EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/ ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických zjišťováních o metodách zemědělské výroby a zrušujícího nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (KOM(2007)0245 C6-0127/ /0084(COD)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj: Gábor Harangozó RR\ doc PE v02-00

2 PR_COD_1am Vysvětlivky k označení legislativních postupů * Postup konzultace většina odevzdaných hlasů **I Postup spolupráce (první čtení) většina odevzdaných hlasů **II Postup spolupráce (druhé čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného postoje *** Postup souhlasu většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a v článku 7 Smlouvy o EU ***I Postup spolurozhodování (první čtení) většina odevzdaných hlasů ***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného postoje ***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu (Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.) Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléjí dohodě příslušných oddělení. PE v /46 RR\ doc

3 OBSAH Strana NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU... 5 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ POSTUP RR\ doc 3/46 PE v02-00

4 PE v /46 RR\ doc

5 NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických zjišťováních o metodách zemědělské výroby a zrušujícího nařízení Rady (EHS) č. 571/88 (KOM(2007)0245 C6-0127/ /0084(COD)) (Postup spolurozhodování: první čtení) Evropský parlament, s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2007)0245) 1, s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 285 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0127/2007), s ohledem na článek 51 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0061/2008), 1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným zněním; 3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu Pozměňovací návrh 1 Bod odůvodnění 4 (4) Je třeba kontrolovat provádění opatření týkajících se rozvoje venkova definovaných v nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). (4) Je třeba shromažďovat údaje o provádění opatření týkajících se rozvoje venkova definovaných v nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). Pozměňovací návrh 2 1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku RR\ doc 5/46 PE v02-00

6 Bod odůvodnění 5 (5) V závěrech o agroenvironmentálních ukazatelích Rada uznala potřebu srovnatelných údajů o zemědělských činnostech, a to na vhodné zeměpisné úrovni a pro celé Společenství. Rada požádala Komisi, aby provedla akce uvedené ve sdělení Komise KOM(2006) 508, mezi něž patří příprava nových statistických zjišťování EU týkajících se zejména postupů hospodaření v zemědělském podniku a využívání jeho vstupů. (5) V závěrech o agroenvironmentálních ukazatelích Rada uznala potřebu srovnatelných údajů o zemědělských činnostech, a to na vhodné zeměpisné úrovni a pro celé Společenství. Rada požádala Komisi, aby provedla akce uvedené ve sdělení Komise KOM(2006) 508, mezi něž patří vypracování statistických údajů týkajících se zejména postupů hospodaření v zemědělském podniku a využívání jeho vstupů. Pozměňovací návrh 3 Bod odůvodnění 6 (6) Nemáme k dispozici dostatečné statistické informace o různých metodách zemědělské výroby na úrovni jednotlivých podniků. Je proto nezbytné provést zvláštní statistické zjišťování o výrobních metodách související s informacemi o struktuře zemědělských podniků, abychom měli k dispozici doplňkové statistiky potřebné k vypracování agroenvironmentální politiky a ke zkvalitnění agroenvironmentálních ukazatelů. (6) Nemáme k dispozici dostatečné statistické informace o různých metodách zemědělské výroby na úrovni jednotlivých podniků. Je proto nezbytné zlepšit shromažďování údajů o výrobních metodách souvisejících s informacemi o struktuře zemědělských podniků, abychom měli k dispozici doplňkové statistiky potřebné k vypracování agroenvironmentální politiky a ke zkvalitnění agroenvironmentálních ukazatelů. Pozměňovací návrh 4 Bod odůvodnění 7 (7) Srovnatelné statistiky ze všech členských států týkající se struktury zemědělských podniků jsou důležité k určení vývoje zemědělské politiky ve Společenství. Proto by se měly v co největší míře pro ukazatele statistických zjišťování použít standardní klasifikace a definice. (7) Srovnatelné statistiky ze všech členských států týkající se struktury zemědělských podniků jsou důležité k určení vývoje zemědělské politiky ve Společenství. Proto by se měly v co největší míře pro ukazatele statistických zjišťování použít standardní klasifikace a společné definice. PE v /46 RR\ doc

7 Pozměňovací návrh 5 Bod odůvodnění 7a (nový) (7a) Zavedení statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 a desetiletý cenzus v roce 2011 by velmi zatížily statistické zdroje členských států v případě, že by se doby šetření v terénu u těchto dvou velkých šetření překrývaly. Proto má být předpokládána odchylka, která členským státům umožní provést statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce Pozměňovací návrh 6 Bod odůvodnění 8 (8) Referenčním rámcem pro ustanovení tohoto nařízení je nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství. Vyžaduje zejména, aby byly dodrženy zásady nestrannosti, spolehlivosti, objektivity, vědecké nezávislosti, efektivnosti výdajů a důvěrnosti statistických informací. (8) Referenčním rámcem pro ustanovení tohoto nařízení je nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství, zvláště pokud jde o dodržení zásad nestrannosti, spolehlivosti, objektivity, vědecké nezávislosti, efektivnosti výdajů a důvěrnosti statistických informací. Referenčním rámcem pro předávání a ochranu důvěrných statistických údajů podle tohoto nařízení je nařízení Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 ze dne 11. června 1990 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství 1, aby bylo zajištěno, že při vytváření a šíření statistik Společenství nedojde k protiprávnímu zveřejňování informací ani jejich využívání k jiným než statistickým účelům. 1 Úř. věst. L 151, , s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, , s. 1). Odůvodnění Je důležité dbát na důvěrnost výměny údajů a jejich zveřejňování, aby byla zajištěna ochrana informací týkajících se určené nebo určitelné fyzické osoby (k níž se údaje vztahují). Proto by RR\ doc 7/46 PE v02-00

8 měl být do textu začleněn odkaz na stávající právní předpisy Společenství týkající se ochrany údajů. Pozměňovací návrh 7 Bod odůvodnění 9 (9) Použití zeměpisných referenčních informací, jež obsahují přesnou polohu zemědělského podniku, bude omezeno pouze na statistické účely. Měla by být zajištěna nezbytná ochrana důvěrných údajů, mimo jiné přiměřenou agregací při zveřejňování statistických informací. (9) Určení polohy zemědělského podniku ze strany Komise by mělo být omezeno pouze na statistické analýzy a nemělo by sloužit pro odběr vzorků a provádění statistických šetření. Měla by být zajištěna nezbytná ochrana důvěrných údajů, mimo jiné omezením přesnosti parametrů pro určení polohy a přiměřenou agregací při zveřejňování statistických informací. Pozměňovací návrh 8 Bod odůvodnění 13a (nový) (13a) Je obecně známo, že požadavky na určení polohy a identifikaci zemědělských podniků pomocí družic se v mno členských státech setkávají se závažnými metodologickými a technickými obtížemi. Pozměňovací návrh 9 Čl. 2 písm. aa) (nové) aa)"jednotkou živočišné výroby standardní měrná jednotka, která umožňuje agregování jednotlivých kategorií živočišné výroby pro účely srovnávání; jednotky živočišné výroby jsou definovány na základě požadavků jednotlivých kategorií zvířat na krmivo, pro než se přijímají koeficienty regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2; Pozměňovací návrh 10 PE v /46 RR\ doc

9 Čl. 2 písm. ca) (nové) ca) polohou zemědělského podniku údaje o zeměpisné šířce a délce v rozpětí 5 minut, které zabraňuje přesnému zjištění konkrétního podniku; pokud v zeměpisné šířce a délce leží pouze jeden zemědělský podnik, přiřadí se takový podnik sousední poloze, která obsahuje nejméně jeden zemědělský podnik. Pozměňovací návrh 11 Čl. 3 odst Členské státy, jejichž statistická zjišťování přihlížejí k různým minimálním mezím, by však měly tuto mez stanovit na takové úrovni, aby vyloučily pouze nejmenší zemědělské podniky, jež dohromady zabírají méně než 2 % celkové zemědělské plochy kromě nesoukromé půdy a tvoří méně než 2 % celkového počtu jednotek živočišné výroby. 2. Členské státy, jejichž statistická zjišťování přihlížejí k minimální mezi přesahující jeden hektar, by však měly tuto mez stanovit na takové úrovni, aby vyloučily pouze nejmenší zemědělské podniky, jež dohromady zabírají méně než 2 % celkové využité zemědělské plochy kromě nesoukromé půdy a tvoří méně než 2 % celkového počtu jednotek živočišné výroby. Pozměňovací návrh 12 Čl. 4 odst Komise může v řádně odůvodněných případech členským státům povolit použití jiných správních zdrojů. 2. Pokud se členský stát rozhodne využít jiný správní zdroj, než který uvádí odstavec 1, vyrozumí daný členský stát předem Komisi a uvede podrobnosti o metodě, která bude použita, a o kvalitě údajů z daného správního zdroje. Pozměňovací návrh 13 Čl. 5 odst Komise může v řádně odůvodněných případech členským státům pro konkrétní regiony povolit výjimky z požadavků na přesnost. 2. Komise v řádně odůvodněných případech členským státům pro konkrétní regiony povolí výjimky z požadavků na přesnost. RR\ doc 9/46 PE v02-00

10 Pozměňovací návrh 14 Čl. 5 odst Komise může určit doplňkové požadavky na přesnost. Takové opatření, jehož cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné doplněním o některé jiné než podstatné prvky a/nebo jejich vypuštěním, bude přijato regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2. vypouští se Pozměňovací návrh 15 Čl. 6 odst Zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 bude provedeno formou cenzu. Je však možné využít výběrových šetření u ukazatelů týkajících se strojního vybavení a jiných výdělečných činností pracovní síly uvedených v příloze III oddílu IV bodu (i) a oddílu V bodu (ii). 2. Zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 bude provedeno formou cenzu. Je však možné využít výběrových šetření u ukazatelů týkajících jiných výdělečných činností pracovní síly uvedených v příloze III oddílu V bodu (ii). Pozměňovací návrh 16 Čl. 7 odst Členské státy mohou sbírat informace o ukazatelích zemědělských podniků uvedených v příloze III. 1. Členské státy poskytují informace o ukazatelích uvedených v příloze III. Pozměňovací návrh 17 Čl. 7 odst Komise může změnit seznam ukazatelů uvedených v příloze III pro statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 a Takové opatření, jehož cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné doplněním o některé jiné než podstatné prvky a/nebo jejich vypuštěním, bude přijato regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst Komise může změnit seznam ukazatelů uvedených v příloze III pro statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 a 2016 regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2. PE v /46 RR\ doc

11 Pozměňovací návrh 18 Čl. 7 odst Je-li prevalence některého ukazatele ve členském státě nízká nebo nulová, může Komise tomuto členskému státu povolit, aby ukazatel vyloučil ze statistického zjišťování o struktuře zemědělských podniků, pokud tento stát předloží vhodné odůvodnění. 3. Pokud se členský stát domnívá, že prevalence některého ukazatele je nízká nebo nulová, lze ukazatel ze sběru údajů vyloučit. Členský stát o veškerých údajích vyloučených ze sběru dat vyrozumí Komisi v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím roku šetření. Pozměňovací návrh 19 Čl. 7 odst Komise stanoví definice ukazatelů. Takové opatření, jehož cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné doplněním o některé jiné než podstatné prvky a/nebo jejich vypuštěním, bude přijato regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst Definice ukazatelů budou přijaty regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2. Pozměňovací návrh 20 Čl. 9 odst Údaje týkající se opatření pro rozvoj venkova uvedených v příloze III a založené na správních záznamech však mohou být Komisi předány zvlášť do 18 měsíců od konce roku, kdy se provádí statistické zjišťování. 3. Údaje týkající se opatření pro rozvoj venkova uvedených v příloze III a založené na správních záznamech mohou být Komisi předány zvlášť do 18 měsíců od konce roku, kdy se provádí statistické zjišťování. Pozměňovací návrh 21 Čl. 9 odst. 5a (nový) 5a. Komise nepoužije údaje vyplývající ze statistického zjišťování o struktuře zemědělských podniků k odběru vzorků ani k provádění zjišťování. RR\ doc 11/46 PE v02-00

12 Pozměňovací návrh 22 Článek 11 Článek 11 Statistická zjišťování o metodách zemědělské výroby 1. Členské státy provedou výběrové šetření metod zemědělské výroby uplatňovaných v zemědělských podnicích. 2. Komise může v řádně odůvodněných případech členským státům povolit provedení výběrového šetření za použití samostatných dílčích vzorků. 3. Členské státy sbírají informace o ukazatelích metod zemědělské výroby uvedených v příloze V. Je-li prevalence některého ukazatele ve členském státě nízká nebo nulová, může Komise v řádně odůvodněných případech tomuto členskému státu povolit, aby ukazatel vyloučil ze statistického zjišťování. Objem vody použité ročně na zavlažování lze vypočítat za použití metody statistické imputace. 4. Komise stanoví definice ukazatelů. Takové opatření, jehož cílem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, mimo jiné doplněním o některé jiné než podstatné prvky a/nebo jejich vypuštěním, bude přijato regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst Referenční období je stejné jako referenční období použitá pro ukazatele statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce Výsledky tohoto statistického zjišťování souvisejí s údaji získanými na základě statistického zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce 2010 na úrovni jednotlivých zemědělských podniků. Souhrnné ověřené údaje se předají Komisi v elektronické formě vypouští se PE v /46 RR\ doc

13 nejpozději do dne 31. prosince Komise určí formát pro odevzdávání údajů vyplývajících ze statistických zjišťování. Odůvodnění Plánované další zjišťování asi 100 ukazatelů metod zemědělské výroby podle článku 11 přílohy V se odmítá. Překračuje rámec stávajícího nařízení (EHS) č. 571/88. Značné další náklady pro občany nelze ospravedlnit znatelně omezeným informačním ziskem. Zjištěné výsledky by nebyly nosné, protože tyto jednorázové informace neposkytují základ pro extrapolaci. Vznikly by tedy další zbytečné správní náklady. Pozměňovací návrh 23 Čl. 12 odst Členské státy poskytnou Komisi veškeré informace, jež by požadovala v souvislosti s organizací a metodikou statistických zjišťování, jichž se týká toto nařízení. vypouští se Pozměňovací návrh 24 Čl. 12 odst. 2 úvodní část 2. Členské státy poskytnou zejména své metodické zprávy", v nichž se uvádí: 2. Členské státy poskytnou pro účely šetření upravených tímto nařízením své metodické zprávy, v nichž se uvádí: Pozměňovací návrh 25 Čl. 12 odst. 2 písm. a) a) použitá metodika; a) použitá organizace a metodika; Pozměňovací návrh 26 Čl. 12 odst Členské státy předloží Komisi své metodické zprávy současně s ověřenými výsledky statistického zjišťování. 3. Členské státy předloží Komisi své metodické zprávy současně s ověřenými výsledky statistického zjišťování ve lhůtách určených v čl. 9 odst. 1 a 2. RR\ doc 13/46 PE v02-00

14 Pozměňovací návrh 27 Čl. 12 odst. 3a (nový) 3a. Kromě svých metodických zpráv požadovaných na konci každého šetření poskytnou členské státy Komisi veškeré další údaje ohledně organizace a metodiky šetření, které mohou být užitečné. Pozměňovací návrh 28 Čl. 13 odst Členské státy obdrží finanční příspěvek ve výši 50 % ze strany Společenství na náklady, jež jim vznikly při provádění statistických zjišťování definovaných v tomto nařízení, a to v rámci maximálních částek stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku. 1. Členské státy obdrží finanční příspěvek v maximální výši 75 % ze strany Společenství na náklady, jež jim vznikly při provádění statistických zjišťování definovaných v tomto nařízení, a to v rámci maximálních částek stanovených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku. Pozměňovací návrh 29 Čl. 13 odst. 4a (nový) Odůvodnění 4a. Při vstupu nařízení v platnost poskytne Komise členským státům, které podají příslušnou žádost, nezbytnou technickou podporu a poradenství, pokud jde o družicové určování polohy zemědělských podniků. Požadavky na družicové určení polohy a identifikaci zemědělských podniků se v mno členských státech setkávají se závažnými metodologickými a technickými obtížemi. Bylo by proto vhodné, aby Komise na vyžádání poskytovala nezbytnou podporu, která umožní získat spolehlivé statistické údaje. Pozměňovací návrh 30 Čl. 13 odst. 2 třetí pododstavec pro Českou republiku, Estonsko, Kypr a Slovenskou republiku po 0,15 milionu vypouští se PE v /46 RR\ doc

15 EUR; Pozměňovací návrh 31 Čl. 13 odst Pokud jde o statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 a 2016, maximální částky stanovené v odstavci 2 se sníží o 60 %. 3. Pokud jde o statistická zjišťování o struktuře zemědělských podniků v letech 2013 a 2016, maximální částky stanovené v odstavci 2 se sníží o 50 %. Pozměňovací návrh 32 Čl. 14 odst Finanční obálka určená na provádění tohoto programu, včetně částky vyhrazené na řízení, údržbu a rozvoj databázových systémů používaných v Komisi na zpracování údajů odevzdaných členskými státy podle ustanovení tohoto nařízení, činí 54,27 milionu EUR na období Finanční obálka určená na provádění tohoto programu, včetně částky vyhrazené na řízení, údržbu a rozvoj databázových systémů používaných v Komisi na zpracování údajů odevzdaných členskými státy podle ustanovení tohoto nařízení, činí EUR na období Pozměňovací návrh 33 Čl. 16 odst Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2, článku 8, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 5 a 6, čl. 13 odst. 2 a přílohy IV se v případě Řecka, Španělska a Portugalska odkazy na rok 2010 nahrazují odkazem na rok Odchylně od čl. 6 odst. 1 a 2, článku 8, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 5 a 6, čl. 13 odst. 2, přílohy III a přílohy IV se v případě Řecka, Španělska a Portugalska odkazy na rok 2010 nahrazují odkazem na rok Pozměňovací návrh 34 Přílo II, tabulka, popis využívané zemědělské plochy Orná půda, zelinářské zahrady, trvalé pastviny a louky, trvalé kultury Orná půda, zelinářské zahrady, trvalé louky, trvalé kultury Pozměňovací návrh 35 Přílo III RR\ doc 15/46 PE v02-00

16 Znění navržené Komisí PŘÍLOHA III Seznam ukazatelů pro účely statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků. T Jednotky / Ukazatele kategorie I. OBECNÉ UKAZATELE Zeměpisná polo zemědělského podniku Zeměpisné referenční informace sídla zemědělského podniku Právní subjektivita zemědělského podniku Nese právní a ekonomickou odpovědnost za zemědělský podnik: fyzická osoba, která je výlučným vlastníkem (v případě nezávislého podniku)? Jestliže ano, je tato osoba (vlastník zemědělského podniku) také vedoucím podniku? Jestliže tato osoba není vedoucím, je vedoucí pracovník rodinným příslušníkem vlastníka zemědělského podniku? Jestliže je vedoucí rodinným příslušníkem vlastníka zemědělského podniku, jedná se o jeho manžela / manželku? jedna fyzická osoba nebo více fyzických osob, jež jsou partnery (v případě podniku ve skupině)? právnická osoba? Forma vlastnictví (ve vztahu k vlastníkovi) a členění zemědělského podniku Využívaná zemědělská ploc: obhospodařovaná majitelem obhospodařovaná v peněžním pachtu obhospodařovaná v naturálním pachtu nebo jinak Certifikovaná produkce: Ekologické zemědělství Celková využívaná zemědělská ploc zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství Celková využívaná zemědělská ploc zemědělského podniku, která přechází na metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství Ploc zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství a jsou certifikované nebo budou certifikovány, pokud přecházejí na metody ekologického zemědělství Obiloviny Kód Ha Ha Ha Ha Ha Ha PE v /46 RR\ doc

17 Ukazatele Sušené luštěniny Brambory Cukrová řepa Olejniny Čerstvá zelenina, melouny, jahody Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin Ovoce a bobuloviny Citrusové plody Olivy Hrozny moštové Jiné plodiny (přadné rostliny atd.) Metody ekologického zemědělství používané v živočišné výrobě a certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství: Skot Prasata Ovce a kozy Drůbež Ostatní zvířata Zemědělská výroba podle smluvních rámců pro certifikaci nebo označení (kromě ekologického zemědělství) Režimy jakosti ES: Ploc zemědělského podniku pro plodiny, na niž se vztahují tyto režimy Hospodářská zvířata zemědělského podniku, na něž se vztahují tyto režimy Vnitrostátní režimy jakosti: Ploc zemědělského podniku pro plodiny, na niž se vztahují tyto režimy Hospodářská zvířata zemědělského podniku, na něž se vztahují tyto režimy Vnitrostátní režimy jakosti: Obiloviny Ovoce a zelenina Hrozny moštové Olivy Skot Prasata Ovce a kozy Jednotky / kategorie Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Kusů Kusů Kusů Kusů Kusů Ha Kusů Ha Kusů Ha Ha Ha Ha Kusů Kusů Kusů RR\ doc 17/46 PE v02-00

18 Ukazatele Drůbež Určení produkce podniku: V domácnosti vlastníka se spotřebuje více než 50 % celkové hodnoty konečné produkce podniku Přímý prodej koncovým spotřebitelům představuje více než 50 % celkového prodeje podniku Jednotky / kategorie Kusů II. PŮDA Orná půda Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv): Pšenice obecná a špalda Pšenice tvrdá Žito Ječmen Oves Kukuřice na zrno Rýže Ostatní obiloviny pěstované na zrno Sušené luštěniny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a směsí obilovin a luštěnin) z toho hrách, bob polní a sladké lupiny Brambory (včetně raných a sadbových) Cukrová řepa (kromě sadby) Krmné okopaniny a hlízy (kromě sadby) Technické plodiny (včetně osiva olejnin; kromě osiva přadných rostlin, chmele, tabáku a ostatních technických plodin), z toho: Tabák Chmel Bavlna Řepka a řepice Slunečnice Sója Lněné semeno (len olejný) Ostatní olejniny Len PE v /46 RR\ doc

19 Ukazatele Konopí Ostatní přadné rostliny Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny Ostatní technické plodiny jinde neuvedené Čerstvá zelenina, melouny, jahody, z toho: pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem polní produkce zahradní produkce pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem Květiny a okrasné rostliny (kromě školek): pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem Pícniny: dočasné travní porosty ostatní zelené pícniny: kukuřice na zelené krmení (kukuřice na siláž) pícní luskoviny ostatní pícniny Osivo a sadba polních plodin (kromě obilovin, luskovin, brambor a olejnin) Ostatní polní plodiny Půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence Půda ležící ladem, na kterou se vztahují subvence, bez hospodářského využití Zelinářské zahrady Trvalé pastviny a louky Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin Extenzivní pastviny Trvale zatravněná ploc a pastviny již nevyužívané k účelům produkce a způsobilé pro výplatu subvencí Trvalé kultury Ovocné sady včetně bobulovin Čerstvé ovoce, z toho: čerstvé ovoce mírného klimatického pásma čerstvé ovoce subtropického klimatického pásma Bobuloviny Jednotky / kategorie RR\ doc 19/46 PE v02-00

20 Ukazatele Skořápkové ovoce Citrusové sady Olivové háje produkující běžně stolní olivy produkující běžně olivy na olej Vinice, jejichž produkcí je obvykle: Jakostní víno Ostatní vína Hrozny stolní Rozinky Školky (včetně vánočních stromků) z toho vánoční stromky Ostatní trvalé kultury Trvalé kultury pěstované ve skleníku Ostatní plochy Zemědělsky nevyužitá půda (zemědělská půda, která se již z ekonomických, sociálních nebo jiných důvodů neobdělává a která není využívána v systému střídání plodin) Zalesněná ploc z toho rostoucí mlaziny z toho využito pro lesnické účely Ostatní půda (půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, cestami, rybníky a lomy, neúrodná půda, skála atd.) Následné vedlejší plodiny, houby, zavlažovaná půda, kombinované plodiny, půda již nevyužívaná k účelům produkce potravin, na niž se vztahuje výplata subvencí, a půda podléjící programu podpory při vynětí orné půdy z produkce, půda, na níž se pěstují rostliny pro výrobu biopaliv a geneticky modifikované plodiny Následné vedlejší plodiny (kromě zahradních a skleníkových plodin) Houby Zavlažovaná ploc Celková zavlažovaná ploc Celková zemědělsky využitá půda zavlažovaná nejméně jednou za předchozích 12 měsíců Kombinované kultury Půda již nevyužívaná k účelům produkce potravin, na niž se vztahuje výplata subvencí, a půda podléjící programu podpory při vynětí orné půdy z produkce (již vykázáno výše v oddílu II. PŮDA) rozdělená na: Jednotky / kategorie PE v /46 RR\ doc

21 Ukazatele Půdu již nevyužívanou k účelům produkce potravin, na niž se vztahuje výplata subvencí Půdu využívanou k produkci zemědělských surovin pro nepotravinářské účely (např. řepka, stromy, keře atd., včetně čočky, cizrny a vikve) Ostatní oblasti Půda, na níž se pěstují rostliny pro výrobu biopaliv (nebo jiné obnovitelné energie) (např. řepka, sójové boby, pšenice a cukrová řepa); již vykázáno výše v oddílu II. PŮDA z toho geneticky modifikované plodiny Půda využívaná pro výrobu bioenergie jako druhotného produktu (např. sláma, stonky) Geneticky modifikované plodiny; již vykázáno výše v oddílu II. PŮDA Jednotky / kategorie III. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Koňovití Skot: Skot, mladší než jeden rok, býci a krávy Býci, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky Krávy, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky Býci, nejméně 2 roky staří Jalovice, nejméně 2 roky staré Dojnice Ostatní krávy Ovce a kozy: Ovce (jakéhokoli stáří) Chovné ovce samice Ostatní ovce Kozy (jakéhokoli stáří) Chovné kozy samice Ostatní kozy Prasata: Selata s živou váhou méně než 20 kg Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg Ostatní prasata Drůbež: RR\ doc 21/46 PE v02-00

22 Ukazatele Brojleři Nosnice Ostatní drůbež: Krocani Kachny Husy Pštrosi Ostatní drůbež jinde neuvedená Králíci, chovné samice Včely Živočišná výroba jinde neuvedená z toho kožešinová zvířata Jednotky / kategorie úlů IV. STROJE A ZAŘÍZENÍ IV. (i) STROJE Vlastněné zemědělským podnikem samotným Čtyřkolové traktory, pásové traktory, nosiče nářadí Kultivátory, plečkovací stroje (včetně rotačních) a motorové žací stroje Sklízecí kombajny Jiné plně mecnizované sklízeče Stroje používané několika zemědělskými podniky (vlastněné jiným zemědělským podnikem, družstvem nebo společně s jinými zemědělskými podniky) nebo vlastněné podnikem poskytujícím služby Čtyřkolové traktory, pásové traktory, nosiče nářadí Kultivátory, plečkovací stroje (včetně rotačních) a motorové žací stroje Sklízecí kombajny Jiné plně mecnizované sklízeče IV. (ii) VYBAVENÍ Vybavení pro výrobu obnovitelné energie podle druhu zdroje energie: Větrná Biomasa z toho bioplyn Solární Vodní energie Ostatní druhy obnovitelných zdrojů energie počet počet počet počet PE v /46 RR\ doc

23 Ukazatele Jednotky / kategorie V. PRACOVNÍ SÍLA V. (i) ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE V PODNIKU Vlastník Pohlaví muž / žena Věk věkové skupiny 1 Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Vedoucí Pohlaví Věk Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Kvalifikace vedoucího pracovníka rozpětí roční pracovní jednotky v % 2 muž / žena věkové skupiny rozpětí roční pracovní jednotky v % Zemědělská kvalifikace vedoucího pracovníka kódy kvalifikace 3 Odborné vzdělání, jehož vedoucí pracovník dosáhl za posledních 12 měsíců Rodinní příslušníci výhradního vlastníka zaměstnaní v zemědělském podniku: muži Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Rodinní příslušníci výhradního vlastníka zaměstnaní v zemědělském podniku: ženy Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Řádně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Řádně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: ženy Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) rozpětí roční pracovní jednotky v % rozpětí roční pracovní jednotky v % rozpětí roční pracovní jednotky v % rozpětí roční Věkové skupiny: (od věku skončení povinné školní docházky do 24 let), (25 34), (35 44), (45 54), (55 64), (65 a více) Rozpětí roční pracovní jednotky v procentech: (0), (>0- < 25), ( 25- < 50), ( 50- < 75), ( 75- < 100), (100). Kódy kvalifikace: (pouze praktické zkušenosti), (základní zemědělské vzdělání), (úplné zemědělské vzdělání) RR\ doc 23/46 PE v02-00

24 Ukazatele Nepravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži a ženy Celkový počet pracovních dnů v zemědělském podniku (v přepočtu na plný pracovní úvazek) během 12 měsíců předcházejících dni statistického zjišťování nezahrnutých do předchozích kategorií odpracovaných v zemědělském podniku osobami, které jím nejsou přímo zaměstnány (např. činnost na základě dohody o provedení práce) Jednotky / kategorie pracovní jednotky v % pracovní dny dny odpracované na plný pracovní úvazek V. (ii) JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (jiná než zemědělská práce v podniku a práce mimo podnik) Jiné výdělečné činnosti vlastníka, který je zároveň vedoucím pracovníkem: Práce v podniku (jiná než zemědělská práce) Práce mimo podnik (zemědělská a jiná) Jiné výdělečné činnosti manžela / manželky výhradního vlastníka: Práce v podniku (jiná než zemědělská práce) Práce mimo podnik (zemědělská a jiná) rozpětí roční pracovní jednotky v % rozpětí roční pracovní jednotky v % rozpětí roční pracovní jednotky v % rozpětí roční pracovní jednotky v % Jiné výdělečné činnosti ostatních členů rodiny výhradního vlastníka zapojených do zemědělských prací v podniku: Práce v podniku (jiná než zemědělská práce) Práce mimo podnik (zemědělská a jiná) Zaměstnaní pracovníci, kteří nejsou rodinní příslušníci, zapojení do jiných výdělečných činností v podniku (jiných než zemědělských prací), které se přímo týkají podniku rozpětí roční pracovní jednotky v % rozpětí roční pracovní jednotky v % rozpětí roční pracovní jednotky v % VI. JINÉ NEŽ ZEMĚDĚLSKÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU (přímo se týkající podniku) VI. (i) Seznam jiných než zemědělských výdělečných činností Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti Rukodělná výroba Zpracování zemědělských produktů Zpracování dřeva (např. řezání) PE v /46 RR\ doc

25 Ukazatele Akvakultura Smluvní práce (za použití výrobních prostředků zemědělského podniku) Ostatní Zemědělské práce (pro jiný podnik) Jiné než zemědělské práce VI. (ii)význam jiných než zemědělských výdělečných činností přímo souvisejících s podnikem Procento hodnoty konečné produkce podniku Jednotky / kategorie procentuální rozpětí 1 VII. PODPORA ROZVOJE VENKOVA Přínos jednoho z následujících opatření rozvoje venkova za poslední tři roky pro podnik Využívání poradenských služeb Modernizace zemědělských podniků Přidávání hodnoty zemědělským a lesnickým produktům Dodržování norem založených na právních předpisech Společenství Účast zemědělců v programech jakosti potravin Platby sítě Natura 2000 pro zemědělské oblasti Platby spojené s rámcovou směrnicí o vodě Agroenvironmentální platby z toho v rámci ekologického zemědělství Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat Diverzifikace činností nezemědělské povahy Podpora cestovního ruchu Pozměňovací návrhy Parlamentu PŘÍLOHA III Seznam ukazatelů pro účely statistických zjišťování o struktuře zemědělských podniků Ukazatele Jednotky / kategorie I. OBECNÉ UKAZATELE Polo zemědělského podniku 1 Procentuální rozpětí: ( 0 10).(>10 50).(>50 <100) RR\ doc 25/46 PE v02-00

26 Stupeň zeměpisné šířky (v rozpětí nanejvýš 5 minut) Stupeň zeměpisné délky (v rozpětí nanejvýš 5 minut) Právní subjektivita zemědělského podniku Nese právní a ekonomickou odpovědnost za zemědělský podnik: fyzická osoba, která je výlučným vlastníkem (v případě nezávislého podniku)? Jestliže ano, je tato osoba (vlastník zemědělského podniku) také vedoucím podniku? Jestliže tato osoba není vedoucím, je vedoucí pracovník rodinným příslušníkem vlastníka zemědělského podniku? Jestliže je vedoucí rodinným příslušníkem vlastníka zemědělského podniku, jedná se o jeho manžela / manželku? 1 jedna fyzická osoba nebo více fyzických osob, jež jsou partnery (v případě podniku ve skupině)? právnická osoba? Forma vlastnictví (ve vztahu k vlastníkovi) a členění zemědělského podniku Využívaná zemědělská ploc: obhospodařovaná majitelem obhospodařovaná v peněžním pachtu obhospodařovaná v naturálním pachtu nebo jinak Certifikovaná produkce: Ekologické zemědělství Celková využívaná zemědělská ploc zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství Celková využívaná zemědělská ploc zemědělského podniku, která přechází na metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství Ploc zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství a jsou certifikované nebo budou certifikovány, pokud přecházejí na metody ekologického zemědělství Obiloviny Sušené luštěniny Brambory Cukrová řepa Olejniny Čerstvá zelenina, melouny, jahody Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin stupeň:minuty stupeň:minuty 1 Neuvádí se v roce PE v /46 RR\ doc

27 Ovoce a bobuloviny Citrusové plody Olivy Hrozny moštové Jiné plodiny (přadné rostliny atd.) Metody ekologického zemědělství používané v živočišné výrobě a certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropského společenství: Skot Prasata Ovce a kozy Drůbež Ostatní zvířata Určení produkce podniku: V domácnosti vlastníka se spotřebuje více než 50 % celkové hodnoty konečné produkce podniku Přímý prodej koncovým spotřebitelům představuje více než 50 % celkového prodeje podniku 1 II. PŮDA Orná půda Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv): Pšenice obecná a špalda Pšenice tvrdá Žito Ječmen Oves Kukuřice na zrno Rýže Ostatní obiloviny pěstované na zrno Sušené luštěniny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a směsí obilovin a luštěnin) z toho hrách, bob polní a sladké lupiny Brambory (včetně raných a sadbových) Cukrová řepa (kromě sadby) 1 Neuvádí se v roce RR\ doc 27/46 PE v02-00

28 Krmné okopaniny a hlízy (kromě sadby) Technické plodiny (včetně osiva olejnin; kromě osiva přadných rostlin, chmele, tabáku a ostatních technických plodin), z toho: Tabák Chmel Bavlna Řepka a řepice Slunečnice Sója Lněné semeno (len olejný) Ostatní olejniny Len Konopí Ostatní přadné rostliny Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny Ostatní technické plodiny jinde neuvedené Čerstvá zelenina, melouny a jahody, z toho: pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem polní produkce zahradní produkce pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem Květiny a okrasné rostliny (kromě školek): pěstované venku nebo pod nízkým (nepřístupným) ochranným krytem pěstované ve skleníku nebo pod jiným (přístupným) ochranným krytem Rostliny sklízené jako zelené: Pícniny: Ostatní rostliny sklízené jako zelené: kukuřice na zelené krmení luskoviny ostatní rostliny sklízené jako zelené jinde neuvedené Osivo a sadba polních plodin Ostatní polní plodiny Půda ležící ladem, na kterou se nevztahují žádné subvence Půda ležící ladem, na kterou se vztahují subvence, bez hospodářského využití Zelinářské zahrady Trvalé pastviny a louky PE v /46 RR\ doc

29 Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin Extenzivní pastviny Trvale zatravněná ploc a pastviny již nevyužívané k účelům produkce a způsobilé pro výplatu subvencí Trvalé kultury Ovocné sady včetně bobulovin Ovoce, z toho: ovoce mírného klimatického pásma ovoce subtropického klimatického pásma Bobuloviny Skořápkové ovoce Citrusové sady Olivové háje produkující běžně stolní olivy produkující běžně olivy na olej Vinice, jejichž produkcí je obvykle: Jakostní víno Ostatní vína Hrozny stolní Rozinky Školky Ostatní trvalé kultury z toho vánoční stromky 1 Trvalé kultury pěstované ve skleníku Ostatní plochy Zemědělsky nevyužitá půda Zalesněná ploc z toho rostoucí mlaziny Ostatní půda (půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, cestami, rybníky a lomy, neúrodná půda, skála atd.) Houby, zavlažovaná půda, energetické plodiny a geneticky modifikované plodiny Houby 1 Neuvádí se v roce RR\ doc 29/46 PE v02-00

30 Zavlažovaná ploc Celková zavlažovaná ploc Celková zemědělsky využitá půda zavlažovaná nejméně jednou za předchozích 12 měsíců Energetické plodiny (pro výrobu biopaliv či jiné obnovitelné energie) z toho plochy vyňaté z produkce Geneticky modifikované plodiny III. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA Koňovití Skot: Skot, mladší než jeden rok, býci a krávy Býci, nejméně 1 rok staří, avšak mladší než 2 roky Krávy, nejméně 1 rok staré, avšak mladší než 2 roky Býci, nejméně 2 roky staří Jalovice, nejméně 2 roky staré Dojnice Ostatní krávy Ovce a kozy: Ovce (jakéhokoli stáří) Chovné ovce samice Ostatní ovce Kozy (jakéhokoli stáří) Chovné kozy samice Ostatní kozy Prasata: Selata s živou váhou méně než 20 kg Chovné prasnice o hmotnosti nejméně 50 kg Ostatní prasata Drůbež: Brojleři Nosnice Ostatní drůbež: PE v /46 RR\ doc

31 Krocani 1 Kachny 2 Husy 3 Pštrosi 4 Ostatní drůbež jinde neuvedená 5 Králíci, chovné samice Včely Živočišná výroba jinde neuvedená úlů IV. STROJE A ZAŘÍZENÍ IV. (i) STROJE 6 Vlastněné zemědělským podnikem samotným Čtyřkolové traktory, pásové traktory, nosiče nářadí Kultivátory, plečkovací stroje (včetně rotačních) a motorové žací stroje Sklízecí kombajny Jiné plně mecnizované sklízeče Stroje používané několika zemědělskými podniky Čtyřkolové traktory, pásové traktory, nosiče nářadí Kultivátory, plečkovací stroje (včetně rotačních) a motorové žací stroje Sklízecí kombajny Jiné plně mecnizované sklízeče IV. (ii) VYBAVENÍ Vybavení pro výrobu obnovitelné energie podle druhu zdroje energie: Větrná Biomasa z toho bioplyn Solární Vodní energie Ostatní druhy obnovitelných zdrojů energie počet počet počet počet Neuvádí se v roce Neuvádí se v roce Neuvádí se v roce Neuvádí se v roce Neuvádí se v roce Neuvádí se v roce RR\ doc 31/46 PE v02-00

32 V. PRACOVNÍ SÍLA V. (i) ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE V PODNIKU Vlastník Pohlaví muž / žena Věk věkové skupiny 1 Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Vedoucí Pohlaví Věk Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Kvalifikace vedoucího pracovníka rozpětí roční pracovní jednotky v % 1 2 muž / žena věkové skupiny rozpětí roční pracovní jednotky v % 2 3 Zemědělská kvalifikace vedoucího pracovníka kódy kvalifikace 4 Odborné vzdělání, jehož vedoucí pracovník dosáhl za posledních 12 měsíců 5 Rodinní příslušníci výhradního vlastníka zaměstnaní v zemědělském podniku: muži Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Rodinní příslušníci výhradního vlastníka zaměstnaní v zemědělském podniku: ženy Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Řádně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) Řádně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: ženy Zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) rozpětí roční pracovní jednotky v % 2 rozpětí roční pracovní jednotky v % 2 rozpětí roční pracovní jednotky v % 2 rozpětí roční pracovní jednotky Věkové skupiny: (od věku skončení povinné školní docházky do 24 let), (25 34), (35 44), (45 54), (55 64), (65 a více) Rozpětí roční pracovní jednotky v procentech 1: (0), (>0 <25), ( 25 <50), ( 50 <75), ( 75 <100), (100) Rozpětí roční pracovní jednotky v procentech 2: (>0 <25), ( 25 <50), ( 50 <75), ( 75 <100), (100) Kódy kvalifikace: (pouze praktické zkušenosti), (základní zemědělské vzdělání), (úplné zemědělské vzdělání) Neuvádí se v roce PE v /46 RR\ doc

33 v % 2 Nepravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži a ženy Celkový počet pracovních dnů v zemědělském podniku (v přepočtu na plný pracovní úvazek) během 12 měsíců předcházejících dni statistického zjišťování nezahrnutých do předchozích kategorií odpracovaných v zemědělském podniku osobami, které jím nejsou přímo zaměstnány (např. činnost na základě dohody o provedení práce) dny odpracované na plný pracovní úvazek dny odpracované na plný pracovní úvazek VI. JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (přímo se týkající podniku) VI. (i) Seznam jiných výdělečných činností Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti Rukodělná výroba Zpracování zemědělských produktů Výroba obnovitelné energie Zpracování dřeva (např. řezání) Akvakultura Smluvní práce (za použití výrobních prostředků zemědělského podniku) Zemědělské práce (pro jiný podnik) Jiné než zemědělské práce Lesnictví Ostatní VI. (ii)význam jiných výdělečných činností přímo souvisejících s podnikem Procento hodnoty konečné produkce podniku procentuální rozpětí 1 VII. PODPORA ROZVOJE VENKOVA Přínos jednoho z následujících opatření rozvoje venkova za poslední tři roky pro podnik Využívání poradenských služeb Modernizace zemědělských podniků Přidané hodnoty zemědělských a lesnických produktů Dodržování norem založených na právních předpisech Společenství Účast zemědělců v programech jakosti potravin Platby sítě Natura 2000 pro zemědělské oblasti Platby spojené s rámcovou směrnicí o vodě Agroenvironmentální platby z toho v rámci ekologického zemědělství 1 Procentuální rozpětí: ( 0 10).(>10 50).(>50 <100) RR\ doc 33/46 PE v02-00

34 Platby na podporu dobrých životních podmínek zvířat Diverzifikace činností nezemědělské povahy Podpora cestovního ruchu Odůvodnění Ukazatele Zemědělská výroba podle smluvních rámců pro certifikaci nebo označení (kromě ekologického zemědělství) a Jiné výdělečné činnosti (jiná než zemědělská práce v podniku a práce mimo podnik) se odmítají, neboť jsou při daném rozlišování těžce zjistitelné a zároveň mají jen omezenou informační hodnotu. Pozměňovací návrh 36 Přílo IV Text navrhovaný Komisí PŘÍLOHA IV Požadavky na přesnost Výběrová šetření stanovená v tomto nařízení musí být statisticky reprezentativní na regionální úrovni (úroveň NUTS 2 a pro agregace znevýhodněných oblastí v rámci členských států 1 ), pokud jde o druh a velikost zemědělských podniků, v souladu s rozhodnutím Komise 85/377 2 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství. Kromě toho jsou na úrovni NUTS 2 vyžadovány určité úrovně přesnosti, pokud jde o ukazatele plodin a hospodářských zvířat zemědělského podniku. Úrovně přesnosti jsou uvedeny níže a jsou založeny na seznamu ukazatelů stanovených v příloze III tohoto nařízení. Příslušné ukazatele plodin a hospodářských zvířat zemědělských podniků, v nichž se prováděla statistická zjišťování o metodách zemědělské výroby, budou dostupné na základě výsledků statistického zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce KATEGORIE PŘESNOSTI PRO STATISTICKÁ ZJIŠŤOVÁNÍ O STRUKTUŘE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 2013 A 2016 Ukazatele plodin: Všechny ukazatele plodin uvedené v oddílu II. PŮDA v příloze III, avšak kromě ukazatelů, jejichž popis začíná slovy jiný než ; Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv): včetně pšenice obecné a špaldy, pšenice tvrdé, žita, ječmene, ovsa, kukuřice na zrno, rýže a ostatních obilovin pěstovaných na zrno; Brambory (včetně raných a sadbových brambor) a cukrová řepa (kromě sadby); Olejniny včetně řepky, řepice, slunečnice, sóji, lněného semene (len olejný) a ostatních olejnin; Trvalé kultury pěstované venku, včetně ovocných stromů, bobulovin, citrusových sadů a olivových hájů, vinic, školek a Ukazatele hospodářských zvířat: Všechny ukazatele hospodářských zvířat uvedené v oddílu III. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA v příloze III; Skot (jakéhokoli stáří); 1 Úř. věst. L 160, , s Úř. věst. L 220, , s. 1. PE v /46 RR\ doc

35 Ovce a kozy (jakéhokoli stáří); Prasata; Drůbež. KATEGORIE PŘESNOSTI PRO VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ PROVEDENÁ JAKO SOUČÁST STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ O STRUKTUŘE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 2010 A STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ O METODÁCH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Ukazatele plodin: Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv): včetně pšenice obecné a špaldy, pšenice tvrdé, žita, ječmene, ovsa, kukuřice na zrno, rýže a ostatních obilovin pěstovaných na zrno; Brambory (včetně raných a sadbových brambor) a cukrová řepa (kromě sadby); Olejniny včetně řepky, řepice, slunečnice, sóji, lněného semene (len olejný) a ostatních olejnin; Venkovní trvalé kultury včetně ovocných stromů, bobulovin, citrusových sadů a olivových hájů, vinic, školek a ostatních trvalých kultur pěstovaných venku. Čerstvá zelenina, melouny, jahody, květiny a okrasné rostliny (kromě školek); Dočasné travní porosty a trvalé louky a pastviny. Ukazatele hospodářských zvířat: Skot (jakéhokoli stáří); Ovce a kozy (jakéhokoli stáří); Prasata; Drůbež. TABULKA STANOVÍCÍ PŘESNOST Statistické zjišťování o struktuře zemědělských podniků 2013 a 2016 Relativní Prevalence Kategorie přesnosti směrodatná (NUTS 2) chyba Ukazatele plodin zemědělského podniku Ukazatele zemědělských zvířat zemědělského podniku 5 % nebo více využité zemědělské plochy 5 % nebo více jednotek živočišné výroby < 5 % < 5 % Statistická zjišťování o metodách zemědělské výroby Relativní Prevalence směrodatná (NUTS 2) chyba 10 % nebo více využité zemědělské < 7,5 % plochy 10 % nebo více jednotek živočišné výroby < 7,5 % Pozměňovací návrhy Parlamentu PŘÍLOHA IV Požadavky na přesnost Výběrová šetření stanovená v tomto nařízení musí být statisticky reprezentativní na úrovni regionů NUTS 2 a pro agregace znevýhodněných oblastí v rámci členských států 1, pokud jde o druh a velikost zemědělských 1 Úř. věst.l 160, , s. 80. RR\ doc 35/46 PE v02-00

36 podniků, v souladu s rozhodnutím Komise 85/377 1 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství. Kromě toho jsou vyžadovány stanovené úrovně přesnosti, pokud jde o ukazatele plodin a hospodářských zvířat zemědělského podniku. Tyto úrovně přesnosti jsou uvedeny níže a platí pro všechny regiony úrovně NUTS 2, které mají nejméně podniků. U regionu úrovně NUTS 2 s méně než podniky platí tyto úrovně přesnosti pro přiřazený region úrovně NUTS 1, za předpokladu, že takový region úrovně NUTS 1 obsahuje nejméně podniků. Příslušné ukazatele plodin a hospodářských zvířat pro statistická zjišťování o metodách zemědělské výroby budou dostupné na základě výsledků statistického zjišťování o struktuře zemědělských podniků v roce KATEGORIE PŘESNOSTI PRO STATISTICKÁ ZJIŠŤOVÁNÍ O STRUKTUŘE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 2013 A 2016 Ukazatele plodin: Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv), včetně pšenice obecné a špaldy, pšenice tvrdé, žita, ječmene, ovsa, kukuřice na zrno, rýže a ostatních obilovin pěstovaných na zrno; Sušené luštěniny; Brambory (včetně raných a sadbových) ; Cukrová řepa (kromě sadby); Olejniny včetně řepky, řepice, slunečnice, sóji, lněného semene (len olejný) a ostatních olejnin; Čerstvá zelenina, melouny, jahody (kromě školek): Květiny a okrasné rostliny (kromě školek); Rostliny sklízené jako zelené; Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin; Ovoce a bobuloviny; Citrusové plody; Olivy; Hrozny moštové Ukazatele hospodářských zvířat: Dojnice; Ostatní krávy; Ostatní skot; Chovné prasnice; Ostatní prasata; Ovce a kozy (jakéhokoli stáří); Prasata; Drůbež KATEGORIE PŘESNOSTI PRO VÝBĚROVÁ ŠETŘENÍ PROVEDENÁ JAKO SOUČÁST STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ O STRUKTUŘE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ 2010 A STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ O METODÁCH ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY Ukazatele plodin: Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiv), včetně pšenice obecné a špaldy, pšenice tvrdé, žita, ječmene, ovsa, kukuřice na zrno, rýže a ostatních obilovin pěstovaných na zrno; Brambory (včetně raných a sadbových brambor) a cukrová řepa (kromě sadby); Olejniny včetně řepky, řepice, slunečnice, sóji, lněného semene (len olejný) a ostatních olejnin; Trvalé kultury pěstované venku, včetně ovoce, bobulovin, citrusových sadů a olivových hájů, vinic, školek 1 Úř. věst. L220, , s.1. PE v /46 RR\ doc

13.12.2008 Úřední věstník Evropské unie L 335/3

13.12.2008 Úřední věstník Evropské unie L 335/3 13.12.2008 Úřední věstník Evropské unie L 335/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2011 a (EU) č.

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2011 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 786 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2011

Více

L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008

L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008 L 237/18 Úřední věstník Evropské unie 4.9.2008 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 868/2008 ze dne 3. září 2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu zemědělských podniků a analýzu hospodářské

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

II. Metodické vysvětlivky

II. Metodické vysvětlivky II. Metodické vysvětlivky Referenční období pro Strukturální šetření v zemědělství 2013 u ukazatelů stavového charakteru bylo vztaženo k datu 30. 9. 2013. Veličiny týkající se využití pracovní síly v zemědělství

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020

Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Program rozvoje venkova ČR ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 16. 10. 2014 PRV 2007-2013 základní shrnutí Celková alokace 3 670

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009

L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009 L 226/8 Úřední věstník Evropské unie 28.8.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 781/2009 ze dne 27. srpna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 868/2008 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmu

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Program rozvoje venkova 2014-2020

Program rozvoje venkova 2014-2020 Program rozvoje venkova 2014-2020 investiční opatření Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací PRV ohlédnutí za obdobím 2007-2013 a výhled na období 2014-2020 PRV 2007-2013 základní shrnutí

Více

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka

Zemědělství v roce 2015. Milan Berka Zemědělství v roce 2015 Milan Berka Nařízení vlády 2015 o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Podmínky navržené v PRV se

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více

2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024

2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024 2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2007)0291 Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko

Více

Programový rámec: PRV

Programový rámec: PRV Integrovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Holicko 2014 2020 Programový rámec: PRV Plánovaná alokace pro období 2016(2017) 2023: 11,241 mil Kč (předběžný výpočet dle zadaného vzorce)

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Dotace pro mladé začínající zemědělce

Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotace pro mladé začínající zemědělce Dotační program určený na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců (dotace na techniku, technologie, stavební výdaje, pořízení zemědělských budov, pozemků apod.)

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 15.5.2012 Úřední věstník Evropské unie L 127/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 385/2012 ze dne 30. dubna 2012 o podobě podnikového výkazu používaného pro stanovení příjmů

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1

2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 2003R1782 CS 01.01.2009 013.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003,

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží červen 2012 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Energetické plodiny Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 10. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Do vlády se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0087/2009 23. 3. 2009 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného

Více

Jednotná žádost 2016

Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 Jednotná žádost 2016 přehled opatření SAPS Greening Přechodné vnitrostátní podpory (PVP) Mladý zemědělec Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) LFA NATURA 2000 na z. p. AEO 2007-2013

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2006/0136(COD) 18. 9. 2008 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie

DOTACE. Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie DOTACE Ing. Milan Kouřil Mgr. Martin Střelec DAPHNE ČR Institut aplikované ekologie Co se dnes dozvíte? Přehled využitelných finančních zdrojů Dotace do prvovýroby Dotace do nezemědělských činností Přehled

Více

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ve školním roce 2013/2014 budou na základě rozhodnutí ředitelky

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Vyhlásené: 27.09.1985 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 75 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Půda a hnojení. Roman Rozsypal

Půda a hnojení. Roman Rozsypal Půda a hnojení Roman Rozsypal Koho živí půda Rostliny - Zvířata - Člověka zatížení cca 0,4 VDJ/ha o.p. Edafon -?! Potřeba sušiny krmiv Zvířata - zatížení přežvýkavci 1 VDJ/ha = potřeba sušiny krmiv cca

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2015 (OR. en) 13706/15 AGRILEG 208 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 30. října 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D041471/02 Předmět: Generální

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

Svaz integrované produkce hroznů a vína

Svaz integrované produkce hroznů a vína 119 NAŘĺZENĺ VLÁDY ze dne 2. března 2005, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2111(INI) 29. 10. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 29. 10. 2010 2010/2111(INI) NÁVRH ZPRÁVY o deficitu bílkovinných plodin v EU: jak vyřešit dlouhodobý problém? (2010/2111(INI)) Výbor

Více

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Fiche č. 10. Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku. 1. Hlavní opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Fiche č. 10 Podpora malým farmám a zemědělcům na Rakovnicku 1. I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 2. Cíl Fiche Cílem Fiche je pomocí zavádění

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) 14224/1/06 REV 1. Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. listopadu 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2004/0270B (COD) 14224/1/06 REV 1 AGRILEG 174 CODEC 1140 OC 770 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: Společný postoj přijatý

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 01.1 Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely,

(Text s významem pro EHP) (2006/778/ES) (6) Inspekce zvířat, která se chovají pro hospodářské účely, 15.11.2006 Úřední věstník Evropské unie L 314/39 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. listopadu 2006 o minimálních požadavcích na sběr informací při inspekcích míst produkce, v nichž se chovají některá zvířata

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2005/0246(COD) 14. 11. 2007 ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

ZAÂ KON o obeïhu osiva a sadby

ZAÂ KON o obeïhu osiva a sadby Strana 3842 SbõÂrka zaâkonuê cï. 316 /2006 316 PRÏ EDSEDA VLAÂ DY vyhlasïuje uâ plneâ z neïnõâ zaâkona cï. 219/2003 Sb., o uvaâdeïnõâ do obeïhu osiva a sadby peïstovanyâch rostlin aozmeïneï neïkteryâch

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

2. 3. 2016 A8-0313/2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise ---------------------------------------------------------

2. 3. 2016 A8-0313/2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU * k návrhu Komise --------------------------------------------------------- 2. 3. 2016 A8-0313/2 Pozměňovací návrh 2 Roberto Gualtieri za Hospodářský a měnový výbor Zpráva Roberto Gualtieri Harmonizované indexy spotřebitelských cen COM(2014)0724 C8-0283/2014 2014/0346(COD) A8-0313/2015

Více

2000R0824 CS 01.08.2007 005.001 1

2000R0824 CS 01.08.2007 005.001 1 2000R0824 CS 01.08.2007 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 824/2000 ze dne 19. dubna 2000,

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1975 Vyhlásené: 29.12.1975 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1976 do: 31.12.1982 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 161 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013

Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích definitivní výsledky za rok 2012 a semidefinitivní výsledky roku 2013 Metodické vysvětlivky Zdroje Regionální zemědělský účet za rok 2012 Tab. 1 kraj: Hl.

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.5.2011 KOM(2011) 235 v konečném znění 2011/0104 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Rumunsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku

Více

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

56 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 56 Úřední věstník Evropské unie 03/sv. 42 32004R0021 L 5/8 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 9.1.2004 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R0889 CS 01.01.2015 010.003 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE

Kód SKP N á z e v HS/CN ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a 01.1 sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1947 Vyhlásené: 17.11.1947 Časová verzia predpisu účinná od: 17.11.1947 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 189. V l á d n í n a ř í z e n í ze

Více

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE

296 Úřední věstník Evropské unie ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 296 CS 03/sv. 41 32003L0113 L 324/24 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÉ UNIE 11.12.2003 SMĚRNICE KOMISE 2003/113/ES ze dne 3. prosince 2003, kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS,

Více

M A S R e g i o n H A N Á

M A S R e g i o n H A N Á M A S R e g i o n H A N Á vyhlašuje 3. VÝZVU k předkládání projektů V souladu se strategií Strategický plán LEADER Region HANÁ a v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, osa IV LEADER 1. Identifikace

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Výbor pro dopravu a cestovní ruch EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 20. 6. 2013 2011/0327(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu

Více

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012

GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Vendula Staňková GÚ PřF MU, Brno 2012 Obsah Význam Historický vývoj SZP EU Faktory ovlivňující zemědělskou produkci Zemědělské výrobní oblasti Rostlinná produkce Živočišná produkce

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ

***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2011 2008/0028(COD) ***II NÁVRH DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí

Více