OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ"

Transkript

1 OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace na Osu 1 činí 40 % - 50 % celkových prostředků EAFRD. Prioritní oblastí je modernizace zemědělských podniků a přidávání hodnoty zemědělských produktů, proto je na tyto účely soustředěno největší množství finančních prostředků. Opatření I.1 Podpora zemědělských podniků a jejich činnosti I.1.1 Modernizace zemědělských podniků (čl. 26 a 29 Nařízení Rady) I.1.2 Podpora zpracování a využití biomasy (čl. 26 a 29 Nařízení Rady) I.1.3 Podpora při přizpůsobení se novým legislativním požadavkům (čl. 31 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 39% prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Opatření I.2 Zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských produktů I.2.1 Přidávání hodnoty zemědělských produktů (čl. 28 a 29 Nařízení Rady) I.2.2 Účast zemědělců v programech jakosti potravin (čl. 32 Nařízení Rady) I.2.3 Informační a propagační činnosti (čl. 33 Nařízení Rady) I.2.4 Seskupení producentů (čl. 35 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 20 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Opatření I.3 Lesní hospodářství I.3.1 Technické vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství (čl. 28 Nařízení Rady) I.3.2 Zvyšování hospodářské hodnoty lesů (čl. 27 Nařízení Rady) I.3.3 Lesnická technika (čl. 27 Nařízení Rady) I.3.4 Lesnická infrastruktura (čl. 30 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 9 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Opatření I.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí I.4.1 Pozemkové úpravy (čl. 30 Nařízení Rady) I.4.2 Řízení a zajištění funkčnosti vodních zdrojů (čl. 20, 30 nařízení Rady) 64

2 I.4.3 Vodohospodářské meliorace pozemků (čl. 30 Nařízení Rady) I.4.4 Zpřístupnění pozemků (čl. 30 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 25 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Podopatření I % Opatření I.5. Odborné vzdělávání a poradenství I.5.1 Odborné vzdělávání (čl. 21 Nařízení Rady) I.5.2 Osvětová a informační činnost (čl. 21 Nařízení Rady) I.5.3 Využívání poradenství (čl. 24 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 3 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podpoatření I % Podopatření I % Opatření I.6. Předávání znalostí I.6.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců (čl. 22 Nařízení Rady) I.6.2 Předčasný odchod do důchodu (čl. 23 Nařízení Rady) Finanční rámec opatření: 4 % prostředků určených pro Osu 1 Podopatření I % Podpoatření I % 65

3 Opatření I.1 Podpora zemědělských podniků a jejich činnosti Popis situace V programovacím období je obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu, opatření Investice do zemědělského majetku. Finanční prostředky se v tomto opatření využívají na stavební a technologické investice pro welfare, na zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy, stavební a technologické investice pro skladování ovoce a zeleniny, pořízení zemědělských strojů a na prohlubování diverzifikace zemědělských činností. Z hlediska čerpání jde o opatření, ve kterém je plánovaná alokace na daný rok plně pokryta schválenými projekty. Navíc zájem ze strany žadatelů převyšuje finanční plán, a proto bývá část žádostí zamítnuta. Vzhledem k tomu, že o podporu z opatření Investice do zemědělského majetku je ze strany žadatelů velký zájem a realizace projektů probíhá bez problémů, bylo toto opatření, rozšířené o podporu při přizpůsobení se novým legislativním požadavkům přejato v rámci Osy I do Programu rozvoje venkova. I.1.1 Modernizace zemědělských podniků pro rozvoj venkova - čl. 26 a 29 Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Podporu lze poskytnout na: - investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch, pro živočišnou výrobu podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže o výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, o výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby, o výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro objemná krmiva, - investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, koní a drůbeže, - investice do zemědělských staveb (rekonstrukce a výstavba nových staveb) včetně nezbytných manipulačních ploch, pro rostlinnou výrobu, - investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu, - investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny, - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (náklady jsou hrazeny zemědělskému podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu). Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. - podpora restrukturalizace a rozvoje potenciálu zemědělské výroby, - zlepšování zemědělské výroby v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti práce, 66

4 - zlepšení výkonnosti, ekonomické stability a konkurenceschopnosti zemědělského podniku, - snížení výrobních nákladů a zlepšení pracovních podmínek pracovníků činných v zemědělské výrobě, - modernizace technického a technologického vybavení zemědělského podniku, - rozvoj inovací a přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje. - projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - žadatel splňuje podmínky finančního zdraví, - projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše 50 % přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Částka přijatelných výdajů na jeden projekt činí od 300 tis. Kč do 30 mil. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 90 mil. Kč za období I.1.2 Podpora zpracování a využití biomasy pro rozvoj venkova - čl. 26 a 29 Podpora je zaměřena na modernizaci zemědělského hospodářství pěstováním, zpracováním a využitím biomasy, která je získána převážně z vlastní zemědělské činnosti. Investice napomáhají vývoji obnovitelných materiálů a biologických paliv a rozvoji zpracovatelských kapacit. Výsledný produkt musí být součástí Přílohy I Smlouvy o založení ES nebo musí být využit převážně pro potřeby farmy. Podporu lze poskytnout na: - investice na pořízení techniky a kompletních technologických linek, - stavební investice nezbytné pro zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch, - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských produktů, postupů a technologií v rostlinné nebo živočišné výrobě (náklady jsou hrazeny zemědělskému 67

5 podnikateli, který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu). Podporované investice jsou určeny k zabezpečení těchto činností: - aerobní řízené rychlokompostování a výroba biohumusu (energetické prostředky, drtiče, štěpkovače, překopávače kompostu, prosévací zařízení, ostatní zařízení), - zpracování pěstované i zbytkové biomasy pro spalování (drtiče, štěpkovače, briketovací a peletovací linky, malé lokální biokotelny pro potřeby farmy), - využití pěstované, zbytkové a odpadní biomasy anaerobní fermentací (technologické linky bioplynových stanic, kogenerační jednotky, linky na zpracování zbytků po anaerobní fermentaci, separátory, kompostové hospodářství), - stroje a linky na nekrmivářské využití vedlejších produktů výroby kapalných biopaliv (zpracování pokrutin a výpalků). Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. - zlepšení výkonnosti, ekonomické stability a konkurenceschopnosti zemědělského podniku, - snížení výrobních nákladů nebo podpora rozvoje alternativních zdrojů příjmu zemědělského podniku, - odstraňování negativních vlivů zemědělské výroby na životní prostředí - modernizace používaných technologií, - podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zemědělské výrobě - podpora přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje, - využití výkalů a odpadu z provozu jako alternativního zdroje energie (bioplyn apod.), - využití výkalů a odpadů z provozu jako zdroje biohumusu, organických a přírodních hnojiv, enzymatických směsných krmných doplňků, - projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - žadatel splňuje podmínky finančního zdraví, - projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše 50 % přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Částka přijatelných výdajů na jeden projekt činí od 300 tis. Kč do 30 mil. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 90 mil. Kč za období

6 I.1.3 Podpora při přizpůsobení se novým legislativním požadavkům pro rozvoj venkova - čl. 31 Podpora je zaměřena na snížení finančních dopadů uplatňování nových legislativních požadavků v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti práce. Týká se právních norem Společenství, které jsou nově zaváděny do vnitrostátní právní úpravy a stanovují pro zemědělskou praxi nové povinnosti nebo omezení. - zlepšení výkonnosti, ekonomické stability a konkurenceschopnosti zemědělského podniku, - snížení negativních dopadů zavedení nových legislativních požadavků na provozní náklady zemědělského podniku. - projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - zavedení nového legislativního požadavku má významný vliv na provozní náklady zemědělského podniku, - zavedení nového legislativního požadavku se týká významného počtu zemědělských podniků, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativ.y Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Podpora bude poskytnuta formou paušální částky vyplácené jednou za rok, a to po dobu maximálně pěti let ode dne zavedení nového legislativního požadavku. Paušální částka má v průběhu let degresivní charakter. Celková částka podpory činí za období maximálně 300 tis. Kč na zemědělský podnik. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. 69

7 Opatření I.2 Zlepšování kvality a přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů Popis situace V programovacím období je obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu, opatření Zlepšení zpracování zemědělských produktů, a Horizontálního plánu rozvoje venkova, opatření Zakládání skupin výrobců. Podpora z Operačního programu je zaměřena na stavební a technologické investice do výrobních oborů využívajících tuzemskou zemědělskou produkci a do zlepšení marketingu zemědělských výrobků. Finanční prostředky tohoto opatření se čerpají v plné výši finančního plánu programu, část žádostí není možné uspokojit z důvodu velkého počtu projektů. Podpora z Horizontálního plánu rozvoje venkova je zaměřena na zakládání a zlepšení činnosti skupin výrobců. Vzhledem ke zkušenostem z implementace byla tato opatření přejata v rámci Osy I do Programu rozvoje venkova. Podpora se nově rozšiřuje o stimulování účasti zemědělců v programech jakosti potravin a s tím související propagační činností. I.2.1 Přidávání hodnoty zemědělských a potravinářských produktů pro rozvoj venkova - čl. 28 a 29 Podpora je zaměřena na hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování, a/nebo uvádění na trh, a/nebo vývoje nových produktů, procesů a technologií vztažených k produktům určeným pro lidskou spotřebu uvedeným v Příloze I Smlouvy o založení ES (s výjimkou produktů rybolovu) a dodržují standardy ES vztahující se k dotyčné investici. Investice zlepšují celkovou výkonnost podniku a přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského odvětví. Pokud jde o investici prováděnou za účelem splnění standardů ES, může být podpora poskytnuta pouze na investice, které provádějí drobné podniky za účelem splnění nově zavedených standardů ES. V takovém případě lze pro splnění uvedených standardů poskytnout odklad v délce nejvýše 36 měsíců ode dne, kdy se standard stane pro podnik závazným. Podporu lze poskytnout na: - stavební a technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, včetně nezbytných manipulačních ploch, - investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů, - zavádění technologií souvisejících s dohledatelností původu výrobků, - investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě (náklady jsou hrazeny výrobci potravin nebo surovin (viz definice žadatele), který aplikuje výsledky výzkumu a vývoje ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na tomto vývoji nebo výzkumu). Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. 70

8 - zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru, - zlepšení integrace v zemědělsko-potravinářském sektoru, - rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, - zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti práce, - zlepšení výkonnosti, ekonomické stability a konkurenceschopnosti podniku zpracovávajícího zemědělskou produkci, - snížení výrobních nákladů podniku, - zvýšení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů, - vysledovatelnost původu a dokumentace bezpečnosti potravin v zájmu ochrany spotřebitele - rozvoj inovací a přístupu k výsledkům výzkumu a vývoje - projekt je realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - žadatel splňuje podmínky finančního zdraví, - projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Výrobce potravin nebo surovin dle zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů, který splňuje definici drobného, malého nebo středního podniku, popř. (pokud se na podnik nevztahuje definice drobného, malého nebo středního podniku) má méně než 750 zaměstnanců nebo obrat nepřesahující korunový ekvivalent částky 200 mil. EUR. Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje samostatný podnikatel, pokud splňuje kritéria doporučení Komise č. 2003/361/EC: a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců, b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent částky 50 mil. EUR. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců, b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent částky 10 mil. EUR. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud: a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců, b) jeho aktiva uvedená v rozvaze nebo čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent částky 2 mil. EUR. Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše: a) 50 % přijatelných výdajů projektu 71

9 b) 25 % přijatelných výdajů projektu u podniků, na něž se nevztahuje definice drobného, malého a středního podniku, a které mají méně než 750 zaměstnanců nebo obrat menší než 200 mil. EUR. Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Částka přijatelných výdajů na jeden projekt činí od 300 tis. Kč do 30 mil. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 90 mil. Kč za období I.2.2 Účast zemědělců v programech jakosti potravin pro rozvoj venkova - čl. 32 Podpora je zaměřena na stimulaci účasti zemědělských podniků v programech jakosti potravin. Přispívá k úhradě nákladů vyplývajících z účasti v podporovaných programech. Podpora se týká : zemědělců účastnících se programu kvality v souladu s nařízením Rady (EHS) 2081/92 - ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin, zemědělců účastnících se programu kvality v souladu s nařízením Rady (EHS) 2082/92 - osvědčení o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin, zemědělců účastnících se programu kvality v souladu s nařízením Rady (EHS) 2092/91 - ekologické zemědělství, zavádění principů správné zemědělské praxe (GAP), zavádění a nezávislé certifikace EUREP GAP, zavádění, certifikace a následně zvyšování funkčnosti a účinnosti systému kritických bodů (HACCP), zavádění a certifikace systémů řízení jakosti a systému environmentálního managementu podle norem ISO. - zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru, - zvýšení kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů, - usnadnění přístupu zemědělců na domácí a zahraniční trhy získáním mezinárodně uznávaných certifikátů EUREP GAP, HACCP (ISO 22000), systémů řízení jakosti a environmentálního managementu podle norem ISO, - zlepšení integrace v zemědělsko-potravinářském sektoru, - rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty, - zlepšování zpracování zemědělských produktů v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat, veřejného zdraví a bezpečnosti práce. - projekt je realizován na území České republiky, mimo území, - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování projektu lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - podpora se týká produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení ES, určených pro lidskou spotřebu, 72

10 - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Zemědělský podnikatel, tj. fyzická nebo právnická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, který je zapojen do některého z podporovaných programů jakosti. Podpora bude poskytnuta formou paušální částky vyplácené jednou za rok, a to po dobu maximálně pěti let ode dne zavedení nového legislativního požadavku. Celková částka podpory činí za období maximálně 90 tis. Kč na zemědělský podnik. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. I.2.3 Informační a propagační činnosti pro rozvoj venkova - čl. 33 Podpora se poskytuje na informační a propagační akce, které jsou spojeny s produkty podporovanými v rámci opatření I.2.2. Přispívá k úhradě nákladů na tyto akce. Témat, k nimž mohou být provedena informační anebo propagační opatření: informace o chráněných označeních původu, chráněných zeměpisných označeních, zaručených tradičních specialitách a grafických symbolech stanovených v zemědělských a správních předpisech, informace o ekologickém zemědělství, produkty ekologického zemědělství, nebo produkty registrované jako PDO - protected designations of origin, PGI - protected geographical indications a TSG traditional speciality guaranteed a živé rostliny a okrasné květiny. Podrobné podmínky: Produkty ekologického zemědělství se rozumí ty certifikované produkty a potraviny, které jsou v souladu s NR 2092/91 a zákonem č. 242/2000 Sb. Seznam žádostí podaných za ČR v oblasti Protected Designations of Origin (PDOs) a Protected Geographical Indications (PGIs) v rámci nařízení Rady 2081/92 je uveden v příloze. - zvýšení konkurenceschopnosti zemědělsko-potravinářského sektoru, - zlepšení integrace v zemědělsko-potravinářském sektoru, - rozvoj nových odbytišť pro zemědělské produkty. - registrace výrobce potravin na území ČR, mimo území hl.města Prahy, 73

11 - projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, - pro financování lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Podnik, který se zabývá zpracováním produktů, které jsou podporovanými v rámci opatření Podpora bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené přijatelné výdaje, a to maximálně do výše 70 % přijatelných výdajů na akci. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Částka přijatelných výdajů na jednu akci činí od 200 tis. Kč do1mil. Kč. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 5 mil. Kč za období I.2.4 Organizace výrobců pro rozvoj venkova - čl. 35. Podpora se poskytuje na zakládání a činnost již existujících organizací výrobců za účelem zlepšení jejich činnosti. - zvýšení míry konkurenceschopnosti v podmínkách jednotného trhu EU prostřednictvím vytváření organizací výrobců a jejich sdružení, - podpora společného odbytu zemědělských, lesnických a dřevařských produktů, poskytování informací, stáží, školení a poradenství svým členům a umožnit jim tak prostřednictvím těchto informací ovlivnit přizpůsobování výroby požadavkům trhu - iniciace zavedení systému pro sběr informací o produkci, sklizni, těžbě, skladových a zpracovatelských kapacitách a jejich poskytování organizacím, které ovlivňují obchodování s danými komoditami (SZIF, apod.).. - založení organizace výrobců založené v období , - splnění podmínky minimální velikosti, - předložení stanov organizace výrobců, obsahujících pravidla o přijímání členů, minimální délce členství, ukončení členství a vyřazení. - předložení podnikatelského záměru, obsahujícího popis předmětu podnikání, cíle a detailní finanční plán, - organizace výrobců zajišťuje odbyt nezpracovaných zemědělských komodit, - všichni členové organizace výrobců jsou fyzickými nebo právnickými osobami, které produkují výrobky spadající pod předmětnou komoditní činnost, - hlavní činností skupiny výrobců je společný odbyt nezpracovaných komodit svých členů a vytváření efektivní marketingové struktury. Skupina výrobců nesmí nakupovat produkty dané komodity od jiných nečlenských subjektů, vyjma případů, kdy: 74

12 - organizace výrobců musí splnit dodavatelské závazky i za svého člena, který nedodal smluvně nakontrahované množství výrobků, - množství produktu nakoupeného od nečlenských subjektů nepřesáhne 10 % množství naturálního objemu stanoveného s členskými subjekty na příslušný rok, - pro financování lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, - další podmínky vyplývající z požadavků prováděcí legislativy. Právnická osoba, zařazená do opatření do konce roku Příjemcem podpory nemůže být organizace výrobců, kteří mají společný odbyt vybraných výrobků upraven speciálními Nařízeními Rady ES nebo podléhají regulaci, jako je např. Nařízení Rady č. 2200/1996 pro společnou organizaci trhu s čerstvým ovocem a zeleninou, Nařízení Rady č. 104/2000 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a aquakultury. Podpora bude mít formu přímé nenávratné podpory na založení organizací výrobců nebo založení seskupení organizací výrobců a na zajištění jejich fungování v průběhu pěti let. Za zpeněženou produkci nepřesahující 1 mil. EUR horní hranice: pro 1. rok 5 % pro 2. rok 5 % pro 3. rok 4 % pro 4. rok 3 % pro 5. rok 2 % Za zpeněženou produkci přesahující 1 mil. EUR horní hranice: pro 1. rok 2,5 % nepřesahující částku 100 tis. EUR pro 2. rok 2,5 % nepřesahující částku 100 tis. EUR pro 3. rok 2,0 % nepřesahující částku 80 tis. EUR pro 4. rok 1,5 % nepřesahující částku 60 tis. EUR pro 5. rok 1,5 % nepřesahující částku 50 tis. EUR 75

13 Opatření I.3. Lesní hospodářství Popis situace V programovacím období je obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu, opatření Lesní hospodářství. Podpora je zde zaměřena na zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů, investice do lesnických strojů, dále na obnovu lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavedení příslušných ochranných opatření, zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů. Dále se podporuje zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr a zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy. Pokud jde o čerpání finančních prostředků, liší se v závislosti na jednotlivých podopatřeních. Zájem je zejména o podporu obnovy lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem, podporu na zavedení příslušných ochranných opatření a zejména podporu technologických investic v lesním hospodářství. Naopak v rámci podopatření zaměřené na sdružování majitelů lesa nebo zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy je počet předložených projektů poměrně nízký. Na základě zkušeností z implementace byla do Programu rozvoje venkova přejata zejména opatření zaměřená na podporu stavebních a technologických investic. Podpora byla nově doplněna o zlepšení hospodářské hodnoty lesů. Podopatření I.3.1. Technické vybavení pro finalizaci a pro tržní zhodnocení produktu v lesním hospodářství pro rozvoj venkova - čl. 28 a čl. 29 Podporu lze poskytnout na: pořízení a modernizaci technologií, které umožní zpracování a využití zůstatkové biomasy pro energetické a jiné účely, vybudování, modernizaci malokapacitních venkovských provozů, které budou produkovat výrobky s větším podílem přidané hodnoty, Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. Podopatření bude směřovat k vytváření a udržení stávajících malých provozů, které s sebou přinesou vytvoření pracovních míst pro nekvalifikované i kvalifikované pracovníky ve venkovských oblastech a ke zvýšení podílu lokálního zpracování dřevní suroviny. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, žadatel splňuje podmínky finančního zdraví, projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti, podpora se neposkytuje podnikům v nesnázích 1. 76

14 Fyzické osoby nebo právnické osoby podnikající v lesnictví nebo souvisejícím odvětví, které mají méně než 10 zaměstnanců a jejichž roční obrat je nižší než 2 mil (dle doporučení Komise 2003/361/ES). : Druh podpory: přímá nenávratná Způsob financování: podílové financování Výše podpory: 50 % přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období Podopatření I.3.2. Zvyšování hospodářské hodnoty lesů pro rozvoj venkova - čl. 27. Podpora umožní zvýšit efektivnost lesního hospodářství, zvýšením hospodářské hodnoty lesů úpravou chemismu lesních půd v imisních oblastech, hnojením lesních porostů včetně hnojení při obnově, obnovou lesních porostů, zajištěním lesních porostů, zaváděním hospodářsky vhodnější dřevinné skladby v souladu s legislativou (rekonstrukce), ochranou lesních porostů či výchovou lesních porostů. Podpora cíleného odborného hospodaření v lesích zaměřeného na restrukturalizaci materiálního potenciálu pomocí zvýšení hospodářské hodnoty lesů. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, projekt se týká lesního porostu, který nebyl poškozen přírodní kalamitou nebo požárem podpora se poskytuje pro lesy, jejichž vlastníky jsou soukromé osoby nebo jejich sdružení nebo obce nebo jejich sdružení, opatření musí být v souladu s principy hospodaření stanovenými v lesních hospodářských plánech. Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. 77

15 : Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podílové financování dle sazby - 50 % sazby - 60 % sazby v rámci Natury 2000 Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období Podopatření I.3.3. Lesnická technika pro rozvoj venkova - čl pořízení strojů a zařízení pro budování a údržbu lesních cest, stezek a chodníků, meliorací, hrazení bystřin, retenčních nádrží, zařízení pro turistiku a strojů a zařízení sloužících pro obnovu a výchovu lesních porostů a prvotní zpracování dříví ekologickými technologiemi. Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. Zlepšení technického vybavení lesnických provozů, které v současné době nesplňuje požadavky moderních technologií a nejsou tak splněny předpoklady pro konkurenceschopné hospodaření. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, projekt splňuje podmínky ekonomické udržitelnosti. Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení,včetně subjektů poskytujících služby v lesnických činnostech. : Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podílové financování 50 % přijatelných výdajů. 78

16 Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období Podopatření I.3.4. Lesnická infrastruktura pro rozvoj venkova - čl. 30 výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy lesních cest včetně souvisejících objektů, výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy zařízení upravujících vodní režim v lesích, včetně souvisejících objektů, výstavba, modernizace, rekonstrukce a celkové opravy ostatních infrastrukturních objektů a zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. Zlepšení zpřístupnění lesních majetků za účelem zkvalitnění hospodaření, podpora využití obnovitelných zdrojů energie, racionalizace a ekologizace prací v lesním hospodářství. Zkvalitňování lesní infrastruktury je nezbytným předpokladem ke zvyšování sociální hodnoty lesní krajiny. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů. Fyzická nebo právnická osoba hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo jejich sdružení, nebo ve vlastnictví obcí nebo jejich sdružení. : Druh podpory: přímá nenávratná Způsob financování: podílové financování Výše podpory: 50 % přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od Kč do Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být Kč v období

17 Opatření I.4. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí Popis situace V programovacím období je obdobný typ podpory poskytován v rámci Operačního programu, opatření Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Podpora je zaměřena především na investice do pozemkových úprav, řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů a prevenci před povodněmi. Finanční prostředky tohoto opatření se čerpají v plné výši finančního plánu programu, část žádostí není možné uspokojit z důvodu velkého počtu projektů. Vzhledem ke zkušenostem z Operačního programu byla tato opatření přejata v rámci Osy I do Programu rozvoje venkova. Podopatření I.4.1. Pozemkové úpravy pro rozvoj venkova čl. 30. Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí pozemkových úprav je i realizace tzv. plánu společných zařízení. Podporu lze poskytnout na následující typy projektů: Realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, realizace protierozních opatření pro ochranu půdního fondu a opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a ochraně území před záplavami, realizace opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Doba pro zachování účelu podpory činí u výše uvedených typů projektů 5 let. Geodetické projekty zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce prováděné za účelem zpracování návrhu pozemkových úprav, vytyčení nově navržených pozemků na základě schváleného návrhu pozemkových úprav, vyměřování pozemků na základě 21a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. a) uspořádání vlastnických práv k pozemkům a s nimi souvisejících věcných břemen, b) prostorové a funkční úpravy pozemků, c) zabezpečení přístupnosti pozemků, d) vytváření podmínek k racionálnímu hospodaření, e) zvýšení ochrany půdního fondu, f) zvelebení krajiny, g) zvýšení ekologické stability krajiny. 80

18 projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, rozsah geodetických prací musí být v souladu s potřebami vytvoření návrhu pozemkových úprav, vytyčování nově navržených pozemků musí být provedeno na základě schváleného návrhu pozemkových úprav, realizace společných zařízení musí být v souladu se schválenými návrhy pozemkových úprav. Pozemkové úřady Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podpora plné financování 100% přijatelných výdajů Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 300 tis. Kč do 50 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory (tj. pozemkový úřad) může být 180 mil. Kč v období I.4.2. Řízení a zajištění funkčnosti vodních zdrojů pro rozvoj venkova čl. 30. V rámci podopatření bude podporováno zakládání nových rybníků a malých vodních nádrží, rozšiřování vodních ploch a zlepšování technického stavu stávajících rybníků a malých vodních nádrží s cílem zajištění, zachování či rozšíření jejich protipovodňových, retenčních, akumulačních a krajinotvorných funkcí. Podopatření je dále zaměřeno na zlepšení ochrany pozemků a na cílené usměrňování vodního režimu zpomalením odtoku vody a její retence a akumulace v krajině. Součástí podopatření bude i obnova drobných vodních toků v krajině. V rámci podopatření budou podporovány následující projekty: - budování nových víceúčelových rybníků/malých vodních nádrží v krajině s vodohospodářskou a krajinotvornou funkcí, - obnova, rekonstrukce a oprava těles hrází a funkčních objektů (např. bezpečnostní přelivy, vypouštěcí zařízení), včetně břehové a doprovodné zeleně, - obnova retenčních prostorů odbahněním, 81

19 - výstavba, rekonstrukce a obnova poldrů, malých vodních nádrží a ochranných protipovodňových hrází, - opatření vedoucí ke zpomalení odtoku vody, zajištění akumulace vody a snížení velikosti průtoků, - obnova funkce drobných vodních toků v krajině jejich rekonstrukcí, úpravou, revitalizací, opravou, včetně břehové a doprovodné zeleně. Doba pro zachování účelu projektu činí 5 let. a) obnova funkčnosti rybníků a rybničních systémů posílení jejich vodohospodářských a krajinotvorných funkcí, b) výstavba a rekonstrukce poldrů, malých vodních nádrží, protipovodňových hrází, c) zvýšení retenční kapacity krajiny, d) zvýšení ekologické stability krajiny zapojením rybníků, rybničních soustav a malých zemědělských vodních nádrží do biocenter a biokoridorů, e) zvýšení mobilního objemu vody pro závlahy nebo energetiku, f) zlepšení ochrany pozemků a majetku, g) zpomalení odtoku vody, zajištění akumulace vody v krajině a snížení velikosti průtoků, h) zajištění stability koryt drobných vodních toků v krajině. projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, rybníky a malé vodní nádrže nesmí sloužit k chovu ryb za účelem podnikání. Zemědělský podnikatel, obec či sdružení obcí, správce vodního toku. Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podpora plné financování 100% přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 100 tis. Kč do 20 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 90 mil. Kč v období I.4.3. Vodohospodářské meliorace pozemků pro rozvoj venkova čl

20 Předmětem podopatření je podpora výstavby, rekonstrukce, modernizace, opravy a obnovy staveb určených k vodohospodářským melioracím pozemků stavby k závlaze a odvodnění zemědělských pozemků. V rámci podopatření budou podporovány tyto investiční záměry: a) pořízení a obnova hlavních a podrobných odvodňovacích zařízení, b) pořízení a obnova hlavních závlahových zařízení, c) pořízení a obnova podrobných závlahových zařízení, případně souvisejících hlavních závlahových zařízení. Doba pro zachování účelu projektu činí 5 let. a) pořízení a obnova hlavních závlahových zařízení, podrobných závlahových zařízení, b) výstavba, rekonstrukce, modernizace, oprava a obnova hlavních odvodňovacích zařízení a podrobných odvodňovacích zařízení, c) zlepšení vodního režimu půdy na přijatelné produkční podmínky a zlepšení erozní odolnosti a retenční schopnosti krajiny. projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy. Zemědělský podnikatel, obec či sdružení obcí, osoby provozující meliorační zařízení. Druh podpory: přímá nenávratná podpora Způsob financování: plné / podílové financování Výše podpory: 100 % přijatelných výdajů pro investiční záměr a) a b)/ 75 % přijatelných výdajů pro investiční záměr c) Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 100 tis. Kč do 20 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 50 mil. v období Podopatření I.4.4. Zpřístupnění pozemků pro rozvoj venkova čl

21 Předmětem podopatření je realizace opatření ke zpřístupnění pozemků, tj. výstavba nových polních cest či rekonstrukce a modernizace stávajících polních cest, včetně souvisejících objektů. Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let. a) funkční úpravy pozemků, b) zabezpečení přístupnosti pozemků, c) vytváření podmínek k racionálnímu hospodaření, d) zvelebení krajiny. Podmínky poskytnutí pomoci projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hl.města Prahy, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každý schválený projekt se může použít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, polní cesty musí být budovány či rekonstruovány ve veřejném zájmu, musí být veřejně přístupné, nelze podporovat polní cesty zahrnuté v plánu společných zařízení schválené pozemkové úpravy v daném katastrálním území. Zemědělský podnikatel. Příjemce podpory musí být vlastníkem nebo nájemcem polní cesty, u nových staveb vlastníkem nebo nájemcem pozemku, kde bude budována polní cesta. Druh podpory: Způsob financování: Výše podpory: přímá nenávratná podpora plné financování 100% přijatelných výdajů. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 500 mil. Kč do 5 mil. Kč na každý jednotlivý projekt. Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory může být 10 mil. Kč v období

22 Opatření I.5 Odborné vzdělávání a poradenství Podopatření I.5.1. Odborné vzdělávání pro rozvoj venkova článek 21. Podopatření má průřezový charakter a kromě Osy I bude využíváno také v rámci témat Osy II a Osy III. Podpora je zaměřena na další odborné vzdělávání, a to v souvislosti se změněnými sociálněekonomickými podmínkami života na venkově. Podpora je cílena na vzdělávací projekty zaměřené zvláště na získávání a prohlubování znalostí a dovedností: potřebných při zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou zároveň slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany životního prostředí, ke zvýšení efektivnosti hospodaření subjektů působících v resortu, o zákonných požadavcích na hospodaření s přírodními zdroji a možnostech finanční podpory, spojených s novými aktivitami v rámci diverzifikace výrobních i nevýrobních činností vyplývajících z potřeb rozvoje venkova, zlepšování znalostí za účelem trvale udržitelného rozvoje ve všech oblastech resortní působnosti, spojených s šetrnými způsoby hospodaření, dodržováním minimálních standardů SZP, řešením problémů s erozí, znečišťováním vod, podporou zvyšování biodiversity a rozmanitosti krajiny, o technologiích lesní výroby a veškerých jejich aspektech (ekonomický, ekologický aj.). Zlepšení odborné připravenosti osob podílejících se na zemědělských, lesnických, vodohospodářských a souvisejících činnostech i na jejich diverzifikaci; příprava pracovníků v zemědělství, lesním a vodním hospodářství a dalších osob na novou kvalitativní orientaci výroby, na uplatňování výrobních praktik slučitelných s požadavky na trvale udržitelné hospodaření, na hygienické normy a welfare zvířat a také na získání znalostí a dovedností, které jim umožní ekonomicky životaschopné podnikání ve venkovském prostoru. Podporované vzdělávací akce nemohou být součástí studijních a učebních programů středních, vyšších odborných a vysokých škol. Podmínky poskytnutí pomoci podporovaná vzdělávací akce musí být realizována na území České republiky, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každou schválenou podporovanou vzdělávací akci lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, 85

23 podporovaná vzdělávací akce nezahrnuje výuku organizovanou v rámci školské vzdělávací soustavy, podporovaná vzdělávací akce je akreditována MZe. Příjemci podpory jsou zemědělci, pracovníci lesního hospodářství, zpracovatelé produktů rostlinné i živočišné výroby a další osoby podílející se na zemědělských, vodohospodářských a lesnických a souvisejících činnostech i na jejich diverzifikaci. Druh podpory: přímá nenávratná podpora Způsob financování: podílové financování Výše podpory: Příspěvek žadateli na účast v dalším odborném vzdělávání akreditovaném MZe. Žádost je podávána následně po úspěšném ukončení kurzu. Příspěvek je poskytnut do výše 75% uhrazeného vložného, maximálně však Kč na jeden kurz.. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Maximální výše podpory na jednoho příjemce je Kč pro období Podopatření I.5.2. Osvětová a informační činnost pro rozvoj venkova článek 21. Podopatření má průřezový charakter a kromě Osy I bude využíváno také v rámci témat Osy II a Osy III. Podpora je cílena zvláště na šíření informací: zákonných požadavcích na hospodaření s přírodními zdroji a o změnách těchto požadavků, spojených se změnami v legislativě, potřebných při zavádění nových výrob, výrobních metod a technologií, které jsou zároveň slučitelné se zájmy zachování a zlepšení krajiny a ochrany životního prostředí vedoucích ke zvýšení efektivnosti hospodaření subjektů působících v resortu, vedoucích ke zlepšování znalostí za účelem trvale udržitelného rozvoje ve všech oblastech resortní působnosti pro zajištění šetrného hospodaření a realizaci agroenvironmentálních opatření, řešení problémů s erozí, znečišťováním vod, podporou zvyšování biodiversity a rozmanitosti krajiny, vedoucích k aktualizaci znalostí odborných lesních hospodářů o technologiích lesní výroby a veškerých jejich aspektech (ekonomický, ekologický aj.), formou seminářů a informačních akcí. 86

24 Zlepšení informovanosti osob podílejících se na zemědělských, lesnických, vodohospodářských a souvisejících činnostech i na jejich diverzifikaci; poskytování informací pracovníkům v zemědělství, lesním a vodním hospodářství a dalším osobám o kvalitativně nové orientaci výroby, o uplatňování výrobních praktik slučitelných s požadavky na trvale udržitelné hospodaření a ekonomicky životaschopné podnikání ve venkovském prostoru., o hygienických normách, o welfare zvířat a na podporu obnovitelných zdrojů energie, informací souvisejících s programem NATURA a také s dalšími oblastmi rozvoje venkova. podporovaná vzdělávací akce musí být realizována na území České republiky, projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každou schválenou podporovanou vzdělávací akci může být použit pouze jeden zdroj financování EU, podporovaná vzdělávací akce, která je součástí projektu, nezahrnuje výuku organizovanou v rámci školské vzdělávací soustavy, podporovaný projekt, který zahrnuje osvětové a informační akce je schválen výběrovou komisí MZe. Subjekt, který má vzdělávání nebo poskytování informací v předmětu činnosti, zaměření jeho projektu zahrnuje osvětové a informační akce odpovídající vyhlášeným tématům a projekt je schválen výběrovou komisí MZe. Témata po projednání v monitorovacím výboru vyhlašuje MZe. Druh podpory: přímá nenávratná podpora Způsob financování: podílové financování Výše podpory: Příspěvek žadateli na realizaci projektu schváleného výběrovou komisí MZe do výše 75% ceny přijatelných nákladů projektu. Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 100 tis. Kč do 1 mil. Kč u osvětových akcí. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora, jsou od 1 mil. Kč do 1,5 mil. Kč u KIS. Maximální výše podpory na jednoho předkladatele projektů je 10 mil. Kč pro období Podopatření I.5.3. Využívání poradenství pro rozvoj venkova článek

25 Podopatření má průřezový charakter a kromě Osy I bude využíváno také v rámci témat Osy II a Osy III. Předmětem poradenství je: finanční podpora pro zemědělce ke krytí nákladů při využívání služeb zemědělského poradenského systému, který bude zemědělcům poskytovat poradenské služby ke zvyšování manažerských schopností pro zvyšování výkonnosti jejich hospodaření a dodržování zásad SZP nejméně v rozsahu povinných norem Společenství v oblasti životního prostředí, ochrany přírody a údržby krajiny, zdraví lidí, zvířat a rostlin a potravinové bezpečnosti a norem bezpečnosti práce (vyplývá z nařízení Rady 1782/2003), finanční podpora bude dále sloužit k podpoře šetrného způsobu hospodaření v souvislosti např. s agro-environmentálními opatřeními, finanční podporu vlastníkům lesa, nájemcům lesa a podnikatelským subjektům v lesním hospodářství pro poradenství v okruzích platné legislativy včetně příslušnosti orgánů státní správy a procesních lhůt (ochrana životního prostředí, pracovně právní vztahy, bezpečnost práce aj.), norem příslušného certifikačního systému, managementu a marketingu, logistiky, nových technologií. Specifické cíle podpory Cílem opatření je: zvyšovat efektivnost hospodaření zemědělských, lesních a vodohospodářských podniků zemědělců a vlastníků lesa, využíváním služeb poradenských subjektů činných v lesním hospodářství napomoci zavádění principů trvale udržitelného hospodaření vlastníků lesa, zvyšování efektivity hospodaření, řízení bezpečnosti práce v lese a životního prostředí, zavádění certifikačních systémů, umožnit zemědělcům zapojení do poradenského programu a finanční podporou při využívání služeb poradenských subjektů posílit dodržování zásad Společné zemědělské politiky v oblasti životního prostředí (včetně údržby krajiny), zdraví lidí, zvířat a rostlin a potravinové bezpečnosti. poradenská služba musí být realizován na území České republiky, poradenská služba je v souladu s příslušnou právní úpravou, pro každou schválenou žádost lze využít pouze jeden zdroj financování z veřejných zdrojů, poradenské služby se týkají zákonných požadavků uvedených v Nařízení (ES) č. 1698/2005 a odpovídají vodítkům VI/185/250/04 v platném znění. Fyzická osoba zemědělský podnikatel (nebo SHR do ), právnická osoba podnikající v zemědělství. Vlastník lesa, sdružení vlastníků příp. nájemce lesa, podnikatelský subjekt činný v lesním hospodářství. Druh podpory: přímá nenávratná podpora Způsob financování: podílové financování 88

26 Výše podpory: Podpora za poskytnuté poradenské služby bude poskytována max. do výše 80 % přijatelných nákladů Příspěvek EU činí 75% veřejných zdrojů. Přijatelné výdaje, na které může být poskytnuta podpora jsou stanoveny do 45 tis.kč/rok Maximální výše podpory na jednoho příjemce je 315 tis. Kč pro období

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020 Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře - OD 3. května 2016 8:00 hodin - DO 16. května 2016 13:00 hodin. Operace vyhlášené

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů II. Dotační programy zemědělství pro rok 2012, poskytované podle 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.D. Podpora včelařství Účel: zabezpečení opylování zemědělských

Více

Dotace pro mladé začínající zemědělce

Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotační program určený na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců (dotace na techniku, technologie, stavební výdaje, pořízení zemědělských budov, pozemků apod.)

Více

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V Praze dne 12. ledna 2016 V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Pravidla

Více

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Rozdělení opatření 2 podopatření: I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů,

Více

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020

Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 Komunitně vedený místní rozvoj v Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 CLLD Výběr strategií věcné hodnocení posouzení souladu strategie s cíli dotčených programů jednotlivá ŘO hodnoticí komise věcné

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV

Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD. V rámci PRV Plánované výzvy k podání žádostí o dotace v rámci SCLLD V rámci PRV Finanční rámec pro Programový rámec SCLLD PRV OPATŘENÍ / PODOPATŘE NÍ SCLLD (aktivity)000 PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV Alokace dotace SCLLD P.1.1.1.

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova 2014 2020 23. 4. 2015, Velešín Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Rozpočet přesun 300 mil. EUR do koheze rozpočet

Více

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Fiche č. 10 Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku 1. I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 2. Cíl Fiche Cílem Fiche je pomocí zavádění

Více

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření:

Přehled možných opatření pro zpracování Fichí: Přehled cílů možných opatření: Přehled možných pro zpracování Fichí: Číslo podle Osa Skupina Název skupiny / / pod Opatření OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví I. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků I. 1.

Více

Změny opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie METODIKA PRO TVORBU FICHÍ A SPECIFICKÉ PODMÍNKY OPATŘENÍ IV.1.2

Změny opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie METODIKA PRO TVORBU FICHÍ A SPECIFICKÉ PODMÍNKY OPATŘENÍ IV.1.2 Změny opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie METODIKA PRO TVORBU FICHÍ A SPECIFICKÉ PODMÍNKY OPATŘENÍ IV.1.2 Prostřednictvím osy IV. Leader budou realizovány následující opatření os I III:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Vyhlídky o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS -Region Pošembeří o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok..

Výpočet podílu příjmů ze zemědělské prvovýroby. 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok.. 1. Přehled předmětů podnikání žadatele Činnost Předmět podnikání 1 2 3 4 5 6 7 Rok zahájení 2. Přehled příjmů za poslední účetně uzavřené období, tj. rok.. Č. Specifikace výnosů (příjmů) v tis. Kč 1 1

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Sdružení Západní Krušnohoří Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Modernizace zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název

Více

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 1. kolo příjmu žádostí na operaci Programu rozvoje venkova 2014-2020: Operace 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů Návaznost PRV ČR 2014-2020 PRV 2007-2013 PRV 2014-2020 opatření I.1.3

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce

Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce Doporučení žádostí o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce V dne 13. června 2016 Státní zemědělský intervenční fond dne 13. června 2016 provedl na základě alokace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Občanské sdružení Místní akční skupina České středohoří Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Podpora tvorby místních produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název)

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více

Kritéria udržitelné produkce biomasy

Kritéria udržitelné produkce biomasy Kritéria udržitelné produkce biomasy Ing. Soňa Hykyšová 26.11.2013, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1 TÜV SÜD v číslech:

Více

5.1 Přehled os, priorit a opatření. Číslo opatření podle Osa

5.1 Přehled os, priorit a opatření. Číslo opatření podle Osa 5 INFORMACE O OSÁCH A OPATŘENÍCH NAVRHOVANÝCH PRO KAŽDOU OSU A JEJICH POPIS, VČETNĚ KONKRÉTNÍCH OVĚŘITELNÝCH CÍLŮ A UKAZATELŮ, KTERÉ UMOŽŇUJÍ MĚŘIT POKROK, ÚČINNOST A ÚČELNOST PROGRAMU 5.1 Přehled os,

Více

Společné podmínky opatření LFA

Společné podmínky opatření LFA Společné podmínky opatření LFA Deklarace veškeré zemědělské půdy Dodržovat podmínky Cross-compliance Zákres do Mapy DPB Zemědělský podnikatel každý žadatel musí mít IČO a evidován v Evidenci zemědělského

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

Program rozvoje venkova ČR

Program rozvoje venkova ČR Program rozvoje venkova ČR 2014-2020 Investice do zemědělských podniků Předmět dotace: o Stavby a technologie pro živočišnou výrobu či rostlinnou výrobu (přesně stanovený seznam) o Pořízení speciálních

Více

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy

Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Tento projekt je financován Evropskou unií Pokyny pro žadatele o dotaci z PRV v rámci 9. výzvy Realizace projektů v

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Český Západ - Místní partnerství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 8 Podpora rozvoje drobného podnikání Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Finanční a servisní organizace

Finanční a servisní organizace Finanční a servisní organizace pro české zemědělce a venkov PGRLF OD SVÉHO ZALOŽENÍ PODPOŘIL POSKYTL 161 mld. 77 tisíc ha 24 mld. 34 mld. 4 mld. 921 mil. úvěry nakoupená půda podpora úroků vystavené záruky

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Šluknovsko Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 1 Modernizace stávajících zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické využití slámy (Sborník pøednášek) Prosinec 2003 Výzkumný ústav zemìdìlské techniky Praha Ministerstvo zemìdìlství

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Prioritní osa 1 Prioritní osa 2 Prioritní osa 3 Prioritní osa 4 Prioritní osa 5 Specifické cíle Aktivity Alokace Výzvy Finanční nástroje Podání žádosti Veřejné

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 13. kolo příjmu žádostí Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských

Více

Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18.

Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18. Představení možností čerpání finančních prostředků na realizaci strategie v území MAS Hlinecko pro zemědělské subjekty V HLINSKU 18. ÚNORA 2016 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FICHE 1 PRV: Rozvoj výroby a činností

Více

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014

Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Veřejné projednání strategie MAS na období 2014 2020 24.10.2014 Zhodnocení uplynulého období Priority MAS Valašská tradiční vesnice pohoda života na Valašsku a pohoda při trávení volného času. Zvýšení

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra Ministerstvo průmyslu a obchodu 13.

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Možnosti čerpání dotací 2014-2020. Zdeněk Celta

Možnosti čerpání dotací 2014-2020. Zdeněk Celta Možnosti čerpání dotací 2014-2020 Zdeněk Celta Oblasti podpory Státní fond životního prostředí - Operační program Životní prostředí 2014-2020 CzechInvest - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS "Přiďte pobejt!"o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí. Číslo: 01/2016 Datum vydání: 25. 1. 2016 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí 1. OPPIK: Technologie... 4 2. OPPIK: Obnovitelné zdroje energie... 5 3. OPPIK: Služby infrastruktury... 7 4. OPPIK: Inovace

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 1 Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing Investiční záměr: a) zlepšení zpracování masa (včetně

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace Vzdělávací akce průběžné schvalování Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování 24. 1. 2017 V Praze dne 24. ledna 2017 Státní zemědělský intervenční

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

OSA I. Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

OSA I. Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků OSA I Podopatření I.1.1.1 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Popis podopatření Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb

Více

8. výzva k předkládání žádostí o dotace

8. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 8. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období

Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období Možnosti čerpání dotací pro zemědělské podnikatele z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví pro plánovací období 2014-2020 Podklad pro jednání 27.1.2015 Zpracoval dne 21.1.2015 Ing. Petr

Více

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO

ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO ALOKACE* MAS HRUŠOVANSKO IROP SC 4.1 IROP SC 4.2 PRV 19.2.1 PRV 19.2.3 16,278 mil Kč 7, 682952 mil Kč 11,076 mil Kč 0,528 mil Kč IROP SC 4.1 částka je vymezena na projekty žadatelů IROP SC 4.2 (celkem

Více

V Praze dne 16. února 2017

V Praze dne 16. února 2017 Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova operace 1.1.1 Vzdělávací akce průběžné schvalování aktualizace 16. 2. 2017, konečné výsledky V Praze dne 16. února 2017

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ

Očekávané změny v legislativě hnojiv. Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Očekávané změny v legislativě hnojiv Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství České republiky, Těšnov 17, 117 05 PRAHA 1, e-mail: mail: budnakova@mze.cz Spotřeba energie v roce 2060 Obnovitelná

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Ing. Jana Skálová Ing. Slavomír Ladislav Vacík Mělník, 18.2.2014 PRV obecné informace I. Program rozvoje venkova ČR (dále jen PRV ) Pro období 2007 2013 PRV vychází z

Více

Dotace na podporu agroturistiky

Dotace na podporu agroturistiky Dotace na podporu agroturistiky Dotační program zaměřený na podporu zemědělských podnikatelů v oblasti agroturistiky. Dotace jsou určeny např. na penziony, sportoviště, jízdárny a další turistické objekty.

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA M04 Investice do hmotného majetku M04 Investice do hmotného majetku 4.1. Podpora na investice do zemědělských podniků 4.1.1. Investice do zemědělských podniků investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 16. kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Diverzifikace Vymezení Fiche - rozšíření nabídky

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

Operační program. Životní prostředí

Operační program. Životní prostředí Operační program Životní prostředí (avíza, květen 2015) Přehled prvních výzev OP ŽP plánovaných k zahájení příjmu žádostí v srpnu 2015 Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní...

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

254/2001 Sb. ZÁKON. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Parlament

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA

Vyhlášení výzvy. Strategický plán Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 SPL_MASH_5. VÝZVA Vyhlášení výzvy Místní akční skupina Hornolidečska, o.s. v souladu se Strategickým plánem Leader MAS Hornolidečska na období 2007-2013 vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí v následujících prioritách:

Více

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice

Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v České republice 1 Obsah ČÁST I) Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb v roce 2016 v ČR... 1 I. a)

Více

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE

PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE PROJEKT BIOPLYNOVÉ STANICE Radek Kazda Příspěvek přináší základní návrh zemědělské bioplynové stanice na zpracování kukuřičné siláže, uvádí její roční provozní bilanci a ekonomické zhodnocení. Klíčová

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY VYBRANÝCH GRANTOVÝCH PROGRAMŮ 10/2011 Poradenství v oblasti dotačních programů, kompletní zpracování žádostí o dotaci, komplexní dotační

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

Na co mohou zem. podnikatelé a podnikatelské subjekty čerpat finanční prostředky? Stáje pro krávy, prasata, ovce, kozy, dojírny, haly pro chov

Na co mohou zem. podnikatelé a podnikatelské subjekty čerpat finanční prostředky? Stáje pro krávy, prasata, ovce, kozy, dojírny, haly pro chov DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE, DOTACE PRO VINAŘE 1) DOTACE PRO ZEMĚDĚLCE Nejvhodnějším opatřením Programu rozvoje venkova je opatření modernizace zemědělských podniků (opatření I.1.1.1.). OPATŘENÍ: MODERNIZACE

Více

Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020

Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020 Přehled dotačních titulů pro investice do výroby a využití pelet v 2019/2020 Program rozvoje venkova ČR 2014 2020 Investice do nezemědělských činností Předmět dotace: o investice na založení nebo rozvoj

Více

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015

Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020. České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Seminář pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014-2020 České Budějovice, Brno, Praha 10.,11. a 15. září 2015 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na odborném semináři

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODBOR KOMUNIKACE Těšnov 17, 117 05 Praha 1 INFORMACE PRO TISK

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODBOR KOMUNIKACE Těšnov 17, 117 05 Praha 1 INFORMACE PRO TISK MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ODBOR KOMUNIKACE Těšnov 17, 117 05 Praha 1 INFORMACE PRO TISK Národní program podpory domácích potravin Ministerstva zemědělství ČR Cíl programu Cílem Národního programu podpory

Více

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Seminář: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 10. 6. 2015 Obsah prezentace Představení prioritní osy 3 Efektivní energie

Více

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF

9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 9. výzva MAS k předkládání projektů pro 18. kolo příjmu žádostí SZIF 1. Číslo výzvy 9 Program: Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013/ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) Osa: Opatření:

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0889 CS 01.01.2015 010.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,

Více