IV. Školní učební plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. Školní učební plán"

Transkript

1 IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně ZŠ takto: vzdělávací oblast vzdělávací obor r. minimálně hod r. minimálně hod Jazyk a jaz. komunikace Český jaz. a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 - Člověk a společnost Dějepis - 11 Výchova k občanství - Člověk a příroda Fyzika - Chemie - 21 Přírodopis - Zeměpis - Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví - 10 Tělesná výchova 10 Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata bez vlastní časové dotace bez vlastní časové dotace maximální počty hodin Zbývající hodiny do povinného maxima jsou disponibilní časovou dotací. Na 1. stupni je to 14 vyučovacích hodin, na 2. stupni 24 vyučovacích hodin. Budou doplněny k jednotlivým vzdělávacím oblastem tak, aby mohla být zohledněna reálná možnost školy a její priority ve výchovně vzdělávacím procesu při naplňování klíčových kompetencí. b) Stanovení předmětů v jednotlivých ročnících 1. stupně: - oblast jazyk a jazyková komunikace vyučuje se v předmětu: Český jazyk, který se vyučuje ve všech ročnících a zahrnuje složky: čtení a literární výchova, jazykové vyučování a jazyková komunikace (sloh), psaní a prvky dramatické výchovy. Do jednotlivých ročníků se promítají průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, Ve třídách s větším počtem žáků nebo integrovaných žáků se zdravotním postižením lze třídu rozdělit v některých vyučovacích hodinách na 2 skupiny, vyučující může využívat pomoc Cizí jazyk se vyučuje ve ročníku. Žáci začínají s jazykem podle svého výběru (nabízena je angličtina a němčina*). Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 24 žáků, při vyšším počtu žáků se třída dělí na 2 skupiny, nebo se vytvoří společné skupiny z paralelních tříd tak, aby počet žáků ve skupině nepřevyšoval 24. Do jednotlivých ročníků se promítají průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, *) v případě, že žák bude volit německý jazyk, budou rodiče prokazatelně informováni, že v případě změny školy nemusí být zajištěna návaznost - oblast matematika a její aplikace se vyučuje ve všech ročnících v předmětu: Matematika. Do jednotlivých ročníků se promítají průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, enviromentální výchova. Ve třídách s větším počtem žáků nebo integrovaných žáků se zdravotním postižením lze třídu rozdělit v některých vyučovacích hodinách na 2 skupiny, vyučující může využívat pomoc - oblast informační a komunikační technologie se vyučuje v předmětu:

2 Informatika, který se vyučuje v 5. ročníku a promítá se do něj průřezové téma mediální výchova. Ve třídách s větším počtem žáků lze třídu rozdělit na 2 skupiny tak, aby bylo účelně využito kapacity míst v učebnách výpočetní techniky. Vyučující může využívat pomoc - oblast člověk a jeho svět se vyučuje v předmětech: Prvouka v ročníku, kam se promítá úměrně k věku žáka vzdělávací oblast člověk a zdraví a průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova a enviromentální výchova. Vlastivěda ve ročníku, kam se promítají úměrně k věku žáka průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských souvislostech, multikulturní výchova a enviromentální výchova. Přírodověda ve 4. a 5. ročníku, kam se promítá úměrně k věku žáka vzdělávací oblast člověk a zdraví a průřezová témata enviromentální výchova a výchova člověka v evropských a globálních souvislostech. - oblast umění a kultura se vyučuje v předmětech: Hudební výchova v ročníku a promítají se do ní průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, enviromentální a mediální výchova. Výtvarná výchova v ročníku a promítají se do ní průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, enviromentální a mediální výchova. - oblast člověk a zdraví se vyučuje v předmětu: Tělesná výchova v ročníku a promítá se do ní průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Ve třídách s tělesně postiženými žáky vyučující může využívat pomoci asistenta pedagoga. - oblast člověk a svět práce se vyučuje v předmětu: Pracovní výchova v ročníku a promítají se do ní průřezová témata osobnostní a sociální výchova a enviromentální výchova. Pokud to bezpečnost žáků při praktických činnostech vyžaduje, lze třídu na výuku některých hodin dělit na skupiny. Ve třídách s tělesně postiženými žáky vyučující může využívat pomoci Časová dotace: předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník roč. Český jazyk D D D D D D Cizí jazyk angličtina němčina*) Matematika D D D D D Informatika 1 1 Prvouka Vlastivěda D D Přírodověda D D Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Celkem v ročníku Pozn. D = disponibilní časová dotace c) Stanovení předmětů v jednotlivých ročnících 2. stupně: - oblast jazyk a jazyková komunikace vyučuje se v předmětu: Český jazyk a společenská výchova v ročníku. To je předmět s integrací vzdělávacího oboru občanská výchova a má proto posílenu hodinovou dotaci o 1 hodinu v obou ročnících na úkor vzdělávacího oboru člověk a společnost. Integrovaný předmět zahrnuje všechny složky mateřského jazyka (jazykové vyučování a komunikace, literární výchova) obohacené o prvky dramatické výchovy a část učiva občanské výchovy člověk ve společnosti a člověk jako jedinec. Promítají se v něm všechna průřezová témata.

3 Český jazyk, který se vyučuje v 8. a 9. ročníku a zahrnuje všechny složky mateřského jazyka a prvky dramatické výchovy. Do jednotlivých ročníků se promítají průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, Ve třídách s větším počtem žáků nebo integrovaných žáků se zdravotním postižením lze třídu rozdělit v některých vyučovacích hodinách jazyka nebo jazykové komunikace na 2 skupiny. Cizí jazyk. Ve všech ročnících 2. stupně se vyučuje jazyk, jehož výuku žáci naší školy zahájili ve 3. ročníku. Žáci začínají s druhým cizím jazykem podle svého výběru (nabízena je němčina a ruština, případně další cizí jazyk podle zájmu žáků a možnosti zajištění jeho výuky) v 8. ročníku. Pokud žák ve 3. ročníku volil jako cizí jazyk němčinu, povinně zvolí od 8. ročníku angličtinu. Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem 24 žáků. Při vyšším počtu žáků se třída dělí na 2 skupiny, nebo se vytvoří společné skupiny z paralelních tříd tak, aby počet žáků ve skupině nepřevyšoval 24. Do výuky v jednotlivých ročnících se promítají průřezová témata: osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, - oblast matematika a její aplikace se vyučuje ve všech ročnících v předmětu: Matematika. Do jednotlivých ročníků se promítá průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Ve třídách s větším počtem žáků nebo integrovaných žáků se zdravotním postižením lze třídu rozdělit v některých vyučovacích hodinách na 2 skupiny. Vyučující může využívat pomoc - oblast informační a komunikační technologie se vyučuje v předmětu: Informatika, který se vyučuje v 6. ročníku a promítají se do něj průřezové téma mediální výchova. Ve třídách s větším počtem žáků lze třídu rozdělit na 2 skupiny tak, aby bylo účelně využito kapacity míst v učebnách výpočetní techniky. Vyučující může využívat pomoc - oblast člověk a společnost se vyučuje v předmětech: Dějepis v ročníku, kam se promítají průřezová témata osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova. Obsah učiva přesahuje do integrovaných předmětů český jazyk a společenská výchova v ročníku a práce a společnost v ročníku. - oblast člověk a příroda se vyučuje v předmětech: Přírodopis v ročníku, kam se promítá průřezová témata enviromentální výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova v evropských a globálních souvislostech, a je zde výrazný přesah do učiva z oblasti člověk a zdraví. Zeměpis v ročníku, kam se promítají průřezová témata výchova v evropských a globálních souvislostech, enviromentální výchova, multikulturní výchova a výchova demokratického občana. Učivo má výrazný přesah do integrovaného předmětu práce a společnost, do dějepisu, přírodopisu a do vzdělávací oblasti umění a kultura. Fyzika v ročníku, kam se promítá průřezové téma osobnostní a sociální výchova. Učivo má výrazný přesah do oblasti člověk a svět práce. Chemie v ročníku, kam se promítají průřezová témata osobnostní a sociální výchova, enviromentální výchova. Učivo má výrazný přesah do ostatních předmětů vzdělávacích oblastí člověk a příroda a člověk a svět práce. - oblast umění a kultura se vyučuje v předmětech: Hudební výchova v ročníku. Promítají se do ní průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, enviromentální a mediální výchova. Obsah učiva má přesah do oblasti člověk a společnost.

4 Výtvarná výchova v ročníku. Promítají se do ní průřezová témata osobnostní a sociální výchova, multikulturní výchova, enviromentální a mediální výchova. Obsah učiva má přesah do oblasti člověk a společnost. - oblast člověk a zdraví se vyučuje v předmětech: Výchova ke zdraví v ročníku, kam se promítají průřezová témata osobnostní a sociální výchova, enviromentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a multikulturní výchova. Učivo úzce souvisí s obsahem a zaměřením přírodopisu, tělesné výchovy a integrovaného předmětu práce a společnost. Tělesná výchova v ročníku. Promítá se do ní průřezové téma osobnostní a sociální výchova a má přesah do předmětu výchova ke zfraví. Ve třídách s tělesně postiženými žáky vyučující může využívat pomoci - oblast člověk a svět práce se vyučuje v předmětu: Pracovní výchova v ročníku a promítají se do ní průřezová témata osobnostní a sociální výchova a enviromentální výchova. Pokud to bezpečnost žáků při praktických činnostech vyžaduje, lze třídu na výuku některých hodin dělit na skupiny. Ve třídách s tělesně postiženými žáky vyučující může využívat pomoci Práce a společnost v ročníku. To je předmět s integrací vzdělávacího oboru občanská výchova a má proto posílenu hodinovou dotaci o 1 hodinu v obou ročnících na úkor vzdělávacího oboru člověk a společnost. Integrovaný předmět zahrnuje část učiva občanské výchovy člověk jako jedinec, stát a hospodářství, stát a právo, mezinárodní vztahy, globální svět. Stěžejní postavení má tématický okruh svět práce, který je doplněn specifickými pracovními činnostmi (zejména téma provoz a údržba domácnosti). Promítají se v něm všechna průřezová témata. - oblast volitelných předmětů: Zařazení konkrétních volitelných předmětů bude závislé na zájmu žáků, jejich počtu a z toho vyplývající možnosti zřízení skupin pro výuku. Skupiny na volitelné předměty budou tvořeny ze žáků paralelních tříd nebo z různých ročníků pokud to organizační možnosti dovolí a neklesne počet žáků ve skupině pod 10. Horní hranice počtu žáků ve skupině bude závislá na charakteru předmětu, nepřesáhne však 25 žáků. Žákům mohou být nabízeny tyto volitelné předměty s dotací 1 2 h: V oblasti jazykové komunikace: Seminář z českého jazyka Komunikace a dramatická výchova Další cizí jazyk Konverzace v cizím jazyce V oblasti matematiky a jejích aplikací: Seminář z matematiky V oblasti informačních technologií: Informatika V oblasti člověk a společnost: Seminář z dějepisu Základy všeobecné vzdělanosti V oblasti člověk a příroda: Seminář ze zeměpisu Seminář z přírodopisu Seminář z fyziky Seminář z chemie V oblasti umění a kultury: Seminář užitého výtvarného umění V oblasti člověk a zdraví: V oblasti člověk a svět práce: Volitelná tělesná výchova Ekoklub Vaření Ruční práce Technická praktika

5 Časová dotace předmět 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník roč. Český jazyk a společenská výchova D D D Český jazyk a literatura D D Cizí jazyk anglický jazyk německý jazyk ruský jazyk Druhý cizí jazyk 3 D 3 D 6 D Matematika D D D Informatika 1 1 Dějepis D D Práce a společnost D D Zeměpis D D Přírodopis D D Fyzika Chemie D D Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví D D Tělesná výchova Pracovní výchova Volitelné předměty 2 D 2 D 3 D 7 D Celkem v ročníku Pozn. D = disponibilní časová dotace d) Nepovinné předměty: Nepovinné předměty mohou být zřizovány podle zájmu žáků a možností školy na prvním stupni s dotací 1 h týdně, na druhém stupni 2 h týdně. Do skupin nepovinných předmětů mohou být zařazováni žáci různých ročníků. Minimální a maximální počet žáků ve skupině je dán charakterem předmětu a ohledem na zajištění bezpečnosti žáků. Nabídka školy: 1. stupeň: Přípravný zpěv (pro ročník), Sborový zpěv (pro ročník), Zájmová tělesná výchova (pro ročník a ročník) 2. stupeň: Sborový zpěv (pro roč.), Zájmová tělesná výchova (pro ročník/hoši a ročník/dívky). Poznámka: žáci na 2. stupni v ročníku si mohou vybrat kterýkoli předmět z nabídky volitelných předmětů jako nepovinný, pokud jim to časový rozvrh a naplněnost skupiny volitelného předmětu umožní.