HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY"

Transkript

1 HLAVA 1 PŘEDPIS L 9 HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY A. Definice Výrazy použité v tomto předpisu mají následující význam: Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO Public Key Directory [ICAO PKD]) Centrální databáze, která spolu se systémem pro jejich distribuci, slouží jako archiv certifikátů pravosti, kterými jsou elektronická data v dokladu podepsána (Document Signer Certificates CDS). Obsahuje veřejné klíče CDS, jako seznam prvotních certifikátů vydavatelů národních certifikačních autorit (MLCSCA), link certifikáty vydavatelů národních certifikačních autorit (ICCSCA) a jako seznam zrušených/neplatných certifikátů. Tato centrální databáze (ICAO PKD) je udržovaná Mezinárodní organizací pro civilní letectví ve prospěch účastníků, s cílem usnadnit ověřování platnosti/pravosti údajů v elektronických strojově čitelných cestovních dokladech. Celistvost hranic (Border integrity) Prosazování zákonů a předpisů Státem, týkajících se pohybu zboží a/nebo osob přes jeho hranice. Celní řízení zboží (Clearance of goods) Výkon celních formalit nezbytných k uvolnění zboží do domácího používání, vývozu nebo podrobení dalším celním postupům. Cestovní doklad (Travel document) Pas nebo jiný oficiální doklad totožnosti vydaný Státem nebo organizací, který může být použit právoplatným držitelem pro mezinárodní přepravu. Cizinec (Visitor) Každá osoba, která vystoupí z letadla a vstoupí na území smluvního státu, který je jiný, než ve kterém má osoba trvalé bydliště; zdržuje se zde v souladu se zákony tohoto smluvního státu bez přistěhovaleckého úmyslu za účelem turistiky, rekreace, sportu, zdraví, z rodinných důvodů, studijních důvodů, náboženských poutí nebo služební cesty a během svého pobytu na území navštíveného státu nevykonává žádné výdělečné zaměstnání. ČR: Poznámka: V ČR se Cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. Člen letové posádky (Flight crew member) Člen posádky s průkazem způsobilosti pověřený povinnostmi nezbytnými pro provoz letadla během doby letové služby. Člen posádky (Crew member) Osoba určená provozovatelem do služby v letadle během doby letové služby. Deklarant (Declarant) Jakákoliv osoba, která provádí prohlášení zboží, nebo jejímž jménem je prohlášení prováděno. Dezinsekce (Disinsection) Činnost zaměřená na kontrolu nebo usmrcení hmyzu nacházejícího se v letadle nebo kontejnerech. Dočasné přijetí/vstup (Temporary admission) Celní postup, při kterém může být určité zboží dopraveno na celní území, osvobozeno zcela nebo částečně od platby dovozních cel a daní pod podmínkou, že takové zboží musí být dovezeno pro zvláštní účely s úmyslem jeho opětovného vývozu v daném období a beze změn, kromě běžného opotřebení v důsledku jeho použití. Dokumenty provozovatelů letadel (Aircraft operators documents) Letecké nákladní listy/seznamy zásilek, letenky a palubní vstupenky, bankovní a agenturní smluvní dokumenty, doklady o placení nadváhy, různé platební poukázky (M.C.O.), zprávy o škodách a nepravidelnostech, zavazadlové a nákladové visačky, letové řády, doklady o hmotnosti a vyvážení letadla pro potřeby provozovatelů letadel. Dovozní cla a daně (Import duties and taxes) Celní poplatky a veškeré ostatní dávky, daně a poplatky, které jsou vybírány za dovoz zboží, nebo v souvislosti s dovozem zboží. Nezahrnují jakékoliv poplatky, které jsou, co do své výše, omezeny přibližnými náklady na služby poskytované celními orgány nebo jimi vybírané v zastoupení jiného národního úřadu. Elektronické strojově čitelné cestovní doklady (emrtd) Strojově čitelné cestovní doklady (pas, vízum nebo občanský průkaz), které jsou opatřené bezkontaktním čipem, jako nosičem dat s biometrickými údaji držitele dokladu v souladu se standardy stanovenými v příslušné části dokumentu ICAO Doc Imigrační kontrola (Immigration control) Opatření přijatá Státem ke kontrole vstupu, tranzitu a vycestování z jeho území letecky cestujících osob. Inspektor letového provozu (Aviation safety inspector) Pro účely tohoto předpisu je inspektor letového provozu osoba jmenovaná členským státem, která je pověřena kontrolou provozní letecké bezpečnosti podle pokynů příslušného úřadu. Poznámka: Jednání inspektorů letového provozu zahrnují kontrolu letové způsobilosti nebo letového provozu a jakékoli další činnosti mající vliv na provozní leteckou bezpečnost. 1-1

2 PŘEDPIS L 9 HLAVA 1 Komfortní vybavení (Passenger amenities) Služby poskytované cestujícím, které nejsou podstatné pro průběh cesty. Kontrola narkotik (Narcotics control) Opatření ke kontrole nezákonného pohybu narkotik a psychotropních látek leteckou dopravou. Mezinárodní letiště (International airport) Letiště vyhlášené leteckým úřadem smluvního státu, na jehož území se letiště nachází, sloužící jako letiště vstupu a odletu pro mezinárodní letový provoz, a na kterém je poskytováno celní a pasové odbavení, zdravotnická pomoc a karanténa pro živočichy a rostliny apod. Náhradní díly (Spare parts) Předměty, včetně motorů a vrtulí, pro opravu nebo výměnu, určené k zástavbě do letadla. Naložení (Lading) Umístění nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob na palubu letadla určené k letecké přepravě. Náklad (Cargo) Jakýkoliv majetek přepravovaný letadlem jiný než pošta, zásoby a doprovázená (zapsaná) nebo nesprávně zaslaná zavazadla. Nástup (Embarkation) Nastoupení na palubu letadla za účelem zahájení letu s výjimkou posádky nebo cestujících, kteří nastoupili v předchozím bodě přistání toho samého přímého letu. Nedoprovázené zavazadlo (Unaccompanied baggage) Zavazadlo dopravované jako náklad, které může nebo nemusí být přepravováno stejným letadlem jako osoba, které náleží. Neidentifikované zavazadlo (Unidentified baggage) Zavazadlo na letišti, s označením nebo bez označení zavazadlovou visačkou, které není vyzvednuto nebo identifikováno cestujícím. Nesprávně zaslané zavazadlo (Mishandled baggage) Zavazadlo náhodně nebo neúmyslně oddělené od cestujícího nebo posádky. Nevyžádané zavazadlo (Unclaimed baggage) Zavazadlo dopravené na letiště, které není vyzvednuto nebo vyžádáno cestujícím. Nežádoucí osoba (Inadmissible person) Osoba, které je nebo bude odmítnut odpovědnými úřady vstup do uvedeného Státu. ČR: Poznámka: V ČR se nežádoucí osobou rozumí cizinec, jemuž nelze umožnit vstup na území z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost státu, veřejný pořádek, ochranu veřejného zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých nebo obdobný zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy. Oblast zasažená nákazou (z hlediska lidského zdraví) (Infected area (for human health purpose)) Geograficky vymezená oblast, kde jsou aktivně přenášeny lidské a/nebo zvířecí nakažlivé choroby, vyhlášená místními nebo národními orgány ochrany veřejného zdraví nebo Světovou zdravotnickou organizací (World Health Organization). Poznámka: Seznam zamořených oblastí vyhlašovaný zdravotnickými úřady je publikován v týdenních epidemiologických zprávách publikovaných Světovou zdravotnickou organizací. Ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (Public health emergency of international concern) Výjimečná událost, uvedená v Mezinárodních zdravotnických předpisech (2005) Světové zdravotnické organizace tak, že: (i) představuje ohrožení veřejného zdraví v dalších Státech v důsledku možnosti šíření nemoci ve světě, a (ii) potenciálně vyžaduje koordinovanou mezinárodní reakci. Opatření přímého tranzitu (Direct transit arrangements) Zvláštní opatření schválená příslušnými státními úřady týkající se krátkodobého přistání letadel při průletu uvedeným smluvním státem, kdy letadlo i náklad mohou zůstat pod jejich přímým řízením. Oprávněný zástupce (Authorized agent) Osoba, která zastupuje provozovatele a která je jím oprávněna jednat v jeho zastoupení ve věci vyřizování formalit spojených se vstupem a odbavením letadla provozovatele, posádky, cestujících, nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob a rovněž, kde to národní zákony povolují, třetí strana oprávněná manipulovat s nákladem letadla. Osoba s neplatnými doklady (Improperly documented person) Osoba, která cestuje nebo se pokouší cestovat: (a) s cestovními doklady s vypršenou dobou platnosti nebo neplatnými vízy; (b) s padělanými, nepravými nebo pozměněnými cestovními doklady nebo vízy; (c) s cestovními doklady nebo vízy někoho jiného; (d) bez cestovního dokladu; nebo (e) bez víza, pokud je požadováno. Osoba se zdravotním postižením a osoba se sníženou schopností pohybu a orientace (Person with disabilities) Jakákoliv osoba, jejíž pohyblivost je v době přepravy snížena z důvodu fyzické neschopnosti (smyslové nebo pohybové), duševního nedostatku, věku, nemoci nebo jiné příčiny způsobující neschopnost a jejíž stav vyžaduje, aby jejím potřebám byla věnována odpovídající pozornost a byly jim přizpůsobeny služby, které jsou poskytované všem cestujícím. Posouzení rizika (Risk assessment) Posouzení vyhošťujícím Státem vhodnosti vyhošťované osoby pro vyhoštění s nebo bez doprovodu, prostřednictvím obchodních leteckých 1-2

3 HLAVA 1 PŘEDPIS L 9 služeb. Posouzení by mělo brát v úvahu všechny související faktory, včetně zdravotní, mentální a tělesné zdatnosti pro přepravu obchodním letem, ochotu nebo neochotu k cestování, vzory chování a jakékoliv násilné chování v minulosti. Pošta (Mail) Odesílání listovních zásilek a jiných předmětů podaných a určených k dodání poštovními službami v souladu s pravidly Světové poštovní unie (Universal Postal Union UPU). Pozemní vybavení (Ground Equipment) Předměty zvláštní povahy pro použití při údržbě, opravě a obsluze letadla na zemi, včetně zkušebního zařízení a zařízení na odbavení nákladu a cestujících. Propuštění zboží (Release of goods) Krok celních úřadů dávající dotyčné osobě k dispozici zboží podléhající celnímu řízení. Provoz všeobecného letectví (General aviation operation) Provoz letadel jiný než obchodní letecká doprava nebo letecké práce. Provozovatel letadla (Aircraft Operator) Osoba, organizace nebo podnik, který provozuje letadlo nebo nabízí letadlo k jeho provozu. Příkaz k přepravě (Removal order) Písemné rozhodnutí předané Státem provozovateli, jehož letem nežádoucí osoba přicestovala do tohoto Státu, k odvezení takové osoby z jeho území. Přímá tranzitní oblast (Direct transit area) Zvláštní oblast ustanovená na mezinárodním letišti schválená příslušnými státními úřady a pod jejich přímým dohledem nebo řízením, kde mohou cestující zůstat během tranzitu nebo přestupu bez uplatnění vstupních požadavků Státu. Přímý let (Through flight) Jednotlivý let letadla označený provozovatelem stejným symbolem z počátečního bodu přes jakýkoliv mezilehlý bod do bodu určení. Riziko pro veřejné zdraví (Public health risk) Pravděpodobnost události, která může nepříznivě postihnout zdraví lidské populace, s důrazem na takovou, která se může šířit mezinárodně a může představovat vážné a přímé nebezpečí. Rozhodnutí o vyhoštění (Deportation order) Písemný příkaz vydaný oprávněným úřadem Státu a předaný vyhošťované osobě, přikazující této osobě opustit Stát. Řízení rizika (Risk management) Soustavná aplikace postupů řízení a metod, která poskytuje orgánům hraniční kontroly nezbytné informace o pohybech nebo o zásilkách, které představují nebezpečí. Stát zápisu do rejstříku (State of Registry) Stát, v jehož rejstříku je letadlo zapsáno. Státní úřady (Public Authorities) Úřady nebo úřední osoby smluvního státu odpovědné za dodržování a prosazování příslušných zákonů a předpisů tohoto Státu, které se jakkoliv dotýkají požadavků a doporučených postupů tohoto předpisu. Svobodné celní pásmo (Free zone) Část území smluvního státu, kde veškeré sem umístěné zboží je z hlediska dovozních cel a daní obecně považováno za nacházející se mimo celní území. Velitel letadla (Pilot in command) Pilot odpovědný za provoz a bezpečnost letadla během doby letu. Vstup (Admission) Povolení opravňující osobu ke vstupu do Státu udělené příslušným státním úřadem Státu v souladu s právními předpisy. Vybavení letadla (Aircraft equipment) Předměty určené pro použití na palubě letadla během letu, včetně vybavení pro poskytnutí první pomoci a nouzového vybavení pro přežití a zásob potravin, ale ne náhradní díly a zásoby. Vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy (Security equipment) Zařízení speciální povahy a jeho příslušenství používané samostatně nebo jako součást systému k ochraně civilního letectví před protiprávními činy nebo k jejich odhalení. Vyhoštění osoby (Removal of a person) Postup státních úřadů, v souladu s jeho zákony, nařizující dané osobě opustit Stát. Vyhošťovaná osoba (Deportee) Osoba, která vstoupila na území Státu legálně nebo nelegálně a které bylo později oprávněnými úřady nařízeno tento Stát opustit. Vyložení letadla (Unlading) Vyjmutí nákladu, pošty, zavazadel nebo zásob z letadla po přistání. Výstup (Disembarkation) Opuštění letadla po přistání s výjimkou posádky nebo cestujících, kteří pokračují v přímém letu tím samým letadlem do dalšího bodu přistání. Zahájení cesty (Commencement of journey) Bod, ve kterém osoba zahájila svojí cestu, bez ohledu na jakékoliv letiště, ve kterém přeruší cestu v rámci přímého tranzitu, průletu nebo navazujícího letu, pokud neopustí tranzitní prostor daného letiště. Záchranné lety (Relief flights) Lety prováděné pro humanitární účely, které přepravují ošetřující personál, zásoby pro účely pomoci jako např. potraviny, oblečení, přístřešky, léky a další materiál, během nebo po nouzové situaci a/nebo katastrofě a/nebo pro použití k evakuaci osob z místa, kde je jejich život nebo zdraví touto nouzovou situací a/nebo katastrofou ohrožen, do bezpečného místa toho samého Státu nebo Státu, který je ochoten takové osoby přijmout. 1-3

4 PŘEDPIS L 9 HLAVA 1 Zásoby (Stores (Supplies)) 1.2 Smluvní státy musí přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby: a) Zásoby pro spotřebu; a b) zásoby k odnesení: Ad a) Zásoby pro spotřebu Prodané nebo neprodané zboží určené pro spotřebu cestujícími a posádkou na palubě letadla, a zboží nezbytné pro provoz a údržbu letadla, včetně paliva a maziv. Ad b) Zásoby k odnesení Zboží pro prodej cestujícím a posádce letadla s úmyslem jeho odnesení. Zásoby potravin (Commissary supplies) Položky pro jednorázové nebo vícenásobné použití, které provozovatel letadla používá pro zajištění služeb během letů, zejména občerstvení a pohodlí cestujících. Zavazadla (Baggage) Osobní majetek cestujících nebo posádky přepravovaný letadlem dle dohody s provozovatelem. a) doba požadovaná k provedení hraniční kontroly týkající se osob a letadla a propuštění/celního řízení zboží byla minimální; b) použití správních a kontrolních požadavků způsobovalo minimum potíží; c) výměna příslušných informací mezi smluvními státy, provozovateli a letišti byla podporována a prováděna v co nejširším možném rozsahu; a d) bylo dosaženo optimální úrovně ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy v souladu se zákony. 1.3 Smluvní státy musí k propuštění/celnímu řízení zboží při hraničních kontrolách používat postupy řízení rizika. 1.4 Smluvní státy musí pro zvýšení efektivity a hospodárnosti svých letištních postupů zavést účelné informační technologie. B. Obecná ustanovení 1.1 Požadavky a Doporučené postupy se vztahují na všechny kategorie provozu letadel, vyjma případů, kdy se konkrétní ustanovení vztahuje pouze na jeden druh provozu. 1.5 Smluvní státy musí pro umožnění rychlého propuštění/celního řízení zavést postupy pro sběr a uložení předpříletových dat. 1.6 Ustanovení tohoto předpisu nesmí zabránit použití národní legislativy vztahující se k ochraně mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a ostatním nutným kontrolám. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 1-4

5 HLAVA 2 PŘEDPIS L 9 HLAVA 2 VSTUP A ODLET LETADLA A. Všeobecně 2.1 Smluvní státy musí přijmout příslušná opatření k odbavení letadla při příletu z nebo odletu do jiného smluvního státu a provádět je takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným zpožděním. 2.2 Při tvorbě postupů majících za cíl efektivní odbavení vstupujících nebo odlétajících letadel musí vzít smluvní státy v úvahu, v případě potřeby, opatření týkající se ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a kontroly narkotik. 2.3 Příslušné státní úřady smluvního státu by měly uzavírat Memoranda o porozumění s leteckými společnostmi poskytujícími mezinárodní letecké služby v tomto Státě a s provozovateli jeho mezinárodních letišť, stanovující základní principy vzájemné spolupráce při ochraně před obchodováním s narkotiky a psychotropními látkami. Memoranda by měla být uzavírána na základě vzorových dokumentů pro tyto účely vypracovaných Světovou celní organizací (World Customs Organization WCO). Obdobná Memoranda o porozumění by měly smluvní státy uzavírat mezi sebou. 2.4 V souladu s Mezinárodními zdravotnickými předpisy (International Health Regulations) Světové zdravotnické organizace (World Health Organization WHO) by smluvní státy neměly přerušovat letecké dopravní služby z důvodu ochrany veřejného zdraví. V případech, kdy se za výjimečných okolností taková možnost posuzuje, by smluvní státy měly tento případ ještě před rozhodnutím o přerušení letecké dopravy nejprve konzultovat se Světovou zdravotnickou organizací a zdravotnickými úřady Státu, ve kterém se choroba vyskytuje. B. Doklady požadavky a použití 2.5 Smluvní státy nesmí vyžadovat pro vstup a odlet letadla žádné jiné doklady než ty, které jsou uvedeny v této Hlavě. 2.6 Smluvní státy nesmí požadovat víza ani vybírat žádné další poplatky v souvislosti s jakýmikoliv doklady požadovanými pro vstup nebo odlet letadla. 2.7 Doklady pro vstup a odlet letadla by měly být přijatelné, pokud jsou vyplněny v arabském, anglickém, francouzském, ruském nebo španělském jazyce. Jakýkoliv smluvní stát může požadovat ústní nebo písemný překlad z výše uvedených jazyků do svého jazyka. 2.8 Vzhledem k technologickým možnostem smluvního státu jsou doklady pro vstup a odlet letadla přijatelné, jsou-li předloženy: a) v elektronické podobě, předané do informačního systému příslušných státních úřadů; b) v listinné podobě, vyhotovené nebo doručené elektronicky; nebo c) v listinné podobě, vyplněné ručně podle vzorů uvedených v tomto předpisu. 2.9 V případě, že příslušný doklad byl předložen provozovatelem letadla nebo jeho jménem v elektronické podobě a smluvní stát jej v této podobě přijal, pak smluvní stát nesmí požadovat předložení stejného dokladu v listinné podobě Smluvní stát, vyžadující všeobecnou deklaraci, musí omezit své požadavky pouze na ty informace, které jsou uvedeny v Doplňku 1. Informace musí být akceptovány jak v elektronické, tak v listinné podobě V případě, kdy smluvní stát vyžaduje předložení všeobecné deklarace pouze za účelem ověření, musí přijmout taková opatření, která zajistí, že požadavky na toto ověření mohou být uspokojeny dodatečným prohlášením na jedné straně seznamu nákladu vypsaným buď ručně nebo pomocí razítka s požadovaným textem. Takové ověření musí být podepsáno oprávněným zástupcem nebo velitelem letadla Smluvní státy standardně nesmí vyžadovat předložení seznamu cestujících. V těch případech, kdy je seznam cestujících požadován, musí být požadované údaje omezeny na údaje stanovené v Doplňku 2. Informace musí být akceptovány jak v elektronické, tak v listinné podobě V případech, kdy smluvní stát požaduje seznam nákladu v listinné podobě, je přijatelný buď jako: a) formulář uvedený v Doplňku 3, vyplněný podle pokynů; nebo b) formulář uvedený v Doplňku 3, částečně vyplněný s přiloženou kopií každého leteckého nákladního listu, náležejícímu k nákladu na palubě letadla Smluvní státy nesmí požadovat písemné prohlášení o zásobách zůstávajících na palubě letadla Ve věci zásob naložených nebo vyložených z letadla, nesmí objem požadovaných údajů v seznamu zásob překročit: a) údaje uvedené v záhlaví formuláře seznamu nákladu; b) počet kusů každého druhu zboží; a c) povahu každého druhu zboží Smluvní státy nesmí požadovat předložení seznamu doprovázených zapsaných a nesprávně zaslaných zavazadel naložených nebo vyložených z letadla Smluvní státy nesmí požadovat předložení jiného písemného prohlášení o poště než jsou formuláře uvedené v platných zákonech Světové poštovní unie (Universal Postal Union UPU). 2-1

6 PŘEDPIS L 9 HLAVA Smluvní státy nesmí požadovat, aby provozovatel letadla předložil v době vstupu a odletu letadla státním úřadům více než tři kopie jakéhokoliv výše uvedeného dokladu Pokud se neprovádí nástup/výstup cestujících nebo nakládání/vykládání nákladu, zásob nebo pošty, nesmí být vyžadován (vyžadovány) příslušný (příslušné) doklad (doklady), pokud je ve všeobecné deklaraci proveden náležitý zápis. C. Oprava dokladů 2.20 V případě, že jsou v jakémkoliv z výše uvedených dokladů nalezeny chyby, příslušné státní úřady musí poskytnout provozovateli letadla nebo oprávněnému zástupci příležitost k opravě takových chyb nebo případně provedou takovou opravu samy Provozovatel letadla nebo jeho oprávněný zástupce nesmí být pokutován, jestliže přesvědčí/ujistí dotčené státní úřady, že jakákoliv chyba, která byla nalezena v těchto dokladech, vznikla neúmyslně a nedošlo k ní z podvodných úmyslů nebo z hrubé nedbalosti. Považuje-li se za nezbytné zabránit opakování takové chyby, pokuta nesmí být větší, než je pro tento účel nezbytné. D. Dezinsekce letadla 2.22 Smluvní státy musí omezit pravidelné používání aerosolové dezinsekce paluby letadel a pilotních prostor v době přítomnosti cestujících a posádky na palubě, pokud nebudou body odletu nebo tranzitu letadla na území, které představuje podle příslušných úřadů ohrožení veřejného zdraví, zemědělství nebo životního prostředí Smluvní státy, které vyžadují dezinsekci letadel, musí pravidelně přezkoumávat své požadavky a případně je upravit na základě veškerých dostupných faktů týkajících se přenosu hmyzu na svá příslušná území prostřednictvím letadla Je-li dezinsekce vyžadována, musí smluvní stát schválit nebo uznat pouze takové metody, jak chemické nebo nechemické povahy, a/nebo insekticidy, které jsou doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a jsou smluvním státem považovány za účinné. Poznámka: Toto ustanovení nebrání zkoušení a ověřování dalších metod pro konečné schválení Světovou zdravotnickou organizací (WHO) Smluvní státy musí zajistit, aby provedení dezinsekce neohrožovalo zdraví cestujících a posádky a nesnižovalo jejich pohodlí Smluvní státy musí provozovali letadla na požádání poskytnout příslušné informace, v jazyku srozumitelném posádce i cestujícím, vysvětlující příslušné nařízení, důvod jeho zavedení a bezpečnost řádně provedené dezinsekce letadla Pokud byla dezinsekce provedena v souladu s postupy doporučenými Světovou zdravotnickou organizací (WHO), musí smluvní stát ve všeobecné deklaraci uvést příslušné osvědčení podle Doplňku 1, nebo v případě dezinsekce s následným účinkem Potvrzení o dezinsekci s následným účinkem, podle Doplňku Pokud byla dezinsekce řádně provedena na základě ustanovení 2.24 a osvědčení dle ustanovení 2.27 je předloženo nebo zpřístupněno státním úřadům země vstupu, úřady musí standardně takové potvrzení uznat a bezodkladně povolit výstup cestujících a posádky z letadla Smluvní státy musí zajistit, aby všechny insekticidy nebo jiné látky používané k dezinsekci neměly škodlivý účinek na konstrukci letadla nebo jeho provozní vybavení. Zápalné chemické sloučeniny nebo roztoky, které by pravděpodobně mohly poškodit konstrukci letadla např. korozí, nesmí být používány. E. Dezinfekce letadla 2.30 Smluvní státy musí určit druhy zvířat a produktů živočišného původu, při jejichž letecké přepravě je vyžadována dezinfekce letadla a vyloučit dezinfekci letadla, ve kterém jsou zvířata nebo živočišné produkty přepravovány ve schválených kontejnerech s oficiálním potvrzením zdravotnických úřadů. Pokud je dezinfekce letadla vyžadována, musí být přijata následující opatření: a) dezinfekce musí být omezena pouze na kontejner nebo část letadla, ve které byla zásilka přepravována; b) dezinfekce musí být provedena rychle; a c) nesmí být použity zápalné/hořlavé chemické směsi nebo roztoky, které mohou poškodit konstrukci letadla korozí nebo chemické sloučeniny nebezpečné pro zdraví cestujících. Poznámka: Pokud je dezinfekce požadována z veterinárních důvodů, mohou být použity pouze metody a dezinfekční prostředky doporučené International Office of Epizootics. F. Opatření týkající se mezinárodního všeobecného letectví a ostatních nepravidelných letů I. Všeobecně 2.31 Smluvní státy musí publikovat požadavky týkající se předběžných oznámení a žádostí o předběžné povolení letů všeobecného letectví a ostatních nepravidelných letů v přísluných leteckých informačních příručkách (AIP Aeronautical Information Publication) Smluvní státy, vyžadující předběžné oznámení o zamýšleném přistání letadla na svém území nebo žádost o předběžném povolení, musí určit jeden subjekt k příjmu a koordinaci odpovědí vlády na taková oznámení nebo žádosti Smluvní stát musí uveřejnit ve svém AIP poštovní adresu a, pokud je k dispozici, AFTN adresu, číslo telexu nebo telegrafní adresu, číslo faxu, adresu elektronické pošty, internetové stránky a telefonické spojení na subjekt uvedený v ust Subjekt uvedený v ust je odpovědný za předávání oznámení o zamýšlených příletech, odletech nebo tranzitu letadel zainteresovaným složkám hraniční kontroly, např. službám cizinecké a pohraniční policie nebo Státní veterinární správě. 2-2

7 HLAVA 2 PŘEDPIS L 9 II. Předběžné povolení III. Předběžné oznámení o příletu 2.35 Smluvní státy nesmí vyžadovat, aby žádost o předběžné povolení nebo oznámení bylo podáváno diplomatickou cestou, pokud se nejedná o let státních letadel Smluvní státy, které vyžadují po provozovatelích letadel podání žádostí o předběžné povolení: a) musí stanovit postupy, které zajistí bezodkladné vyřízení takových žádostí; b) musí stanovit platnost povolení na určité časové období nebo na počet letů všude, je-li to možné; a c) nesmí zavádět poplatky, náhrady nebo platby za vydání takového povolení V případě tranzitního letu bez mezipřistání nebo letu letadla s přistáním pro neobchodní účely nesmí smluvní stát požadovat předběžné oznámení o takovém letu dříve, než jak je požadováno službou řízení letového provozu a orgány hraniční kontroly. Poznámka: Toto ustanovení nebrání v přijetí příslušných opatření ke kontrole narkotik Smluvní státy musí akceptovat údaje uvedené v letovém plánu jako dostatečné pro předběžné oznámení o příletu, pokud jsou takové informace obdrženy nejméně dvě hodiny před příletem a přistání se uskuteční na předem určeném mezinárodním letišti. IV. Odbavení a dočasné stání letadla f) jméno, adresu a druh podnikání nájemce, pokud nějaký je Smluvní státy by měly uveřejnit v příslušných leteckých informačních příručkách minimální lhůtu před letem pro podání žádosti pro předběžné povolení podle ust. 2.37, která umožní zpracování žádosti V případě tranzitního letu bez mezipřistání nebo letu letadla s přistáním pro neobchodní účely, nesmí smluvní stát, který z důvodu bezpečnosti letu vyžaduje předběžné povolení, vyžadovat jiné informace než ty, které jsou obsaženy v letovém plánu v době podání žádosti o předběžné povolení. Poznámka: Specifikace letového plánu je obsažena v Předpisu L 2 Pravidla létání Smluvní státy, které požadují předběžné povolení pro lety uvedené v ust. 2.38, nesmí vyžadovat podání žádosti dříve než tři pracovní dny před zamýšleným letem V případě letadla provozovaného pro 2.42 Na mezinárodních letištích s provozem přepravu cestujících, nákladu nebo pošty za náhradu mezinárodního všeobecného letectví by měly smluvní nebo úplatu, by smluvní státy neměly vyžadovat pro státy zajistit pro tento provoz odpovídající úroveň podání žádosti o předběžné povolení jiné než hraniční kontroly a celních služeb. Smluvní státy, ve následující informace: spolupráci s provozovateli letadel a provozovateli a) jméno provozovatele; letišť, by si měly stanovit jako cíl časovou lhůtu 60 b) typ letadla a rejstříkové značky; minut pro uskutečnění všech požadovaných c) datum a čas příletu do a odletu z požadovaného příletových/odletových formalit včetně opatření letiště; týkajících se ochrany mezinárodního civilního letectví d) místo nebo místa nástupu nebo výstupu před protiprávními činy pro letadla vyžadující v zahraničí, a to buď cestujících a/nebo nákladu; standardní postupy pro odbavení, počínaje časem, kdy člen posádky ohlásí letadlo k zahájení odbavení. e) účel letu a počet cestujících a/nebo druh a množství nákladu; a Poznámka: Požadované příletové/odletové formality ukončené během 60 minut by měly zahrnovat opatření týkající se ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a, kde je to možné, výběr letištních poplatků a ostatních poplatků, a opatření hraniční kontroly Na mezinárodních letištích s řídkým provozem mezinárodního všeobecného letectví by měla být smluvním státem oprávněna jedna státní organizace provádět odbavení letadel a jejich nákladu v zastoupení všech hraničních kontrolních agentur Letadlu, které není provozováno v pravidelné mezinárodní letecké dopravě, a které provádí let do nebo přes jakékoliv určené mezinárodní letiště smluvního státu a má povolen dočasný bezplatný vstup na území smluvního státu v souladu s článkem 24 Úmluvy, musí být dovoleno zůstat na území tohoto státu po dobu stanovenou tímto Státem bez požadavku na uhrazení celního dluhu. 2-3

8 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

9 HLAVA 3 PŘEDPIS L 9 HLAVA 3 VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL A. Všeobecně 3.1 V zájmu usnadnění a urychlení odbavení osob vstupujících nebo odlétajících prostřednictvím letecké dopravy musí smluvní státy přijmout předpisy pro kontrolu v letecké dopravě a musí je provádět takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným zpožděním. 3.2 Při tvorbě postupů majících za cíl efektivní provádění kontrol cestujících a posádky musí vzít smluvní státy v úvahu, v případě potřeby, uplatnění opatření týkající se ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy, celistvosti hranic, kontroly narkotik a opatření imigrační kontroly. 3.3 Smluvní státy, které v cestovních dokladech používají pro zobrazení osobních dat včetně biometrických údajů čipy integrovaného obvodu (Integrated Circuit Chip IC Chip) nebo jinou volitelnou technologii strojového čtení, musí zajistit, aby zakódovaná data mohla být na vyžádání držitele dokladu odkryta. 3.4 Smluvní stát nesmí prodlužovat platnost cestovních dokladů s možností strojového čtení. Poznámka 1: Specifikace pro strojově čitelné cestovní doklady (Doc 9303) nepovoluje změnu data ukončení platnosti ani jiných údajů v proužku pro strojové čtení. Poznámka 2: Státy, jejichž národní legislativa nebo předpisy povolují prodloužení platnosti, by měly v dohledné době provést změnu příslušného textu. B. Požadované cestovní doklady 3.5 Smluvní státy nesmí pro vstup do a odlet z území státu požadovat od cizinců jiné doklady než ty, které jsou vyžadované právními předpisy. 3.6 Smluvní státy nesmí od cizinců, kteří jsou právoplatnými držiteli platných pasů uznaných přijímacím státem a, v případě potřeby, platných víz, požadovat při jejich cestování leteckou dopravou předložení jakýchkoliv jiných osobních dokladů k ověření totožnosti. Poznámka: Záměrem tohoto výše uvedeného opatření není zabránit smluvním státům uznávat jiné oficiální průkazy totožnosti určené pro cestovní účely jako národní identifikační karty, námořní identifikační doklady, povolení k pobytu cizích státních příslušníků a prozatímní náhradní cestovní identifikační doklady. C. Zabezpečení cestovních dokladů 3.7 Smluvní státy musí pravidelně obnovovat bezpečnostní prvky nových verzí cestovních dokladů tak, aby byly chráněny proti zneužití a aby byly snáze rozpoznány případy, kdy byly takové doklady nezákonně měněny, kopírovány nebo vydány. 3.8 Smluvní státy musí zavést dohled v procesu vyhotovování a vydávání cestovních dokladů, aby zabránily krádeži jejich zásob a zneužití nově vydaných cestovních dokladů. 3.9 Smluvní státy by měly vkládat biometrická data do strojově čitelných cestovních pasů, víz a jiných oficiálních cestovních dokladů pomocí jedné nebo více volitelných technologií pro ukládání dat jako doplněk k proužku pro strojové čtení, jak je specifikováno v dokumentu ICAO Doc 9303, Machine Readable Travel Documents. Požadovaná data ukládaná na čip integrovaného obvodu jsou stejná jako data vytištěná na stránce s identifikačními údaji, t.j. data obsažená v proužku pro strojové čtení plus digitalizované fotografické vyobrazení. Otisk(y) prstů a/nebo scan duhovky oka jsou volitelné biometrické údaje pro ty smluvní státy, které si přejí v cestovním pasu doplnit zobrazení obličeje dalšími biometrickými údaji. Smluvní státy, které uvádí biometrická data do proužku pro strojové čtení strojově čitelného cestovního pasu, musí ukládat data v bezkontaktním čipu integrovaného obvodu ve shodě s ISO/IEC a programovat podle struktury logických dat, jak je specifikováno dle ICAO Smluvní státy (a) vydávající nebo chystající se vydávat elektronické pasy; a/nebo (b) provádějící při pohraničních kontrolách automatické kontroly elektronických pasů by měly sdílet adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO PKD). D. Cestovní doklady 3.10 Smluvní státy musí zahájit vydávání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji v souladu se specifikacemi uvedenými v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 1 nejpozději 1. dubna Poznámka: Toto ustanovení nebrání vydávání pasů bez strojově čitelných údajů nebo cestovních dokladů omezené platnosti v naléhavých případech Smluvní státy musí zajistit, aby doba platnosti pasů vydaných po 24. listopadu 2005, které nejsou strojově čitelné, byla ukončena před 24. listopadem Pokud jsou vydávané identifikační doklady a víza uznávány pro cestovní účely, měly by je smluvní státy vydávat ve strojově čitelné formě, jak je specifikováno v dokumentu ICAO Doc 9303, Machine Readable Travel Documents Pokud nejsou vydávané cestovní pasy strojově čitelné, musí smluvní státy zajistit, aby osobní identifikační údaje, údaje o vydání dokladu a formát stránky s údaji byly v souladu se specifikacemi pro vizuální část obsaženou v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 1, Machine Readable Passports. Oblast proužku pro strojové čtení musí být vyplněna slovy jako tento pas není strojově čitelný ( this passport is 3-1

10 PŘEDPIS L 9 HLAVA 3 not machine readable ) nebo jinak označen proti podvodnému vložení strojově čitelných znaků Smluvní státy by měly zřídit veřejně přístupná zařízení pro podání žádostí o vydání pasu a/nebo pro vydání pasů Smluvní státy musí zavést transparentní postupy pro podání žádosti o vydání, obnovu a výměnu pasů a na vyžádání případných žadatelů zpřístupnit informace s příslušnými požadavky Pokud je vydání nebo obnova pasu zpoplatněna, pak by částka takového poplatku neměla překročit náklady na tuto operaci Smluvní státy musí vydat každé osobě, bez ohledu na věk, samostatný pas U pasů vydávaných za účelem turistiky nebo obchodních cest by měly smluvní státy stanovit dobu platnosti pasu obvykle na dobu nejméně pěti let, na neomezený počet cest a pro cestování do všech států a teritorií. Poznámka 1: Vzhledem k omezené trvanlivosti dokladu a změně vzhledu držitele pasu v průběhu času se nedoporučuje doba platnosti delší než deset let. Poznámka 2: Nouzové, diplomatické, služební a jiné pasy pro speciální účely mohou mít kratší dobu platnosti. E. Výstupní víza 3.17 Smluvní státy nesmí požadovat výstupní víza od svých občanů cestujících do zahraničí ani od cizinců na konci jejich pobytu Smluvní státy by neměly požadovat výstupní víza od cizích státních příslušníků trvale žijících na území smluvního státu a cestujících do zahraničí. F. Vstupní víza pro vícenásobný vstup 3.19 Smluvní státy by měly odstranit nebo zrušit požadavek na vstupní víza pro občany maximálního možného počtu Států ucházejících se o vstup jako cizinci Smluvní státy nesmí požadovat od svých občanů víza pro vícenásobný vstup Smluvní státy by neměly vyžadovat víza pro vícenásobný vstup od cizích státních příslušníků, trvale žijících na území smluvního státu, kteří mají legální povolení k trvalému pobytu Smluvní státy musí zavést jednoduché a transparentní postupy pro podání žádostí o vydání vstupních víz pro případné cizince a musí zajistit, aby žádosti o taková víza byly vyřizovány v co nejkratší době po přijetí žádosti Postupy pro vydávání víz by neměly standardně po žadateli vyžadovat osobní přítomnost ve vydávajícím úřadu Smluvní státy musí zajistit, aby platnost vstupních víz standardně vydávaných případným cizincům byla nejméně šest měsíců od data vydání bez ohledu na počet vstupů a s možností omezení doby každého pobytu Pokud vydávaná víza nejsou strojově čitelná, měly by smluvní státy zajistit, aby osobní údaje a údaje o vydání takových dokladů byly v souladu se specifikacemi pro vizuální část strojově čitelných víz tak, jak je uvedeno v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 2 Machine Readable Visas. G. Karty vstupu/výstupu 3.26 Smluvní státy by neměly požadovat ani od cizinců cestujících letecky ani zprostředkovaně od provozovatelů letadel písemné doplňkové identifikační informace k informacím uvedeným v jejich dokladech. V případě, že je takový soubor informací o totožnosti požadován, by měly smluvní státy vyvinout elektronický systém, který tyto informace získá ze strojově čitelných cestovních dokladů nebo z jiných zdrojů Smluvní stát, který od přilétajících nebo odlétajících cizinců vyžaduje písemný záznam osobních údajů, musí omezit své požadavky na informace uvedené v Doplňku 5 Karta vstupu/výstupu (Embarkation/Disembarkation Card) Pokud smluvní státy požadují karty vstupu/výstupu, musí uznat její vyplnění cizinci a nesmí požadovat její vyplnění nebo kontrolu po provozovateli letadla Smluvní státy, které vyžadují předložení vstupních/výstupních karet, musí tyto karty poskytnout provozovateli letecké společnosti nebo jeho cestovní kanceláři bezúplatně za účelem distribuce odlétajícím cestujícím před nástupem do letadla nebo přilétajícím cestujícím během letu. H. Potvrzení o očkování 3.30 V případech, kdy je vyžadováno prokázání ochrany před chorobami vyžadujícími karanténu, musí smluvní státy uznat mezinárodní osvědčení o očkování nebo přeočkování ve formě vydané Světovou zdravotnickou organizací (WHO) podle Mezinárodních zdravotnických předpisů. I. Kontrola cestovních dokladů 3.31 Smluvní státy musí napomáhat provozovatelům letadel ve vyhodnocování cestovních dokladů předkládaných cestujícími za účelem odrazení od podvodů a zneužití Smluvní státy by měly vzít v úvahu přijetí společných opatření s ostatními smluvními státy týkající se povolení umístění styčných úředníků na letištích za účelem zajistit pomoc provozovatelům letadel s určením platnosti a věrohodnosti cestovních dokladů nastupujících osob Provozovatelé letadel musí přijmout v místě nástupu nutná opatření, která zajistí, že jsou cestující vybaveni pro kontrolní účely doklady předepsanými Státy tranzitu a cíle cesty, jak je předepsáno v této Hlavě. 3-2

11 HLAVA 3 PŘEDPIS L 9 J. Postupy při odletu 3.34 Smluvní státy nesmí od cizinců požadovat potvrzení o zaplacení daně z příjmu Smluvní státy nesmí činit provozovatele letadel odpovědnými za případné nezaplacení daně z příjmu jakýmkoliv cestujícím Smluvní státy by si měly ve spolupráci s provozovateli letadel a vedením letiště stanovit za cíl časové období 60 minut pro uskutečnění všech požadovaných výstupních formalit všech cestujících, vyžadujících standardní postupy odbavení, počínaje momentem, kdy se cestující sám dostaví k prvnímu odbavovacímu bodu na letišti (t.j. odbavovací přepážka letecké společnosti (check-in), stanoviště pro provádění kontrol z hlediska ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy nebo jiné požadované kontrolní stanoviště dle podmínek každého jednotlivého letiště). Poznámka: Požadované výstupní formality, které by měly být během těchto 60 minut dokončeny, by měly zahrnovat odbavení leteckou společností (checkin), opatření vztahující se k ochraně mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a, kde je to použitelné, výběr letištních a jiných poplatků a opatření hraniční kontroly, t.j. pasová, karanténní a celní kontrola Smluvní státy, které požadují kontrolu cestovních dokladů odlétajících cestujících státními úřady, by ve spolupráci s vedením letiště měly pro urychlení takové kontroly používat vhodnou technologii a zprovoznit vícekanálový kontrolní systém nebo jiným způsobem zajistit rozdělení cestujících Smluvní státy nesmí standardně vyžadovat předložení zavazadel cestujících odlétajících ze svého území za účelem hraniční kontroly. K. Postupy a odpovědnosti při vstupu 3.39 Smluvní státy by si měly ve spolupráci s provozovateli letadel a provozovateli letišť stanovit za cíl zajistit odbavení všech cestujících vyžadujících standardní postupy odbavení během 45 minut od výstupu z letadla, vyžadující ne více než normální postupy odbavení, bez ohledu na velikost letadla a čas pravidelného příletu V zájmu urychlení kontrol musí smluvní státy ve spolupráci s provozovateli letišť používat vhodnou technologii a zprovoznit vícekanálový systém imigrační kontroly, nebo jiným způsobem zajistit rozdělení cestujících na mezinárodních letištích, kde objem pohybu cestujících taková opatření vyžaduje Vyjma zvláštních případů nesmí smluvní státy vybírat od cestujících nebo posádky cestovní doklady nebo jiné doklady totožnosti před jejich příchodem ke stanovištím hraniční kontroly Příslušné státní úřady musí urychleně přijmout cestující a posádku k hraniční kontrole, aby jim mohl být povolen vstup do Státu. Poznámka: Cestující nebo člen posádky, který usiluje o vstup do příslušné země, je přijat ke kontrole, když se poprvé po výstupu z letadla dostaví k příletovému kontrolnímu stanovišti, kde policista rozhodne, zda mu bude do země povolen vstup či nikoliv. To nezahrnuje kontrolu cestovních dokladů, která může být provedena ihned po výstupu z letadla Provozovatel letadla musí být odpovědný za dozor a péči o vystupující cestující a členy posádky od doby, kdy opustí letadlo do doby, kdy budou přijati k podstoupení kontrole, jak je uvedeno v ust Po takovémto přijetí by příslušné státní úřady měly nést odpovědnost za dozor a péči o cestující a členy posádek, dokud jim není povolen vstup nebo nejsou shledáni nežádoucími Odpovědnost provozovatele letadla za dozor a péči o cestující a členy posádek musí končit v okamžiku, kdy je takové osobě povolen vstup do Státu Státní úřady každého smluvního státu musí zadržet pozměněné, zfalšované nebo padělané cestovní doklady. Rovněž musí zadržet cestovní doklady osoby vydávající se za právoplatného držitele cestovního dokladu. Takové doklady musí být okamžitě vyňaty z oběhu a vráceny příslušným úřadům Státu uvedeného jako vydavatele dokladu nebo stálému diplomatickému zastoupení takového Státu Kde je to možné, měly by smluvní státy za účelem urychlení odbavení zavést systém předběžného získávání informací o cestujících (Advance Passenger Information System API system), obsahující soubor určitých údajů z pasu nebo víza před odletem, přenos těchto údajů elektronickými prostředky příslušným státním úřadům a analýzu takových údajů pro účely řízení rizika před příletem. Pro zkrácení doby odbavení na přepážce by mělo být používáno čtecí zařízení pro čtení informací ze strojově čitelných cestovních dokladů Při stanovování identifikačních informací cestujících, které mají být přenášeny, musí smluvní stát požadovat pouze takové údaje nebo jejich části, které jsou k dispozici ve strojově čitelných cestovních dokladech, a které jsou v souladu se specifikacemi uvedenými v dokumentu ICAO Doc 9303, Machine Readable Travel Documents. Všechny požadované informace musí splňovat podmínky pro zprávy UN/EDIFAC PAXLST uvedené v pokynech WCO/IATA/ICAO API Pokud smluvní státy usilují o zavedení národního programu předběžného získávání informací o cestujících (API) a nejsou schopny plně vyhovět ust co se týče požadavků na údaje nebo jejich části, musí zajistit, aby v požadavku národního programu byly zahrnuty pouze ty údaje, které byly stanoveny pro začlenění do zpráv UN/EDIFACT PAXLST, nebo se smluvní státy musí řídit procesem DMR (Data Maintenance Request) Světové celní organizace (WCO) pro každou odchylku od standardu Pokud smluvní státy při zavádění nového programu předběžného získávání informací o cestujících (API) nejsou schopny přijmout údaje cestujících přenesené v souladu se specifikacemi UN/EDIFACT PAXLST použitím standardní metody přenosu, jak je stanoveno v ust , pak by měly vzít v úvahu provozní dopady a finanční náklady uživatelů způsobené úpravou zprávy UN/EDIFACT 3-3

12 PŘEDPIS L 9 HLAVA 3 PAXLST a jejího obsahu na požadovaný alternativní formát Smluvní státy by měly usilovat o minimalizaci počtu přenosů údajů API pro konkrétní let Pokud smluvní stát vyžaduje vzájemnou výměnu API údajů, pak musí v souvislosti s usnadněním procesu pro cestující usilovat v co největší možné míře o omezení provozní a administrativní zátěže pro provozovatele letadel V případě jakýchkoliv chyb způsobených výpadkem systému, který může mít za následek, že data nebyla státním úřadům přenesena v souladu s API systémem nebo byla poškozena, by smluvní státy neměly ukládat provozovatelům letadel žádné pokuty ani penále Smluvní státy, vyžadující přenos dat o cestujících elektronickou formou prostřednictvím systému předběžného získávání informací o cestujících (Advance Passenger Information System), už nesmí vyžadovat seznam cestujících v listinné podobě Smluvní státy, vyžadující přístup k záznamům o knihování cestujících (Passenger Name Record PNR), by měly své požadavky na data a manipulaci s takovými daty podřídit pokynům vytvořeným ICAO Vyjma zvláštních okolností musí smluvní státy přijmout opatření, podle kterých budou identifikační doklady cizinců kontrolovány při vstupu a odletu pouze jedenkrát Smluvní státy nesmí vyžadovat od cestujících a posádky písemné prohlášení o zavazadlech, pokud nevezou zboží podléhají celnímu řízení nebo jimi není přepravováno zakázané zboží Smluvní státy musí přijmout dvoukanálový systém nebo jiný výběrový postup pro celní a karanténní prohlídku, založený na řízení rizika, přiměřený podmínkám a objemu provozu na daném letišti. Poznámka: Zjednodušené celní prohlídky založené na dvoukanálovém systému jsou uvedeny v Doplňku 6, Doporučení Rady celní spolupráce (nyní Světová celní organizace World Customs Organization WCO) Ve výjimečných případech, kdy cizinec z důvodu vyšší moci nevlastní před příletem požadovaná vstupní víza, mohou smluvní státy povolit dočasný vstup V případech, kdy je doba platnosti cestovního pasu cizince kratší než doba platnosti víza, by měl Stát, který vízum vydal, vízum dále uznávat až do konce doby jeho platnosti, pokud je předloženo společně s novým pasem cizince Smluvní státy vydávající víza na omezený počet vstupů musí vhodným způsobem, jasně a neurážlivě označit každý případ použití víza, aby mohli jeho držitel, jakýkoliv letecký provozovatel nebo státní úřady rychle a bez použití jakýchkoliv speciálních prostředků zjistit jeho platnost Po každém předložení pasů nebo jiných oficiálních cestovních dokladů cestujícími a posádkou musí příslušný státní úředník, vyjma speciálních jednotlivých případů, okamžitě po kontrole tyto doklady vrátit zpět Zdravotní prohlídka přilétávajících osob by měla být standardně omezena na osoby přilétající z oblasti postižené nákazou a procházející inkubačním obdobím příslušné choroby tak, jak je uvedeno v Mezinárodních zdravotnických předpisech (International Health Regulations) Smluvní státy by měly přijmout taková opatření, pomocí kterých cestující a jeho zavazadla přilétávající mezinárodním letem se dvěma nebo více mezipřistáními na mezinárodních letištích uvnitř území jednoho Státu, nebude žádán podrobit se formalitám hraniční kontroly na více než jednom letišti příslušného Státu. L. Tranzitní postupy a požadavky 3.58 Kde to letištní vybavení dovoluje, musí smluvní stát zajistit pomocí přímých tranzitních oblastí taková opatření nebo jiným způsobem zajistit, aby posádka, cestující a jejich zavazadla přilétající z jiného Státu a pokračující ve své cestě do třetího Státu tím samým letem nebo jiným letem z toho samého letiště v ten samý den, mohla zůstat dočasně uvnitř letiště příletu bez podrobení se vstupním formalitám hraniční kontroly Státu tranzitu Počet Států, po jejichž občanech, kteří přilétají mezinárodním letem a pokračují ve své cestě do třetího Státu tím samým letem nebo jiným letem z toho samého letiště v ten samý den, jsou požadována při přímém tranzitu víza, musí být co nejmenší Smluvní státy musí přijmout opatření, jenž přilétávajícím tranzitním cestujícím, kteří neočekávaně musí zůstat přes noc z důvodu zrušení letu nebo zpoždění, umožní získat povolení opustit letiště z důvodu ubytování. M. Nakládání se zavazadly oddělenými od svého majitele 3.61 Smluvní státy musí povolit provozovatelům letadel přesunout nesprávně zaslané zavazadlo do místa jeho vlastníka a nesmí na nich vyžadovat odpovědnost za penále, pokuty, dovozní cla a daně na základě toho, že zavazadlo bylo nesprávně zasláno Smluvní státy musí povolit přímé přeložení nesprávně zaslaného zavazadla mezi mezinárodními lety na tom samém letišti bez prohlídky, vyjma kontroly z hlediska ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy nebo jiných nezbytných kontrol. V případech, kdy přímé přeložení nemůže být provedeno, musí smluvní státy vydat opatření pro převzetí takového zavazadla do dočasné úschovy pod bezpečným dohledem na vhodném místě Smluvní státy musí povolit provozovatelům letadel předložit v zastoupení jejich vlastníků neidentifikovaná, nevyžádaná nebo nesprávně zaslaná zavazadla k odbavení v příslušném místě určení a doručit taková zavazadla jejich vlastníkům. 3-4

13 HLAVA 3 PŘEDPIS L Smluvní státy musí urychlit odbavení neidentifikovaných, nevyžádaných nebo nesprávně zaslaných zavazadel a jejich vrácení provozovateli letadla pro další nakládání s nimi. Za podmínek stanovených státními úřady může být povoleno provozovatelům letadel takové zavazadlo za účelem zjištění majitele otevřít Osvědčení člena posádky musí být vydáno pouze po prověření osobních údajů příslušným státním úřadem. Navíc pro vydávání CMC musí být zavedeny přiměřené postupy kontroly, jako jsou ověření zaměstnaneckého poměru žadatele před vydáním dokladu, kontrola skladových zásob čistých karet a požadavky na zodpovědnost vydávajícího personálu Provozovatel letadla musí být osvobozen od povinnosti zabezpečit doposud státním úřadem neodbavené zavazadlo a od odpovědnosti za dovozní cla a daně uvalitelné na takové zavadlo, pokud bylo zpoplatněno celní správou a je pod její přímou kontrolou. N. Identifikace a vstup posádky a ostatního personálu provozovatele letadla 3.66 Smluvní státy musí zavést ve spolupráci s provozovateli letadel a provozovateli letišť opatření k urychlení kontroly členů posádek a jejich zavazadel, jak je požadováno při odletu a při příletu Smluvní státy musí přijmout CMC vydané v souladu s požadavky standardu 3.68 a umožnit tak bezvízový vstup členů posádky, pokud přilétají služebně mezinárodním letem a požadují dočasný vstup na dobu povolenou státem vstupu Smluvní státy by měly upustit od vízových požadavků pro členy posádek, pokud přilétají služebně mezinárodním letem a požadují dočasný vstup na dobu povolenou státem vstupu Smluvní státy by měly upustit od vízových požadavků pro přilétávající členy posádek předkládajících CMC, pokud přilétají s jiným provozovatelem letadla nebo přijíždí jiným druhem dopravy a požadují dočasný vstup na dobu povolenou státem vstupu, aby mohli nastoupit do služby při příštím přiděleném letu Smluvní státy musí usnadnit a urychlit provozovatelům letadel se sídlem na jejich území proces získávání Osvědčení člena posádky (Crew Member Certificates CMCs) pro členy svých posádek Smluvní státy musí přijmout opatření Poznámka: CMC bylo vyvinuto jako karta používaná pro identifikační účely členů posádek s tím, že průkazy způsobilosti budou nadále sloužit jejich hlavnímu účelu, a to potvrzovat profesionální kvalifikace členů letových posádek. umožňující bez prodlení dočasný vstup na své území technickému personálu zahraničních leteckých společností provozujících lety na nebo přes jejich území s cílem zajištění letové způsobilosti letadla, které z technických důvodů nemůže pokračovat v letu. V těch případech, kdy Stát požaduje garance za vstup a/nebo výstup těchto osob z tohoto Státu, musí být toto řešeno takovým způsobem, aby se nezdržoval okamžitý vstup takového personálu Pokud smluvní státy vydávají Osvědčení člena posádky, pak toto musí být vydáno pouze ve formě strojově čitelných karet v souladu se specifikacemi uvedenými v dokumentu ICAO Doc 9303, Part 3. O. Inspektoři letového provozu Smluvní státy by měly zavést vhodné postupy, které umožní jakémukoliv členu posádky vybaveného Osvědčením člena posádky (CMC) prověřit a posoudit platnost uvedených údajů a v případě potřeby provést opravu, pro člena posádky bezplatně Vydávají-li provozovatelé letadel průkazy totožnosti členů posádek, měly by smluvní státy požadovat výrobu takových identifikačních dokladů podle vzoru uvedeném v Doplňku 7, t.j. vzhledově stejném jako vizuální část strojově čitelného Osvědčení člena posádky, který potvrzuje strojové ověření totožnosti a ověření dokladu z hlediska ochrany před protiprávními činy Smluvní státy by měly zajistit, aby byl záznam každého vydaného Osvědčení člena posádky a ostatních oficiálních identifikačních dokladů vydaných, pozastavených nebo odebraných uložen v elektronické databázi zajištěné proti zásahu a neoprávněnému přístupu. Veškeré informace uložené v elektronické databázi a Osvědčení člena posádky (CMC) by měly být omezeny na informace, které jsou nezbytné pro účely ověření totožnosti člena posádky Smluvní státy by měly zajistit, aby bylo s inspektory letového provozu jiného smluvního státu, kteří jsou ve výkonu služby, zacházeno při vyřizování výstupních a vstupních formalit stejným způsobem jako se členy posádek Smluvní státy by měly zajistit, aby inspektoři letového provozu byli vybaveni identifikačním dokladem podle vzoru uvedeném v Doplňku Inspektoři letového provozu by měli mít u sebe identifikační doklad specifikovaný v ust. 3.74, kopii cestovního plánu inspektora schváleného státem v jehož jsou službách, a platný cestovní pas Smluvní státy by měly rozšířit výsady dočasného vstupu tak, jak jsou popsány v ust pro členy posádek, i na inspektory letového provozu jiných smluvních států, pokud budou vybaveni doklady uvedenými v ust (t.j. identifikační doklad, cestovní plán a platný cestovní pas) a odletí po obvyklé době stanovené pro odpočinek. 3-5

14 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO

15 HLAVA 4 PŘEDPIS L 9 HLAVA 4 VSTUP A ODLET NÁKLADU A OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ A. Všeobecně 4.1 Smluvní státy musí za účelem zjednodušení a urychlení celního řízení a propuštění zboží přepravovaného letecky přijmout opatření a postupy vztahující se na letecký nákladní provoz a musí je provádět takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečným zpožděním. 4.2 Smluvní státy by měly na náklad přepravovaný jak letecky, tak pozemní dopravou dle leteckého nákladního listu, aplikovat stejná opatření a postupy jako na náklad přepravovaný pouze letecky. 4.3 Zavedení nových nebo změny stávajících opatření a postupů týkajících se celního řízení a propuštění zboží přepravovaného letecky musí smluvní státy z důvodu splnění podmínek ust. 4.1 konzultovat s provozovateli letadel a dalšími dotčenými subjekty. 4.4 Pokud by mohl charakter zásilky vzbudit pozornost různých státních úřadů např. celní, veterinární nebo hygienické správy, musí smluvní státy udělit pravomoci k jejímu propuštění/celnímu řízení celní správě nebo některé z ostatních správ, nebo, pokud je to neproveditelné, podniknout všechny nezbytné kroky k zajištění, aby propuštění bylo koordinováno, a pokud je to možné, prováděno současně a s minimálním zpožděním. 4.5 Smluvní státy nesmí standardně požadovat fyzické prohlídky dováženého nebo vyváženého zboží, ale musí pomocí metod řízení rizika určit, které zboží musí být podrobeno prohlídce a v jakém rozsahu. 4.6 Je-li to proveditelné, musí být z důvodu zvyšování efektivity používány moderní postupy skenování a prohlídek usnadňující fyzické prohlídky dováženého nebo vyváženého zboží. 4.7 Smluvní státy by měly spolu s mezinárodními letišti zřizovat, rozvíjet a provozovat nebo povolit dalším subjektům rozvíjet a provozovat svobodná celní pásma a/nebo celní sklady a měly by vydávat podrobné pokyny pro jednotlivé druhy činností, které mohou nebo nemohou být v těchto místech vykonávány. 4.8 Ve všech případech, kdy zařízení svobodného celního pásma a/nebo celní sklady nejsou v rámci mezinárodního letiště k dispozici, ale byly zřízeny v nejbližším okolí, musí smluvní státy přijmout opatření, aby letecká doprava mohla využívat těchto zařízení stejným způsobem jako ostatní druhy dopravy. B. Informace požadované státními úřady 4.9 Smluvní státy musí omezit své požadavky pouze na ty údaje, které jsou státními úřady považovány za nebytné k propuštění nebo celnímu řízení dovezeného zboží nebo zboží určeného pro vývoz Smluvní státy musí zajistit shromáždění statistických údajů v takovém čase a za takových podmínek, aby při propouštění dovezeného zboží nebo zboží určeného pro vývoz nedocházelo ke zpoždění Vzhledem k technologickým možnostem smluvního státu musí být dokumenty pro dovoz nebo vývoz zboží, včetně seznamu zboží a/nebo leteckých nákladních listů, pokud jsou předloženy v elektronické formě a zaslané informačnímu systému státních úřadů, v elektronické formě také přijaty Za tvorbu a předložení seznamu zboží a nákladového(-vých) listu(-ů) musí být odpovědný provozovatel letadla nebo jeho oprávněný zástupce. Za tvorbu a předložení ostatních dokumentů požadovaných k proclení zboží musí být odpovědný deklarant V případě, že smluvní stát požaduje předložení dokumentů, jako je např.: obchodní faktura, různá prohlášení, dovozní povolení apod., nesmí činit provozovatele letadla, pokud není deklarantem nebo nejedná v jeho zastoupení, povinným ani odpovědným za zajištění, že tyto požadavky na dokumentaci jsou plněny, nesmí ho ani pokutovat nebo penalizovat za nepřesnosti nebo opomenutí údajů uvedených v těchto dokumentech V případě, že jsou dokumenty dováženého nebo vyváženého zboží předloženy v písemné formě, musí prohlášení o zboží odpovídat vzoru obchodních dokumentů OSN a seznam zboží vzoru dle Doplňku 3. V případě, že jsou tyto dokumenty předloženy v elektronické formě, musí odpovídat mezinárodním standardům pro výměnu elektronických informací Smluvní státy musí za účelem usnadnění mezinárodní výměny elektronických dat podporovat všechny dotčené subjekty, jak státní, tak soukromé, k zavedení kompatibilních systémů a používání příslušných mezinárodně uznávaných standardů a protokolů Elektronické informační systémy používané k propuštění a celnímu řízení zboží by měly pokrývat přeložení tohoto zboží mezi leteckou přepravou a dalšími způsoby přepravy Smluvní státy, které požadují další dokumenty, jako např. povolení nebo osvědčení k dováženému nebo vyváženému zboží, musí své požadavky zveřejnit a vypracovat vhodné postupy pro podání žádosti o vydání a obnovu platnosti těchto dokumentů Smluvní státy by měly v největší možné míře odstranit veškeré požadavky na ručně vyhotovované 4-1

16 PŘEDPIS L 9 HLAVA 4 další dokumenty a měly by zavést postupy umožňující vyhotovení těchto dokumentů elektronicky Smluvní státy nesmí v souvislosti s dokumenty vyžadovanými pro propuštění nebo celní řízení zboží vyžadovat konzulární formality nebo konzulární výlohy nebo poplatky. C. Propuštění a celní řízení vyváženého nákladu 4.20 Smluvní státy, které požadují dokumenty k celnímu řízení pro vývoz, musí omezit své požadavky na zjednodušené prohlášení o vývozu Smluvní státy musí zajistit, aby byl vyvážený náklad propuštěn nejpozději v čase odletu letadla Smluvní státy musí umožnit celní řízení zboží určeného pro vývoz v kterémkoliv celním úřadě, který je pro tento účel zřízen. Přeprava zboží z úřadu na letiště, odkud má být zboží vyvezeno, musí být prováděna dle postupů stanovených zákony a nařízeními příslušného smluvního státu. Tyto postupy musí být pokud možno co nejjednodušší Smluvní státy nesmí vyžadovat vedení záznamů o příletu vyváženého zboží jako samozřejmost Pokud státní úřady smluvního státu požadují prohlídku zboží, které již bylo naloženo do odlétajícího letadla, měl by mít provozovatel letadla nebo, je-li to vhodné, jeho oprávněný zástupce možnost složit kauci celní správě pro vrácení tohoto zboží spíše než zdržet odlet letadla. D. Propuštění a celní řízení dováženého nákladu 4.25 Při plánování prohlídek musí dostat přednost prohlídka živých zvířat a zboží podléhající rychlé zkáze a dalšího zboží, které je se souhlasem státních úřadů naléhavě potřebné Zásilky deklarované jako osobní majetek a přepravované jako nedoprovázené zavazadlo musí být odbaveny dle zjednodušených postupů celního řízení Smluvní státy musí zajistit propuštění nebo celní řízení zboží dle zjednodušených postupů celního řízení v případě, že: a) je zboží oceněno na méně než je maximální hodnota, od které se vybírají dovozní cla daně; nebo b) dovozní cla a daně za zboží jsou menší než částka, kterou Stát stanovil jako minimální k výběru; nebo c) hodnota zboží je menší než je určitá hraniční hodnota, kdy může být zboží okamžitě propuštěno nebo podrobeno celnímu řízení na základě jednoduchého prohlášení a platbě veškerých použitelných dovozních cel a daní nebo složení jistiny celní správě; nebo d) zboží je dovezeno oprávněnou osobou a je zvláštního typu Smluvní státy by měly pro oprávněné dovozce, kteří splňují stanovené požadavky zahrnující příslušný záznam o shodě s oficiálními požadavky a vyhovující systém pro správu svých obchodních 4-2 záznamů, zavést zvláštní postupy založené na předběžné výměně informací, která zajistí okamžité propuštění zboží po příletu Zboží, na které nemůže být uplatněno použití zjednodušených nebo zvláštních postupů uvedených v ust až 4.28, by mělo být propuštěno nebo by mělo být celní řízení provedeno ihned po příletu pod podmínkou, že bude vyhovovat celním a ostatním požadavkům. Smluvní státy by si měly stanovit jako cíl propuštění veškerého zboží, které nevyžaduje žádnou prohlídku, do tří hodin od příletu a předložení příslušné dokumentace. Státní úřady, provozovatelé letadel a dovozci nebo jejich oprávnění zástupci by měli své vlastní činnosti za účelem splnění tohoto cíle koordinovat Smluvní státy by měly zpracovat žádosti o propuštění části zásilek, pokud byly předloženy veškeré informace, a pokud byly splněny ostatní požadavky na tyto části zásilek Smluvní státy musí povolit přepravu zboží, které bylo vyloženo z letadla na mezinárodním letišti, k celnímu řízení na kterýkoliv určený celní úřad příslušného Státu. Celní postupy popisující takovou přepravu musí být pokud možno co nejjednodušší V případě, že není zboží vyloženo na zamýšleném místě určení z důvodu chyby, nouze nebo nedostupnosti po příletu, nesmí smluvní státy uložit sankce, pokuty nebo jiné podobné poplatky, pokud: a) provozovatel letadla nebo jeho oprávněný zástupce oznámí tuto skutečnost celní správě do stanovené doby; b) bude uveden důvod selhání vyložení zboží, který je přijatelný pro celní správu; a c) bude řádně změněn seznam zboží V případě, že je zboží vyloženo na mezinárodním letišti a není uvedeno v seznamu zboží z důvodu chyby nebo problémům při odbavení, nesmí smluvní státy uložit sankce, pokuty nebo jiné podobné poplatky, pokud: a) provozovatel letadla nebo jeho oprávněný zástupce oznámí tuto skutečnost celní správě do stanovené doby; b) bude uveden důvod, proč nebylo zboží uvedeno v seznamu zboží, který je přijatelný pro celní správu; c) bude řádně změněn seznam zboží; a d) zboží bude uskladněno dle příslušných opatření celní správy. Smluvní státy musí, pokud je to možné, v souladu s plněním svých požadavků zjednodušit přeposílání zboží na správné místo jeho určení Je-li zboží zasláno na místo určení na území smluvního státu, ale nebylo propuštěno pro použití v tomto Státě a je následně požadováno jeho vrácení zpět do místa původu nebo jeho opětovné přeposlání na jiné místo určení, smluvní státy musí povolit toto jeho opětovné zaslání bez požadovaných dovozních, vývozních nebo tranzitních povolení, pokud to není v rozporu s platnými zákony a nařízeními Smluvní státy musí zprostit provozovatele letadla nebo, je-li to použitelné, jeho oprávněného

17 HLAVA 4 PŘEDPIS L 9 zástupce závazku zaplatit dovozní cla a daně v případě, že je zboží uloženo do úschovy státních úřadů nebo s dodatečným souhlasem převedeno do vlastnictví třetí osoby, která je z pohledu celní správy schopna poskytnout přiměřenou ochranu před protiprávními činy. E. Náhradní díly, vybavení, zásoby a další materiál dovážený nebo vyvážený provozovateli letadel v souvislosti s poskytováním mezinárodních služeb dovezeny s podmínečným osvobozením od placení dovozových poplatků a daní Smluvní státy by v rámci dovozu neměly vymáhat zaplacení dovozních cel a daní za dovoz dokumentů provozovatelů letadel, stanovených v Hlavě 1 tohoto předpisu, které jsou určeny pro použití v souvislosti s poskytováním mezinárodních leteckých služeb. F. Kontejnery a palety 4.36 Zásoby a zásoby potravin dovezené na území smluvního státu pro použití na palubě letadla v mezinárodních službách musí být osvobozeny od dovozních cel a daní v souladu s celními nařízeními daného Státu Smluvní státy by neměly v souvislosti s dováženými zásobami a zásobami potravin požadovat podpůrnou dokumentaci (jako např. osvědčení o místě původu nebo konzulární nebo zvláštní faktury) Smluvní státy by měly povolit prodej nebo použití zásob potravin a zásob určených ke spotřebě na palubě letadla bez povinnosti zaplatit dovozní clo a jiné daně v případě, že letadlo vykonávající mezinárodní let: a) přistane na dvou nebo více mezinárodních letištích na území smluvního státu bez mezipřistání na území jiného Státu; a b) do letadla nenastoupili žádní vnitrostátní cestující Smluvní státy by měly v souladu se svými nařízeními a požadavky povolit osvobození od dovozních cel a daní pozemní vybavení a vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a jejich součásti, instruktážní materiál a výcvikové pomůcky, které jsou dovezeny na území tohoto Státu provozovatelem letadla jiného smluvního státu, nebo v jeho zastoupení, určené pro použití provozovatelem letadla nebo jeho oprávněným zástupcem v prostoru mezinárodního letiště nebo ve schváleném zařízení mimo letiště Smluvní státy musí neprodleně po předložení dokumentace dle zjednodušených postupů provozovatelem letadla nebo jeho oprávněným zástupcem propustit nebo provést celní řízení vybavení letadla a náhradních dílů, které jsou osvobozeny od dovozních cel, daní a jiných výloh dle článku 24 Úmluvy Smluvní státy musí neprodleně po předložení dokumentace dle zjednodušených postupů provozovatelem letadla nebo jeho oprávněným zástupcem propustit nebo provést celní řízení pozemního vybavení a vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a jejich náhradních dílů, instruktážního materiálu a výcvikových pomůcek dovezených nebo vyvezených provozovatelem letadla jiného smluvního státu Smluvní stát musí povolit provozovatelům letadel jiného smluvního státu nebo jejich oprávněným zástupcům vzájemné zapůjčení vybavení letadla, náhradních dílů a pozemního vybavení a vybavení pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a jejich náhradních dílů, které byly Smluvní státy musí umožnit provozovatelům letadel jiného smluvního státu v souladu se svými nařízeními a požadavky dočasné přijetí/použití kontejnerů a palet bez ohledu na to, zda je nebo není jejich vlastníkem provozovatel letadla, které je dopravilo pod podmínkou, že budou použity v rámci poskytování mezinárodních služeb při odletu nebo opět vyvezeny jiným způsobem Smluvní státy by měly požadovat za účelem celní prohlídky doklad o dočasném přijetí/použití kontejnerů a palet pouze v případě, že to považují za nezbytné Smluvní státy by měly přijmout příslušné záznamy provozovatele letadla nebo jeho oprávněného zástupce týkající se použití kontejnerů a palet jako důkaz o jejich opětovném vývozu v případě, že takový důkaz požadují Smluvní státy musí přijmout opatření, aby provozovatelé letadel mohli pod dohledem příslušných státních úřadů vyložit transitní náklad, který byl dopraven v kontejnerech a paletách, aby mohli vytřídit a znovu shromáždit zásilky pro další přepravu bez povinnosti provedení celního řízení pro jeho další použití na území Státu Kontejnery a palety dovezené na území smluvního státu dle ust mohou opustit hranice mezinárodního letiště za účelem propuštění nebo provedení celního řízení u dovezeného nákladu nebo naložení k vývozu dle zjednodušených postupů pro dokumentaci a kontrolu Pokud to okolnosti vyžadují, musí smluvní státy povolit uskladnění dočasně přijatých kontejnerů a palet mimo prostory letiště Smluvní státy musí povolit provozovatelům letadel vzájemné zapůjčení kontejnerů a palet přijatých dle ust bez povinnosti zaplacení dovozních cel a daní pod podmínkou, že tyto budou použity pouze v rámci poskytování mezinárodních služeb při odletu nebo opět vyvezeny jiným způsobem Smluvní státy musí povolit opětovný vývoz dočasně přijatých kontejnerů a palet přes jakýkoliv určený celní úřad V případě, že je třeba pro opravu kontejnerů a palet dovezených dle ust použít náhradní díly, musí smluvní státy povolit jejich dočasné přijetí/použití. G. Postupy a dokumentace pro poštu 4.53 Smluvní státy musí provádět odbavení, zasílání a provedení celního řízení pošty v souladu s platnými postupy pro dokumentaci Světové poštovní unie (Universal Postal Union UPU).

18 PŘEDPIS L 9 HLAVA 4 H. Radioaktivní materiál 4.53 Smluvní stát musí umožnit okamžité propuštění dovezeného radioaktivního materiálu, především materiálu určeného pro použití ve zdravotnictví, za předpokladu, že jsou dodrženy platné zákony a předpisy upravující dovoz tohoto materiálu. Poznámka: Předběžné oznámení o přepravě radioaktivního materiálu, a to buď v tištěné nebo elektronické podobě, by pravděpodobně usnadnilo vstup takového materiálu na území státu v místě určení Pokud smluvní stát přijme celní nebo jiná vstupní/výstupní nařízení nebo omezení, která se liší od těch, která jsou uvedena v technických instrukcích v dokumentu ICAO Doc 9284 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, musí tyto odchylky bez odkladu oznámit ICAO z důvodu zveřejnění v technických instrukcích, v souladu s Hlavou 2, ust. 2.5 Předpisu L Smluvní státy by neměly zavádět celní nebo jiné vstupní/výstupní nařízení nebo omezení, které by doplňovalo ustanovení v technických instrukcích v dokumentu ICAO Doc 9284 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air. ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 4-4

19 HLAVA 5 PŘEDPIS L 9 HLAVA 5 NEŽÁDOUCÍ A VYHOŠŤOVANÉ OSOBY A. Všeobecně osoby doprovodu, který musí být odpovědný za jejich doručení státním úřadům Státu v místě určení. 5.1 Smluvní státy musí za účelem minimalizace přerušení řádného provozu mezinárodního civilního letectví vzájemně spolupracovat při řešení jakýchkoliv odchylek vzniklých při zavádění ustanovení této Hlavy. 5.2 Smluvní státy musí zjednodušit tranzit osob, které byly vyhoštěny z jiného smluvního státu dle ustanovení této Hlavy a rozšířit nutnou spolupráci s provozovatelem (provozovateli) letadla (letadel) a doprovodem při provádění takového vyhoštění Během doby, kdy je nežádoucí cestující nebo vyhošťovaná osoba pod dohledem pověřené úřední osoby daného smluvního státu, musí tato úřední osoba zachovat důstojnost vyhošťovaných osob a přijmout taková opatření, aby nebyla jejich důstojnost porušena. Poznámka: S těmito osobami by mělo být zacházeno v souladu s příslušnými mezinárodními opatřeními, včetně OSN Mezinárodním paktem o Občanských a politických právech (UN International Covenant on Civil and Political Rights). B. Nežádoucí osoby 5.3 Smluvní státy musí neprodleně uvědomit provozovatele letadla, a potvrdit co nejdříve písemně osobu, která byla shledána jako nežádoucí. Poznámka: Upozornění může být předáno buď písemnou nebo elektronickou formou, např Smluvní státy by měly prostřednictvím svých státních úřadů dohodnout s provozovatelem letadla časový rámec pro vyhoštění osoby, která byla shledána nežádoucí tak, aby měl provozovatel letadla dostatek času provést vyhoštění osoby prostřednictvím svých služeb nebo zajistit vyhoštění této osoby jiným způsobem. Poznámka: Toto ustanovení nepřipouští návrat osoby žádající o azyl na území smluvního státu do země, ve které by byl ohrožen její život nebo její svoboda z důvodu rasového, náboženského, národnostního, členství v určitých společenských skupinách nebo politického názoru. 5.5 Smluvní státy musí zajistit vydání příkazu k přepravě, který se týká osoby shledané jako nežádoucí, provozovateli letadla. Příkaz k přepravě musí obsahovat, pokud je známo, jméno, věk, pohlaví a státní příslušnost dotyčné osoby. 5.6 Smluvní státy nařizující přepravu nežádoucí osoby, která ztratila nebo zničila své cestovní doklady, musí doručit průvodní dopis ve formátu uvedeném v Doplňku 9 (1) státním úřadům tranzitního (tranzitních) Státu (Států), přes který (které) bude tato osoba přepravována a/nebo Státu, ve kterém tato osoba zahájila let. Průvodní dopis, příkaz k přepravě a veškeré další informace musí být předány provozovateli letadla nebo v případě doprovázené Smluvní státy nařizující přepravu nežádoucí osoby, jejíž cestovní doklady byly zadrženy dle ust. 3.46, musí doručit průvodní dopis ve formátu uvedeném v Doplňku 9 (2) státním úřadům Státu (Států), přes který (které) bude tato osoba přepravována a/nebo Státu, ve kterém tato osoba zahájila let. Průvodní dopis spolu s kopiemi zadržených cestovních dokladů a příkazem k přepravě musí být předány provozovateli letadla nebo v případě doprovázené osoby doprovodu, který musí být odpovědný za jejich doručení státním úřadům Státu v místě určení. 5.8 Smluvní státy, které mají důvod věřit, že by nežádoucí osoba mohla klást odpor proti své přepravě, musí informovat dotyčného provozovatele letadla s dostatečným předstihem před plánovaným odletem, aby mohl učinit protiopatření pro zajištění bezpečnosti letu ve smyslu ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy. 5.9 Provozovatel letadla musí být odpovědný za výlohy spojené s dohledem a péčí o osobu s nedostatečnými doklady od okamžiku, kdy je osoba shledána nežádoucí a vrácena provozovateli letadla k přepravě z daného Státu Smluvní stát musí být odpovědný za výlohy spojené s dohledem a péčí o všechny ostatní typy nežádoucích osob, včetně osob, kterým nebyl povolen vstup z důvodu nejasností v dokladech zjištěných kontrolou provozovatele letadla nebo z důvodů jiných, než jsou nedostatečné doklady, od okamžiku, kdy jsou osoby shledány nežádoucími a vráceny provozovateli letadla k vyhoštění z daného Státu Pokud je osoba shledána jako nežádoucí a je vrácena provozovateli letadla k přepravě z území Státu, nesmí být bráněno provozovateli letadla nárokovat od této osoby výlohy spojené s její přepravou Provozovatel letadla musí přepravit nežádoucí osobu: a) na místo, odkud přiletěla; nebo b) na jakékoliv místo, kde není shledána jako nežádoucí V případě potřeby by se měly smluvní státy domluvit s provozovatelem letadla na nejvhodnějším místě, kam má být nežádoucí osoba přepravena Smluvní stát musí přijmout k šetření osobu přepravenou ze Státu, kde byla tato osoba shledána jako nežádoucí, pokud tato osoba zahájila let na jeho území. Smluvní stát nesmí tuto osobu vrátit zpět na území Státu, kde již byla dříve shledána jako nežádoucí.

20 PŘEDPIS L 9 HLAVA Smluvní státy musí přijmout průvodní dopis a ostatní dokumenty doručené na základě ust. 5.6 nebo ust. 5.7 jako dostatečnou dokumentaci pro provedení šetření osoby uvedené v dopisu Smluvní státy nesmí pokutovat provozovatele letadel v případě, že je shledáno, že přilétající osoby a osoby v tranzitu mají neplatné doklady, pokud mohou provozovatelé letadel prokázat, že přijali odpovídající opatření zajišťující splnění požadavků na dokumentaci těchto osob pro vstup do přijímajícího Státu Pokud provozovatelé letadel spolupracovali se státními úřady k jejich spokojenosti, například na základě memoranda o porozumění uzavřeného mezi zúčastněnými stranami, při navrhování opatření zabraňujících přepravě nežádoucích osob, měly by smluvní státy prominout pokuty a tresty, které by byly za jiných okolností uplatněny a umožnit přepravu těchto osob na své území Smluvní státy nesmí bránit letadlu provozovatele v odletu v souvislosti s nevyřízeným rozhodnutím o povolení vstupu některého z přilétajících cestujících. Poznámka: Z tohoto ustanovení může být udělena výjimka v případě občasných letů nebo pokud má smluvní stát důvod věřit, že na daném letu může být mimořádně vysoký počet nežádoucích osob. C. Vyhošťované osoby 5.17 Smluvní stát vyhošťující osobu ze svého území musí této osobě doručit rozhodnutí o vyhoštění. Smluvní státy musí sdělit vyhošťované osobě název určeného Státu vyhoštění Smluvní státy musí v případě přepravy vyhoštěných osob ze svého území převzít veškeré závazky, odpovědnost a výlohy spojené s přesunem V momentě, kdy smluvní státy spolu s provozovatelem letadla provádějí přepravu vyhošťovaných osob, musí co nejdříve zpřístupnit následující informace, v žádném případě to nesmí být později než 24 hodin před plánovanou dobou odletu: a) kopie rozhodnutí o vyhoštění, pokud to povoluje legislativa smluvního státu; b) posouzení rizika Státem a/nebo jakékoliv jiné související informace, které by mohly pomoci provozovateli letadla posoudit riziko ohrožení bezpečnosti letu ve smyslu ochrany mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy; a c) jména a národnost doprovodu. Poznámka: Z důvodu souladu mezi standardy pro ochranu mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy a standardy pro usnadnění formalit je pozornost zaměřena na použití ustanovení uvedených v Předpisu L 17, Hlava Pokud je to proveditelné, musí smluvní státy použít při provádění přepravy vyhošťovaných osob do určeného Státu vyhoštění přímé lety bez mezipřistání Smluvní stát musí při předání vyhoštěné osoby k přepravě zajistit, aby provozovatel letadla měl k dispozici všechny oficiální cestovní doklady požadované jakýmkoliv Státem tranzitu a/nebo určeným Státem vyhoštění Smluvní stát musí povolit vstup na své území svým občanům, kteří byli vyhoštěni z jiného Státu Smluvní stát musí dobře uvážit povolení vstupu osoby vyhoštěné z jiného Státu, která je držitelem platného a schváleného dokladu o trvalém pobytu na území tohoto Státu V případě, kdy smluvní státy rozhodnou, že vyhošťovaná osoba musí mít doprovod a trasa cesty zahrnuje mezipřistání v dalším Státě, musí tyto Státy zajistit, aby doprovod zůstal s vyhošťovanou osobou až na konečné místo vyhoštění, pokud nebudou ještě před příletem přijata místními úřady a provozovatelem letadla vhodná alternativní opatření. D. Zprostředkování výměny cestovních dokladů 5.25 Pokud musí být provedena výměna cestovního dokladu za účelem usnadnění vyhoštění a přijetí nežádoucí osoby v místě určení, musí Stát, který vyhoštění nařizuje, vynaložit maximální úsilí pro získávání tohoto dokladu. Poznámka: Pro aplikaci tohoto požadavku viz ust Smluvní stát musí, pokud je požádán o poskytnutí cestovních dokladů pro usnadnění návratu jednoho ze svých občanů, reagovat v přiměřeně dlouhé době, ne však delší než 30 dní po vznesení požadavku, a to buď vydáním cestovního dokladu nebo sdělením žádajícímu státu, že tato osoba není občanem daného Státu Smluvní stát nesmí podmiňovat vydání cestovního dokladu podpisem žádosti o jeho vydání danou osobou Pokud smluvní stát rozhodne, že osoba, jejíž cestovní doklady jsou požadovány, je jeho občanem, ale Stát nemůže vydat cestovní pas do 30 dnů od podání žádosti, musí Stát vydat náhradní cestovní doklad, který potvrzuje národnost zúčastněné osoby a je platný pro opakovaný vstup na území tohoto Státu Smluvní stát nesmí odmítnout vydání cestovního dokladu nebo mařit návrat jednoho ze svých občanů rozhodnutím, že tato osoba je bez státní příslušnosti. 5-2

HLAVA 3 - VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL

HLAVA 3 - VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL HLAVA 3 PŘEDPIS L 9 HLAVA 3 - VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL A. Všeobecně 3.1 V zájmu usnadnění a urychlení odbavení osob vstupujících nebo odlétajících prostřednictvím letecké dopravy musí

Více

HLAVA 3 VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL

HLAVA 3 VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL HLAVA 3 PŘEDPIS L 9 HLAVA 3 VSTUP A ODLET CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL A. Všeobecně 3.1 V zájmu usnadnění a urychlení odbavení osob vstupujících nebo odlétajících prostřednictvím letecké dopravy musí

Více

LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9

LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 Uveřejněno pod číslem jednacím: 702/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ

Více

17xx.11xx Změna č. 2224

17xx.11xx Změna č. 2224 HLAVA 1 PŘEDPIS L 9 HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY A. Definice Výrazy použité v tomto předpisu mají následující význam: Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO Public Key Directory [ICAO PKD]) Centrální

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011. ze dne [ ] CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu, C NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /2011 ze dne [ ] kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých

Více

LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9

LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ FORMALIT L 9 Uveřejněno pod číslem jednacím: 702/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS ZJEDNODUŠENÍ

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě

Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 1. Úvod Problematika vydávání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) v obchodní letecké dopravě 2. Tento materiál shrnuje požadavky na provádění kontroly letové způsobilosti letadel a vydávání, popř.

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pasové a vízové služby Téma Ročník Autor Pasové a vízové

Více

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ

SERVISNÍ SMLOUVA Č.j. KRPK-4111/ČJ VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 01 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského

Více

GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA

GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ 1.2.1.1

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody

Příl. 1. Mezinárodní letové svobody PŘÍLOHY Příl. 1. Mezinárodní letové svobody Pro zajištění letecké dopravy jsou uzavírány tzv. letecké dohody. Tyto dohody mezi sebou uzavírají jednotlivé státy (popř. skupina států tj. unie států jednajících

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 30. listopadu 1994. o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí DOPORUČENÍ RADY ze dne 30. listopadu 1994 o vzoru dvoustranné dohody o zpětném přebírání osob (readmisní dohody) mezi členským státem a třetí zemí RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii,

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6.

PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO. ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. PŘÍRUČKY, DENÍKY A ZÁZNAMY PROVOZOVATELÉ DLE ČÁSTI-NCO, ČÁSTI-NCC A ČÁSTI-SPO ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Verze 06 aktualizováno k 1. 6. 2017 Obsah Příručky, deníky a záznamy - všeobecně 3 Vedení záznamů

Více

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9

BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 9 Protokol k provádění Dohody mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 17

HLAVA 1 PŘEDPIS L 17 HLAVA 1 PŘEDPIS L 17 HLAVA 1 - DEFINICE Bezpečnost ochrana před protiprávními činy (Security) Ochrana civilního letectví před protiprávními činy. Tohoto cíle se dosáhne kombinací bezpečnostních opatření,

Více

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4

1 OBECNĚ UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 Strana:2 Stran: 7 1 OBECNĚ... 3 1.1 SEZNAM PLATNÝCH STRAN... 3 1.2 ZMĚNY A OPRAVY... 3 1.3 POUŽITELNOST... 3 1.4 KONTROLA AKTUÁLNOSTI... 3 1.5 ZKRATKY... 4 1.6 ROZDĚLOVNÍK... 4 2 UDĚLENÍ VÝJIMKY... 4 2.1

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy Návrh VYHLÁŠKA ze dne o ochraně civilního letectví před protiprávními činy Ministerstvo dopravy stanoví podle 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků

Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků Postupy ÚCL ve věcech výkonu státní správy sportovních létajících zařízení sportovních padáků V rámci zabezpečení výkonu státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení sportovních padáků od 1.8.2011

Více

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY

ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA O OCHRANĚ CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY 410/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb.,

Více

SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14

SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14 SMĚRNICE CAA-SLP-036-n-14 Přeprava nebezpečného zboží (DG) Dangerous Goods Transportation v souladu s požadavky ustanovení ORO.GEN. 110, SPA.DG 100 a SPA.DG 105 Změna Vydáno Zpracoval: číslo: Pod č.j.:

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

Tereza Heczková Cestování do Spojených států amerických

Tereza Heczková Cestování do Spojených států amerických Tereza Heczková amerických Pro lety do Spojených států se zavedla následující speciální pravidla: letecké společnosti jsou povinny zjistit od cestujících jejich osobní údaje. A v rámci bezvízového styku

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Kontrola exportu zboží dvojího použití

Kontrola exportu zboží dvojího použití Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)

Více

Předkladatel: Ministerstvo dopravy

Předkladatel: Ministerstvo dopravy ROZDÍLOVÁ TABULKA Název: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy Všeobecné obchodní podmínky společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. pro online prodej vstupenek na prohlídkové trasy 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 1.1. PPAS je obchodní společnost Plzeňský Prazdroj,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby letecké dopravy Téma Ročník Autor Služby letecké

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem

Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem EVROPSKÁ KOMISE MEMO Brusel, 14. června 2012 Práva cestujících: co potřebují vědět cestující s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování letadlem Komise zveřejnila pokyny objasňují práva, která

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

Všeobecné přepravní podmínky

Všeobecné přepravní podmínky Time Air, s.r.o. Letiště Ruzyně, Terminál Jih 2 160 08 Praha 6 Tel: +420 220 117 059 Fax: +420 220 117 058 E-mail: time@timeair.cz 1. Definice V textu Všeobecných přepravních podmínek jsou použity následující

Více

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17

Obsah. A. Říční právo 21. Seznam zkratek 13 Předmluva 17 Seznam zkratek 13 Předmluva 17 A. Říční právo 21 Kapitola 1: Odpovědnost v mezinárodní říční přepravě 23 1.1 Úvod do problematiky 23 1.2 Odpovědnost v říční přepravě podle vnitrostátního práva 26 1.2.1

Více

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP)

ze dne 20. listopadu 2003 (Text s významem pro EHP) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj. Nařízení jsou závazná ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropské unie. B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2042/2003 ze

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku

Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Scénář: Řeznický mistr z Německa by si rád v Karlových Varech otevřel pobočku Úkolem bylo přezkoumat, jaké předpoklady jsou nutné k tomu, aby si německý řeznický mistr mohl otevřít pobočku v České republice.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují,

(Text s významem pro EHP) (5) Riziko pro zdraví zvířat, které cirkusy či poutě představují, 22.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 279/47 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1739/2005 ze dne 21. října 2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat mezi členskými státy (Text

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu zkušebních okruhů v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování

Více

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ

HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ DÍL 3 HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/II HLAVA 3.4 LETOVÝ PROVOZ 3.4.1 Provozní zařízení Provozovatel musí zajistit, že let nebude zahájen, dokud nebylo přiměřenými prostředky zjištěno, že pozemní a/nebo vodní zařízení,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Dodávka vozidel v

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ

1.2 PŘEPRAVA ODPADŮ NEUVEDENÝCH NA ZELENÉM SEZNAMU Z ČESKÉ REPUBLIKY DO JINÉ ZEMĚ EU NEBO VÝVOZ Z ČESKÉ REPUBLIKY DO TŘETÍCH ZEMÍ TEZE PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Příslušná zmocňovací ustanovení

Více

ZMĚNY A OPRAVY. Číslo změny. a podpis. a podpis. opravy zapracováno ii

ZMĚNY A OPRAVY. Číslo změny. a podpis. a podpis. opravy zapracováno ii PŘEDPIS L 18 ÚVODNÍ ČÁST ZMĚNY A OPRAVY Změny Opravy Číslo změny Datum účinnosti Datum záznamu a podpis Číslo opravy Datum účinnosti Datum záznamu a podpis 1-8 24.11.2005 zapracováno 24.11.2005 ii LETECKÁ

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP) L 314/60 1.12.2015 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/2217 ze dne 27. listopadu 2015 o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Libye a Maroka do Unie (oznámeno pod číslem C(2015) 8223)

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Dovoz za plné dovozní clo... 5 2.2. Preferenční

Více

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN

SEZNAM ZMĚN SEZNAM PLATNÝCH STRAN PO - TVORBA A VEDENÍ PALUBNÍHO DENÍKU SEZNAM ZMĚN Změna číslo Datum účinnosti Datum Změnil Podpis 0 25. 8. 2016 1 17. 10. 2016 2 1. 2. 2017 SEZNAM PLATNÝCH STRAN Strana číslo Změna číslo Strana číslo Změna

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích 634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích (platí od 151. 8. 2017 do 31. 1014. 8. 2017) ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona

Více

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017

Obecné podmínky pro vyřízení žádosti. Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Obecné podmínky pro vyřízení žádosti Novela zákona č. 56/2001 Sb., účinná od 1. června 2017 Novela zákona rozšířila okruh zapisovaných údajů do RSV, a to údaje o vlastníkovi a provozovateli vozidla. Lze

Více

---------------Záměrně ponecháno volné----------------

---------------Záměrně ponecháno volné---------------- ---------------Záměrně ponecháno volné---------------- Změna 2 Strana 2/16 CAA-ST-084-n/05 0.1 Seznam platných stran Kapitola Strana Datum Kapitola Strana Datum 1-12 Příloha 13-16 Změna 2 Strana 3/16 CAA-ST-084-n/05

Více

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c)

ACJ HLAVA B. [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) ČÁST 2 Hlava B JAR-MMEL/MEL ACJ HLAVA B [ACJ-MMEL/MEL.010(c) Všeobecně Viz. JAR-MMEL/MEL.010(c) Vybavení, které se nevztahuje k bezpečnosti, je takové vybavení, které není požadováno k účelům týkajícím

Více

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele

Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele Výtah z bezpečnostní směrnice provozovatele 1.4 Systém oprávnění osob v přístupu k letadlu a na jeho palubu 1.4.1 Přístup k letadlu a na jeho palubu jsou oprávněni tito zaměstnanci Letecké školy BEMOAR

Více

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC

Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Celní správa České republiky Odbor Dohledu GŘC Pravomoci Celní správy ČR při kontrolách na pozemních komunikacích Praha 2017 CELNÍ ÚŘADY KONTROLNÍ SLOŽKY CELNÍ SPRÁVY ČR, VYKONÁVAJÍCÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Více

Celní správa České republiky

Celní správa České republiky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003 Zboží podezřelé z porušení

Více

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky

Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Předkládací zpráva pro Parlament České republiky Smlouvy o předávání a přebírání osob, které nelegálně pobývají na území státu, tzv. readmisní smlouvy, tvoří právní základ pro realizaci navracení protiprávně

Více

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel:

Regionální letiště Přerov, a.s. Tř. Kosmonautů Olomouc tel: Magistrát města Přerova Ing. Jiří Lajtoch, primátor Bratrská 34 750 11 Přerov Věc: Odpověď na dopis Stanovisko k provoznímu příspěvku společnosti Vážený pane primátore, na základě Vámi zaslaného Stanoviska

Více

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci...

Registrační řád Svazu zápasu České republiky. Obsah. 1. Obecná ustanovení...2. 2. Registrační činnost...2. 3. Podklady pro registraci... Obsah 1. Obecná ustanovení...2 1.1. Účel registrace...2 1.2. Vyznačení činnosti v průkazu zápasu...2 1.3. Počet funkcí vykonávaných jednotlivcem...2 1.4. Registrace evidence...2 2. Registrační činnost...2

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky

Registrační řád. Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky Registrační řád Svazu zápasu České republiky (dále jen RŘ ) stanoví podmínky a způsob, jakým se zajišťuje příslušnost ke Svazu zápasu ČR. Všichni členové SZČR,

Více

410/2006 Sb. VYHLÁKA

410/2006 Sb. VYHLÁKA 410/2006 Sb. VYHLÁKA ze dne 14. srpna 2006 o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhláky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

Srovnávací tabulka zapracování předpisů ES k návrhu zákona o správních poplatcích

Srovnávací tabulka zapracování předpisů ES k návrhu zákona o správních poplatcích Srovnávací tabulka zapracování předpisů ES k návrhu zákona o správních poplatcích Návrh zákona o správních poplatcích Ustanovení (část,, Obsah odst., písm. apod.) 3 písm.a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nemocnice Kyjov dodávka vybavení pro endoskopii SVAZEK 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Nemocnice Kyjov dodávka vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Spotřební materiál pro kancelářskou techniku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVEM PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH TÝKAJÍCÍ SE

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVEM PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH TÝKAJÍCÍ SE MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZVÍZOVÉHO STYKU SPOJENÝCH STÁTŮ A SOUVISEJÍCÍCH

Více

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů. Příloha č. 3 44/1970 VYHLÁŠKA ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí ze dne 13. dubna 1970, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech Ministerstvo

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Rámcová kupní smlouva I. Smluvní strany 1. Obchodní společnost: IČ: DIČ: Se sídlem: Bankovní spojení: Číslo účtu: Jednající: Zápis v rejstříku : ( dále jen p r o d á v a j í c í ) a 2. Statutární město

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 16.10.2015 L 271/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1850 ze dne 13. října 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Více

DOHODA. mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky. o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)

DOHODA. mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky. o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) BGBl. III - Ausgegeben am 4. November 2005 - Nr. 187 1 von 7 DOHODA mezi Rakouskou spolkovou vládou a vládou České republiky o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda) Rakouská

Více

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY

*HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX0048MGY* HZSPX0048MGY Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SVAZEK 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka diagnostik pro OKB a pronájem laboratorního vyšetřovacího

Více

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu

Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu Město Krnov Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách malého rozsahu název stavby: Krnov Celoroční údržbu Chářovského parku

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví dočasná odchylka od směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu

Více

Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem

Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem Pokyny pro vyplnění žádosti o vydání/ o prodloužení platnosti/ o změnu povolení k provozování leteckých prací bezpilotním letadlem Tyto pokyny mají za cíl usnadnit žadateli správné vyplnění žádosti CAA/F-SLS-044-n/2013

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace

Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace Č. j.: 01Te/350/2015 Datum: 2. 7. 2015 Výzva k předložení cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace V souladu s ustanovením 6, 17 a

Více

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil;

MĚSTO NERATOVICE. B 29 - Zákaz stání, doplněný dodatkovou tabulkou E9 - Druh vozidla - nákladní automobil; Zásady, které stanovují pravidla pro vydávání povolení k vjezdu a parkování motorových vozidel v oblastech vymezených zónovými značkami ve městě Neratovice I. 1. Z důvodu umožnění parkování ve vymezených

Více