S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA " PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. "Bytového družstva BRANDLOVA 1560-2" PREAMBULE. KAPITOLA I Základní ustanovení. Článek I. Obchodní firma a sídlo. Článek I."

Transkript

1 S T A N O V Y "Bytového družstva BRANDLOVA " PREAMBULE 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, založeným za účelem realizace privatizace bytového fondu Městské části Praha 11 ve smyslu "Zásad pro privatizaci bytového fondu Městské části Praha 11" ze dne , konkrétně pak za účelem koupě (úplatného převodu) bytového domu čp. 1560,1561 a 1562 v Brandlově ulici, od MČ Praha 11 včetně souvisejících pozemků, následného zajišťování splácení kupní ceny bytového domu formou plateb členů družstva a zabezpečování veškerých činností nutných pro jeho řádnou správu, provoz, údržbu, opravy a vhodné rekonstrukce v zájmu zajištění oprávněných bytových potřeb všech členů tohoto bytového družstva. KAPITOLA I Základní ustanovení Článek I Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: "Bytové družstvo Brandlova " 2. Sídlem družstva je: Brandlova 1562/13, Praha 4 - Jižní Město, PSČ Družstvo se zakládá na dobu neurčitou. Článek II. Předmět činnosti V souladu s účelem založení bytového družstva je předmětem činnosti: 1. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor. KAPITOLA II. Členství v družstvu Článek I. Vznik členství 1. Při založení družstva se jeho členem může stát fyzická osoba, která a) řádně užívá byt v bytovém domě čp. 1560, 1561 a 1562 v Brandlově ulici, MČ Praha 11 na základě nájemní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou a není dlužníkem MČ Praha 11, 1

2 b) podá písemnou členskou přihlášku do družstva a jejím podáním se zaváže respektovat a dodržovat stanovy družstva schválené ustavující schůzí družstva. c) řádně uhradí základní členský vklad do družstva. 2. Při splnění podmínek vyplývajících ze zákona a bodu ad. 1 tohoto článku vzniká členství dnem vzniku tohoto družstva. 3. Za trvání družstva se jeho členem může stát fyzická osoba, která a) je občanem České republiky, výjimku tvoří přechod členství děděním, jakož i případ společného členství manželů, b) je nebo se má stát řádným nájemcem bytu v domě, který je nebo bude majetkem družstva, c) podá písemnou členskou přihlášku do družstva, jejím podáním se zaváže respektovat a dodržovat stanovy a další předpisy družstva, d) řádně uhradí základní členský vklad do družstva jakož i případné další platby stanovené v rozhodnutí o přijetí za člena družstva, e) řádně splní veškeré další podmínky stanovené v rozhodnutí o přijetí za člena družstva. 4. Členství v družstvu vzniká přijetím za člena družstva a splněním všech podmínek stanovených v bodu ad 3. tohoto článku, jakož i konkrétních podmínek stanovených v rozhodnutí o přijetí za člena družstva. Dnem vzniku členství se rozumí den, kterým byla splněna poslední ze všech podmínek stanovených v bodu ad 3. tohoto článku a v rozhodnutí o přijetí za člena družstva. 5. Při založení družstva vrátí družstvo zaplacený základní členský vklad uchazeči o členství, který vzal svou přihlášku zpět ihned po hlasování o stanovách na ustavující schůzi z důvodu, že hlasoval proti jejich přijetí. Zaplacený základní členský vklad družstvo vrátí nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne zpětvzetí členské přihlášky. Stejně tak vrátí družstvo zaplacený základní členský vklad, jakož i další zaplacené platby v případě, že nedošlo ke vzniku členství v době trvání družstva v důsledku nesplnění byť i jedné z podmínek stanovených v bodě ad 3. tohoto článku a rozhodnutí o přijetí za člena družstva. Zaplacený základní členský vklad včetně dalších zaplacených plateb vrátí družstvo nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, který byl posledním dnem stanoveným pro řádné splnění všech podmínek podmiňujících vznik členství v družstvu. 6. Vzor písemné přihlášky do družstva ve smyslu bodu ad 1b. tohoto článku je přílohou těchto stanov, vzor písemné přihlášky ve smyslu bodu ad 3c. tohoto článku stanoví představenstvo družstva. 7. O přijetí za člena družstva včetně stanovení podmínek podmiňujících vznik členství v družstvu rozhoduje představenstvo. a) Představenstvo je povinno rozhodnout ve lhůtě do 30ti kalendářních dnů ode dne obdržení písemné přihlášky do družstva. Proti zamítavému rozhodnutí představenstva se může uchazeč o členství v družstvu odvolat k členské schůzi družstva, která je oprávněna rozhodnout s konečnou platností. b) Písemné odvolání k členské schůzi je uchazeč o členství v družstvu oprávněn podat ve lhůtě do 30ti kalendářních dní po obdržení zamítavého rozhodnutí představenstva, a to cestou představenstva. O tomto odvolání rozhodne členská schůze na nejbližším řádném zasedání, nejpozději však do 3 měsíců od doručení odvolání představenstvu. Pokud v této lhůtě členská schůze řádně nezasedá, je představenstvo povinno svolat mimořádnou členskou schůzi k projednání odvolání. 2

3 8. Za trvání družstva vzniká členství v družstvu též převodem členství nebo jiným způsobem stanoveným zákonem. a) Převod členství i) Člen družstva může členství v družstvu převést na jinou fyzickou osobu, a to písemnou dohodou. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele, ve vztahu k družstvu, dnem předložení dohody o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě. ii) Výše uvedené platí stejně tak i pro případ, kdy projevy vůle člena družstva a nabyvatele členství jsou učiněny na samostatných listinách, tj. ve formě písemného oznámení člena družstva o převodu členství a písemného souhlasu nabyvatele členství s tímto převodem. b) Přechod členství děděním. i) V případě smrti člena družstva přecházejí členská práva a povinnosti na dědice. Dědici těchto členských práv a povinností zůstavitele vzniká nárok na členství v družstvu ze zákona, tj. ke vzniku členství v družstvu se nevyžaduje souhlas představenstva. Uplatnění tohoto nároku dědic osvědčuje písemným oznámením o nabytí členských práv a povinností děděním obsahujícím též projev vůle stát se členem družstva., doručeným představenstvu družstva. Toto oznámení je dědic povinen učinit bez zbytečného odkladu poté, co mu bylo potvrzeno nabytí členských práv a povinností zůstavitele děděním. Členství v družstvu v důsledku dědění vzniká v případě oprávněného dědice dnem smrti zůstavitele (tj. původního člena družstva). 9. Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství členem družstva, vzniká společné členství manželů v družstvu. Z tohoto členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně, ve vztahu k družstvu však tito manželé mají jen jeden hlas. Toto ustanovení o společném členství manželů však neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Článek II. Zánik členství 1. Členství v družstvu zaniká písemnou dohodou, vystoupením, vyloučením, jakož i dalšími způsoby stanovenými ust. 231 a 232 obchodního zákoníku v platném znění. 2. Dohodou mezi členem a družstvem může členství v družstvu zaniknout kdykoliv, členství končí sjednaným dnem. V dohodě, která musí mít písemnou formu, musí být uveden též způsob a doba majetkového vypořádání. 3. Vystoupením zaniká členství v družstvu uplynutím tří měsíců, tato doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení představenstvu družstva. 4. Vyloučením zaniká členství v družstvu ke dni uvedenému v písemném rozhodnutí družstva o vyloučení. O vyloučení rozhoduje představenstvo. Proti rozhodnutí o vyloučení, které musí být členu družstva doručeno, má člen družstva právo podat cestou představenstva písemné odvolání k členské schůzi, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení rozhodnutí o vyloučení. Odvolání nemá odkladný účinek. 5. Člen družstva může být z družstva vyloučen, pokud a) opětovně a přes výstrahu (ať již ústní nebo písemnou, učiněnou představenstvem družstva) porušuje členské povinnosti dané stanovami družstva nebo domovním řádem vydaným družstvem nebo rozhodnutím orgánů družstva, zejména i) užívá majetek družstva tak, že družstvu vzniká škoda (např. v důsledku vynaložených nákladů na opravy aj.), nebo trpí, aby jiný tak majetek družstva užíval, 3

4 ii) sám nebo s ostatními uživateli bytu, k němuž má jako člen družstva nájemní právo, nebo se svými návštěvníky porušuje v domě pořádek, domovní klid či obecná pravidla morálky a slušného chování a tak narušuje soužití nájemníků domu iii) jedná v rozporu se zájmy družstva, iv) řádně nehradí splátky na koupi bytového domu či jiné platby (např. do fondu oprav, fondu správy domu ap.) či úhrady za služby spojené s bydlením a užíváním movitého a nemovitého majetku družstva a je s úhradou dluhu takto vzniklého v prodlení nejméně 3 kalendářní měsíce, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu nebo členu družstva, c) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný proti příslušníku domácnosti člena družstva nebo jinému řádnému uživateli bytu nebo nebytového prostoru v majetku družstva. 6. O vyloučení může představenstvo rozhodnout pouze do 3 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod k vyloučení (viz bod 5. tohoto článku), nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. a) V případě podaného písemného odvolání do rozhodnutí o vyloučení může představenstvo samo odvolání vyhovět. b) Nevyhoví-li představenstvo odvolání, rozhodne o něm členská schůze na nejbližším řádném zasedání, nejpozději však do 3 měsíců ode dne, kdy odvolání bylo doručeno představenstvu. Pokud v této lhůtě členská schůze řádně nezasedá, je představenstvo povinno svolat mimořádnou členskou schůzi k projednání obdrženého odvolání. 7. Členství v družstvu zaniká též smrtí člena družstva. Přechod členství v družstvu v takovém případě je upraven v bodě ad 8b, čl. I, kap. II těchto stanov. a) Dědic členských práv a povinností zůstavitele, který se nestal členem družstva, resp. jehož členství zaniklo, má nárok na vypořádací podíl člena, jehož členství smrtí zaniklo. 8. Společné členství manželů v družstvu zaniká smrtí jednoho z manželů, nebo rozvodem manželství. V případě rozvodu manželství zůstává členem družstva ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo pravomocným rozhodnutím soudu. V případě smrti jednoho z manželů zůstává členem družstva pozůstalý manžel. 9. Členství v družstvu zaniká též v důsledku zániku samotného družstva, a to způsobem a za podmínek stanovených zákonem. KAPITOLA III. Práva a povinnosti členů k družstvu a družstva k členům Článek I. Členská práva 1. Základním právem člena družstva, spojeným se samotným členstvím v družstvu, je právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Touto nájemní smlouvou se rozumí smlouva, jejíž obsah je schválen členskou schůzí družstva. Družstevním bytem se pak rozumí byt v majetku družstva, přičemž právo člena družstva na uzavření nájemní smlouvy se vztahuje k bytu: a) jehož je člen družstva již oprávněným nájemcem, a to ještě z doby před privatizací bytového fondu MČ Praha 11 (tj. z doby před úplatným převodem do majetku družstva), 4

5 b) jehož je člen družstva oprávněným nájemcem na základě nájemní smlouvy uzavřené s družstvem v době, kdy ještě nebyl členem družstva, c) jehož se má stát oprávněným nájemcem jakožto člen družstva. 2. Kromě výše uvedeného základního práva, jakož i dalších členských práv vyplývajících z ostatních kapitol, článků a bodů těchto stanov má člen družstva tato práva: a) podílet se na jednáních a rozhodování členské schůze družstva b) volit a být volen do orgánů družstva, c) vznášet připomínky a dotazy na orgány družstva a být o jejich vyřízení informován, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, e) nahlížet do seznamu členů družstva a vyžadovat potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu, jakož i nahlížet do zápisů z členských schůzí družstva a jejich příloh, f) účastnit se veškeré činnosti družstva a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, g) být informován o ročním vyúčtování splátek na koupi movitého i nemovitého majetku družstva, fondu oprav jakož i dalších fondů družstva h) přenechat jím užívaný byt nebo jeho část třetí osobě do podnájmu, to však jen s písemným souhlasem představenstva a způsobem a za podmínek stanovených obecnými zásadami přijatými členskou schůzí družstva. Článek II. Členské povinnosti 1. Základní povinností člena družstva spojenou se samotným členstvím v družstvu je povinnost řádně (tj. v době, výši a způsobem stanoveným členskou schůzí družstva) splácet určenou část kupní ceny bytového domu včetně pozemků souvisejících. 2. Kromě výše uvedené povinnosti, jakož i dalších povinností členů družstva vyplývajících z ostatních kapitol, článků a bodů těchto stanov má člen družstva tyto povinnosti: a) dodržovat stanovy družstva, domovní řád, plnit usnesení členských schůzí a rozhodnutí ostatních orgánů družstva, b) majetkově se podílet na činnosti družstva ve formách, způsobem a za podmínek určených stanovami, jakož i členskou schůzí družstva (tj. zejména řádně a včas hradit platby do fondů družstva), c) podílet se na úhradě ztrát družstva na základě rozhodnutí členské schůze d) řádně plnit povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, kterou jako člen družstva uzavřel s družstvem, e) oznamovat družstvu (představenstvu) bez zbytečného odkladu změny týkající se jak jeho osoby, tak i členů jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské evidence a pro zúčtování služeb, f) chránit majetek družstva před jeho poškozováním, odcizováním, jakož i upozorňovat družstvo (představenstvo) na závady na majetku družstva či na chování a činnost třetích osob poškozujících tento majetek, g) uhradit veškeré náklady vynaložené družstvem na opravy majetku družstva či na odstranění škod prokazatelně způsobených jeho jednáním či jednáním členů jeho domácnosti nebo jeho návštěv, h) dostavit se na zasedání představenstva (či jiného orgánu) družstva k projednání porušení svých členských povinností. 5

6 Článek III. Důsledky porušení členských povinností 1. Za porušení členské povinnosti může představenstvo rozhodnout o uložení sankce. Podle závažnosti a povahy tohoto porušení lze uložit: a) napomenutí b) finanční sankci, a to až do výše 1.000,- Kč. 2. O uložení sankce může představenstvo rozhodnout pouze do 3 měsíců ode dne, kdy družstvo zjistilo důvod k uložení sankce, nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy tento důvod vznikl. 3. Představenstvo je oprávněno porušení členské povinnosti projednat a rozhodnout o uložení sankce i bez vyjádření dotyčného člena družstva v případě, že se tento člen družstva, přes vyzvání představenstvem, na jeho zasedání bez závažného důvodu nedostavil. 4. Rozhodnutí o uložení sankce v písemné formě musí být doručeno členu družstva, který je oprávněn se proti němu odvolat ke kontrolní komisi písemným odvoláním, a to ve lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení rozhodnutí. Odvolání se podává představenstvu, které může odvolání samo vyhovět. Nevyhoví-li představenstvo odvolání, rozhodne o něm kontrolní komise na svém nejbližším řádném zasedání, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy odvolání bylo doručeno představenstvu. 5. Ustanovením tohoto článku není dotčeno právo družstva na vyloučení člena družstva porušujícího své členské povinnosti (jsou-li pro vyloučení splněny podmínky ve smyslu těchto stanov), ani právo na náhradu nákladů ve smyslu čl. II/2 písm. g) této kapitoly. Článek IV. Práva a povinnosti družstva Práva a povinnosti družstva ve vztahu k členům družstva korespondují členským právům a povinnostem vyplývajícím z těchto stanov. Obecně pak družstvo je povinno zabezpečovat veškeré činnosti vyplývající z předmětu činnosti družstva a právních předpisů upravujících postavení a činnost družstva jakožto právnické osoby. Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise KAPITOLA IV. Orgány družstva Článek I. Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. 2. Členskou schůzi, ať již řádnou nebo mimořádnou, svolává představenstvo písemnou pozvánkou vyvěšenou na nástěnce umístěné v přízemí každého vchodu bytového domu (tj. čp. 1560,1561 a 1562), a to vždy nejméně dva týdny před konáním členské schůze. 6

7 3. Písemná pozvánka ke svolání členské schůze musí obsahovat místo, datum a hodinu konání členské schůze, zároveň musí být uveden program jednání. 4. Řádná členská schůze se schází nejméně jednou za kalendářní rok. 5. Mimořádná členská schůze musí být svolána, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů družstva či kontrolní komise. 6. Mimořádnou členskou schůzi je oprávněno svolat v případě potřeby i samo představenstvo ze svého rozhodnutí. Takovým příkladem je třeba svolání členské schůze k projednání odvolání člena družstva do rozhodnutí o vyloučení apod. 7. Mimořádná členská schůze může být z rozhodnutí představenstva konána i formou dílčích schůzí členů družstva dle jednotlivých vchodů bytového domu, tj. vchodů č.p. 1560, 1561 a Členská schůze rozhoduje usnesením, při hlasování má každý člen družstva jeden hlas. Člen družstva může zmocnit písemnou plnou mocí jinou osobu, aby jej na členské schůzi zastupovala. 9. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li na ní přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů družstva. Usnesení je platné, hlasovala-li pro toto usnesení nadpoloviční většina přítomných členů družstva. 10.V případě konání dílčích schůzí členů družstva je schopnost usnášení se dána přítomností nadpoloviční většiny členů družstva daného vchodu bytového domu. Při rozhodování se sčítají hlasy odevzdané na všech dílčích členských schůzích s tím, že usnesení je platné, hlasovala-li pro toto usnesení většina přítomných členů ze všech dílčích členských schůzích. 11.Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala do tří týdnů ode dne, kdy se měla konat členská schůze původně svolaná. Náhradní členská schůze musí mít nezměněný pořad jednání a je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů družstva. Toto ustanovení platí i pro dílčí členské schůze. 12.Kromě působností členské schůze vyplývajících z ostatních kapitol, článků a bodů těchto stanov patří do její působnosti: a) měnit stanovy b) volit a odvolávat členy představenstva a kontrolní komise c) schvalovat řádnou účetní závěrku a zprávu o hospodaření družstva d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsobu úhrady ztráty e) rozhodovat o zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu f) rozhodovat o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva g) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva h) schvalovat roční rozpočet družstva a v jeho rámci rozhodovat o realizaci stavebních úprav, oprav, rekonstrukcí ap. nemovitého majetku družstva, jakož i pořízení, oprav ap. movitého majetku družstva i) rozhodovat o dispozicích s hmotným majetkem družstva, jehož pořizovací cena přesahuje ,- Kč j) schvalovat pravidla pro tvorbu a užití fondů družstva, jakož i rozhodovat o výši plateb členů družstva do fondů družstva k) schvalovat obecné zásady pro i) přenechání družstevního bytu nebo jeho části nájemcem do podnájmu ii) přijímání za člena družstva iii) uzavírání nájemních smluv na družstevní byty a nebytové prostory s nečleny družstva iv) užívání družstevního bytu k jiným účelům než k bydlení 7

8 v) obsah nájemní smlouvy na družstevní byt či nebytový prostor uzavírané mezi družstvem a členem družstva, jakož i nečlenem družstva l) rozhodovat o způsobu a výši odměn členů orgánů družstva, jakož i členů pomocného orgánu představenstva. 13. O každé členské schůzi se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté návrhy členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. e) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků schůze, pozvánka na ni a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. Článek II. Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. 2. Představenstvo řídí činnost družstva, plní usnesení členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které ze zákona nebo na podkladě těchto stanov nejsou vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo provádí svou činnost s péčí řádného hospodáře. 3. Představenstvo odpovídá za svou činnost členské schůzi družstva. 4. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní měsíc. 5. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za družstvo se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu družstva připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou nebo místopředsedou družstva. 6. Představenstvo družstva je pětičlenné s tím, že každý jednotlivý vchod bytového domu (t.j. vchod čp. 1560, 1561 a 1562) musí mít v tomto představenstvu alespoň jednoho svého zástupce. Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva (družstva) a prvního a druhého místopředsedu. Předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje první místopředseda, v případě jeho nepřítomnosti pak druhý místopředseda. 7. Předseda představenstva svolává, organizuje a řídí jednání představenstva jakož i jeho činnost. Stejně tak je oprávněn organizovat a řídit i běžnou činnost družstva. 8. Představenstvo družstva je oprávněno v případě potřeby a pro zajištění své činnosti ustanovit jako svůj pomocný orgán tzv. odbornou komisi. Tento pomocný orgán může být ustanoven vždy ad hoc (případ od případu) a na dobu určitou k vyřešení určité konkrétní záležitosti družstva (finanční, účetní, technické apod.). Členem tohoto pomocného orgánu může být jak člen družstva, tak i jiná fyzická či právnická osoba. O způsobu a výši odměňování těchto členů pomocného orgánu rozhodne na návrh představenstva členská schůze. Článek III. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů družstva včetně odvolání o uložení sankcí, vyjadřuje se k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva. 2. Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech družstva a odpovídá pouze členské schůzi. 8

9 3. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo družstva a vyžaduje zjednání nápravy. 4. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři kalendářní měsíce. 5. Kontrolní komise má tři členy s tím, že každý jednotlivý vchod bytového domu (tj. vchod č.p. 1560, 1561 a 1562) má právo mít v této kontrolní komisi jednoho svého zástupce. 6. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a místopředsedu, který předsedu v době jeho nepřítomnosti zastupuje. Předseda svolává, organizuje a řídí jednání kontrolní komise, jakož i její činnost. Článek IV. Společná ustanovení o orgánech družstva 1. Představenstvo i kontrolní komise rozhodují usnesením, při hlasování každému členu příslušného orgánu družstva přísluší jeden hlas. 2. Usnesení lze přijmout i hlasováním uskutečněným písemně nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, jestliže s tímto způsobem hlasování projeví souhlas všichni členové příslušného orgánu družstva. Pro tento případ se hlasující pokládají za přítomné. 3. Představenstvo i kontrolní komise jsou schopné se usnášet, je-li na jejich zasedáních přítomna alespoň nadpoloviční většina všech jejich členů. Usnesení je platné, hlasovala-li pro toto usnesení většina přítomných členů orgánu. 4. Funkční období členů orgánů družstva je tříleté. Členové orgánů družstva mohou být zvoleni opětovně. 5. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné. 6. Na členy orgánů družstva se nevztahuje zákaz konkurence ve smyslu ust. 249 Obch. Z. 7. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit, je však povinen oznámit to orgánu, jehož je členem. Jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednal orgán, jehož je odstupující členem. Příslušný orgán musí odstoupení projednat na svém nejbližším zasedání poté, kdy se o odstoupení dozvěděl, nejdéle však do jednoho měsíce. Po marném uplynutí této lhůty se odstoupení pokládá za projednané. 8. Představenstvo i kontrolní komise pořizují z každého svého jednání zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání jednání, b) přijatá usnesení, c) výsledky hlasování, d) nepřijaté návrhy členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. e) Přílohu zápisu tvoří seznam přítomných členů příslušného orgánu a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům. KAPITOLA V. Majetková účast člena na činnosti družstva Článek I. Majetková účast 1. Členové družstva se majetkově podílejí na činnosti družstva, a to: a) základním členským vkladem b) dalším členským vkladem 9

10 c) další majetkovou účastí na činnosti družstva d) platbami do fondu družstva 2. Jednotlivé způsoby (formy) majetkové účasti členů družstva na jeho činnosti jsou dány těmito stanovami, o dalších případných majetkových účastech na činnosti družstva rozhoduje členská schůze družstva. Článek II. Vypořádací podíl 1. Při zániku členství za trvání družstva má dosavadní člen nárok na vypořádací podíl. 2. Vypořádací podíl se uhrazuje v korunách českých (Kč). 3. Při výplatě vypořádacího podílu má družstvo právo na započtení veškerých svých splatných pohledávek vůči bývalému členu družstva. 4. Při uplatnění práva na započtení se vypořádací podíl snižuje o celkovou výši všech pohledávek družstva za bývalým členem, které byly na započtení uplatněny. 5. Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím jednoho měsíce ode dne, kdy bývalý člen družstva vyklidil (vystěhoval se) jím užívaný družstevní byt a vyklizený řádně předal představenstvu družstva. 6. Vypořádací podíl se rovná zaplacenému základnímu členskému vkladu plus zaplaceným dalším členským vkladům plus zaplacenému podílu, jímž se bývalý člen družstva podílel na splácení kupní ceny bytového domu včetně příslušných pozemků. 7. V případě zániku členství dosavadního (původního) člena družstva v důsledku převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na nového člena družstva nevzniká dosavadnímu členovi nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky (včetně vypořádacího podílu) si účastníci převodu musí vypořádat mezi sebou.. KAPITOLA VI. Hospodaření družstva Článek I Majetkové zdroje (příjmy) družstsva 1. V rámci svého hospodaření a pro zabezpečování své činnosti vytváří družstvo tyto zdroje (příjmy): a) základní jmění b) nedělitelný fond c) další zajišťovací fondy d) fond kupní ceny (další členský vklad) Článek II Základní kapitál 1. Základní kapitál družstva je dáno souhrnem členských vkladů všech členů družstva, k jejichž splacení se členové zavázali. 2. Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč 10

11 3. Základní členský vklad činí 1.000,- Kč 4. Základní členský vklad při založení družstva musí být splacen v době a způsobem stanoveným ustavující schůzí družstva určenému členu představenstva, nejpozději pak do 15 dnů ode dne konání ustavující schůze družstva. 5. Základní členský vklad v době trvání družstva musí být splacen přijímaným členem družstva v době a způsobem stanoveným v rozhodnutí představenstva o přijetí za člena družstva. 6. Členové družstva se zavazují k dalšímu členskému vkladu, jakož i k další majetkové účasti na činnosti družstva, a to způsobem a ve výši určené členskou schůzí družstva. 7. Základní členský vklad, jakož i případný další členský vklad představují majetkovou účast člena v družstvu. Článek III Nedělitelný fond 1. Družstvo zřizuje nedělitelný fond družstva, jehož výše při vzniku družstva musí činit nejméně 10 % zapisovaného základního kapitálu. 2. Nedělitelný fond při vzniku družstva je tvořen členskými příspěvky připadajícími na každého zakládajícího člena družstva ve výši 60,- Kč. Tento příspěvek je splatný spolu se základním členským vkladem. 3. Nedělitelný fond družstvo doplňuje v průběhu trvání družstva vždy jednou ročně, a to nejméně o 10% čistého ročního zisku, a to až do doby, kdy výše nedělitelného fondu dosáhne částku rovnající se polovině zapisovaného základního kapitálu družstva, tj. částky ve výši ,- Kč. 4. O použití nedělitelného fondu rozhoduje členská schůze družstva, tento fond však nesmí být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy družstva. Tohoto fondu lze použít zejména ke krytí případných ztrát družstva nebo k opatřením, která mají zajistit překonání nepříznivého průběhu hospodaření družstva. Článek IV Zajišťovací fondy 1. Družstvo pro své hospodaření a k zabezpečení své činnosti vytváří tzv. další zajišťovací fondy. Ke jmění, které je v těchto zajišťovacích fondech, se nepřihlíží při určování výše vypořádacího podílu. 2. Zajišťovacími fondy jsou a) fond údržby a oprav b) fond správy (provozní fond) 3. Fond údržby a oprav se vytváří z pravidelných měsíčních finančních příspěvků členů družstva. Výši těchto příspěvků, jakož i způsob platby a splatnost těchto příspěvků určuje členská schůze, která také rozhoduje o použití prostředků z tohoto fondu. V zásadě však prostředky tohoto fondu jsou určeny na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nemovitého a movitého majetku družstva prováděné ve větším rozsahu. 4. Fond správy se vytváří z pravidelných měsíčních finančních příspěvků členů družstva, dále pak z příjmů družstva tvořených nájemným na základě pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor nečlenům družstva. Výši příspěvků pro členy družstva, jakož i způsob 11

12 platby a splatnost určuje členská schůze. O použití prostředků tohoto fondu rozhoduje představenstvo družstva. V zásadě však prostředky tohoto fondu jsou určeny k úhradě nákladů družstva spojených se správou nemovitého a movitého majetku družstva, k pořízení potřebného movitého majetku družstva, k úhradě plateb pojistného (pojištění bytového domu ap.), revizí, k úhradě běžných oprav a úprav nemovitého a movitého majetku družstva apod. Článek V Fond kupní ceny 1. Pro účel koupě bytového domu včetně pozemků souvisejících vytváří družstvo fond kupní ceny. Tento fond je vytvářen z finančních příspěvků členů družstva, které představují další majetkovou účast členů v družstvu. 2. Celková výše fondu kupní ceny se rovná výši kupní ceny bytového domu a pozemků souvisejících, která bude stanovena v kupní smlouvě uzavřené mezi družstvem a MČ Praha Výše celkových finančních příspěvků jednotlivých členů družstva se odvozuje od rozsahu podlahové plochy bytu, jehož je člen družstva oprávněným nájemcem a zahrnuje též poměrnou část společných a ostatních prostor bytového domu, jakož i pozemků souvisejících. 4. Konkrétní výši celkových finančních příspěvků jednotlivých členů družstva a způsob splácení rozhodne členská schůze v návaznosti na podmínky kupní smlouvy. První splátku do fondu kupní ceny ve výši 25% celkového finančního příspěvku je však člen družstva povinen zaplatit nejpozději do 15 dnů od výzvy představenstva k jejímu zaplacení, a to způsobem a na účet stanovený v této výzvě. Zbývajících 75 % celkového finančního příspěvku je člen družstva povinen splácet v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše a počet budou závislé na datu vzniku členství v družstvu a na počtu měsíců zbývajících do desetileté lhůty úplného splacení kupní ceny bytového domu s pozemky. 5. Člen družstva je oprávněn celkový finanční příspěvek do fondu kupní ceny uhradit jednorázově v plné výši, tj. ve výši 100 %. V takovém případě zaniká tomuto členovi družstva povinnost pravidelných měsíčních splátek. O jednorázové úhradě celkového finančního příspěvku je však člen družstva povinen alespoň 14 dnů předem písemně informovat představenstvo. 6. Stejně tak je člen družstva oprávněn uhradit najednou i několik měsíčních splátek dopředu, i v tomto případě platí povinnost písemného avíza alespoň 14 dnů předem. V rozsahu najednou uhrazených splátek zaniká povinnost pravidelných měsíčních splátek. Článek VI Hospodaření družstva 1. Družstvo jakožto právnická osoba hospodaří samostatně na svůj účet a svým jménem. Za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. Členové neručí za závazky družstva svým osobním majetkem. 2. Družstvo je povinno sestavit za každý kalendářní rok účetní závěrku, kterou spolu s výroční zprávou o hospodaření a činnosti družstva předkládá představenstvo k projednání členské schůzi. Představenstvo spolu s řádnou účetní závěrkou navrhuje členské schůzi i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty. 12

13 3. O způsobu rozdělení a užití zisku rozhoduje členská schůze při projednávání roční účetní závěrky. KAPITOLA VII Zrušení a likvidace družstva 1. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 2. Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze, které se osvědčuje notářským zápisem b) dalšími způsoby vyplývajícími a stanovenými příslušnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem č. 513/91 Sb. v platném znění. 3. Usnesení členské schůze o zrušení družstva je platné za předpokladu, že pro toto usnesení hlasovala dvoutřetinová většina všech členů družstva. 4. Pro ostatní způsoby zrušení družstva platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. KAPITOLA VIII Společná a závěrečná ustanovení Článek I Převzetí práv a povinností z nájmu bytu 1. Na družstvo uzavřením kupní smlouvy na odkoupení bytového domu čp. 1560, 1561 a 1562 přecházejí veškerá práva a povinnosti pronajímatele ve vztahu k nájemcům bytů v privatizovaném domě, kteří se nestali členy družstva a u kterých nájemní poměr nájmů bytů trvá. 2. U nájemců bytů - nečlenů družstva se zachovává režim nájemného (regulované resp. neregulované nájemné, povinnost hradit opravy a údržbu dle vládního nařízení č. 258/95 Sb., úplata za TUV a topení, úklid, platby za STA a výtah, povinnost zajišťovat odvoz domovního odpadu a plnění dalších povinností) podle původní nájemní smlouvy, jakož i rozsah užívání společných a jiných prostor bytového domu. 3. Před podpisem kupní smlouvy na odkoupení bytového domu č.p. 1560, 1561 a 1562 je družstvo povinno předložit prodávajícímu - MČ Praha 11 ověřená písemná prohlášení všech nájemců bytů, kteří nejsou členy družstva, ač dle zásad pro privatizaci se jimi mohou stát, že nemají zájem o členství v Bytovém družstvu Brandlova Článek II Vnitřní normy družstva 1. Podrobnější pravidla pro činnost a hospodaření družstva, jakož i pro užívání pozemků, bytů a nebytových prostor či movitých věcí v majetku družstva upravují vnitřní předpisy družstva, které schvaluje členská schůze. Takovými vnitřními předpisy jsou např. domovní řád, obecné zásady pro přijímání za člena družstva apod. 13

14 Článek III. Nájemní vztahy 1. V souvislosti s převodem vlastnického práva k bytovému domu čp. 1560, 1561 a 1562 včetně pozemků souvisejících na družstvo jsou členové družstva povinni uzavřít s družstvem jakožto pronajímatelem novou nájemní smlouvu na byt, jehož jsou dosud oprávněnými nájemci. 2. Nájemní vztahy k pozemkům, bytům a nebytovým prostorám bytového fondu družstva jsou mezi členem a družstvem upraveny těmito stanovami, vnitřními předpisy družstva a rozhodnutím orgánů družstva, jakož i obecně závaznými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem v platném znění. 3. Nájemné v případech členů družstva je nahrazeno finančním plněním členů do fondu údržby a oprav, jakož i do fondu správy. 4. Členové družstva jakožto nájemci bytů a nebytových prostor jsou povinni si sami hradit běžnou údržbu a opravy ve smyslu vládního nařízení č. 258/95 Sb. Změnu či výjimky z tohoto ustanovení je oprávněna projednat a rozhodnout členská schůze. 5. Nájemní vztahy členů družstva k pozemkům, bytům a nebytovým prostorám bytového fondu zanikají zánikem členství v družstvu. Článek IV Transformace družstva 1. Transformaci družstva na družstvo vlastníků bytových jednotek ve smyslu zák. č. 72/94 Sb. o vlastnictví bytů je možno provést až po 10 letech ode dne koupě bytového domu, resp. po úplném splacení kupní ceny bytového domu včetně pozemků souvisejících. V případě realizace této transformace je cena příslušné bytové jednotky dána výší její ceny stanovené pro účel realizace privatizace bytového fondu MČ Praha 11. Splacením této ceny v rámci realizace privatizace se považuje za splacenou i cena příslušné bytové jednotky pro účely transformace. 2. Jakmile to umožní smluvní podmínky kupní smlouvy a právní situace, je představenstvo povinno učinit příslušné právní úkony, jakož i úkony další ve smyslu zák.č. 72/94 Sb. tak, aby mohlo dojít k transformaci družstva na družstvo vlastníků bytových jednotek. 3. Každý člen družstva - nájemce bytu, který splnil veškeré své finanční povinnosti vůči družstvu a nemá žádné další dluhy či nesplněné závazky vůči družstvu, má nárok na převedení bytové jednotky (t.j. bytu, jehož je oprávněným nájemcem) do svého vlastnictví. 4. K převodu do vlastnictví dojde na základě písemné žádosti člena družstva splňujícího podmínky bodu 3, potvrzené družstvem. Daňové a poplatkové zatížení spojené s převodem bytové jednotky do jeho vlastnictví nese nabyvatel. 5. Bytové jednotky nepřevedené do vlastnictví konkrétních členů zůstávají ve vlastnictví družstva. 6. Spolu s převodem bytové jednotky do vlastnictví konkrétního člena družstva vznikne i podílové spoluvlastnictví nebytových a společných prostor bytového domu, pozemků a příslušenství. 7. Správa společných částí nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví, bude řešena příslušnou změnou a doplněním těchto stanov. 14

15 Článek V Přijetí stanov 1. Tyto stanovy byly schváleny a přijaty ustavující členskou schůzí družstva, která se konala dne , změny vycházející z novely obchodního zákoníku byly schváleny na mimořádné členské schůzi dne V případě rozporu či nedostatečnosti úpravy provedené těmito stanovami s úpravou provedenou obecně závaznými právními předpisy, zejména pak obchodním a občanským zákoníkem v platném znění platí úprava provedená obecně závaznými právními předpisy. V Praze dne 20. listopadu

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva úplné znění ke dni 30. června 2014 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Obchodní firma: Bytové družstvo 135 2. Sídlo družstva: 162 00 Praha 6, Brunclíkova

Více

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY

Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY Úplné znění stanov družstva Páté chrudimské bytové družstvo se sídlem Chrudim, Strojařů 1388, PSČ 53701 identifikační číslo 259 94 603 STANOVY PÁTÉHO CHRUDIMSKÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ve znění změn podle

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní vymezení 1.Družstvo je založeno nájemníky bytů a nebytových prostor v domě Veveří 461/14 v Brně, postaveném na pozemku p.č. 320 a pozemku p.č.321, k.ú. Veveří, obec

Více

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE

Úplně znění stanov STANOVY. Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Úplně znění stanov STANOVY Bytového družstva Francouzská 905 PREAMBULE Bytové družstvo Francouzská 905 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem nákupu domu,zajišťování bytových, hospodářských,

Více

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277

Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 Stanovy bytového družstva PECKOVA 277 HLAVA I. Preambule, základní ustanovení Bytové družstvo je založeno v souladu se zákonem 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ

STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ STANOVY DRUŽSTVA PARKOVISTĚ JILMOVÁ Preambule 1. Družstvo se zřizuje podle zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, řídící se tímto zákonem. I. Základní

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004)

S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) S T A N O V Y Bytového družstva Chabařovická 1321-1326 (úplné znění schválené členskou schůzí dne 27. května 2004) Část I. Základní ustanovení čl. 1 Založení bytového družstva Bytové družstvo Chabařovická

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA NOTEČSKÁ S5 se sídlem Praha 8, Notečská 568 IČO: 25114042 ODDÍL I. Obchodní firma a sídlo družstva 1 Družstvo přijalo obchodní firmu NOTEČSKÁ S5 a má sídlo v Praze 8, Notečská

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 - OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO 1. Firma družstva: Bytové družstvo Mělník 2719/2720. 2. Sídlo družstva: 276 01Mělník, Sportovní 2719. 2 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STŘEKOVSKÁ Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Firma družstva: Bytové družstvo Střekovská ------------------------------------------------- 2. Sídlo družstva: Střekovská 1342,

Více

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice

1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: AGRO, družstvo služeb Luštěnice 2. Sídlo družstva je Nádražní 380, 294 42 Luštěnice 3. Předmětem podnikání družstva je: Z důvodu probíhající transformace

Více

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové

Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové Stanovy Družstva vlastníků garáží v Olomouci, ul. Dr. M. Horákové ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování

Více

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY

STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY STANOVY DRUŽSTEVNÍ VZÁJEMNÉ POJIŠŤOVNY I. Obchodní firma a sídlo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma vzájemné

Více

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II.

Článek I. 2. Obchodní název družstva zní: Zemědělské družstvo Předhradí. Článek II. STANOVY Zemědělského družstvo Předhradí Identifikační číslo: 48155292 sídlem kap. Svatoně 22, 539 74 Předhradí zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ S T A N O V Y PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo /úplné znění ke dni 05.06.2014/ Článek 1 Obchodní firma a sídlo (1) Podle příslušných ustanovení zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech,

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Čl. 2 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1. Obchodní firma: Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici 2. Sídlo družstva: Střítež, Kaplice nádraží 86, Kaplice. 3. Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad

Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad S T A N O V Y Stanovy Společenství vlastníků Klášterní dvůr 931-934, Rajhrad ( 1200 a násl. z. č. 89/2012 Sb.) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků Klášterní

Více

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2

S T A N O V Y. Jednoty, obchodního družstva Tábor ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 2 S T A N O V Y Jednoty, obchodního družstva Tábor I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Jednota, obchodní družstvo Tábor 2. Sídlo družstva: Tábor, Budějovická 1413,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA MOLBYT, bytové družstvo Molákova čp. 592-601 ČÁST PRVNÍ... 5 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 1. Vznik družstva, jeho právní postavení a trvání... 5 2. Obchodní firma a sídlo družstva,

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25 ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Bytové družstvo Krčínova 6 se sídlem v Českých Budějovicích. 2. Sídlo družstva je na adrese Krčínova 1090/6, 370 11 České Budějovice čl.

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Mgr. Hana Mátlová www.notarmatlova.cz kancelář: Hlavní třída 12/5, Šumperk tel./fax.: +420 583 210 800 mobil: +420 775 709 424; +420 775 709 425 e-mail: sumperk@notarmatlova.cz; praha@notarmatlova.cz STEJNOPIS

Více

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení

STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Právní postavení STANOVY DRUŽSTVA ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.) společenství

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, založenou za účelem zajišťování

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01

S T A N O V Y. Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva R O U S Í N O V sídlo Rousínov, Slavíkovice, Velešovická 1327/36, PSČ 683 01 S T A N O V Y Zemědělského družstva Rousínov Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Rousínov

Více

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov

Stanovy. Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994. Úplné znění stanov Stanovy Podorlického zemědělského družstva se sídlem v Ohnišově, čp. 101 PSČ 517 84, IČO 47452994 Úplné znění stanov Tel. 494 665 521 Fax. 494 665 563 e-mail info@pzdohnisov.cz zpracované podle zákona

Více

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1

Stanovy Bytového družstva Toruňská. ČÁST PRVNÍ Článek 1 Stanovy Bytového družstva Toruňská ČÁST PRVNÍ Článek 1 1. Bytové družstvo Toruňská je společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Bytové družstvo

Více

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo

STANOVY. družstva Čajkovského čp. 1306/7, družstvo STANOVY družstva Čajkovského čp. 306/7, družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. ) Firma: Čajkovského čp. 306/7, družstvo. 2) Sídlo: Praha 3, Čajkovského 306/7. 3) Družstvo je zapsáno u Městského soudu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40

Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Stanovy společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 Preambule 1. Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství vlastníků domu Vlastina 846/40 (dále jen

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA RADBUZSKÁ 5 Část I. FIRMA (1) Firma: Bytové družstvo Radbuzská 5 Článek 1 Firma Článek 2 Sídlo firmy (1) Sídlo: Radbuzská 596/6, 196 00 Praha 9 - Čakovice (2) IČ: 257 04 231 Článek

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3.

S T A N O V Y. Zemědělského družstva vlastníků Manětín. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva. čl. 3. S T A N O V Y Zemědělského družstva vlastníků Manětín Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Název družstva - firma družstva je: Zemědělské družstvo vlastníků Manětín 2.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD SOKOLOVNOU 3 IČ 251 22 355 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Družstva Předmět Podnikání 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Pod sokolovnou 3 2. Sídlo: Praha

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI

STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI STANOVY SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200)

Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Stanovy Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského (zákon č. 89/2012 Sb., 1200) Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků bytových jednotek domu 856/4 Ciolkovského Sídlo:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 771-781, Praha 6 - Vokovice PREAMBULE 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín

Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Stanovy společenství vlastníků jednotek domu nám. Osvoboditelů 1364, Praha 5 Radotín Část I. Základní ustanovení Čl.1 Společenství vlastníků jednotek domu 1364, zapsaného v katastru nemovitostí na listu

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství pro dům - Nad Opatovem 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 se sídlem: Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4 Stanovy přijaty na shromáždění vlastníků 22. září

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548

Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Stanovy společenství vlastníků jednotek Feřtekova 538-548 Název společenství vlastníků jednotek: Společenství Feřtekova 538-548 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Feřtekova č.p. 540, Praha 8, PSČ 181

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126

Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 Stanovy společenství vlastníků jednotek Společenství U Homolky 123 126 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY Nostic bytové družstvo

STANOVY Nostic bytové družstvo STANOVY Nostic bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma zní: "Nostic bytové družstvo Sídlem družstva je: Provaznická 9-Rytířská 22/400, PSČ 110 00 Praha 1, Česká republika Bytové družstvo

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK PRO DŮM V BRNĚ, VÝSTAVNÍ 245/6 a 720/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek I Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla dnem

Více

Stanovy družstva QI 55-01-10

Stanovy družstva QI 55-01-10 QI 55-01-10 Tento dokument je majetkem výrobního družstva CÍL. Jeho rozmnožování a poskytování jiným osobám, než k tomu určeným, je možné pouze se souhlasem předsedy představenstva Zpracoval : Ing. Vladimír

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část první. Základní ustanovení I. Obchodní firma a sídlo bytového družstva 1. Obchodní firma bytového družstva zní: Bytové družstvo Seidlova 2. Sídlem bytového družstva je: Praha

Více

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889

Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Stanovy Společenství vlastníků Pujmanové 877-889 Čl. I Základní ustanovení ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (1) Společenství vlastníků jednotek Pujmanové 877-889 (dále jen společenství ) v domě č.p. 877,

Více

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let.

Bod b) nově zní takto: b) K trvání družstva je třeba, aby mělo nejméně tři členy. Členem družstva se může stát jen fyzická osoba starší 18 let. Návrh změn stanov ZD Hříšice - uvedení do souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění -------------------------------------------- Článek 3 Předmět činnosti družstva Doplňuje

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875

STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 STANOVY Stavebního bytového družstva Kateřinky 875 (dále jen Družstvo ) Zdeněk Stránský, advokát ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Družstvo, které přijalo tyto stanovy, je podle

Více

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice

S T A N O V Y. Zemědělské družstvo Přešťovice S T A N O V Y Zemědělské družstvo Přešťovice Přešťovice č.p.13 386 01 Strakonice IČ: 00113921 zapsaného v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 2408

Více

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk

STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Kolínská čp. 1961-1962,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Markušova 1630-1631, Praha 4 (schválené shromážděním vlastníků jednotek dne16. 2. 2009) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení 1. Společenství

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Bramboříková 2995/2, Praha 10 Článek I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování správy domu

Více

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ...

STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... STANOVY Společenství..., Opava. Základní ustanovení (1) Společenství přijalo název: Společenství..., Opava a má sídlo: Opava,..., PSČ... (2) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

STANOVY bytového družstva úplné znění

STANOVY bytového družstva úplné znění ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 1146/30 STANOVY bytového družstva úplné znění Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo Sídlo:

Více

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK

STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK STANOVY PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: PRIMUS BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK 2) Sídlo: Osek, Hrdlovská 652, 417 05 3) IČO: 646 51 924 (dále jen družstvo ) Čl. 2 1) Bytové

Více

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav

STANOVY. Bytového družstva CENTRUM, družstvo. Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01. Mladá Boleslav STANOVY Bytového družstva CENTRUM, družstvo Mladá Boleslav, ul. 9. Května 105, PSČ 293 01 Mladá Boleslav Platnost od 3.12.2014 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13

S T A N O V Y. Bytového družstva Veltruská 13 S T A N O V Y Bytového družstva Veltruská 13 Část I. Základní ustanovení Článek 1 Firma a sídlo 1. Firma: Bytové družstvo Veltruská 13 (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Veltruská 533/13, Praha 9, Prosek,

Více

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa čp. 1883-1887, Nymburk Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu Josefa Mánesa

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10

Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 Vzorové Sstanovy společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

N Á V R H S T A N O V 2014

N Á V R H S T A N O V 2014 N Á V R H S T A N O V 2014 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 Tel.: 577 341 875, 577 341 578, FAX: 577 343 833, E-mail: info@obzor-sbd.cz STANOVY Stavebního bytového

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 Stanovy Společenství vlastníků pro dům č. p. 862, Praha 9 - Prosek IČO 24197556 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I- Podkovářská č.p. 933 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem

STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem STANOVY Spolku rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem Čl. 1 Název spolku a sídlo 1) Název spolku zní: Spolek rodičů při ZŠ TGM Bystřice pod Hostýnem 2) Sídlem spolku je: Nádražní 56, 768 61 Bystřice pod

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá nad Labem Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1630-1631, Lysá

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6

STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 STANOVY Společenství vlastníků bytů Na Petřinách 1897/29, Praha 6 1. Společenství vlastníků bytů (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se

Více

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7

STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7 STANOVY Společenství Horácké náměstí 6 a 7-1 - ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1.

Členská schůze družstva se bude konat za účasti paní notářky Mgr. Marie Hájkové, notářská kancelář se sídlem Spálená 95/25, Praha 1. Správní bytové družstvo Vápenná skála, se sídlem U vápenné skály 7, Praha 4 Podolí, PČ 140 00, IČ: 62410679, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle Dr. vložka 2212 Svolavatel Ing.

Více

Stanovy společenství vlastníků...

Stanovy společenství vlastníků... Stanovy společenství vlastníků......... Usnesením shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p.......... na ulici... v..., konané dne 11.3. 2014, v souladu s 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819

Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Stanovy Společenství vlastníků jednotek Láskova č.p. 1817-1818- 1819 Článek I. Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnická osoba, jejímž účelem je zajišťování

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více