tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tel.: 775 622 414, lisova@zdravka-plzen.cz"

Transkript

1 Adresář prezídia Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 Prezident: Jiří Škubal, Lipová 607, Horní Bříza, tel.: , Viceprezident: Ing.Roman Ander, Krátká 1, Krnov, tel.: , Jednatelka: Martina Zemanová, Zálesí 1126/88, Praha 4, tel.: , Ekonomka: Jana Dostálová, Komenského 22, Olomouc, tel.: , Výcvikář: Jaroslav Vidrna, Hubenice 20, Lhota pod Libčany, tel.: , UPCH knírač velký: Helena Glänznerová, Kollárova 240, Starý Plzenec, tel.: , UPCH knírač střední: Ing., arch. Martina Kaprálková, Na Padesátém 6, Praha 10, tel.: , UPCH knírač malý černý, bílý: Andrea Zaoralová, Zberaz DS č. 4, Sedlčany, tel.: , UPCH knírač malý p&s, čstř.: Miroslava Suchá, Na pastvičkách 97, Tišice-Chrást, tel.: , Revizní komise: Ing. Danuše Kotalová, Ahepjukova 31, Ostrava 1, tel.: , Renata Sakmarová, Nuselská 8, Praha 4, tel.: , JUDr. Ladislav Eret, Černíky 21, Kounice, tel.: , Redakce časopisu Knírač: Mgr. Světlana Lisová, Americká 13, Plzeň, tel.: , Adresář předsedů poboček Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 Praha: Jan Struska, Podskalská 23/2, Benátky nad Jizerou, tel.: , , Praha-východ: Denisa Havelková, Chlustina 86, Zdice, tel.: , , Středočská: Petra Vrchotová, Boskovická 17, Brno, tel.: , Podbrdská: Bc. Petra Rohlenová, Rabyňská 739, Praha 4, tel.: , Západočeská: Jiří Škubal, Lipová 607, Horní Bříza, , tel.: , mobil , Jihočeská: Ludmila Želiborová, Plavská 159, České Budějovice, tel.: , , Ústecká: Eva Vondrová, Kojetická 116, Ústí nad Labem, tel.: , , Liberecká: Ing. Igor Švorc, Koperníkova 6, Rumburk, tel.: , Východočeská: Jana Stránská, Labská 14, Pardubice, tel.: , Jihomoravská: MVDr. Petr Pavelek, T. Novákové 30, Brno, tel.: , , Jesenická: Ing. Roman Ander, Krátká 1, Krnov, tel.: , Beskydská: Ing. Danuše Kotalová, Ahepjukova 31, Ostrava, tel.: , Olomoucká: Petra Janišová, Vsisko 63, Velký Týnec, tel.: , KNÍRAČ, 2012 Evidenční číslo tisku: MK ČR E12455 Návrh obálky: Ing.Martina Zajíčková Typografická úprava a korektura: Marcela Havlínová

2 OBSAH Stanovy KCHK ČR Zápisní řád KCHK ČR Bonitační řád pro knírače velké KCHK ČR Bonitační řád pro knírače střední a malé KCHK ČR Specifické podmínky pro zařazování kníračů do chovu KCHK ČR Kárný řád KCHK ČR

3 Soubor předpisů KCHK ČR STANOVY Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 Stanovy Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 jsou v souladu se Stanovami Českého kynologického svazu a Českomoravské kynologické unie a respektují Občanský a Obchodní zákoník a ostatní zákonné předpisy ČR. Článek 1. Název a sídlo 1. Název klubu: Klub chovatelů kníračů České republiky 1927 se sídlem Horní Bříza, Lipová 607 (adresa prezidenta klubu). Ve zkratce KCHK ČR 1927 dále jen klub. 2. Klub působí na území České republiky. Článek 2. Poslání klubu 1. Posláním klubu je prostřednictvím svých orgánů, poboček a jejích členů zabezpečovat a provádět kynologickou činnost v souladu s cíly a posláním FCI a zákony platnými v České republice. Zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, provádění akcí, financování a hospodaření, evidenci, zajišťování reprezentace, jakož i publicitu a propagaci. 2. Klub je otevřenou, dobrovolnou, sportovní, zájmovou a nezávislou organizací neziskového charakteru, založené na členské základně s právem členů volit, sdružující chovatele, majitele a příznivce psů plemene knírač, která napomáhá uspokojování jejich zájmové činnosti. 3. Za tímto účelem klub zejména: a) hájí a prosazuje zájmy svých členů v souladu s těmito stanovami, b) řídí chov plemene knírač na území České republiky podle jeho potřeb a zásad Mezinárodní kynologické federace (FCI) a podporuje zvyšování odborné chovatelské úrovně svých členů, c) ve spolupráci s jinými kynologickými organizacemi se podílí na výcviku psů plemene knírač, příp. tento výcvik sám zajišťuje, d) vydává potřebné klubové, chovatelské a výcvikové normativy, e) ve spolupráci s Českomoravskou kynologickou unií a Českým kynologickým svazem zajišťuje výběr a školení rozhodčích pro exteriér a výkon psů, sám nebo ve spolupráci s kynologickými organizacemi nebo jinými subjekty pořádá výstavy, sportovní a jiné chovatelské akce, f) spolupracuje s dalšími, i zahraničními kynologickými organizacemi, zúčastňuje se jednání a je aktivním členem Internationale Schnauzer Pinscher Union (ISPU), g) plně respektuje Zákony na ochranu zvířat proti týrání a prosazuje principy ochrany zvířat. 4. Klub a jeho pobočky mají právní subjektivitu a mohou v souladu s obecně platnými právními předpisy a posláním klubu vyvíjet hospodářskou a obchodní činnost k zajištění potřeb svých členů případně k zajištění finančních prostředků pro svoji vlastní činnost. Článek 3. Členství v klubu 1. Členem klubu může být každý, kdo souhlasí s posláním a se stanovami klubu na základě podepsané písemné přihlášky. 2. Ke členství nezletilého je potřeba písemného souhlasu jeho zákonného zástupce. 3. Člen klubu může být organizován pouze v jedné pobočce klubu, ve které uskutečňuje veškerou svoji činnost. Toto členství není odvislé od místa jeho trvalého bydliště. 4. O přijetí za člena klubu rozhoduje výbor pobočky klubu na základě písemné přihlášky. 5. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí za člena se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru pobočky. O odvolání s konečnou platností rozhoduje členská schůze pobočky. 6. Za mimořádné zásluhy o činnost v klubu může být na návrh uděleno: a) čestné členství klubu, b) zlatá, stříbrná nebo bronzová plaketa klubu, c) ocenění Českého kynologického svazu nebo Českomoravské kynologické unie.

4 Soubor předpisů KCHK ČR Článek 4. Ukončení členství, pozastavení členství a činnosti, přestup 1. Členství v klubu zaniká: a) vystoupením člena, písemně oznámeným výboru pobočky klubu, b) nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě tj. do 31. ledna běžného roku, c) vyloučením, d) úmrtím. 2. ukončení členství v klubu vyloučením rozhoduje předsednictvo klubu podle platného kárného řádu klubu, který je v souladu s platným kárným řádem Českého kynologického svazu, na návrh pobočky. 3. Vyloučit člena lze: a) dopustí-li se zvlášť hrubého porušení povinností člena klubu, b) pro opětovné porušování povinností člena klubu závažnějšího rázu, c) pro opětovné a hrubé porušování Zákona na ochranu zvířat, d) člena, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin. 4. Člen musí být nejméně 7 dní před konáním jednání o vyloučení z klubu seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno a musí mu být dána možnost se hájit. Proti rozhodnutí o vyloučení z klubu má člen právo se odvolat postupně k vyšším orgánům Českého kynologického svazu a Českomoravské kynologické unie, a to do 30 dnů ode dne doručení. 5. Rozhodnutí o vyloučení z klubu musí být skutkově zdůvodněno a musí být členovi doručeno do vlastních rukou doporučeným dopisem. Nepřevzetí doporučeného dopisu je bráno jako doručené. 6. O pozastavení činnosti nebo členství z důvodu porušení nebo neplnění povinností vyplývajících ze Stanov a ostatních řádů a předpisů klubu rozhoduje prezídium klubu na návrh pobočky, a to až do doby vyřešení tohoto porušení nebo neplnění. 7. Klub přebírá a využívá v plném znění Kárný řád Českého kynologického svazu. 8. Přestup člena mezi pobočkami. V případě, že se člen rozhodne přestoupit do jiné pobočky, než kde byl dosud registrován, je povinen: a) Písemně ukončit své členství ve stávající pobočce. Pokud již uhradil členské příspěvky, nevzniká nárok na jejich vrácení. b) Podat písemnou přihlášku do jiné pobočky. Článek 5. Práva člena klubu 1. Člen klubu má právo zejména: a) volit a být volen; právo volit má člen klubu starší 15 let, právo být volen má pouze člen klubu starší 18 let, státní příslušník České republiky, b) podílet se na činnosti klubu v souladu s těmito stanovami a dalšími klubovými normami, c) podávat návrhy, dotazy a stížnosti všem orgánům klubu, d) zúčastňovat se akcí pořádaných klubem, e) využívat zvýhodnění poskytovaná klubem, pokud pro tato zvýhodnění splňuje stanovené podmínky. Článek 6. Povinnosti člena klubu 1. Člen klubu má zejména tyto povinnosti: a) dodržovat tyto stanovy a ostatní normy schválené orgány klubu, b) dodržovat platné stanovy zastřešujících orgánů (ČKS, ČMKU, ISPU a FCI), c) dodržovat ustanovení Řádu na ochranu zvířat a dalších právních norem platných v České republice, d) plnit usnesení pro něho příslušných orgánů klubu, e) řádně a včas platit členské příspěvky klubu v požadované výši a nejpozději do 31. ledna běžného roku,

5 Soubor předpisů KCHK ČR f) plnit úkoly vyplývající pro něho z funkcí v klubu, do kterých byl zvolen, g) nahlásit výboru pobočky klubu všechny změny, související s členstvím v klubu (zejména změnu adresy a telefonního spojení), a to nejpozději do 30 dnů od nastalé změny. Článek 7. Organizační struktura klubu 1. Klub se dělí podle potřeby a počtu členů na pobočky: 01 pobočka Praha 08 jihomoravská pobočka 02 středočeská pobočka 09 jesenická pobočka 03 jihočeská pobočka 10 beskydská pobočka 04 západočeská pobočka 11 podbrdská pobočka 05 ústecká pobočka 12 pobočka Praha-východ 06 liberecká pobočka 13 olomoucká pobočka 07 východočeská pobočka Další rozšíření počtu poboček je možné jen po schválení konferencí klubu. 2. Orgány klubu jsou: * konference klubu * prezídium klubu * revizní komise klubu 3. Orgány pobočky jsou: * členská schůze pobočky klubu * výbor pobočky klubu * revizní komise (revizor) pobočky klubu 4. Orgány klubu nebo pobočky mohou k zajištění své činnosti vytvářet poradní orgány (komise, aktivy apod.). Tyto poradní orgány nemají rozhodovací pravomoc. 5. Orgány klubu s rozhodovací pravomocí jsou schopny se usnášet, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejich členů příp. delegátů. Není-li tato podmínka splněna, je orgán schopný se usnášet při jakémkoliv počtu přítomných jen v případě, že místo, čas a program jednání orgánu byly všem členům či delegátům písemně oznámeny nejméně 3 týdny před konáním akce. 6. Usnesení je přijato, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů s hlasem rozhodujícím. 7. Způsob hlasování o věcech personálních je zásadně tajný, o ostatních věcech určí způsob hlasování na svém zasedání příslušný orgán. Článek 8. Konference klubu 1. Konference klubu je jeho nejvyšším orgánem. 2. Konference klubu se koná jednou za čtyři roky a svolává ji prezídium klubu. 3. Prezídium klubu může svolat i mimořádnou konferenci klubu v případě, že je nutné řešit zásadní otázky činnosti klubu. 4. Prezídium klubu musí svolat mimořádnou konferenci klubu v případě, že o to písemně požádá nejméně jedna třetina poboček klubu. Prezídium je povinno svolat mimořádnou konferenci klubu nejpozději do 3 měsíců od podání písemné žádosti. 5. Konference klubu rozhoduje o všech zásadních otázkách, spojených s činností a hospodařením klubu, a to zejména: a) stanoví základní zásady činnosti klubu, b) hodnotí činnost klubu,

6 Soubor předpisů KCHK ČR c) rozhoduje o přijetí a změnách stanov a schvaluje další klubové normativy; pokud dojde ke změně v rozhodnutí zastřešujících orgánů FCI, ČMKU, ČKS a jiných, bere toto klub na vědomí, řídí se jím, upraví své normativy a není potřeba toto opatření konferencí schvalovat, d) schvaluje plán činnosti a plán hospodaření klubu, e) schvaluje usnesení konference, f) rozhoduje o vstupu klubu do jiných organizací a sdružení a volí do nich své zástupce, g) volí a odvolává prezidenta klubu a členy prezídia klubu, h) rozhoduje o výši členských příspěvků a jejich rozdělení mezi předsednictvo klubu a jeho pobočky. 6. Delegáti konference jsou voleni členskými schůzemi poboček klubu podle klíče, určeného předsednictvem klubu v dostatečném časovém předstihu, nejméně však tři měsíce před datem jednání Konference klubu. 7. Návrhy kandidátů do Prezídia klubu předloží pobočky písemnou formou spolu s písemným souhlasem kandidáta v dostatečném časovém předstihu, nejméně však tři měsíce před datem jednání Konference klubu. Článek 9. Prezídium klubu 1. Prezídium klubu je nejvyšším výkonným orgánem klubu mezi konferencemi klubu. Je voleno konferencí klubu na čtyřleté období. V mezidobí nejméně jedenkrát za volební období musí být svoláno rozšířené zasedání prezídia o předsedy poboček. Účast předsedů hradí pobočky. 2. Za svoji činnost odpovídá konferenci klubu, které ze své činnosti skládá účty. 3. Počet členů prezídia s právem hlasovacím je 9 (prezident, viceprezident, jednatel, ekonom, předseda výcvikové komise, ÚPCH VK, ÚPCH SK, ÚPCH MK 2x, s hlasem poradním předseda revizní komise. Na pozvání prezídia se jednání zúčastňuje předseda redakční rady s hlasem poradním. 4. Zasedání prezídia klubu se koná podle potřeby (klubu), nejméně však čtyřikrát ročně. Zasedání se též zúčastní předseda revizní komise klubu. Zasedání prezídia se mohou podle potřeby zúčastnit jednotliví předsedové poboček, a to s hlasem poradním a na náklady pobočky. 5. Prezídium má možnost odvolat svého pasivního člena a nahradit ho na klubové konferenci zvoleným náhradníkem. V případě, že nebyl náhradník na konferenci zvolen nebo byl jejich počet vyčerpán, pověří jeho zástupem člena prezídia. 6. Prezídium podle potřeby jmenuje placeného tajemníka klubu. 7. Prezídium klubu zejména: * řídí činnost klubu v období mezi konferencemi klubu, * svolává konference klubu, * pořádá celoklubové akce příp. jejich uspořádání svěřuje pobočkám klubu, * jmenuje zástupce klubu do koordinačních či obdobných orgánů a organizací, * schvaluje adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru a výkonu psů, * podává odborná vyjádření k chovatelským a výcvikovým otázkám, * jmenuje a odvolává předsedu a členy redakční rady klubu, * podle podkladů poboček sestavuje celoklubový seznam členů pro potřeby ČKS a odevzdává je v termínu, stanoveném ČKS. Členské příspěvky pro ČKS hradí za své členy ve stanovené výši a v daném termínu. Článek 10. Členská schůze pobočky klubu 1. Členská schůze pobočky klubu je nejvyšším orgánem klubu v daném regionu. 2. Členskou schůzi pobočky klubu svolává výbor pobočky podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.

7 Soubor předpisů KCHK ČR Členská schůze pobočky klubu zejména: a) jedná o zásadních otázkách činnosti klubu v daném regionu, pokud těmito stanovami nebo rozhodnutími klubových orgánů nebylo určeno jinak, b) připravuje zásadní návrhy pro jednání konference klubu, c) volí delegáty konference klubu dle určeného klíče, d) volí předsedu a výbor pobočky klubu, poradce chovu a revizní komisi (revizora); předseda pobočky je statutárním zástupcem pobočky, e) rozhoduje a schvaluje způsob hospodaření pobočky klubu, f) rozhoduje o odvolání výborem pobočky disciplinárně potrestaných členů klubu. Článek 11. Výbor pobočky klubu 1. Výbor pobočky klubu je řídícím orgánem pobočky klubu v období mezi členskými schůzemi pobočky klubu. Je volen výroční členskou schůzí pobočky klubu na čtyřleté období. 2. Počet členů výboru pobočky klubu stanoví členská schůze pobočky klubu. 3. Výbor pobočky klubu se schází podle potřeby, nejméně však čtyřikrát do roka. 4. Výbor na své prvé schůzi rozhoduje o rozdělení funkcí mezi jeho jednotlivé členy. 5. Výbor pobočky klubu vede členskou evidenci, vybírá členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí pobočky a podíl z členských příspěvků, stanovený konferencí klubu, odvádí nejpozději do 28. února běžného roku na účet klubu. Za nové členy je podíl odváděn průběžně, nejpozději však do 1. prosince běžného roku. Výbor odpovídá za odvod příspěvků prezídiu KCHK tak, aby souhlasil se skutečným počtem členů pobočky. Výbor zajišťuje, aby seznam členů pobočky se všemi požadovanými daty byl řádně odeslán jednateli prezídia klubu zpracovaný PC v abecedním pořádku nejpozději do 15. března běžného roku. Další změny členské základny jsou nahlašovány jednateli prezídia klubu vždy čtvrtletně a to do a kalendářního roku. 6. Rozvíjí chovatelskou a výcvikovou činnost plemene knírač ve svém regionu. 7. Vyhledává vhodné adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru a výkonu psů a společně s návrhy na kandidáty do vyšších funkcí je předává prezídiu klubu. 8. Výbor pobočky klubu je disciplinárním orgánem pobočky, proti jehož rozhodnutí je možné se odvolat k členské schůzi pobočky klubu. 9. Výbor pobočky klubu odpovídá za řádné vyúčtování poskytnuté dotace na akci do 1 měsíce po jejím konání. U akce, která se konala v listopadu, musí být vyúčtování do Článek 13. Obecná ustanovení o pobočkách klubu 1. Pobočky klubu jsou základním článkem organizační struktury klubu s právní subjektivitou. Novou pobočku lze založit na územním-oblastním principu pouze těmi osobami, které nejsou registrovány v žádné jiné pobočce klubu. Novou pobočku lze založit teprve po schválení konferencí klubu. Minimální počet zakládajících členů, kteří nejsou organizovani v jiných pobočkách, je Pobočka klubu vzniká po splnění těchto podmínek: a) přijetí usnesení ustavující členské schůze pobočky klubu, b) přijetí (těchto) stanov, c) zvolení výboru a revizní komise (revizora) pobočky klubu, d) schválení konferencí klubu. 3. Pobočky se mohou podle rozhodnutí svých členů sloučit do zemské nebo mezioblastní pobočky. 4. Pobočka klubu samostatně hospodaří se svým majetkem. 5. Pobočka klubu zaniká na základě rozhodnutí členské schůze třípětinovou většinou skutečných členů nebo při počtu členské základny nižší než 10 členů.

8 Soubor předpisů KCHK ČR Při zániku pobočky klubu musí členská schůze pobočky klubu rozhodnout o vypořádání práv a závazků zaniklé pobočky klubu. 7. Majetek zaniklé oblastní pobočky klubu se stává majetkem klubu v případě, že členská schůze pobočky klubu nerozhodne jinak. 8. Pobočka, která si neplní své povinnosti, porušuje schválené Stanovy klubu a další Normativy, může být na návrh prezídia klubu doporučena k pozastavení činnosti nebo ke zrušení. O tomto rozhoduje Konference klubu. Článek 14. Závaznost usnesení 1. Usnesení konference klubu, přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná pro ostatní orgány a členy klubu. 2. Usnesení členské schůze pobočky klubu, přijatá v souladu se stanovami, jsou závazná pro všechny orgány pobočky a členy pobočky klubu. Článek 15. Revizní komise 1. V organizační struktuře klubu působí podle usnesení konference klubu a členské schůze revizní komise klubu a revizní komise nebo revizor pobočky klubu. 2. Revizní komisi klubu volí konference klubu, revizní komisi pobočky klubu volí členská schůze pobočky klubu. Revizní komise musí být nejméně tříčlenná, nerozhodne-li členská schůze pobočky klubu, že stačí zvolit jednoho revizora. Takto zvolený revizor má potom pravomoci, které přísluší revizní komisi pobočky klubu. 3. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu toho organizačního stupně, na kterém byla revizní komise zvolena. 4. Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil. 5. Revizní komise volí ze svého středu předsedu. 6. Revizní komise je oprávněna a povinna na příslušném organizačním stupni kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a způsob hospodaření. 7. Požádá-li o to výkonný orgán, je revizní komise povinna provést mimořádnou kontrolu v požadovaném rozsahu, a to bez zbytečného odkladu. 8. Zjistí-li revizní komise v činnosti či hospodaření nedostatky, je oprávněna a povinna navrhnout způsob jejich odstranění či zjednání nápravy. Výkonné orgány klubu jsou povinny učinit vhodná opatření, a to ve lhůtě revizní komisí stanovené. Článek 16. Příjmy a hospodaření klubu 1. Náklady spojené s činností klubu jsou hrazeny z členských příspěvků a z jiných zdrojů. 2. Klub jako celek a pobočky klubu hospodaří podle vlastních rozpočtů. 3. Výši centralizovaných prostředků, získaných z členských příspěvků, jejich čerpání a celkový rozpočet stanoví konference klubu. Ostatní podrobnosti o příjmech a provádění odvodů členských příspěvků z poboček stanoví prezídium klubu. 4. Opatření finanční povahy je oprávněn provádět v souladu se schváleným rozpočtem prezident klubu a pověřený člen prezídia klubu: listiny finanční povahy podepisují dva členové orgánu. 5. Za účelem zajištění činnosti podle předchozího odstavce může prezídium klubu rozhodnout o zřízení placené funkce tajemníka klubu. V tomto případě má tajemník práva pověřených členů prezídia klubu. 6. Členové neodpovídají za závazky klubu ani jeho organizačních jednotek. 7. Orgány klubu se mohou zavazovat jen do výše svého jmění.

9 Soubor předpisů KCHK ČR Článek 17. Podmínky zániku klubu 1. O zániku klubu rozhoduje konference klubu nejméně třípětinovou většinou platně zvolených delegátů konference klubu. 2. Při rozhodnutí o zániku klubu rozhodne konference klubu o způsobu naložení s centralizovaným majetkem. 3. O způsobu naložení s majetkem poboček klubu rozhodnou členské schůze poboček klubu. 4. Jinak než usnesením konference klubu může dojít k zániku klubu jen, stanoví-li tak zákon. Článek 18. Závěrečná ustanovení 1. Tyto stanovy byly schváleny delegáty slučovací konference, která se konala v Praze dne 23. února Původní znění stanov bylo registrováno na Ministerstvu vnitra pod čj. V S/1-6472/91-R dne Doplněny byly konferencí klubu, která se konala v Pardubicích dne Takto upravené stanovy nabývají platnosti dnem * * *

10 Soubor předpisů KCHK ČR ZÁPISNÍ ŘÁD Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Zápisní řád Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 (dále jen klubu) je základní normou pro řízení a usměrňování chovu kníračů všech velikostních a barevných rázů v ČR. Plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI, Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU a Zápisní řád ČMKU. 1.2 Činnost klubu je zájmová, obecně prospěšná. S chovatelstvím je neslučitelný chov štěňat jakéhokoliv plemene bez průkazu původu FCI, obchod se psy a podpora tohoto konání. 1.3 Jediným garantem plemene v ČR je Klubu chovatelů kníračů ČR Chovat lze prostřednictvím klubu. Pro majitele a držitele kníračů s průkazem původu, kteří se zabývají chovem a nejsou členy klubu, jsou závazné všechny klubové normativy kromě Stanov. Klub poskytuje chovatelský servis i pro nečleny klubu. Povinností prezídia klubu a výborů jednotlivých poboček je zajistit dostatečné množství těchto normativů, které na vyžádání a za úplatu musí poskytnout nečlenům klub. 1.4 V případě provinění jednotlivce a to i nečlena klubu proti klubovým normativům, uděluje tresty prezídium klubu na základě schválených kárných řádů zastřešujících orgánů. 1.5 Chovat lze prostřednictvím klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Ustanovení zápisního řádu platí pro všechny majitele a držitele kníračů s průkazem původu, tedy i pro nečleny klubu, a je závazný pro každého, kdo se zabývá chovem kníračů na území ČR. 1.6 Zápisní řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu kníračů, respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nezdědil však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí klub a následně i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů. Článek 2. Knírač obecné pojmy 2.1 Plemeno knírač ve smyslu tohoto řádu tvoří psi a feny s platným průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou Mezinárodní kynologickou federací FCI. V rámci dělení FCI podle vlastností je knírač zařazen do skupiny II pinčové, knírači, molosové a švýcarští salašničtí psi. Knírače dělíme na 3 velikostní rázy malý, střední a velký, a 4 barevné varianty pepř a sůl, černý, černostříbřitý a bílý. Poslední 2 barevné varianty jsou uznány jen u malých kníračů. V rámci dělení FCI podle kohoutkové výšky, patří knírač malý a střední do kategorie malých plemen (kohoutková výška do 50 cm) a velký knírač do kategorie velkých plemen (kohoutková výška nad 50 cm). 2.2 Pod pojmem pes nebo fena se rozumí jedinec plemene knírač, zapsaný v plemenné knize, uznávané FCI. Článek 3. Chovatel, majitel, držitel 3.1 Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. 3.2 Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu. 3.3 Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

11 Soubor předpisů KCHK ČR Každá změna ve vlastnictví chovného jedince, nebo jeho úhyn, musí být do 15 dnů oznámena písemně příslušnému poradci chovu a plemenné knize. Změnu majitele hlásí nový majitel spolu s písemným vyjádřením původního majitele. 3.5 Změna majitele musí být ohlášena příslušnému poradci chovu a plemenné knize u chovného psa neprodleně, u feny se zápisem vrhu. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí veškeré závazky na tuto osobu, pokud nebylo sjednáno jinak. 3.7 Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, bude-li vrh zapsán ještě na chovatelskou stanici zemřelého nebo na chovatelskou stanici dědice. 3.8 Produkce štěňat bez průkazu původu je neslučitelná s chovatelskou etikou a bude považována za porušení tohoto řádu s následným zastavením chovatelské činnosti chovateli a zastavením využívání chovného psa/feny. Prezídium klubu rozhodne o délce doby zastavení chovatelské činnosti a zastavení využívání chovných jedinců na návrh ÚPCH po předchozím projednání s porušitelem. Jestliže se porušitel na písemné vyzvání nedostaví k projednání přestupku dle platného kárného řádu, rozhodne prezídium klubu na základě rozhodnutí kárné komise bez jeho přítomnosti. 3.9 Chovatel si může zapůjčit chovnou fenu nebo psa ze zahraničí. Jejich využití je podmíněno uznanou chovností v zemi jejich majitele, u feny na 1 vrh, u psa na 3 měsíce. Pokud bude chovný jedinec zapůjčen na dobu delší než 3 měsíce u psa a u fen na více než na 1 vrh, musí být posouzen na bonitaci a zařazen do chovu Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů. V tomto případě se nejedná o zahraniční krytí V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli. Ten je také zmocněn k jednání s příslušnými orgány ohledně chovatelských záležitostí. Článek 4. Řízení a usměrňování chovu 4.1 Chov kníračů je řízen a usměrňován prezídiem klubu prostřednictvím poradců chovu. 4.2 Ústřední poradce chovu (dále jen ÚPCH) je volen podle počtu jedinců v barevném a velikostním rázu. Je volen jeden ÚPCH pro velké knírače, pro střední knírače a podle potřeby pro malé knírače pepř a sůl, černostříbřité, černé a bílé. Podmínkou je minimálně pět vrhů od vlastních fen příslušného plemene. ÚPCH řídí a vyhodnocuje chov plemene. Ve své činnosti vychází z úzké spolupráce s oblastními poradci chovu. Na základě vyhodnocení chovatelských výsledků zpracovává směry, kterými se má chov řídit. Z chovných psů zpracovává každoroční seznamy krycích psů na další období a do 28. února v daném roce s nimi seznamuje všechny Oblastní poradce chovu (dále jen OPCH). Vyjadřuje se k používání zapůjčených chovných jedinců. Vystavuje krycí listy pro zahraniční krytí, úzkou příbuzenskou plemenitbu a pro nečleny KCHK. 4.3 OPCH je volen členskou schůzí pobočky klubu. Pro každou pobočku klubu se obvykle volí jeden OPCH. Ve zdůvodněných případech (rozlehlost pobočky apod.) mohou být se souhlasem prezídia klubu voleni poradci chovu dva. Podmínkou vykonávání funkce OPCH jsou min. 3 vrhy u vlastních fen některého rázu kníračů. Ve výjimečných případech může výbor pobočky na návrh OPCH jmenovat jednoho pomocníka. Tento se musí stejně jako OPCH účastnit všech předepsaných školení pro poradce chovu, jinak funkci pomocníka OPCH nemůže vykonávat. Za činnost pomocníka odpovídá a podpisové právo má však jen OPCH. 4.4 OPCH vystavuje krycí listy pro všechny velikostní rázy v určené oblasti mimo zahraniční krytí, úzkou příbuzenskou plemenitbu a nečleny klubu, zpracovává pro ÚPCH výsledky

12 Soubor předpisů KCHK ČR speciálních výstav, pořádaných v územní působnosti OPCH s tím, že organizátoři speciální výstavy mají povinnost zaslat ostatním OPCH výstavní katalog a výsledky výstavy. Dále OPCH zpracovává výsledky svodů a bonitací. Vyhodnocení předkládá OPCH příslušnému ÚPCH včetně bonitačních karet. OPCH je povinen zaslat jedenkrát vyhodnocení bonitací příslušné plemenné knize. Podává ÚPCH nejpozději do běžného roku návrhy na krycí psy, navrhuje ÚPCH prodloužení chovnosti feny na základě zhodnocení odchovů, spolupracuje na zajištění chovatelských akcí v určené oblasti. Provádí kontroly vrhů, upozorňuje na nedostatky, vady a přednosti v jednotlivých vrzích, vyjadřuje se, zda doporučuje zapsat štěňata do plemenné knihy a zároveň potvrzuje na přihlášce k zápisu štěňat členství v klubu. Poskytuje praktické rady, zejména začínajícím chovatelům. Upozorňuje chovatele na štěňata, která zjevně neodpovídají standardu (viz Směrnice Klubu chovatelů kníračů ČR 1927). Při prokázaném neplnění povinností ze strany OPCH může prezídium klubu přestat akceptovat práci tohoto poradce a nařídit převod jeho povinností na ÚPCH. 4.5 Veškerá dokumentace, týkající se chovu psů, je majetkem klubu. 4.6 ÚPCH a OPCH po zvolení musí absolvovat odborná školení poradců chovu, které organizuje prezídium klubu. Článek 5. Chov 5.1 Chovem rozumíme cílevědomou plemenitbu plemene knírač podle standardu FCI, především respektující zásady zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). 5.2 Chovatel si může volit krycího psa sám. V případě nevhodné volby chovatele, doporučí poradce chovu další dva vhodnější chovné psy. Poradce chovu zdůvodní chovateli jeho nevhodnou volbu. Chovatel je povinen použít ke krytí feny některého ze psů uvedených na krycím listě. 5.3 Rozeznáváme následující druhy chovu: a) kontrolovaný, který využívá chovné jedince s minimálně 3 generacemi předků, zapsanými v plemenných knihách uznaných FCI, b) registrovaný, podle Zápisního řádu ČMKU, článku IX., c) výkonnostní, může se uplatnit pouze u velkých kníračů. 5.4 Podmínky pro zařazování do jednotlivých druhů chovu: 1) - pro malé a střední knírače zařazení do chovu na bonitaci chov kontrolovaný, - pro velké knírače základní bonitace u psa i feny chov kontrolovaný, - výkonnostní bonitace u psa i feny chov výkonnostní, - při krytí zahraničním plemeníkem může být výkonnostní bonitace nahrazena všestrannou zkouškou třetího stupně; pokud plemeník nemá splněnu všestrannou zkoušku třetího stupně, musí ji mít krytá fena; pes pak musí mít Körung (výběrová bonitace v SRN) a všestrannou zkoušku třetího stupně. 2) - výstavní ocenění ve třídě dospělých výborný nebo velmi dobrý z výstav pořádaných klubem pro chov kontrolovaný i výkonnostní,.. 3) - zkouška z výkonu: malý a střední knírač a velký knírač pepř a sůl zkoušky se nepožadují (chov kontrolovaný),

13 Soubor předpisů KCHK ČR velký knírač černý chov kontrolovaný každý z rodičů musí mít alespoň jednu jakoukoliv zkoušku, avšak jedna z nich musí být všestrannou zkouškou I. stupně podle NZŘ, IPO či ZPU2, velký knírač černý i pepř a sůl chov výkonnostní pro pár platí, že jeden musí mít všestrannou zkoušku prvního stupně (ZVV1, IPO1, ZPU2 a pod.), druhý všestrannou zkoušku třetího stupně (ZVV3, IPO3, apod.), velký knírač černý i pepř a sůl chov výkonnostní, 4) pro velké knírače a pro střední knírače rtg zjištění DKK po dosažení stáří 1 roku: pro VK pes i fena DKK 0, 1, 2 = chov kontrolovaný, pes i fena DKK 0, 1 = chov výkonnostní, pro SK je podmínkou zařazení do chovu stupeň DKK 0, 1, 2 a 3. Vždy platí horší strana vyhodnocení. 5.5 Podmínky pro zařazení do jednotlivých druhů chovu musí splňovat vždy oba rodiče. 5.6 Požádá-li chovatel o doporučení vhodného krycího psa, poradce chovu uvede na krycím listě obvykle tři jedince. 5.7 U kníračů velkých a středních je po dosažení 1 roku stáří povinné rentgenové vyšetření kyčelních kloubů (rtg. DKK) s centrálním vyhodnocováním. Centrální vyhodnocování rtg vyšetření na DKK pro střední a velké knírače bude provádět odborný pracovník. Jméno a adresu pracovníka včas oznámí prezídium klubu. Pracoviště, které provádí centrální vyhodnocování rtg. snímků musí archivovat tyto snímky po dobu 7 let po jejich vyhodnocení. U velkých a středních kníračů výsledky tohoto vyšetření zapisuje do průkazu původu příslušná plemenná kniha. Hodnocení rtg DKK je platné také ze země původu knírače, tj. z Německa, od vyhodnocovatele PSK. Téhož jedince lze vyhodnotit pouze v jedné z těchto dvou zemí. Odvolání proti vyhodnocení rtg vyšetření na DKK je možné prostřednictvím prezídia klubu, které zajistí a zveřejní příslušné kvalifikované odborné pracoviště. Náklady spojené s odvoláním hradí žadatel. Článek 6. Chovní jedinci 6.1 Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní průkaz původu, vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI, a kteří byli zařazeni do chovu na základě splnění podmínek klubu a ČMKU. 6.2 Podmínky pro zařazení do chovu: a) Čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou, uznávanou FCI. b) Dosažení věkové hranice: malý a střední knírač pes i fena nejméně 15 měsíců, velký knírač pes i fena nejméně 18 měsíců. c) Získání bonitačního kódu, opravňujícího zařazení do chovu. d) Získání stanovených výstavních ocenění (výborný a velmi dobrý) v kategorii dospělých (mezitřída, třída otevřená, pracovní nebo vítězů) na výstavě pořádané klubem (oblastní klubová, speciální klubová, celostátní speciální). e) Velcí knírači a střední knírači rtg vyhodnocení DKK (u VK do stupně 2/2, u SK do stupně 3/3), malí knírači vyšetření DOV negativní, ne starší dvou let. f) Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu

14 Soubor předpisů KCHK ČR důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučení i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní. Za vady vylučující z chovu jsou považovány zejména slabá povaha, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěná těžká dysplazie kyčelních a loketních kloubů, eventuálně luxace pately (čéšky). Chov na těchto jedincích lze považovat za týrání chovem, ke kterému nesmí dojít. Psi, kteří nejsou zcela dědičně zdraví, nemohou být zařazováni do chovu. Pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav, jsou využíváni především jako společníci lidí a nemohou být utráceni. g) V případě, že je jedinci přiděleno číslo plemenné knihy ČMKU, musí tento jedinec i v případě exportu a reimportu splňovat tyto chovné podmínky. 6.3 Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad psa nebo feny. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců. Zařazení do chovu potvrzuje plemenná kniha v průkazu původu, vyhotovuje a zakládá kartu chovného jedince a vystavuje knihu krytí a odchovů. Záznam se provádí až po splnění všech podmínek na žádost majitele. U feny se průkaz původu zasílá k potvrzení chovnosti zároveň s přihláškou k zápisu štěňat prvního vrhu a rovněž při veškerých následných změnách (např. další zkoušky, získání výstavního ocenění aj.). U chovného psa je vhodné zaslat doklady k potvrzení chovnosti ihned po splnění podmínek. 6.4 Z chovu se vylučují nebo se pozastavuje chovnost u psů a fen, v jejichž odchovech se často a prokazatelně vyskytují hrubé vady exteriéru a povahy nebo jiné patologické a dědičné vady (atypičnost, kryptorchismus, hluchota apod). Vyloučení psa nebo feny, případně pozastavení chovnosti, provádí na zdůvodněný návrh OPCH nebo ÚPCH prezídium klubu. Toto rozhodnutí písemně oznamuje majiteli jedince a plemenné knize. Z chovu jsou předem vyloučeni jedinci, kteří mají při vydání průkazu původu vyznačeno plemennou knihou v rubrice Bonitace Nestandard" pro předem vyřazující vady (bílý znak nebo netypická barva a vrozené vývojové vady) a jedinci, kteří mají v průkazu původu plemennou knihou zapsáno jedinec není odchován podle Zápisního řádu KCHK ČR 1927! Z chovu se dále vyřazují jedinci a jejich potomci, u nichž se opakovaně vyskytlo dědičně podmíněné onemocnění např. demodikóza, PRA apod. Tento problém vždy aktuálně s plnou pravomocí řeší prezídium klubu po konzultacích s odborníky na danou problematiku. 6.5 Fena smí být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let. Chovnost psa není věkem omezena. 6.6 U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné zabřeznutí, pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete přibližně jeden měsíc před předpokládanou říjí s potvrzením, že zdravotní stav umožňuje březost bez nadměrných rizik. Článek 7. Krycí list 7.1 Krycí list je základním chovatelským dokladem, který vyhotovuje příslušný poradce chovu dvojmo (originál a kopii). O krycí list žádá chovatel doporučeným dopisem, případně em s potvrzením o doručení, příslušného poradce chovu nejméně 6 týdnů před očekávaným háráním feny. Jedná-li se o první žádost o krycí list (rozumí se u každé jednotlivé feny), přiloží k žádosti fotokopii průkazu původu feny (obě strany), fotokopii odpovídajících stran výkonnostní knížky

15 Soubor předpisů KCHK ČR nebo přílohy PP a uvede všechny důležité údaje, týkající se feny: název chovatelské stanice, předpokládaný termín krytí, úplnou adresu, fotokopii bonitační karty apod. U malých kníračů ještě dodá potvrzení o platném negativním vyšetření feny na dědičné oční vady (DOV) ne starší 2 let. Krycí list obvykle vystavuje příslušný OPCH. Pouze do pravomoci ÚPCH spadá vystavování krycího listu v případě: a) zahraničního krytí, b) úzké příbuzenské plemenitby (rodiče s dětmi, sourozenci mezi sebou), c) nečlena klubu. 7.2 Krycí list dvojmo originál a kopii zašle doporučeně příslušný poradce chovu chovateli do 14 dnů po obdržení žádosti. Poradce chovu uvede na krycím listu vhodné chovné psy. Pokud se v předchozím vrhu vyskytnou vážně zdravotně postižená štěňata s podezřením vad na dědičném základě, má právo poradce chovu odmítnout opakovat spojení. 7.3 Pro krytí zahraničními plemeníky, kteří jsou v příslušném státě zařazení do chovu, vystavuje krycí list pouze ÚPCH pro příslušný ráz, a to na žádost chovatele, doloženou fotokopií nebo ověřeným opisem průkazu původu zahraničního psa. 7.4 Pro zahraniční krytí chovatel garantuje dodání všech dokladů o splnění podmínek chovnosti, nejpozději do doby, kdy žádá o vystavení krycího listu. Při zahraničním krytí musí plemeník dále splňovat následující podmínky: - výstavní ocenění ve třídách dospělých (mezitřída, otevřená, pracovní, šampiónů) výborný nebo velmi dobrý, - u malých kníračů negativní osvědčení o vyšetření očí na dědičné oční vady ne starší 2 let, - u velkých kníračů vyhodnocení rtg DKK max. stupně 2/2, u středních kníračů vyhodnocení rtg DKK max. stupně 3/3, - u velkých kníračů černých pokud zahraniční plemeník nemá žádnou zkoušku, musí mít fena všestrannou zkoušku 1. stupně. Všechny tyto podmínky musí být splněny bez ohledu na podmínky chovnosti v zemi majitele krycího psa. 7.5 Platnost vystaveného krycího listu je omezena na dobu 1 roku ode dne vystavení. 7.6 Krycí list musí být vystaven i v případě, že oba chovní jedinci patří stejnému majiteli. 7.7 Krycí list pro nečlena klubu vystaví příslušný ÚPCH až na základě písemného potvrzení smlouvy, ve které je podpisy stvrzeno poskytování servisu ze strany klubu a dodržování klubových normativů ze strany nečlena. 7.8 Po krytí odesílá chovatel krycí list vyplněný dvojmo, řádně podepsaný a vyplněný majitelem psa i chovatelem, do 7 dnů po nakrytí, a to originál krycího listu OPCH, který jej vystavil a kopii ÚPCH pro daný velikostní a barevný ráz. V krycím listu se v rubrice datum krytí vypíše i místo krytí. 7.9 Se žádostí o vystavení krycího listu musí žadatel zaslat příslušnému OPCH nebo ÚPCH i manipulační poplatek jako úhradu za vystavení krycího listu. Výši poplatku stanoví prezídium klubu podle aktuálního ceníku. Při požadavku na expresní vyřízení do 3 dnů je 100 % přirážka. Poštovné hradí chovatel zvlášť. Článek 8. Krytí 8.1 Ke krytí může dojít výhradně mezi jedinci stejného plemene, velikostního rázu a barvy, kteří vyhovují ustanovení článku 6 tohoto řádu a kteří jsou uvedeni na platném krycím listě.

16 Soubor předpisů KCHK ČR Krytí jedné feny dvěma psy během jednoho hárání je zakázané, štěňata z takového spojení nebudou zapsána do plemenné knihy a s chovatelem bude zavedeno kárné řízení. 8.3 Krytí přirozenou cestou může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá a musí svým podpisem potvrdit, že bylo použito semeno určeného psa nebo semeno s veškerou předepsanou dokumentací. Inseminace nesmí být v žádném případě použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. O inseminaci se provede záznam v krycím listě. 8.4 Požaduje-li majitel feny opakování krytí během jednoho hárání téže feny, je majitel krycího psa povinen jedno opakované spojení umožnit. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu. 8.5 K chovu je možno použít pouze zdravé jedince. 8.6 Chovná fena může mít v průběhu dvou let nejvýše tři vrhy do 6 ponechaných štěňat, počínaje datem prvního krytí. Po dvou vrzích po sobě těsně následujících, musí být jedno hárání vynecháno. Je-li ponecháno více než 6 štěňat je povoleno další krytí až po uplynutí jednoho roku od úspěšného krytí. Ideální počet je 1 vrh ročně. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh. 8.7 Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně dohoda může být i vyznačena na krycím listě, případně v knize krytí s podpisem majitele kryté feny. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení. 8.8 Je-li jako úhrada za krytí poskytováno štěně, přísluší prvá volba chovateli, druhá majiteli krycího psa. Chovatel je povinen pečovat o štěně, které si majitel krycího psa vybral, po dobu 50 dnů. Chovatel hradí poplatek za vydání průkazů původu tohoto štěněte. 8.9 Plemenná kniha vystavuje pro každého psa, zařazeného do chovu, knihu krytí, pro každou fenu knihu odchovů. Majitel psa nebo feny je povinen: a) provádět záznamy v knize o chovném využití jedince průběžně a podrobně podle předtisku, b) knihu na požádání předložit všem kontrolním a chovatelským orgánům, c) při změně vlastnictví nebo držby chovného jedince předat knihu zároveň se psem či fenou Nezabřezne-li fena, je chovatel povinen tuto skutečnost oznámit jak příslušnému poradci chovu tak i majiteli (držiteli) psa do 75 dnů po krytí Nezabřezne-li fena a došlo-li k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí. Článek 9. Vrh 9.1 Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný poradce chovu. 9.2 Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest a nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem. 9.3 Chovatel je povinen nejpozději do 5 dnů po porodu ohlásit každý vrh doporučeným dopisem příslušnému poradci chovu, který vystavil krycí list. Ten kromě jiného bude provádět kontrolu vrhu z hlediska dodržování tohoto řádu. Poradce chovu provede jednu nebo dvě kontroly vrhu v termínech dle svého uvážení. Kontroly vrhu provádí OPCH nebo ÚPCH, který vystavil krycí list, pouze výjimečně může příslušný poradce chovu požádat o provedení kontroly jiného OPCH nebo ÚPCH. Kontrolu vrhu u OPCH nebo ÚPCH provádí jiný OPCH nebo ÚPCH.

17 Soubor předpisů KCHK ČR U začínajících chovatelů je nanejvýš vhodné vyžádat si u OPCH i kontrolu hned po narození, při které poradce chovu poradí chovateli v chovatelské problematice. 9.5 Počet štěňat se neomezuje. Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem. Pokud fena nemůže kojit všechna štěňata, je chovatel povinen zajistit kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata. 9.6 Chovatel je rovněž povinen do 5 dnů po porodu ohlásit doporučeným dopisem narození štěňat i majiteli krycího psa, s uvedením počtu narozených štěňat a jejich pohlaví. 9.7 Štěňata určená k utracení musí být do 7 dnů utracena, jinak bude zavedeno vůči chovateli disciplinární řízení a celý vrh nebude zapsán do plemenné knihy. Usmrtit štěně může pouze veterinární lékař po posouzení jeho zdravotního stavu, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem k usmrcení může být pouze slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, je-li pro další přežívání spojeno s trvalým utrpením. V žádném případě není povoleno utrácet tzv. nadpočetná štěňata nebo štěňata, která vykazují nežádoucí exteriérové znaky pro dané plemeno (např. nestandardní zbarvení). 9.8 Chovatel je povinen vést pravidelné záznamy o vývoji štěňat a váhových přírůstcích (nejméně jedenkrát týdně). 9.9 Tetovací čísla určí plemenná kniha na základě žádosti chovatele na předepsaném tiskopisu. Číslo je shodné s číslem zápisu v plemenné knize a na průkazech původu. V 7. týdnu stáří štěňat zajistí chovatel tetování celého vrhu najednou v pravé předkolenní řase nebo do levého ušního boltce. Tetování provádí pouze veterinární lékař nebo osoba odborně způsobilá podle 59 veterinárního zákona.v případě zjištění nečitelnosti tetovacího čísla a pozdějším přetetování, musí být toto provedeno do levé předkolenní řasy nebo do pravého ušního boltce. Označení štěňat musí být nezaměnitelné a trvalé. Toto označení je povoleno provádět nejdříve ve věku 6 týdnů věku štěňat. Je ponecháno na vůli chovatele, zda čipem nebo tetováním, avšak celý vrh musí být označen stejně. Nejdéle ve 3 4 týdnech stáří štěňat zašle žádanku o tetovací a zápisové značky na plemennou knihu. Prezídium klubu na základě skutečné situace může operativně rozhodnout o ukončení tetování u kníračů a následném zavedení jejich čipování. V rámci jedné chovatelské stanice je nutno dávat štěňatům jména vždy podle abecedy a pořadí vrhu, a to pro každý velikostní a barevný ráz kníračů samostatně. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární nebo hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jména bez názvu chovatelské stanice může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Kontrola vrhu může být provedena pouze u označených štěňat (tetováním nebo případně čipováním). Přihlášku k zápisu vrhu (originál a kopii) včetně dalších dokladů, předá chovatel při kontrole štěňat příslušnému poradci chovu. Ten doklady zkontroluje, potvrdí členství chovatele v klubu (na základě členského průkazu a dokladu o zaplacení členského příspěvku na příslušný kalendářní rok) a odešle podle rozhodnutí prezídia buď příslušnému ÚPCH nebo plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu

18 Soubor předpisů KCHK ČR štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. Plemenná kniha nevystaví průkazy původu a nezapíše vrh štěňat starších tří měsíců, pokud k opoždění došlo zaviněním chovatele V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou Veškeré náklady spojené s kontrolami vrhu a poplatky za úkony plemenné knihy hradí chovatel. Při použití vlastního auta OPCH nebo ÚPCH platí ceník podle aktuálního usnesení ČMKU Chovatel je povinen pečovat o fenu v době březosti a kojení i o celý vrh štěňat tak, aby byl zajištěn jejich zdárný vývin a zdraví feny Při předávání štěňat novým majitelům musí být štěňata stará nejméně 50 dnů a musí být schopna samostatně přijímat potravu Při vývozu štěněte je chovatel povinen označit jméno štěněte již na přihlášce vrhu (EXPORT PEDIGREE) tak, aby mohl být průkaz původu příslušně označen ČMKU, případně již vydaný průkaz původu odešle samostatně na ČMKU k vyznačení. Zásadně se povoluje jen individuální vývoz štěňat přímo konkrétním majitelům s uvedením adresy nabyvatele v zahraničí Cena štěněte patří do kategorie volné tvorby cen. Při jejím určování je nutno přihlížet ke kvalitě rodičovského páru. Součástí ceny štěněte je i jeho průkaz původu, který plemenné knize hradí chovatel Jestliže má poradce chovu vážné pochybnosti o původu štěňat případně, že štěňata nepocházejí z jednoho krytí nebo jsou neodpovídajícího typu, má ÚPCH právo nařídit po projednání a schválení prezídiem klubu provedení zkoušky krve rodičů a všech štěňat na náklady chovatele. Neuposlechne-li chovatel, nebude vrh zapsán. V případě, že zkouška nepotvrdí podezření, platí se zkouška z prostředků klubu V případě, že pobočka nemá výkonného OPCH, musí se chovatel obracet na ÚPCH příslušného plemene. Na ÚPCH pak přecházejí všechny povinnosti vyplývající z článku 9. Článek 10. Závěrečná ustanovení 10.1 V případě, že se chovatel, poradce chovu nebo kterýkoliv funkcionář klubu dopustí přestupku proti zápisnímu řádu, bude prezídiem klubu nebo výborem pobočky potrestán podle platného kárného řádu klubu Produkce štěňat bez průkazu původu je považována za velmi vážný přestupek. Chovatel může být podle závažnosti za tento čin postižen podle platného kárného řádu klubu Rozhodnutí o porušení zápisního řádu a stanov klubu, řešené Prezídiem Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 může být zveřejněno v klubovém tisku Nečlen klubu hradí všechny poplatky v dvojnásobné výši. Tento Zápisní řád byl projednán a schválen na mimořádné konferenci KCHK dne v Pardubicích a je platný od tohoto data. Všechny změny byly projednány a schváleny na řádné konferenci Klubu chovatelů kníračů ČR 1927, která se konala dne 26. listopadu 2011 v Pardubicích a takto upravený Zápisní řád je platný od 1. dubna 2012.

19 Soubor předpisů KCHK ČR BONITAČNÍ ŘÁD PRO VELKÉ KNÍRAČE Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927 Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která slouží k zajištění zdravého a kvalitního chovného materiálu, zejména k získávání poznatků o exteriérových a povahových vlastnostech předvedených jedinců, jejich nedostatcích a vadách ve srovnání se standardem plemene. Získané údaje na bonitacích se zaznamenávají ve formě kódu do průkazu původu a jsou součástí údajů o psu nebo feně. Zakódované posudky hodnocených psů umožňují statistické vyhodnocení, které slouží jako jeden z podkladů pro sestavování rodičovských párů. 1. Organizace a provádění bonitací 1.1 Bonitace se mohou zúčastnit psi a feny s minimální věkovou hranicí pro knírače velkého 18 měsíců. 1.2 U kníračů se provádí bonitace zpravidla jedenkrát za život. Další bonitace se může provádět pouze v průběhu řádné bonitace. Každá účast na bonitaci se zaznamenává do průkazu původu (PP) předváděného jedince. Záznam obsahuje: datum, místo konání, podpisy bonitační komise, bonitační kód a výsledek ZAŘAZEN VYŘAZEN ODSTOUPIL. 1.3 U importovaných jedinců je povinnost majitele předvést svého psa k posouzení na bonitaci pořádanou klubem, i když tento pes absolvoval bonitaci v zemi, z níž byl dovezen. 1.4 Bonitace se mohou zúčastnit jen zdravá zvířata. Háravé feny musí být posouzeny zvlášť, a to až na závěr akce. 1.5 Majitel velkého knírače musí předložit při bonitaci záznam v průkazu původu (PP) o výsledku rentgenového vyšetření na DKK. Záznam do PP provádí příslušná plemenná kniha na základě vyhodnocení rentgenového snímku z ČR nebo Německa. 1.6 Pro účast na bonitaci je nutné předem absolvovat výstavu, pořádanou klubem, v kategorii dospělých (mezitřída, otevřená, pracovní nebo třída vítězů). Pro zařazení do chovu je třeba ocenění nejméně velmi dobrý a to pro psa i fenu. Při nástupu na bonitaci musí být zkontrolováno tetovací číslo jedince nebo čip. V případě nečitelnosti nebude jedinec k bonitaci připuštěn. 2. Zásady pro pořádání bonitací 2.1 Pořádáním bonitace pro velké knírače pověří prezídium klubu po dohodě s ÚPCH pro VK vždy některou z poboček klubu. 2.2 Pro velké knírače se pořádají samostatné bonitace, a to v kalendářním roce nejméně jedna v Čechách a jedna na Moravě. 2.3 Výkonnostní bonitace pro velké knírače není povinná. Pořádá se po skončení základní bonitace. Podmínkou účasti na výkonnostní bonitaci je zařazení do chovu u základní bonitace. U výkonnostní bonitace se provádí jen přepad a protiútok (nehodnotí se již exteriér). Časový odstup od základní bonitace není stanoven, účast je možná i ve stejný den. Poplatek za tuto bonitaci činí polovinu poplatku za základní bonitaci. Při nástupu k výkonnostní bonitaci musí být zkontrolováno tetovací číslo jedince nebo čip. V případě nečitelnosti nebude jedinec k výkonnostní bonitaci připuštěn. 2.4 Pro velké knírače se pořádají samostatné bonitace, a to v kalendářním roce nejméně jedna v Čechách a jedna na Moravě. 2.5 Místa a data konání bonitací jsou navrhována výborem pobočky klubu a koordinována prezídiem klubu. Jsou součástí ročního plánu klubu, který také vydává kalendář těchto akcí. 2.6 Základní kynologické organizace, ve kterých se pořádají bonitace, mohou svá zařízení propůjčit nebo pronajmout pobočce klubu za předem dohodnutý poplatek.

20 Soubor předpisů KCHK ČR V případě, že areál ZKO byl klubu pro tuto akci pronajat, má klub právo žádat od jejího vedení zajištění technického a materiálového vybavení, potřebného pro bonitaci. 3. Práva a povinnosti pořadatelů 3.1 Přihlášky na akci odeslat majitelům psů nejpozději 8 týdnů před termínem konání akce. 3.2 Žádat od majitele psa, přihlášeného na akci, úhradu poplatků i v případě, že se akce nezúčastní. 3.3 Ve zdůvodněných případech odvolat konání akce, tuto skutečnost oznámit včas všem majitelům přihlášených psů a delegovaným funkcionářům. 3.4 V případě bodu 3.3 je možné uskutečnit bonitaci v náhradním termínu po předchozí dohodě s prezídiem klubu. 3.5 Nejpozději 4 týdny před bonitací kníračů si pořádající pobočka zajistí účast rozhodčího exteriéru, rozhodčího pro výkon, ÚPCH pro knírače velké a hlavního výcvikáře klubu. 3.6 Na akci zajistit veterinární službu. O povolení akce je nutno požádat příslušnou veterinární správu pokud to vyžaduje veterinární zákon, a odbor životního prostředí příslušného místního či městského úřadu na jehož katastru se akce koná. 3.7 Pro bonitaci velkých kníračů výbor pobočky zajistí figuranta min. I. třídy podle seznamu ČKS a MSKS. 3.8 Uhradit delegovaným posuzovatelům, včetně poradců chovu a figuranta, posudečné a použitý dopravní prostředek. V případě použití vlastního automobilu platí ceník podle aktuálního usnesení ČMKU. 3.9 Zajistit odpovídající ubytování pro rozhodčí a ostatní členy bonitační komise Včas vyplnit záhlaví bonitačních karet se všemi údaji o psovi feně. 4. Práva a povinnosti majitelů psů 4.1 Podat včas přihlášku včetně zaplacení poplatku. 4.2 Předložit průkaz původu psa feny. 4.3 Dostavit se včas na místo konání akce a řídit se pokyny pořadatelů, včetně pokynů uvedených v propozicích. 4.4 Obdržet originál bonitační karty se všemi záznamy. Jednu kopii obdrží ÚPCH pro VK, druhou kopii OPCH. 4.5 Žádat na závěr akce zdůvodnění zadaného kódu. 4.6 Nechat si zapsat výsledek bonitace do průkazu původu předvedeného jedince ihned po bonitaci. 4.7 Majitel psa feny velkého knírače od základní bonitace může odstoupit (maximálně dvakrát). Důvody odstoupení sdělí předsedovi komise. Poplatek za nedokončenou bonitaci se nevrací. Bonitační komise je povinna do průkazu původu jedince v řádku bonitace zapsat datum, místo konání a "odstoupil". Základní bonitaci lze opakovat ihned při následující bonitaci velkých kníračů, a to v celém rozsahu a po zaplacení celého poplatku. Opakovat se může maximálně dvakrát. Při nesplnění podmínek pro výkonnostní bonitaci velkých kníračů se opakování provádí při základní bonitaci velkých kníračů bez časových limitů a to jen zkouška odvahy přepadení a protiútok a po zaplacení poloviny poplatku jako za základní bonitaci. 4.8 V případě účasti na bonitaci v jiné oblasti zašle OPCH této oblasti bonitační kartu příslušnému OPCH do 14 dnů po akci.

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u Článek l Základní ustanovení 1) Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz") 2) Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 3) Působnost:

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouţí k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR STANOVY KLUBU Všeobecná ustanovení 1. Dobrman klub ČR je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman. 2. Dobrman klub ČR je organizace s právní subjektivitou

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Vážená paní magistro, Reagujeme na váš dopis ze dne 1. 12. 2010 vedeného pod číslem jednacím ÚHOS- P791/2010/KD-18033/2010/850 a který se týkal

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen?

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen? Za dobu co máme Vanilku a teď už i Angie se mne hodně lidí zeptalo: Proč si mám pořizovat psa s PP, když pes bez PP je levnější? Pokusím se Vám v následujících řádcích odpovědět na tuto otázku, ale i další,

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Žádost chovatelky plemene středoasijský pastevecký pes (SAO),

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy

Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Zápis z jednání plenárního zasedání BOXERKLUBU ČR konaném dne 8. 3. 2014 v hotelu Tři věžičky ve Stříteži u Jihlavy Přítomni: Členové plenárního zasedání ÚP Praha: písemně zmocněný Miroslav Bína ÚP Střední

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

STANOVY Svazu záchranných brigád kynologů ČR Článek 1 Základní ustanovení Článek 2 Poslání

STANOVY Svazu záchranných brigád kynologů ČR Článek 1 Základní ustanovení Článek 2 Poslání STANOVY Svazu záchranných brigád kynologů ČR Článek 1 Základní ustanovení 1.1 Název: Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (dále jen svaz ) 1.2 Sídlo: U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 1.3 Působnost:

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s.

Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. KLM Brno Stanovy klubu Strana 1 z 5 Stanovy Klubu leteckých modelářů BRNO, o.s. Preambule Klub leteckých modelářů Brno, o.s. (dále jen KLM Brno) je dobrovolné zájmové občanské sdružení leteckých modelářů

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu

STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Článek 1 Založení klubu Článek 2 Právní postavení klubu Článek 3 Název a sídlo klubu STANOVY KLUBU BCCCZ P R E A M B U L E Zakladatelé prohlašují, že posláním a cílem klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně prospěšné činnosti zejména:

Více

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení

STANOVY. ČLÁNEK I. Základní ustanovení STANOVY Českého svazu hemofiliků ČLÁNEK I. Základní ustanovení 1. Český svaz hemofiliků (dále jen ČSH) je občanské sdružení s právní subjektivitou, sdružující osoby nemocné hemofilií a jinými formami poruchy

Více

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. I. Základní ustanovení S T A N O V Y tělovýchovné jednoty TJ Slavoj Český Brod, o.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slavoj Český Brod, o.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob organizovaných v organizačních

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Založení spolku VZOROVÝ, z. s.

Založení spolku VZOROVÝ, z. s. Založení spolku VZOROVÝ, z. s...., nar...., bytem...,..., nar...., bytem..., a..., nar...., bytem... (dále jen zakladatelé ), vedení společným zájmem...naznačte společný zájem..., tímto k naplnění tohoto

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008 Zápis ze schůze výboru v Kroměříži Kotojedech 28.3.8 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.8 Zahájeno: 19:15 Přítomní všichni členové výboru Hosté: Irena Bartoňová, Anna Brázdová, Libuše Foltýnová

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU

STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU STATUT SPORTOVNÍHO KLUBU ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zřizovatelem sportovního klub OCRA JUNIOR KLUB (dále jen sportovní klub) je spolek Obstacle Racing Association CZ z.s. se sídlem v Kladně, Vašíčkova

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s.

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY. Společnost pro projektové řízení, o. s. JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Společnost pro projektové řízení, o. s. PRAHA 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní údaje o společnosti 1. Název: Společnost pro projektové řízení, o. s. (dále jen

Více

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s.

Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Stanovy spolku Ultras Lipina z.s. Základní ustanovení a účel spolku Ultras Lipina z.s. je v současné době spolkem fyzických a právnických osob, původně založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM STUDÁNKA ZLIČÍN o.s. Článek I Úvodní ustanovení: Název občanského sdružení: Mateřské centrum Studánka Zličín Sídlo: Nedašovská 354, Praha 5 Zličín, 155 21 Článek

Více

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové

Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové Stanovy občanského sdružení Agility klub Hradec Králové 1. Základní ustanovení Na základě zákona o sdružování občanů zakládáme občanské sdružení s názvem Agility klub Hradec Králové (dále jen sdružení

Více

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s

STANOVY. Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s STANOVY Zámeckého Golf Clubu Kravaře z.s Článek 1 NÁZEV, SÍDLO, IČO SPOLKU Název spolku zní: Zámecký Golf Club Kravaře z.s. Sídlem zapsaného spolku je: Mlýnská 3377/23a, 747 21 Kravaře IČ: 65888855 Článek

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ )

STANOVY. SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI MŠ BLATENSKÁ 2145, PRAHA 4 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ ) Čl. I Název a sídlo spolku, založení a registrace spolku 1.1. Spolek má název: Spolek

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU

Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU Zápis č. 15 ze zasedání P ČMKU dne 29. 05. 2008 zasedací místnost ČMKU Přítomni: MVDr. L. Široký, Ing. J. Kubeš, M. Václavík, A. Karban, M. Kašpar, J. Kudrnáčová, Ing. R. Lysák, I. Nováková, B. Uchytil

Více

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení );

STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); STANOVY občanského sdružení Země koní čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Země koní (dále jen sdružení ); 2) Sídlem sdružení je: ulice Na chobotě 1345/6, Praha 6 -

Více

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Přítomni: I.Černohubová, P.Braunstein, P.Stangl, později se dostavili Z.Dolníčková, P.Burda Program: 1. Kontrola zápisu úkoly

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

Zápis schůze výboru klubu

Zápis schůze výboru klubu Zápis schůze výboru klubu Dne 31.1.2010 Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Vondráčková, Zemková Omluveni: Kracíková Přizvaní: Ajmová, Reslerová, Gogolínová, Konečná Výbor

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna

Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Zápis z výborové schůze dne 16.11.12 v Ostrovačicích u Brna Přítomni: předseda V. Prouza, J. Sajbot, MVDr. F.Šimek, Š. Horák, R. Duda, S. Lepičová, J. Kopřiva, předseda DR Miloš Škrdlík Omluveni: jednatelka

Více

Stanovy Sdružení pro bankovní karty

Stanovy Sdružení pro bankovní karty Stanovy Sdružení pro bankovní karty 1. Preambule Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp.

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

Zápis č. 11. ze zasedání P ČMKU dne 08.01.2008, zasedací místnost Hall Park Office.

Zápis č. 11. ze zasedání P ČMKU dne 08.01.2008, zasedací místnost Hall Park Office. Zápis č. 11. ze zasedání P ČMKU dne 08.01.2008, zasedací místnost Hall Park Office. Přítomni: P ČMKU: DR ČMKU: Tisková mluvčí: MVDr.L.Široký, Ing.J.Kubeš, M.Václavík, A.Karban, M.Kašpar, J.Kudrnáčová,

Více

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení

Stanovy. Českého rybářského svazu. Část I. Základní ustanovení Stanovy Českého rybářského svazu Část I. 1 Základní ustanovení 1) Český rybářský svaz (dále jen Svaz nebo ČRS ) je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace sportovního charakteru, podle zákona

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více