1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk"

Transkript

1 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel, živnostenské oprávnění, výpis z živnostenského rejstříku, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, obchodní firma. Cíle naučit se rozlišovat základní pojmy podnikání naučit se stanovit obchodní firmu název podniku Základní pojmy Podnikání je soustavná činnost, která je provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, na vlastní účet a za účelem dosažení zisku. Pojem na svůj účet znamená to, že podnikatel hradí veškeré náklady, které při podnikání vznikají, a také mu připadají veškeré výnosy. Jestliže je úspěšný, dosáhne zisku a pokud ne, utrpí ztrátu, kterou hradí ze svých prostředků. Obchodní zákoník je právním předpisem, který uvádí základní podmínky pro vztahy mezi podnikateli nebo mezi podnikateli a občany, tedy pro průběh podnikatelské činnosti. (Občanský zákoník) Živnostenský zákon je právním předpisem, který uvádí základní podmínky pro živnostenské podnikání, provozování živností a kontrolu nad jejich dodržováním. Fyzická osoba (FO) je osoba, která podniká na základě živnostenského nebo jiného oprávnění. Většinou vykonává činnost menšího rozsahu a to sama, případně s tichým společníkem. Ve většině případů také podnikání řídí a vede. Právnická osoba (PO) je sdružení osob nebo majetku. Má vlastní právní subjektivitu a svůj název, který musí být určen při jejím zřízení. Má povinnost zapsat se do příslušného rejstříku (do tzv. obchodního rejstříku). OSVČ je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typická OSVČ je například živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně. Podnikatel je fyzická osoba, která vyvíjí svou činnost svým jménem a na svůj účet. Může podnikat jako: živnostník soukromě podnikající majitel právnické osoby, která podniká

2 zemědělský podnikatel (osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsaná v Evidenci zemědělských podnikatelů) osoba, která podniká podle zvláštních předpisů Živnostenské oprávnění je oprávnění k provozování podnikání fyzické nebo právnické osoby. Oprávnění se do prokazovalo živnostenským listem a nyní se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku. Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad ČR a provozují jej obecní a krajské živnostenské úřady. Vede informace o fyzických a právnických osobách, které provozují živnost na základě živnostenského oprávnění. (www.zivnostenskyrejstrik.cz) Obchodní rejstřík je veřejný registr (seznam), v němž jsou evidovány subjekty (podniky, společnosti, organizace), kterým to ukládá zákon. Zápis do obchodního rejstříku provádí rejstříkový soud, který je podřízený Ministerstvu spravedlnosti. (www.obchodnirejstrik.cz, Obchodní firma (dříve obchodní jméno) je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen jednat pod svojí obchodní firmou. Firmou fyzické osoby musí být vždy její jméno a příjmení. Jak začít podnikat Jak začít podnikat krok za krokem (http://www.jakpodnikat.cz) zjistíme, zda potřebujeme oprávnění (živnostenské nebo jiné oprávnění) na živnostenském úřadě ohlásíme živnost, současně se můžeme zaregistrovat k odvodu daně a oznámíme zahájení samostatné výdělečné činnosti správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně přihlásíme se k registraci na příslušné pobočce správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny schováváme si všechny doklady a z nich uděláme daňovou evidenci nebo evidenci příjmů, případně další evidence podáme daňová přiznání a přehledy pojištění Potřebujeme živnostenský list? Chceme-li vydělávat samostatně, musíme zjistit, zda potřebujeme živnostenské oprávnění jiné oprávnění (např. daňoví poradci, znalci) nebo nic (např. autoři, spisovatelé, herci, hudebníci) - OSVČ bez živnosti Živnostenský úřad (ŽÚ) a registrace

3 V každém případě zajdeme s občanským průkazem na kterýkoli živnostenský úřad, kde vyplníme Jednotný registrační formulář. Tím provedeme ohlášení živnosti na živnostenský úřad a registraci k finančnímu úřadu a oznámení o zahájené samostatné výdělečné činnosti správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně /NENÍ TO REGISTRACE! / Výpis z rejstříku trestů nepotřebujeme, úřad si vše zjistí sám. Správní poplatek je 1 000,- Kč nebo 500,- Kč. (Podrobně viz Jednotný registrační formulář.) Poplatky ohlášení živnosti při vstupu do podnikání 1 000,- Kč další ohlášení živnosti 500,- Kč přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání 1 000,- Kč přijetí další žádosti o koncesi 500,- Kč Změny předem provedené v obchodním rejstříku jsou od správních poplatků osvobozeny. Všechny správní poplatky lze zaplatit v hotovosti na podatelně městského úřadu. Lhůty a termíny Pokud jsou splněny všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení živnosti a vydá podnikateli výpis. Tento výpis je od vydáván místo tzv. živnostenských listů. U koncesovaných živností živnostenský úřad provede do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese zápis do živnostenského rejstříku. Rozhodnutí týkající se udělení koncese je vydáváno do 30 dnů, pokud není lhůta prodloužena. Zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele je provedeno do 30 dnů. V praxi je to zpravidla také do 5 dnů. V ostatních případech, v závislosti na ohlášené změně, je to většinou také do 5 dnů (lhůta může být delší, pokud například nejsou doloženy doklady stanovené příslušným právním předpisem a podnikatelskému subjektu je dána výzva k jejich doložení). Jak získat živnostenský list (http://www.jakpodnikat.cz/podnikani-zivnosti.php) Živnostenský zákon rozlišuje: Živnosti ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení. Ty dále dělíme podle nároků na odbornost na:

4 živnosti řemeslné abychom získali řemeslnou živnost, musíme splňovat odbornou způsobilost: odborné vzdělání v příslušném oboru (k tomu nepotřebujeme praxi) - viz 21 odst. 1 Živnostenského zákona nebo odborné vzdělání v příbuzném oboru a k tomu rok praxe v oboru - viz 22 odst. 1 Živnostenského zákona nebo jsme byli určitý počet let OSVČ nebo zaměstnanec ve vedoucí pozici a k tomu máme požadované doklady o rekvalifikaci - viz 21 odst. 2 Živnostenského zákona nebo máme aspoň 6 let praxe v oboru - viz 22 f) Živnostenského zákona Řemeslné živnosti ohlásíme na kterýkoli živnostenský úřad, zaplatíme Kč za každou živnost a doložíme všeobecné podmínky a odbornou způsobilost. Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář. Řemeslné živnosti vyjmenovává Příloha 1 Živnostenského zákona. živnosti vázané (http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne-vazane.php) abychom získali vázanou živnost, musíme splňovat odbornou způsobilost, např. ukončené odborné vzdělání nebo rekvalifikaci, případně (pokud je to požadováno) i určitou délku praxe. Vázanou živnost ohlásíme na kterýkoli živnostenský úřad, zaplatíme Kč za každou živnost, doložíme všeobecné podmínky a odbornou způsobilost. Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář. Vše najdeme v Příloze 2 Živnostenského zákona. živnosti volné (http://www.jakpodnikat.cz/zivnosti-volne-vazane.php) sdružují činnosti, které nevyžadují odbornou způsobilost, a je nutné splňovat pouze všeobecné podmínky. Volnou živnost ohlásíme na kterýkoli živnostenský úřad, zaplatíme Kč a doložíme všeobecné podmínky pro udělení živnosti. Pokud s podnikáním začínáme, vyplníme jednotný registrační formulář. Některé z činností volné živnosti vyjmenovává Příloha 4 Živnostenského zákona. Živnosti koncesované - smějí být provozovány na základě koncese. Požádáme kterýkoli živnostenský úřad. Musíme splňovat odbornou způsobilost. O koncesovanou živnost požádáme na živnostenském úřadě ( 71 Živnostenského zákona) a doložíme splnění všeobecných podmínek a odborné způsobilosti. O udělení živnosti rozhodne příslušný úřad. Poplatek je Kč.

5 Vše najdeme v Příloze 3 Živnostenského zákona. Přehled živnostenských úřadů a formuláře ke stažení naleznete na Ohlášení živnosti či podání žádosti o koncesi lze učinit prostřednictvím jednotného registračního formuláře na obecních živnostenských úřadech označených jako tzv. Centrální registrační místa (CRM), kde lze rovněž učinit oznámení vůči dalším správním úřadům finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.