Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání"

Transkript

1 Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informatika a komun. Technologie 48 Český jazyk a lit Cizí jazyk (A.j.) Matematika IKT 1 1 Člověk a jeho svět 12 Prvouka Vlastivěda Přírodověda Umění a kultura 12 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 10 Tělesná výchova Člověk a svět práce 5 Pracovní činnosti Volitelné předměty Učební plán 2. stupeň ročník oblasti předměty 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. součet Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a lit Cizí jazyk (A.j.) Další cizí jazyk (Nj) Matematika Informatika a komun. 1 IKT 1 1 technologie 0 Umění a kultura 10 Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví 11 Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce 4 Pracovní činnosti Člověk a společnost 12 Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda 28 Zeměpis Fyzika Chemie Přírodopis Volitelné předměty 1 Finanční gramotnost 1 1 Informatika 0 Rukodělný seminář 0 Cvičení z českého jazyka Precizace disponibilních hodin - Poznámky k učebnímu plánu (bod 4.2) Precizace volitelných předmětů - viz Dodatek k ŠVP ZV č. 1

2 Poznámky k učebnímu plánu Po zadání vyučovacích hodin povinným předmětům (viz tabulace) zbývá na 1. stupni 14 disponibilních hodin. Tyto vyučovací hodiny budou využity na 1. stupni k posílení výuky Čj (navýšení o 4 vyuč. hodiny), k posílení výuky matematiky (navýšení o 5 vyuč. hodin) a jako volitelné předměty, po 1 vyučovací hodině v jednotlivých ročnících (podle personálních možností školy a zájmu a schopností žáků). Na 2. stupni je po zadání vyučovacích hodin povinným předmětům k dispozici 24 disponibilních hodin. Budou využity pro výuku dalšího cizího jazyka, který se stává od školního roku 2013/2014 (viz RVP ZV platný od ) součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v minimální časové dotaci 6 hodin (viz RVP ZV od ), na naší škole bude další cizí jazyk vyučován v rozsahu 8 hodin v ročníku po 2 vyučovacích hodinách viz učební plán Dodatek č. 1, dále k posílení výuky Čj a matematiky (Čj 3 hod., M 2 hod.), k posílení výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (D 1 hodina), k posílení výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda o 7 vyuč. hodin (Př, Ch, F, Ze), k posílení výuky v oblasti Člověk a zdraví (Tv 1 hodina), k posílení výuky v oblasti Člověk a svět práce (Pč 1 hodina), 1 vyučovací hodina bude využita pro volitelný předmět v 9. ročníku. Výuka bude realizována převážně formou klasických vyučovacích hodin, některá témata budou realizována formou projektů nebo exkurzí (výjezdů, procházek). Cílem posílení bylo rozložit výuku tak, aby se dalo lépe realizovat činnostní vyučování (více času na procvičení a zažití naučeného), realizovat výuku dalšího cizího jazyka od 6. ročníku, posílit výuku technického vzdělávání. Výčet možných volitelných předmětů: -zpívánky -čtení hrou -pohybové hry -dopravní výchova -dramatická výchova -finanční gramotnost -rukodělný seminář -cvičení z českého jazyka a literatury -informatika Všechny volitelné předměty musí být realizovány v časové dotaci nejméně jednoho pololetí. Žákům 1. stupně jsou nabízeny předměty výchovného charakteru ( zpívánky, pohybové hry, čtení hrou, dopravní výchova ). Žákům 2. stupně je nabízen volitelný předmět cvičení z českého jazyka a literatury s ohledem na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ. V neposlední řadě je prostřednictvím volitelných předmětů důraz kladen na finanční a informační gramotnost žáků. Tvůrčí dovednosti mohou žáci rozvíjet v rukodělném semináři. V méně početných třídách (17 a méně žáků), kde nelze dělit do skupin, je předmět, který je akceptován většinou, závazný pro všechny.

3 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán Školskou radou dne a zapsán pod čj. ZŠ 44/2013 Ve Štěkni dne Mgr. Vladimíra Cimrhanzlová, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Štěkeň, okres Strakonice ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se snižuje počet vyučovacích hodin nejazykových volitelných předmětů v 6., 7., 8. a 9. ročníku o 2 hodiny. 2) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazují vyučovací předměty anglický, německý a ruský jazyk v 6., 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 3) V poznámkách k učebnímu plánu se ruší sdělení: Další cizí jazyk si mohou zvolit žáci 6. ročníku 4) Do poznámek k učebnímu plánu se u dalších cizích jazyků doplňuje sdělení: Žáci v 6. ročníku si povinně vyberou jeden z těchto vyučovacích předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, tak, aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. 5) Do poznámek k učebnímu plánu se k dalším cizím jazykům doplňuje sdělení: Ve školním roce 2013/14 si žáci v 8. ročníku, kteří si dosud nevybrali další cizí jazyk, povinně vyberou z těchto vyučovacích předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, tak aby byl odlišný od cizího jazyka, kterému se již učí. Povinnost vybrat si jeden z nabízených dalších cizích jazyků se ve školním roce 2013/14 netýká žáků 9. ročníků. 6) Učební plán a přehled volitelných předmětů se mění takto:

4 UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, ročník VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA 1 1 DĚJEPIS OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, ročník PŘEDMĚTY Celkem Cvičení z českého jazyka a literatury 1 1 Informatika 1 1 Finanční gramotnost 1 1 Rukodělný seminář 1 1 Celkem 1 1 7) Pro osmý ročník ve školním roce 2013/14 platí následující učební plán a přehled volitelných předmětů: UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, 8. ročník školní rok 2013/14, 9. ročník, školní rok 2014/15 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT Celkem z toho DČD 1) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ANGLICKÝ JAZYK, NĚMECKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK MATEMATIKA INFORMATIKA 1 1 DĚJEPIS

5 OBČANSKÁ VÝCHOVA FYZIKA CHEMIE PŘÍRODOPIS ZEMĚPIS HUDEBNÍ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA VÝCHOVA KE ZDRAVÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA PRACOVNÍ ČINNOSTI VOLITELNÉ PŘEDMĚTY CELKEM VOLITELNÉ PŘEDMĚTY 2. stupeň, 8. ročník školní rok 2013/14, 9. ročník, školní rok 2014/15 PŘEDMĚTY Cvičení z českého jazyka a literatury Finanční gramotnost Psychosociální seminář Celkem Celkem 8) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší, mění nebo doplňují takto: Další cizí jazyk se stává součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace vzdělávací obor Cizí jazyk a byl zakomponován do učebních osnov ŠVP Škola pro život Ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace bylo přesunuto učivo o zlomcích a desetinných číslech na 1. stupeň a stává se součástí učebních osnov Dopravní výchova byla zakomponována do učebních osnov 1. stupně jako volitelný předmět a do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět na 1. stupni a stává se součástí učebních osnov 2. stupně vzdělávací oblasti Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí se stává součástí učebních osnov vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět na 1. stupni, Člověk a příroda na 2. stupni, vzdělávacího oboru Člověk a zdraví Výchova ke zdraví na 2. stupni a součástí projektového dnu. Téma Obrana vlasti a téma Korupce se stává součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni a vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni. Téma Finanční gramotnost se stává součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni a vzdělávací oblasti Člověk a společnost na 2. stupni a byla zakomponována do učebních osnov jako volitelný předmět na 2. stupni. Téma Sexuální a rodinná výchova se stává součástí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví Výchova ke zdraví na 2. stupni. Změny a doplnění v ŠVP Škola pro život jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání platným od