STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ"

Transkript

1 STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma zní: Parkoviště Jilmová ; 2. Sídlem družstva je Praha 3, Jilmová 2684/8, PSČ: ; 3. Družstvo se zakládá na dobu neurčitou. ČLÁNEK 2. Předmět činnosti 1. Předmětem činností družstva je: - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 2. Družstvo bude zejména zajišťovat: - potřeby svých členů v oblasti parkování osobních motorových vozidel na vymezených parkovacích stáních na pozemcích ve vlastnictví družstva; - správu, provoz a údržbu parkovacích stání umístěných na pozemcích ve vlastnictví družstva; - hospodaření se společným majetkem družstva; - poskytování popř. zabezpečení plnění služeb spojených s parkováním členů družstva. 3. Hlavním cílem družstva je koupit od Městské části Praha 3 zejména následující nemovitosti : pozemky parc. č. 3566/4, parc. č. 3566/5, parc. č. 3566/18 a parc. č. 3566/23, příp. též parc. č. 3566/24, parc. č. 3566/25 a parc. č. 3566/26; vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha. Na těchto pozemcích je umístěno parkoviště v sousedství budovy Jilmová , popř. jsou některé z těchto pozemků prodávány společně s pozemkem, na němž je parkoviště umístěno. Pozemky parc. č. 3566/24, parc. č. 3566/25 a parc. č. 3566/26 budou odkoupeny pouze v případě, že Městská část Praha 3 podmíní prodej pozemků parc. č. 3566/4, parc. č. 3566/5, parc. č. 3566/18 a parc. č. 3566/23 současnou koupí pozemků parc. č. 3566/24, parc. č. 3566/25 a parc. č. 3566/26. ČLÁNEK 3. Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem všech členských vkladů, k jejichž splacení se členové družstva zavázali. 2. Do obchodního rejstříku se zapisuje základní kapitál družstva (zapisovaný základní kapitál) ve výši ,- Kč (slovy: padesátšesttisíckorunčeských). 3. Zapisovaný základní kapitál nesmí klesnout pod ,- Kč. O zvýšení nebo snížení zapsaného základního kapitálu může rozhodnout pouze členská schůze. II. Členství v družstvu ČLÁNEK 4. Vznik členství 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování potřeb svých členů ve smyslu ustanovení 221 a násl. obchodního zákoníku, především pak v oblasti parkování osobních motorových vozidel na pozemcích ve vlastnictví družstva, na kterých je umístěno parkoviště. 1

2 2. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů. Členem družstva se může stát pouze fyzická osoba. 3. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství: a) při založení družstva - dnem vzniku družstva tomu, kdo podal přihlášku k členství v zakládaném družstvu a účastnil se ustavující schůze družstva, b) za trvání družstva - přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky, c) děděním členského podílu. 4. O přijetí člena podle odst. 3 písm. b) tohoto článku rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze na své nejbližší schůzi. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o úhradě základního členského vkladu, vstupního vkladu a dalšího členského vkladu. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze rozhodne o přijetí člena do družstva dle těchto stanov. Jedno vyhotovení členské přihlášky potvrzené za družstvo spolu s určením dne, ke kterému členství vzniká, vydá družstvo členovi. 5. Převod členství: Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu smlouvou podléhá s ohledem na znění 229 obchodního zákoníku ve spojení s 245 odst. 1 obchodního zákoníku souhlasu členské schůze družstva. Členská práva a povinnosti přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu a schválením tohoto převodu členskou schůzí družstva. Souhlas členské schůze družstva však není vyžadován v případě, pokud dochází k uzavření smlouvy o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu v souvislosti s převodem vlastnického práva k bytu a/nebo nebytovému prostoru v budově Jilmová 2682, 2683, 2684 a 2685, Praha 3. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí v tomto případě na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu a doložením skutečnosti, ve vztahu k níž je ve stanovách upraveno, že souhlasu členské schůze není třeba. 6. Dědění členského podílu: Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice členského podílu. ČLÁNEK 5. Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká: a) na základě písemné dohody uzavřené k určitému dni mezi členem a družstvem. Písemná dohoda o ukončení členství musí být podepsána předsedou družstva a musí obsahovat časový údaj o dni, ke kterému členství zaniká, a o dni, v němž dojde k ukončení užívacího vztahu k parkovacímu stání na pozemcích ve vlastnictví družstva. Majetkové vypořádání se provede nejpozději do tří měsíců po řádné závěrce družstva za rok, v němž členství zaniklo; b) vyloučením člena na základě rozhodnutí členské schůze, pokud člen: - opětovně a hrubě porušuje členské povinnosti uvedené v zákoně, v těchto stanovách, Řádu parkoviště a dalších vnitrodružstevních předpisech a pokud byl na tyto skutečnosti družstvem v posledních 3 (třech) měsících písemně upozorněn (například nesplacení splátek či plateb určených členskou schůzí, schůzí, omezování práv ostatních členů družstva atp.), - byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok pro úmyslný trestný čin proti družstvu nebo proti jinému členu družstva, - je bez vážného důvodu v prodlení s jinými platbami po dobu 3 (třech) měsíců a nepožádal o odklad z důvodů uvedených v zákoně či stanovách, c) prohlášením konkurzu na majetek člena družstva, d) zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku člena družstva, e) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv, f) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, g) zánikem družstva, h) smrtí člena, pokud nepřešlo na dědice. 2. Vyloučením zaniká členství dnem doručení písemného rozhodnutí členovi do vlastních rukou. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat k členské schůzi, odvolání má odkladný účinek. Právo na odvolání zaniká, není-li uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dověděl nebo mohl dovědět o rozhodnutí o vyloučení. O odvolání rozhoduje členská schůze 2/3 většinou všech členů. Konečné rozhodnutí o vyloučení podléhá soudnímu přezkoumání. 2

3 3. Jestliže byl zrušen konkurz na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo členovi družstva vypořádací podíl, je povinen jej do 2 měsíců od zrušení konkurzu družstvu vrátit. 4. Smrtí člena přecházejí členská práva na toho dědice, který zdědil členský podíl podle 706 odst. 2 občanského zákoníku. ČLÁNEK 6. Práva a povinnosti člena vyplývající z členství l. Člen družstva má zejména tato práva: a) účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze; b) volit členy orgánů družstva a být do nich volen; c) uplatňovat při ukončení členství v družstvu svůj nárok na vypořádací podíl určený podle stanov; d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi k příslušným orgánům družstva; e) požívat výhod poskytovaných členům družstva podle zásad schválených členskou schůzí; f) vyžadovat na družstvu k nahlédnutí zápis z usnesení členské schůze včetně příloh a nahlížet do seznamu členů a žádat na družstvu potvrzení o svém členství; g) převést svá práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu na jinou fyzickou osobu dle zásad a za podmínek stanovených těmito stanovami; h) právo užívat po celou dobu trvání členství v družstvu parkovací stání za podmínek dle článku 7. těchto stanov; člen družstva je oprávněn umožnit využití parkovacího stání, které je mu přiděleno, i dalším fyzickým osobám, zejména z řad osob blízkých ( 116 občanského zákoníku); i) právo žádat svolání mimořádné členské schůze; písemnou žádost musí podepsat nejméně třetina členů družstva; m) právo na informace o činnosti orgánů družstva, o stavu hospodaření družstva atd.; n) právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Návrh může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, které usnesení přijalo, nebo jestliže námitku oznámil písemně předsedovi družstva do jednoho měsíce od data konání schůze. Návrh soudu lze podat do jednoho měsíce od žádosti o zaprotokolování námitky nebo jejího písemného oznámení předsedovi družstva. 2. Člen družstva má zejména tyto povinnosti: a) účastnit se jednání a rozhodování členské schůze; b) dodržovat stanovy družstva, vnitrodružstevní předpisy družstva a plnit rozhodnutí a usnesení členské schůze, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy; c) ochraňovat majetek družstva, dodržovat protipožární předpisy, řádně užívat a udržovat parkovací stání; d) splatit základní členský vklad, vstupní vklady a další členské vklady; e) podílet se na event. ztrátě hospodaření družstva způsobem dle usnesení členské schůze; f) podílet se svou činností aktivně na plnění úkolů stanovených členskou schůzí; g) na své náklady neprodleně odstranit závady a škody, které způsobil na družstevním majetku; i) platit členskou schůzí určené platby: - na zaplacení kupní ceny nemovitostí nabývaných družstvem za účelem provozu parkoviště pro své členy, pokud nebyly dosud uhrazeny, - do rezervy na opravu a údržbu parkoviště a dalších nemovitostí ve vlastnictví družstva, - do dalších fondů podle rozhodnutí členské schůze, - na úhradu dalších závazků družstva (např. pojištění, atd.), - platit úhrady za služby spojené s užíváním parkovacího stání anebo zálohy na ně; j) realizovat jakékoliv stavební úpravy či zásahy do parkovacího stání užívaného členem družstva pouze s předchozím písemným souhlasem předsedy družstva anebo členské schůze, vyžadují-li stavební úpravy povolení nebo souhlas stavebního úřadu, lze je zahájit až po nabytí právní moci jeho rozhodnutí. 3. Další podrobnosti týkající se práv a povinností členů družstva mohou upravit usnesení schválená členskou schůzí. 3

4 ČLÁNEK 7. Užívání parkovacího stání 1. Každý člen družstva má po celou dobu, kdy je členem družstva, nárok na bezplatné využívání parkovacího stání na pozemcích ve vlastnictví družstva. Členovi družstva přísluší to parkovací stání, které bylo uvedeno a vymezeno v členské přihlášce. Družstvo není do budoucna oprávněno provádět změny v rozdělení parkovacích stání mezi členy a to bez souhlasu členů družstva, jichž by se změny týkaly. Stejně tak družstvo není oprávněno přijmout nového člena, pokud není schopno zajistit splnění členského práva dle první věty tohoto odstavce. 2. Člen družstva je povinen přispívat na činnost družstva a na úhradu různých plateb a poplatků souvisejících s využíváním parkovacího stání, službami, správou a opravami parkoviště atp. Výši příspěvku a plateb stanoví členská schůze družstva. ČLÁNEK 8. Práva a povinnosti družstva vůči členům 1. Práva a povinnosti družstva k jeho členům vyplývají ze stanov družstva s tím, že pokud tyto stanovy v rámci zákonného zmocnění nestanoví jinak, platí pro tyto účely příslušná ustanovení obchodního zákoníku. 2. Družstvo má zejména tato práva: a) vyžadovat na členovi plnění členských povinností podle těchto stanov a usnesení členské schůze včetně splacení základního členského vkladu a úhrady příslušného podílu na ztrátě vzniklé z hospodařeni družstva, b) vyloučit člena družstva pokud se dopustil jednání podle článku 5, odst. l, písm. b) těchto stanov, c) členská schůze může rozhodnout o finančním postihu a jeho výši za nedodržení lhůty případných jednorázových splátek, určených členskou schůzí, d) vyžadovat na členovi placení ročních příspěvků na provoz družstva v souladu s usnesením členské schůze. 3. Družstvo má zejména tyto povinnosti: a) řídit se ve vztahu k členovi obecně platnými předpisy, ustanoveními těchto stanov a usneseními členské schůze, b) zajišťovat plnění usnesení členské schůze ve vztahu k členům, c) vést seznam svých členů a udržovat ho v souladu se skutečným stavem - do tohoto seznamu se zapisuje: jméno a příjmení člena, bydliště a jeho rodné číslo, výše základního členského vkladu, vstupního vkladu a dalšího vkladu a rozsah splacení; číslo parkovacího stání přiděleného členovi družstva, příp. další rozhodné skutečnosti týkající se jeho účasti v družstvu. d) při zániku členství za trvání družstva vyplatit členovi jeho vypořádací podíl za období trvání členství postupem uvedeným v těchto stanovách. ČLÁNEK 9. Majetková účast člena v družstvu 1. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří základní členský vklad, vstupní vklady a další členský vklad. 2. Základní členský vklad je pro všechny členy stejný a činí 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských). Základní členský vklad je splatný nejpozději v den přijetí uchazeče za člena družstva. Základní členský vklad při založení družstva je splatný do 5 dnů od konání ustavující členské schůze družstva. Tento základní členský vklad při založení družstva slouží ke splacení zapisovaného základního kapitálu, tj. základního kapitálu družstva, který se zapisuje do obchodního rejstříku. Základní členský vklad složený za trvání družstva bude sloužit jako provozní prostředky družstva a k jeho úhradě musí dojít v souladu s článkem 4 odst. 4 těchto stanov. 3. Další členský vklad činí při založení družstva ,- Kč (slovy: třicetpěttisíckorunčeských) a představuje zejména vklad člena do družstva na koupi pozemků parc. č. 3566/4, parc. č. 3566/5, parc. č. 3566/18 a parc. č. 3566/23, příp. též pozemků parc. č. 3566/24, parc. č. 3566/25 a parc. č. 3566/26; vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha. Tento další členský vklad je splatný nejpozději do 10 dnů od konání ustavující členské schůze družstva. Další členský vklad slouží při založení družstva zejména 4

5 k uhrazení kupní ceny za výše specifikované pozemky na základě kupní smlouvy o koupi těchto pozemků, popř. některých z nich, od Městské části Praha 3. Zbytek prostředků z dalšího členského vkladu, který nebude použit na uvedené, bude sloužit jako provozní prostředky družstva. Další členský vklad za trvání družstva bude stanoven členskou schůzí družstva a jeho výše musí činit alespoň ,- Kč a bude sloužit jako provozní prostředky družstva a k jeho úhradě musí dojít v souladu s článkem 4 odst. 4 těchto stanov. Členská schůze družstva může případně určit i jen způsob stanovení tohoto členského vkladu, popř. jak ho může být dosaženo. 5. Členové neručí za závazky družstva. ČLÁNEK 10. Vstupní členský vklad 1. Podmínkou přijetí uchazeče za člena družstva je uhrazení vstupního členského vkladu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisícekorunčeských). 2. Vstupní členský vklad je splatný nejpozději v den přijetí uchazeče za člena družstva. Vstupní členský vklad při založení družstva je splatný do 10 dnů od konání ustavující členské schůze družstva. Vstupní členský vklad slouží zejména k uhrazení nákladů souvisejících se založením družstva a k přídělu do nedělitelného fondu, který se při založení družstva zřídil. Zbytek prostředků ze vstupních členských vkladů, který nebude použit na uvedené, bude sloužit jako provozní prostředky družstva. Vstupní členský vklad složený za trvání družstva bude sloužit jako provozní prostředky družstva. ČLÁNEK 11. Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva vzniká dosavadnímu členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena v družstvu. 2. Pro určení vypořádacího podílu je rozhodný stav vlastního kapitálu družstva podle účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Při určování výše vypořádacího podílu se nepřihlíží ke kapitálu, který je v nedělitelném fondu a i v jiných zajišťovacích fondech. Rovněž se nepřihlíží k vkladům členů s kratším než ročním členstvím přede dnem, k němuž se řádná účetní závěrka sestavuje. 3. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím 3 (tři) měsíců ode dne schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. 4. Členská schůze je oprávněna rozhodnout o výplatě vypořádacího podílu bývalému členovi i před uplynutím lhůt uvedených v odst Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své pohledávky vůči členovi. Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. 6. Výplata vypořádacího podílu je vázána vždy na uvolnění příslušného parkovacího stání. 7. Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností spojených s členstvím nevzniká členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. III. ORGÁNY DRUŽSTVA ČLÁNEK 12. Orgány družstva 1. Družstvo zabezpečuje výkon svých činností prostřednictvím orgánů, kterými jsou: a) členská schůze; b) předseda družstva a pověřený člen družstva; 2. Členská schůze si může podle potřeby zřizovat další pomocné a poradní orgány, přičemž vymezí okruh jejich působnosti. 5

6 ČLÁNEK 13. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členská schůze rozhoduje o všech zásadních otázkách dotýkajících se činnosti družstva. 2. Členská schůze jedná a rozhoduje na svých zasedáních, na která musí být písemně zváni všichni členové družstva. Je usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 3. Členské schůzi přísluší zejména: a) přijímat a měnit stanovy družstva, Řád parkoviště a další vnitrodružstevní předpisy, b) volit a odvolávat předsedu a pověřeného člena družstva, c) schvalovat úmysl předsedy družstva nebo pověřeného člena družstva zavázat družstvo v rozsahu nad ,- Kč (např. družstvo úvěrově zatížit, poskytnout ručení majetkem družstva třetí osobě apod.); d) schvalovat řádnou účetní závěrku a závěry z revizí družstva, e) rozhodovat o užití a rozdělení zisku a o případné úhradě ztrát z činnosti družstva, f) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, h) rozhodovat o vytvoření dalších fondů družstva vedle nedělitelného fondu, určovat zásady o tvorbě a použití prostředků těchto fondů, i) rozhodovat o přijetí člena družstva a o vyloučení člena družstva za podmínek podle stanov, i) schvalovat zásady pro hospodaření s majetkem družstva, k) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva v souladu s obecně platnými právními předpisy, 1) stanovit zásady pro rozdělení parkovacích stání mezi členy družstva, pro určování výše měsíčních plateb do fondů družstva, na úhradu nákladů spojených se správou nemovitostí v majetku družstva a za služby spojené s užíváním parkovacích stání, způsob jejich účtování a způsob placení, m) rozhodovat o stížnostech proti rozhodnutí jiných orgánů družstva, n) plnit úkoly v působnosti kontrolní komise ve smyslu ustanovení 245 odst. l ve spojeni s ustanovením 244 odst. l až 8 obchodního zákoníku, o) rozhodovat o souhlasu s převodem členských práv v družstvu, tzn. schvalovat dohody o převodu členských práv a povinností na jiné osoby, s výjimkou případů, kdy souhlas členské schůze není vyžadován (článek 4., odst. 5). 4. Členská schůze je oprávněna rozhodovat o dalších otázkách nad rámec vymezený v odst Členská schůze musí být svolána alespoň jednou za rok. Členskou schůzi svolává předseda družstva. Program členské schůze musí být uveden na pozvánce, která musí být zveřejněna na vývěsce v sídle družstva nejpozději 7 (sedm) dnů přede dnem konání členské schůze. 6. Předseda družstva je povinen svolat členskou schůzi, pokud o to písemně požádá alespoň 1/3 (jedna třetina) všech členů družstva. V tomto případě musí být členská schůze svolána nejpozději do 30 (třiceti) dnů od obdržení platné žádosti. Předseda družstva je dále oprávněn svolat členskou schůzi na žádost i jediného člena družstva v případě, že jediným bodem programu členské schůze má být rozhodování členské schůze o souhlasu s převodem členských práv v družstvu článek 13., odst. 3., písm. o). 7. Při hlasováni má každý člen jeden hlas. Hlasuje se veřejně, pokud členská schůze nerozhodne, že se o určité otázce bude hlasovat tajně. 8. Usnesení členské schůze je platné, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina přítomných členů, v případě ustanovení písm. a) až c) odst. 3. článku 13 nadpoloviční většina všech členů družstva. 9. Pokud členská schůze není usnášení schopná, musí předseda družstva svolat schůzi náhradní a to tak, aby se konala do 3 (tří) týdnů ode dne, kdy se měla konat schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí být svolána novou pozvánkou s nezměněným pořadem jednání. Pozvánka musí být zveřejněna nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní členská schůze, nejpozději však do 10 (deseti) dnů před konáním náhradní členské schůze. 10. O schůzi se vyhotovuje zápis, který musí obsahovat datum a místo konání schůze, jména předsedajícího, zapisovatele, usnesení s uvedením výsledků hlasování, námitky a připomínky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování, v příloze pozvánka, podklady a seznam účastníků schůze. Zápis podpisuje předsedající a zapisovatel. 11. Každý člen družstva je oprávněn vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí. 6

7 ČLÁNEK 14. Předseda družstva a pověřený člen družstva 1. Předseda družstva a pověřený člen družstva jsou statutárními orgány družstva. Předseda družstva a pověřený člen družstva jsou voleni z řad členů družstva členskou schůzí. 2. Předseda družstva a pověřený člen družstva řídí činnost družstva a rozhodují o všech záležitostech družstva, které nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny jinému orgánu, zejména tedy : - plní usnesení členské schůze, - projednávají podněty, návrhy a stížnosti členů družstva, - odpovídají za řádnou účetní uzávěrku a sestavují výroční zprávu o hospodaření družstva, které předkládají k projednání a ke schválení členské schůzi; odpovídají za předání listin, které se zakládají do sbírky listin vedené rejstříkovým soudem; - projednávají případy porušení či neplnění povinností členy družstva a jsou oprávněni vydávat písemné výstrahy, - odpovídají za provoz, správu a vedení administrativy družstva, - oznamují obchodnímu rejstříku změnu stanov a další zapisované skutečnosti; - vedou seznam a evidenci členů, - rozhodují o otázkách spojených s členstvím v družstvu a provozem parkovacích stání, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi. 4. Navenek jedná za družstvo předseda nebo pověřený člen družstva samostatně. Je-li pro právní úkon předepsaná forma, je třeba k vytištěné nebo napsané firmě družstva připojit vlastnoruční podpis předsedy družstva nebo pověřeného člena družstva. 5. Funkční období předsedy a pověřeného člena družstva je 5 (pět) let. Funkční období prvního předsedy a pověřeného člena družstva po založení družstva je 3 (tři) roky. Předseda i pověřený člen družstva mohou být opětovně voleni do své funkce. 6. Funkce a náležitosti s ní spojené musí být řádně předány novému nástupci. 7. Za předsedu a pověřeného člena družstva může být zvolen člen družstva starší 18 let věku. 8. Předseda družstva i pověřený člen družstva mohou před uplynutím volebního období z funkce odstoupit, jsou však povinni to oznámit členské schůzi. Jejich funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala členská schůze, která tak musí učinit na svém nejbližším zasedaní poté, co se o odstoupeni dozvěděla, nejpozději však do 2 měsíců ode dne oznámení. Po marném uplynuti této lhůty se odstoupení člena orgánu považuje za projednané a výkon jeho funkce končí. 9. Předseda družstva i pověřený člen družstva jsou povinni ve své činnosti dodržovat tyto stanovy, jakož i usnesení členské schůze. ČLÁNEK 15. Odměny členům orgánů družstva Předsedovi družstva, pověřenému členovi družstva, popř. členům ostatních volených orgánu může být rozhodnutím členské schůze stanovena finanční odměna za vykonávání volených funkcí. IV. Hospodaření družstva ČLÁNEK 16. Řádná účetní závěrka 1. Družstvo je povinno za každý kalendářní rok sestavit účetní závěrku. 2. Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem způsobu na rozdělení a užití zisku, případně ztráty předkládá předseda družstva k projednání a odsouhlasení členské schůzi. 3. Každý člen družstva je oprávněn před konáním členské schůze vyžádat si řádnou roční závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku a úhrady ztráty k nahlédnutí. ČLÁNEK 17. Rozdělení zisku l. Po splnění daňových a odvodových povinností podle obecně platných předpisů používá družstvo docílený zisk zcela samostatně. O použití zisku družstva rozhoduje svým usnesením členská schůze. 7

8 2. Použitelný zisk se rozděluje nejdříve přídělem do jednotlivých fondů družstva, které jsou vytvořeny podle těchto stanov a usnesení schůze. 3. Usnese-li se členská schůze při projednání řádné účetní závěrky o rozdělení zisku mezi členy, určuje se podíl člena na zisku poměrem výše splaceného vkladu člena ke splaceným vkladům všech členů. U členů, jejichž členství v rozhodném roce trvalo jen část roku, se tento podíl úměrně krátí. ČLÁNEK 18. Vedení účetnictví 1. Za hospodaření družstva odpovídají předseda družstva a pověřený člen družstva, kteří založí a vedou pro družstvo účet u peněžního ústavu. 2. Družstvo zajistí vedení účetnictví v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a to na náklady družstva. ČLÁNEK 19. Úhrada ztráty z hospodařeni 1. O úhradě ztráty a o použití prostředků na její úhradu rozhoduje členská schůze. 2. Členská schůze je oprávněná rozhodnout o použití prostředků nedělitelného fondu na úhradu ztráty případně o předepsání uhrazovací povinnosti člena. ČLÁNEK 20. Nedělitelný fond 1. Družstvo vytváří k zabezpečení své činnosti nedělitelný fond ve výši 10% (deset procent) zapsaného základního kapitálu družstva, tj ,- Kč (slovy pěttisícšestsetkorun). Tento fond je postupně doplňován nejméně o 10% (deset procent) ročního zisku, a to až do doby, než výše tohoto fondu dosáhne 50% (padesát procent) zapisovaného základního kapitálu družstva. 2. Prostředky nedělitelného fondu nemohou být za trvání družstva použity k rozdělení mezi členy a nestávají se ani součástí vypořádacího podílu člena při ukončení členství v družstvu. Tento fond lze použít jen ke krytí ztrát družstva. 3. Družstvo může vytvářet další zajišťovací fondy, které jsou dotovány ročním přídělem z použitelného zisku. Pravidla pro použití těchto prostředků zajišťovacích fondů schvaluje členská schůze. O použiti prostředků zajišťovacích fondů rozhoduje členská schůze. ČLÁNEK 21. Fond na opravy, údržbu a správu majetku 1. Fond se vytváří na úhradu nákladů oprav, údržby a jiné platby spojené se správou nemovitostí v majetku družstva pravidelným měsíčním příspěvkem nebo mimořádnými jednorázovými příspěvky. Výši a splatnost příspěvku schvaluje členská schůze, zpravidla na návrh předsedy družstva. 2. Nevyčerpaný fond se převádí do příštího roku. V. Zánik družstva ČLÁNEK 22. Zrušení a likvidace družstva 1. Ke zrušení družstva může dojít pouze způsoby určenými zákonem. 2. Družstvo se zrušuje zejména: - zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, - rozhodnutím soudu, - jiným způsobem, který stanoví zákon. 3. O rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva musí být pořízen notářský zápis. 8

9 4. Družstvo může změnit právní formu na jinou právnickou osobu. Při změně právní formy nezaniká právnická osoba. Člen družstva, který se změnou právní formy nesouhlasí, má právo na vypořádání, jestliže se účastnil členské schůze, pro změnu právní formy nehlasoval a po změně právní formy nevykonával práva společníka. 5. Není-li právního nástupce družstva při jeho zrušení, vstupuje družstvo do likvidace. Likvidátory jmenuje členská schůze v počtu, který sama určí. Jmenováním likvidátorů na ně přechází působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti a činit právní úkony směřující k likvidaci. 6. Vstup družstva do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. 7. Při likvidaci družstva se postupuje podle obchodního zákoníku. 8. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. VI. Ustanovení závěrečná ČLÁNEK 23. Závěrečná ustanovení 1. Rozhodnutí orgánů družstva, dotýkající se jednotlivých členů nebo jednotlivých orgánů družstva, se oznamují těmto členům nebo orgánům písemně. Povinnost družstva doručit písemnost je splněna: a) jestliže člen družstva její převzetí písemně potvrdí; b) při doručování poštou platí doručení dle poštovního řádu ve smyslu OSŘ. 2. Činnost družstva, chování a jednaní jeho členů se dále řídí vnitřními předpisy družstva a usneseními členských schůzí. 3. Tyto stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí družstva v souladu s obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. 4. Stanovy nabývají platnost dnem jejich schválení a účinnosti dnem zápisu družstva do obchodního rejstříku. 5. Vztahy neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. 9

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

S T A N O V Y. Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2 PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I. S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Plumlovská 33 2. Sídlo: Prostějov, Plumlovská 852/33, PSČ 796 01 3. Bytové družstvo Plumlovská

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl.1 1) Firma: Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 2) Sídlo: Mělník Bezručova 2901 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1

STANOVY Bytového družstva Modřice 574. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Modřice 574 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Modřice 574 2) Sídlo : Poděbradova 574, 66442 Modřice 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva

STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Identifikace bytového družstva STANOVY Bytového družstva Čujkovova 6 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Identifikace bytového družstva a) Firma: Bytové družstvo Čujkovova 6 b) Sídlo: Čujkovova 1725/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30 c) Bytové

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26

STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO JUGOSLÁVSKÁ 26 OBSAH: ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti a podnikání Čl. 4 Omezení při nakládání s majetkem

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s.

STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. STANOVY Klub vodních sportů Hranice, z.s. I. Základní ustanovení 1. Klub vodních sportů Hranice, z.s. (dále jen KVS) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozujícím tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu

STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu STANOVY TJ Tatran ŠATOV nové úplné znění k datu TJ Tatran ŠATOV, vzniklá dne 11.12.1991, jako sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČI. I Název a sídlo společenství Název společenství vlastníku jednotek (dále jen "společenství"): Společenství vlastníku jednotek v budově čp. 777-779, Brechtova

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Společenství vlastníků jednotek pro dům S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní jméno (název) : Společenství vlastníků domu Oblá 43,45,47,49 Sídlo Ulice : Oblá 472/43

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU

ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU S T A N O V Y a V O L E B N Í Ř Á D Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) 1-001-1111 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 Název firmy zapsaný do obchodního rejstříku

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo,

z á P is rozhodnutí členské schůze družstva BD PROGRES SVITA VY, družstvo, Notářský z á P is Strana první NZ 78/2014 N 85/2014 sepsaný v kanceláři notářky, ve Svitavách, náměstí Míru 118/48, dne 26.6.2014 ( slovy: dvacátého šestého června roku dva tisíce čtmáct) mnou Mgr. Ludmilou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1306, Čajkovského 7, Praha 3 Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Článek VII: Článek VIII: Článek IX: Článek X: Článek XI: Článek

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY. GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení STANOVY GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. Článek I Úvodní ustanovení GOLF CLUB PODĚBRADY z. s. (dále jen spolek ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, fyzických osob provozujících sportovní, společenskou

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 551/1991 Sb. ZÁKON o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky Změna: 592/1992 Sb., 10/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb. Změna: 48/1997 Sb. Změna: 305/1997 Sb. Změna: 93/1998 Sb. Změna:

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení

STANOVY SPOLKU. Základní ustanovení STANOVY SPOLKU Spolek rodičů a přátel školy při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, z. s. I. Základní ustanovení I.1. Název spolku je: Spolek rodičů a přátel

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín

NÁVRH STANOV KE SCHVÁLENÍ PRO SHROMÁŽDĚNÍ 10.6.2015 verze 0.1 STANOVY. Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín STANOVY Společenství vlastníků pro dům Metropole Zličín č.p.457 Praha 5 - Zličín OBSAH: Článek I: Článek II: Článek III: Článek IV: Článek V: Článek VI: Základní ustanovení Název a sídlo společenství Členství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 0 Dne: 28.2.2005 Dne: 14.3.2005 1 / 10 Název společenství vlastníků : Adresa sídla : Společenství vlastníků jednotek (dále

Více