Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne 15.12. 2008"

Transkript

1 Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Slivenec ze dne Zasedání bylo zahájeno v hod. Přítomni: Mgr. Lenka Kudláková, RNDr. Jana Plamínková, RNDr. Jiří Čížek, Mgr. Jana Novotná, pí Ivanka Špačková, pí Milena Hollmannová, Ing. Simona Strauchová, p. Aleš Rozehnal, p. Michal Láznička Omluveni: pí Helena Marková Neomluveni: Bc.KateřinaVrzalová Zasedání zahájila a řídila starostka RNDr. Jana Plamínková. 1. Do návrhové a volební komise byli zvoleni p. Láznička, Mgr. Novotná 2. Ověřovateli zápisu byli zvoleni RNDr. Čížek, p.rozehnal Připomínky k minulému zápisu nebyly. Navržený program zasedání: 1. Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva starostky 3. Zprávy předsedů komisí 4. Rozpočet 5. Připomínky MČ ke konceptu nového Územního plánu 6. Smlouvy 7. Navýšení cen nájemného ze zahrádek 8. Převody pozemků 9. Odpis pohledávek 10. Granty 11. Sociální výpomoc 12. Rozpočtové úpravy 13. Kolumbárium 14. Různé Starostka navrhla změnu programu: přesunout bod 2) zpráva starostky a bod 3) zprávy předsedů komisí před bod 14) různé. Navržený program a změna programu byly přijaty jednohlasně. K bodu 2) programu rozpočet na rok 2009 Usnesení č. 280/16/2008- přijato 7 pro, 2 zdržení K bodu 3) programu připomínky MČ ke konceptu nového ÚP Usnesení č. 281/16/2008 jednohlasně K bodu 4) programu smlouvy - dodatečné schválení smlouvy na dostavbu soc. zařízení v ZŠ se spol. Bonka Usnesení č. 282/16/ přijato jednohlasně - dodatečné schválení smlouvy na opravu střechy MŠ s firmou Tesařství-truhlářství Novák Usnesení č. 283/16/2008 přijato jednohlasně V 18,30 hodin odešla Mgr. Kudláková Lenka.

2 K bodu 5) programu navýšení cen nájemného ze zahrádek - zvýšení cen za pronájem pozemků k zahrádkářským účelům na 11,- Kč/m2/rok Usnesení č. 284/16/ přijato jednohlasně 8 pro K bodu 6) programu převody pozemků - převedení splaškové kanalizace v ul. Od Rozcestí, U Svahu a Za Farou na hl.m. Prahu Usnesení č. 285/16/2008 přijato jednohlasně - převod pozemků v k.ú. Slivenec na hlavní město Prahu a svěření do správy MČ Praha - Slivenec, pozemky jsou v současnosti zapsány na LV 97 Usnesení č. 286/16/2008 přijato jednohlasně - smlouva o budoucí kupní smlouvě na p.č. 321/4 v k.ú. Holyně (Pod Vysokou mezí) Usnesení č. 287/16/2008 přijato jednohlasně - uzavření nájemní smlouvy na pozemek p.č. 321/4 v k.ú. Holyně Usnesení č. 288/16/ přijato jednohlasně K bodu 7) programu odpis pohledávek Usnesení č. 289/16/2008 přijato jednohlasně K bodu 8) programu Granty - grantová komise rozdělila 150 tis. Kč na podporu kulturních a sportovních činností v MČ Praha - Slivenec na rok 2009, a to AFK Slivenec, OS Na Kraji, Mgr. Urbancové a spolku Chovatelů poštovních holubů Usnesení č. 290/16/ pro, 1 zdržení K bodu 9) programu sociální výpomoc - sociální komise rozdělila na základě žádostí sociálně slabých občanů celkem 9 tis. Kč. Usnesení č. 291/16/2008 přijato jednohlasně K bodu 10) programu rozpočtové úpravy Usnesení č. 292/16/2008 přijato jednohlasně K bodu 11) programu kolumbárium - změna poplatku za zemní kolumbární schránky na 6 uren, z původních 5.800,-Kč/10 let na 2.500,- Kč/10 let. Usnesení č. 293/16/2008 přijato jednohlasně K bodu 12) programu zpráva starostky Letošní adventní čas byl opět nabitý mnoha akcemi. Nebudu zde o nich mluvit, chtěla bych učinit jen tři poznámky. Za prvé chci poděkovat Mgr. Kudlákové za obrovskou práci, kterou příprava tolika krásných akcí znamenala. Za druhé: mám obrovskou radost z toho, že se všech akcí zúčastňuje rok od roku víc občanů Slivence a Holyně. Pro nás organizátory to znamená ohromný pocit zadostiučinění, že naše práce má smysl a že lidem něco pěkného a pozitivního přináší. Za třetí chci pár slovy zmínit školní jarmark, což byla určitě největší akce, jakou v posledních letech škola udělala. Děti venku ve stáncích nabízely své výrobky, ve třídách zpívaly, recitovaly, tančily i hrály divadlo. Obdivuhodné byly výkony prvňáčků, kteří měli na přípravu jen několik dní, a přesto nejen zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky, ale také pět dětí zahrálo velmi krásně na flétnu. Pěkné recitační pásmo předvedli druháci a nádherným a pestrým recitačně-hudebně-dramatickým pásmem nadchli třeťáci. Na druhém stupni vynikl výkon osmé třídy, která nacvičila divadelní představení o narození Ježíška. Pěkná představení měly ovšem i všechny ostatní třídy. Děti ale zpívaly a hrály na flétny i venku na nádvoří. Musím říci, že něco takového jsem pouhých pár měsíců po nástupu

3 nového vedení a v situaci, kdy mají paní ředitelka i pan zástupce plné ruce práce s přepracováním náplně školního vzdělávacího programu a s jeho zaváděním do praxe, opravdu nečekala. Věřím, že se tím nastartuje nová pěkná tradice a že příště se přijdou podívat i ti rodiče, kterým letos nevybyl čas. Další pozitivní zprávou je to, že zájem pracovat v naší škole už projevilo několik dobrých pedagogů. A nyní stručně ke stavebním a jiným akcím. Nejdůležitější z věcí, které se udály, je příprava nového územního plánu, jehož první koncept jsme od Hlavního města v listopadu dostali k připomínkám. Zastupitelé se územnímu plánu věnovali velmi pečlivě a podrobně. Sepsali jsme mnoho připomínek, které jsme v termínu odeslali pořizovateli, tedy Útvaru rozvoje města. Příjemně nás překvapilo, že pořizovatel v zásadě respektoval naši nejzásadnější připomínku, tedy že bychom chtěli západní část Slivence více ozelenit a propojit tak zelení Radotínsko-chuchelský háj a Prokopské údolí. TSK se pustila do opravy obou podchodů, které jsou na území naší MČ. O opravu podchodu na zastávku Smaragdová jsme žádali, druhý podchod bude mít smysl až po vybudování tramvaje. TSK též opravila spodní část ulice K Homolce a ulici Do Chuchle. Je samozřejmě dobré, že se ulice opravila, i když bychom asi byli všichni raději, kdyby se místo toho opravila aspoň částečně ulice K Holyni... Pozemkový fond se pustil do opravy střechy Dvora křižovníků. Máme již hotovou prováděcí dokumentaci k nízkoenergetické rekonstrukci a dostavbě správního pavilonu. Ve spolupráci s firmou Raven tedy můžeme přistoupit k výběrovému řízení na zhotovitele. U školky a tělocvičny se konečně podařilo shromáždit veškerou potřebnou dokumentaci a potřebná dodatečná povolení, která na nás požadoval Úřad městské části Praha 5. Pevně doufám, že žádost o územní řízení bude vyřízena v krátké době. Získali jsme malý díl na proslulém poslaneckém porcování medvěda. Ze státního rozpočtu tak získáme příští rok cca 2,2 mil. Kč, které použijeme právě na přípravu výstavby školky. Na výstavbu kanalizace uvolnilo Hlavní město Praha příští rok jen 6 mil. Kč, což je naprosto nedostatečné. Pozměňovací návrh, který nám měl přidat dalších 20 mil. Kč, bohužel při schvalování rozpočtu hlavního města neprošel, neboť se s ním neztotožnil pan primátor Bém. Doufám nicméně, že v příštím roce Hlavní město ještě nějaké peníze na technickou vybavenost Slivence přidá. Projekt na výstavbu slivenecké kanalizace, který podal odbor městského investora do Operačního programu životní prostředí, byl stažen pro technické nedostatky a bude podán znovu do další výzvy. Kanalizace se nyní staví ve východní části ulice Granátová. Vzhledem k tomu, že tato ulice je slepá a kanalizace je zde v sedmimetrových hloubkách, je zde výstavba značným oříškem. Na magistrátu vyšli vstříc naší námitce, že když se má zvyšovat protihluková zeď u Nového Slivence kvůli hluku, který zde bude i po vybudování Pražského okruhu, tak by se měla udělat i ve Slivenci. V Akčním plánu boje proti hluku je nyní věta Co nejdříve realizovat navrženou protihlukovou zeď ve Slivenci. Plán zatím není schválený, nicméně jde o výrazný úspěch - jde o jednu z mála připomínek, která byla v plné míře akceptována. Protihluková zeď u Holyně by se měla budovat v rámci výstavby tramvaje, která je již napevno (doufejme) zakotvena v novém územním plánu. Firma Svoboda dala výpověď z areálu firmě Arent autodoprava. Tu šetří Česká inspekce životního prostředí v souvislosti s neoprávněným nakládáním s odpady, protože při kontrole provedené ČIŽP se v plné míře potvrdily skutečnosti, které jsme uváděli v našem podání. Firma Svoboda nyní požádala na Magistrátu o prodloužení provozu své deponie. Protože auta z areálu firmy Svoboda rozjížděla a ničila naše komunikace, dali jsme na vrata u třešňovky i na závoru u rozvodny z obou stran velké silné zámky. Dlouho tam ale nevydržely, po krátké době je někdo uštípl. Minulý týden jsme zjistili, že někdo zdemoloval starou vodárnu, ležící v chatové kolonii při ulici K Homolce. Vzhledem k tomu, že pozemek pod stavbou i okolo patří naší MČ a budova sama je v katastru značena jako budova bez čp a majitele, domnívali jsme se, že vodárna patří nám, a podali jsme trestní oznámení na neznámého pachatele. Ukázalo se ale, že vodárnu dal zbourat Magistrát, resp. jím najatá firma Liga, a to bez jakéhokoli povolení k demolici a bez jakéhokoli informování nás jakožto majitele pozemku. Budeme tuto situaci řešit s odborem správy majetku HMP. Magistrát převzal vodárnu od PVS. Na závěr mi dovolte, abych vám všem popřála hezké vánoce. K bodu 13) programu zprávy předsedů komisí Pí Hollmanová- finanční výbor: Vážení přítomní, dovolte mi, abych vás informovala o skutečnosti, že FV (dále jen FV) schválil na svém jednání protokol o provedené kontrole hospodaření s majetkem svěřeným do správy MČ Praha-Slivenec, kterou provedly v období květen listopad 2008 M. Hollmannová a Ing. I. Šaradinová. Podkladem k provedené kontrole byly listy vlastnictví (pozn.: MČ má do správy svěřeny nemovitosti v k.ú. Slivenec, Holyně, Hlubočepy a Jinonice k zapsáno na 16 listech vlastnictví celkem 405 parcel a 11 staveb, z toho na 8 listech vlastnictví je duplicitní zápis vlastnictví - MČ není výlučným vlastníkem), inventurní soupis dlouhodobého hmotného majetku MČ Praha- Slivenec k , nájemní smlouvy (pozn.: 26 nájemních smluv na pronájmy pozemků ve Slivenci, 21 nájemních smluv na pronájmy pozemků v Holyni, 8 nájemních smluv na pronájmy nebytových prostor) a účetní evidence úhrad

4 nájemného nájemci. Předmětem a cílem kontroly bylo 1. Prověřit, zda evidence majetku MČ je v souladu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí (dále KN) 2. Prověřit, zda nájemní smlouvy jsou uzavřeny v souladu s platnými předpisy, zda jsou sjednané podmínky pronájmů rovné a dále prověřit platební morálku nájemců 3. Prověřit, zda majetek svěřený MČ není užíván bez řádně uzavřené nájemní smlouvy 4. Navrhnout opatření k nápravě zjištěných skutečností Za hospodaření se svěřeným majetkem zodpovídají zastupitelé, proto protokol o provedené kontrole včetně příloh a podkladů bude všem předán, aby se s agendou a se zjištěnými skutečnostmi mohli seznámit a dále s nimi pracovat. Nyní bych v krátkosti zmínila několik případů, jejichž řešení FV navrhuje. V minulosti byly uzavřeny pro MČ nevýhodné nájemní smlouvy na pronájmy pozemků s dobou pronájmu 50 let. FV navrhuje v těchto případech s nájemci jednat o odkoupení pronajatých pozemků. FV dále prověřoval, zda, podmínky užívání majetku svěřeného do správy MČ jsou rovné. Zde bych jako příklad nerovných podmínek uvedla zelenou pizzerii (bývalé zdravotní středisko ve Slivenci), kde měsíční nájemné za celou nemovitost vč. 7 parkovacích míst činí ,- Kč oproti měsíčnímu nájemnému 2.000,- Kč za pouhý pozemek pod mobilní buňkou s prodejnou potravin na návsi ve Slivenci. V r končí nájemní smlouva na pronájem zelené pizzerie, je tedy právě vhodná doba s nájemcem jednat o nových podmínkách pronájmu, případně uvažovat o jiném možném využití tohoto objektu. Je na nás, zastupitelích, jak rozhodneme. Jak již bylo řečeno, nemalé prostředky jsou každoročně z našeho rozpočtu věnovány na činnost A.F.K. Slivenec. A.F.K. Slivenec užívá celý areál sportoviště (vč. budovy), který je v majetku MČ, bezúplatně a bez řádné nájemní smlouvy. FV doporučuje záležitost uvést do právního stavu a s A.F.K. jednat o podmínkách nájemní smlouvy. Závěrem bych uvedla doporučení FV, aby úřad MČ v případech duplicitního zápisu vlastnictví v KN dále jednal a aktivně usiloval o narovnání majetkových vztahů. Děkuji za pozornost. dr. Čížek - dopravní komise Komise se na svých jednáních zabývala zákazem vjezdu do ulice K Homolce, připomínkami k územnímu plánu a stále řeší ve spolupráci s Magistrátem skládky na území naší MČ. Velkým problémem se jeví spalování odpadů a hlavně PET lahví v kotlích, kdy se z komínů valí černý dým a velice obtěžuje obyvatele naší městské části. Tuto situaci chce komise řešit v první fázi domluvou a dále případně uveřejněním výzvy ve Sliveneckém MRAMORU. Dále se komise zabývala převodem dešťové kanalizace Galstianu (reportáž odvysílaná v televizi) na naši MČ. MČ dešťovou kanalizaci nechtěla převzít. Starostka doplnila, že nyní dochází k dohodě. Galstian bude mít kanalizaci ve správě 5 let, MČ dají 250 tis. Kč na údržbu na dalších 5 let a MČ tuto kanalizaci převezme do své správy. Ing. Strauchová - stavební komise Komise se nesešla, její členové jednotlivě studovali a vytvářeli připomínky ke konceptu nového územního plánu. K bodu 14) programu různé - revokace usnesení č. 20/3/ ruší usnesení o prodeji pozemků p.č. 1458/3,1461/4 a 1461/5 v k.ú.slivenec Usnesení č. 294/16/2008 přijato jednohlasně V 19,50 odešel p.aleš Rozehnal - prominutí poplatku za el. energii holubářům Usnesení č. 295/16/2008 přijato jednohlasně 7 pro Veřejná zasedání v roce 2009: února dubna června září října prosince

5 Starostka uvedla ceny za Slivenecký MRAMOR s určitým počtem barevných stránek. Pan Láznička navrhl vyzkoušet jedno číslo a pak se uvidí. Všichni zastupitelé souhlasí se zkušebním vydáním Mramoru s barevnými stránkami. Dále starostka hovořila o zbourané vodárně, kterou měla ve správě naše městská část. Vodárna se nacházela v ulici K Homolce a byla zbourána bez našeho souhlasu. Naše MČ měla zájem vodárnu využít jako jedno ze zastavení naučné stezky okolo Slivence. Pan Michal Láznička podal z důvodu pracovní vytíženosti rezignaci na post člena Zastupitelstva MČ Praha - Slivenec. Vstupuje mandát pana Doc.Ing.Petra Picka,CSc. Ve 20:05 hod. starostka Plamínková ukončila zasedání. Zapsala: B. Růžičková Ověřovatelé zápisu: RNDr. Jiří Čížek. p. Aleš Rozehnal... Starostka MČ Praha Slivenec: RNDr. J. Plamínková..