CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011"

Transkript

1 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

2

3 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví podmínky pro chov, bonitace a zápis čistokrevných jedinců plemene samojed do plemenné knihy Českomoravské kynologické unie (dále jen PK ČMKU ). 2. Ustanovení řádu jsou závazná pro každého majitele nebo chovatele plemene samojed, který je řádným členem Samojed klubu (dále jen Klub ). 3. Ustanovení řádu, dotýkající se právních vztahů vyplývajících z vlastnictví psa nebo feny, poměrů mezi majitelem chovného psa a chovatelem nebo poměrů mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat, nelze využívat v rozporu s právními předpisy upravujícími tyto vztahy. Článek 2 Vymezení pojmů 1. Plemeno ve smyslu řádu tvoří čistokrevní psi a feny odpovídající platnému plemennému standardu (tj. FCI Standard No 212 Samoyed, dále jen standard ) s průkazem původu (dále jen PP ) vydaným plemennou knihou uznanou Mezinárodní kynologickou federací (dále jen FCI). 2. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců. 3. Chovatelem ve smyslu řádu je fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice (dále jen CHS ), splňuje podmínky řádu pro chovatelskou činnost a v době krytí a vrhu chovné feny je jejím majitelem nebo držitelem. 4. Majitelem chovného psa ve smyslu je řádu fyzická osoba starší 18 let, která splňuje podmínky řádu a je majitelem psa, který je zapsán v rejstříku chovných jedinců PK ČMKU nebo jiné plemenné knihy uznané FCI. 5. Držitelem chovného psa ve smyslu řádu je fyzická osoba starší 18 let, která je majitelem chovného psa písemně zmocněna používat psa ke krytí. Držitel chovného psa ve smyslu řádu má povinnosti a práva majitele chovného psa. 6. Držitelem chovné feny ve smyslu řádu je fyzická osoba starší 18 let, která je majitelem chovné feny písemně zmocněna používat tuto fenu k chovu. Držitel chovné feny ve smyslu řádu má povinnosti a práva majitele chovné feny. Strana 1/15

4 ČÁST DRUHÁ CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek 3 Povinnosti chovatele a majitele chovného psa 1. Chovatel nebo majitel chovného psa je povinen poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživu a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocím, především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Toto ustanovení se obdobně vztahuje i na péči o březí fenu a jednotlivé odchovy štěňat (viz Čl. 9, odst. 7). 2. Chovatel nebo majitel chovného psa je povinen písemně hlásit každou změnu ve vlastnictví, držení nebo úmrtí chovného jedince poradci chovu a to nejdéle do 1 měsíce ode dne její realizace. 3. Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení řádu se považuje produkce štěňat bez PP na čistokrevných jedincích plemene samojed, kteří jsou ve vlastnictví nebo držení člena Klubu. 4. Majitel psa nebo feny plemene samojed, který požaduje zařazení jedince do chovu, je povinen, vedle splnění podmínek Části čtvrté řádu, zajistit na své náklady potřebná odborná veterinární vyšetření, požadovaná orgány Klubu. 5. Chovatel nebo majitel chovného psa je dále povinen vytvořit potřebné podmínky a poskytnout potřebnou součinnost orgánům Klubu při kontrolách dodržování stanovených povinností a při úkonech vyplývajících z řádu. 19. seznámit se se standardem plemene. Cílem chovatele má být vystavování psů standardních, jejichž vzhled nebyl uměle nebo chirurgicky upraven s výjimkou, jakou standard plemene nebo klub povoluje (odstranění paspárku na zadní noze štěněte). 20. při exportu odchovu do ciziny s další odpovědností vývozce pak vynaložit maximální úsilí k zajištění péče o psa při transportu. 21. chovat a jednat ke cti Samojed klubu - Členové Samojed klubu by se neměli snížit k pomluvám, které urážejí nebo poškozují jiného člena, klub, nebo chov obecně, ani by neměli poskytovat informace včetně rodokmenů a fotografií psů, kteří nejsou v jejich vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Neměli by za žádných okolností poskytovat falešná nebo přehnaná tvrzení, která nejsou doložitelná, například o budoucích vyhlídkách štěněte ohledně úspěšnosti na výstavách či ve sportu. Dále vědomě uvádět v omyl neúplnými informacemi ohledně sportu a výstav. Jedná se o uvádění neúplných výsledků na webových stránkách (zveřejňování pouze výborných hodnocení) a o přehnaná a nedoložitelná tvrzení o sportovním zaměření jedinců. Článek 4 Chov V rámci plemene samojed se používá řízený druh chovu. Článek 5 Řízení chovu 1. Za řízení chovu plemene samojed odpovídá poradce chovu. 2. Poradce chovu (dále jen PCH ): a) dpovídá výboru Klubu za výsledky chovu, b) vede dokumentaci Klubu související s chovem, spolupracuje s PK ČMKU, potvrzuje tiskopisy a žádosti na úkony prováděné PK ČMKU, c) schvaluje v souladu s ustanoveními řádu krytí, vydává tiskopisy Žádost o vystavení krycího listu, Krycí list, Hlášení vrhu, Žádanka o tetovací čísla a Přihláška k zápisu štěňat, d) nformuje výbor Klubu o zjištěných přestupcích proti řádu a právním předpisům upravujícím ochranu zvířat a veterinární péči, e) zajišťuje provádění bonitací, Strana 2/15 Strana 15/15

5 ETICKÝ KODEX CHOVATELSTVÍ Samojed klub doporučuje chovatelům dodržovat tento Etický kodex chovatelství. 1. řádně starat o domov, krmivo, vodu a výcvik všech psů ve svém vlastnictví a v případě potřeby budou zajišťovat odpovídající veterinární péči. 2. mít jen tolik psů, kolika je schopen poskytnout dostatečnou péči a zdravé a kvalitní prostředí. 3. dodržovat všechny aspekty dobrých životních podmínek zvířat dle zákona. 4. zamezit potulování psů ve svém vlastnictví, rušení sousedů. 5. uklízet po svých psech, kdekoli se budou s nimi pohybovat. 6. každé nemocné štěně a štěně neodpovídající standardu plemene umístit do vhodných domovů bez možnosti dalšího chovu. 7. nevytvářet poptávku ani dodávat štěňata, která byla získána nelegálně. 8. nechovat na jedincích, pokud by to poškozovalo psa samotného nebo chov jako takový. 9. nepoužít v chovu jedince se známou fyzickou vadou, která by mohla ohrozit zdraví a dobrý stav potomstva nebo plemene obecně. 10. provést vyšetření dědičných vad očí, případně vyšetření srdce, a to především před krytím jedinců. 11. neimportovat či neexportovat fenu v období více než 4 týdny po nakrytí. 12. odchovat u jedné feny maximálně 3-4 vrhy 13. prodávat psy pouze do takových podmínek, kde se dá očekávat, že budou žít zdravě a šťastně. Pomáhat při adaptaci psa na nový domov. 14. předat budoucím majitelům písemné údaje o požadavcích na stravu a pokyny, týkající se odpovědného chovu psa. Zajistit, že při prodeji nebo převodu psa budou novému vlastníkovi poskytnuty všechny relevantní dokumenty a ve smlouvě potvrdit, že dokumenty, které nejsou okamžitě k dispozici, budou předány při nejbližší možné příležitosti. 15. snažit se zjistit, zda budoucí vlastník je vhodný jako majitel psa a pokud je to možné, znovu převzít zpět za svůj odchov odpovědnost, pokud se ukáže jako nevhodný pro nový domov a to z jakéhokoliv důvodu. 16. neprodávat psy k obchodním účelům, do velkoobchodů se psy, prodejcům psích mazlíčků nebo přímo či nepřímo neposkytnou psa jako cenu či dar v soutěži jakéhokoli druhu. Neprodávat psy prostřednictvím třetí osoby či dražby. Neposkytnout do prodeje nebo dražby jako samostatnou položku ani průkaz původu psa. 17. vědomě nepřekrucovat vlastnosti plemene, nepravdivě propagovat psy a neuvést žádné osoby v omyl, pokud jde o zdraví a kvality prodávaného psa. 18. nehanit, neosočovat a nepomlouvat psy a štěňata jiných chovatelů. Nerozšiřovat nepravdivé informace, pomluvy a lži o jiných chovatelích a jejich psech. f) zajišťuje poradenskou službu pro chovatele a majitele plemene samojed, kteří jsou členy Klubu. Pokud není tato služba spojena s výjezdem k chovateli, je prováděna bezplatně. V opačném případě hradí chovatel náklady na dopravu. g) informuje pravidelně výbor Klubu o vydaných a potvrzených tiskopisech Krycí list, došlých tiskopisech Hlášení vrhu a potvrzených tiskopisech Přihláška k zápisu štěňat. 3. V případě vlastních odchovů štěňat má PCH práva a povinnosti chovatele. Článek 6 Užití chovných jedinců 1. Chovné feny lze v chovu využít za podmínky, že majitel chovné feny je majitelem CHS nebo uzavřel smlouvu o zapůjčení chovné feny do CHS a není vůči němu uplatňováno kárné opatření podle Čl. 18, odst. 1.b), 1.c), 1.e), 1.f) Stanov Samojed klubu (dále jen Stanov ). 2. Chovného psa lze v chovu využít za podmínek, že proti majiteli není uplatňováno kárné opatření podle Čl. 18, odst. 1.b), 1.c), 1.e), 1.f) Stanov. 3. Rejstřík chovatelských stanic je veden FCI a ČMKU. Na přidělení názvu CHS, její mezinárodní registraci a ochranu názvu se vztahuje metodický pokyn ČMKU Chránění názvu chovatelských stanic. 4. Pokud majitel chovné feny není majitelem CHS, může chovnou fenu zapůjčit do CHS. Zapůjčit chovnou fenu do CHS lze jen 1x. Majitel chovné feny a majitel CHS musí sepsat Smlouvu o zapůjčení chovné feny do chovu. Tuto písemnou Smlouvu předloží PCH a na Plemennou knihu. 5. Chovných jedinců zařazených do chovu s vyhodnocením RTG dysplazie kyčelních kloubů (dále jen RTG DKK ) FCI C/C, A/C, C/A, B/C a C/B (DKK 2/2, 0/2, 2/0, 1/2 a 2/1) lze využít pouze ke spojení s chovným jedincem, jehož vyhodnocení RTG DKK je dle FCI A/A (DKK 0/0) Chovní jedinci s vyhodnocením RTG DKK dle FCI B/B, B/A a A/B (DKK 1/1, 1/0 a 0/1) mohou být využiti ve spojení s jedinci, jejichž vyhodnocení RTG DKK je dle FCI A/A, A/B a B/A (DKK 0/0, 0/1, 1/0). 6. Reprodukce u chovných jedinců je možná u fen od ukončeného 18. měsíce věku, u psů od ukončeného 17. měsíce věku. Pokud se pes narodil 1. ledna, může poprvé krýt 1. června a fena může být nakryta 1. července. Horní hranice věku pro užití v chovu je 8 let u fen (den prvního krytí, věk musí být dosažen max. v den krytí), neomezená u psů. U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné nakrytí feny, max. však do věku 9 let (věk musí být dosažen max. v den krytí), pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete ne starší 2 měsíců s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Strana 14/15 Strana 3/15

6 Článek 7 Krycí list 1. Krycí list (dále jen KL ) (tiskopis Krycí list ) je základním dokladem, který vystavuje PCH. 2. KL vystavuje PCH pouze řádným členům Klubu. 3. O KL musí chovatel požádat PCH písemně na tiskopisu Žádost o vystavení krycího listu nejpozději 1 měsíc před očekávaným háráním feny. Tiskopis Žádost o vystavení krycího listu musí být doplněn kopií PP chovné feny s přeregistrací PK ČMKU a doložením platby za vydání KL. V případě zapůjčení chovné feny do CHS, musí být tiskopis Žádost o vystavení krycího listu doplněn o Smlouvu o zapůjčení chovné feny do CHS. 4. V případě žádosti o KL pro krytí v zahraničí (užití zahraničního chovného psa) nebo užití zapůjčeného zahraničního chovného psa ve smyslu Čl. 2, odst. 5, chovatel současně se žádostí o vystavení KL předkládá kopii PP navrhovaného zahraničního chovného psa a to včetně údajů o předcích do 3. generace a doklad o vyhodnocení RTG DKK, resp. RTG snímek. Chovatel dále předkládá podmínky pro zařazení do chovu země, ve které byl chovný pes uchovněn. KL pro krytí v zahraničí nebo užití zahraničního chovného psa schvaluje výbor Klubu. 5. KL vystaví PCH ve třech výtiscích. Dva výtisky zašle chovateli, a to v termínu do čtyř týdnů po obdržení žádosti o jeho vydání. Třetí výtisk si PCH ponechává pro svoji evidenci. PCH na KL buď potvrdí psy navržené chovatelem, nebo uvede potřebné změny KL. Jestliže chovatel žádné konkrétní chovné psy nežádá, PCH mu je sám navrhne. 6. KL má platnost 1 rok ode dne vydání a je vázán na fenu a chovného psa uvedené na KL. Platí pouze s podpisem a razítkem PCH a změny do něj smí provádět pouze PCH. Pokud majitelé feny či psa nejsou členy SK, musí zaplatit poplatek za KL jako nečlenové. 7. KL musí být vydán i v případě, že oba chovní jedinci patří jednomu majiteli. 8. KL na chovného jedince v majetku nebo držení PCH je platný pouze po schválení výborem Klubu. 9. Chovatelský servis pro nečleny provádí SK na základě písemné žádosti chovatele nečlena, jež musí obsahovat jeho výslovný souhlas s plným podřízením se veškerým řádům SK po celou dobu chovného využití feny, pro niž byl vyžádán krycí list, a to od nakrytí chovné feny až do vydání PP štěňat. Uchovnění psů a fen nečlenů je možné bez této písemné žádosti. Článek 21 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu schválený výroční členskou schůzí dne 11. září Článek 22 Platnost a účinnost Tento Chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení výroční členskou schůzí, tj. dnem 10. září Přílohy: Vzor tiskopisu Přihláška na bonitaci Vzor tiskopisu Žádost o vystavení krycího listu Vzor tiskopisu Hlášení vrhu Vzor tiskopisu Potvrzení o RTG vyšetření na DKK Článek 8 Krytí 1. Ke krytí ve smyslu řádu může dojít jen mezi čistokrevnými chovnými jedinci plemene samojed. 2. Krytí může být realizováno jen na základě vydaného platného KL. 3. Za krytí ve smyslu řádu se považuje spojení chovného psa s chovnou fenou. Strana 4/15 Strana 13/15

7 ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 18 Přestupky proti řádu 1. Přestupkem proti řádu je každé jednání, kterým člen Klubu poruší povinnosti stanovené tímto řádem. 2. Uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení skutečností rozhodných pro zápis do PK ČMKU je přestupkem proti řádu. 3. Za spáchání přestupku proti řádu mohou být výborem Klubu uložena členovi Klubu kárná opatření ve smyslu Čl. 18 Stanov. 4. Přestupek proti řádu dle odst. 2. má za následek zrušení příslušného zápisu v PK ČMKU. 5. V případě porušení právních předpisů upravujících ochranu zvířat oznámí výbor Klubu tyto skutečnosti příslušnému orgánu. Článek 19 Odvolání 1. V případě nesouhlasu člena Klubu se zjištěnými přestupky proti řádu nebo zjištěným porušením právních předpisů upravujících ochranu zvířat a veterinární péči a v důsledku těchto zjištění uplatněným kárným opatřením má tento právo odvolat se v souladu s Čl. 19 Stanov. 2. V případě nesouhlasu majitele jedince s vyloučením z chovu ve smyslu Čl. 17, odst. 1.b) má tento právo odvolat se k výroční členské schůzi, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení jedince z chovu. 3. V případech odvolání má tento povinnost vytvořit podmínky pro komisionální přezkoumání skutečného stavu. Jedná se např. o nutnost ponechat ve svém držení štěňata do doby prověření jejich stavu odvolacím orgánem Klubu, o potřebu svědeckého nebo jiného (foto, video apod.) dokumentování v době kontroly. 4. V případě, že původní zjištění přestupků proti řádu nebo porušení právních předpisů upravujících ochranu zvířat bude odvolacím orgánem Klubu potvrzeno, nese náklady na prověření odvolání člen Klubu, v opačném případě Klub. Článek 20 Přechodná ustanovení 1. Při projednávání přestupků proti řádu nebo při rozhodování o závažných chovatelských opatřeních a provedení úkonů v případech, kdy k rozhodné skutečnosti došlo v období před účinností tohoto chovatelského, zápisního a bonitačního řádu, postupuje se podle ustanovení těch řádů, které jsou pro člena Klubu výhodnější. 4. Není přípustné krytí chovné feny dvěma nebo více chovnými psy během jednoho hárání. 5. Chovná fena může smí být nakryta pouze tak, že mezi datem posledního porodu feny a dnem krytí feny (jedná se o první den krytí, ne o opakované krytí) musí uplynout minimálně 10 kalendářních měsíců. Např. pokud měla fena datum porodu dne 1. ledna, smí být nakryta nejdříve 2. listopadu. Za porod je považován porod císařským řezem i porod mrtvých štěňat. 6. Chovatel smí na feně v průběhu jejího života odchovat maximálně 4 vrhy. 7. Fena, která dva ze svých vrhů porodila císařským řezem, již nesmí být nakryta. Záznam o císařském řezu musí být zaznamenám veterinářem, který císařský řez prováděl, v Průkaze původu feny. 8. Počet krytí jednoho chovného psa v průběhu kalendářního roku je výbor Klubu oprávněn omezit na návrh PCH. Mezi jednotlivými krycími dny chovného psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin. 9. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a 166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminaci lze provést jen se souhlasem majitele chovného psa. Inseminace nesmí být použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může povolit PK ČMKU. Osoba provádějící inseminaci musí tyto skutečnosti potvrdit na KL. 10. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být tato skutečnost, a v případě vrhu i daný vrh, nahlášen písemně PCH spolu s potřebným vysvětlením. O dalším postupu na základě doporučení PCH rozhodne výbor Klubu. 11. Úhrada za krytí je věcí smlouvy majitelů chovných jedinců. Majitel chovného psa může smlouvou s chovatelem uplatnit předkupní právo na koupi jednoho štěněte. 12. Po uskutečnění krytí vyplní chovatel spolu s majitelem chovného psa údaje v obou KL a podepíší je. Jeden KL si ponechává majitel feny. 13. Majitel chovného psa zašle druhý KL do jednoho týdne po krytí PCH. 14. Přejde-li chovný pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen v rámci písemné smlouvy o převodu vlastnictví nabyvateli oznámit všechny závazky vyplývající z ustanovení řádu. 15. Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost spolu s adresou nového nabyvatele majiteli chovného psa a v rámci písemné smlouvy o převodu vlastnictví nabyvateli oznámit adresu majitele chovného psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu, vyplývající z ustanovení tohoto řádu, popřípadě smlouvy s majitelem chovného psa. 16. Ustanovením odst. 12. a 13. není dotčena povinnost majitelů chovných jedinců k hlášení změn ve smyslu Čl. 3, odst. 2. Strana 12/15 Strana 5/15

8 Článek 9 Vrh 1. Pokud chovatel nemůže mít březí fenu nebo vrh z vážných důvodů ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnost spolu s oznámením jména osoby, která za něj péči převezme, včetně její adresy, PCH nejdéle do 14 dní od předání feny. Tuto osobu pak musí písemně zmocnit k provedení úkonů souvisejících s vrhem a další péčí o odchov štěňat. Tato osoba přebírá povinnosti chovatele upravené v ustanoveních řádu. 2. Chovatel je povinen nejdéle do sedmi dnů po vrhu oznámit zasláním ponechaného KL narození štěňat PCH spolu s uvedením základních údajů o vrhu (počet štěňat, pohlaví, atd.) na tiskopise Hlášení vrhu. Základní údaje o vrhu ve stejném termínu ohlásí písemně i majiteli chovného psa. 3. V případě, že fena nezabřezne, chovatel to oznámí do 14 dnů po očekávaném termínu vrhu tak, že PCH zašle ponechaný KL, na kterém tuto skutečnost uvede. 4. Na základě zaslaného modrého KL zašle PCH chovateli tiskopisy Žádanka o tetovací čísla, Hlášení vrhu a Přihlášku k zápisu štěňat. 5. Tři týdny po datu vrhu zasílá chovatel ve dvojím vyhotovení Žádanka o tetovací čísla na PK ČMKU. Po přidělení tetovacích čísel si musí s veterinárním lékařem dohodnout tetování štěňat. 6. Po otetování případně očipování, nejpozději však do 10 týdnů po datu vrhu zašle chovatel PCH vyplněný tiskopis Přihláška k zápisu štěňat s potvrzením o provedení tetování. 7. Je nepřípustné ovlivňovat růst štěňat nedostatečnou výživou nebo podáváním umělých přípravků. Za podávání umělých přípravků se nepovažuje dotování stravy mineráliemi a vitamíny nezbytnými pro zdravý vývoj štěňat. Chovatel je povinen zabezpečit odchovu přiměřené podmínky ustájení, které odpovídají potřebě zdravého fyzického a psychického vývoje štěňat v souvislosti s požadavkem standardu (viz Čl. 3, odst. 1.). Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem. 8. Štěňata lze prodat novým majitelům nejdříve po 50 dnech života. Předávaná štěňata musí být odčervena a očkována. Štěňata musí být označena tetováním zápisovým číslem do levého ucha nebo čipováním, a to podle rozhodnutí chovatele, vždy však celý vrh najednou a jednotným způsobem. Tetovaná zvířata je možno označit ještě dodatečně čipem. 9. Chovatel prodává štěňata přímo novému nabyvateli. Je nepřípustný komisní prodej štěňat, prodej štěňat formou aukce, dražby, prodej štěňat do výkupů štěňat a prostřednictvím třetí osoby. Dále je zakázáno věnovat štěně jako věcný dar do tombol a soutěží. Chovatel musí zajistit všechny náležitosti a dokumenty ohledně vrhu, zaslat je poradci chovu tak, aby podklady k vystavení PP mohly být předány na PK. Pokud některé štěně je vyváženo mimo ČR, je chovatel povinen pro ně vyřídit na ČMKU Exportní PP. 4. Na bonitaci je nutné předložit PP a přílohu PP, pokud je vydána, výstavní hodnocení (pokud nejsou zapsána v PP nebo příloze PP, pokud je vydána), tiskopis Potvrzení o RTG vyšetření na DKK včetně vyhodnocení RTG snímku a doklad o zaplacení účelového poplatku za bonitaci. V odůvodněných případech může Výbor SK rozhodnout o doložení chybějících dokumentů. U chybějícího vyhodnocení DKK musí však mít pes v PP potvrzení veterináře, že absolvoval RTG DKK. Doložení musí být učiněno ve lhůtě max. 30 dnů. 5. Bonitační komise je tříčlenná a tvoří ji mezinárodní rozhodčí interiéru, PCH a další výborem Klubu určený člen výboru Klubu. 6. Komise rozhoduje kolektivně. 7 Hárající fena může absolvovat bonitaci pouze po předchozí dohodě s PCH. 8. Po dohodě bonitační komise může být bonitace odložena, a to i v právě probíhající bonitaci. Může být odložena max. jednou a max. ve lhůtě do 1 roku od bonitace. Pokud se jedinec k odložené bonitaci ve stanovené lhůtě nedostaví, platba za bonitaci propadá ve prospěch klubu. Článek 16 Hodnocení jedince 1. Hodnocení jedince je zaznamenáno do tiskopisu Bonitační karta a je určen bonitační kód jedince. Majitel obdrží jedno vyhotovení tiskopisu Bonitační karta a bonitační kód je zaznamenán do PP, spolu s uvedením výsledku bonitace ( chovný nebo nechovný ), místem a datem bonitace, podpisem a razítkem PCH a podpisem popř. razítkem rozhodčího. 2. PCH eviduje a archivuje druhý stejnopis tiskopisu Bonitační karta a eviduje jedince v rejstříku chovných jedinců. 3. PCH předá PP PK ČMKU k provedení přeregistrace. PP jsou po přeregistraci PK ČMKU zaslány majiteli. Článek 17 Vyloučení z chovu 1. Z chovu se vylučují: a) psi a feny, kteří vykazují ve standardu vyjmenované chyby a na základě toho byli bonitační komisí označeni jako nechovní, b) psi a feny, v jejichž odchovech se prokazatelně vyskytují hrubé povahové, exteriérové nebo jiné dědičné vady a závažné patologické změny. V těchto případech je nutno jednoznačně prokázat přenašečství těchto vad ve vztahu k dotyčnému chovnému jedinci. Vyloučení podle tohoto odstavce schvaluje výbor Klubu na základě podrobně zdůvodněného a doloženého návrhu PCH. Své rozhodnutí oznamuje výbor Klubu prostřednictvím PCH majiteli jedince a PK ČMKU, c) psi a feny, jejichž vyhodnocení RTG DKK dle FCI je horší než C (2/2). Strana 6/15 Strana 11/15

9 2. Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které by nemohl být jedinec do chovu zařazen. Strana 6/15 Strana 11/15

10 11. V případech ztráty (zaběhnutí, krádeže) psa nebo feny se postupuje obdobně podle odst. 10. s tím, že lhůta pro oznámení ztráty a zaslání PP se prodlužuje až na 1 rok, a s tím, že PP se PK ČMKU neznehodnocuje, ale vyznačí se v něm ztráta a PK ČMKU jej archivuje. Dnem vyznačení začíná běžet lhůta 10 let, po jejímž uplynutí lze PP znehodnotit, nebude-li dříve majitelem vyžádán. V případě, že se pes nebo fena po vyznačení ztráty v PP a případné archivaci nalezne, bude po ověření jeho identity PCH, na základě žádosti majitele PP, majiteli vydán. O této skutečnosti PK ČMKU provede do PP záznam. ČÁST ČTVRTÁ BONITAČNÍ KARTA Článek 14 Zařazení do chovu 1. Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné splnit následující podmínky a doložit je příslušnými doklady: a) čistokrevnost osvědčená PP vydaným plemennou knihou uznanou FCI, b) bonitace se může zúčastnit jedinec nejdříve v den ukončeného 15. měsíce věku, c) účast na výstavě se zadáváním titulu CAC, kde bude jedinec (pes nebo fena) ohodnocen známkou nejméně velmi dobrý, d) tiskopisem Potvrzení o RTG vyšetření na DKK, RTG snímek musí být vyhodnocen veterinárním lékařem určeným výborem Klubu, e) absolvování bonitace a získání bonitačního kódu jedince opravňujícího k zařazení do chovu, f) absolvování zkoušky v tahu v postroji, tj. utáhnout břemeno o váze minimálně 5-10 kg (např. pneumatiku) na délku minimálně 30 metrů, g) zařazeni do chovu mohou být feny od ukončeného 18. měsíce věku, psi od ukončeného 17. měsíce věku. 2. Zapůjčený zahraniční chovný jedinec musí splňovat přiměřeně podmínky pro zařazení do chovu ve smyslu odst. 1. V případě nesplnění těchto podmínek musí absolvovat bonitaci. Článek 15 Organizace bonitací 1. Bonitace organizuje PCH se souhlasem výboru Klubu nejméně dvakrát ročně. 2. O místě, datu a hodině konání jsou členové Klubu informování prostřednictvím Zpravodaje Samojed klubu. 3. Podmínkou účasti na bonitaci je zaslání přihlášky na tiskopisu Přihláška na bonitaci spolu s kopiemi PP a přílohy PP, pokud je vydána, výstavních hodnocení (pokud nejsou zapsána v PP nebo v příloze PP, pokud je vydána) a tiskopisu Potvrzení o RTG vyšetření na DKK včetně vyhodnocení RTG snímku. 10. Výbor Klubu je oprávněn rozhodnout o provedení kontroly vrhu na návrh řádného člena Klubu. Výbor Klubu musí v tomto případě určit osobu, resp. osoby, pověřené provedením kontroly vrhu a vystavit pověření k provedení kontroly. V případě zjištění přestupků proti řádu hradí chovatel prokázané náklady na provedení kontroly. ČÁST TŘETÍ ZÁPISNÍ ŘÁD Článek 10 Plemenná kniha Klubu 1. Plemenná kniha Klubu (dále jen PK) je vedena pro potřeby Klubu a členů Klubu. Řídí se ustanoveními FCI, ČMKU, řádem a požadavky výboru Klubu. 2. PK vede PCH, který předává všechny potřebné doklady a informace na pověřené pracoviště PK ČMKU, které vystavuje všechny oficiální doklady týkající se chovatelské činnosti. S tímto pracovištěm uzavírá výbor Klubu písemnou dohodu o zhotovování PP. 3. U PK ČMKU se registrují čistokrevní jedinci plemene samojed a jejich odchovy, pokud jsou ve vlastnictví občanů ČR. 4. Do PK se zapisují pro potřeby evidence a pro potřeby plemenitby: a) odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky řádu, b) dovezení čistokrevní jedinci s PP vystavenými zahraniční kynologickou organizací, která je členem FCI nebo je jí uznávána. 5. Součástí PK jsou: a) rejstřík čistokrevných jedinců b) rejstřík chovných jedinců c) rejstřík dovezených jedinců. 6. Služby spojené s vydáváním dokladů poskytované chovatelům pověřeným pracovištěm PK ČMKU jsou službami placenými. Platí u nich smluvní ceny sjednané mezi výborem Klubu a vykonavatelem PK ČMKU. 7. Služby poskytované chovatelům a majitelům registrovaných jedinců jako je doplňování údajů o výsledcích výstav, změnách majitelů, úhynu apod. jsou službami bezplatnými. 8. Veškerá dokumentace vzniklá v souvislosti s vedením PK je vlastnictvím Klubu, který má výhradní právo na její využití a nakládání s ní. Článek 11 Podmínky zápisu do PK 1. Do PK mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů plemene samojed zapsaných v PK ČMKU v ČR nebo plemenné knize zahraniční kynologické organizace, která je členem FCI nebo je jí uznávána. Strana 10/15 Strana 7/15

11 2. Předpokladem pro zápis do PK je dodržení příslušných ustanovení řádu a doručení řádně vyplněného a potvrzeného tiskopisu Přihláška k zápisu štěňat a ostatních dokladů. 3. Tiskopis Přihláška k zápisu štěňat je chovatel povinen ve stanoveném termínu poslat PCH (Čl. 9, odst. 6.). 4. U dovezených jedinců s PP splňujících podmínku v odst. 1. se předkládá původní PP, ve kterém PK ČMKU provede jeho přeregistraci vyznačením evidenčního čísla PK ČMKU. 5. Zápis domácích odchovů do PK ČMKU se provádí na podkladě tiskopisu Přihláška k zápisu štěňat. PCH po kontrole správnosti a úplnosti údajů přihlášku potvrdí a s potřebnými doklady zašle na pověřené pracoviště PK ČMKU. V případě nesprávnosti nebo neúplnosti údajů v přihlášce ji PCH může vrátit chovateli k opravě či doplnění. Termín k přihlášení vrhu se tím neprodlužuje. 6. Celý vrh se musí přihlásit k zápisu PK ČMKU najednou. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat je nepřípustné. 7. V případě úhynu štěňat po odeslání přihlášky je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit PCH, a to nejpozději do 7 dnů ode dne její realizace. 8. Jména štěňat pocházejících z jednoho vrhu musí začínat stejným počátečním písmenem. Součástí je i název chovatelské stanice. Jméno v každém prvním vrhu v chovatelské stanici začíná písmenem A, přičemž další vrhy se řídí abecedním pořadím bez ohledu na to, zda vrhy pocházejí od různých fen. Písmena s háčky, CH, Q a X lze vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se však nesmějí opakovat. 9. Psi a feny dovezení ze zahraničí za účelem chovu musí být bez ohledu na stáří zapsáni do PK ČMKU. Tento jedinec dostane evidenční číslo, které PK ČMKU vyznačí na zahraniční originál PP. Přeregistrace do PK ČMKU musí být provedena do 14 dnů po obdržení příslušné dokumentace. Přepisování PP importovaného jedince na české formuláře je přípustné jen v případě vážného poškození originálu. V těchto případech poškozené originály archivuje PK ČMKU. Článek 12 Skutečnosti vylučující zápis do PK ČMKU Do PK ČMKU nesmějí být zapsány: a) odchovy chovatelů, kterým byla dočasně nebo trvale pozastavena chovatelská činnost, b) odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky řádu, c) odchovy, kdy matka nebo otec nejsou registrováni jako chovní nebo jim byla dočasně nebo trvale zrušena chovnost. Článek 13 Průkaz původu psa 1. PP je úřední doklad osvědčující původ psa, prokázaný nejméně třemi generacemi předků, a jeho čistokrevnost. 2. PP Obsahuje následující údaje: a) íslo zápisu: ČMKU/S u plemene samojed, b) plemeno, pohlaví, tetovací číslo, druh srsti, barvu, c) jméno psa d) jméno chovatelské stanice, e) datum narození f) jméno a adresa chovatele g) jméno a adresa majitele, h) datum vystavení, i) předky nejméně do třetí generace předků s uvedením jejich nejvyšších výstavních ocenění a titulů. 3. PP musí být podepsán chovatelem i majitelem. 4. Všechny záznamy do PP, vyjma podpisu chovatele, uvedení adresy majitele a jeho podpisu (i v případě jejich změn v důsledku prodeje, daru apod.) je oprávněna pouze PK ČMKU, bonitační komise, PCH při bonitaci, delegovaní rozhodčí při výstavách, příp. soutěžích, veterinární lékař. Všechny ostatní záznamy jsou neplatné a znehodnocující PP. Rovněž tak je PP znehodnocen pozměňováním v něm zapsaných údajů. Záznamy musí být prováděny v plném znění, s uvedením data, podpisem a razítkem. 5. PP se vyhotovuje v jediném vyhotovení (originále), není nahraditelný ani fotokopií ani úředně ověřeným opisem. Rovněž tak není přenosný na jiného jedince. 6. V případě ztráty PP se tato skutečnost musí neprodleně nahlásit PCH a PK ČMKU. Nebudou-li do 1 měsíce po zveřejnění v odborném tisku podány námitky, vystaví PK ČMKU duplikát. V případě, že se původní PP dodatečně nalezne, rozhodne PK ČMKU, který z PP znehodnotí. Vystavování duplikátů PP a stanovení, za jakých podmínek, je plně v pravomoci PK ČMKU. 7. V případech podstatného poškození originálu PP se postupuje přiměřeně podle odst. 6., vyjma ustanovení o zveřejnění a aplikaci jednoměsíční lhůty. V těchto případech poškozené originály archivuje PK ČMKU. 8. Majitel psa nebo feny je povinen kdykoli na požádání PK ČMKU nebo orgánu Klubu PP předložit ke kontrole. 9. PP je vázán na čistokrevného jedince, pro kterého byl vydán. Při převodech těchto jedinců je PP jejich příslušenstvím. Nový majitel musí PP po převzetí vlastnoručně podepsat a uvést svou adresu. 10. PP uhynulého psa musí majitel zaslat se sdělením této skutečnosti do 4 týdnů po úhynu PK ČMKU ke znehodnocení. Na požádání majitele PK ČMKU v PP vyznačí uhynul a takto označený PP vrátí majiteli. Strana 8/15 Strana 9/15

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat

Zápisní řád 1. Všeobecně 2. Právo chovat Zápisní řád 1. Všeobecně 1.1. Zápisní řád Klubu chovatelů čivav a naháčů (dále jen Klub KCHČaN) má za úkol podporovat chov plemene čivava a mexický naháč dle platného standardu FCI při zachování biologického

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ŠVÝCARSKÝCH HONIČŮ I. Všeobecná ustanovení 1. Chov švýcarských honičů je chovem kontrolovaným. Kontrolovaným chovem se rozumí, že klub stanovuje podmínky chovnosti a výběr krycího

Více

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení

Zápisní řád. Článek I Základní ustanovení 1 Zápisní řád Článek I Základní ustanovení 1. Cílem Spolku českého strakatého psa, o.s. (dále jen Spolku) je chov plemene český strakatý pes s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého

Více

33. K L U B O V É S E T K Á N Í

33. K L U B O V É S E T K Á N Í 33. K L U B O V É S E T K Á N Í Moravskoslezského klubu chovatelů a přátel leonbergerů které se koná 10. 12. září 2010 v Zubří u Nového Města na Moravě Program: Pátek 10.9. - od 14 00 příjezd na setkání

Více

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl.

1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád ACC o.s. 1. Cílem Klubu ACC o.s. je chov čistokrevných psů s průkazem původu. 2. Zápisní řád ACC o.s. je základní normou pro chov plemene americký kokršpaněl. Zápisní

Více

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy:

PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO. CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9. Program výstavy: PROPOZICE KLUB LHASA APSO ČR KLUBOVÁ VÝSTAVA PLEMEN SHIH-TZU A LHASA APSO CLUBSIEGERSCHAU 7. 9. 2014 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 Rozhodčí: NAĎA KLÍROVÁ (změna rozhodčího vyhrazena) Uzávěrka Meldeschluss

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ a SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

Více

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY

HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY HLAVNÍ SPONZOR VÝSTAVY Třídy: Pro zařazení psa do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě). Ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. štěňat:

Více

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN

PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA VÝSTAVNÍ VÝBOR CHOMUTOV pořádá PODKRUŠNOHORSKOU OBLASTNÍ VÝSTAVU PSŮ LOVECKÝCH PLEMEN spojenou s KLUBOVOU VÝSTAVOU KLUBU SLOVENSKÉHO KOPOVA se zadáním titulů Klubový vítěz

Více

Požadavky na klubový software

Požadavky na klubový software Požadavky na klubový software Klubový SW DATABÁZE Obecné požadavky: Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních pro jiné databáze Propojení s klubovými www stránkami,

Více

PROPOZICE 3. 5. 2015

PROPOZICE 3. 5. 2015 Klubová výstava a VII. ročník Memoriálu Doc. Viléma Kurze se zadáváním titulů Klubový vítěz, Klubová vítězka PROPOZICE 3. 5. 2015 při MVP Praha na výstavišti Praha-Letňany Uzávěrka přihlášek: 26. 4. 2015

Více

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014

Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Středoevropská speciální výstava slovenských čuvačů Brno, 25. 10. 2014 Místo konání : Kynologický klub Zetor Brno, Jedovnická 7a, Brno, GPS : 49 12'56.248"N, 16 40'31.312"E Se zadáváním titulů: Vítěz středoevropské

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen?

Co je PRŮKAZ PŮVODU rodokmen? Za dobu co máme Vanilku a teď už i Angie se mne hodně lidí zeptalo: Proč si mám pořizovat psa s PP, když pes bez PP je levnější? Pokusím se Vám v následujících řádcích odpovědět na tuto otázku, ale i další,

Více

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení

Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení Bonitační řád Pannonia Klub / dále jen Klub / I. Základní ustanovení 1. Cílem bonitačního řádu / dále jen řád / je stanovení jednotného postupu pro pořádání a organizování bonitací a jednotného výkladu

Více

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO,

8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, KJ ČR Kynologická organizace 1 Brno 8. krajská výstava psů plemen FCI, národních plemen, mimo NO, která se uskuteční dne 25.7. 2015 v Brně Žebětíně stadion Eliot Kohoutovická 177,641 00 Brno GPS: 49 12'38.103"N,

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak.

CHOVATELSKÝ ŘÁD. 3.6 Přešla-li březí fena do vlastnictví jiné osoby, přecházejí na tuto osobu veškeré závazky, pokud nebylo písemně sjednáno jinak. CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouţí k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI

Klub saharských chrtů AZAWAKH & SLOUGHI Klub saharských chrtů pořádá dne 13. 9. 2014 na zámku Častolovice klubovou výstavu se zadáváním titulu CAJC, CAC a Klubový vítěz pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI Uzávěrka přihlášek 5.9.2014 ROZHODČÍ: František

Více

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů

Propozice klubové výstavy pražských krysaříků. Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů Propozice klubové výstavy pražských krysaříků Vážené dámy a pánové, srdečně Vás zveme na Klubovou výstavu se zadáním titulů CAJC, CAC, res,. CAC, BOB (Best of Breed), BOS ( Best of Opposite Sexe), BOJ

Více

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I. PREAMBULE 1. Mezinárodní chovatelský řád Fédération Cynologique Internationale (FCI) je závazný pro všechny členské země a smluvní partnery. Tento chovatelský řád FCI

Více

SHIH-TZU KLUB EVROPA

SHIH-TZU KLUB EVROPA SHIH-TZU KLUB EVROPA Obsah : Stanovy Standard SHIH-TZU Zápisní řád Kárný řád STANOVY S H I H - T Z U KLUBU E V R OPA ****************************************************** Chovatelský klub psů tibetského

Více

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. v Havlíčkově Brodě dne 18. 10. 2008 Program schůze: 1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 2. Volby do funkce Propagačního referenta 3. Volby

Více

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM:

KLUB FARAONSKÝCH PSŮ. Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) PROGRAM: KLUB FARAONSKÝCH PSŮ pořádá Speciální výstavu a klubový coursing (Krása a výkon KFP) v jezdeckém klubu Vasury - Kolesa (Kladruby nad Labem) GPS souřadnice: 50 5'19.939"N 15 28'36.064"E PROGRAM: Sobota

Více

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU

KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ STANOVY KLUBU 1/ NÁZEV - SÍDLO PŮSOBNOST 1. Název klubu: KLUB BRETAŇSKÝCH OHAŘŮ 2. Sídlo klubu: V SOUDCE 62, 257 51 BYSTŘICE 3. Působnost klubu: je na území České republiky. Klub

Více

Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska.

Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska. Vážení chovatele! Pra ve drz íte v rukou tzv. SADU TISKOPISU PRO CHOVATELE c leny Cavalier King Charles Spaniel klubu C ech, Moravy a Slezska. Víme, z e administrativa spojena s chovatelstvím není zrovna

Více

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be PREAMBULE MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

Více

technická podpora a správa webových stránek:

technická podpora a správa webových stránek: 1 VÝBOR KLUBU CHOVATELŮ BICHON Á POIL FRISÉ Sdělení: Na základě jednání výroční členské schůze ze dne 4. 10. 2009, která uložila ustanovit zvoleným členům výboru rozvržení do jednotlivých funkcí, se 23.

Více

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Úřad pro ochranu hospodářské soutěže K rukám Mgr. Dufkové Vážená paní magistro, Reagujeme na váš dopis ze dne 1. 12. 2010 vedeného pod číslem jednacím ÚHOS- P791/2010/KD-18033/2010/850 a který se týkal

Více

Smlouva o prodeji kotěte

Smlouva o prodeji kotěte Smlouva o prodeji kotěte č.: 1. Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Tel.: e-mail: dále jen chovatel, a 2. Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Tel.: e-mail: dále jen kupující, narozené dne:

Více

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz

KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz Czech Deerhound Club pořádá dne 5.9.2015 KLUBOVOU VÝSTAVU CDC se zadáváním titulu Klubový vítěz CAJC, CAC ČR Uzávěrka přihlášek: 23.8.2015 Místo konání : Chlumec nad Cidlinou Rozhoduje datum poštovního

Více

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek)

Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Akita inu Czech Club z.s. ( zapsaný spolek) Preambule: Akita Inu Czech Club je dobrovolný, neziskový, nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonského národního plemene Akita

Více

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/

Také se můţete přihlásit on-line na http://www.dogoffice.cz/ ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA KLUB CHOVATELŮ LOVECKÝCH SLÍDIČŮ VE SPOLUPRÁCI MS HUMPLOLEC ORLÍK ZA PODPORY FIRMY ANKA CZ A RODINNÉHO PIVOVARU BERNARD pořádají a srdečně Vás zvou na prestiţní Speciální

Více

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů:

KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE. 15. srpna 2015. pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI. rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: KLUBOVÁ VÝSTAVA SAHARSKÝCH CHRTŮ PARDUBICE 15. srpna 2015 pro plemena AZAWAKH & SLOUGHI rozhodčí: Dušan BARLÍK (SK) se zadáváním titulů: CAJC, CAC a Klubový vítěz KSCH 2015 uzávěrka přihlášek: 7. srpna

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu Klubu chovatelů psů leonbergerů ČR (Zpracován v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a vyhláškou 192/2004 Sb. ze dne

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE konané dne 2. května 2010 v Praze Pitkovická hospoda Přítomni: příznivci plemene kelpie dle prezenční listiny, celkem 10 hlasujících Jednání zahájila pí. Marcela Nováková, přivítala

Více

Výborová schůze Klubu KRaAOP

Výborová schůze Klubu KRaAOP Výborová schůze Klubu KRaAOP Datum konání: 9.4.2012 Místo konání: Žižice Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová Mgr. Natálie Bezvodová Eva Červená Ivo Masopust Milan Brízgala Za kontrolní komisi Klubu

Více

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015

METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 METODIKA HLÁŠENÍ V PLNOKREVNÉM CHOVU V R.2015 I. Zařazení klisny do chovu. Klisna, která je poprvé připouštěna plnokrevným hřebcem, musí být registrována jako chovná nejpozději do 15.7. v roce, v němž

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 06.06.2011 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Žádost chovatelky plemene středoasijský pastevecký pes (SAO),

Více

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci!

Vážení členové Klubu pinčů, rodinní příslušníci, čestní členové a příznivci! Obsah Úvodní slovo... 2 Klub výstava a bonitace propozice... 3 Klub Schůze Výboru a Chovatelského kolegia... 6 Výbor klubu... 8 Hlavní poradci chovu... 9 Oblastní poradci chovu... 9 Klubové poplatky...

Více

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty.

POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. POVAHOVÝ TEST 1. Chování psa při měření Pes stojí na pevné (dřevěné) desce, člen bonitační komise provádí měření dle bonitační karty. Psovod drží psa buďto pouze za vodítko či obojek nebo může přidržovat

Více

Zápis schůze výboru klubu

Zápis schůze výboru klubu Zápis schůze výboru klubu Dne 31.1.2010 Přítomní: Fiala, Kucková, Kůsová, Matějek, Náhlovská, Svobodová, Vondráčková, Zemková Omluveni: Kracíková Přizvaní: Ajmová, Reslerová, Gogolínová, Konečná Výbor

Více

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR

STANOVY KLUBU STANOVY DKČR STANOVY KLUBU Všeobecná ustanovení 1. Dobrman klub ČR je dobrovolná, nepolitická organizace, sdružující chovatele, majitele a příznivce plemene dobrman. 2. Dobrman klub ČR je organizace s právní subjektivitou

Více

Speciální výstavu chrtů

Speciální výstavu chrtů Czech Deerhound Club pořádá dne 1.6.2013 Speciální výstavu chrtů se zadáváním titulů Vítěz Speciální výstavy, CAC, CAJC Uzávěrka přihlášek: 1. uzávěrka 15.4.2013 2. uzávěrka 1.5.2013 Místo konání : Náměšť

Více

Zápis ze schůze Výboru

Zápis ze schůze Výboru Zápis ze schůze Výboru Benešov, 11.5.2014 Přítomni: Vladimír Fiala, Mlada Svobodová, Vilemína Kracíková, Jitka Gogolínová, Šárka Dresslerová, Lucie Kučerová Omluveni: Tereza Matoušková, Veronika Kučeriková,

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP

ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP ZÁPIS ZE SCHŮZE ČLENŮ KCHMPP SEKCE ČESKÝ STRAKATÝ PES 25.11.2012, hotel Svornost, Praha 9 Dolní Počernice, začátek 10.00 Přítomných členů: 50 (prezenční listina - příloha zápisu č. 1) Zápis provedla: Kateřina

Více

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 :

Pecháček Miroslav. Hlavní rozhodčí: Program 11.9.2015 : ČMKJ - Klub chovatelů loveckých slídičů - sekce retrieverů pořádá ve spolupráci s AMČR, VLS ČR s.p. Divize Karlovy Vary a AGRO TRAVEL s.r.o. Klubové všestranné zkoušky přinášení retrieverů O pohár starosty

Více

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora

Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Zápis ze schůze výboru KCHBC ze dne 20. 3. 2010 - Kněžičky - Obora Přítomní: Lenka Folget - Klímová, Eva Čapníková, Dana Volková, Ivo Jennel, Jaroslav Kouba, Omluveni: Martin Valášek, Nikola Kopečná Hosté,

Více

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ

Jubilejní speciální výstavu k 35.výročí založení Klubu francouzských buldočků, s následnou BONITACÍ . Ten, kdo řekl, že štěstí se nedá koupit, zapomněl na štěňata." Gene Hill Klub francouzských buldočků občanské sdružení, Praha zve všechny příznivce francouzských buldočků na Jubilejní speciální výstavu

Více

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích

Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Zápis z výborové schůze KCHH, která se konala dne 3.září 2008 v Závidkovicích Přítomni: I.Černohubová, P.Braunstein, P.Stangl, později se dostavili Z.Dolníčková, P.Burda Program: 1. Kontrola zápisu úkoly

Více

Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com

Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com Klub chovatelů švýcarských honičů www.svycarskyhonic.com Zápis z členské schůze Klubu chovatelů švýcarských honičů Místo konání : restaurace U Krále Václava IV, V Praze - Kunraticích. Datum konání : 19.

Více

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020

Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 Koncepce chovu lipických koní v období 2014-2020 1 SOUČASNÁ SITUACE 1.1. Počty koní V současné době je ve stavu k 1.10. 2013: 13 plemenných hřebců 90 chovných klisen 231 ostatních, tedy valachů, klisen,

Více

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka

- 1 - Řád plemenné knihy. Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka - 1 - Řád plemenné knihy Česká plemenná kniha anglického plnokrevníka I. VŠEOBECNÁ ČÁST A. Základní ustanovení 1. Řád plemenné knihy (ŘPK) upravuje vedení chovatelské dokumentace a plemenné knihy anglického

Více

(návrh je zveřejněn v podobě, jak byl členkou Hanou Kroutilovou výboru zaslán)

(návrh je zveřejněn v podobě, jak byl členkou Hanou Kroutilovou výboru zaslán) (návrh je zveřejněn v podobě, jak byl členkou Hanou Kroutilovou výboru zaslán) Projednaní změny webu (možnosti plus nabídka moderního řešení) s čím by souvisela i možnost více poradců chovu, možnost online

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u

S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u S t a n o v y Č e s k é h o k y n o l o g i c k é h o s v a z u Článek l Základní ustanovení 1) Název organizace : Český kynologický svaz (dále jen "svaz") 2) Sídlo : U Pergamenky 3,170 00 Praha 7 3) Působnost:

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu

Výstavní řád ČMKU. Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU Článek 1 - Účel výstavního řádu Výstavní řád ČMKU navazuje na znění Mezinárodního výstavního řádu FCI. Upravuje podmínky tak, aby výstavy psů pořádané na celém území ČR měly jednotný

Více

Všeobecné podmínky Klubu Startip

Všeobecné podmínky Klubu Startip Všeobecné podmínky Klubu Startip ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto Všeobecné podmínky Klubu Startip (dále jen VP) upravují smluvní vztah mezi společností SLOT Group a.s., se sídlem Karlovy Vary, Jáchymovská 142,

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998

Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Strana 1 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998 Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/1998 Věstníku ze dne 14. dubna 1998, kterým se upravuje

Více

Zápis ze schůze výboru KPPPK dne 24.1.2015

Zápis ze schůze výboru KPPPK dne 24.1.2015 Zápis ze schůze výboru KPPPK dne 24.1.2015 Za výbor přítomny: Bc. Helena Janková, p. Lenka Štanclová, p. Jana Hrbková, p. Jitka Králíčková, Ing. Ivana Krčková Za kontrolní a revizní komisi přítomny: Mgr.

Více

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií

STANOVY. Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií STANOVY Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Posláním a cílem Klubu chovatelů Collií a Sheltií (dále jen Klub ) je prostřednictvím ryze zájmové a veřejně

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail...

Plemeno: Skupina FCI: Pohlaví:. Datum narození:.. Jméno psa a chov. stanice:... Příjmení a jméno majitele:. . Telefon e-mail... Vyhlášení nejúspěšnějších jedinců výstavní sezóny 2014 PES ROKU 2014 (v rámci soutěže ŠAMPION ŠAMPIONŮ 2014) Zkratka a čís. záp. psa:.. Adresa:... 2014 výstava res. CAC CAC Nár. vítěz res. EV BOD BIS 22.2.

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií. 17.3.2012 Dolní Počernice

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií. 17.3.2012 Dolní Počernice Zápis z členské schůze Klubu chovatelů Collií a Sheltií 17.3.2012 Dolní Počernice Program: 1. Zahájení, volba mandátové a návrhové komise 2. Zpráva o činnosti Klubu v roce 2011 3. Zpráva matrikářky Klubu

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Orientace v právech spotřebitele na příkladu správného průběhu reklamace 0 Ing. Lada Nováková

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.2008 Zápis ze schůze výboru v Kroměříži Kotojedech 28.3.8 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V KROMĚŘÍŽI KOTOJEDECH 28.3.8 Zahájeno: 19:15 Přítomní všichni členové výboru Hosté: Irena Bartoňová, Anna Brázdová, Libuše Foltýnová

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více