2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ"

Transkript

1 2. Prioritní oblast: VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování aglomerací. Udržet a zlepšovat kvalitu zásob pitné vody v regionu Jihovýchod, aby se zajistilo zásobování aglomerací i obyvatel v oblastech ohrožených suchem, a také aby byl umožněn rozvoj ekonomických aktivit. Snižovat ohrožení vybraných území, intenzivně osídlených a intenzivně hospodářsky využívaných, povodněmi nad mez 50/100leté vody. Voda a vodní hospodářství představují v regionu významnou podmínku dalšího rozvoje jednak proto, že zásobování vodou oba kraje regionu navzájem provazuje, jednak proto, že Kraj Vysočina představuje zásobárnu pitné vody také pro pražskou aglomeraci. Udržení či zlepšování kvality pitné vody a zajištění jejího dostatku je pro další hospodářský rozvoj i pro zásobování obyvatel velice významné. Součástí zajišťování zásob pitné vody je i čištění odpadních vod v územích, která kvalitu pitné vody zhoršují. Současně zejména na jižní Moravě se objevují intenzivně zemědělsky využívané oblasti, které jsou potenciálně ohroženy suchem. A v neposlední řadě jsou jak v Kraji Vysočina, tak v kraji Jihomoravském území, která jsou ohrožena povodněmi nebo byla v nedávné minulosti povodněmi poničena. Ve svém souhrnu jsou proto investice ve vodním hospodářství významné pro hospodářský růst obou krajů, přestože opět samy o sobě tento růst nezpůsobí. Smyslem intervencí v prioritní oblasti Voda a vodní hospodářství je proto realizovat takové investice, jejichž dopad bude mít největší prokazatelné přínosy pro hospodářský růst, ať už proto, že zajistí vodní zdroje v dostatečném množství a kvalitě pro vybrané cílové skupiny firem a obyvatel nebo proto, že umožní ochránit ohrožená území i před potencionálními následky povodní. 1. Problém, který je třeba mi aktivitami, opatřeními, operacemi vyřešit. 1. Popište, jaký problém ve vašem regionu chcete řešit, nebo jaký rozvojový potenciál chcete využít. Definujte problém/potenciál kvalitativně - jak se projevuje v praxi, co způsobuje tedy proč je problémem. Popište jeho příčiny: co jej způsobuje a jak vzniká. Nedostatečná kvalita nebo ohrožení kvality a dostatku pitné vody, ohrožení kvality a stavu vodních útvarů podzemních a povrchových vod využívaných k zásobování velkých aglomerací pitnou vodou. V důsledku toho může být (zatím není) ohroženo zásobování kvalitní pitnou vodou, zejména ve velkých městech obou krajů, ale i v hlavním městě Praze. Obce na území obou krajů mají také problém s dodržením či naplněním závazků vůči EU i našich platných právních předpisů v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Kvalita podzemních a povrchových vod je z velké části ovlivňována schopností a připraveností obcí čistit své odpadní vody. Na území Kraje Vysočina se nacházejí významné vodárenské nádrže včetně významné části jejich povodí, z nichž je zásobována pitnou vodou pražská i brněnská aglomerace. Vzhledem k roztříštěnosti sídelní struktury zejména v Kraji Vysočina, je odkanalizování malých obcí a čištění jejich odpadních vod velice nákladné jak investičně, tak provozně. Standardní řešení proto nemusí být nejlepšími, resp. jejich udržitelnost může být velmi problematická. Mnoho obcí v povodích vodárenských nádrží není dostatečně odkanalizováno a mnohé další nejsou napojeny na ČOV a jejich vody nejsou čištěny, nebo nejsou čištěny odpovídajícím způsobem. Ochrana před povodněmi nebo před suchem související s možnými změnami klimatu V některých oblastech Jihomoravského kraje začínají být obce ohrožovány suchem, resp. v případě, že bude docházet ke změně klimatu, hrozí vysychání zdrojů vody, snižování hladiny podzemních vod a v důsledku toho nedostatek pitné vody nebo vody pro zemědělské zavlažování. Totéž se může týkat některých obcí na území Kraje Vysočina. 1

2 Oba kraje jsou také ohroženy povodněmi, i když rozdílnou měrou a charakter ohrožení je rovněž jiný. V Kraji Vysočina je ohrožení především náhlými povodněmi z přívalových srážek, zatímco především jih Moravy je ohrožen povodněmi na větších řekách Moravě a Svratce. 2. Uveďte důkazy či věcné argumenty, že problém či potenciál existuje. Definujte problém či potenciál kvantitativně: Číselné údaje Trendy Místo, dotčené subjekty Konkrétní kvalitativní charakteristiky Statistika údaje Českého statistického úřadu a výroční zprávy ústředních orgánů Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Vývoj napojení obyvatel na kanalizace a ČOV a na vodovody pro veřejnou potřebu, vývoj škod způsobených povodněmi. Mezi počtem obyvatel napojených na vodovody pro veřejnou potřebu a počtem obyvatel napojených na kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu je téměř 20 % rozdíl v neprospěch odkanalizování. V Kraji Vysočina má ČOV z celkového počtu 704 obcí zhruba ¼. Ochrana sídel před povodněmi je zajištěna pouze částečně. Téměř každoročně dochází v některých sídlech k povodním a z nich plynoucím škodám. Prioritní akce na ochranu vod a ochranu před povodněmi jsou uvedeny v programech opatření plánů oblastí povodí. Počet nevyřešených starých ekologických zátěží. 3. Popište, jaké jsou důsledky problému (v současnosti, v budoucnosti) pro rozvoj regionu. Jaký je důsledek problému pro konkurenceschopnost regionu a ČR? Neplnění závazků České republiky vůči EU, neplnění povinností daných obcím právními předpisy. Hrozba sankcí EU vůči České republice a následných sankcí dozorových orgánů (Česká inspekce životního prostředí) vůči obcím. Možný problém dalšího rozvoje obcí, omezení možností napojování nových staveb na vodohospodářskou infrastrukturu a tím snížení kvality života v regionu. Negativní důsledky povodní, suchých období a starých ekologických zátěží na životní prostředí, kvalitu vod, na životy a majetek obyvatel kraje. 2. Způsob řešení definovaného problému, očekávané výsledky. 1. Jaké řešení, tedy jaké, navrhujete? Popište intervenci s uvedením, jak řeší problém popsaný výše, nebo jak využívá potenciálu popsaného výše. Jinými slovy, popište, co budete dělat, aby byl Výstavba a obnova kanalizací a ČOV v obcích o velikosti nad 500 ekvivalentních obyvatel a v obcích v oblastech zvláštní ochrany např. v ochranných pásmech vodních zdrojů, v povodích vodárenských nádrží, v CHKO a CHOPAV Žďárské vrchy, územích soustavy Natury 2000, v povodí řeky Jihlavy v souvislosti s dalším provozem EDU. Odstranění bodových kontaminovaných míst, které ohrožují kvalitu podzemních nebo povrchových vod. V souvislosti s možnými změnami klimatu a jejich extrémními projevy je třeba realizovat opatření k ochraně před povodněmi a nadměrným suchem. Jedná se nejen o přírodě blízké způsoby zadržování vody v krajině (zvyšování retenční schopnosti krajiny) ale i technická opatření přímo v obcích nebo v povodí. Opatření k ochraně před povodněmi budou realizována v místech se zvýšeným rizikem výskytu povodní. Je zde částečná vazba na kartu Ochrana přírody a krajiny (revitalizace krajiny, přírodě blízké způsoby zadržování vody v krajině). 2

3 problém vyřešen? Využijte již rozpracovaných aktivit krajů a měst. Investiční akce, které řeší zásobování obyvatel kraje pitnou vodou, a to zejména v místech, kde je zhoršená kvalita vody nebo její nedostatečná kvantita (deficit) a v sídlech o velikosti nad 50 obyvatel, kde dosud zásobování obyvatel pitnou vodou není zajištěno. Je zde částečná vazba na kartu Zemědělství a venkov (podpora občanské vybavenosti venkovských obcí). Kompenzace za hospodaření zemědělských subjektů v ochranných pásmech vodních zdrojů zejména vodárenských nádrží (EAFRD). 2. Jaké bude mít navržená konkrétní výsledky v praxi? Co se v přímém důsledku intervencí stane? Výsledky: 1. Zvýšení podílu obyvatel zásobovaných pitnou vodou a obyvatel napojených na kanalizace zakončené ČOV v územích s významnými zdroji podzemních nebo povrchových vod, které jsou využívány k zásobování pitnou vodou. Udržení osídlení venkovského prostoru a umožnění dalšího rozvoje obcí. 2. Zlepšení jakosti povrchových vod ve vodních tocích, zlepšení stavu vodních útvarů obecně. Zlepšení životního prostředí v krajích a tedy i zvýšení kvality života obyvatel krajů. Jakým způsobem a v jakém rozsahu se díky intervenci problém vyřeší? 3. Zvýšení ochrany sídel před povodněmi, zvýšení retenční schopnosti krajiny. 4. Počet odstraněných starých ekologických zátěží. Pokuste se výsledky vyjádřit kvalitativně a kvantitativně hrubým odhadem. 3. Jaké budou důsledky konkrétního výsledku? Jaké důsledky konkrétní, nejlépe měřitelné, rozhodně doložitelné bude mít vyřešení problému pro: konkurenceschopnost regionu a ČR? pro soudržnost společnosti? pro územní soudržnost? Zlepšení stavu životního prostředí zejména stavu vodních útvarů podzemních a povrchových vod především v oblastech zvláštní ochrany např. v ochranných pásmech vodních zdrojů, v povodích vodárenských nádrží, v CHKO, CHOPAV a územích soustavy Natury Umožnění dalšího rozvoje obcí a dalších subjektů v krajích. Splnění závazků ČR vůči EU a naplnění požadavků platných právních předpisů. Snížení možných negativních dopadů změn klimatu na životní prostředí, kvalitu vod, na životy a majetek obyvatel obou krajů. 3

4 4. Za jakých podmínek budou realizovatelné, a zejména, za jakých podmínek budou dosaženy výsledky? Jsou výsledky přímým důsledkem intervencí, nebo jsou nějak podmíněny? Nalezení takových technických, organizačních a ekonomických řešení, která umožní čistit odpadní vody i v sídlech menších než 2000 EO a která budou investičně i provozně dlouhodobě udržitelná. Zapojení obcí a dalších subjektů působících v oblasti vodního hospodářství včetně obou krajů. Majetkoprávní a smluvní uspořádání mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářské infrastruktury, které umožní využívat investiční podporu ze zdrojů kohezní politiky Jak jsou podmíněny? A můžeme ty podmínky ovlivnit (a zajistit, že se povede), nebo leží mimo dosah veřejné správy? 4

5 Prověření vztahu mezi mi a požadavky kohezní politiky VODA A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Strategie EU Tematické Investiční Návrh /popis 2020 oblast PHSS priorita Výstavba a obnova kanalizací a ČOV v obcích o velikosti nad 500 ekvivalentních obyvatel a v obcích v oblastech zvláštní ochrany Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti ERDF Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: Řešení důležitých potřeb investic do vodního hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí V souvislosti s možnými změnami klimatu a jejich extrémními projevy je třeba realizovat opatření k ochraně před povodněmi a nadměrným suchem. Jedná se nejen o přírodě blízké způsoby zadržování vody v krajině (zvyšování retenční schopnosti krajiny) ale i technická opatření přímo v obcích nebo v povodí Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti ERDF Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení: Podpora investic k řešení zvláštních rizik, zajištění odolnosti pro případ katastrofy a rozvoj systémů krizového řízení Investiční akce, které řeší zásobování obyvatel kraje pitnou vodou, a to zejména v místech, kde je zhoršená kvalita vody nebo její nedostatečná kvantita (deficit) a v sídlech o velikosti nad 50 obyvatel, kde dosud zásobování obyvatel pitnou vodou není zajištěno ERDF Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a jejich řízení: Podpora specializovaných investic za účelem přizpůsobení se změně klimatu Kompenzace za hospodaření zemědělských subjektů v ochranných pásmech vodních zdrojů zejména vodárenských nádrží Inteligentní růst Posílení konkurenceschopno sti malých a středních podniků EAFRD - Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 5

6 Cílové skupiny a poptávka Intervence v oblasti Voda a vodní hospodářství z karty zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či aktivity č. 1 realizující danou intervenci Investiční akce v oblasti odvádění a čištění odpadních vod - výstavba kanalizací a ČOV, jejich rekonstrukce či intenzifikace. Dále odstranění starých ekologických zátěží ohrožujících jakost podzemních nebo povrchových vod. nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad Z aktivity bude mít prospěch celé životní prostředí, zejména se jedná o zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod. Cílovou skupinou budou obyvatelé obcí, v nichž se aktivita bude realizovat. Obyvatelům obcí se usnadní likvidace jejich odpadních vod v souladu s právními předpisy, čímž zároveň dojde ke zlepšení životního prostředí a to zejména jakosti povrchových vod. Kraj Vysočina: Čištění odpadních vod má zajištěno cca ¼ obcí na území kraje, tudíž se jedná o zbývající cca ¾ zejména menších obcí o velikosti do 1000 obyvatel na území kraje, které potřebují zajistit odvádění a čištění odpadních vod. Dle ČSÚ 29 % obyvatel Kraje Vysočina není napojeno na kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Zároveň v obcích, které již mají zajištěno čištění odpadních vod, je třeba dobudovat nebo rekonstruovat kanalizační systémy, které jsou ve špatném technickém stavu (např. v Jihlavě). Prioritně se jedná o obce velikosti nad 500 ekvivalentních obyvatel a o obce v oblastech zvláštní ochrany např. v ochranných pásmech vodních zdrojů, v povodích vodárenských nádrží, v CHKO a CHOPAV Žďárské vrchy, územích soustavy Natury 2000, v povodí řeky Jihlavy v souvislosti s dalším provozem EDU. Zde se jedná o cca 1/3 území kraje. Jihomoravský kraj: Situace je obdobná, čištění odpadních vod má zajištěno cca 1/3 obcí na území kraje, tudíž se jedná o zbývající cca 2/3 zejména menších obcí, dle ČSÚ na kanalizaci s čistírnou odpadních vod není napojeno 17 % obyvatel kraje. Prioritou je zlepšení kvality vody nad brněnskou přehradou a ve větších obcích kraje. Dále jde také o zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Vranov, vzhledem k potenciálu v cestovním ruchu. Strategickým projektovým záměrem je také modernizace a optimalizace kanalizační a stokové sítě na území města Brna. 6

7 Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Obyvatelé obcí potřebují a vyžadují zajištění odvádění a čištění odpadních vod, přičemž se jedná o zajištění základní občanské vybavenosti. Zároveň obce mají v současné době připraveny mj. za pomoci Fondu Vysočiny grantového programu Čistá voda desítky projektů k realizaci, další desítky projektů budou připraveny v dalších letech. Investice v oblasti odvádění a čištění odpadních vod v jednotlivých obcích jsou zahrnuty v koncepčních materiálech - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje a plány oblastí povodí. Poptávka je doložena převisem žádostí nad alokovanými finančními prostředky ve všech stávajících dotačních titulech umožňující uvedené aktivity spolufinancovat (Operační program Životní prostředí, Program rozvoje venkova ČR na období , Ministerstvo zemědělství, kraje). Klíčová aktivita či aktivity č. 2 realizující danou intervenci nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Investiční akce v oblasti ochrany před povodněmi vedoucí ke snížení úrovně ohrožení a povodňových rizik. Jedná se jak o výstavbu technických opatření (poldry, hráze, zvýšení kapacit vodních toků), tak o přírodě blízká opatření v jednotlivých povodích (zvýšení retenční schopnosti krajiny). Dále se jedná o zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany (např. budování hlásných a předpovědních povodňových systémů, varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi, zpracování digitálních povodňových plánů). Z aktivity bude mít prospěch celé životní prostředí, jelikož bude méně narušováno povodněmi. Cílovou skupinou budou zejména obyvatelé obcí, v nichž nebo v jejich povodích se aktivita bude realizovat a dále správci vodních toků (státní podniky Povodí a Lesy ČR, s.p.). Obyvatelům obcí i jiným vlastníkům (obec, správci vodních toků, firmy, aj.) bude lépe ochráněn jejich majetek při povodních. Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis 7

8 Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad Ochrana před povodněmi se dotýká téměř všech obcí, ve kterých se vyskytuje vodní tok nebo které se nachází ve svažitém území. Dle Studie ochrany před povodněmi na území Kraje Vysočina se jedná o cca 200 obcí, které potřebuji zajistit zvýšenou ochranu před povodněmi. Tyto obce se nacházejí na celém území kraje. Priority Jihomoravského kraje jsou obsaženy ve Studii protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje. Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Obyvatelé obcí potřebují a vyžadují zajištění ochrany před povodněmi z důvodu ochrany jejich životů i majetku. Potřebné investice jsou vyvolány ze zkušeností s povodněmi v minulosti, investiční opatření v jednotlivých obcích jsou zahrnuty ve Studii ochrany před povodněmi na území Kraje Vysočina a Studii protipovodňových opatření na území Jihomoravského kraje. Zároveň obce mají v současné době připraveno mj. za pomoci Fondu Vysočiny grantového programu Čistá voda několik projektů k realizaci, další projekty budou připraveny i za pomoci správců vodních toků. Klíčová aktivita či aktivity č. 3 realizující danou intervenci nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Investiční akce v oblasti zásobování pitnou vodou v obcích a to zejména v místech, kde je zhoršená kvalita vody nebo její nedostatečná kvantita (deficit) a v sídlech o velikosti nad 50 obyvatel, kde dosud zásobování obyvatel pitnou vodou není zajištěno. Cílovou skupinou budou obyvatelé obcí, v nichž se aktivita bude realizovat. Obyvatelům obcí se umožní napojení na veřejný vodovod, čímž se jim zajistí zásobování kvalitní pitnou vodou. Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis 8

9 Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Zásobování pitnou vodou není zajištěno v menších obcích kraje, řádově se jedná o desítky obcí. Dle ČSÚ 6 % obyvatel krajů není napojeno na veřejný vodovod, přičemž soukromé zdroje (studny) vykazují stále častěji nedostatečnou kvalitu či vydatnost především podzemní vody. Zároveň v obcích, které již mají zajištěno zásobování pitnou vodou, je třeba dobudovat nebo rekonstruovat vodovodní systémy, které jsou ve špatném technickém stavu, nebo je třeba zajistit kvalitnější pitnou vodu v dostatečném množství. V Jihomoravském kraji patří mezi hlavní priority v této oblasti vybudování vodovodu na Horňácku, rozšíření Vírského vodovodu směrem na jih (na Břeclavsko). Obyvatelé obcí potřebují a vyžadují zajištění zásobování pitnou vodou. V případě zajištění zásobování pitnou vodou se jedná o zajištění základní občanské vybavenosti. Zároveň obce mají v současné době připraveno mj. za pomoci Fondu Vysočiny grantového programu Čistá voda desítky projektů k realizaci, další desítky projektů budou připraveny. Investice v oblasti zásobování pitnou vodou v jednotlivých obcích jsou zahrnuty v koncepčních materiálech Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. 9

10 Připravenost intervencí Intervence v oblasti Voda a vodní hospodářství z karty zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či skupina aktivit Zlepšení podzemních povrchových vod jakosti a Dosáhne aktivita svého cíle izolovaně, nebo je nutná součinnost s jinou aktivitou? Se kterou? Je to aktivita z této karty nebo z jiné karty? Ze které? Ve smyslu karet dosáhne cíle spíše samostatně. Částečná vazba na kartu zemědělství a venkov - aktivita infrastruktura obcí Nositel : Kdo bude intervenci realizovat? Jmenujte organizaci. Obce a jejich svazky, vodohospod ářské akciové společnosti. Ví nositel, že je nositelem? Chce nositel tuto realizovat? Má na její realizaci zájem? Ano, ví. Ano, chce. Je jejím nositelem připravena či připravována? Kdy je reálné, že by mohla začít být připravována? Je připraven intervenci realizovat. Intervence musí být připravována průběžně (studie, projekty, územní a stavební řízení atd.) Má nositel kapacity znalosti nutné k přípravě a realizaci? (lidi, peníze, organizační schopnosti, kompetence) Částečně ano, v případě malých obcí mnohdy nikoliv. Jsou známy způsoby a mechanismy realizace? Zjednodušeně: Za co budou vydány peníze, pokud se spustí? Co se bude platit? Ano, jsou známy. Jde zejména o investiční akce, které řeší odvádění a čištění odpadních vod v obcích na území kraje. Zčásti o opatření na zemědělských pozemcích. Jaké jsou očekávané zdroje financování na české straně? Má nositel zákonnou možnost takovou intervenci financovat? Státní rozpočet zejména v působnosti MZe či MŽP, z menší části rozpočty krajů. Zákonnou možnost financovat nositel má. Kdy je reálné, že bude fyzicky zahájena? 2014 (dle připravenos ti implementa ční struktury dotačních programů) 10

11 Ochrana před povodněmi Zásobování pitnou vodou Ve smyslu karet dosáhne cíle spíše samostatně Ve smyslu karet dosáhne cíle spíše samostatně, v některých případech v součinnosti s aktivitou č. 1 Správci vodních toků (státní podniky Povodí, Lesy ČR, s.p.) a obce Obce a jejich svazky, vodohospod ářské akciové společnosti Ano, ví. Ano, chce. Ano, ví. Ano, chce. Je připraven intervenci realizovat. Intervence musí být připravována průběžně (studie, projekty, územní a stavební řízení atd.) Je připraven intervenci realizovat. Intervence musí být připravována průběžně (studie, projekty, územní a stavební řízení atd.) Správci vodních toků kapacity i znalosti mají, malé obce pouze někdy. Částečně ano, v případě malých obcí mnohdy nikoliv. Ano, jsou známy. Jde zejména o investiční akce v povodí a akce přímo v ohrožených obcích, zčásti o opatření na zemědělských pozemcích Ano, jsou známy. Jde zejména o investiční akce řešící zásobování pitnou vodou. Státní rozpočet zejména v působnosti MZe či MŽP, rozpočty krajů spíše výjimečně. Zákonnou možnost financovat nositel má. Státní rozpočet zejména v působnosti MZe, z menší části rozpočty krajů. Zákonnou možnost financovat nositel má (dle připravenos ti implementa ční struktury dotačních programů) 2014 (dle připravenos ti implementa ční struktury dotačních programů) 11

12 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 1. Problém, který je třeba mi aktivitami, opatřeními, operacemi vyřešit. 1. Popište, jaký problém ve vašem regionu chcete řešit, nebo jaký rozvojový potenciál chcete využít. Definujte problém/potenciál kvalitativně - jak se projevuje v praxi, co způsobuje tedy proč je problémem. Popište jeho příčiny: co jej způsobuje a jak vzniká. Nakládání s komunálními odpady a odpady podobnými komunálním na území Kraje Vysočina i na území Jihomoravského kraje. Přestože řešení problematiky odpadového hospodářství je v obou krajích poněkud odlišné, v obou krajích lze identifikovat následující problémy: Nárůst množství vyprodukovaného odpadu. Nízké množství materiálově využitých komunálních odpadů. Nárůst množství odpadu odstraňovaného skládkováním. Nárůst množství biologicky rozložitelných odpadů a energeticky využitelných odpadů ukládaných na skládky. Problém se projevuje neplněním cílů plánů odpadového hospodářství (POH) na úrovni ČR, krajů i obcí, což vede i k neplnění závazků vůči EU a problémy při plnění legislativy ČR. Jedním z důsledků uvedeného problému je razantní ubývání volné skládkové kapacity, nízká míra využití odpadů jako zdroje surovin a zdroje energie. Příčinou je, že původci komunálních odpadů města/městyse/obce nejsou schopny samy koncepčně a efektivně řešit problematiku nakládání s komunálními odpady tak, aby mohly být plněny cíle POH a závazky vůči EU a aby došlo ke zvýšení množství materiálově a energeticky využitých odpadů. Hlavními cíli, které by měly být naplněny mi v této oblasti jsou: Zvýšení množství materiálového využívání komunálních odpadů. Omezení odstraňování odpadů skládkováním. Snížení množství skládkování kompostovatelných a spalitelných odpadů. Snížení hmotnostního podílu biologicky rozložitelných komunálních odpadů uložených na skládky. Budování integrovaných systémů nakládání s odpady. 2. Uveďte důkazy či věcné argumenty, že problém či potenciál existuje. Definujte problém či potenciál kvantitativně: Číselné údaje Trendy Místo, dotčené subjekty Konkrétní kvalitativní charakteristiky Dále uvedené údaje se vztahují především ke Kraji Vysočina a ilustrují míru, v níž se nedaří plnit záměry lepšího a efektivnějšího využívání odpadů. Zdroje: Informační systém odpadového hospodářství (ISOH) data zpracovaná Českou informační agenturou životního prostředí (Cenia). Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina (POH KV) Variantní studie k naplnění POH KV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) analytická část. Dostupná data: 1. V maximální míře využívat odpady jako náhradu primárních přírodních zdrojů. 12

13 2. Zvýšit podíl materiálového využívání KO na 50 % do roku Komunální odpady Materiálové využití (%) ,37 22,32 21,67 13,83 10,77 12,52 16,71 17,69 3. Snížit hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky na 75 % hmotnostních do roku 2010, na 50 % hmotnostních do roku 2013 a na 35 % hmotnostních do roku 2020 ve srovnání s produkcí biologicky rozložitelných odpadů v roce V roce 2010 byl limit pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky 112 kg na obyvatele (75%). Tento limit byl v roce 2010 překročen o cca 13 kg na obyvatele. Avšak pokud bude Kraj Vysočina chtít splnit cíle stanovené na další roky ( % a %) je nutné tento problém řešit. 4. Snížit podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s výhledem dalšího postupného snižování. Množství skládkovaných odpadů od roku 1999 postupně narůstá. Pokud bychom množství skládkovaných odpadů v roce 2010 srovnali s referenčním rokem 2000, bylo v roce 2010 zaskládkováno o 84 tis. t odpadu více, tedy o 18 % více. Z dlouhodobého vývoje je patrné, že absolutní množství skládkovaných odpadů stále narůstá. Největší položku skládkovaného odpadu tvořil v roce 2010 směsný komunální odpad o celkovém množství 121,9 tis. t odpadů tj. 58 % z celkového množství skládkovaných odpadů. 5. Budovat integrované systémy nakládání s odpady. Integrovaný systém v Kraji Vysočina zatím vybudován není. 3. Popište, jaké jsou důsledky problému (v současnosti, v budoucnosti) pro rozvoj regionu. Jaký je důsledek problému pro konkurenceschopnost regionu a ČR? Trvalé neplnění cílů POH ČR, KV a obcí, neplnění závazků vůči EU, neplnění legislativy ČR - sankce EK. Razantní ubývání volné skládkové kapacity a budování nových skládek zhoršení životního prostředí v kraji (vliv na půdu, krajinu, vodu a ovzduší). Nízká míra využití odpadů jako zdroje surovin a zdroje energie. Ubývání neobnovitelných zdrojů surovin a zdrojů energie. Zhoršení sociální a ekonomické udržitelnosti odpadového hospodářství komplexní vyšší náklady na odpadové hospodářství v obci a občany, zvýšení poplatků za komunální odpad a zvýšení poplatků za odstraňování odpadů skládkováním. 13

14 2. Způsob řešení definovaného problému, očekávané výsledky. 1. Jaké řešení, tedy jaké, navrhujete? Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV). Obdobné aktivity na zvýšení efektivnosti nakládání s odpady i v kraji Jihomoravském, pokud dosud nejsou realizovány, nebo nejsou realizovány v dostatečné míře. Realizace promyšleného systému, který preferuje využití odpadů před jeho odstraněním při zabezpečení minimálních dopadů na ŽP a zajištění plnění politiky odpadového hospodářství. Popište intervenci s uvedením, jak řeší problém popsaný výše, nebo jak využívá potenciálu popsaného výše. Jinými slovy, popište, co budete dělat, aby byl problém vyřešen? Konkrétně řeší: 1. předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním environmentální osvěta související s životní úrovní, s osobními návyky a preferencemi občanů při nákupech, s výrobními návyky firem a úřadů zavedení systémů domácího a komunitního kompostování ve městech a obcích využívání výrobků a materiálů šetrných k životnímu prostředí a vyrobených z recyklovaných surovin Využijte již rozpracovaných aktivit krajů a měst. 2. maximalizace třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití vytvoření vhodných podmínek k rozvoji tříděného sběru na obcích tedy přímo u původců odpadu zajištění dostatečné hustoty sběrné sítě zajištění dostatečné kapacity sběrné sítě zajištění aktivní účasti obyvatel na třídění 3. nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití osvěta a vzdělávání plošné zavedení třídění BRKO ve všech svozových oblastech v místech zástavby typu rodinných domů nebo domů venkovského charakteru uplatnění principů prevence podpora domovního a komunitního kompostování zajištění dostatečné sběrné sítě v zájmových územích doplnění stávajících zařízení na zpracování BRKO dle zákona o odpadech (zavedení decentralizovaného kompostování, systém spolupráce obce a zemědělce, centrální zařízení na zpracování BRKO - kompostárny, bioplynové stanice) zajištění využití a odbytu kompostu 4. energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) pro využití t komunálních odpadů systém překladišť 14

15 způsob dopravy využití tepla v CZT využití elektrické energie Problematiku ISNOV je potřeba řešit ve spolupráci všech měst, městysů, obcí, Kraje Vysočina a firem podnikajících v dané oblasti. Toto řešení dá záruku dlouhodobě stabilního a udržitelného systému, který zajistí stabilitu cen, plateb i materiálových toků všem svým uživatelům. Řešení nakládání s komunálními odpady vedoucí k plnění cílů POH je povinností původců komunálních odpadů v kraji (měst, městysů a obcí) a kraj může plnit roli poradní, koordinační apod. Výstavba zařízení pro energetické využití odpadů bude jako součást ISNOV klíčovou a realizace celého ISNOV přinese jeho dlouhodobou stabilitu a také environmentálně, legislativně, ekonomicky i sociálně únosnou alternativu současného způsobu nakládání se směsným komunálním odpadem. ISNOV má: - zajistit stabilitu a udržitelnost odpadového hospodářství v kraji - pomoci řešit problematické oblasti nakládání s komunálním odpadem původcům odpadů - řešit budoucnost odpadového hospodářství v kraji, kdy kapacita skládek vystačí pouze na cca 8 10 let - zabezpečit plnění závazků vyplývajících ze stávající legislativy, POH měst/městysů/obcí a POH Kraje Vysočina 2. Jaké bude mít navržená konkrétní výsledky v praxi? Co se v přímém důsledku intervencí stane? 1. předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním environmentální osvěta související s životní úrovní, s osobními návyky a preferencemi občanů při nákupech, s výrobními návyky firem a úřadů zavedení systémů domácího a komunitního kompostování ve městech a obcích využívání výrobků a materiálů šetrných k životnímu prostředí a vyrobených z recyklovaných surovin Jakým způsobem a v jakém rozsahu se díky intervenci problém vyřeší? Pokuste se výsledky vyjádřit kvalitativně a kvantitativně hrubým odhadem. 2. maximalizace třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití vytvoření vhodných podmínek k rozvoji tříděného sběru na obcích tedy přímo u původců odpadu zajištění dostatečné hustoty sběrné sítě zajištění dostatečné kapacity sběrné sítě zajištění aktivní účasti obyvatel na třídění 3. nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití osvěta a vzdělávání 15

16 plošné zavedení třídění BRKO ve všech svozových oblastech v místech zástavby typu rodinných domů nebo domů venkovského charakteru uplatnění principů prevence podpora domovního a komunitního kompostování zajištění dostatečné sběrné sítě v zájmových územích doplnění stávajících zařízení na zpracování BRKO dle zákona o odpadech (zavedení decentralizovaného kompostování, systém spolupráce obce a zemědělce, centrální zařízení na zpracování BRKO) zajištění využití a odbytu kompostu 4. energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) pro využití t komunálních odpadů systém překladišť způsob dopravy využití tepla v CZT využití elektrické energie 5. odstranění odpadů skládkováním 3. Jaké budou důsledky konkrétního výsledku? Jaké důsledky konkrétní, nejlépe měřitelné, rozhodně doložitelné bude mít vyřešení problému pro: konkurenceschopnost regionu a ČR? pro soudržnost společnosti? pro územní soudržnost? Zajištěná stabilita a udržitelnost odpadového hospodářství v obou krajích. Pomoc s řešením problematické oblasti nakládání s komunálním odpadem původcům komunálních odpadů. Řešena budoucnost odpadového hospodářství v kraji. Zabezpečeno plnění závazků vůči EU, závazků vyplývajících ze stávající legislativy ČR, POH měst/městysů/obcí a POH Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. snížena produkce odpadů maximální využití odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů - zdroje surovin a zdroje energie snížen hmotnostní podíl biologicky rozložitelných odpadů uložených na skládky snížen podíl odpadů ukládaných na skládky vybudování integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina s klíčovým prvkem zařízení pro energetické využití odpadů. Zlepšena sociální udržitelnost odpadového hospodářství udržitelné a stabilizované náklady na odpadové hospodářství v obci a občany, stabilizované poplatky za komunální odpad. 16

17 4. Za jakých podmínek budou realizovatelné, a zejména, za jakých podmínek budou dosaženy výsledky? Jsou výsledky přímým důsledkem intervencí, nebo jsou nějak podmíněny? Jak jsou podmíněny? A můžeme ty podmínky ovlivnit (a zajistit, že se povede), nebo leží mimo dosah veřejné správy? Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina bude realizovatelný za podmínky: spolupráce měst, městysů a obcí kvalitní příprava podkladů pro projekty a kvalitní projekty financování systémů z měst/městysů/obcí, dotace z EU nebo ČR podpora státu spolupráce s investory do zařízení v integrovaném systému specifikace (popřípadě zřízení nové) právnické osoby, která bude řešitelem, investorem a provozovatelem zařízení na energetické využití odpadů, případně celého integrovaného systému nebo jeho chybějících částí specifikace (popřípadě zřízení nové) municipální společnosti řešící nakládání s odpady v kraji dokončení nového zákona o odpadech 17

18 Prověření vztahu mezi mi a požadavky kohezní politiky NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Návrh /popis Strategie EU 2020 Tematické Investiční oblast PHSS priorita Předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním Udržitelný růst Pomoc spotřebitelům činit informovaná rozhodnutí ERDF Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: Opatření ke zlepšení životního prostředí ve městech, včetně regenerace starých průmyslových areálů a omezování znečištění ovzduší Maximalizace třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití Energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu Ne Ne Ne ERDF Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: Řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí ERDF Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: Řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí ERDF Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: Řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí 18

19 Cílové skupiny a poptávka Intervence v oblasti Nakládání s odpady z karty zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či aktivity č. 1 realizující danou intervenci nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním maximalizace třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu Původci komunálních odpadů - města, městyse, obce, občané Do vlastní realizace integrovaného systému budou zapojeny i podnikatelské subjekty. Pro cílovou skupinu bude zajištěn dlouhodobě udržitelný systém odpadového hospodářství. Budou splněny požadavky vyplývající z nařízení EU (např. se sníží množství odpadů ukládaných na skládky, sníží se množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky, zvýší se materiálové využití komunálních odpadů) - konkrétnější přínosy nelze nyní stanovit (vyčíslit). Hlavním přínosem má být stabilizace nákladů pro cílové skupiny zejména při nakládání s komunálním odpadem. Velikost cílové skupiny odhad Cca 1,7 mil. obyvatel, 1377 obcí, na území km². Územní pokrytí cílové skupiny - odhad Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Ano, vyžaduje a očekává. Chce aktivity realizovat. Zastupitelstvo Kraje Vysočina a také zastupitelstva řady měst obcí v Kraji Vysočina vzaly na vědomí usneseními potřebu řešení Integrovaného systému nakládání s odpady Kraje Vysočina (dokumentaci). 19

20 Připravenost intervencí Intervence v oblasti Nakládání s odpady z karty zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či skupina aktivit Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina: předcházení vzniku komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním maximalizace třídění komunálních odpadů a odpadů podobných komunálním a jejich další materiálové využití nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a jejich využití energetické využití Dosáhne aktivita svého cíle izolovaně, nebo je nutná součinnost s jinou aktivitou? Se kterou? Je to aktivita z této karty nebo z jiné karty? Ze které? tato bude efektivní v případě, že budou realizovány všechny aktivity této karty Nositel : Kdo bude intervenci realizovat? Jmenujte organizaci. Původci komunálních odpadů - města, městyse, obce Kraje Vysočina a Jihomoravsk ého kraje. V případě Vysočiny zatím neznáme nositele, Ví nositel, že je nositelem? Chce nositel tuto realizovat? Má na její realizaci zájem? V případě Vysočiny není znám. Je jejím nositelem připravena či připravována? Kdy je reálné, že by mohla začít být připravována? ANO - je připravována Studie: Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina, Má nositel kapacity znalosti nutné k přípravě a realizaci? (lidi, peníze, organizační schopnosti, kompetence) Částečně, současné kapacity nositelů plně nedostačují pro úspěšnou realizaci Jsou známy způsoby a mechanismy realizace? Zjednodušeně: Za co budou vydány peníze, pokud se spustí? Co se bude platit? Částečně - sběrná místa a systémy sběru, dotřiďovací linky, kompostárny a bioplynové stanice, logistika, překládací stanice, dopravní infrastruktura, výstavba zařízení Jaké jsou očekávané zdroje financování na české straně? Má nositel zákonnou možnost takovou intervenci financovat? EU, dotace, veřejné prostředky Možnost financovat nositel má Kdy je reálné, že bude fyzicky zahájena?

21 zbytkového směsného komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu nositel se teprve hledá a záleží na tom, jak dopadnou další jednání (nejdříve bude znám koncem roku 2012). Zatím existuje jen smlouva o spolupráci mezi Krajem a obcemi s rozšířenou působností. Další dokumentace vzniká. pro energetické využití odpadu, mechanismy budou upřesněny rámci projektové přípravy v 21

22 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 1. Problém, který je třeba mi aktivitami, opatřeními, operacemi vyřešit. 1. Popište, jaký problém ve vašem regionu chcete řešit, nebo jaký rozvojový potenciál chcete využít. Definujte problém/potenciál kvalitativně - jak se projevuje v praxi, co způsobuje tedy proč je problémem. Popište jeho příčiny: co jej způsobuje a jak vzniká. Ochrana a podpora biodiverzity ve volné krajině. Biodiverzita je ohrožena snižováním pestrosti biotopů, snižováním ekologické stability lokalit. Vznik: Komplex příčin, zejména dlouhodobé změny v tradičním způsobu zemědělského hospodaření). Zajištění managementu lokalit regionálního a národního významu a lokalit NATURA 2000 na území Kraje Vysočina, zajištění zvláštní ochrany lokalit regionálního a nadregionálního významu (bez pravidelných či jednorázových zásahů by došlo k ohrožení či zániku předmětů ochrany. Vznik: Komplex příčin, např. citlivost předmětů ochrany na změny okolního prostředí). Invazní druhy rostlin (obsazování lokalit nepůvodními rostlinnými druhy. Vznik: dobré podmínky k šíření nepůvodních druhů). 2. Uveďte důkazy či věcné argumenty, že problém či potenciál existuje. Definujte problém či potenciál kvantitativně: Zdroje: odborná literatura (obecná i regionální) inventarizační (aj.) průzkumy, plány péče, podklady pro správní rozhodování. Číselné údaje Trendy Místo, dotčené subjekty Konkrétní kvalitativní charakteristiky 3. Popište, jaké jsou důsledky problému (v současnosti, v budoucnosti) pro rozvoj regionu. Jaký je důsledek problému pro konkurenceschopnost regionu a ČR? Zájem obyvatel kraje na příznivém životním prostředí, na udržení zaměstnání a zemědělského hospodaření v místě. Zhoršování přírodního a krajinného potenciálu snižuje limity trvalé udržitelnosti a ztěžuje povolování těch zásahů, které by stabilizovaná krajina byla schopna absorbovat. Snižování rekreačního a turistického potenciálu v regionu. 22

23 2. Způsob řešení definovaného problému, očekávané výsledky 1. Jaké řešení, tedy jaké, navrhujete? Popište intervenci s uvedením, jak řeší problém popsaný výše, nebo jak využívá potenciálu popsaného výše. Jinými slovy, popište, co budete dělat, aby byl problém vyřešen? Opatření na ochranu a podporu biodiverzity: akce na zlepšení současného stavu nebo celkovou revitalizaci vybraných lokalit spočívající v kácení náletových dřevin, kosení, pastvě, popřípadě dalších zásazích v evropsky významných lokalitách, v maloplošných zvláště chráněných územích a v lokalitách nálezové databáze AOPK. průzkum vybraných lokalit Opatření k likvidaci invazních druhů rostlin ekologickým způsobem (opakovaná seč, vytrhávání) Využijte již rozpracovaných aktivit krajů a měst. 2. Jaké bude mít navržená konkrétní výsledky v praxi? Co se v přímém důsledku intervencí stane? Jakým způsobem a v jakém rozsahu se díky intervenci problém vyřeší? Intervence by měly být prováděny opakovaně a někdy i dlouhodobě, pozitivní změny by měly být pozorovatelné v řádu měsíců až let. Rozsah řešení problému závisí na konkrétní situace (požadavku). Zmírnění negativních dopadů na ochranu přírody a krajiny nastane ve všech případech. Zlepšení stavu bude zpravidla potřebovat dlouhodobější činnost. Pokuste se výsledky vyjádřit kvalitativně a kvantitativně hrubým odhadem. 23

24 3. Jaké budou důsledky konkrétního výsledku? Jaké důsledky konkrétní, nejlépe měřitelné, rozhodně doložitelné bude mít vyřešení problému pro: Zlepšení stabilizační funkce přírody povede k možnosti vyrovnávat se lépe se zásahy způsobené lidskou činností. Posílí se příznivé životní prostředí, což je jeden z předpokladů pro příznivou demografickou situaci kraje (pozitivní migrační saldo). Posílí se vhodné formy turistického ruchu. Podpoří vhodné způsoby zemědělského hospodaření. Splnění závazků ČR vůči EU. konkurenceschopnost regionu a ČR? pro soudržnost společnosti? pro územní soudržnost? 4. Za jakých podmínek budou realizovatelné, a zejména, za jakých podmínek budou dosaženy výsledky? Jsou výsledky přímým důsledkem intervencí, nebo jsou nějak podmíněny? Dílčí výsledky a výsledky v některých lokalitách mohou být dosaženy s využitím jen části nákladů. Pozitivní výsledky jsou vždy přímým důsledkem intervencí, na synergii s jinými objektivními jevy záleží, zda výsledky budou zesíleny nebo zeslabeny. Jak jsou podmíněny? A můžeme ty podmínky ovlivnit (a zajistit, že se povede), nebo leží mimo dosah veřejné správy? 24

25 Prověření vztahu mezi mi a požadavky kohezní politiky OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Tematické oblast Investiční Návrh /popis Strategie EU 2020 PHSS priorita Opatření na ochranu a podporu biodiverzity Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti ERDF Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: Řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí Opatření k likvidaci invazních druhů rostlin ekologickým způsobem (opakovaná seč, vytrhávání) Udržitelný růst Ochrana životního prostředí, snižování emisí a předcházení ztráty biologické rozmanitosti ERDF Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů: Řešení důležitých potřeb investic do odpadového hospodářství za účelem plnění požadavků acquis týkajících se oblasti životního prostředí 25

26 Cílové skupiny a poptávka Intervence v oblasti Ochrana přírody a krajiny z karty zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či aktivity č. 1 realizující danou intervenci nebo skupina aktivit společně svázaných či mající stejnou cílovou skupinu a stejný cíl/účel a vedoucí ke společnému výsledku Cílová skupina: Kdo bude mít z aktivity přímý a prokazatelný prospěch? Jaký tento prospěch (prokazatelně!) bude? Charakteristika cílové skupiny: kvalitativní popis Velikost cílové skupiny odhad Územní pokrytí cílové skupiny odhad Poptávka cílové skupiny: Vyžaduje či očekává cílová skupina danou aktivitu nebo skupinu aktivit? Chce, cílové skupina, aby se aktivity realizovaly? Opatření na ochranu a podporu biodiverzity: - akce na zlepšení současného stavu nebo celkovou revitalizaci vybraných lokalit spočívající v kácení náletových dřevin, kosení, pastvě, popřípadě dalších zásazích v evropsky významných lokalitách, v maloplošných zvláště chráněných územích a v lokalitách nálezové databáze AOPK. - průzkum vybraných lokalit Opatření k likvidaci invazních druhů rostlin ekologickým způsobem (opakovaná seč, vytrhávání) Ochrana přírody je veřejným zájmem, příroda je veřejný statek. Cílovou skupinou jsou tak obyvatelé Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje i jejich návštěvníci. Nositelem intervencí budou fyzické osoby a právnické osoby, z nich zejména veřejnoprávní korporace (kraje, obce a jimi zřizované organizace, státní podniky) a občanská sdružení. Cílovou skupinou jsou obyvatelé Kraje Vysočina (cca 500 tis. osob), Jihomoravského kraje (1170 tis. osob) a jejich návštěvníci (1400 tis. osob). Projekt by se realizoval na cca 5 % území Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Část cílové skupiny aktivitu očekává. O nikom z cílové skupiny nelze říct, že by aktivitu odmítal. Poptávka je ze strany municipalit, vlastníků dotčených pozemků a dalších právnických i fyzických osob. (V současné době např. požadavky na realizaci obdobných aktivit převyšují možnosti OPŽP.) 26

27 Připravenost intervencí Intervence v oblasti Ochrana přírody a krajiny z karty zpracujte pro každou aktivitu nebo skupinu aktivit, které spolu navzájem souvisí, nebo pro několik klíčových aktivit, které budou zásadním způsobem vytvářet výsledek celé. Spojte aktivity, které mají stejnou cílovou skupinu a jsou navzájem neoddělitelně propojené. Klíčová aktivita či skupina aktivit Opatření na ochranu a podporu biodiverzity: - akce na zlepšení současného stavu nebo celkovou revitalizaci vybraných lokalit spočívající v kácení náletových dřevin, kosení, pastvě, popřípadě dalších zásazích v evropsky významných lokalitách, v maloplošných zvláště chráněných územích a Dosáhne aktivita svého cíle izolovaně, nebo je nutná součinnost s jinou aktivitou? Se kterou? Je to aktivita z této karty nebo z jiné karty? Ze které? Vhodná je součinnost jmenovaných aktivit. Na některých plochách se vyskytují důvody pro realizaci jen jedné z aktivit. Částečná vazba je na intervenci Zemědělství a venkov Nositel : Kdo bude intervenci realizovat? Jmenujte organizaci. Fyzické osoby, právnické osoby, z nich zejména veřejnoprávn í korporace (kraje, obce a jimi zřizované organizace, státní podniky) a Ví nositel intervenc e, že je nositele m? Chce nositel intervenc e tuto realizova t? Má na její realizaci zájem? Je jejím nositelem připravena či připravována? Kdy je reálné, že by mohla začít být připravována? Ano. Aktivity jsou v praxi realizovány na jednotlivých plochách (v řádu desítek). Na některých plochách jsou už připraveny, na jiných připravovány. Některé plochy zatím nejsou Má nositel kapacity znalosti nutné k přípravě a realizaci? (lidi, peníze, organizační schopnosti, kompetence) Částečně mají znalosti, finanční a lidské zdroje jsou nedostatečné Jsou známy způsoby a mechanismy realizace? Zjednodušeně: Za co budou vydány peníze, pokud se spustí? Co se bude platit? Seč, pastva, jednorázové asanační zásahy (kácení dřevin), speciální obhospodařová ní pozemků, drobné terénní úpravy Jaké jsou očekávané zdroje financování na české straně? Má nositel zákonnou možnost takovou intervenci financovat? Vlastní prostředky nebo veřejné rozpočty, popř. operační programy. Zákonnou možnost financování nositel Kdy je reálné, že intervenc e bude fyzicky zahájena? 2014 (dle připraven osti implemen tační struktury dotačních programů ) 27

FOND VYSOČINY ČISTÁ VODA 2012

FOND VYSOČINY ČISTÁ VODA 2012 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ČISTÁ VODA 2012 Grantový program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací

Více

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA

VYPOŘÁDÁNÍ VYJÁDŘENÍ UPLATNĚNÝCH KE KONCEPCI PRVKUK a k posouzení vlivu této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví v průběhu procesu SEA Prohlášení ke koncepci Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina Požadavky a podmínky vyplývající z procesu SEA (Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, veřejné projednání

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH)

PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) PLÁN OBLASTI POVODÍ DYJE (NÁVRH) Textová část Červen 2008 Obsah: F. EKONOMICKÁ ANALÝZA...3 F.1. Hospodářský význam užívání vod výchozí stav...4 F.1.1. Platby k úhradě správy vodních toků a správy povodí...

Více

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí

POH ČR 2015-2024. Kabinet odpadů. 29. května 2014. Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí POH ČR 2015-2024 Kabinet odpadů 29. května 2014 Ing. Gabriela Bulková Ministerstvo životního prostředí Příprava POH ČR MŽP návrh nového POH ČR na další 10 leté období (2015-2024) Nástroj pro řízení OH

Více

Vo dní ho sp o dá ř st ví

Vo dní ho sp o dá ř st ví 13 Vodní hospodářství Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek. Vysočinou rovněž prochází hlavní evropské rozvodí. Do Severního moře odvádějí povrchovou vodu řeky Doubrava, Sázava

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje Zákonné zmocnění Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1

Financování vodohospodářské infrastruktury z 25.11.2010 1 Financování vodohospodářské infrastruktury z rozpočtu Královéhradeckého kraje 25.11.2010 1 Krajský program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování)

Více

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE I. MINISTERSTVO DOPRAVY STRATEGIE, POLITIKY A PROGRAMY NA NÁRODNÍ ÚROVNI I.1 Příspěvek národních politik,

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV.

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) Optimální varianta řešená směrnou částí dokumentace ISNOV. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) je důmyslně promyšlený

Více

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje

Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Ing. Pavel Novák s.r.o. Plán odpadového hospodářství Karlovarského kraje Závazná část červen 2015 Zadavatel: Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary Zhotovitel: Ing. Pavel Novák, s.r.o. Osadní

Více

Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod

Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod Věstník NKÚ, kontrolní závěry 167 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok

Více

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod

Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod III. Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod 1. Úvod Vláda České republiky (dále jen ČR ) v rámci projednávání materiálu Aktualizace strategie financování implementace

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP

MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP MVČR - Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost - Podpora sociálního podnikání IROP - Deinstitucionalizace

Více

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015 Svaz vodního hospodářství ČR spolu s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí uspořádal dne 20. března 2015 v Kongresovém

Více

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí

Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Hodnocení spokojenosti v Pobeskydí Dotazník je zaměřen na zhodnocení spokojenosti obyvatel, návštěvníků, podnikatelů a dalších místní aktérů s podmínkami a příležitostmi pro jejich aktivity a život v Pobeskydí.

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I

Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství. Vybraná opatření z OSY I Program rozvoje venkova opatření pro lesní hospodářství OSA I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II Zlepšování životního prostředí a krajiny Vybraná opatření z OSY I I.1.1 MODERNIZACE

Více

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ

OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ OSA 1 ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ Osa 1 je zaměřena na podporu konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví a posílení dynamiky podnikání v zemědělské výrobě. Finanční alokace

Více

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství

Principy a pravidla územního plánování Kapitola C Funkční složky C.9 Vodní hospodářství Garant kapitoly Funkční složky: Ing. arch. Naděžda Rozmanová Garant podkapitoly Vodní hospodářství: Ing. Marie Polešáková, Ph.D. Zpracovatel podkapitoly Vodní hospodářství: Doc. Ing. Ladislav Satrapa,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016

Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2016 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla ) Článek 1. Předmět dotace Cílem programu je podpora výstavby zejména nové vodohospodářské

Více

Příloha 4: Přehled krajských programů

Příloha 4: Přehled krajských programů Příloha 4: Přehled krajských programů Kraj Program/podprogram/grantové schéma/dotační titul Kód aktivit Liberecký Podpora hospodářského rozvoje 16, 35 Podpora sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, popř.

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře

2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře 2. kolo příjmu žádostí z programu rozvoje venkova 2014-2020 Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře - OD 3. května 2016 8:00 hodin - DO 16. května 2016 13:00 hodin. Operace vyhlášené

Více

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE

KRAJINA SPOLEČNOST PRÁCE 3 Strategická část 3.1 Vymezení vize a strategických cílů MISE Definování MISE vyjadřuje principy, kterými se aktéři budou řídit při rozvoji území, a které byly použity při tvorbě návrhové část ve všech

Více

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV

Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Příloha č. 8 PPŽP Metodika způsobilých výdajů pro ROP SV Účinnost: 31. 1. 2011 Verze č. 13.0 ~ 1 ~ OBSAH 1. Obecná pravidla způsobilosti výdajů... 2 1.1. Vymezení základních pojmů... 3 2. Dokladování způsobilých

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Klíčové aspekty spolupráce při přípravě a budoucí realizaci PRV a ostatních programových dokumentů budou zakotveny v Memorandech o spolupráci

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení Návrh zákona, kterým se mění zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ. Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ Vydává ve spolupráci s Obsah vydání ke 25.1.2010 OPVK EU PENÍZE ŠKOLÁM... 2 OPLZZ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVĚ... 2 DOTACE PLZEŇSKÉHO KRAJE... 2-5 OPŽP DOTACE NA ZATEPLOVÁNÍ

Více

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461

Název části obce. Bydlící obyvatelé 2000. přechodně bydlící celkem. Počet připojených obyvatel 2015 2020 2025 2030 Dušejov 438 456 461 461 461 A. OBEC Dušejov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 175 Kód obce PRVKUK 0612.005.175.00 Kód obce (IČOB) 03385 (587095) Číslo ORP (ČSÚ) 005 (6105) Název ORP Jihlava Kód POU (ČSÚ) 61051 Název POU Jihlava

Více

3. Prioritní oblast: ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV

3. Prioritní oblast: ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV 3. Prioritní oblast: ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOV STRATEGICKÝ CÍL PRO PRIORITNÍ OBLAST ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA Vytvořit dostatečné množství pracovních míst ve venkovských oblastech prostřednictvím diverzifikace

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Městys Podhradí Sídlem:

Více

Návrh legislativních úprav

Návrh legislativních úprav Návrh legislativních úprav Projekt Návrh koncepce řešení krizové situace vyvolané výskytem sucha a nedostatkem vody na území ČR VG20102014038 Ing. Radek Vlnas a kol. Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR Praha,

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST AKČNÍ PLÁNY PILÍŘ 2 - ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOSTI. Únor 2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST AKČNÍ PLÁNY PILÍŘ 2 - ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOSTI. Únor 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST AKČNÍ PLÁNY PILÍŘ 2 - ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ A ZAMĚSTNANOSTI Únor 2013 MmM OIaKH OIS ORP RZ ÚP VO VZ ZPF Magistrát města Mostu odbor investic a komunálního hospodářství

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 27. února 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM

Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Mapování potřeb odvětví kulturních a kreativních průmyslů FILM Materiál zpracován na základě zadání Institutu umění v rámci výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015).

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části 1-1 Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche.Název Fiche B.2 Služby a život na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název).hlavní opatření III.

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE. verze ke dni 3.9.2007 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE OP ŽP A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KONEČNÉ PŘÍJEMCE verze ke dni 3.9.2007 OBSAH: 1 Obecná upřesnění příloh k Formuláři žádosti (vydání Rozhodnutí a uzavření Smlouvy)... 2 1.1

Více

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové

EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové EMPLA AG spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Posouzení Územního plánu Prosečné z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města

Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje. Lipník nad Bečvou 11/2013. Město Lipník nad Bečvou Strategický plán rozvoje města rozvoje města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA AKTUALIZACE 2013-2017 Zpracovatelé: MěÚ Lipník nad Bečvou, Odbor regionálního rozvoje Lipník nad Bečvou 11/2013 1 rozvoje města OBSAH:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ITI ostravské aglomerace Manažerský souhrn integrované teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, listopad 2015 1 Jaká jsou

Více

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH:

Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2016 Rozesláno dne 15. února 2016 Částka 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcí Lány a městem Chotěboř extranet.kr-vysocina.cz/vestnik/2016/001.pdf 2. Veřejnoprávní

Více

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část

MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část MAS KRÁLOVÉDVORSKO nové příležitosti našemu regionu Strategická část 1 Východiska pro zpracování strategické části... 3 2 Motto, Mise, principy rozvoje a dlouhodobá vize... 4 3 Klíčové oblasti rozvoje

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí

Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Příloha č. 1 k č. j. 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Formuláři žádosti o podporu v Operačním programu Životní prostředí Doklady, které jsou poţadovány jako přílohy k Formuláři ţádosti o podporu

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR. Ing. Michal Rozkopal PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 A NEZISKOVÝ SEKTOR Ing. Michal Rozkopal Program rozvoje Jihočeského kraje 2014-2020 Vize PRK 2014 2020: Jihočeský kraj bude atraktivním regionem posilujícím

Více

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ INFORMACE O 2. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ V Praze dne 12. ledna 2016 V první polovině května 2016 proběhne druhé kolo příjmu žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020. Pravidla

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKČNÍ PLÁN K REALIZACI ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY V LETECH 2007-10 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Tvoříme klima pro budoucnost Klimatická změna a adaptační opatření na místní a regionální úrovni Liberec, 26. 1. 2016 Jakub Horecký odbor obecné

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013)

Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy. (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) Synergie, komplementarity a mechanismy koordinace mezi IROP a ostatními operačními programy (dle dokumentů operačních programů verze listopad 2013) 1 Metodický úvod pro stanovení vazeb Východiska Součástí

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.2 VODA A VODNÍ REŽIM 5.2.1 Základní geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled Charakteristickým rysem podnebí v České republice je převládající západní proudění a intenzivní cyklonální činnost

Více

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ dle 10e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

Velká Losenice. Název části obce

Velká Losenice. Název části obce A. OBEC Přehledová mapka Velká Losenice Číslo obce PRVKUK 724 Kód obce PRVKUK 0615.015.724.00 Kód obce (IČOB) 17857 (596981) Číslo ORP (ČSÚ) 015 (6115) Název ORP Kód POU (ČSÚ) 61151 Název POU Ţďár nad

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství 23932/2016-MZE-14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020 (dále jen Pravidla ) Specifické podmínky

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y -09 P01 V 16 V 223 1.0 4 V 16 V 223 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Tereza Ponocná a kolektiv Oddělení hodnocení životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí Proč indikátory

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření

SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU. Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření SUCHO PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU s panelovou diskusí nad tématy Strategie přizpůsobení se změně klimatu a Návrhy adaptačních opatření 10.6.2016, Novotného lávka, Praha Jakub Horecký odbor obecné ochrany

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech 2014 IV. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1 Původce odpadu zařazování odpadů 1.1 Důvod předložení

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Brno Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Dotace na hospodaření v lesích

Dotace na hospodaření v lesích Dotace na hospodaření v lesích Hospodářská informatika (HIHFL, HINFK) Připravil: Ing. Tomáš Badal Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA Návrh mechanismů podpory projektů ze zásobníku KIPR IImpllementtačníí sttrukttura KIIPR Implementační dokument KIPR je nedílnou součástí dokumentu

Více

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů Ing. Jiří Rosický Želivská provozní s.r.o. VÝVOJ OBORU VAK PO ROCE 1989 Vývoj oboru v létech 1989 2011: Počet obyvatel zásobených

Více

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ KONCEPCE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ Zadavatel: Statutární město Plzeň, Magistrát města Plzně Odbor řízení technických úřadů Škroupova 5, 306 32 Plzeň Zpracovatel: BOHEMIAPLAN, s.r.o.,

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Slaný Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění a

Více

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti.

k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. LXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod

Informace z kontrolní akce č. 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod Informace z kontrolní akce č. 08/22 Finanční prostředky určené na čištění odpadních vod Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2008

Více

URBIS INVEST 2007. Podpora veřejné logistiky z české a evropské úrovně. Ing. Vít Sedmidubský. 19. dubna 2007 Brno

URBIS INVEST 2007. Podpora veřejné logistiky z české a evropské úrovně. Ing. Vít Sedmidubský. 19. dubna 2007 Brno URBIS INVEST 2007 Podpora veřejné logistiky z české a evropské úrovně 19. dubna 2007 Brno Ing. Vít Sedmidubský Ministerstvo dopravy www.mdcr.cz Důvody podpora veřejné logistiky Moderní dopravní systémy

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche

Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA. Název Fiche 1. Stručný popis Fiche Programový rámec pro operační PROGRAM ROZVOJE VENKOVA program Název Fiche 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Vazba na článek Nařízení PRV Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Vymezení Fiche Podpora je zaměřena

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020

Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 Příprava na programovací období 2014 2020 Silné stránky Jihomoravského kraje silná infrastruktura pro výzkum, vývoj a inovace v kraji (vysoké školy, veřejné

Více