeli. Je to další forma Boha a díky ní Jeţíš mŧţe být velmi mocně přítomen na kaţdém místě na zemi. Bŧh si nás pak i mŧţe pouţívat tak neuvěřitelně, jako Jeţíše. Jeţíš říkal, ţe musí odejít, aby Duch Svatý mohl přijít, protoţe je to pro nás moc moc dobré a uţitečné. A On přišel. Byla to nepřehlédnutelná událost. Zní to hodně neuvěřitelně, ale pro nás křesťany je to realita. Moţná byste se divili, co všechno proţíváme:) Doporučuji :) Je to pro lidi samozřejmě zvláštní a těţko přijatelné, pokud nechtějí za kaţdou cenu věřit v takovou "šílenost", ţe Jeţíš byl skutečně Bŧh, zemřel, vstal z mrtvých a pak odešel do nebe a jednou se zas vrátí. Zní to jako pohádka, ale věřte nebo ne, dŧkazŧ pro Jeţíše je mnoho a jsou neprŧstřelné. Kdybych tomu měla tento článek věnovat, vŧbec by se Vám to nechtělo celé číst, jak by to bylo dlouhé. Lidé ty dŧkazy z nějakého dŧvodu nechtějí znát a věřit jim. Na jednu stranu to chápu, na druhou stranu, pokud je to pravda, je to přece hrozně super. Proč se tedy snaţit stále dokazovat, ţe je to nesmysl? Moţná se to zdá být naivní otázkou Jeţíš přišel, aby se stal Vaším osobním zachráncem, rádcem, pomocníkem, přítelem, králem, utěšitelem, silou, lékařem, vysvoboditelem,. Konkrétně kvůli Vám přišel. 9

10 100% SVOBODA Myslím, ţe lidé se straní Bohu i proto, ţe mají pocit, ţe bez Něho jsou svobodní, ţe si mohou dělat, co chtějí, nemusí se z toho nikomu zodpovídat, nikdo je neomezuje Ve skutečnosti v Jeţíši mŧţete najít skutečnou svobodu. Dokonce bych řekla, ţe to, ţe si člověk mŧţe prostě dělat, co chce, není zas aţ taková svoboda, jak se zdá Ta svoboda má více podob, ale úzce spolu vlastně souvisí: VYHNU SE PASTI Zaprvé - mám moţnost se rozhodnout. Člověk, který hřeší - tedy dělá zlé věci - si neuvědomuje a nevidí to nebezpečí, které je dŧsledkem jeho jednání. Je to jakoby šel přes vykopanou jámu přikrytou listím a větvemi, kterou nevidí. Protoţe jí nevidí, nemŧţe si vybrat, jestli do ní spadne, nebo ne. Takto se chová hřích. Vypadá jako něco atraktivního a bezproblémového, ale naláká nás do pasti Kdeţto u mě je to jako bych tu jámu viděla bez toho maskování. Není to tím, ţe bych byla nějak lepší, to Bŧh mi dovoluje to vidět. Vidím, jak je hluboká a nebezpečná a mohu si vybrat, jestli do ní skočím, nebo jí obejdu. Uţ vím, jak moc váţná věc hřích je. Ono je moţná sloţitější mezi těmi jámami kličkovat, není to tak pohodlné, jako jít rovně. Ale ta námaha se vyplatí, no ne? MÝM PÁNEM NENÍ LITERA Druhý dŧvod, proč v Jeţíši nacházím svobodu, je ten, ţe nemusím být spoutaná nějakou literou, náboţenstvím, zákonem. On totiţ přišel zákon naplnit, a proto my uţ mu nemusíme otročit. Proto ho také ţidé tolik očekávali. Oni museli pořád dělat oběti, dodrţovat spoustu pravidel ohledně stravování a další a další. Jeţíš nezrušil, ale naplnil to, kvŧli čemu ty zákony byly dodrţovány. Díky tomu k němu mohu přicházet přímo, mohu s ním mít vztah bez nějakých dalších prostředníkŧ. Nemusím se zaobírat tím, jaké jím maso, nebo jestli jsem byla na Vánoce na bohosluţbě. Vím, ţe Bŧh po mě nechce, abych si počítala dobré skutky, ţe neměří čas a nepočítá slova mých modliteb, netlačí mě 10

11 do nějakých uniforem, nenutí mě ţít podle nějakého systému svátkŧ, nějakých významných dnŧ... Ţiju podle Jeho pravidel, ale dělám to právě kvŧli tomu, co jsem psala výše. A také pro to, abych mohla naplnit Jeho plán ve svém ţivotě, protoţe to je to nejlepší, co mě tady na zemi mŧţe potkat:) SPRAVEDLIVÉ KRÁLOVSTVÍ Něco, z čeho se opravdu raduji je fakt, ţe ať uţ je politika mé země jakkoli špatná, vím, ţe ţiju v Království, kde vládne naprostá spravedlnost, kde má kaţdý mnoho výhod a privilegií, kde jsou si všichni rovni a kde Král zná kaţdého člověka osobně a záleţí mu na něm. Ano, samozřejmě musím respektovat vládu země, ve které ţiji, ale ono království je jí nadřazené a navíc je stálé a trvalé. Pokud mě ale vláda mé země bude tlačit do něčeho, co je proti zákonŧm mého Království, budu poslouchat svého Krále. Moţná mi to přivodí nějaké problémy, protoţe si budu stát na tom, co vím, ţe je správné. Ale mŧj Král je vysoko nad všemi ostatními vládci, i kdyţ si to třeba neuvědomují, a je na mé straně. SVOBODA OD HŘÍCHU A JEHO NÁSLEDKŦ Další, a vlastně nejdŧleţitější dŧvod, proč v Jeţíši nacházím takovou svobodu, je to, ţe mě vysvobodil z pout, do kterých mě svázal hřích. Vytáhl mě z té jámy a dal mi moţnost začít znovu mou cestu. Hřích člověka stále drţí ve strachu, v nejistotě, v neodpuštění, nenávisti, beznaději, vzteku, smutku, prokletí prostě ve všem ošklivém - drţí nás v otroctví. To mŧţe být i to, ţe náš hřích často následují další hříchy, které se snaţí ten předtím nějak překrýt - například lţi. A i kdyţ třeba nenásledují, stále ten hřích a jeho dŧsledky musíme nosit jako těţké závaţí. Často nás také uvádí do rŧzných závislostí Ale stačí jen natáhnout ruku, aby nás Jeţíš mohl chytit, a z toho všeho nás velmi rád vytáhne. ZÓNA BEZPEČÍ Je tu ještě jeden pohled na svobodu, co nám dává Jeţíš. Je to právě to, ţe známe tu bezpečnou zónu. Známe hranice, za kterými uţ není bezpečno. Jsou to právě ty hranice, které lidé povaţují za konec svobody a za omezování. Pro mě je to asi něco jako obrubník na silnici, po které jezdí kamiony. I zde si ale mohu vybrat, jestli obrubník překročím a vystavím se velkému nebezpečí, nebo zranění či dokonce smrti. Jenţe takhle více chápu, proč je ten kamion tak nebezpečný. 11

12 Snad chápete moje obrazná přirovnání:) Po tom, co jsem napsala tyto základní pohledy na svobodu, kterou máme od Jeţíše, mě napadají ještě další a další. Asi by se o tom dala napsat celá kniha. Ale kdo zaţije, ten pochopí i bez dlouhého psaní. Jeţíš skutečně osvobozuje. Ta svoboda je obrovská, proto jsem napsala, ţe je stoprocentní. Je to úţasné si jí uvědomovat. 12

13 PŘÍBĚH O ZTRACENÉM SYNU Tento příběh, který Jeţíš vyprávěl, je velmi dobrou ilustrací toho, jaký k nám má Bŧh vztah. Ve skutečnosti se zřejmě nikdy neodehrál, ale současně se odehrává stále, všude v tomto světě. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: Otče, dej mi díl majetku, který mi náleţí. A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým ţivotem. Kdyţ všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Touţil se najíst aspoň lusků, které ţrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě. Řekl si: Kolik nádeníků má u mého otce jídla nazbyt, a já tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě! Uţ si nezaslouţím být povaţován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil uţ z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Uţ si nezaslouţím být povaţován za tvého syna. Otec však nařídil svým sluţebníkům: Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. Navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a oţil, byl ztracen a je nalezen! A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Kdyţ se blíţil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze sluţebníků a ptal se, co to má být. Ten mu řekl: Přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, ţe ho má zpátky ţivého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Kdyţ za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: Podívej se, kolik let ti slouţím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Kdyţ ale přišel tenhle tvůj syn, který proţral tvůj majetek s děvkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele! Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a oţil, byl ztracen a je nalezen. (Lukáš ) BŦH JE DOBRÝ TÁTA Náš stvořitel nás nesmírně miluje. Ale projevem lásky je i dávat svobodu. Otec dal svému synu naprostou svobodu. Bylo velikou drzostí poţádat o dědictví ještě před smrtí otce, ale přesto k tomu ten otec svolil. Jeho syn však promarnil všechny darované peníze, které otec za ţivot tvrdě vydělal. A skončil u prasat - v té nejhorší špíně. Příběh byl vyprávěn ţidŧm a asi víte, ţe vepřové je pro ně nečisté Věděl, ţe u otce by se měl dobře, ale velmi se styděl. Byl špinavý, smradlavý, vše prohýřil, jeho minulost byla jen k zahanbení. Neměl nic, čím by se před otcem mohl pochlubit Litoval toho, co udělal a rozhodl se, ţe se vrátí, ačkoliv se velmi styděl a věděl, ţe otec se bude zlobit a uţ ho nebude chtít nazývat svým synem. Jenţe. Jeho otec ho miloval. Bezpodmínečně. Kdyţ uviděl svého syna na horizontu, rozběhl se k němu! Staří lidé tehdy neběhali. Pro 13

14 takového otce to bylo nedŧstojné pobíhat. Ale on nedbal na to, ţe si sousedé klepali na čelo a pohoršovali se. On chtěl získat svého syna zpět! Kdyţ se setkali, fakt ho v tu chvíli nezajímalo, co ve světě dělal. Hlavní bylo, ţe jsou zase spolu Jeho syn přijal jeho odpuštění a jejich vztah se obnovil. Uspořádali velkou oslavu. Starší syn se urazil. Jenţe celou dobu ţil v domě svého otce a nikdy si neuvědomil, co vlastně má a jak mŧţe být vděčný I on totiţ dostal svou část peněz. Sice je neprohýřil, ale také je nevyuţil pro nic uţitečného. A byl tak zahleděný sám do sebe, ţe ţárlil na svého bratra, který sice velmi zhřešil, ale našel cestu zpět a byl zachráněn z toho nejhoršího. Bŧh vyhlíţí kaţdého ztraceného syna a dceru. Udělal vše pro to, aby náš návrat byl snadný. Touţí nás obejmout, servat z nás ty hnusné hadry a obléknout nás do krásného čistého oblečení. Kaţdý z nás můţe k Bohu přijít tak, jak je. I kdyţ byste byli smradlaví a rozcuchaní, Otec uspořádá ohromnou oslavu v nebi! Tak moc bude šťastný! Tenkrát se takovou oslavou a oblečením, který je popsané v tomto příběhu, vyjadřovalo to, ţe člověk jiţ není otrokem. Otec toho syna tím dal najevo, ţe i kdyţ by si to zaslouţil, svého syna mezi své sluţebnictvo nezařadí, ale přijme ho jako vlastního. Bŧh touţí po tom, abychom byli jeho vlastními dětmi. Nikdy nás neodmítne:) ODHODIT BŘEMENO Kaţdý, kdo nezaţil a nepřijal odpuštění, se v ţivotě vláčí s těţkými břemeny. Bez nich je člověk mnohem volnější, vlastně skutečně volný a svobodný. A je jednoduché se jich zbavit - prostě je pustit a přenechat je Jeţíši, který uţ všechna ta břemena jednou nesl. Nemusíme více nést to, co Jeţíš uţ jednou provţdy vzal na kříţ. BŮH MĚNÍ K LEPŠÍMU Lidé se někdy bojí začít ţít s Bohem, protoţe tuší, ţe Bŧh jejich ţivot změní. Mylně se domnívají, ţe je začne omezovat pravidly, bude je stále trestat a hlídat a ţe to pak nebude ţádný ţivot Bŧh Váš ţivot moţná otočí naruby, ale právě proto, abyste ho začali skutečně ţít. 14

15 ZLO A DOBRÝ BŮH Kolem Boha vzniká mnoho otázek. Myslím, ţe nejčastější z nich je ta, proč je teda na světě zlo, kdyţ existuje tak milující a dobrotivý Bůh? To je docela jednoduché. Na světě je totiţ ještě satan - neposlušný a pyšný anděl, kterého Bůh kdysi musel vyhostit z nebe. Proto se snaţí pomocí lţí kazit všechnu Boţí práci a zlo, které způsobuje, se snaţí svádět na Boha. A jsme to my, kdo tomu zlému dává prostor. Mŧţeme si vybírat, koho budeme poslouchat - jestli Boha, anebo satana. Bŧh nás totiţ stvořil takové, abychom si mohli dělat, co chceme. Nejsme autíčka na ovládání. Jsme svobodné bytosti. Kdyby nám Bŧh neustále zasahoval do ţivota, aniţ bychom Ho o to prosili, nebyli bychom svobodní. JAK TO BŦH VLASTNĚ CHCE? Kdyby se děla jen Boţí vŧle, tak by vlastně ţádné zlo na světě nebylo. Proto také Bŧh chce, abychom se modlili "buď vůle tvá", protoţe pro nás chce to nejlepší. Bŧh svět stvořil jako krásný, dokonalý a bezpečný. Lidé byli nesmrtelní, dokonce ani lvŧ a podobných zvířat se nemuseli bát. Jenţe Bŧh nechtěl ani ty úplně první lidi, kteří ho znali hodně dŧvěrně, nutit být "věřící". I jim dal moţnost se rozhodnout. Lidé se rozhodli, ţe překročí hranici bezpečí, ţe Boha poslouchat nebudou. A kdyţ se podíváte na lidi dnes, většina z nich to dělá stejně. Jenţe Bůh si přeje poslušnost právě proto, ţe to, co On chce, vede vţdy k dobru a uţitku. KDYŢ JE BŦH VŠEMOCNÝ, PROČ S TÍM NĚCO NEUDĚLÁ? Lidé si někdy představují, ţe Bŧh sedí někde tam nahoře, kouká se na zem a nic nedělá. Skutečnost je taková, ţe Bŧh je opravdu akční a dělá vše moţné proto, aby se špatné situace změnily. To, ţe se tak vţdy nestane, ale není zpŧsobeno tím, ţe by byl neschopný. Bůh se totiţ rozhodl, ţe chce pouţívat nás a naše modlitby k uskutečňování své vůle, protoţe tak je to skutečně spravedlivé. On nám moţná věří víc, neţ my Jemu Kdyby zasahoval do dění tady na zemi, jak ho napadne, bylo by to nespravedlivé, kdyby třeba pomohl jen někomu. Nebo i kdyby najednou pomohl všem lidem, ať uţ jsou zlí, nebo hodní. Myslím, ţe kaţdý z nás by vyţadoval trest pro zloděje, násilníka, nebo prostě kaţdého, co něco provedl, a ne jen pomoc a štěstí. Lidé hřeší a hříchem tráví víc a víc tenhle svět. Svět je hříchem prosáklý, prokletý a deformovaný, proto uţ také není bezpečný a tak příjemný, slyšíme o rŧzných přírodních katastrofách, vrozených vadách Je to jako ţít v bytě, kde jsou nábytek a parkety natřené jedovatým lakem. Bŧh to tak nechtěl, nechce a ani to tak nestvořil a uţ vŧbec tyhle hrŧzy nezpŧsobuje. Jenţe taky nechtěl, aby lidé byli jen nějak pro zábavu, jako robŧtci, chtěl, aby byli samostatní a o tom, jak bude jejich ţivot na zemi vypadat, si 15

16 rozhodovali sami. Bŧh ale také naplánoval, jak to všechno zachránit, protoţe mu to není jedno. Měl totiţ plán s Jeţíšem, který zemřel za všechno zlé. Vysvobodil od toho kaţdého člověka. A to i ty, kteří si to nezaslouţí - tedy kaţdého, kdo v ţivotě udělal něco nesprávného - od drobné hádky po války a jiné šílené hrŧzy. Moţná se čílíte, co je tohle za spravedlnost? Ale vezměte si, ţe trest za kaţdou špatnost byl jiţ vykonán - Jeţíš byl potrestán za tyto lidi, za Vás i za mě. Nesl adekvátní trest i za ty nejhorší věci. Bohuţel není mnoho lidí, kteří by to chtěli přijmout, a pro ně pak Jeţíš trpěl vlastně zbytečně. Je také potřeba počítat s tím, ţe jsme sice spaseni okamţitě, ve chvíli, co uvěříme a dává nám to aţ nepochopitelné pravomoci a privilegia, ale stále ţijeme na této zkaţené zemi a pokušení ani utrpení se nám nevyhne. Vţdyť i sám Jeţíš se ve svém ţivotě setkal s mnoha utrpeními a příkořími a nakonec i s tou největší psychickou i fyzickou bolestí. On ví, jaké to je být člověkem. Pokud se ale staneme Boţími dětmi, Bŧh nás osvobozuje od následkŧ našich hříchŧ, ze závislostí a spoutaností, umoţňuje nám vítězit v mnoha třeba i neřešitelných situacích, ochraňuje nás, uzdravuje nás z nemocí Dal nám schopnost naše problémy přemáhat, a projít jimi. Dává nám mnohokrát okusit své Království, které na nás čeká. Proto zas chce, abychom se modlili "přijď Království Tvé". A především počítáme s tím, ţe ţivot tady na zemi je prostě jen dočasný, ţe domov - to Království, kam patříme a kde uţ jsme získali občanství, místo, kde se budeme mít dobře uţ navěky - je mimo tuto zem. DUCHOVNÍ SVĚT JE REALITA Bůh se trápí, kdyţ se děje bezpráví. Utrpení není Jeho vůle. Říkat například o nemocech, ţe jsou Boţím trestem, je omyl. Ale dŧsledky toho, co se ve světě děje, na lidi dopadají. Je ale také třeba říct, ţe nejen zlo ovlivňuje svět, ale také dobro! Naše dobro zase ovlivňuje svět pozitivně. Jsou to moţná trochu náboţensky či teologicky pŧsobící věty, ţe Ale je to dost jednoduché a logické. My křesťané totiţ zdaleka nevnímáme jen svět, který vidíme. Pro nás je ten duchovní, neviditelný svět, ještě dŧleţitější, protoţe víme a vidíme, jak ovlivňuje ten náš fyzický svět. Jsou to hodně zajímavé věci. A je to dobrodruţství tohle zkoumat a mnohdy i bojovat. I dobrým křesťanŧm se mŧţe narodit třeba postiţené dítě. Ďábel se snaţí je odvést od Boha, protoţe jim nalhává, ţe na ně zapomněl. Ale zjistěte si něco třeba o Nicku Vujicicovi. Je to člověk, co se narodil bez rukou a nohou - do rodiny pastora. Ale říká: "Ten, kdo nezná Jeţíše je postiţený více, neţ já." Chtěl spáchat sebevraţdu, ale dnes je ţádaným řečníkem a pomáhá mnoha lidem. Nick je totiţ takový dobrý příklad toho, ţe Bŧh si dokáţe kaţdé zlo pouţít pro něco dobrého. A já uţ jsem to ve svém ţivotě zaţila mnohokrát :) Víte, nedám Vám vysvětlení úplně ke kaţdému případu utrpení. Sama některé věci nechápu na 100% a myslím, ţe to ani nejde. Ale vím, ţe Bŧh je spravedlivý a své sliby plní. 16

17 NÁBOŢENSTVÍ JE BERLIČKA (?) Často se setkávám s názorem, ţe náboţenství je jen berlička. Asi se budete divit, ale vlastně s tímto názorem souhlasím. Ne kaţdý to tak vnímá, ale já vidím rozdíl mezi samotným náboţenstvím a skutečným křesťanským ţivotem. Člověk mŧţe ţít bez osobního vztahu s Bohem, dokonce ani nemusí dojít ke spáse a opravdivému obrácení, a přesto jeho náboţenství mŧţe být perfektní. Náboţenství vnímám jako soubor nějakých pravidel, svátkŧ, skutkŧ a rituálŧ, které se musí dodrţovat, aby byl člověk opravdu dobrý "křesťan"/muslim/buddhista/ Kdyţ člověk plní tato pravidla, přináší mu to jakési uchlácholení a pocit, ţe je dobrým člověkem a tím je vlastně všechno zařízené. V tomto případě se fakt jedná o berličku. Někdo má třeba z něčeho špatné svědomí, tak jen třeba pomŧţe staré paní s nákupem, nebo zajde do kostela a myslí si, ţe tím se vše uvedlo do pořádku. Mnohdy mi lidé na otázku, zda jsou věřící, odpovídají, ţe je pokřtili jako dítě, ţe se ţenili v kostele, nebo ţe kaţdý večer odříkají otčenáš Toto všechno je, aniţ by měl člověk skutečný vztah s Bohem a dělal tyto věci především pro Něho, skutečně jen náboţenství. A navíc tito lidé pak mají pocit, ţe to je to maximum a nevidí, ţe mohou stále rŧst a objevovat nové věci a dimenze. SKUTKY VERSUS VÍRA Moje víra v Boha také obsahuje určité skutky a pravidla. Jenţe víra není tvořená skutky, ale naopak - čím více znám a chápu svého nebeského Otce, tím lépe také chápu, proč by si přál, abych něco nedělala a naopak dělala a sama to tak chci. Bŧh je skutečně tatínek. A určitě byste nadávali na rodiče, kteří by svému malému dítěti dovolili například hrát si s noţem, nebo kdyby ho příliš rozmazlovali. Bŧh je stejný, On je přece jenom chytřejší neţ my a i kdyţ někdy nechápeme, proč nám něco nedoporučuje, nebo zakazuje, má své dŧvody - nechce, abychom si ublíţili. On nás nikdy do ničeho netlačí. Ale kdyţ se mu vydáme, bude nám některé věci připomínat a chtít je po nás. Kdyţ je neuděláme, netrestá nás. Jenţe pokud Ho máme rádi, nechceme, aby byl zklamaný. Je také velmi dŧleţité říct, ţe to nejsou naše skutky, které nás spasí, ale naše víra v Jeţíše. A je-li ta víra pravá, tak pak právě touţíme tyto skutky dělat. 17

18 KŘESŤANSTVÍ NENÍ PRO ZBABĚLCE Někdy se musím usmívat, kdyţ mi lidé předhazují, ţe má víra je berlička pro slabší povahy. Z mého pohledu je berlička spíše ateismus. Vezměte si, kolik je pronásledováno křesťanŧ? A kolik ateistŧ? Je jednodušší být ateistou, nebo křesťanem? Kolika ateistŧm se lidé smějí za jejich (ne)víru, kolik jich kdo poniţuje a pomlouvá a má o nich zcela falešné představy? Křesťan to má moţná těţší, ale skutečně mu to stojí za to:) V našem světě je těţší ţít podle toho, jak by si Bŧh přál neţ ho zcela ignorovat. Proto tvrdím, ţe skutečné křesťanství je moţná i komplikace. Ano, troufám si toto říct. Ale ţivot je pak skutečným, smysluplným a získává třetí rozměr. Bŧh sám nás varuje před tím, ţe nás čekají problémy. Mám také zkušenost, ţe kdyţ plním Boţí vŧli, ten zlý si mě více všímá. Ale Bŧh je mocnější a také nám naši oddanost a ochotu vynahrazuje mnoha neskutečně krásnými věcmi. PROČ ODMÍTAT TAKOVÉ VÝHODY? Ačkoliv jsem napsala, co jsem napsala, musím na druhou stranu říct, ţe Bůh je skutečně oporou a dává sílu i tam, kde je to nad síly lidské. Vím, ţe lidé často říkají, ţe si na všechno vystačí sami se svým rozumem a svou silou. Přijde mi to pyšné, ne hrdinské. Tito lidé víru v Boha označují za berličku, zbytečnost a slabost, ale sami, kdyţ je jim ouvej, se na Něho mnohdy obrací. Já si uvědomuji, ţe jsem nedokonalým člověkem a ţe ne všechno mohu zvládnout sama. Vím, ţe s Bohem toho zvládnu mnohem více. V Bibli je napsáno: Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje (Filipským 4:13) Ano, Bŧh je mou obrovskou oporou a posilou, nejen nějaká berlička, která hned praskne, kdyţ se o ni člověk více opře. Ale nerozhodla jsem se pro něho proto, ţe bych měla nízké sebevědomí. Bez něho nejsem nijak jiná, neţ všichni ostatní. S ním mohu být vţdy jen víc, mnohem víc, neţ co mi vůbec přišlo na mysl. Proč to odmítat?! A hlavně - Boha si chci všímat nejen v dobách krize:) To bych si z něho skutečně dělala jen pouhou berličku 18

19 CÍRKEV? Mnoho lidí si říká: "Věřit v Boha - fajn, to by moţná šlo. Ale chodit do církve? To nikdy!" Ano, církev nemá zrovna úţasnou pověst. Z mých zkušeností je to hlavně asi proto, ţe v historii věřící napáchali mnoho škod ve jménu Boha. Lidé mají bohuţel tendenci podle těchto historických, ale i současných omylŧ posuzovat i Boha samotného No, máme jednoduchý zpŧsob, jak zjistíme, jestli tenkrát skutečně jednali v souladu s Boţí vŧlí - Bibli. A tam bychom se dozvěděli, ţe úkol Církve je ve skutečnosti velice atraktivní. V Církvi byste totiţ měli správně najít vysvobození, uzdravení, odpuštění, přijetí a lásku. Proč to říkám? Protoţe bych si přála, abyste chápali, ţe taková Církev, kterou si přál Jeţíš, je dobrá věc. Jen lidé, co do ní patří, dělají chyby a je i mnoho těch, kteří se za Církev prohlašují, ale vŧbec je nezajímá, jak by se měli chovat a nehledají Boţí vŧli. Ale víte, křesťané uţ ale také udělali mnoho dobrého, nejen špatné věci :p CO CÍRKEV VLASTNĚ JE? Co vůbec Církev je? Církev je tělo Kristovo a to tvoří kaţdý, kdo uvěřil v Jeţíše jako svého zachránce, nejedná se tedy o ţádnou instituci, konkrétní sbor, nebo budovu. Kaţdý křesťan je jako jednou buňkou tohoto těla, které se jmenuje prostě Církev. Tak ji pojmenoval sám Jeţíš. Křesťané jsou Jeţíšovýma rukama a nohama. On se rozhodl, ţe na Zemi bude jednat skrz nás. Tak je to totiţ skutečně spravedlivé. Chce naše modlitby, aby mohl spravedlivě jednat. Ale také naše ústa, abychom k lidem mluvili, naše ruce, abychom pracovali a naše nohy, abychom vyšli - tak jak to dělal on, kdyţ byl tady na Zemi. Pak jsou tu ještě různé církve. Je třeba odlišit pojmy univerzální Církev a církve. Tyto církve jsou jakoby s malým c. Jsou to různá společenství, shromáţdění. Jsou tu od toho, aby se křesťané společně sdíleli a slouţili Bohu. Tito křesťané dohromady tvoří tu Církev s velkým "C", ať uţ se jejich sbor jmenuje jakkoliv, ať uţ je kdekoliv, nebo ať uţ ţádný sbor nemají. Jeţíš to definoval jako tělo, které je tvořeno mnoha údy. Mnohé jsou skutečně věrné Bohu, slouţí Mu, hledají Jeho vŧli a uctívají jen Jeho. Ale je tu i mnoho padělkŧ Chci Vás varovat před takovými církvemi, kde vidíte jasné rozpory s Biblí a které o sobě tvrdí, jak jsou jediné pravé a neomylné. Takovéto prohlašování není v pořádku a je podezřelé. Lidé v církvi by si měli vţdy uvědomovat, ţe se mohou mýlit a ţe je třeba neustále všechno zkoumat! Kdyby o sobě tvrdili, ţe jsou neomylní, tak 19

20 by případné chyby museli nějak maskovat a takto by vznikla spleť bludŧ a falše. Navíc záchrana člověka není závislá na ţádné konkrétní církvi! V kaţdé církvi mohou být ve věrouce nějaké nepřesnosti, program bohosluţeb mŧţe vypadat trochu jinak, některé církve jsou tiché, některé zas hlučné a v kaţdé najdete nějakou tu chybu. Ale to, co je skutečně podstatné, je víra v Jeţíše. PROČ VŦBEC CHODIT DO CÍRKVE? Moţná se ptáte: "Proč je dobré tedy chodit někam do církve? To nemohu být doma sám s Biblí na klíně?" Jeţíš si přál, abychom měli společenství. Dokonce nás i mŧţe vybavovat rŧznými nadpřirozenými dary, abychom mohli společně rŧst, povzbuzovat se a budovat ostatní, nejen sebe. Jemu opravdu záleţí na tom, abychom si byli navzájem uţiteční - vlastně kdyţ čtete Novou Smlouvu, museli byste dost značnou část vyškrtat, kdybyste chtěli být sólo. On ví, ţe kaţdému jde něco jiného. A kdyţ se spojí dohromady lidé s rŧznými schopnostmi, talenty a náhledy, je pak jakákoliv práce mnohem efektivnější, máme více moţností, více sil, více nápadŧ A také, je to moc dŧleţité pro povzbuzení a rŧst vaší víry. Kdyţ máte oheň plný uhlíkŧ, všechny ty uhlíky krásně ţhnou. Kdyţ ale jeden ten uhlík vyndáte do trávy mimo oheň, pomalu uhasíná, aţ uhasne úplně. Stejné je to s církví. Ano, určitě mŧţete být křesťanem i bez církve. Ale bude to mnohem těţší, náročnější. Nikdo nebude mít moţnost Vám pomáhat a i Vy nebudete moct být uţiteční ostatním sourozencŧm v Kristu. Nenaplnili byste Boţí plán... Zní to moţná moc přísně, ale ono na tom fakt něco je. V Bibli se dokonce píše, ţe ti, co uvěřili, jsou Boţí chrám. Předtím, neţ přišel Jeţíš, měli ţidé krásný chrám, kde se setkávali s Bohem. Po tom, co Jeţíš odešel do nebe, byl ale chrám zbořen, jenţe to nevadilo, protoţe Jeţíš řekl, ţe my jsme tím chrámem, ve kterém přebývá Bŧh. Kaţdý z nás je vlastně takovým kamenem, který je součástí té stavby. Aby stavba mohla pevně stát - a taky aby byla krásná - je třeba kameny nejdříve vytesat do vhodného tvaru. A to je to, co se s námi děje ve společenství. Vzájemně se osekáváme, abychom spolu lépe pasovali:) Stále se prostě snaţíme zlepšovat a brousit své ţivoty, protoţe pak jsme pro Boha lepším, větším a vyuţitelnějším chrámem a taky se o sebe méně dřeme a je nám vedle sebe dobře:) Nejde o nějaké otročení, askezi, ano, někdy to bolí, ale stojí to za to, jde tu přeci o někoho, koho milujeme a v neposlední řadě i o nás samotné. Víte, ono vlastně celé křesťanství je o vztazích. O vztahu s Bohem, s ostatními křesťany ale i o vztazích se všemi ostatními. A sami víte, třeba ze své rodiny, nebo přátelství, ţe takový vztah se musí pěstovat, musí rŧst, ti lidé se musí stále více poznávat, aby si dobře rozuměli, musí spolu komunikovat Je to tak stejné! A vŧbec - my nechodíme do církve, my jsme tou Církví :) 20

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A

Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. A 5 JZYKŮ LÁSKY Vyberte u každé otázky jednu možnost a zapište si písmenko za vybranou možností. 1. Rád/a slyším pochvalné poznámky. Jsem rád/a, když mě někdo obejme. 2. Rád/a trávím čas o samotě s člověkem,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem?

KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? KDO JE JEŽÍŠ? Kdo je podle vašeho názoru... Nejvýznamnější osobností všech časů? Největším vůdcem? Největším učitelem? Tím, kdo pro lidstvo vykonal nejvíce dobra? Tím, kdo žil nejsvatějším životem? 1 /

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný...

Lord You're Mighty. Youthful Praise. Pane, jsi mocný... Lord You're Mighty Youthful Praise Pane, jsi mocný... Hospodine, jak veliké je Tvé jméno po vší zemi, svou slávou převyšuješ nebesa i zemi- Když přemýšlím o všem, co jsi stvořil: slunce, měsíc a hvězdy,

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Křížová cesta ve Studnicích

Křížová cesta ve Studnicích Úvod: Křížová cesta ve Studnicích Byl Velký pátek. V ten den se rozhodovalo o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal každého z nás osobně a také věděl, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme

Více

PoznejBibli. Ježíš chlapcem. Lukášovo evangelium

PoznejBibli. Ježíš chlapcem. Lukášovo evangelium Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: K vyplnění této lekce budeš potřebovat Bibli nebo alespoň Lukášovo evangelium.

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace

ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13. Nová generace ŠKOLNÍ KALENDÁŘ 12/ 13 Nová generace Úvod Na českých školách studuje 1.800.000 studentů. Kolik z nich slyšelo evangelium? Nová generace je studentská křesťanská organizace zaměřená na studenty a jejich

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Podstata víry 19.9.2010

Podstata víry 19.9.2010 Podstata víry 19.9.2010 Exodus 20,1-7 Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15

Růst v Kristu. Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Týden od 28. října do 3. listopadu 5 Texty na tento týden: J 8,34; Ř 6,18.22.23; 8,38.39; Ga 4,3.9; Ko 2,12 15 Základní verš S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více