Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova"

Transkript

1 Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou Adamov Provozní řád Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 3/2012 Článek 1 Základní údaje 1.1. Pečovatelská služba města Adamova je zařazena do organizační struktury Městského úřadu v Adamově, odboru sociálních a správních věcí se sídlem Pod Horkou 101/2, Adamov Pracovní tým Pečovatelské služby v Adamově, provádějící přímo výkon služeb, sídlí v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského č. 1/dále jen DPS/ Osobou odpovědnou za provoz a kvalitu sociálních služeb a tým pracovníků pečovatelské služby je vedoucí odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu v Adamově Kontaktní údaje : Sociální pracovnice - vedoucí odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu v Adamově /dále jen vedoucí OSSV/ : Bc. Dobra Moserová, tel , fax , Pracovnice v sociálních službách pečovatelka v DPS Marie Vrtělová, tel Pracovnice v sociálních službách pečovatelky v terénu Věra Kovářová a Miroslava Manoušková, tel IČO : Město Adamov , číslo účtu : / Pečovatelská služba se poskytuje v rozmezí běžné pracovní doby, tj. od 7.30 hod. do hod. v pracovních dnech od pondělí do pátku. Služba se neposkytuje o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích a dnech volna. Konkrétní plnění jednotlivých úkonů a jejich četnost si uživatel, kterému jsou úkony poskytovány na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče /dále jen Smlouva/, ústně dohodne s pracovnicí pečovatelské služby individuálně dle aktuální potřeby, maximálně však v rozsahu stanoveném uvedenou Smlouvou Pečovatelská služba je provozována na základě zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění a dalších souvisejících předpisů, jejichž seznam je nedílnou přílohou tohoto vnitřního předpisu. Článek 2 Charakteristika a zaměření pracoviště, prostorové zařazení 2.1. Pečovatelská služba města Adamova poskytuje pomoc osobám se zdravotním postižením a seniorům trvale žijícím na území města Adamova, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Poskytuje se na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče mezi Pečovatelskou službou města Adamova jako poskytovatelem a občanem 1

2 požadujícím pomoc. Pečovatelská služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy, chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů Pečovatelská služba je poskytována občanům v jejich přirozeném prostředí, tedy v bytech a domech, ve kterých žijí, pokud se nacházejí na území města Adamova. Místem poskytování pečovatelské služby jsou byty občanů bydlících v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ul. Komenského č. 1 /dále jen pečovatelská služba v DPS /a obydlí ostatních občanů na území města Adamova /dále jen terénní pečovatelská služba/ DPS je domem zvláštního určení dle zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tyto byty jsou určeny pro bydlení seniorů a zdravotně postižených občanů. V objektu DPS je zřízeno 27 malometrážních bytů. Z tohoto počtu je 21 bytů jednopokojových ( z toho je 8 bezbariérových) a 6 bytů dvoupokojových (z toho jsou 2 byty bezbariérové). Kapacita domu je 33 osob O užívání DPS bylo vydáno kolaudační rozhodnutí č.j. 485/02/OVÚP, které nabylo právní moci dne V DPS se nezajišťuje zdravotní péče. V případě nutnosti je u konkrétního obyvatele o vykonání návštěvy požádán jeho příslušný ošetřující lékař. Pro případ akutních zdravotních potíží jsou na viditelném místě /informační nástěnka u hlavního vchodu/ vyvěšena telefonní čísla záchranné služby a další havarijní a bezpečnostní čísla Pracovnice pečovatelské služby jsou pravidelně 1 x ročně školeny o bezpečnosti práce včetně pravidel pro poskytování první pomoci. K zajištění zdravotní první pomoci slouží lékárnička umístěná v DPS nebo v terénu k tomuto účelu může posloužit obsah autolékárničky patřící do povinné výbavy automobilu pečovatelské služby. Článek 3 Rozsah poskytované péče Rozsah nabízené pomoci /úkonů/, kterou lze po individuální dohodě se zájemcem a následném sepsání Smlouvy o poskytnutí sociální služby občanovi poskytnout : Název úkonu dle vyhl.505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík Pomoc při úkonech osobní hygieny Pomoc při základní péči o vlasy a nehty Pomoc při použití WC Dovoz nebo donáška jídla Pomoc při přípravě jídla a pití Příprava a podání jídla a pití Úhrada od ,-Kč/hod 90,-Kč/hod. 60,-Kč/hod 60,-Kč/hod. 90,-Kč/hod. 90,-Kč/hod 60,-Kč/hod 10,-Kč/úkon 60,-Kč/hod 60,-Kč/hod 2

3 Běžný úklid a údržba domácnosti Údržba domácích spotřebičů Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,například sezónního úklidu,úklidu po malování Donáška vody Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení Běžné nákupy a pochůzky Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti Praní a žehlení ložního prádla,popř.jeho drobné opravy Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 100,-Kč/hod 100,-Kč/hod 100,-Kč/hod 85,-Kč/hod 85,- Kč/hod 90,-Kč/hod 80,-Kč/úkon 50,-Kč/kg 50,-Kč/kg 50,-Kč/hod Článek 4 Vybavení pečovatelské služby, údržba a úklid prostor v DPS 4.1. Pracovní tým Pečovatelské služby v Adamově, provádějící přímo výkon služeb, má k dispozici pracovní zázemí v DPS. Zázemí tvoří provozní místnosti v přízemí DPS, které slouží pro převlékání pracovníků, odpočinku a odložení věcí, WC, koupelna a prádelna. Užívání těchto prostor je v souladu s kolaudačním rozhodnutím č.j. 485/02/OVÚP, které nabylo právní moci dne V provozní místnosti je rovněž uložena lékárnička první pomoci Tato lékárnička obsahuje : - volně prodejné analgetikum - virucidní dezinfekční prostředek na kůži - gáza hydrofilní sterilní (6,5 x 7,5 cm) - náplast v roli 2,5 cm x 2 m - náplast rychloobvaz 8 cm x 1 m - obinadlo hydrofilní sterilní 8 cm x 5 m - obinadlo škrtící pryžové - trojcípý šátek - nůžky - rouška resuscitační pro dýchání z úst do úst - ochranné rukavice latexové Dozorem nad provozem lékárničky je pověřena pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby - pečovatelka v DPS. Součástí lékárničky je sešit, do kterého se zaznamenává každé použití obsahu lékárničky. Povinností pověřené pracovnice je kontrolovat a zajistit doplnění obsahu lékárničky tak, aby bylo zaručeno, že její obsah je úplný a odpovídá stanovené době použitelnosti. 3

4 4.3. Pro rozvoz obědů a nákupů slouží osobní automobil Citroën Berlingo, který je v době mimo provoz garážován v budově Městského úřadu Adamova Pod Horkou 2. Před budovou DPS má auto pečovatelské služby v době od hodin v pracovní dny vyhrazené místo pro parkování Tento automobil je určen výhradně pro pečovatelskou službu rozvoz obědů a nákupů. Rozvoz obědů se vždy provádí samostatně v časově odděleném režimu. Jídlonosiče jsou při tom uloženy ve zvláště k tomu určených umyvatelných taškách. Nákladní prostor automobilu i tašky na jídlonosiče jsou každý týden, pravidelně ve čtvrtek, desinfikovány příslušnými desinfekčními prostředky, kterými jsou INCIDUR a SAVO. Tyto desinfekční prostředky se používají v koncentraci : Savo- na 5 litrů vody 2-3 lžíce, Incidur na 1 litr vody 5 ml, Prostředky jsou střídány v pravidelném cyklu, tak, aby byl použit každý týden odlišný druh desinfekce. Záznamy o dezinfekci jsou uvedeny v knize jízd automobilu. Kontrolu knihy jízd provádí vedoucí OSSV Pro praní a žehlení prádla pro potřeby uživatelů pečovatelské služby slouží prádelna, která je vybavena dvěma automatickými pračkami, žehličkou, žehlícím prknem a žehlícím lisem. Všechny spotřebiče a zařízení prádelny mohou obsluhovat pouze příslušní pracovníci pečovatelské služby. Tato prádelna se nachází v přízemí DPS Údržbu a úklid všech společných a provozních prostor a vybavení v DPS /kromě jednotlivých bytů/ provádí pečovatelská služba svými silami prostřednictvím určené pracovnice v sociálních službách v DPS. K tomuto účelu je užíváno běžných mycích a úklidových prostředků a dále desinfekčních prostředků SAVO a INCIDUR. Tyto desinfekční prostředky se používají v koncentraci: Savo- na 5 litrů vody 2-3 lžíce, Incidur na 1 litr vody 5 ml, 4.7. V DPS nejsou prováděny žádné služby při kterých by vznikal jiný než běžný domovní odpad. Za účelem likvidace tohoto domovního odpadu jsou u budovy umístěny odpadové kontejnery, které podléhají svozu běžnému v celém městě. Nevyužité léky obyvatel DPS či uživatelů z terénu jsou vraceny do lékárny. Článek 5 Postup při provádění úkonu dovoz nebo donáška oběda 5.1. Obědy dodávané pečovatelskou službou jsou nakupovány od externího dodavatele. Hlavním dodavatelem je školní jídelna Základní a mateřské školy Adamov. V době, kdy tento dodavatel nevaří z důvodu školních prázdnin nebo jiných provozních důvodů, zajistí poskytovatel dodavatele náhradního v podobě některé z místních restaurací. O skutečnosti, že bude v určitém období jídlo dodáváno náhradním dodavatelem, po jakou dobu a za jakou cenu, je uživatel služby předem a s dostatečným předstihem informován. Cena oběda je vždy stanovena dodavatelem. Za kvalitu jídla, množství a splnění všech norem s přípravou jídla souvisejících, odpovídá konkrétní dodavatel. Poskytovatel odpovídá pouze za řádnou přepravu tohoto jídla od dodavatele k příjemci služby Nákup obědů probíhá předem dle stanovených pravidel dodavatele. Dle požadovaného počtu obědů v měsíci uživatel předá potřebnou částku pracovnici v sociálních službách z pečovatelské služby, která obědy dle jeho pokynů nakoupí. V případě, že uživatel již nakoupené obědy ze závažných důvodů nemůže odebrat, provede tato pracovnice dle jeho požadavku storno a příslušný obnos mu vrátí neprodleně poté, kdy dodavatel storno uzná a 4

5 provede vrácení peněžní částky. Takto odhlásit /stornovat/ obědy lze však nejpozději do hodin dne předchozího dni, kdy již oběd nemá být poskytnut Uživatel je povinen zajistit si na své náklady 2 ks jídlonosičů odpovídajících provozním, zdravotním a hygienickým podmínkám a tyto jídlonosiče řádně označit, aby nemohlo dojít k záměně. Tyto jídlonosiče jsou používány na dovážku či donášku jídla formou výměny naplněného jídlonosiče za prázdný Mytí a údržbu jídlonosičů si zajišťuje každý uživatel sám. Je povinností uživatele stanovenou ve Smlouvě, aby předával jídlonosiče pracovnicím pečovatelské služby vždy řádně umyté a čisté. Pokud některý z uživatelů nezvládne dostatečnou údržbu, pracovnice pečovatelské služby zajistí dodatečné umytí nádob na jeho náklady Rozvoz a přeprava obědů se řídí ustanoveními Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin a vyhl.č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhl. č. 602/2006 Sb, v platném znění a dalšími právními předpisy s tím souvisejícími. Časový harmonogram rozvozu a roznášky obědů : hod příprava na odběr obědů - přenos jídlonosičů do školní jídelny na ul. Komenského (10.40) hod. otevření všech jídlonosičů v jídelně (10.40) (11.10) plnění jídlonosičů obědy hod. přenos obědů do automobilu a do DPS Samotný rozvoz část Horka část Kolonie část Ptačina Roznos obědů v DPS a v bezprostředním okolí DPS Od hod. do hod roznos obědů do jednotlivých bytů Jednotlivé časy jsou orientační dle okolností /počet klientů, množství úkonů, jejich individuální požadavky, povětrnostní podmínky, náhodné provozní zdržení/, mohou se mírně měnit, avšak pouze řádově v minutách, tak, aby byla zabezpečena dostatečná teplota pokrmů, stanovená zvláštním předpisem. Článek 6 Postup při provádění úkonů v podobě běžného nákupu a pochůzek 6.1. V případě provádění úkonů souvisejících s nákupem či jiným placením v hotovosti je uživatel povinen příslušnou předpokládanou finanční částku předat pracovnici v sociálních službách z pečovatelské služby předem před započetím úkonu. Tato pracovnice finanční transakci úkonu uživateli řádně a včas vyúčtuje s tím, že bude přeplatek vrácen neprodleně po dokončení úkonu spojeného s přímou platbou. Případný nedoplatek je uživatel povinen rovněž neprodleně uhradit do rukou pracovnice pečovatelské služby Nákupy a pochůzky jsou prováděny vždy na základě individuálního požadavku uživatele, kdy tento zadá objednávku a pracovnici předá příslušnou finanční částku odpovídající 5

6 požadavku. Pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby realizuje nákup či pochůzku a to dle možností místního zásobování a otevírací či ordinační doby. Po provedení úkonu vyúčtuje platbu viz bod Úkony nákupů a pochůzek lze realizovat ze strany pracovnic v sociálních službách z pečovatelské služby dle provozních podmínek buď pěšky nebo za užití automobilu pečovatelské služby, vždy však v časově odděleném režimu od rozvážky obědů. Článek 7 Postup při ostatních úkonech 7.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití se poskytuje na žádost uživatele a to v rozsahu, který je přizpůsoben individuálním schopnostem uživatele. Formy pomoci spočívají od otevření příslušného doneseného jídlonosiče s teplým pokrmem, přes naservírování jídla na talíř až po podávání jídla do úst uživatele. V případě pouhého otevření jídlonosiče, příp. jeho naservírování lze provést úkon ihned při donesení jídla. V případě, že uživatel požaduje pomoc při samotném podání jídla či pití vyžadující větší časový prostor, pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby se k uživateli vrátí poté, kdy roznese teplé jídlo ostatním příjemcům. Při úkonu je pracovnice povinna dodržovat zásady hygieny, estetiky a respektovat důstojnost uživatele Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek - se poskytuje na žádost uživatele, a to v rozsahu, který je přizpůsoben individuálním schopnostem uživatele a jeho požadavkům. Při úkonu je pracovnice v sociálních službách povinna dodržovat zásady hygieny, estetiky a respektovat důstojnost uživatele. Je nutno především brát zřetel na zdravotní stav uživatele a respektovat jeho pokyny, požadavky a možnosti Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru - se poskytuje na žádost uživatele a to v rozsahu, který je přizpůsoben individuálním schopnostem uživatele. Při úkonu je pracovnice v sociálních službách povinna dodržovat zásady hygieny, estetiky a respektovat důstojnost uživatele. Je nutno především brát zřetel na zdravotní stav uživatele a respektovat jeho pokyny a požadavky za zvýšené opatrnosti z důvodu bezpečnosti Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - se poskytuje na žádost uživatele a to v rozsahu, který je přizpůsoben individuálním schopnostem uživatele. Při úkonu je pracovnice v sociálních službách povinna dodržovat zásady hygieny, estetiky a respektovat důstojnost uživatele. Je nutno především brát zřetel na zdravotní stav uživatele a respektovat jeho pokyny a požadavky za zvýšené opatrnosti z důvodu bezpečnosti Pomoc při úkonech osobní hygieny - se poskytuje na žádost uživatele a to v rozsahu, který je přizpůsoben individuálním schopnostem uživatele. Při úkonu je pracovnice v sociálních službách povinna dodržovat zásady hygieny, estetiky a respektovat důstojnost uživatele. Je nutno především brát zřetel na zdravotní stav uživatele a respektovat jeho pokyny za zvýšené opatrnosti z důvodu bezpečnosti Pomoc při základní péči o vlasy a nehty- se poskytuje na žádost uživatele a to v rozsahu, který je přizpůsoben individuálním schopnostem uživatele, nikoliv však formou odborné pedikúry a manikúry. Při úkonu je pracovnice v sociálních službách povinna dodržovat zásady hygieny, estetiky a respektovat důstojnost uživatele. Je nutno především brát zřetel na zdravotní stav uživatele a respektovat jeho pokyny za zvýšené opatrnosti z důvodu bezpečnosti. 6

7 7.7. Pomoc při použití WC- se poskytuje na žádost uživatele a to v rozsahu, který je přizpůsoben individuálním schopnostem uživatele. Při úkonu je pracovnice povinna dodržovat zásady hygieny, estetiky a respektovat důstojnost uživatele. Je nutno především brát zřetel na zdravotní stav uživatele a respektovat jeho pokyny za zvýšené opatrnosti z důvodu bezpečnosti Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování - jedná se o mimořádný úkon, který by byl realizován pouze v nejnutnějším případě. K přípravě stravy by pak došlo přímo v bytě uživatele a to dle pokynů samotného uživatele, jiné osoby o uživatele jinak pečující či ošetřujícího nebo odborného lékaře. Suroviny k přípravě stravy by byly zajištěny na náklady příjemce. Tento úkon by byl účtován jako úkon příprava a podání jídla a pití, viz bod Pomoc při přípravě jídla a pití jedná se o úkon, který je realizován v bytě uživatele na základě jeho individuálního požadavku. Je prováděn dle pokynů uživatele, případně jiné osoby jinak o klienta pečující, za dodržení všech hygienických a bezpečnostních zásad Příprava a podání jídla a pití platí obdobně jako bod Běžný úklid a údržba domácnosti v tomto úkonu je obsažena většina drobných úkonů v domácnosti týkajících se její údržby. Úkon je prováděn v domácnosti uživatele na základě jeho individuálních potřeb a pokynů. Čistící a úklidové prostředky dodává uživatel. Úklid je prováděn v termínech dle dohody s příjemcem a je účtován dle skutečně vynaložené doby. Pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby při údržbě domácnosti přísně dodržuje bezpečností předpisy, při práci ve vyšších polohách a při mytí oken je povinna využít všech prostředků k zajištění své bezpečnosti např. připoutání se a při veškeré práci využívat ochranných pomůcek pro tyto účely poskytnutých zaměstnavatelem Údržba domácích spotřebičů úkon je prováděn v domácnosti uživatele na základě jeho individuálního požadavku. Spotřebiče lze čistit za podmínek, že je tento vypnut ze zdroje a za přísného dodržení všech bezpečnostních předpisů a pokynů výrobce Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,například sezónního úklidu, úklidu po malování platí obdobně jako bod Požadavek na tento úkon je však ze strany uživatele nutno sdělit s patřičným předstihem a termín je stanoven v rámci provozních možností pečovatelské služby Donáška vody úkon není dosud využíván vzhledem k občanské vybavenosti. V případě individuálního požadavku uživatele by bylo postupováno při jeho provádění dle pokynů klienta - zda by se jednalo o balenou vodu, či donášku vody z jiného zdroje v nosné nádobě Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení - není opět prakticky prováděn. V případě vznesení požadavku na jeho provádění by pracovnice v sociálních službách postupovala dle pokynů uživatele za dodržení všech bezpečnostních předpisů a zvýšené opatrnosti při manipulaci s tímto zařízením. Jednalo by se o práce, které nejsou založeny na odborných znalostech např. vyhrabání z kamen, donášky uhlí či dřeva ze zásob uživatele v domě či bytu, naložení topiva do kamen, apod. 7

8 7.16. Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti - postup a zásady jsou shodné jako v čl. 6 nákup a pochůzky Praní a žehlení ložního prádla popř.jeho drobné opravy úkon je prováděn dle individuálního požadavku uživatele. Pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby převezme požadované množství prádla včetně pracích prostředků, příp. aviváže a odveze /příp. odnese/ toto prádlo do prádelny v DPS. Prádlo je zváženo v suchém stavu pro účely vyúčtování. K praní jsou využívány automatické pračky instalované v prádelně. Postup při manipulaci s pračkou je určen návodem k použití příslušné pračky. Prádlo je práno pro každého uživatele samostatně. Není dovoleno slučování prádla za účelem plného využívání kapacity pračky. Prádlo je rovněž práno s ohledem na druh prádla, pro tyto účely jsou využívány příslušné prací programy /teplota, způsob odstřeďování, apod/. Poté se prádlo suší v sušárně, která je k tomuto účelu vyčleněna a v případě požadavku žehlení, je vyžehleno. Drobné prádlo je žehleno žehličkou, větší za pomoci žehlícího lisu. Pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby, která úkon provádí, sama zvolí způsob žehlení s ohledem na druh prádla a provozní potřeby zařízení. Při práci dbá zásad bezpečnosti. Pokud je třeba, jsou na prádle provedeny drobné opravy a to vždy po dohodě s uživatelem Praní a žehlení osobního prádla, popř.jeho drobné opravy platí obdobně jako bod Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět jedná se o úkon, který lze poskytovat po předchozí dohodě s uživatelem a způsobem, který učí uživatel, avšak s ohledem na provozní a časové možnosti pečovatelské služby. Výdaje s tímto úkonem spojené v podobě např.jízdného a dalších poplatků hradí uživatel. Článek 8 Zásady osobní hygieny zaměstnanců 8.1. Pracovníci v sociálních službách z pečovatelské služby jsou povinni vždy důsledně dbát zásad osobní hygieny při všech úkonech spojených s činností pečovatelské služby. K tomuto účelu jsou jim poskytovány osobní ochranné prostředky dle vnitřního předpisu poskytovatele O poskytování osobních ochranných prostředků v platném znění. OOPP jsou zaměstnanci povinni udržovat v použitelném stavu, provádějí drobnou denní údržbu a zaměstnavatel je povinen jim k tomu poskytnout potřebné čisticí a dezinfekční prostředky, které jsou poskytovány v rozsahu uvedeném v témže předpisu Dle vnitřního předpisu o poskytování osobních ochranných prostředků pracovníkům v terénu a DPS zaměstnavatel poskytuje: pracovní obuv s protiskluzovou úpravou letní, pracovní obuv s protiskluzovou úpravou zimní, zimní bundu, pracovní trička, pracovní obuv s proti skluzovou podrážkou domácí, gumové rukavice, tenké gumové rukavice. K údržbě těchto osobních ochranných prostředků zaměstnavatel pracovníkům pečovatelské služby poskytuje: prášek na praní, krém na ruce. Čistící a desinfekční prostředky jsou poskytovány vždy na období 12 měsíců K mytí rukou během pracovní doby jsou pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby povinny užívat toaletní mýdlo s dávkovacím systémem a papírové jednorázové ručníky v závěsném zásobníku. 8

9 8.4. Civilní oblečení těchto pracovníků musí být uloženo na zvlášť vyhrazeném místě mimo místo, kam se odkládá pracovní oblečení a další pomůcky Ve společných prostorách DPS, především pak v provozních prostorách pečovatelské služby a v automobilu pečovatelské služby je přísně zakázáno kouřit Do provozních prostor pečovatelské služby je zákaz vstupu cizích osob bez doprovodu pracovníka pečovatelské služby Pracovníci jsou povinni dodržovat zásady prevence vzniku a šíření nemocničních nákaz. K tomuto účelu v případě potřeby používají roušky a jednorázové gumové rukavice. Článek 9 Bezpečnostní pravidla a školení pracovníků 9.1. Pracovníci pečovatelské služby jsou povinni dodržovat právní a ostatní předpisy, vztahující se k práci jimi vykonávané, s nimiž byli řádně seznámeni Zaměstnavatel je povinen zajistit pravidelné školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o požární ochraně a vedoucí OSSV školení ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 O hygieně potravin a vyhlášky MZ č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Pracovníci jsou povinni nahlásit neprodleně jakýkoliv svůj úraz popřípadě úraz spoluzaměstnance i drobné zranění vedoucí OSSV a sepsat záznam do knihy úrazů Postup při řešení nouzových a havarijních situacích je stanoven ve vnitřním předpisu Základní vnitřní pravidla Pečovatelské služby města Adamova, v článku 9. Článek 10 Zpracování, vedení a evidence dokumentace o osobách, kterým je poskytována sociální služba, včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace Zpracováním, vedením a evidencí dokumentace o osobách, kterým je poskytována sociální služba je pověřena sociální pracovnice vedoucí OSSV Pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby vedou samostatně tzv. záznam o průběhu služby, které slouží mj. i jako podnět k případným změnám individuálních plánů klienta a které jsou vedoucí odboru SSV průběžně předkládány ke konzultacím a kontrole. V záznamovém listu klienta je uvedeno jméno, příjmení, narození, bydliště, telefon, ošetřující lékař a rodinní příslušníci klienta pro případ, že vedoucí OSSV nebude přítomna v práci a bude třeba akutně řešit mimořádné situace /zejména nouzové a havarijní/ Pracovnice v sociálních službách mají rovněž k dispozici přehled klientů pečovatelské služby s vypsanými úkony, které mohou na základě smlouvy provádět. Tento přehled je průběžně doplňován a aktualizován O každém uživateli pečovatelské služby je vedena spisová dokumentace zvlášť. Spisová dokumentace osob, kterým je poskytována sociální služba obsahuje především : - Šetření za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče. 9

10 - Smlouva o poskytnutí služby sociální péče. - Poučení spotřebitele v případě, že uživateli je poskytován úkon dovážka či donáška obědů. - Individuální plán průběhu poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností a jeho hodnocení Součástí dokumentace jsou i dohody o užívání klíčů, záznamy a další nezbytné dokumenty. Dokumentace obsahuje i seznam dokumentů obsažených ve spise. Každý uživatel má přidělenou svoji pracovnici a je seznámen i s její zástupkyní Šetření za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče obsahuje : 1. Osobní anamnézu zájemce o poskytnutí pečovatelské služby /osobní data, zda se jedná o osobu s těžkým zdravotním postižením průkaz TP, o osobu se zvlášť těžkým zdravotním postižením průkaz ZTP nebo o osobu se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce průkaz ZTP/P a dobu platnosti tohoto průkazu nebo osobu, která má kartu sociálních systémů, dále zda jde o příjemce důchodu a určení druhu důchodu, v případě invalidity stupeň přiznané invalidity, zda je příjemcem příspěvku na péči, jméno a příjmení ošetřujícího lékaře, určení osob žijících ve společné domácnosti, zda zájemce nesplňuje podmínku bezplatného poskytování pečovatelské služby, zda a do jaké míry je zájemce pohyblivý, určení bytových poměrů a informaci, zda zapůjčuje klíč od bytu, označení osob blízkých kontaktních pro případy, kdy nebude možno jednat přímo se zájemcem/později uživatelem/, např. při náhlém odjezdu, hospitalizaci, nevolnosti, úmrtí apod./. 2. Vyjádření zájemce o pečovatelskou službu, vzhledem k požadavkům zájemce na podobu poskytování sociální služby, očekávání zájemce a osobní cíle, kterých chce zájemce dosáhnout s pomocí pečovatelské služby. 3. Rekapitulaci průběhu ústního jednání. 4. Návrh obsahu smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, který obsahuje datum počátku poskytování pečovatelské služby, druh úkonů a úhrada za jednotlivé úkony. Podmínky poskytování a vyjádření zájemce. Podpisy zájemce a osoby, která provedla šetření za účelem uzavření smlouvy Smlouva o poskytnutí služby sociální péče obsahuje: - identifikaci uživatele a poskytovatele jako smluvních stran - druh sociální služby - předmět smlouvy a stanovení osobního cíle uživatele - rozsah poskytování sociální služby - místo a čas poskytování sociální služby - způsob úhrady - ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Poskytovatelem pro poskytování sociální služby - zvláštní ujednání - výpovědní důvody a výpovědní lhůty - dobu platnosti smlouvy - závěrečná ustanovení, podpisy obou smluvních stran, datum uzavření smlouvy Poučení spotřebitele obsahuje v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 37 vyhl.č 602/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č. 137/2004 Sb. informaci o skutečnosti, že dovážené jídlo v rámci dovážky obědů pečovatelské služby je jídlo určené k okamžité spotřebě. Uživatel, kterému je úkon dovážky či donášky obědů poskytován svým podpisem stvrzuje, že vzal tuto informaci na vědomí V individuálním plánu průběhu poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností zaznamenává sociální pracovnice hodnocení průběhu pečovatelské služby u uživatele, naplňování jeho osobních cílů, plánuje společně s uživatelem další průběh 10

11 poskytování pečovatelské služby a v případě potřeby přehodnocuje na základě dohody s uživatelem způsob či rozsah jejího poskytování. Při této činnosti spolupracuje podle potřeby s pracovnicemi v sociálních službách z pečovatelské služby, které vedou záznam o průběhu služby a který plní funkci osobního listu klienta. Dle vnitřního předpisu Základní vnitřní pravidla Pečovatelské služby města Adamova je toto hodnocení a plánování prováděno průběžně podle potřeby, nejméně však jednou za půl roku O osobách, kterým je poskytována pečovatelská služba je veden jmenný rejstřík, který obsahuje základní identifikační údaje všech uživatelů pečovatelské služby Údaje o uživateli jsou shromažďovány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, na základě jeho písemného souhlasu. Tento souhlas uživatel dává již při prvním úkonu ze strany pečovatelské služby, kterým je šetření za účelem uzavření smlouvy o poskytnutí služby sociální péče Pracovníci pečovatelské služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se klienta, o kterých se při své činnosti dozvěděli, a to i po ukončení pracovního poměru. Údaje, o kterých se při své činnosti dozvěděli, mohou pracovníci sdělit jiným subjektům jen pokud tak stanoví příslušné zákony Pro potřeby kontroly vyúčtování plateb za úkony pečovatelské služby od uživatelů je dále vedena zvlášť dokumentace obsahující následující údaje : - Měsíční výkaz o provedených úkonech pečovatelské služby. Tímto dokumentem jednotlivé pracovnice v sociálních službách vykazují úkony provedené za období jednotlivých měsíců u uživatelů. Výkazy jsou vyplňovány individuálně pro každého uživatele zvlášť. Jsou v něm vykázány provedené úkony, jejich množství, délka trvání úkonu či množství praného a žehleného prádla a konečná cena za úkon. Ve výkazu je rovněž uvedena celková částka, kterou má uživatel hradit za uvedený měsíc, kdo výkaz vyplnil, kdo ho kontroloval a souhlas uživatele s účtovanou částkou. Na podkladě tohoto dokladu je pak uživatelem provedena úhrada. Způsob úhrady je stanoven ve vnitřním předpisu Základní vnitřní pravidla Pečovatelské služby města Adamova, článek 5. - Příjmový doklad, kterým byla vybrána úhrada za úkony pečovatelské služby od jednotlivých uživatelů za období uplynulého měsíce. Tento příjmový doklad je vždy uložen současně s příslušným měsíčním výkazem o provedených úkonech pečovatelské služby. - Příjmový účtovací doklad, na základě kterého příslušná pracovnice v sociálních službách předává vybrané finanční prostředky za úhradu úkonů pečovatelské služby od uživatelů za příslušné období jednoho měsíce do pokladny Města Adamova. Tato dokumentace je vedena zvlášť za každou pracovnici v sociálních službách. Uvedené dokumenty jsou sestavovány do měsíčních souborů. Soubor vždy tvoří všechny měsíční výkazy a příjmové doklady za období jednoho měsíce a s tím související příjmový účtovací doklad Pro nahlížení do dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována platí následující pravidla : Oprávněnými nahlížet do příslušné dokumentace jsou: 11

12 a) sociální pracovnice vedoucí OSSV, která je pověřena vedením spisové dokumentace a vnitřní kontrolou spisové dokumentace b) uživatel služby, kterého se dokumentace týká, c) osoba blízká uživateli, která prokáže oprávněný právní zájem, d) nadřízené orgány provádějící kontrolu pečovatelské služby na základě zmocnění v zákoně, d) pracovnice v sociálních službách z pečovatelské služby pouze v nezbytném rozsahu při výkonu pečovatelské služby e) tajemník městského úřadu v souladu s vnitřním předpisem Podpisový řád v platném znění O skutečnosti, že do spisu nahlédly osoby uvedené v písmeně b) až e) provede sociální pracovnice vedoucí OSSV, do spisu záznam Doba pro uchování dokumentace o osobě, které byla poskytována pečovatelská služba, po ukončení poskytování se řídí vnitřním předpisem Spisový, archivní a skartační řád Městského úřadu Adamov v platném znění Pro účely kontroly práce pracovníků Pečovatelské služby v města Adamova slouží : - Doklad o docházce pracovníků v sociálních službách, který je veden v knize docházky, uložené v provozních prostorách DPS. Do této knihy si zapisují pracovnice v sociálních službách přesné časy svých příchodů a odchodů z práce, případně přerušení z důvodů, které jsou uvedeny níže. Tento doklad slouží jako podklad pro měsíční výkaz, který je odevzdáván prostřednictvím vedoucí OSSV po schválení tajemníka mzdové účetní poskytovatele. - Výkaz práce - vyplňovaný jednotlivými pracovníky v sociálních službách vždy za každý měsíc. Tento doklad slouží jako podklad pro vyplacení mezd pracovníků. Kontrolu docházky provádí vedoucí OSSV, která rovněž navrhuje jednotlivým pracovníkům i odměny, příp. změny ve výši osobního hodnocení. Vyplněný výkaz práce jsou jednotliví pracovníci v sociálních službách povinni odevzdat ihned po skončení uplynulého kalendářního měsíce, nejpozději však 3. den v měsíci následujícím po měsíci, za který je tiskopis vyplněn. K doložení nepřítomnosti na pracovišti slouží tzv. propustky, které předem podepisuje vedoucí OSSV nebo její zástupce. V případě vyšetření u lékaře je nutno, aby na propustce bylo razítko zdravotnického zařízení. V případě čerpání řádné dovolené je třeba vyplněný Doklad o souhlasu s čerpáním řádné dovolené, tzv. dovolenka. Tento doklad předem vyplní pracovník a vedoucí OSSV svým podpisem stvrzuje souhlas s tímto čerpáním. Bližší podmínky stanoví vnitřní předpis Pracovní řád v platném znění. - Měsíční výkaz o provedených úkonech pečovatelské služby podrobnosti viz. bod Článek 11 Systém získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým osobám Pro získávání a předávání potřebných informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování služby jednotlivým osobám slouží zejména : - Pravidelné porady všech zaměstnanců Pečovatelské služby města Adamova, které se konají dle dohody alespoň jedenkrát měsíčně v kanceláři vedoucí OSSV. O poradě je pořizován krátký záznam. 12

13 - Pracovníci, pracující přímo na úkonech pro jednotlivé příjemce, jsou povinni předat si v případě, kdy u konkrétního uživatel dochází k zástupu, všechny informace důležité pro řádný průběh výkonu pečovatelské služby. - O všech mimořádných skutečnostech jsou pracovníci v sociálních službách provádějící úkony pečovatelské služby povinni bezodkladně informovat vedoucí odboru sociálních a správních věcí. Za mimořádné situace jsou zejména považovány jakékoliv havarijní či nouzové situace uvedené ve vnitřním předpisu Základní vnitřní pravidla Pečovatelské služby města Adamova, v článku 8 (stížnosti na kvalitu či způsob poskytování pečovatelské služby) a v článku 9 (nouzové a havarijní situace), jakýkoliv úraz či zranění pracovníka či jiné osoby s pečovatelskou službou související, případně konflikt či nevhodné chování ze strany uživatele nebo jiných osob Všechny vnitřní předpisy a pravidla, která vydává zaměstnavatel, jsou zaměstnancům předkládány k seznámení v písemné podobě. O skutečnosti, že byl zaměstnanec seznámen s vnitřním předpisem, pravidlem nebo nařízením nadřízeného je proveden záznam v podobě podpisu zaměstnance s vyznačením data tohoto podpisu na podpisový arch, který je připojen k písemné podobě předpisu, pravidel či nařízení Ostatní, méně důležité, avšak k výkonu práce potřebné informace, si předávají všichni zaměstnanci navzájem a to ústně neformálním způsobem během pracovní doby, případně telefonicky. V pečovatelské službě funguje systém sdílení potřebných informací pro výkon této služby a pracovnice v sociálních službách podle potřeby třeba i několikrát týdně navštěvují vedoucí odboru SSV a veškeré potřebné informace si touto cestou předávají. Článek 12 Personální zajištění služby a profesní rozvoj zaměstnanců Poskytovatel má stanovenou strukturu, počet pracovních míst a kvalifikační požadavky na pečovatelskou službu ve vnitřním předpise Organizační řád Městského úřadu Adamov v platném znění a ve vnitřním předpise Systematizace pracovních míst Městského úřadu Adamov a Městské policie Adamov v platném znění Hlavním cílem personální politiky pečovatelské služby je zajištění kvalifikovaného personálu odpovídajícího požadavkům a potřebám uživatelů služeb a vytvoření co nejlepších pracovních podmínek pro každého zaměstnance tak, aby byli motivování k co nejkvalitnějším pracovním výkonům. Každý pracovník je na začátku své práce na pracovišti seznámen s příslušnými platnými právními předpisy a organizačními pravidly, které s jeho prací souvisí. Pracovník je rovněž proškolen z předepsaných předpisů a je seznámen s popisem své funkce Kvalifikační předpoklady jsou stanoveny v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Osobnostní předpoklady jsou důležité zejména z důvodu naplňování standardů kvality sociálních služeb a patří mezi ně znalosti, schopnosti a iniciativa, bezúhonnost, komunikativnost, spolehlivost, vlídnost, empatie a flexibilita, profesionalita, ukázněnost, respekt ke klientovi a jeho zájmům, potřebám a právům a schopnost se neustále vzdělávat. Rovněž je důležitá spokojenost zaměstnanců, práce v atmosféře důvěry, dobré nálady, spolupráce a podpory. 13

14 12.5. Práva a povinnosti zaměstnanců vyplývají z pracovní smlouvy a vnitřních předpisů zaměstnavatele, zejména z předpisu Pracovní řád v platném znění Zaměstnanci jsou pravidelně školeni v rámci interního vzdělávání a dále jsou vzděláváni externě v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí odboru zpracovává roční plán vzdělávání pro jednotlivé zaměstnance pečovatelské služby. Vedoucí odboru rovněž zajišťuje, aby v rámci schváleného rozpočtu bylo na vzdělávání dostatek finančních prostředků, ze kterých jsou školení a semináře hrazeny. Plán vzdělávání je hodnocen jedenkrát ročně V rámci vzájemné komunikace lze dojednat, jaké školení potřebuje jak organizace, tak pracovník a školení jsou organizována tak, aby byl zajištěn bezproblémový chod pečovatelské služby. Organizace tak podporuje a motivuje zaměstnance vhodným výběrem školení, na kterém se podílí i sami zaměstnanci a snaží se tak předejít profesionálnímu vyhoření Vedoucí odboru jako úředník má dále vypracován plán vzdělávání podle zákona o úřednících, který vypracovává a kontroluje tajemník úřadu v souladu s platnými zákony Hodnocení je prostředkem k posouzení pracovních výsledků za uplynulé období, ke zhodnocení schopností, dovedností a potencí hodnoceného, k rozhodování o odborných školeních, dalšímu vzdělávání, ke zlepšení komunikace i ke stanovení pracovních úkolů pro další období. Hodnocení v pečovatelské službě je přímé - hmotné a nepřímé - nehmotné. Přímým způsobem odměny je finanční odměna za individuální výkonnost zaměstnance. Bližší informace o odměňování a platu jsou stanoveny ve vnitřním předpisu Pracovní řád v platném znění. Nepřímé hodnocení je zejména snaha o vytvoření co nejlepších pracovních podmínek, dobré vybavení pracoviště, příspěvek na stravování a jiné formy příspěvků uvedené v Sociálním fondu zaměstnanců Města Adamova a vnitřním předpisu Zásady pro používání fondu v platném znění. Patří sem ale i ústní ocenění, pochvala, poděkování a povzbuzení, respektování a vzájemná kolegialita. Článek 13 Závěrečná ustanovení Tento provozní řád platí pro všechny pracovníky Pečovatelské služby města Adamova a navazuje na další vnitřní předpisy vydané Městem Adamovem Tento provozní řád ruší vnitřní předpis Provozní řád pečovatelské služby města Adamova č. 6/2007 a dodatek č. 1 a dodatek č. 2 k tomuto řádu Tento provozní řád byl schválen Radou města Adamova dne a je účinný od Jiří Němec místostarosta Bc. Roman Pilát, MBA starosta 14

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád

Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř. Provozní řád Příloha č. 1 usnesení č. 112 z rady města dne 6.12.2006 Město Chotěboř, Organizační složka Pečovatelská služba Chotěboř, Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř Provozní řád Sídlo: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř,

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Vnitřní řád. školní jídelny výdejny. ART ECON Střední škola, s.r.o. střední školy: 796 01 Prostějov. Husovo nám. 2061/91

Vnitřní řád. školní jídelny výdejny. ART ECON Střední škola, s.r.o. střední školy: 796 01 Prostějov. Husovo nám. 2061/91 Vnitřní řád školní jídelny výdejny střední školy: ART ECON Střední škola, s.r.o. Husovo nám. 2061/91 796 01 Prostějov Účinnost od: 1. 2. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny ART ECON Střední školy,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ KONTEŠINEC

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY- VÝDEJNY ZŠ A MŠ KONTEŠINEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESKÝ TĚŠÍN POD ZVONEK, Pod Zvonek 1835 Český Těšín Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 11 Účinnost: 01. 03. 2015 Evidenční číslo: 06. 01. 06 Revize: 4 VNITŘNÍ

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Provozní řád. Všeobecná ustanovení

Provozní řád. Všeobecná ustanovení Provozní řád Všeobecná ustanovení 1. název organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb 2. se sídlem: Pastýřská 4, 350 02 Cheb 3. IČ: 70887985 4. právní forma: příspěvková organizace 5. zřizovatel:

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

5.6.17.8. Stravovací služby

5.6.17.8. Stravovací služby 5.6.17.8. Stravovací služby http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/stravovacisluzby Pracovní činnosti při provozování stravovacích služeb, výrobě potravin, uvádění potravin do oběhu jsou

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Fügnerova 3523, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 040, web: www.ssmm.cz IČ: 708 242 82 pod č.j. 30/2007-71, DIČ: CZ708 242 82 pod č.j. 54134/04/0439003273 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011

SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 SAZEBNÍK úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 15. 10. 2011 A. Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou 505/2006 Sb., v platném znění. Vyhláška 6 1-a) 1-b) Přehled úkonů Pomoc při zvládání

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649

Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Školní řád Mateřské školy Sezimovo Ústí, Lipová 649 Zřizovatel: Název a sídlo: Město Sezimovo Ústí Mateřská škola Lipová Lipová 649 391 02 SEZIMOVO ÚSTÍ Druh organizace: Příspěvková organizace Telefon

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb.

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014)

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014) Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

Předmět úpravy. Umístění

Předmět úpravy. Umístění Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 106/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací akce... - znění dle 422/13 Sb. 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne

Více

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění

(Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Předmět úpravy. Umístění Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti (Ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. účinné od 7. dubna 2004) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 108 odst. 1 zákona

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: ZŠMŠ-TR/258/2015 Základní škola a Mateřská škola Troubky VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád školní jídelny obsahuje: 1) Obecná ustanovení 2) Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků 3) Podrobnosti

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor

Školní řád gymnázia. pro osmiletý, šestiletý a čtyřletý obor Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. Adresa: Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, IČ: 281 97 682 tel./fax: +420 251 550 846, e-mail: info@gmvv.cz Školní řád gymnázia pro osmiletý, šestiletý

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace. 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 30/15 Účinnost: 1.9.2015 Platnost: 28.8.2015 Spisový znak: Skartační znak: S10 Závaznost pro: zaměstnance, zákonné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016

Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 Provozovatel: Jednatel: Vedoucí školní jídelny: Vedoucí kuchař: Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. Mgr. Jana Linhartová Nina

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

106/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 106/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. března 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti Změna: 148/2004 Sb. Změna: 320/2010 Sb. Změna: 422/2013 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Školní řád s účinností od 22. října 2014

Školní řád s účinností od 22. října 2014 Mateřská škola Havířov Šumbark Petřvaldská 32/262 odloučené pracoviště Sadová 3/232 Havířov - Město Vnitřní směrnice č.12-s Školní řád s účinností od 22. října 2014 Základní údaje o škole Název organizace:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace. Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Mateřská škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace Školní řád Č.j. 1 Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Ř 1 Skartační

Více

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2015 O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel Luxor Poděbrady,

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vážená paní, vážený pane. Tato Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby (dále jen Vnitřní pravidla ) upravují poskytování pečovatelské služby

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SL

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY SL ZÁKLADNÍ ŠKOLA Český Těšín Svibice Pod Zvonek 1835 okres Karviná Titulní list Typ dokumentu: SMĚRNICE Strana /celk. počet: 1 / 9 Účinnost: 01. 01. 2013 Evidenční číslo: 06. 01. 05 Revize: 3 PROVOZNÍ ŘÁD

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V S 1 Osoba získala/ upevnila si dovednosti v oblasti osobní hygieny Osoba zvládá běžné úkony péče o sebe Osobní hygiena Osobní hygiena Běžná denní hygiena Mytí, koupání, péče o zuby, vlasy, nehty Zvládání

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Vítězství 70 Příloha č. 1 ke kolektivní smlouvě ZÁSADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 (součást Školního řádu)

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 (součást Školního řádu) Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016 (součást Školního řádu) Zpracovala Lenka Košťálová 8/2015 I. Úvodní ustanovení 1. Vnitřní

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015)

Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015) Farní charita Litoměřice - Pečovatelská služba PRŮVODCE POSKYTOVÁNÍM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 7. 2015) 1. Kdo jsme... 3 2. Naše poslání... 3 3. Cílová skupina... 3 4. Zásady poskytované sociální

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče

TÍSŇOVÁ PÉČE. Popis realizace poskytování tísňové péče Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace telefon: 475 211 781, 475 216 481 Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem fax: 475 211 161 IČO 44555385 e-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz TÍSŇOVÁ

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015 Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz DDM Bludiště Chodov Vnitřní řád DDM Účinnost od: 1.11.2015

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í..., nar..., bydliště... v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita Hlučín,

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov

Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace Raková u Konice 85 798 57 Laškov Č. j.: 10/2012 Platnost od: 1. 9. 2012 Účinnost od:20. 9. 2012 Aktualizace od: 1. 9. 2015 Obsah: I. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny 1 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny Trávníčkova 1743, Praha 5 Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická

Více

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy

Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 3/2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Martina Malotová, ředitelka školy Mgr. Martina Malotová,

Více

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S

Školní řád. Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou. Č.j. 109/2015 - S Č.j. 109/2015 - S Základní umělecká škola Zruč nad Sázavou Na Pohoří 575, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČO 75032945 Školní řád Školní řád Základní umělecké školy Zruč nad Sázavou vydává na základě zákona č.

Více

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka

1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Vnitřní řády školských zařízení Všeobecné bezpečnostní pokyny pro zaměstnance a žáky Školy Jaroslava Ježka 1. Učitel a vychovatel seznámí žáky s prostředím, ve kterém se pohybují sami a včas jim oznámí

Více