CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011"

Transkript

1 CHOVATELSKÝ, ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU NORMATIVY 09/2011

2

3 CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví podmínky pro chov, bonitace a zápis čistokrevných jedinců plemene samojed do plemenné knihy Českomoravské kynologické unie (dále jen PK ČMKU ). 2. Ustanovení řádu jsou závazná pro každého majitele nebo chovatele plemene samojed, který je řádným členem Samojed klubu (dále jen Klub ). 3. Ustanovení řádu, dotýkající se právních vztahů vyplývajících z vlastnictví psa nebo feny, poměrů mezi majitelem chovného psa a chovatelem nebo poměrů mezi chovatelem a nabyvatelem jeho štěňat, nelze využívat v rozporu s právními předpisy upravujícími tyto vztahy. Článek 2 Vymezení pojmů 1. Plemeno ve smyslu řádu tvoří čistokrevní psi a feny odpovídající platnému plemennému standardu (tj. FCI Standard No 212 Samoyed, dále jen standard ) s průkazem původu (dále jen PP ) vydaným plemennou knihou uznanou Mezinárodní kynologickou federací (dále jen FCI). 2. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců. 3. Chovatelem ve smyslu řádu je fyzická osoba starší 18 let, která je držitelem mezinárodně chráněného názvu chovatelské stanice (dále jen CHS ), splňuje podmínky řádu pro chovatelskou činnost a v době krytí a vrhu chovné feny je jejím majitelem nebo držitelem. 4. Majitelem chovného psa ve smyslu je řádu fyzická osoba starší 18 let, která splňuje podmínky řádu a je majitelem psa, který je zapsán v rejstříku chovných jedinců PK ČMKU nebo jiné plemenné knihy uznané FCI. 5. Držitelem chovného psa ve smyslu řádu je fyzická osoba starší 18 let, která je majitelem chovného psa písemně zmocněna používat psa ke krytí. Držitel chovného psa ve smyslu řádu má povinnosti a práva majitele chovného psa. 6. Držitelem chovné feny ve smyslu řádu je fyzická osoba starší 18 let, která je majitelem chovné feny písemně zmocněna používat tuto fenu k chovu. Držitel chovné feny ve smyslu řádu má povinnosti a práva majitele chovné feny. Strana 1/15

4 ČÁST DRUHÁ CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek 3 Povinnosti chovatele a majitele chovného psa 1. Chovatel nebo majitel chovného psa je povinen poskytnout chovaným jedincům potřebnou výživu a výchovnou péči odpovídající dobrému fyzickému, psychickému a zdravotnímu stavu jedince, jakož i zabezpečit potřebná veterinární opatření k udržení jejich imunity proti přenosným nemocím, především psince, parvoviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině. Toto ustanovení se obdobně vztahuje i na péči o březí fenu a jednotlivé odchovy štěňat (viz Čl. 9, odst. 7). 2. Chovatel nebo majitel chovného psa je povinen písemně hlásit každou změnu ve vlastnictví, držení nebo úmrtí chovného jedince poradci chovu a to nejdéle do 1 měsíce ode dne její realizace. 3. Za neslučitelné s etikou čistokrevného chovu a závažné porušení řádu se považuje produkce štěňat bez PP na čistokrevných jedincích plemene samojed, kteří jsou ve vlastnictví nebo držení člena Klubu. 4. Majitel psa nebo feny plemene samojed, který požaduje zařazení jedince do chovu, je povinen, vedle splnění podmínek Části čtvrté řádu, zajistit na své náklady potřebná odborná veterinární vyšetření, požadovaná orgány Klubu. 5. Chovatel nebo majitel chovného psa je dále povinen vytvořit potřebné podmínky a poskytnout potřebnou součinnost orgánům Klubu při kontrolách dodržování stanovených povinností a při úkonech vyplývajících z řádu. 19. seznámit se se standardem plemene. Cílem chovatele má být vystavování psů standardních, jejichž vzhled nebyl uměle nebo chirurgicky upraven s výjimkou, jakou standard plemene nebo klub povoluje (odstranění paspárku na zadní noze štěněte). 20. při exportu odchovu do ciziny s další odpovědností vývozce pak vynaložit maximální úsilí k zajištění péče o psa při transportu. 21. chovat a jednat ke cti Samojed klubu - Členové Samojed klubu by se neměli snížit k pomluvám, které urážejí nebo poškozují jiného člena, klub, nebo chov obecně, ani by neměli poskytovat informace včetně rodokmenů a fotografií psů, kteří nejsou v jejich vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu vlastníka. Neměli by za žádných okolností poskytovat falešná nebo přehnaná tvrzení, která nejsou doložitelná, například o budoucích vyhlídkách štěněte ohledně úspěšnosti na výstavách či ve sportu. Dále vědomě uvádět v omyl neúplnými informacemi ohledně sportu a výstav. Jedná se o uvádění neúplných výsledků na webových stránkách (zveřejňování pouze výborných hodnocení) a o přehnaná a nedoložitelná tvrzení o sportovním zaměření jedinců. Článek 4 Chov V rámci plemene samojed se používá řízený druh chovu. Článek 5 Řízení chovu 1. Za řízení chovu plemene samojed odpovídá poradce chovu. 2. Poradce chovu (dále jen PCH ): a) dpovídá výboru Klubu za výsledky chovu, b) vede dokumentaci Klubu související s chovem, spolupracuje s PK ČMKU, potvrzuje tiskopisy a žádosti na úkony prováděné PK ČMKU, c) schvaluje v souladu s ustanoveními řádu krytí, vydává tiskopisy Žádost o vystavení krycího listu, Krycí list, Hlášení vrhu, Žádanka o tetovací čísla a Přihláška k zápisu štěňat, d) nformuje výbor Klubu o zjištěných přestupcích proti řádu a právním předpisům upravujícím ochranu zvířat a veterinární péči, e) zajišťuje provádění bonitací, Strana 2/15 Strana 15/15

5 ETICKÝ KODEX CHOVATELSTVÍ Samojed klub doporučuje chovatelům dodržovat tento Etický kodex chovatelství. 1. řádně starat o domov, krmivo, vodu a výcvik všech psů ve svém vlastnictví a v případě potřeby budou zajišťovat odpovídající veterinární péči. 2. mít jen tolik psů, kolika je schopen poskytnout dostatečnou péči a zdravé a kvalitní prostředí. 3. dodržovat všechny aspekty dobrých životních podmínek zvířat dle zákona. 4. zamezit potulování psů ve svém vlastnictví, rušení sousedů. 5. uklízet po svých psech, kdekoli se budou s nimi pohybovat. 6. každé nemocné štěně a štěně neodpovídající standardu plemene umístit do vhodných domovů bez možnosti dalšího chovu. 7. nevytvářet poptávku ani dodávat štěňata, která byla získána nelegálně. 8. nechovat na jedincích, pokud by to poškozovalo psa samotného nebo chov jako takový. 9. nepoužít v chovu jedince se známou fyzickou vadou, která by mohla ohrozit zdraví a dobrý stav potomstva nebo plemene obecně. 10. provést vyšetření dědičných vad očí, případně vyšetření srdce, a to především před krytím jedinců. 11. neimportovat či neexportovat fenu v období více než 4 týdny po nakrytí. 12. odchovat u jedné feny maximálně 3-4 vrhy 13. prodávat psy pouze do takových podmínek, kde se dá očekávat, že budou žít zdravě a šťastně. Pomáhat při adaptaci psa na nový domov. 14. předat budoucím majitelům písemné údaje o požadavcích na stravu a pokyny, týkající se odpovědného chovu psa. Zajistit, že při prodeji nebo převodu psa budou novému vlastníkovi poskytnuty všechny relevantní dokumenty a ve smlouvě potvrdit, že dokumenty, které nejsou okamžitě k dispozici, budou předány při nejbližší možné příležitosti. 15. snažit se zjistit, zda budoucí vlastník je vhodný jako majitel psa a pokud je to možné, znovu převzít zpět za svůj odchov odpovědnost, pokud se ukáže jako nevhodný pro nový domov a to z jakéhokoliv důvodu. 16. neprodávat psy k obchodním účelům, do velkoobchodů se psy, prodejcům psích mazlíčků nebo přímo či nepřímo neposkytnou psa jako cenu či dar v soutěži jakéhokoli druhu. Neprodávat psy prostřednictvím třetí osoby či dražby. Neposkytnout do prodeje nebo dražby jako samostatnou položku ani průkaz původu psa. 17. vědomě nepřekrucovat vlastnosti plemene, nepravdivě propagovat psy a neuvést žádné osoby v omyl, pokud jde o zdraví a kvality prodávaného psa. 18. nehanit, neosočovat a nepomlouvat psy a štěňata jiných chovatelů. Nerozšiřovat nepravdivé informace, pomluvy a lži o jiných chovatelích a jejich psech. f) zajišťuje poradenskou službu pro chovatele a majitele plemene samojed, kteří jsou členy Klubu. Pokud není tato služba spojena s výjezdem k chovateli, je prováděna bezplatně. V opačném případě hradí chovatel náklady na dopravu. g) informuje pravidelně výbor Klubu o vydaných a potvrzených tiskopisech Krycí list, došlých tiskopisech Hlášení vrhu a potvrzených tiskopisech Přihláška k zápisu štěňat. 3. V případě vlastních odchovů štěňat má PCH práva a povinnosti chovatele. Článek 6 Užití chovných jedinců 1. Chovné feny lze v chovu využít za podmínky, že majitel chovné feny je majitelem CHS nebo uzavřel smlouvu o zapůjčení chovné feny do CHS a není vůči němu uplatňováno kárné opatření podle Čl. 18, odst. 1.b), 1.c), 1.e), 1.f) Stanov Samojed klubu (dále jen Stanov ). 2. Chovného psa lze v chovu využít za podmínek, že proti majiteli není uplatňováno kárné opatření podle Čl. 18, odst. 1.b), 1.c), 1.e), 1.f) Stanov. 3. Rejstřík chovatelských stanic je veden FCI a ČMKU. Na přidělení názvu CHS, její mezinárodní registraci a ochranu názvu se vztahuje metodický pokyn ČMKU Chránění názvu chovatelských stanic. 4. Pokud majitel chovné feny není majitelem CHS, může chovnou fenu zapůjčit do CHS. Zapůjčit chovnou fenu do CHS lze jen 1x. Majitel chovné feny a majitel CHS musí sepsat Smlouvu o zapůjčení chovné feny do chovu. Tuto písemnou Smlouvu předloží PCH a na Plemennou knihu. 5. Chovných jedinců zařazených do chovu s vyhodnocením RTG dysplazie kyčelních kloubů (dále jen RTG DKK ) FCI C/C, A/C, C/A, B/C a C/B (DKK 2/2, 0/2, 2/0, 1/2 a 2/1) lze využít pouze ke spojení s chovným jedincem, jehož vyhodnocení RTG DKK je dle FCI A/A (DKK 0/0) Chovní jedinci s vyhodnocením RTG DKK dle FCI B/B, B/A a A/B (DKK 1/1, 1/0 a 0/1) mohou být využiti ve spojení s jedinci, jejichž vyhodnocení RTG DKK je dle FCI A/A, A/B a B/A (DKK 0/0, 0/1, 1/0). 6. Reprodukce u chovných jedinců je možná u fen od ukončeného 18. měsíce věku, u psů od ukončeného 17. měsíce věku. Pokud se pes narodil 1. ledna, může poprvé krýt 1. června a fena může být nakryta 1. července. Horní hranice věku pro užití v chovu je 8 let u fen (den prvního krytí, věk musí být dosažen max. v den krytí), neomezená u psů. U fen starších 8 let lze povolit jedno výjimečné nakrytí feny, max. však do věku 9 let (věk musí být dosažen max. v den krytí), pokud chovatel předloží potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete ne starší 2 měsíců s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik. Strana 14/15 Strana 3/15

6 Článek 7 Krycí list 1. Krycí list (dále jen KL ) (tiskopis Krycí list ) je základním dokladem, který vystavuje PCH. 2. KL vystavuje PCH pouze řádným členům Klubu. 3. O KL musí chovatel požádat PCH písemně na tiskopisu Žádost o vystavení krycího listu nejpozději 1 měsíc před očekávaným háráním feny. Tiskopis Žádost o vystavení krycího listu musí být doplněn kopií PP chovné feny s přeregistrací PK ČMKU a doložením platby za vydání KL. V případě zapůjčení chovné feny do CHS, musí být tiskopis Žádost o vystavení krycího listu doplněn o Smlouvu o zapůjčení chovné feny do CHS. 4. V případě žádosti o KL pro krytí v zahraničí (užití zahraničního chovného psa) nebo užití zapůjčeného zahraničního chovného psa ve smyslu Čl. 2, odst. 5, chovatel současně se žádostí o vystavení KL předkládá kopii PP navrhovaného zahraničního chovného psa a to včetně údajů o předcích do 3. generace a doklad o vyhodnocení RTG DKK, resp. RTG snímek. Chovatel dále předkládá podmínky pro zařazení do chovu země, ve které byl chovný pes uchovněn. KL pro krytí v zahraničí nebo užití zahraničního chovného psa schvaluje výbor Klubu. 5. KL vystaví PCH ve třech výtiscích. Dva výtisky zašle chovateli, a to v termínu do čtyř týdnů po obdržení žádosti o jeho vydání. Třetí výtisk si PCH ponechává pro svoji evidenci. PCH na KL buď potvrdí psy navržené chovatelem, nebo uvede potřebné změny KL. Jestliže chovatel žádné konkrétní chovné psy nežádá, PCH mu je sám navrhne. 6. KL má platnost 1 rok ode dne vydání a je vázán na fenu a chovného psa uvedené na KL. Platí pouze s podpisem a razítkem PCH a změny do něj smí provádět pouze PCH. Pokud majitelé feny či psa nejsou členy SK, musí zaplatit poplatek za KL jako nečlenové. 7. KL musí být vydán i v případě, že oba chovní jedinci patří jednomu majiteli. 8. KL na chovného jedince v majetku nebo držení PCH je platný pouze po schválení výborem Klubu. 9. Chovatelský servis pro nečleny provádí SK na základě písemné žádosti chovatele nečlena, jež musí obsahovat jeho výslovný souhlas s plným podřízením se veškerým řádům SK po celou dobu chovného využití feny, pro niž byl vyžádán krycí list, a to od nakrytí chovné feny až do vydání PP štěňat. Uchovnění psů a fen nečlenů je možné bez této písemné žádosti. Článek 21 Zrušovací ustanovení Zrušuje se Chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu schválený výroční členskou schůzí dne 11. září Článek 22 Platnost a účinnost Tento Chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení výroční členskou schůzí, tj. dnem 10. září Přílohy: Vzor tiskopisu Přihláška na bonitaci Vzor tiskopisu Žádost o vystavení krycího listu Vzor tiskopisu Hlášení vrhu Vzor tiskopisu Potvrzení o RTG vyšetření na DKK Článek 8 Krytí 1. Ke krytí ve smyslu řádu může dojít jen mezi čistokrevnými chovnými jedinci plemene samojed. 2. Krytí může být realizováno jen na základě vydaného platného KL. 3. Za krytí ve smyslu řádu se považuje spojení chovného psa s chovnou fenou. Strana 4/15 Strana 13/15

7 ČÁST PÁTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 18 Přestupky proti řádu 1. Přestupkem proti řádu je každé jednání, kterým člen Klubu poruší povinnosti stanovené tímto řádem. 2. Uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení skutečností rozhodných pro zápis do PK ČMKU je přestupkem proti řádu. 3. Za spáchání přestupku proti řádu mohou být výborem Klubu uložena členovi Klubu kárná opatření ve smyslu Čl. 18 Stanov. 4. Přestupek proti řádu dle odst. 2. má za následek zrušení příslušného zápisu v PK ČMKU. 5. V případě porušení právních předpisů upravujících ochranu zvířat oznámí výbor Klubu tyto skutečnosti příslušnému orgánu. Článek 19 Odvolání 1. V případě nesouhlasu člena Klubu se zjištěnými přestupky proti řádu nebo zjištěným porušením právních předpisů upravujících ochranu zvířat a veterinární péči a v důsledku těchto zjištění uplatněným kárným opatřením má tento právo odvolat se v souladu s Čl. 19 Stanov. 2. V případě nesouhlasu majitele jedince s vyloučením z chovu ve smyslu Čl. 17, odst. 1.b) má tento právo odvolat se k výroční členské schůzi, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení jedince z chovu. 3. V případech odvolání má tento povinnost vytvořit podmínky pro komisionální přezkoumání skutečného stavu. Jedná se např. o nutnost ponechat ve svém držení štěňata do doby prověření jejich stavu odvolacím orgánem Klubu, o potřebu svědeckého nebo jiného (foto, video apod.) dokumentování v době kontroly. 4. V případě, že původní zjištění přestupků proti řádu nebo porušení právních předpisů upravujících ochranu zvířat bude odvolacím orgánem Klubu potvrzeno, nese náklady na prověření odvolání člen Klubu, v opačném případě Klub. Článek 20 Přechodná ustanovení 1. Při projednávání přestupků proti řádu nebo při rozhodování o závažných chovatelských opatřeních a provedení úkonů v případech, kdy k rozhodné skutečnosti došlo v období před účinností tohoto chovatelského, zápisního a bonitačního řádu, postupuje se podle ustanovení těch řádů, které jsou pro člena Klubu výhodnější. 4. Není přípustné krytí chovné feny dvěma nebo více chovnými psy během jednoho hárání. 5. Chovná fena může smí být nakryta pouze tak, že mezi datem posledního porodu feny a dnem krytí feny (jedná se o první den krytí, ne o opakované krytí) musí uplynout minimálně 10 kalendářních měsíců. Např. pokud měla fena datum porodu dne 1. ledna, smí být nakryta nejdříve 2. listopadu. Za porod je považován porod císařským řezem i porod mrtvých štěňat. 6. Chovatel smí na feně v průběhu jejího života odchovat maximálně 4 vrhy. 7. Fena, která dva ze svých vrhů porodila císařským řezem, již nesmí být nakryta. Záznam o císařském řezu musí být zaznamenám veterinářem, který císařský řez prováděl, v Průkaze původu feny. 8. Počet krytí jednoho chovného psa v průběhu kalendářního roku je výbor Klubu oprávněn omezit na návrh PCH. Mezi jednotlivými krycími dny chovného psa u různých chovných fen musí uplynout nejméně 24 hodin. 9. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá podle veterinárního zákona nebo plemenářského zákona (zákon č. 154/2000 a 166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminaci lze provést jen se souhlasem majitele chovného psa. Inseminace nesmí být použita mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně nereprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může povolit PK ČMKU. Osoba provádějící inseminaci musí tyto skutečnosti potvrdit na KL. 10. Dojde-li k nežádoucímu nakrytí feny, musí být tato skutečnost, a v případě vrhu i daný vrh, nahlášen písemně PCH spolu s potřebným vysvětlením. O dalším postupu na základě doporučení PCH rozhodne výbor Klubu. 11. Úhrada za krytí je věcí smlouvy majitelů chovných jedinců. Majitel chovného psa může smlouvou s chovatelem uplatnit předkupní právo na koupi jednoho štěněte. 12. Po uskutečnění krytí vyplní chovatel spolu s majitelem chovného psa údaje v obou KL a podepíší je. Jeden KL si ponechává majitel feny. 13. Majitel chovného psa zašle druhý KL do jednoho týdne po krytí PCH. 14. Přejde-li chovný pes do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen v rámci písemné smlouvy o převodu vlastnictví nabyvateli oznámit všechny závazky vyplývající z ustanovení řádu. 15. Přejde-li březí fena do vlastnictví jiného majitele, je původní majitel povinen písemně oznámit tuto skutečnost spolu s adresou nového nabyvatele majiteli chovného psa a v rámci písemné smlouvy o převodu vlastnictví nabyvateli oznámit adresu majitele chovného psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu, vyplývající z ustanovení tohoto řádu, popřípadě smlouvy s majitelem chovného psa. 16. Ustanovením odst. 12. a 13. není dotčena povinnost majitelů chovných jedinců k hlášení změn ve smyslu Čl. 3, odst. 2. Strana 12/15 Strana 5/15

8 Článek 9 Vrh 1. Pokud chovatel nemůže mít březí fenu nebo vrh z vážných důvodů ve vlastní péči, je povinen oznámit tuto skutečnost spolu s oznámením jména osoby, která za něj péči převezme, včetně její adresy, PCH nejdéle do 14 dní od předání feny. Tuto osobu pak musí písemně zmocnit k provedení úkonů souvisejících s vrhem a další péčí o odchov štěňat. Tato osoba přebírá povinnosti chovatele upravené v ustanoveních řádu. 2. Chovatel je povinen nejdéle do sedmi dnů po vrhu oznámit zasláním ponechaného KL narození štěňat PCH spolu s uvedením základních údajů o vrhu (počet štěňat, pohlaví, atd.) na tiskopise Hlášení vrhu. Základní údaje o vrhu ve stejném termínu ohlásí písemně i majiteli chovného psa. 3. V případě, že fena nezabřezne, chovatel to oznámí do 14 dnů po očekávaném termínu vrhu tak, že PCH zašle ponechaný KL, na kterém tuto skutečnost uvede. 4. Na základě zaslaného modrého KL zašle PCH chovateli tiskopisy Žádanka o tetovací čísla, Hlášení vrhu a Přihlášku k zápisu štěňat. 5. Tři týdny po datu vrhu zasílá chovatel ve dvojím vyhotovení Žádanka o tetovací čísla na PK ČMKU. Po přidělení tetovacích čísel si musí s veterinárním lékařem dohodnout tetování štěňat. 6. Po otetování případně očipování, nejpozději však do 10 týdnů po datu vrhu zašle chovatel PCH vyplněný tiskopis Přihláška k zápisu štěňat s potvrzením o provedení tetování. 7. Je nepřípustné ovlivňovat růst štěňat nedostatečnou výživou nebo podáváním umělých přípravků. Za podávání umělých přípravků se nepovažuje dotování stravy mineráliemi a vitamíny nezbytnými pro zdravý vývoj štěňat. Chovatel je povinen zabezpečit odchovu přiměřené podmínky ustájení, které odpovídají potřebě zdravého fyzického a psychického vývoje štěňat v souvislosti s požadavkem standardu (viz Čl. 3, odst. 1.). Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici dle posouzení veterinárním lékařem. 8. Štěňata lze prodat novým majitelům nejdříve po 50 dnech života. Předávaná štěňata musí být odčervena a očkována. Štěňata musí být označena tetováním zápisovým číslem do levého ucha nebo čipováním, a to podle rozhodnutí chovatele, vždy však celý vrh najednou a jednotným způsobem. Tetovaná zvířata je možno označit ještě dodatečně čipem. 9. Chovatel prodává štěňata přímo novému nabyvateli. Je nepřípustný komisní prodej štěňat, prodej štěňat formou aukce, dražby, prodej štěňat do výkupů štěňat a prostřednictvím třetí osoby. Dále je zakázáno věnovat štěně jako věcný dar do tombol a soutěží. Chovatel musí zajistit všechny náležitosti a dokumenty ohledně vrhu, zaslat je poradci chovu tak, aby podklady k vystavení PP mohly být předány na PK. Pokud některé štěně je vyváženo mimo ČR, je chovatel povinen pro ně vyřídit na ČMKU Exportní PP. 4. Na bonitaci je nutné předložit PP a přílohu PP, pokud je vydána, výstavní hodnocení (pokud nejsou zapsána v PP nebo příloze PP, pokud je vydána), tiskopis Potvrzení o RTG vyšetření na DKK včetně vyhodnocení RTG snímku a doklad o zaplacení účelového poplatku za bonitaci. V odůvodněných případech může Výbor SK rozhodnout o doložení chybějících dokumentů. U chybějícího vyhodnocení DKK musí však mít pes v PP potvrzení veterináře, že absolvoval RTG DKK. Doložení musí být učiněno ve lhůtě max. 30 dnů. 5. Bonitační komise je tříčlenná a tvoří ji mezinárodní rozhodčí interiéru, PCH a další výborem Klubu určený člen výboru Klubu. 6. Komise rozhoduje kolektivně. 7 Hárající fena může absolvovat bonitaci pouze po předchozí dohodě s PCH. 8. Po dohodě bonitační komise může být bonitace odložena, a to i v právě probíhající bonitaci. Může být odložena max. jednou a max. ve lhůtě do 1 roku od bonitace. Pokud se jedinec k odložené bonitaci ve stanovené lhůtě nedostaví, platba za bonitaci propadá ve prospěch klubu. Článek 16 Hodnocení jedince 1. Hodnocení jedince je zaznamenáno do tiskopisu Bonitační karta a je určen bonitační kód jedince. Majitel obdrží jedno vyhotovení tiskopisu Bonitační karta a bonitační kód je zaznamenán do PP, spolu s uvedením výsledku bonitace ( chovný nebo nechovný ), místem a datem bonitace, podpisem a razítkem PCH a podpisem popř. razítkem rozhodčího. 2. PCH eviduje a archivuje druhý stejnopis tiskopisu Bonitační karta a eviduje jedince v rejstříku chovných jedinců. 3. PCH předá PP PK ČMKU k provedení přeregistrace. PP jsou po přeregistraci PK ČMKU zaslány majiteli. Článek 17 Vyloučení z chovu 1. Z chovu se vylučují: a) psi a feny, kteří vykazují ve standardu vyjmenované chyby a na základě toho byli bonitační komisí označeni jako nechovní, b) psi a feny, v jejichž odchovech se prokazatelně vyskytují hrubé povahové, exteriérové nebo jiné dědičné vady a závažné patologické změny. V těchto případech je nutno jednoznačně prokázat přenašečství těchto vad ve vztahu k dotyčnému chovnému jedinci. Vyloučení podle tohoto odstavce schvaluje výbor Klubu na základě podrobně zdůvodněného a doloženého návrhu PCH. Své rozhodnutí oznamuje výbor Klubu prostřednictvím PCH majiteli jedince a PK ČMKU, c) psi a feny, jejichž vyhodnocení RTG DKK dle FCI je horší než C (2/2). Strana 6/15 Strana 11/15

9 2. Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které by nemohl být jedinec do chovu zařazen. Strana 6/15 Strana 11/15

10 11. V případech ztráty (zaběhnutí, krádeže) psa nebo feny se postupuje obdobně podle odst. 10. s tím, že lhůta pro oznámení ztráty a zaslání PP se prodlužuje až na 1 rok, a s tím, že PP se PK ČMKU neznehodnocuje, ale vyznačí se v něm ztráta a PK ČMKU jej archivuje. Dnem vyznačení začíná běžet lhůta 10 let, po jejímž uplynutí lze PP znehodnotit, nebude-li dříve majitelem vyžádán. V případě, že se pes nebo fena po vyznačení ztráty v PP a případné archivaci nalezne, bude po ověření jeho identity PCH, na základě žádosti majitele PP, majiteli vydán. O této skutečnosti PK ČMKU provede do PP záznam. ČÁST ČTVRTÁ BONITAČNÍ KARTA Článek 14 Zařazení do chovu 1. Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné splnit následující podmínky a doložit je příslušnými doklady: a) čistokrevnost osvědčená PP vydaným plemennou knihou uznanou FCI, b) bonitace se může zúčastnit jedinec nejdříve v den ukončeného 15. měsíce věku, c) účast na výstavě se zadáváním titulu CAC, kde bude jedinec (pes nebo fena) ohodnocen známkou nejméně velmi dobrý, d) tiskopisem Potvrzení o RTG vyšetření na DKK, RTG snímek musí být vyhodnocen veterinárním lékařem určeným výborem Klubu, e) absolvování bonitace a získání bonitačního kódu jedince opravňujícího k zařazení do chovu, f) absolvování zkoušky v tahu v postroji, tj. utáhnout břemeno o váze minimálně 5-10 kg (např. pneumatiku) na délku minimálně 30 metrů, g) zařazeni do chovu mohou být feny od ukončeného 18. měsíce věku, psi od ukončeného 17. měsíce věku. 2. Zapůjčený zahraniční chovný jedinec musí splňovat přiměřeně podmínky pro zařazení do chovu ve smyslu odst. 1. V případě nesplnění těchto podmínek musí absolvovat bonitaci. Článek 15 Organizace bonitací 1. Bonitace organizuje PCH se souhlasem výboru Klubu nejméně dvakrát ročně. 2. O místě, datu a hodině konání jsou členové Klubu informování prostřednictvím Zpravodaje Samojed klubu. 3. Podmínkou účasti na bonitaci je zaslání přihlášky na tiskopisu Přihláška na bonitaci spolu s kopiemi PP a přílohy PP, pokud je vydána, výstavních hodnocení (pokud nejsou zapsána v PP nebo v příloze PP, pokud je vydána) a tiskopisu Potvrzení o RTG vyšetření na DKK včetně vyhodnocení RTG snímku. 10. Výbor Klubu je oprávněn rozhodnout o provedení kontroly vrhu na návrh řádného člena Klubu. Výbor Klubu musí v tomto případě určit osobu, resp. osoby, pověřené provedením kontroly vrhu a vystavit pověření k provedení kontroly. V případě zjištění přestupků proti řádu hradí chovatel prokázané náklady na provedení kontroly. ČÁST TŘETÍ ZÁPISNÍ ŘÁD Článek 10 Plemenná kniha Klubu 1. Plemenná kniha Klubu (dále jen PK) je vedena pro potřeby Klubu a členů Klubu. Řídí se ustanoveními FCI, ČMKU, řádem a požadavky výboru Klubu. 2. PK vede PCH, který předává všechny potřebné doklady a informace na pověřené pracoviště PK ČMKU, které vystavuje všechny oficiální doklady týkající se chovatelské činnosti. S tímto pracovištěm uzavírá výbor Klubu písemnou dohodu o zhotovování PP. 3. U PK ČMKU se registrují čistokrevní jedinci plemene samojed a jejich odchovy, pokud jsou ve vlastnictví občanů ČR. 4. Do PK se zapisují pro potřeby evidence a pro potřeby plemenitby: a) odchovy čistokrevných rodičů, pokud byly splněny příslušné podmínky řádu, b) dovezení čistokrevní jedinci s PP vystavenými zahraniční kynologickou organizací, která je členem FCI nebo je jí uznávána. 5. Součástí PK jsou: a) rejstřík čistokrevných jedinců b) rejstřík chovných jedinců c) rejstřík dovezených jedinců. 6. Služby spojené s vydáváním dokladů poskytované chovatelům pověřeným pracovištěm PK ČMKU jsou službami placenými. Platí u nich smluvní ceny sjednané mezi výborem Klubu a vykonavatelem PK ČMKU. 7. Služby poskytované chovatelům a majitelům registrovaných jedinců jako je doplňování údajů o výsledcích výstav, změnách majitelů, úhynu apod. jsou službami bezplatnými. 8. Veškerá dokumentace vzniklá v souvislosti s vedením PK je vlastnictvím Klubu, který má výhradní právo na její využití a nakládání s ní. Článek 11 Podmínky zápisu do PK 1. Do PK mohou být zapsáni pouze jedinci prokazatelně pocházející z rodičů plemene samojed zapsaných v PK ČMKU v ČR nebo plemenné knize zahraniční kynologické organizace, která je členem FCI nebo je jí uznávána. Strana 10/15 Strana 7/15

11 2. Předpokladem pro zápis do PK je dodržení příslušných ustanovení řádu a doručení řádně vyplněného a potvrzeného tiskopisu Přihláška k zápisu štěňat a ostatních dokladů. 3. Tiskopis Přihláška k zápisu štěňat je chovatel povinen ve stanoveném termínu poslat PCH (Čl. 9, odst. 6.). 4. U dovezených jedinců s PP splňujících podmínku v odst. 1. se předkládá původní PP, ve kterém PK ČMKU provede jeho přeregistraci vyznačením evidenčního čísla PK ČMKU. 5. Zápis domácích odchovů do PK ČMKU se provádí na podkladě tiskopisu Přihláška k zápisu štěňat. PCH po kontrole správnosti a úplnosti údajů přihlášku potvrdí a s potřebnými doklady zašle na pověřené pracoviště PK ČMKU. V případě nesprávnosti nebo neúplnosti údajů v přihlášce ji PCH může vrátit chovateli k opravě či doplnění. Termín k přihlášení vrhu se tím neprodlužuje. 6. Celý vrh se musí přihlásit k zápisu PK ČMKU najednou. Dodatečné hlášení jednotlivých štěňat je nepřípustné. 7. V případě úhynu štěňat po odeslání přihlášky je nutno tuto skutečnost neprodleně oznámit PCH, a to nejpozději do 7 dnů ode dne její realizace. 8. Jména štěňat pocházejících z jednoho vrhu musí začínat stejným počátečním písmenem. Součástí je i název chovatelské stanice. Jméno v každém prvním vrhu v chovatelské stanici začíná písmenem A, přičemž další vrhy se řídí abecedním pořadím bez ohledu na to, zda vrhy pocházejí od různých fen. Písmena s háčky, CH, Q a X lze vynechat. Po vyčerpání celé abecední řady začíná pojmenování znovu od písmene A, jména štěňat se však nesmějí opakovat. 9. Psi a feny dovezení ze zahraničí za účelem chovu musí být bez ohledu na stáří zapsáni do PK ČMKU. Tento jedinec dostane evidenční číslo, které PK ČMKU vyznačí na zahraniční originál PP. Přeregistrace do PK ČMKU musí být provedena do 14 dnů po obdržení příslušné dokumentace. Přepisování PP importovaného jedince na české formuláře je přípustné jen v případě vážného poškození originálu. V těchto případech poškozené originály archivuje PK ČMKU. Článek 12 Skutečnosti vylučující zápis do PK ČMKU Do PK ČMKU nesmějí být zapsány: a) odchovy chovatelů, kterým byla dočasně nebo trvale pozastavena chovatelská činnost, b) odchovy, u nichž nebyly splněny podmínky řádu, c) odchovy, kdy matka nebo otec nejsou registrováni jako chovní nebo jim byla dočasně nebo trvale zrušena chovnost. Článek 13 Průkaz původu psa 1. PP je úřední doklad osvědčující původ psa, prokázaný nejméně třemi generacemi předků, a jeho čistokrevnost. 2. PP Obsahuje následující údaje: a) íslo zápisu: ČMKU/S u plemene samojed, b) plemeno, pohlaví, tetovací číslo, druh srsti, barvu, c) jméno psa d) jméno chovatelské stanice, e) datum narození f) jméno a adresa chovatele g) jméno a adresa majitele, h) datum vystavení, i) předky nejméně do třetí generace předků s uvedením jejich nejvyšších výstavních ocenění a titulů. 3. PP musí být podepsán chovatelem i majitelem. 4. Všechny záznamy do PP, vyjma podpisu chovatele, uvedení adresy majitele a jeho podpisu (i v případě jejich změn v důsledku prodeje, daru apod.) je oprávněna pouze PK ČMKU, bonitační komise, PCH při bonitaci, delegovaní rozhodčí při výstavách, příp. soutěžích, veterinární lékař. Všechny ostatní záznamy jsou neplatné a znehodnocující PP. Rovněž tak je PP znehodnocen pozměňováním v něm zapsaných údajů. Záznamy musí být prováděny v plném znění, s uvedením data, podpisem a razítkem. 5. PP se vyhotovuje v jediném vyhotovení (originále), není nahraditelný ani fotokopií ani úředně ověřeným opisem. Rovněž tak není přenosný na jiného jedince. 6. V případě ztráty PP se tato skutečnost musí neprodleně nahlásit PCH a PK ČMKU. Nebudou-li do 1 měsíce po zveřejnění v odborném tisku podány námitky, vystaví PK ČMKU duplikát. V případě, že se původní PP dodatečně nalezne, rozhodne PK ČMKU, který z PP znehodnotí. Vystavování duplikátů PP a stanovení, za jakých podmínek, je plně v pravomoci PK ČMKU. 7. V případech podstatného poškození originálu PP se postupuje přiměřeně podle odst. 6., vyjma ustanovení o zveřejnění a aplikaci jednoměsíční lhůty. V těchto případech poškozené originály archivuje PK ČMKU. 8. Majitel psa nebo feny je povinen kdykoli na požádání PK ČMKU nebo orgánu Klubu PP předložit ke kontrole. 9. PP je vázán na čistokrevného jedince, pro kterého byl vydán. Při převodech těchto jedinců je PP jejich příslušenstvím. Nový majitel musí PP po převzetí vlastnoručně podepsat a uvést svou adresu. 10. PP uhynulého psa musí majitel zaslat se sdělením této skutečnosti do 4 týdnů po úhynu PK ČMKU ke znehodnocení. Na požádání majitele PK ČMKU v PP vyznačí uhynul a takto označený PP vrátí majiteli. Strana 8/15 Strana 9/15

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU

ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ZÁPISNÍ A BONITAČNÍ ŘÁD SAMOJED KLUBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene samojed a stanoví

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD. Landseerklub České republiky, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD Landseerklub České republiky, z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu.

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků (KPPPK)z.s. PREAMBULE 1. Cílem klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR

CHOVATELSKÝ ŘÁD CHOVATELSKÝ ŘÁD DKČR CHOVATELSKÝ ŘÁD Článek l.0 - Úvodní ustanovení 1.1 Chovatelský řád slouží k řízení a usměrňování chovu plemene dobrman v ČR. 1.2 Chovatelský řád vytváří předpoklady pro rozvoj chovu dobrmanů v souladu

Více

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií

Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Z Á P I S N Í Ř Á D Klubu chovatelů Collií a Sheltií Preambule Tento řád vydává Klub chovatelů Collií a Sheltií podle článku 12, odst. 1 Stanov Klubu a ve smyslu Řádu ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně)

CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) CHOVATELSKÝ ŘÁD KRaAOP (navrhované změny označeny červeně) I. Úvodní ustanovení 1. Chovatelský a zápisní řád klubu je základní normou pro chov plemen psů začleněných do klubu. 2. Základní chovatelskou

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů PRAŽSKÝ KRYSAŘÍK s průkazem

Více

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zápisní řád 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3. PORADCE CHOVU 4. CHOVATELSKÁ STANICE 5. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA 6. CHOVATELSKÉ TISKOPISY 7. KRYTÍ 8. VRH 9. ZÁPIS VRHU DO PLEMENNÉ KNIHY

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů

Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Chovatelský a zápisní řád Českomoravského klubu chovatelů barvářů Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z.s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Jungmannova č.25, 115 25 Praha 1 IČ: 60150581

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST....platný od 1/3/2006 CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU AST...platný od 1/3/2006 Cílem Klubu amerických stafordšírských teriérů je chov čistokrevných psů s průkazem původu, dle uznaného standardu FCI při zachování biologického

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů Praha je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu čistokrevných

Více

Zápisní řád KCHMPP o.s.

Zápisní řád KCHMPP o.s. Čl. I Základní ustanovení Zápisní řád KCHMPP o.s. 1. Cílem KCHMPP o.s. je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu zastřešených v klubu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF.

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ - KCHČF. I. Všeobecná ustanovení Tento zápisní řád upravuje chov našeho jediného národního plemene ohařů - českého fouska (standard uznán FCI pod č. 245). Podobně

Více

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

e) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní. Chovatelská a zápisní směrnice Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého Chov v rámci Českého klubu chovatelů alpského brakýře jezevčíkovitého (dále jen ČKCHABJ) se řídí zejména zákonem

Více

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s.

Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. Zápisní a bonitační řád Moravskoslezského klubu chovatelů collií a sheltií,z.s. člena ČMKU Účel a cíle Řádu Účelem Řádu je metodicky stanovit podmínky a pravidla chovu a ustájení psů podle současných poţadavků

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU

CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU CHOVATELSKÝ ŘÁD SAMOJED KLUBU ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Účel a působnost 1. Tento chovatelský, zápisní a bonitační řád Samojed klubu (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene

Více

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD

Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Platnost od 14.3.2015 ZÁPISNÍ ŘÁD Cílem Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ) je chov čistokrevných plemen psů dle uznaného standardu FCI, při zachování biologického zdraví každého jedince a

Více

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku.

Věk pro zařazení do chovu: pes od 18 měsíců neomezeně, fena od 18 měsíců do 8 let věku. Uchovnění Pyrenejský horský pes, Pyrenejský mastin a Katalánský ovčák je zařazován do chovu nejdříve od 18 měsíců věku a dvou výstav, z nichž jedna výstava musí být pořádaná klubem (klubová, speciální)

Více

CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? Co všechno je třeba k tomu, aby vaše fena získala chovnost?

CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? Co všechno je třeba k tomu, aby vaše fena získala chovnost? materiály zpracované chovatelskou stanicí Bílé království CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY SE STALA MOJE FENA CHOVNOU? -Chovatelem je nazýván člověk, který se zabývá plemenitbou a odchovem štěňat. -Chovatelský

Více

tel.: 775 622 414, lisova@zdravka-plzen.cz

tel.: 775 622 414, lisova@zdravka-plzen.cz Adresář prezídia Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 Prezident: Jiří Škubal, Lipová 607, 330 12 Horní Bříza, tel.: 603 112 283, tazmansky.cert@seznam.cz Viceprezident: Ing.Roman Ander, Krátká 1, 794 01 Krnov,

Více

Čl. 1 Působnost a úkoly Klubu

Čl. 1 Působnost a úkoly Klubu 1 STANOVY Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha se sídlem v Praze Nový lesík 11, 162 00 Praha 6 Klub chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha (dále jen Klub ) je dobrovolná chovatelská

Více

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku

Klub chovatelů kníračů České republiky, pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku Klub chovatelů kníračů České republiky, a pořádají dne 28. května 2011 na Kynologickém cvičišti v Praze 4 Braníku XI. OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU KNÍRAČŮ VŠECH VELIKOSTNÍCH A BAREVNÝCH RÁZŮ se zadáváním

Více

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus

Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus Řád plemenné knihy plemene Aberdeen Angus l. Základní východiska plemenné knihy 1.1. Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen Řád PK) je zákon ČR č. 344/2006 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci

Více

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU

OBECNÁ USTANOVENÍ ZPŮSOB ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ PODMÍNKY PRO ZAŘAZOVÁNÍ BEARDED COLLIÍ DO CHOVU OBECNÁ USTANOVENÍ 1) Podmínky pro zařazení do chovu dané tímto předpisem KCHBC musí splňovat také

Více

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s.

Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Chovatelský řád a zápisní řád KTD ČR, z.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení : 1 Tento chovatelský a zápisní řád slouží organizaci čistokrevného chovu plemene tibetská doga a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.

ZÁPISNÍ ŘÁD. 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R. ZÁPISNÍ ŘÁD 23.5.2002 schválen ÚKOZ ( č.j. 5315/02-1020) ÚČEL 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU

Více

III. Chovní jedinci.

III. Chovní jedinci. CHOVATELSKÝ ŘÁD a ZÁPISOVÝ ŘÁD SPC, o.s - ( Shar-pei club, o.s. ) I. Úvodní ustanovení 1. Pro členy Shar-pei clubu je v plném rozsahu závazný chovatelský a zápisní řád ČMKU, doplněný o dodatky pro chov

Více

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU CHOVATELŮ BEARDED COLLIÍ I. NÁZEV A SÍDLO KLUBU, ÚČEL A CÍLE ŘÁDU Chovatelský a zápisní řád (dále jen řád) Klubu chovatelů Bearded collií, z. s. (dále jen KCHBC), se sídlem

Více

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ

Klubová výstava Bloodhound clubu CZ Klubová výstava Bloodhound clubu CZ 4.června 2016 - KONOPIŠTĚ v areálu hotelu Nová Myslivna Konopiště 22, Benešov u Prahy, 256 01 Rozhodčí: Staviarska Viera (SK) Přejímka psů: od 9.00 hodin Začátek posuzování:

Více

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS

CAJC ČR CAC ČR res.cac ČR Nejlepší pes/fena KV - VSV JBOB - BOB BIS KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ PRAHA Vás srdečně zve na KLUBOVOU A SPECIÁLNÍ VÝSTAVU (KV: bez zadávání titulu Klubový Vítěz / SV: pouze kolie) plemen kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie CAJC ČR

Více

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz

SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ E-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz, www: www.slovensky-cuvac.biz Klubová výstava Slovenských čuvačů se zadáváním titulů Nejlepší pes výstavy, Nejlepší fena výstavy 14. 11. 2015 Místo konání: Brno - Líšeň, Jedovnická 7a, KK Zetor, krytá kynologická hala GPS: 49.2159092N,

Více

Klubu Českého Horského Psa

Klubu Českého Horského Psa STANOVY Klubu Českého Horského Psa Klub Českého Horského Psa - KČHP - je samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci pravidel Mezinárodní kynologické federace (FCI). KCHP je členem Českomoravské

Více

Zápisní řád KCHHMO. Preambule

Zápisní řád KCHHMO. Preambule Zápisní řád KCHHMO Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod jeji plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje chovatelský

Více

2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.

2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R. Zápisní řád 23.5.2002 schválen ÚKOZ ( č.j. 5315/02-1020) ÚČEL 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU

Více

Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP

Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP Řád pro registraci a tetování králíků v Klubu Králičí HOP Pro zabezpečení evidence chovných jedinců v Klubu Králičí HOP (dále jen KKH), kteří jsou chováni výhradně pro sportovní aktivity a jelikož se nejedná

Více

16.10.2015 (poštovní razítko)

16.10.2015 (poštovní razítko) KLUB CHOVATELŮ COLLIÍ A SHELTIÍ Vás srdečně zve na tradiční podzimní výstavní víkend pro plemena kolie dlouhosrstá kolie krátkosrstá šeltie 07. 11. 2015 II. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHCS (bez zadávání titulu Klubový

Více

Chovatelský a zápisní řád ČMKCHB

Chovatelský a zápisní řád ČMKCHB Chovatelský a zápisní řád ČMKCHB Název: Českomoravský klub chovatelů barvářů, z. s. Působnost: Česká republika Místo, adresa: Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov IČ: 60150581 Cílem Českomoravského

Více

Zápisní řád KCHHMO z.s.

Zápisní řád KCHHMO z.s. Zápisní řád KCHHMO z.s. Preambule Klub chovatelů hrubosrstých a maďarských ohařů (nadále KCHHMO) je členským subjektem Českomoravské kynologické jednoty a spadá pod její plemennou knihu. KCHHMO zajišťuje

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

Zápisní řád Chihuahua klubu České republiky. Článek I

Zápisní řád Chihuahua klubu České republiky. Článek I Zápisní řád Chihuahua klubu České republiky. Článek I Úvodní ustanovení 1. Cílem Chihuahua klubu České republiky (dále jen CHK) je chov čistokrevných psů plemene chihuahua (dále jen CHI) dle platného standardu

Více

Organizační řád KCHČF

Organizační řád KCHČF Organizační řád KCHČF Název klubu: Klub chovatelů českých fousků (KCHČF) o.s. Sídlo klubu: Jungmannova 25, Praha 1 Staré Město Článek 1 Základní ustanovení 1. Klub chovatelů českých fousků (dále jen KCHČF)

Více

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha

Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Zápisní řád pro plemeno německý krátkosrstý ohař KCHNKO Praha Cíl : Cílem tohoto zápisního řádu Klubu chovatelů německých krátkosrstých ohařů se sídlem v Praze je zajištění zdravé produkce štěňat, chovu

Více

STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES

STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES STANDARD PLEMENE CHODSKÝ PES ZEMĚ PŮVODU : Česká republika Garant plemene : ČMKU DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO PŮVODNÍHO STANDARDU : 28.10.1984 POUŽITÍ : Pracovní plemeno KLASIFIKACE F.C.I. : Po jeho mezinárodním

Více

Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů

Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů Pravidla pro chov Klubu chovatelů výmarských ohařů Chov v rámci Klubu chovatelů výmarských ohařů zapsaný spolek (dále jen KCHVO) se řídí zejména zákonem č.166/1992 Sb., o veterinární péči a zákonem č.

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. Obecné podmínky ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU PŘÁTEL PSŮ PRAŽSKÝCH KRYSAŘÍKŮ, Z. S. PREAMBULE 1. Cílem spolku s názvem Klub přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu FCI,

Více

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2.

Vazby na předpis ad 4 jsou v textu vyznačovány odkazy na jeho příslušný bod. Odkaz je v textu vždy umístěn v hranaté závorce např. [FIFe 2. CHOVATELSKÝ ŘÁD ČSCH-SCHK Zásady pro chov a plemenitbu koček (revize znění platná od..05). Chovatelský řád Zásady pro chov a plemenitbu koček I. Základní ustanovení II. Práva a povinnosti chovatele III.

Více

Stanovy Klubu pinčů České republiky

Stanovy Klubu pinčů České republiky Chovatelský a zápisní řád Účel a působnost: 1. Cílem Klubu chovatelů německých, opičích a trpasličích pinčů (dále jen NP, OP, TP) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice 2016 1. Úvod Pro komunikaci s Klubem Obedience CZ, z.s. používejte e-mail: klub@obedience.cz Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. ú. 2100215622/2010. Všechny

Více

Rozhodčí sobotní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Propozice Speciální výstava honičů 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, vítěz speciální výstavy honičů v sobotu 9. května 2015 Klubová výstava 2015 se zadáváním titulů CAJC, CAC, klubový

Více

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci

Zápisní řád KCHICH Účel a působnost Chov Chovní jedinci Zápisní řád KCHICH Účel a působnost 1. Cílem Klubu chovatelů italských chrtíků (dále jen KCHICH) je chov čistokrevných psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h. Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu Řád plemenné knihy koní Kinských a řád výžehu 1. Základní aspekty řádu plemenné knihy Právním základem řádu plemenné knihy (dále jen ŘPK) je zákon č.154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka

Rozhodčí klubové výstavy. Vystavovaná plemena. Uzávěrka KLUB CHOVATELŮ HONIČŮ Klubová výstava 2012 U příležitosti akce Jarmark sv. Jiljí 50. let myslivosti ve Lhenicích v sobotu 1. září 2012 Lhenice Penzion INGRID Netolická ulice 295 384 02 Lhenice http://www.penzioningrid.cz

Více

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ

Staffordshire Bull Terrier Club CZ. 8. června 2013. Generální sponzor SBTC CZ Staffordshire Bull Terrier Club CZ Klubová výstava 2013 8. června 2013 Generální sponzor SBTC CZ Místo: A.T.C. Autokemp Golf, Poděbrady Rozhodčí: psi Helen E. Reaney (UK, ch. s. Rolenska) feny Archie Bryden

Více

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s.

Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Zápisní řád Klubu chovatelů pudlů, z.s. Obecná ustanovení 1. Tento zápisní řád je normativem, který stanovuje podmínky pro doporučení zápisu štěňat narozených v rámci Klubu chovatelů pudlů, z.s. (dále

Více

CHOVATELSKÝ a ZÁPISNÍ ŘÁD

CHOVATELSKÝ a ZÁPISNÍ ŘÁD 12 CHOVATELSKÝ a ZÁPISNÍ ŘÁD Na základě zmocnění členskou schůzí Klubu ze dne 1.prosince 1990 a na základě ustanovení Čl. 1), odst. 2), písm. e) stanov Klubu chovatelů Kavalír a King Charles španělů Praha

Více

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC )

Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) Zápisní řád klubu Akita Inu Czech Club ( AICC ) 1. Tento zápisní řád Akita Inu Czech Club (dále jen řád ) slouží k řízení chovu čistokrevného plemene Akita inu s průkazem původu a stanoví podmínky pro

Více

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy

Rozhodčí sobotní výstavy. Rozhodčí nedělní výstavy Rozhodčí sobotní výstavy Birte Scheel (DK) ( Basset Hound ) Kresten Scheel (DK) ( ostatní plemena ) Rozhodčí nedělní výstavy Kresten Scheel (DK) ( Basset Hound ) Birte Scheel (DK) ( ostatní plemena ) změna

Více

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU

KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A KLUBOVOU VÝSTAVU Českomoravská kynologická unie Českomoravská kynologická jednota KLUB CHOVATELŮ HRUBOSRSTÝCH A MAĎARSKÝCH OHAŘŮ a OMS OLOMOUC pořádají při příležitosti 20 let od založení KCHHMO KLUBOVÉ ZKOUŠKY VLOH A

Více

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00 IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150 Chovatelský řád Cavalier

Více

Standard chodského psa strana 6. Klubové a speciální výstavy strana 20

Standard chodského psa strana 6. Klubové a speciální výstavy strana 20 O B S A H Organizační řád strana 2 Standard chodského psa strana 6 Zápisní řád strana 11 Bonitační řád strana 18 Klubové a speciální výstavy strana 20 Kárný řád strana 21 Řád ochrany zvířat při chovu psů

Více

HODNOCENÍ EXTERIÉRU. Stop - dobře patrný - příliš výrazný - méně výrazný. Oko tmavé - středně hnědé - světlejší - světlé - vypouklé - zapadlé

HODNOCENÍ EXTERIÉRU. Stop - dobře patrný - příliš výrazný - méně výrazný. Oko tmavé - středně hnědé - světlejší - světlé - vypouklé - zapadlé BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ 00. Jméno psa včetně CHS číslo zápisu: Příloha č. 1 HODNOCENÍ EXTERIÉRU BARVA 1a 1x 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2x Černá - srst je černá a lesklá Černá se znaky Černá se znaky - tmavé znaky

Více

Zápisní řád WOLFHOUND KLUBU, z.s.

Zápisní řád WOLFHOUND KLUBU, z.s. Zápisní řád WOLFHOUND KLUBU, z.s. Cílem WDK je chov čistokrevných psů dle standardů uznaných FCI, respektující zásady biologického i genetického zdraví jednotlivce i populace. 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU

MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB KLUBOVOU VÝSTAVU MORAVSKOSLEZSKÝ BULLDOG-MOPS KLUB pořádá v sobotu 10. září 2016 v areálu hotelu Atlantis Brno Rozdrojovice KLUBOVOU VÝSTAVU (se zadávání titulu Klubový vítěz) dále zadáváním titulu nejlepší štěně, nejlepší

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. PREAMBULE 1. Cílem Klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či Klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

P O D M Í N K Y C H O V U

P O D M Í N K Y C H O V U P O D M Í N K Y C H O V U Účel a působnost 1 Tyto podmínky chovu slouží pro řízení chovu čistokrevných plemen sdružených v Moravskoslezském bulldog-mops klubu,zapsaném spolku (MSBMK,z.s.). Chovem se rozumí

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ

ZÁPISNÍ ŘÁD WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ ZÁPISNÍ ŘÁD WELSH CORGI A KELPIE KLUBU CZ platný od 1. 7. 2018 I. Úvodní ustanovení 1. Tento zápisní řád je základní normou pro řízení chovu čistokrevných plemen psů s průkazem původu ( dále jen PP), která

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ

CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ CHOVATELSKÝ ŘÁD RETRIEVER KLUBU CZ I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ II. CHOV III. CHOVNÍ JEDINCI IV. PORADCE CHOVU V. CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO PSA VI. CHOVATELSKÉ TISKOPISY VII. VÝBĚR CHOVNÝCH JEDINCŮ VIII. KRYTÍ

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 9. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ

PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ PROPOZICE NA OBLASTNÍ KLUBOVOU VÝSTAVU PUDLŮ KCHP Praha, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 - Kolovraty, číslo klubu: 1043, člen FCI prostřednictvím ČMKU si Vás dovoluje pozvat na se zadáváním titulů: čekatel

Více

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie

Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Chovatelský a zápisní řád Českomoravské kynologické unie Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) je chov čistokrevných plemen psů, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení

ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 2. Chov a jeho řízení ZÁPISNÍ ŘÁD 1. Preambule 1.1 Cílem Czech Malinois Clubu o.s.(dále jen klub) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh

Více

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika

Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika Zápisní řád pro chov plemene aljašský malamut Alaskan Malamute klub česká republika PREAMBULE Cílem Alaskan Malamute klubu česká republika (dále jen AMKČR) je chov čistokrevného plemene psů, aljašský malamut

Více

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČR KYNOLOGICKÁ ORGANIZACE LANŠKROUN KJ 8. ROČNÍK ZEMSKÉ KORUNY KRAJSKÁ VÝSTAVA PSŮ PŘÍSTUPNÁ VŠEM PLEMENŮM PSŮ FCI, NÁRODNÍM PLEMENŮM A NEUZNANÝM FCI, KROMĚ NO SPECIÁLNÍ VÝSTAVA TERIÉRŮ

Více

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy.

Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Členská schůze KBO 5.3.2011 v Benešově u Prahy. Usnesení: Členská schůze schvaluje: Volbu mandátové komise ve složení: Ing.Maštalka, Sl. Hanáček, Svat. Soucha Volbu návrhové komise ve složení: A.Štveráčková,

Více

SHELTIE CLUB CZ, z. s.

SHELTIE CLUB CZ, z. s. SHELTIE CLUB CZ, z. s. Vás srdečně zve na Klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC, CAJC, bez zadání KV konanou v neděli 4. září 2016 v Kladruby nad Labem Kolesa posuzuje: paní Karin Hedberg (Kennel Kashmani

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD BK ČR z.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD BK ČR z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD BK ČR z.s. Článek I. - Účel a působnost 1. Zápisní řád je základní normou pro chov plemene briard, vycházející z plemenného standartu FCI v plném rozsahu. 2. Chov plemene briard je řízen chovatelským

Více

P E K I N É Z K L U B

P E K I N É Z K L U B P E K I N É Z K L U B Z Á P I S N Í Ř Á D 1 Účel a působnost: 1. Tento řád upravuje pravidla zápisu čistokrevných psů plemene Pekinéz, jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy Pekinéz klubu /dále

Více

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU

ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU ZÁPISNÍ a CHOVATELSKÝ ŘÁD pro Catahoula Club EU Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene leopardí pes z Louisiany (LC). Pro členy Catahoula Club EU platí v plném rozsahu Zápisní řád ČMKU s těmito dodatky:

Více

Chovatelská směrnice KŠSP z.s.

Chovatelská směrnice KŠSP z.s. Chovatelská směrnice KŠSP z.s. 1. Chovatelská směrnice 1.1. Chovný cíl Chovným cílem klubu švýcarských salašnických psů z.s. (dále jen klub ) je chov čtyř plemen švýcarských salašnických psů, odpovídajících

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s.

ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. ZPRAVODAJ RŮZNÉ ZÁPISNÍ ŘÁD Hovawart klubu ČR, o.s. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Zápisní řád (ZŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění psů plemene HOVAWART (Hw) v rámci platného

Více

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů

154/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 17. května 2000. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů 154/2000 Sb. ZÁKON ze dne 17. května 2000 o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 162/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. Změna: 282/2003 Sb. (část)

Více

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ A PŘÁTEL KELPIÍ

ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ A PŘÁTEL KELPIÍ ZÁPIS ZE SETKÁNÍ MAJITELŮ A PŘÁTEL KELPIÍ 1. schůze Australian kelpie klubu ČR 23. 10. 2010 0 ve Speřicích (u Humpolce) Přítomni: Všichni členové výboru a příznivci plemene dle prezenční listiny, celkem

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR. Článek I. - Účel a působnost

ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR. Článek I. - Účel a působnost ZÁPISNÍ ŘÁD LK ČR Článek I. - Účel a působnost 1. Chovatelský a zápisní řád je základní normou pro chov plemene landseer, vycházející z plemenného standardu FCI v plném rozsahu. 2. Chov plemene landseer

Více

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s.

Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. Zápisní řád Klubu přátel psů pražských krysaříků, z.s. PREAMBULE 1. Cílem Klubu přátel psů pražských krysaříků (dále jen KPPPK či klub) je chov čistokrevného plemene psů s průkazem původu při zachování

Více

S pozdravem, Marianna Svobodová, MBA, předsedkyně klubu.

S pozdravem, Marianna Svobodová, MBA, předsedkyně klubu. Vážení členové klubu, tyto stanovy jsou upraveny dle nového občanského zákoníku. Jak uložila členská schůze, byly vypracovány do 30. 6. 2014. Tato verze stanov nemusí být konečná, je zveřejněná pro připomínkování.

Více

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty.

1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byly příslušné směrnice Evropských společenství promítnuty. 448/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 1. září 2006 o provedení některých ustanovení plemenářského zákona ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 33 zákona

Více

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice

Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Soutěžní řád «OBEDIENCE» v České republice Únor 2015 Pro komunikaci s klubem Obedience CZ používejte e-mail: info@obedience.cz č. ú. 2100215622/2010. Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na http://www.obedience.cz.

Více

DAŇOVÉ ASPEKTY CHOVATELŮ ČISTOKREVNÝCH PSŮ

DAŇOVÉ ASPEKTY CHOVATELŮ ČISTOKREVNÝCH PSŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES DAŇOVÉ ASPEKTY CHOVATELŮ ČISTOKREVNÝCH PSŮ TAX ASPECTS

Více

Zákon č. 100/2004 Sb.

Zákon č. 100/2004 Sb. Zákon č. 100/2004 Sb. Úplné znění zákona o obchodování s ohroženými druhy k 1. 6. 2015 ("čistopis") Pracovní dokument České inspekce životního prostředí. Zpracováno na základě těchto dokumentů: 1 úplné

Více

Chovatelský řád Hovawart klubu ČR, o.s.

Chovatelský řád Hovawart klubu ČR, o.s. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Chovatelský řád (ChŘ) v souladu s posláním klubu slouží pro řízení chovu a další šlechtění plemene psů HOVAWART (Hw) v rámci platného plemenného standardu na území celé ČR a je

Více

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012

Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012 Zápis z jednání Komise pro Chov a zdraví 30.01.2012 Přítomni: MUDr. V. Novotný, Ing. M. Přibáňová, R. Soukup, MVDr. O. Meloun, M. Fialová 1) Materiál zaslaný k zápisu z předchozího jednání ad 8) z 06.06.2011

Více

SHELTIE CLUB CZ, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD

SHELTIE CLUB CZ, z.s. ZÁPISNÍ ŘÁD ZÁPISNÍ ŘÁD Identifikační číslo dokumentu: SH 2 Vydáno: 23.3.2013 Účinnost od: 23.3.2013 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zápisní řád (dále jen Klub ) slouží k řízení chovu plemene sheltie (dále jen chov

Více

SHIH-TZU KLUBU ČR KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS hotel STEP, Malletova ul.

SHIH-TZU KLUBU ČR KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS hotel STEP, Malletova ul. PROPOZICE 1. uzávěrka 17. 02. 2019 KLUBOVÁ VÝSTAVA SHIH-TZU KLUBU ČR KLUBOVÝ VÍTĚZ MLADÝCH, KLUBOVÝ VÍTĚZ CAJC, CAC, BOJ, BOV, BOB, BOS 17. 3. 2019 hotel STEP, Malletova ul., Praha 9 rozhodčí: pan František

Více

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA

ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA ŽÁDANKA O ČÍSLA ZÁPISU / O TETOVACÍ ČÍSLA Plemeno: Yorkshire terrier Ráz a barva: modrá a tříslová Čísla vydává: Plemenná knih ČKS U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Zápisové tetovací číslo Jména štěňat (do

Více

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s.

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. 1) Klub chovatelů bišonků, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolný zájmový spolek, řídící se platnými předpisy FCI, ČMKU, vnitřními řády spolku pro

Více

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným -

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Klub francouzských buldočků o.s., Praha velmi rád přivítá všechny

Více

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016

Zákon č. 523/1992 Sb. Aktuální znění k 1. 1. 2016 523 ZÁKON České národní rady ze dne 20. října 1992 o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky ve znění zákona č. 170/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR

ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR ZÁPISNÍ ŘÁD MOPS KLUBU ČR Účel a působnost 1 Tento zápisní řád je základní normou pro organizaci čistokrevného chovu mopsů v Mops klubu (dále jen MK) a je v souladu se zákonem č. 166/1999 Sb. a zák. č.

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ

ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ ZÁPISNÍ ŘÁD KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ Zápisní řád slouží pro řízení chovu plemen severských psů, a to Aljašského malamuta, Grónského psa, Samojeda a Sibiřského husky. Pro členy Klubu severských psů platí v

Více