BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL"

Transkript

1 Bytový dùm, rozdìlený do šesti sekcí, z nichž v pìti se nacházejí bytové jednotky. K dispozici jsou i nebytové prostory rùzných výmìr, které se nacházejí v pøízemí. Bytový dùm je rozdìlen na tøi èásti, které spolu dohromady tvoøí písmeno U. V první èásti se nacházejí tøi sekce- A, B a C, tato budova má sedm nadzemních podlaží. Druhá budova je rozdìlena do sekcí D a E, tato má ètyøi nadzemní podlaží. Oba objekty budou spojeny pøízemní budovou s nebytovými prostorami. V bytovém domì se nachází celkem 126 bytových jednotek, ke každé z nich patøí balkon èi lodžie, k bytùm v horních podlažích pak prostorné terasy. Ke každému bytu také náleží komora na patøe nebo sklepní kóje v pøízemí domu a také garážové stání. Prostor pro garážová stání se nachází v suterénu celého komplexu a èítá 143 garážových stání. Z každé ze sekcí vedou výtahy pøímo do suterénu. K dispozici jsou byty o velikosti od 1+kk až 4+kk. V sekcích A, B a C se nacházejí byty s balkony a terasami orientovanými k západu i na východní stranu. V sekcích D a E pak balkony do atria nebo na východní stranu s výhledem do zelenì a na Kaplièku. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách, pøièemž v první fázi se bude realizovat výstavba sekcí A, B a C. Termín zahájení výstavby je èerven Termín dokonèení první etapy výstavby je záøí Bytový dùm se nachází v klidné lokalitì s dobrou dostupností jak do centra mìsta, tak na výpadovku na Brno, Ostravu a Pøerov. V blízkosti domu se nachází za.stávka MHD, nákupní centrum, škola i školka a další služby.

2 Bytový komplex je tvoøený souborem tøí vzájemnì propojených objektù. Z urbanistického a mìstotvorného hlediska je návrh celého areálu založen na optimálním pøechodu z vysokopodlažní zástavby panelových domù podél ulice Schweitzerova na severozápadní stranì a podél ulice Voskovcova z jihu, a na nízkopodlažní panelové domy v ulici Družební v severní èásti. Tento pøechod je øešen rozdìlením navrženého objektu na tøi rùznì vysoké èásti. Nejvyšší blok sekce A,B,C - navazuje výškovì na okolní vysokopodlažní panelovou zástavbu, nižší èást sekce D,E - zachovává výškovou hladinu nízkopodlažních panelových domù. Nejnižší èást tvoøí pøízemní objekt - sekce F - vzhledem k nepøíznivým podmínkám pro osazení bytové èásti (zastínìní stávajícími panelovými domy). Navržený objekt vychází z U pùdorysu a je zasazen k navržené parkovì upravené ploše v okolí stávající kaplièky a odclonìné od komunikace v ulici Schweitzerova zelení vysázenou do novì budovaného parkovištì. Objekt je do všech stran napojen na stávající i novì navržené pìší trasy, tento systém umožòují pasáže v každém z blokù, vzniklo zde i klidné nádvoøí ze zelení s pøímým propojením se stávající zástavbou na severní stranì, takže dojde k pøirozenému propojení stávajících prostor s tìmi novì navrženými. Dle regulaèního plánu byla zdùraznìna pìší trasa východ západ. Celý komplex má spoleèný podzemní parking s vjezdem z jižní èásti. Na terénu je pak navržen zbývající poèet parkovacích a odstavných stání pro splnìní požadovaného poètu parkovacích míst. Rozdìlení každého bloku na jednotlivé sekce vytváøí z provozního hlediska menší samostatné jednotky, které minimalizují anonymitu životního prostøedí. Byty jsou navrženy ve všech podlažích od 2.NP výše, v sekcích D,E jsou pak situovány bytové jednotky i v pøízemí, a to na východní stranì objektu, s pøedzahrádkami smìrem k navrhovanému mìstskému parku kolem stávající kaplièky. V pøízemí každé sekce se nachází nebytové prostory, pøedpokládá se využití pro služby a obchody, sekce F pak pro lékaøské ordinace. Nebytové prostory je možné spojovat a dispoziènì upravovat dle požadavkù jednotlivých budoucích majitelù. Vstupy do bytových èástí jednotlivých sekcí jsou navrženy z klidového prostoru nádvoøí, vstup do vìtšiny nebytových prostor je navržen z rušnìjší strany sekce A,B,C smìrem od parkovištì. Mimo nebytové prostory se v 1.NP nachází také zázemí a spoleèné prostory pro bytovou èást. Jedná se o kolárny/koèárkárny, sklepy a úklidové místnosti. Pøístup k bytùm je umožnìn komunikaèním prostorem, ve kterém je navrženo schodištì a výtah, Jednotlivé byty jsou navrženy tak, aby splòovaly normy ÈSN a zároveò poskytly variabilitu zaøízení a ve vìtšinì pøípadù i možnost dispozièních úprav ( v závislosti na ÈSN ). Souèástí každého bytu je min.jeden balkón nebo terasa. V sekci A je možné od 3.NP výše rozdìlit byt 3KK na dvì garsonky, v budoucnu je možné tyto jednotky spojit znovu do bytu 3KK. Dispozièní variabilita je patrná také z návrhù bytù 2KK v sekci D a E tyto varianty lze aplikovat na kterýkoliv byt 2KK v této pozici ve všech sekcích. V 7.NP sekce A,B,C jsou navrženy nadstandardní bytové jednotky s terasami, tyto byty zaruèují maximum soukromí a prostoru. TABULKA CELKOVÉ KAPACITY OBJEKTU BYTOVÝ KOMPLEX KAPLIÈKA - Poèet bytù celkem126 - Poèet parkovacích stání uvnitø objektu Poèet parkovacích stání na terénu 62 - è. už. plocha bytù 7527,81 m2 - è. už. plocha obchodù a kanceláøí 804,93 m2 - è. už. plocha lékaøských ordinací 742,20 m2 SEKCE A - Poèet bytù celkem 30 - è. už. plocha bytù 1744,95 m2 SEKCE B - Poèet bytù celkem 31 - è. už. plocha bytù 1749,03 m2 SEKCE C - Poèet bytù celkem 31 - è. už. plocha bytù 1741,79 m2 SEKCE D - Poèet bytù celkem 17 - è. už. plocha bytù 1159,51 m2 SEKCE E - Poèet bytù celkem 17 - è. už. plocha bytù 1132,53 m2 ROZDÌLENÍ BYTÙ - Poèet bytù 1KK celkem13 = 10,33 % - Poèet bytù 2KK celkem73 = 57,94 % - Poèet bytù 3KK celkem32 = 25,39 % - Poèet bytù 4KK celkem8 = 6,34 %

3 BYTOVÝ DÙM KAPLIÈKA-POVEL BYTOVÝ DÙM - KAPLIÈKA POVEL Mapa: Mapa MHD: OLOMOUC POVEL

4 Všeobecné údaje k bytu Standardy materiálù a vybavení bytového domu Kaplièka-Povel Základy Železobetonové piloty, železobetonové pasy Nosné konstrukce Železobetonový skelet v 1.PP, NP cihelné zdivo Obvodové zdivo Zdivo z cihelných blokù Porotherm tlouš ky 240mm se zateplením tlouš ky 150mm a s povrchovou strukturální probarvenou omítkou Bytové pøíèky Zdivo z pøíèkových cihel Porotherm tlouš ky 115mm Mezibytové stìny Zdivo z cihelných blokù Porotherm AKU 240mm. Stropy Filigránové panely s nadbetonávkou Vnitøní stìny Omítky jemné štukové opatøené malbou bílou Primalex plus Okna, balkónové dveøe Výrobky plast bílý, koeficient 1,1 zasklené izolaèním dvojsklem bez žaluzií Klempíøské prvky, støecha Plech titan-zinek, støešní krytina z modifikovaných pásù Keramické obklady,dlažby koupelna, WC Keramický obklad do výše 2,10m v koupelnì a na WC Základní montáž keramických bìlninových obkladù v místnostech kde je v obkladu použit pouze jeden keramický prvek a kde rozmìr obkladu nepøesahuje 25 x 20 cm. Cena montáže( zahrnuje montáž, dodávku bìžného lepicího tmele, bìžné spárovací hmoty a plastové bílé lišty na vnìjší rohy. ) Dodávka keramických obkladù do: 340 Kè/m2 bez DPH 220 Kè/m2 bez DPH Základní montáž keramických bìlninových dlažeb v místnostech,kde je v dlažbì použit pouze jeden keramický prvek, kde dlažba není kladena na koso a kde rozmìr dlaždice nepøesahuje 25 x 25 cm. Cena montáže( zahrnuje montáž, dodávku bìžného lepicího tmele a bìžné spárovací hmoty). 340 Kè/m2 bez DPH Dodávka keramických dlažeb do: 270 Kè/m2 bez DPH

5 Cenové pøíplatky za nadstandardní provedení : Zabroušení hran obkladù vnìjších rohù pøi jejich pokládání bez krycích lišt PVC Pøíplatek za složitost montáže keramických obkladù v místnosti, kde je v obkladu kombinován více než jeden keramický prvek (barevné obkladaèky,listely,inzerty,bombata atd.) Pøíplatek za složitost montáže keramických dlažeb v místnosti, kde je v dlažbì kombinován více než jeden keramický prvek (barva dlažby, bordury atd.) Pøíplatek za kladení keramických dlažeb diagonálnì Pøíplatek za použití velkoplošných obkladaèek nad rozmìr 25 x33 cm,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro velkoplošné obkl. Pøíplatek za použití tvrdých (jiných než bìlninových) obkladaèek nebo dlaždic,které vyžadují použití speciálního lepicího tmele pro tvrdé materiály Pøíplatek za rektifikované (pøesné) obkladaèky,dlažby Montáž ker.soklù v obytných místnostech 190 Kè/bm 90 Kè/m2 90 Kè/m2 65 Kè/m2 90 Kè/m2 185 Kè/m2 210 Kè/m2 110 Kè/bm Vnitøní dveøe Dveøe vstupní do bytu fóliované /buk,dub/protipožární EW 30D3 s kukátkem a bezpeènostním kováním Rostex 802 klika-koule, práh cena 4.390,- Kè bez DPH Dveøe pøedsíò-chodba, chodba WC,koupelna,spíž,komora fóliované /dub,buk/ plné standard cena 1.080,- Kè bez DPH Dveøe ložnice,obývací pokoje,kuchynì fóliované /buk,dub/ 2/3 sklo standard cena 1.690,- Kè bez DPH Vnitøní bytové zárubnì kovové v cenì 500,- Kè bez DPH Dveøní kování elox rozety povrch F1 200,- Kè bez DPH Terasy, balkony Betonová vymývaná dlažba na plastových terèích bez výbìru Vývod na osvìtlení Balkony keramická dlažba kladená na støih bez výbìru Zaøizovací pøedmìty Koupelna Umyvadlo bílé keramické Lyra typ cm 1kus 910,- Kè bez DPH Kryt sifonu bílý Lyra typ kus 790,- Kè bez DPH

6 Vana smaltová plechová vèetnì podpìr a sifonu simplex 1kus 3.450,- Kè bez DPH Baterie páková umyvadlová Polar PL 21 1kus 1.170,- Kè bez DPH Baterie páková vanová Polar PL 55 1kus 1.480,- Kè bez DPH Ventil praèkový 1kus 125,- Kè bez DPH Vanièka sprchová akrylátová Ronda 80x80 LA 1kus 3.230,- Kè bez DPH Sprchové dveøe SDP kus 5.210,- Kè bez DPH Baterie páková sprchová Polar PL 80 1kus 1.010,- Kè bez DPH WC WC kombi komplet v cenì 3.320,- Kè bez DPH Kuchynì Baterie páková døezová Polar PL 05 1kus 1.150,- Kè bez DPH Podlahové konstrukce Plovoucí podlahy - obývací pokoj s kuchyòským koutem, chodba Cena obsahuje: Montáž plovoucí podlahy do tl. 7 mm,dodávku a montáž parozábrany, miralonu 3mm,soklových obvodových lišt vrtaných, plastových rohových,koutových a ukonèujících profilù,prùøez materiálu,dále èištìní zhotovené podlahy a provedení impregnace proti vlhkosti,leštìní: 250 Kè/m2 bez DPH Dodávka plovoucí podlahy tø.31 záruka 12 let do: 250 Kè/m2 bez DPH Koberce ložnice Základní montáž textilních krytin (kobercù). Cena obsahuje: Broušení anhydritových podlah,vysátí, penetraci a lepení kobercù vèetnì soklových lišt: Dodávka kobercù vpichovaných do: Pøíplatek za dodávku a montáž pøechodových lišt kovových imitace døeva: 135 Kè/m2 bez DPH 185 Kè/m2 bez DPH 355 Kè/bm bez DPH Zdravotní instalace Odpadní kanalizace z trub PVC Rozvody vody z trub plastových Hostalen Ústøední vytápìní Desková otopná tìlesa Radik Rozvody Al pex V domì bude umístìna výmìníková stanice, každý byt pak bude mít svou bytovou pøedávací stanici s možností regulace ÚT a TUV. Elektroinstalace Bìžný zásuvkový elektrický okruh CYKY s mìdìnými vodièi Vypínaèe a zásuvky bílé standard ABB clasic. Osazen domácí telefon,elektrický vrátný,bytový zvonek Poplatek za pøipojení odbìrného místa bude uhrazen podle podmínek ÈEZ a.s. v dobì realizace. Svítidla nejsou souèástí dodávky.

7 Televizní rozvod Dodávka a montáž TV zásuvky /ÈT1,ÈT2,Nova,Prima,ST1,ST2/ s pøípravou na digitální vysílání Telefonní rozvod Dodávka a montáž telefonní zásuvky Poznámka : - veškeré ceny uvedeny bez DPH - výše uvedený standard je závazný i v pøípadì odchylky od projektové dokumentace Postup pøi prodeji a financování: Postup pøi prodeji 1. Rezervace bytu ošetøená rezervaèní smlouvou se složením zálohy ,- Kè vè. 19% DPH, není souèástí ceny bytu 2. Smlouva budoucí kupní Financování: Vysvìtlení splátek: 1. splátka ve výši ,- Kè do 30 dnù po podpisu smlouvy o smlouvì budoucí kupní 2. splátka ve výši ,- Kè po zahájení stavby do 14 dnù od doruèení faktury. 3. splátka do výše 60% z celkové budoucí kupní ceny po dokonèení hrubé stavby a provedení prohlášení vlastníka do 14 dnù od doruèení faktury 4. splátka do výše 90 % kupní ceny po dokonèení vnitøních pøíèek a rozvodù do 14 dnù od doruèení faktury 5. splátka ve výši do 100 % kupní ceny po kolaudaci (pøed podpisem kupní smlouvy) do 14 dnù po doruèení Podrobné Informace o financování Vám rád poskytne: Pavel Kroutil finanèní poradce realitní kanceláøe DACHI Mobil: (kontakt pøes sekretariát DACHI ) Pavel Kroutil - finanèní poradce