OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ"

Transkript

1 OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace na Osu 1 činí 40 % - 50 % celkových prostředků EAFRD. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělských produktů, proto je na tyto účely soustředěno největší množství finančních prostředků. Opatření I.1 Podpora zemědělských podniků a jejich činnosti I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (čl. 26 a 29 Nařízení Rady) I.1.2 Podpora zpracování a využití biomasy (čl. 26 a 29 Nařízení Rady) I.1.3 Podpora při přizpůsobení se novým legislativním požadavkům (čl. 31 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 39% prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Opatření I.2 Zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských produktů I.2.1 Přidávání hodnoty zemědělských produktů (čl. 28 a 29 Nařízení Rady) I.2.2 Účast zemědělců v programech jakosti potravin (čl. 32 Nařízení Rady) I.2.3 Informační a propagační činnosti (čl. 33 Nařízení Rady) I.2.4 Seskupení producentů (čl. 35 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 20 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Opatření I.3 Lesní hospodářství I.3.1 Technické vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství (čl. 28 Nařízení Rady) I.3.2 Zvyšování hospodářské hodnoty lesů (čl. 27 Nařízení Rady) I.3.3 Lesnická technika (čl. 27 Nařízení Rady) I.3.4 Lesnická infrastruktura (čl. 30 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 9 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Opatření I.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí I.4.1 Pozemkové úpravy (čl. 30 Nařízení Rady) I.4.2 Řízení a zajištění funkčnosti vodních zdrojů (čl. 20, 30 nařízení Rady) 64

2 I.4.3 Vodohospodářské meliorace pozemků (čl. 30 Nařízení Rady) I.4.4 Zpřístupnění pozemků (čl. 30 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 25 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Opatření I.5. Odborné vzdělávání a poradenství I.5.1 Odborné vzdělávání (čl. 21 Nařízení Rady) I.5.2 Osvětová a informační činnost (čl. 21 Nařízení Rady) I.5.3 Využívání poradenství (čl. 24 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 3 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podpoatření I % Podopatření I % Opatření I.6. Předávání znalostí I.6.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (čl. 22 Nařízení Rady) I.6.2 Předčasný odchod do důchodu (čl. 23 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 4 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podpoatření I % 65

3 Opatření I.1 Podpora zemědělských podniků a jejich činnosti Popis situace V programovacím období je obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu, opatření Investice do zemědělského majetku. Finanční prostředky se v tomto opatření využívají na stavební a technologické investice pro welfare, na zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy, stavební a technologické investice pro skladování ovoce a zeleniny, pořízení zemědělských strojů a na prohlubování diverzifikace zemědělských činností. Z hlediska čerpání jde o opatření, ve kterém je plánovaná alokace na daný rok plně pokryta schválenými projekty. Navíc zájem ze strany žadatelů převyšuje finanční plán, a proto bývá část žádostí zamítnuta. Vzhledem k tomu, že o podporu z opatření Investice do zemědělského majetku je ze strany žadatelů velký zájem a realizace projektů probíhá bez problémů, bylo toto opatření, rozšířené o podporu při přizpůsobení se novým legislativním požadavkům přejato v rámci Osy I do Programu rozvoje venkova. I.1.1 Modernizace zemědělských podniků pro rozvoj venkova - čl. 26 a 29 Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Podporu lze poskytnout na: - investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch, pro živočišnou výrobu podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže o výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, o výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, o výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva, - investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže, - investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb) včetně nezbytných manipulačních ploch, pro rostlinnou výrobu, - investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu, - investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny, - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (náklady jsou hrazeny zemědělskému podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu). Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. - podpora restrukturalizace a rozvoje potenciálu zemědělské výroby, - zlepšování zemědělské výroby v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti práce, 66

4 - zlepšení výkonnosti, ekonomické stability a konkurenceschopnosti zemědělského podniku, - snížení výrobních nákladů a zlepšení pracovních podmínek pracovníků činných v zemědělské výrobě, - modernizace technického a technologického vybavení zemědělského podniku, - rozvoj inovací a přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje. - projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - žadatel splňuje podmínky finančního zdraví, - projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše 50 % přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Částka přijatelných výdajů na jeden projekt činí od 300 tis. Kč do 30 mil. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 90 mil. Kč za období I.1.2 Podpora zpracování a využití biomasy pro rozvoj venkova - čl. 26 a 29 Podpora je zaměřena na modernizaci zemědělského hospodářství pěstováním, zpracováním a využitím biomasy, která je získána převážně z vlastní zemědělské činnosti. Investice napomáhají vývoji obnovitelných materiálů a biologických paliv a rozvoji zpracovatelských kapacit. Výsledný produkt musí být součástí Přílohy I Smlouvy o založení ES nebo musí být využit převážně pro potřeby farmy. Podporu lze poskytnout na: - investice na pořízení techniky a kompletních technologických linek, - stavební investice nezbytné pro zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch, - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (náklady jsou hrazeny zemědělskému 67

5 podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu). Podporované investice jsou určeny k zabezpečení těchto činností: - aerobní řízené rychlokompostování a výroba biohumusu (energetické prostředky, drtiče, štěpkovače, překopávače kompostu, prosévací zařízení, ostatní zařízení), - zpracování pěstované i zbytkové biomasy pro spalování (drtiče, štěpkovače, briketovací a peletovací linky, malé lokální biokotelny pro potřeby farmy), - využití pěstované, zbytkové a odpadní biomasy anaerobní fermentací (technologické linky bioplynových stanic, kogenerační jednotky, linky na zpracování zbytků po anaerobní fermentaci, separátory, kompostové hospodářství), - stroje a linky na nekrmivářské využití vedlejších produktů výroby kapalných biopaliv (zpracování pokrutin a výpalků). Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. - zlepšení výkonnosti, ekonomické stability a konkurenceschopnosti zemědělského podniku, - snížení výrobních nákladů nebo podpora rozvoje alternativních zdrojů příjmu zemědělského podniku, - odstraňování negativních vlivů zemědělské výroby na životní prostředí - modernizace používaných technologií, - podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zemědělské výrobě - podpora přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje, - využití výkalů a odpadu z provozu jako alternativního zdroje energie (bioplyn apod.), - využití výkalů a odpadů z provozu jako zdroje biohumusu, organických a přírodních hnojiv, enzymatických směsných krmných doplňků, - projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - žadatel splňuje podmínky finančního zdraví, - projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše 50 % přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Částka přijatelných výdajů na jeden projekt činí od 300 tis. Kč do 30 mil. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 90 mil. Kč za období

6 I.1.3 Podpora při přizpůsobení se novým legislativním požadavkům pro rozvoj venkova - čl. 31 Podpora je zaměřena na snížení finančních dopadů uplatňování nových legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti práce. Týká se právních norem Společenství, které jsou nově zaváděny do vnitrostátní právní úpravy a stanovují pro zemědělskou praxi nové povinnosti nebo omezení. - zlepšení výkonnosti, ekonomické stability a konkurenceschopnosti zemědělského podniku, - snížení negativních dopadů zavedení nových legislativních požadavků na provozní náklady zemědělského podniku. - projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - zavedení nového legislativního požadavku má významný vliv na provozní náklady zemědělského podniku, - zavedení nového legislativního požadavku se týká významného počtu zemědělských podniků, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativ.y Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podpora bude poskytnuta formou paušální částky vyplácené jednou za rok, a to po dobu maximálně pěti let ode dne zavedení nového legislativního požadavku. Paušální částka má v průběhu let degresivní charakter. Celková částka podpory činí za období maximálně 300 tis. Kč na zemědělský podnik. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. 69

7 Opatření I.2 Zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů Popis situace V programovacím období je obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu, opatření Zlepšení zpracování zemědělských produktů, a Horizontálního plánu rozvoje venkova, opatření Zakládání skupin výrobců. Podpora z Operačního programu je zaměřena na stavební a technologické investice do výrobních oborů využívajících tuzemskou zemědělskou produkci a do zlepšení marketingu zemědělských výrobků. Finanční prostředky tohoto opatření se čerpají v plné výši finančního plánu programu, část žádostí není možné uspokojit z důvodu velkého počtu projektů. Podpora z Horizontálního plánu rozvoje venkova je zaměřena na zakládání a zlepšení činnosti skupin výrobců. Vzhledem ke zkušenostem z implementace byla tato opatření přejata v rámci Osy I do Programu rozvoje venkova. Podpora se nově rozšiřuje o stimulování účasti zemědělců v programech jakosti potravin a s tím související propagační činností. I.2.1 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů pro rozvoj venkova - čl. 28 a 29 Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, a/nebo uvádění na trh, a/nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztažených k produktům určeným pro lidskou spotřebu uvedeným v Příloze I Smlouvy o založení ES (s výjimkou produktů rybolovu) a dodržují standardy ES vztahující se k dotyčné investici. Investice zlepšují celkovou výkonnost podniku a přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví. Pokud jde o investici prováděnou za účelem splnění standardů ES, může být podpora poskytnuta pouze na investice, které provádějí drobné podniky za účelem splnění nově zavedených standardů ES. V takovém případě lze pro splnění uvedených standardů poskytnout odklad v délce nejvýše 36 měsíců ode dne, kdy se standard stane pro podnik závazným. Podporu lze poskytnout na: - stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, včetně nezbytných manipulačních ploch, - investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů, - zavádění technologií souvisejících s dohledatelností původu výrobků, - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě (náklady jsou hrazeny výrobci potravin nebo surovin (viz definice žadatele), který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu). Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. 70

8 - zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru, - zlepšení integrace v zemědělsko-potravinářském sektoru, - rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, - zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti práce, - zlepšení výkonnosti, ekonomické stability a konkurenceschopnosti podniku zpracovávajícího zemědělskou produkci, - snížení výrobních nákladů podniku, - zvýšení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů, - vysledovatelnost původu a dokumentace bezpečnosti potravin v zájmu ochrany spotřebitele - rozvoj inovací a přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje - projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - žadatel splňuje podmínky finančního zdraví, - projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Výrobce potravin nebo surovin dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. (pokud se na podnik nevztahuje definice drobného, malého nebo středního podniku) má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje samostatný podnikatel, pokud splňuje kritéria doporučení Komise č. 2003/361/EC: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent částky 50 mil. EUR. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent částky 10 mil. EUR. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent částky 2 mil. EUR. Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše: a) 50 % přijatelných výdajů projektu 71

9 b) 25 % přijatelných výdajů projektu u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního podniku, a které mají méně než 750 zaměstnanců nebo obrat menší než 200 mil. EUR. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Částka přijatelných výdajů na jeden projekt činí od 300 tis. Kč do 30 mil. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 90 mil. Kč za období I.2.2 Účast zemědělců v programech jakosti potravin pro rozvoj venkova - čl. 32 Podpora je zaměřena na stimulaci účasti zemědělských podniků v programech jakosti potravin. Přispívá k úhradě nákladů vyplývajících z účasti v podporovaných programech. Podpora se týká : zemědělců účastnících se programu kvality v souladu s nařízením Rady (EHS) 2081/92 - ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, zemědělců účastnících se programu kvality v souladu s nařízením Rady (EHS) 2082/92 - osvědčení o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin, zemědělců účastnících se programu kvality v souladu s nařízením Rady (EHS) 2092/91 - ekologické zemědělství, zavádění principů správné zemědělské praxe (GAP), zavádění a nezávislé certifikace EUREP GAP, zavádění, certifikace a následně zvyšování funkčnosti a účinnosti systému kritických bodů (HACCP), zavádění a certifikace systémů řízení jakosti a systému environmentálního managementu podle norem ISO. - zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru, - zvýšení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů, - usnadnění přístupu zemědělců na domácí a zahraniční trhy získáním mezinárodně uznávaných certifikátů EUREP GAP, HACCP (ISO 22000), systémů řízení jakosti a environmentálního managementu podle norem ISO, - zlepšení integrace v zemědělsko-potravinářském sektoru, - rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, - zlepšování zpracování zemědělských produktů v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti práce. - projekt je realizován na území České republiky, mimo území, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - podpora se týká produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení ES, určených pro lidskou spotřebu, 72

10 - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, který je zapojen do některého z podporovaných programů jakosti. Podpora bude poskytnuta formou paušální částky vyplácené jednou za rok, a to po dobu maximálně pěti let ode dne zavedení nového legislativního požadavku. Celková částka podpory činí za období maximálně 90 tis. Kč na zemědělský podnik. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. I.2.3 Informační a propagační činnosti pro rozvoj venkova - čl. 33 Podpora se poskytuje na informační a propagační akce, které jsou spojeny s produkty podporovanými v rámci opatření I.2.2. Přispívá k úhradě nákladů na tyto akce. Témat, k nimž mohou být provedena informační anebo propagační opatření: informace o chráněných označeních původu, chráněných zeměpisných označeních, zaručených tradičních specialitách a grafických symbolech stanovených v zemědělských a správních předpisech, informace o ekologickém zemědělství, produkty ekologického zemědělství, nebo produkty registrované jako PDO - protected designations of origin, PGI - protected geographical indications a TSG traditional speciality guaranteed a živé rostliny a okrasné květiny. Podrobné podmínky: Produkty ekologického zemědělství se rozumí ty certifikované produkty a potraviny, které jsou v souladu s NR 2092/91 a zákonem č. 242/2000 Sb. Seznam žádostí podaných za ČR v oblasti Protected Designations of Origin (PDOs) a Protected Geographical Indications (PGIs) v rámci nařízení Rady 2081/92 je uveden v příloze. - zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru, - zlepšení integrace v zemědělsko-potravinářském sektoru, - rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty. - registrace výrobce potravin na území ČR, mimo území hl.města Prahy, 73

11 - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Podnik, který se zabývá zpracováním produktů, které jsou podporovanými v rámci opatření Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše 70 % přijatelných výdajů na akci. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Částka přijatelných výdajů na jednu akci činí od 200 tis. Kč do1mil. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 5 mil. Kč za období I.2.4 Organizace výrobců pro rozvoj venkova - čl. 35. Podpora se poskytuje na zakládání a činnost již existujících organizací výrobců za účelem zlepšení jejich činnosti. - zvýšení míry konkurenceschopnosti v podmínkách jednotného trhu EU prostřednictvím vytváření organizací výrobců a jejich sdružení, - podpora společného odbytu zemědělských, lesnických a dřevařských produktů, poskytování informací, stáží, školení a poradenství svým členům a umožnit jim tak prostřednictvím těchto informací ovlivnit přizpůsobování výroby požadavkům trhu - iniciace zavedení systému pro sběr informací o produkci, sklizni, těžbě, skladových a zpracovatelských kapacitách a jejich poskytování organizacím, které ovlivňují obchodování s danými komoditami (SZIF, apod.).. - založení organizace výrobců založené v období , - splnění podmínky minimální velikosti, - předložení stanov organizace výrobců, obsahujících pravidla o přijímání členů, minimální délce členství, ukončení členství a vyřazení. - předložení podnikatelského záměru, obsahujícího popis předmětu podnikání, cíle a detailní finanční plán, - organizace výrobců zajišťuje odbyt nezpracovaných zemědělských komodit, - všichni členové organizace výrobců jsou fyzickými nebo právnickými osobami, které produkují výrobky spadající pod předmětnou komoditní činnost, - hlavní činností skupiny výrobců je společný odbyt nezpracovaných komodit svých členů a vytváření efektivní marketingové struktury. Skupina výrobců nesmí nakupovat produkty dané komodity od jiných nečlenských subjektů, vyjma případů, kdy: 74

12 - organizace výrobců musí splnit dodavatelské závazky i za svého člena, který nedodal smluvně nakontrahované množství výrobků, - množství produktu nakoupeného od nečlenských subjektů nepřesáhne 10 % množství naturálního objemu stanoveného s členskými subjekty na příslušný rok, - pro financování lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Právnická osoba, zařazená do opatření do konce roku Příjemcem podpory nemůže být organizace výrobců, kteří mají společný odbyt vybraných výrobků upraven speciálními Nařízeními Rady ES nebo podléhají regulaci, jako je např. Nařízení Rady č. 2200/1996 pro společnou organizaci trhu s čerstvým ovocem a zeleninou, Nařízení Rady č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a aquakultury. Podpora bude mít formu přímé nenávratné podpory na založení organizací výrobců nebo založení seskupení organizací výrobců a na zajištění jejich fungování v průběhu pěti let. Za zpeněženou produkci nepřesahující 1 mil. EUR horní hranice: pro 1. rok 5 % pro 2. rok 5 % pro 3. rok 4 % pro 4. rok 3 % pro 5. rok 2 % Za zpeněženou produkci přesahující 1 mil. EUR horní hranice: pro 1. rok 2,5 % nepřesahující částku 100 tis. EUR pro 2. rok 2,5 % nepřesahující částku 100 tis. EUR pro 3. rok 2,0 % nepřesahující částku 80 tis. EUR pro 4. rok 1,5 % nepřesahující částku 60 tis. EUR pro 5. rok 1,5 % nepřesahující částku 50 tis. EUR 75

13 Opatření I.3. Lesní hospodářství Popis situace V programovacím období je obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu, opatření Lesní hospodářství. Podpora je zde zaměřena na zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů, investice do lesnických strojů, dále na obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavedení příslušných ochranných opatření, zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů. Dále se podporuje zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr a zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy. Pokud jde o čerpání finančních prostředků, liší se v závislosti na jednotlivých podopatřeních. Zájem je zejména o podporu obnovy lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem, podporu na zavedení příslušných ochranných opatření a zejména podporu technologických investic v lesním hospodářství. Naopak v rámci podopatření zaměřené na sdružování majitelů lesa nebo zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy je počet předložených projektů poměrně nízký. Na základě zkušeností z implementace byla do Programu rozvoje venkova přejata zejména opatření zaměřená na podporu stavebních a technologických investic. Podpora byla nově doplněna o zlepšení hospodářské hodnoty lesů. Podopatření I.3.1. Technické vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství pro rozvoj venkova - čl. 28 a čl. 29 Podporu lze poskytnout na: pořízení a modernizaci technologií, které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování, modernizaci malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty, Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. Podopatření bude směřovat k vytváření a udržení stávajících malých provozů, které s sebou přinesou vytvoření pracovních míst pro nekvalifikované i kvalifikované pracovníky ve venkovských oblastech a ke zvýšení podílu lokálního zpracování dřevní suroviny. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, žadatel splňuje podmínky finančního zdraví, projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti, podpora se neposkytuje podnikům v nesnázích 1. 76

14 Fyzické osoby nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil (dle doporučení Komise 2003/361/ES). : Druh podpory: přímá nenávratná Způsob financování: podílové financování Výše podpory: 50 % přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období Podopatření I.3.2. Zvyšování hospodářské hodnoty lesů pro rozvoj venkova - čl. 27. Podpora umožní zvýšit efektivnost lesního hospodářství, zvýšením hospodářské hodnoty lesů úpravou chemismu lesních půd v imisních oblastech, hnojením lesních porostů včetně hnojení při obnově, obnovou lesních porostů, zajištěním lesních porostů, zaváděním hospodářsky vhodnější dřevinné skladby v souladu s legislativou (rekonstrukce), ochranou lesních porostů či výchovou lesních porostů. Podpora cíleného odborného hospodaření v lesích zaměřeného na restrukturalizaci materiálního potenciálu pomocí zvýšení hospodářské hodnoty lesů. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, projekt se týká lesního porostu, který nebyl poškozen přírodní kalamitou nebo požárem podpora se poskytuje pro lesy, jejichž vlastníky jsou soukromé osoby nebo jejich sdružení nebo obce nebo jejich sdružení, opatření musí být v souladu s principy hospodaření stanovenými v lesních hospodářských plánech. Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. 77

15 : Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podílové financování dle sazby - 50 % sazby - 60 % sazby v rámci Natury 2000 Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období Podopatření I.3.3. Lesnická technika pro rozvoj venkova - čl pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. Zlepšení technického vybavení lesnických provozů, které v současné době nesplňuje požadavky moderních technologií a nejsou tak splněny předpoklady pro konkurenceschopné hospodaření. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti. Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení,včetně subjektů poskytujících služby v lesnických činnostech. : Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podílové financování 50 % přijatelných výdajů. 78

16 Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období Podopatření I.3.4. Lesnická infrastruktura pro rozvoj venkova - čl. 30 výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest včetně souvisejících objektů, výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů, výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. Zlepšení zpřístupnění lesních majetků za účelem zkvalitnění hospodaření, podpora využití obnovitelných zdrojů energie, racionalizace a ekologizace prací v lesním hospodářství. Zkvalitňování lesní infrastruktury je nezbytným předpokladem ke zvyšování sociální hodnoty lesní krajiny. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů. Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. : Druh podpory: přímá nenávratná Způsob financování: podílové financování Výše podpory: 50 % přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období

17 Opatření I.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí Popis situace V programovacím období je obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu, opatření Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Podpora je zaměřena především na investice do pozemkových úprav, řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů a prevenci před povodněmi. Finanční prostředky tohoto opatření se čerpají v plné výši finančního plánu programu, část žádostí není možné uspokojit z důvodu velkého počtu projektů. Vzhledem ke zkušenostem z Operačního programu byla tato opatření přejata v rámci Osy I do Programu rozvoje venkova. Podopatření I.4.1. Pozemkové úpravy pro rozvoj venkova čl. 30. Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí pozemkových úprav je i realizace tzv. plánu společných zařízení. Podporu lze poskytnout na následující typy projektů: Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu a opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Doba pro zachování účelu podpory činí u výše uvedených typů projektů 5 let. Geodetické projekty zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav, vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav, vyměřování pozemků na základě 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. a) uspořádání vlastnických práv k pozemkům a s nimi souvisejících věcných břemen, b) prostorové a funkční úpravy pozemků, c) zabezpečení přístupnosti pozemků, d) vytváření podmínek k racionálnímu hospodaření, e) zvýšení ochrany půdního fondu, f) zvelebení krajiny, g) zvýšení ekologické stability krajiny. 80

18 projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, rozsah geodetických prací musí být v souladu s potřebami vytvoření návrhu pozemkových úprav, vytyčování nově navržených pozemků musí být provedeno na základě schváleného návrhu pozemkových úprav, realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. Pozemkové úřady Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podpora plné financování 100% přijatelných výdajů Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 300 tis. Kč do 50 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory (tj. pozemkový úřad) může být 180 mil. Kč v období I.4.2. Řízení a zajištění funkčnosti vodních zdrojů pro rozvoj venkova čl. 30. V rámci podopatření bude podporováno zakládání nových rybníků a malých vodních nádrží, rozšiřování vodních ploch a zlepšování technického stavu stávajících rybníků a malých vodních nádrží s cílem zajištění, zachování či rozšíření jejich protipovodňových, retenčních, akumulačních a krajinotvorných funkcí. Podopatření je dále zaměřeno na zlepšení ochrany pozemků a na cílené usměrňování vodního režimu zpomalením odtoku vody a její retence a akumulace v krajině. Součástí podopatření bude i obnova drobných vodních toků v krajině. V rámci podopatření budou podporovány následující projekty: - budování nových víceúčelových rybníků/malých vodních nádrží v krajině s vodohospodářskou a krajinotvornou funkcí, - obnova, rekonstrukce a oprava těles hrází a funkčních objektů (např. bezpečnostní přelivy, vypouštěcí zařízení), včetně břehové a doprovodné zeleně, - obnova retenčních prostorů odbahněním, 81

19 - výstavba, rekonstrukce a obnova poldrů, malých vodních nádrží a ochranných protipovodňových hrází, - opatření vedoucí ke zpomalení odtoku vody, zajištění akumulace vody a snížení velikosti průtoků, - obnova funkce drobných vodních toků v krajině jejich rekonstrukcí, úpravou, revitalizací, opravou, včetně břehové a doprovodné zeleně. Doba pro zachování účelu projektu činí 5 let. a) obnova funkčnosti rybníků a rybničních systémů posílení jejich vodohospodářských a krajinotvorných funkcí, b) výstavba a rekonstrukce poldrů, malých vodních nádrží, protipovodňových hrází, c) zvýšení retenční kapacity krajiny, d) zvýšení ekologické stability krajiny zapojením rybníků, rybničních soustav a malých zemědělských vodních nádrží do biocenter a biokoridorů, e) zvýšení mobilního objemu vody pro závlahy nebo energetiku, f) zlepšení ochrany pozemků a majetku, g) zpomalení odtoku vody, zajištění akumulace vody v krajině a snížení velikosti průtoků, h) zajištění stability koryt drobných vodních toků v krajině. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, rybníky a malé vodní nádrže nesmí sloužit k chovu ryb za účelem podnikání. Zemědělský podnikatel, obec či sdružení obcí, správce vodního toku. Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podpora plné financování 100% přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 100 tis. Kč do 20 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 90 mil. Kč v období I.4.3. Vodohospodářské meliorace pozemků pro rozvoj venkova čl

20 Předmětem podopatření je podpora výstavby, rekonstrukce, modernizace, opravy a obnovy staveb určených k vodohospodářským melioracím pozemků stavby k závlaze a odvodnění zemědělských pozemků. V rámci podopatření budou podporovány tyto investiční záměry: a) pořízení a obnova hlavních a podrobných odvodňovacích zařízení, b) pořízení a obnova hlavních závlahových zařízení, c) pořízení a obnova podrobných závlahových zařízení, případně souvisejících hlavních závlahových zařízení. Doba pro zachování účelu projektu činí 5 let. a) pořízení a obnova hlavních závlahových zařízení, podrobných závlahových zařízení, b) výstavba, rekonstrukce, modernizace, oprava a obnova hlavních odvodňovacích zařízení a podrobných odvodňovacích zařízení, c) zlepšení vodního režimu půdy na přijatelné produkční podmínky a zlepšení erozní odolnosti a retenční schopnosti krajiny. projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy. Zemědělský podnikatel, obec či sdružení obcí, osoby provozující meliorační zařízení. Druh podpory: přímá nenávratná podpora Způsob financování: plné / podílové financování Výše podpory: 100 % přijatelných výdajů pro investiční záměr a) a b)/ 75 % přijatelných výdajů pro investiční záměr c) Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 100 tis. Kč do 20 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 50 mil. v období Podopatření I.4.4. Zpřístupnění pozemků pro rozvoj venkova čl

21 Předmětem podopatření je realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, tj. výstavba nových polních cest či rekonstrukce a modernizace stávajících polních cest, včetně souvisejících objektů. Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. a) funkční úpravy pozemků, b) zabezpečení přístupnosti pozemků, c) vytváření podmínek k racionálnímu hospodaření, d) zvelebení krajiny. Podmínky poskytnutí pomoci projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, polní cesty musí být budovány či rekonstruovány ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupné, nelze podporovat polní cesty zahrnuté v plánu společných zařízení schválené pozemkové úpravy v daném katastrálním území. Zemědělský podnikatel. Příjemce podpory musí být vlastníkem nebo nájemcem polní cesty, u nových staveb vlastníkem nebo nájemcem pozemku, kde bude budována polní cesta. Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podpora plné financování 100% přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 500 mil. Kč do 5 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 10 mil. Kč v období

22 Opatření I.5 Odborné vzdělávání a poradenství Podopatření I.5.1. Odborné vzdělávání pro rozvoj venkova článek 21. Podopatření má průřezový charakter a kromě Osy I bude využíváno také v rámci témat Osy II a Osy III. Podpora je zaměřena na další odborné vzdělávání, a to v souvislosti se změněnými sociálněekonomickými podmínkami života na venkově. Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené zvláště na získávání a prohlubování znalostí a dovedností: potřebných při zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou zároveň slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany životního prostředí, ke zvýšení efektivnosti hospodaření subjektů působících v resortu, o zákonných požadavcích na hospodaření s přírodními zdroji a možnostech finanční podpory, spojených s novými aktivitami v rámci diverzifikace výrobních i nevýrobních činností vyplývajících z potřeb rozvoje venkova, zlepšování znalostí za účelem trvale udržitelného rozvoje ve všech oblastech resortní působnosti, spojených s šetrnými způsoby hospodaření, dodržováním minimálních standardů SZP, řešením problémů s erozí, znečišťováním vod, podporou zvyšování biodiversity a rozmanitosti krajiny, o technologiích lesní výroby a veškerých jejich aspektech (ekonomický, ekologický aj.). Zlepšení odborné připravenosti osob podílejících se na zemědělských, lesnických, vodohospodářských a souvisejících činnostech i na jejich diverzifikaci; příprava pracovníků v zemědělství, lesním a vodním hospodářství a dalších osob na novou kvalitativní orientaci výroby, na uplatňování výrobních praktik slučitelných s požadavky na trvale udržitelné hospodaření, na hygienické normy a welfare zvířat a také na získání znalostí a dovedností, které jim umožní ekonomicky životaschopné podnikání ve venkovském prostoru. Podporované vzdělávací akce nemohou být součástí studijních a učebních programů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Podmínky poskytnutí pomoci podporovaná vzdělávací akce musí být realizována na území České republiky, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každou schválenou podporovanou vzdělávací akci lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, 85

23 podporovaná vzdělávací akce nezahrnuje výuku organizovanou v rámci školské vzdělávací soustavy, podporovaná vzdělávací akce je akreditována MZe. Příjemci podpory jsou zemědělci, pracovníci lesního hospodářství, zpracovatelé produktů rostlinné i živočišné výroby a další osoby podílející se na zemědělských, vodohospodářských a lesnických a souvisejících činnostech i na jejich diverzifikaci. Druh podpory: přímá nenávratná podpora Způsob financování: podílové financování Výše podpory: Příspěvek žadateli na účast v dalším odborném vzdělávání akreditovaném MZe. Žádost je podávána následně po úspěšném ukončení kurzu. Příspěvek je poskytnut do výše 75% uhrazeného vložného, maximálně však Kč na jeden kurz.. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Maximální výše podpory na jednoho příjemce je Kč pro období Podopatření I.5.2. Osvětová a informační činnost pro rozvoj venkova článek 21. Podopatření má průřezový charakter a kromě Osy I bude využíváno také v rámci témat Osy II a Osy III. Podpora je cílena zvláště na šíření informací: zákonných požadavcích na hospodaření s přírodními zdroji a o změnách těchto požadavků, spojených se změnami v legislativě, potřebných při zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou zároveň slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany životního prostředí vedoucích ke zvýšení efektivnosti hospodaření subjektů působících v resortu, vedoucích ke zlepšování znalostí za účelem trvale udržitelného rozvoje ve všech oblastech resortní působnosti pro zajištění šetrného hospodaření a realizaci agroenvironmentálních opatření, řešení problémů s erozí, znečišťováním vod, podporou zvyšování biodiversity a rozmanitosti krajiny, vedoucích k aktualizaci znalostí odborných lesních hospodářů o technologiích lesní výroby a veškerých jejich aspektech (ekonomický, ekologický aj.), formou seminářů a informačních akcí. 86

24 Zlepšení informovanosti osob podílejících se na zemědělských, lesnických, vodohospodářských a souvisejících činnostech i na jejich diverzifikaci; poskytování informací pracovníkům v zemědělství, lesním a vodním hospodářství a dalším osobám o kvalitativně nové orientaci výroby, o uplatňování výrobních praktik slučitelných s požadavky na trvale udržitelné hospodaření a ekonomicky životaschopné podnikání ve venkovském prostoru., o hygienických normách, o welfare zvířat a na podporu obnovitelných zdrojů energie, informací souvisejících s programem NATURA a také s dalšími oblastmi rozvoje venkova. podporovaná vzdělávací akce musí být realizována na území České republiky, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každou schválenou podporovanou vzdělávací akci může být použit pouze jeden zdroj financování EU, podporovaná vzdělávací akce, která je součástí projektu, nezahrnuje výuku organizovanou v rámci školské vzdělávací soustavy, podporovaný projekt, který zahrnuje osvětové a informační akce je schválen výběrovou komisí MZe. Subjekt, který má vzdělávání nebo poskytování informací v předmětu činnosti, zaměření jeho projektu zahrnuje osvětové a informační akce odpovídající vyhlášeným tématům a projekt je schválen výběrovou komisí MZe. Témata po projednání v monitorovacím výboru vyhlašuje MZe. Druh podpory: přímá nenávratná podpora Způsob financování: podílové financování Výše podpory: Příspěvek žadateli na realizaci projektu schváleného výběrovou komisí MZe do výše 75% ceny přijatelných nákladů projektu. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 100 tis. Kč do 1 mil. Kč u osvětových akcí. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 1 mil. Kč do 1,5 mil. Kč u KIS. Maximální výše podpory na jednoho předkladatele projektů je 10 mil. Kč pro období Podopatření I.5.3. Využívání poradenství pro rozvoj venkova článek

25 Podopatření má průřezový charakter a kromě Osy I bude využíváno také v rámci témat Osy II a Osy III. Předmětem poradenství je: finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat poradenské služby ke zvyšování manažerských schopností pro zvyšování výkonnosti jejich hospodaření a dodržování zásad SZP nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a údržby krajiny, zdraví lidí, zvířat a rostlin a potravinové bezpečnosti a norem bezpečnosti práce (vyplývá z nařízení Rady 1782/2003), finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními, finanční podporu vlastníkům lesa, nájemcům lesa a podnikatelským subjektům v lesním hospodářství pro poradenství v okruzích platné legislativy včetně příslušnosti orgánů státní správy a procesních lhůt (ochrana životního prostředí, pracovně právní vztahy, bezpečnost práce aj.), norem příslušného certifikačního systému, managementu a marketingu, logistiky, nových technologií. Specifické cíle podpory Cílem opatření je: zvyšovat efektivnost hospodaření zemědělských, lesních a vodohospodářských podniků zemědělců a vlastníků lesa, využíváním služeb poradenských subjektů činných v lesním hospodářství napomoci zavádění principů trvale udržitelného hospodaření vlastníků lesa, zvyšování efektivity hospodaření, řízení bezpečnosti práce v lese a životního prostředí, zavádění certifikačních systémů, umožnit zemědělcům zapojení do poradenského programu a finanční podporou při využívání služeb poradenských subjektů posílit dodržování zásad Společné zemědělské politiky v oblasti životního prostředí (včetně údržby krajiny), zdraví lidí, zvířat a rostlin a potravinové bezpečnosti. poradenská služba musí být realizován na území České republiky, poradenská služba je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každou schválenou žádost lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, poradenské služby se týkají zákonných požadavků uvedených v Nařízení (ES) č. 1698/2005 a odpovídají vodítkům VI/185/250/04 v platném znění. Fyzická osoba zemědělský podnikatel (nebo SHR do ), právnická osoba podnikající v zemědělství. Vlastník lesa, sdružení vlastníků příp. nájemce lesa, podnikatelský subjekt činný v lesním hospodářství. Druh podpory: přímá nenávratná podpora Způsob financování: podílové financování 88

26 Výše podpory: Podpora za poskytnuté poradenské služby bude poskytována max. do výše 80 % přijatelných nákladů Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora jsou stanoveny do 45 tis.kč/rok Maximální výše podpory na jednoho příjemce je 315 tis. Kč pro období

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ

VÝZVA č. 01/08/MAS NJ VÝZVA č. 01/08/MAS NJ Místní akční skupina Nízký Jeseník, o.s. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA PROJEKTY PRO ROK 2008 na realizaci Strategického plánu Leader 2007 2013 v rámci Programu

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření

Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Program rozvoje venkova 2007-2013 Popis priorit a opatření Leden 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa I: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví... 2 Prioritní osa II: Zlepšování životního

Více

A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V K OSTCE

A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V K OSTCE MZe bro ura_obælka nævrhy.qxp 11.5.2006 14:23 StrÆnka 1 SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova

Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova Tab. č.: 7 Platby a podpory v rámci fondu EAFRD - Programu rozvoje venkova 1 Modernizace zemědělských podniků a. Platby a podpory I. Osy EAFRD - výtah z Programu rozvoje venkova Podporu lze poskytnout

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Přehled výzev Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 PRV 2014-2020: Výzvy na podzim 2015 Zemědělský podnikatel, včetně školních statků a státních podniků, pokud splňují definici zemědělského podnikatele.

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Brožuru připravili: Enterprise Europe Network ČR www.enterprise-europe-network.cz, www.een.cz. ve spolupráci s

Brožuru připravili: Enterprise Europe Network ČR www.enterprise-europe-network.cz, www.een.cz. ve spolupráci s 2 Brožuru připravili: Enterprise Europe Network ČR www.enterprise-europe-network.cz, www.een.cz ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s. www.rra.cz a Školou obnovy venkova,

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 3/2009 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci MAS Mikulovsko o.p.s. Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2012 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 schváleným Ministerstvem zemědělství

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství

Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Nové legislativní požadavky a možnosti dotací v zemědělství Boršov 06. 02. 2014 Ing. Václav Včelák Agroteam CZ s.r.o. Agroteam CZ s.r.o. Zásadní podíl v hlavních investičních dotacích v zemědělství Tým

Více

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad?

Ing. Dagmar Sirotková. VŽP odpad? Ing. Dagmar Sirotková VŽP odpad? je VŢP odpad? Základní předpis nařízení EP a Rady (ES) č.1069/2009 Požadavky na nakládání, využití, zneškodnění Odpad- zejména odpady z kuchyní a stravoven Nakládání podle

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

FINANČNÍ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ V LH

FINANČNÍ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ V LH FINANČNÍ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ V LH Brno 28. dubna 2014 Jan Sebera Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úvod Možné finanční podpory

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart

Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Seminář pro žadatele z území MAS 21, o. p. s. k 5. výzvě Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 10. 12. 2012 MÚ Lázně Kynžvart Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Přiřazení Fiche k opatření

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR MAS bude mít možnost koncipovat své fiche (opatření Programového rámce PRV) tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám území. Jediným požadavkem bude nutnost respektovat podmínky

Více

Podnikání ve venkovských obcích

Podnikání ve venkovských obcích Vzdělávací semináře jsou realizovány Národní sítí venkovských komunitních škol se sídlem v Borech o.s. Projekt Škola rozvoje vesnic Podhorácka Občanské sdružení Povodí Stařečského potoka nositel projektu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz

Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Michaela Randáčková Hranickározvojováagentura, z. s. Tř. 1 máje 2063, Hranice agentura@regionhranicko.cz Obsah: 1)Kde můžete sledovat aktuálnídotačnípříležitosti 2)Tematickéoperačníprogramy na období2007-2013

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Znojemské vinařství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu Přiřazení Fiche k opatření

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 Prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 1.1 Snížení znečištění vod 1.2 Zlepšení jakosti pitné vody 1.3 Omezování

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno

Operační program Ţivotní prostředí. 17. června 2009 Kladno Seminář Podpora a propagace oblasti podpory 4.2 odstraňování starých ekologických zátěţí OPŢP Operační program Ţivotní prostředí Ing. Jan Kříţ ředitel odboru fondů EU Ministerstvo ţivotního prostředí 17.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZEMĚDĚLCE v programovém období 2014 2020

DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZEMĚDĚLCE v programovém období 2014 2020 DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO ZEMĚDĚLCE v programovém období 2014 2020 WWW.BPRESEARCH.EU Obsah Úvod / 3 Nač mohou zemědělci získat dotace? / 4 Lesnictví / 4 Místní akční skupiny (MAS) / 4 Mladí zemědělci /

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Číslo Fiche Název Fiche 8 Investice do zemědělských podniků Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty

5. výzvu k předkládání Žádostí o dotace na projekty Místní akční skupina Královská stezka o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/563/000109 Vyhlašuje v souladu se strategickým plánem LEADER (SPL) Zapomenutý kraj 5. výzvu k předkládání Žádostí o

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví Identifikace

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24.

Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce. VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. Finanční nástroje ochrany přírody a krajiny - možnosti pro obce VI.Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina 24. květen 2011 Vybrané programy MŽP vhodné pro obce Operační program Životní prostředí

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více