Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz."

Transkript

1 Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pasové a vízové služby Téma Ročník Autor Pasové a vízové služby čtvrtý Datum výroby Anotace Mgr. Zuzana Pauserová DUM slouží k výuce žáků 4. ročníku v oblasti Technika cestovního ruchu. Výklad formou prezentace pracující s pojmy pasové služby, pasová kontrola, hraniční přechod, Schengenský prostor, druhy cestovních dokladů, vízum, krátkodobé, dlouhodobé, vstupní a tranzitní vízum, pravidla pro vstup a pobyt cizinců na území ČR. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z

2 Pasové služby

3 Pasové služby zahraniční cestovní ruch přejezd hranic jednotlivých států pravidla pro odbavení na hranicích: a) platný cestovní doklad s minimální dobou platnosti b) použití oficiálních hraničních přechodů c) podrobení se pasové, celní a devizové kontrole d) další požadované doklady pro přechod hranic (vízum, mezinárodní řidičský průkaz, potvrzení o očkování, pozvání, )

4 Oficiální hraniční přechody (HP) místo na státní hranici, kde je povolen pohyb nebo doprava buď v jednom či obou směrech častá hraniční, celní a pasová kontrola na kontrolních stanovištích evropských států nepatřících do Schengenského prostoru Schengenský prostor: území většiny evropských států, kde je možné překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě bez nutnosti projít hraniční kontrolou

5 Schengenský prostor tmavě modrá barva: členové světle modrá: signatáři, dosud se plně neúčastní žluté tečky: malé státy, nejsou členy EU, ale mají zájem o vstup tyrkysová tečka: Monako (není signatářem, ale je součástí schengenského prostoru díky bilaterálním úmluvám s Francií)

6 typy hraničních přechodů podle způsobu dopravy: silniční, železniční, lodní, pěší, cyklistické a letištní další dělení: hraniční přechody pro tzv. malý nebo běžný pohraniční styk

7 Hraniční přechod pro silniční dopravu kontrola u oddělených kontrolních stanovišť: z důvodu urychlení odbavení je možné provádět společnou kontrolu bezpečnostních a celních orgánů země Schengenské dohody: v běžných případech hraniční kontrola zcela odpadá, pohraniční orgány obou zemí spolu úzce spolupracují, někdy umístěny v jediné budově

8 Hraniční přechody v železniční dopravě ke zkrácení doby odbavení vlaků na hranicích: nádraží v obou státech vybavena jako hraniční nádraží kontrola prováděna v jedoucím vlaku pohraničníky přecházejícími mezi oběma nádražími jiné přechody: vlak přiveden na samotnou hranici, která je často součástí nádraží cestující procházejí pěšky kontrolou

9 Letištní hraniční přechody zvláštní případ (v jejich okolí se nevyskytují žádné hranice) provádění hraničních kontrol pro příslušná odletová a příletová letiště té které země možnost provádění kontrol pro příletovou destinaci přímo na odletovém letišti výhoda: zamezení vstupu do letadla cestujícím, kteří nemají přístup do cílové destinace cílové letiště nemusí být mezinárodní s potřebným vybavením pro kontroly

10 Pasová kontrola nejčastěji prováděna bezpečnostními složkami státu kontrola cestovních dokladů (cestovní pas nebo vízum) ČR: cizinecká policie: specializovaná složka Policie České republiky odhalování nelegální migrace uplatňování represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území ČR v rozporu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností

11 Druhy cestovních dokladů cestovní pas s biometrickými údaji: digitální fotografie, digitalizovaný otisk prstu (uloženy na čipu přímo v cest. dokladu) diplomatický nebo služební pas: pro vymezený okruh osob, vydává Ministerstvo zahraničních věcí občanský průkaz vydaný po roce 1993: lze použít pro vstup do států EU cestovní průkaz: doklad pro jednotlivou cestu s územní a časovou platností (např. při ztrátě pasu v zahraničí)

12 cestovní dokument Cestovní pas vydán vládou pro konkrétního člověka základní dokument potřebný pro vstup a projíždění jinými státy zaručuje právo držitele pasu: na ochranu v zahraničí státem, který pas vydal na vstup do země, která ho vydala obsah: fotografie, podpis, datum narození, národnost možnost použití pasu jako průkazu totožnosti

13 k usnadnění zpracování využití i tištěné strojově čitelné oblasti dokladů kromě běžných údajů pasy mohou obsahovat také čip s biometrickými údaji usnadňující identifikaci vízum: vlepeno do cestovního pasu (pokud je třeba ke vstupu do země) vízum v jednodušších případech udělováno přímo při překračování hranic formou otisku razítka do pasu

14 Cestovní pas České republiky vydán každému občanu ČR jako základní identifikační doklad pro cesty do zahraničí použití jako doklad potvrzující občanství a jako osobní doklad totožnosti vydává Ministerstvem vnitra pas zůstává majetkem státu může být kdykoliv odebrán občan je oprávněn mít více platných pasů současně při cestách v rámci EU je možné místo pasu použít také občanský průkaz

15 Cestovní pas s biometrickými údaji vydáván od s dobou platnosti 10 let, občanům starším 5 let a mladším 15 let s dobou platnosti 5 let, datová stránka je umístěna na všité polykarbonátové kartě, podoba držitele je vytvořena laserovou perforací

16 Vydávání cestovních pasů písemná žádost na úředním tiskopisu, fotografie, poplatek žádost pro děti do 15 let: rodiče mladiství let: předložení úředně ověřeného souhlasu rodičů platnost pasu: dospělí: 10 let děti do 15 let: 5 let

17 vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny ve lhůtě kratší než 30 dnů, ale platnost je pouze 6 měsíců pas není vydán: osobě, proti které je vedeno trestní stíhání nebo je nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti a jiných finančních závazků

18 Povinnosti držitele pasu ochrana pasu před ztrátou, poškozením, zneužitím zákaz vydávání pasu jako zástavy zákaz vydávání pasu při vstupu do objektu okamžité nahlášení ztráty (policie, úřad, který pas vydal, zastupitelský úřad) odevzdání nalezeného pasu odevzdání pasu po zemřelé osobě

19 Neplatnost cestovního dokladu uplynutí doby platnosti poškození nesprávné údaje neodpovídající fotografie úmrtí držitele

20 Vízum a vízové služby

21 Varianty vzájemných pravidel pro přechod hranic bezvízový styk oboustranný: bezvízový styk jednostranný: občan ČR vízum mít musí, občan 2. státu ne a naopak oboustranný vízový styk

22 Vízum (carta visa) úřední povolení státu pro cizince ke vstupu, průjezdu nebo k pobytu na jeho území důvod: regulace a kontrola pohybu cizinců na vydání víza není právní nárok, nemusí být vydáno např. nežádoucím osobám nežádoucí osoba (persona non grata): cizinec, jehož pobyt považuje daný stát na svém území za nežádoucí stát nepovoluje vstup nežádoucí osoby na své území nebo žádá, aby území státu okamžitě opustila

23 Žádost o udělení víza úřední tiskopis za osobu mladší 15 let žádají její zákonní zástupci o prodloužení platnosti víza žádá cizinec většinou policii platnost je doba ode dne udělení víza do dne vyznačeného jako konec jeho platnosti

24 Podoba víza razítko do cestovního dokladu může být doplněno hologramem, kolkem formulář vlepený do cestovního dokladu samostatný dokument

25 Vydávání víz zastupitelský úřad daného státu v ČR žádost a poplatek pokud zastupitelský úřad daného státu není v ČR, musí zájemce navštívit zastupitelství tohoto státu v nejbližší zemi cestovní kancelář: zajišťuje víza pro účastníky zájezdu zajišťuje víza i pro účastníky neorganizovaného CR některé státy udělují víza těsně před vstupem cizinců na jejich území (hranice, letiště)

26 Členění víz vstupní vízum tranzitní vízum krátkodobé dlouhodobé

27 Vstupní vízum oprávnění ke vstupu a pobytu pro dny podle platnosti víza

28 Tranzitní vízum pro tranzitní cestující tranzit znamená průjezd státu většinou bez zajištěných služeb nebo let s mezipřistáním v daném státě a pobyt v tranzitním prostoru platnost závisí na druhu dopravy, rozloze daného státu, opravňuje cestujícího projet při přepravě vlakem, autobusem, autem území daného státu v době platnosti víza při přepravě letadlem se tranzitní vízum nepožaduje, pokud cestující neopustí tranzitní halu

29 Tranzitní hala uzavřený prostor letiště pouze pro tranzitní cestující zvláštní statut: mezinárodní zóna čekárny, obchody, restaurace, rychlé občerstvení, televizní místnosti

30 Krátkodobé vízum průjezdní do pěti dnů letištní pro mezipřistání turistické do 90 dnů

31 Dlouhodobé vízum doba trvání nad 90 dnů, ne více jak 365 dnů: pracovní diplomatické pro dočasnou ochranu pro strpění pobytu (vycestování brání překážka nezávislá na vůli cizince)

32 Pravidla pro vstup a pobyt cizinců na území ČR cizinec: na požádání Policie ČR ukazuje platný cestovní doklad, vízum, doklad o zdravotním pojištění, zajištěném ubytování, zajištěných nákladech spojených s pobytem, občan EU předkládá pouze cestovní doklad nebo průkaz totožnosti přihlašovací povinnost: cizinci ze zemí s vízovou povinností do 48 hodin ostatní do 30 dnů

33 Ubytovatel v ČR oznamuje cizinecké policii pobyt cizinců podle ubytovací knihy následující pracovní den eviduje jméno, příjmení, datum narození, občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování

34 Zdroje: [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:schengenagreement_map.png> [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/soubor:czech_passport_2006_mrz_cover.jpg> ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, DROBNÁ, D. MORÁVKOVÁ, E. Cestovní ruch pro střední školy a veřejnost. 2. upravené vyd. Olomouc : Fortuna, ORIEŠKA, J. Služby v cestovním ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, 2010.

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 11. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 42. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých

Více

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a)

(2) Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky,1) včetně občana Evropské unie.1a) 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 140/2001 Sb. Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna: 151/2002

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 27. července 2011 Cena Kč 132, O B S A H : 224. Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1. 5. 2013) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 24.6. 2014) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.1. 2015) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice

INFORMACE PRO INVESTORY. Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice INFORMACE PRO INVESTORY Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční investory v České republice Víza, pracovní a pobytová povolení k zaměstnání a podnikání pro zahraniční

Více

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

326/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 30. listopadu 1999. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění, včetně novely č. 427/2010 s účinností od 1.1.2011) Parlament se usnesl

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Cizinci na území České republiky a jejich integrace Petra Zajíčková Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce se zabývá změnou přístupu k cizincům, kteří na

Více

221/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. června 2003. o dočasné ochraně cizinců

221/2003 Sb. ZÁKON. ze dne 26. června 2003. o dočasné ochraně cizinců 221/2003 Sb. ZÁKON ze dne 26. června 2003 o dočasné ochraně cizinců Změna: 221/2003 Sb. (část). Změna: 165/2006 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 343/2007 Sb. Změna: 274/2008 Sb. Změna:

Více

Zpravodaj. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni.

Zpravodaj. Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni. www.dobra.cz Obec Dobrá 18. března 2004 Zpravodaj Jednání Zastupitelstva obce Dobrá proběhne ve středu 24. 3. 2004 v 17.30 hodin v budově obecního úřadu obřadní síni. Upozornûní na splatnost poplatku ze

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost.

Návrh. ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Předmět a působnost. Návrh ZÁKON ze dne... 201 o pobytu cizinců na území České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Předmět a působnost 1 Předmět úpravy Tento

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 148 Rozeslána dne 30. prosince 2010 Cena Kč 84, O B S A H : 427. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, (neoficiální znění se stavem ke dni 1.5.2011) ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

b) platným diplomatickým pasem ČR a cestuje do RF na krátkodobou návštěvu (celková doba pobytu nesmí přesáhnout 90 dní během půl roku), nebo

b) platným diplomatickým pasem ČR a cestuje do RF na krátkodobou návštěvu (celková doba pobytu nesmí přesáhnout 90 dní během půl roku), nebo Rusko Dokumenty Při cestě do Ruské federace musí mít cestující u sebe: 1) cestovní pas nebo jiný cestovní doklad opatřený platným ruským vízem, cestovní doklad musí být platný minimálně 6 měsíců po ukončení

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

Věstník vlády. Ročník 7 Vydán dne 27. dubna 2009 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 7 Vydán dne 27. dubna 2009 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 7 Vydán dne 27. dubna 2009 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 2008 č. 1592 o Programu obměny vozového parku veřejné správy

Více

HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY

HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY HLAVA 1 PŘEDPIS L 9 HLAVA 1 DEFINICE A OBECNÉ PRINCIPY A. Definice Výrazy použité v tomto předpisu mají následující význam: Adresář veřejných klíčů ICAO (ICAO Public Key Directory [ICAO PKD]) Centrální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE OBČANSKÉ PRŮKAZY, CESTOVNÍ DOKLADY A RODNÁ ČÍSLA 2012 ALEŠ ŠKAŘUPA Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra správního práva

Více

Informační publikace pro cizince Česká republika

Informační publikace pro cizince Česká republika Informační publikace pro cizince Česká republika Praha 2009 Ministerstvo vnitra České republiky, 2009 ISBN 978-80-254-5998-0 OBSAH: 1. Úvod...5 2. Obecný úvod o ČR...7 Odkazy na podrobné zdroje informací...9

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. I. Obecná část. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace 1. Důvod předložení 1.1. Název DŮVODOVÁ ZPRÁVA I. Obecná část Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně

Více

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011,

V l á d n í n á v r h ZÁKON. ze dne.. 2011, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,

Více

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014

MERITUM AKTUALIZACE. ke dni 24. června 2014. Mzdy od A do Z 2014 MERITUM AKTUALIZACE ke dni 24. června 2014 Mzdy od A do Z 2014 ÚVOD Stručně o změnách Vážení čtenáři, Tato aktualizace je na základě zákona č. 101/2014 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,

Více

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012.

ZÁKON 297/2011. Jsou zde uvedeny pouze části, kde došlo ke změnám. Změny vyznačené žlutě jsou účinné od 1.1.2012. ZÁKON 297/2011 kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, ÚČINNOST OD 1. 1. 2012 ÚČINNOST

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Pracovní agenda průvodce cestovního ruchu Téma Ročník

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK S.E.N. 1. Přeprava: Autobusy, auty různého typu, letecky, vlaky, loděmi (včetně člunů), na slonech, velbloudech, pštrosech, koních a jiných zvířatech používaných

Více