Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, Žamberk. v y z ý v á m

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, 564 01 Žamberk. v y z ý v á m"

Transkript

1 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní 48, Žamberk V Žamberku dne Číslo jednací: 277/2013/ŘED Vyřizuje/linka: tyč, Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku šatních skříní s názvem Skříně pro GŽ II. Vážený dodavateli, v souladu s 12 odst. 3 a dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), Vás v y z ý v á m k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku šatních skříní s názvem Skříně pro GŽ II. 1

2 Základní údaje o zadavateli: Název : Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Zastoupený: Mgr. Ing. Jaroslavem Kvapilem, ředitelem Sídlo : Nádražní 48, Žamberk IČ: Mgr. Martin Tyč Kontaktní osoba ve telefon: věcech technických : Kontaktní osoba ve věcech organizačních 1. Předmět nabídky: Monika Kašová telefon: Předmětem nabídky je dodávka 21 ks trojdílných šatních skříní o rozměrech korpusu: výška (bez nohou) cm, šířka 104 cm, hloubka (bez dvířek) - 50 cm; viz příloha č. 6 Vzorový typ. Jedná se o identický typ skříní, jako jsou již ve 20 kusech v šatnách nainstalované (před podpisem smlouvy nutná prohlídka). Tělo skříně: lamino javor (dveře střídavě javor - třešeň), hrany dveří ABS 2 mm, hrany skříně ABS 0,5 až 2 mm. Podlahový rošt: nerez nebo žárový pozink, výškově stavitelné nohy výšky cm. Příslušenství každého dílu: tyč na ramínka, 2 x polička, 2 x dvojháček na kabáty, uzávěr na visací zámek, knopka. Doprava, ustavení, seřízení dveří, sešroubování skříní, vše v ceně dodávky. Prohlídka již nainstalovaných skříní je možná v pracovní dny od 8:00 do 10:00 hodin po předchozí telefonické domluvě na telefonu Maximální jenotková cena : Kč včetně DPH, celková: Kč včetně DPH. 2. Doba a místo plnění: Předpokládaná doba plnění: do Místo plnění: Gymnázium, Žamberk, Nádražní Prokázání kvalifikace: Zadavatel požaduje prokázat v nabídce splnění vybraných kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením dle přílohy č. 4. Zadavatel dále požaduje prokázat v nabídce splnění profesních předpokladů: prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku či z jiné obdobné evidence, je-li v ní uchazeč zapsán, a prostou kopií dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím 2

3 příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 4. Hodnocení nabídek : Zadavatel hodnotí předložené nabídky podle jediného hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny, přičemž hodnocena bude cena včetně DPH. 5. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních a fakturačních podmínek: Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za provedení předmětu plnění absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nabídková cena bude uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), dále sazba DPH (procentní výše DPH) včetně jejího vyjádření v Kč v souladu se zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn, a celková nabídková cena včetně DPH v Kč. Není-li uchazeč registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena). 6. Platební podmínky : Měsíční fakturace na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu. Termín splatnosti je 14 dnů. 7. Lhůta pro podání nabídky: do čtvrtka do 11:00 hodin 8. Zadávací lhůta, po kterou je uchazeč nabídkou vázán: 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídky. 9. Požadavky na zpracování nabídky: Nabídku podá uchazeč v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. Elektronické podání ani varianty nabídek se nepřipouští. Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů bude u fyzických osob potvrzena uchazečem a u právnických osob bude potvrzena statutárním orgánem uchazeče, nebo osobou pověřenou zastupováním statutárního orgánu. V případě potvrzení nabídky pověřenou osobou doloží uchazeč v nabídce plnou moc, případně platný pověřovací dokument. Uvedené doklady uchazeč předloží v originálním vyhotovení nebo v jejich úředně ověřené kopii. Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh řádně svázána do jednoho svazku a bude dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy (pomocí provázku a pečetě nebo nálepkami opatřenými podpisem, případně nezaměnitelným razítkem). 3

4 Uchazeč podá tištěnou nabídku v souladu s tímto doporučeným členěním : č. 1 krycí list nabídky č. 2 návrh smlouvy o dílo č. 3 technická specifikace č. 4 prohlášení o splnění vybraných kvalifikačních předpokladů č. 5 referenční list č. 6 kopie výpisu z obch. rejstříku, kopie živnostenského oprávnění 10. Způsob, místo pro podání nabídek a forma nabídky: Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označené Skříně pro GŽ II - NEOTVÍRAT s uvedením adresy dodavatele. Obálka, či jiný obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěn proti manipulaci (spoje obálky musí být přelepeny a orazítkovány či jinak značeny identifikačním údajem uchazeč). Při odeslání poštou nabídku zaslat doporučeně. Nabídky je možno podávat osobně na adresu zadavatele v pracovních dnech, a to: pondělí až pátek od 8:00 do 15:00 hod. do kanceláře na níže uvedené adrese. Uchazeči mohou též podat nabídku poštou na adresu zadavatele: Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Nádražní Žamberk 11. Práva zadavatele : Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, jehož nabídka nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, nebo jehož nabídka obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace uváděné uchazečem v nabídce. Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění. Zadavatel si vyhrazuje právo využít jen část předložené nabídky nebo zadávací řízení do doby uzavření smlouvy zrušit. S pozdravem Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil ředitel školy Žamberk

5 Přílohy č. 1 krycí list nabídky č. 2 návrh smlouvy o dílo č. 3 technická specifikace č. 4 prohlášení o splnění vybraných kvalifikačních předpokladů č. 5 referenční list 5

6 Příloha č.1 Krycí list nabídky KRYCÍ LIST NABÍDKY Název: Zakázka na dodávku šatních skříní s názvem Skříně pro GŽ II Uchazeč Obchodní firma nebo název: Sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ): Tel./fax: IČ: DIČ: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: Tel./fax: Nabídková cena za celé plnění zakázky v Kč Cena celkem bez DPH: Samostatně DPH: Cena celkem včetně DPH: Podpis oprávněné osoby, razítko Titul, jméno, příjmení Osoba oprávněná za uchazeče jednat Funkce 6

7 Příloha č.2 Návrh smlouvy o dílo Návrh smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění Smluvní strany Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Sídlo: Nádražní 48, Žamberk IČ: Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: /0300 Jednající: Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil, ředitel školy jako objednatel na straně jedné a. Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Jednající: K věcným jednáním zmocněn:... jako zhotovitel na straně druhé dohodly se na smlouvě o dílo (dále i smlouva ) tohoto obsahu: I. Předmět smlouvy 1. Zhotovitel se zavazuje provést a dodat objednateli dílo specifikované v článku 1 výzvy na dodávku šatních skříní s názvem Skříně pro GŽ II. 2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele uvedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení a dodání cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. III. této smlouvy. II. Podmínky plnění předmětu smlouvy 1. Zhotovitel je povinen dodat objednateli dílo s termínem dodání do Zhotovitel splní svůj závazek předáním díla objednateli spolu s dodacím listem, záručním listem, prohlášením o shodě a dalšími doklady, nutnými k užívání díla, a to v místě plnění objednatele. Místem plnění díla je Nádražní 48, Žamberk. 3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel je oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud v době jeho 7

8 předání vykazuje vady či nedodělky. 4. Nebude-li dílo dodáno ve lhůtě uvedené v čl. II., odst. 1, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 5. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele zaplacením díla. 6. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele podepsáním protokolu o převzetí díla ve smyslu bodu 2 tohoto článku. III. Cena za dílo a platební podmínky 1. Cena za dílo byla stanovena nabídkovou cenou, kterou udal zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, a která byla objednatelem jakožto zadavatelem výběrového řízení vybrána jako nejvýhodnější, a činí: celková cena bez DPH..., slovy:... samostatná DPH..., slovy:... celková cena včetně DPH..., slovy: Tato cena, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, je cenou fixní a konečnou. 3. Zhotovitel vyúčtuje cenu za dílo fakturou, která musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 4. Dnem zaplacení ceny (faktury) se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 5. Zhotovitel prohlašuje, že na díle neváznou práva třetí osoby. IV. Záruční a servisní podmínky 1. Nesplňuje-li dílo vlastnosti stanovené touto smlouvou a ustanovením 560 Obchodního zákoníku, má vady. Za vady se považuje i dodání jiného díla, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání díla. 2. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, jestliže tyto vady vznikly prokazatelným zaviněním objednatele. 3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, pokud není uvedeno jinak. 4. Objednatel je povinen v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla poté, co je při vynaložení odborné péče zjistil. 5. V případě, že objednatel v záruční době včas uplatní zjištěné závady na díle, je zhotovitel povinen neodkladně vady odstranit. 6. Vady díla uplatňuje objednatel na adrese zhotovitele. 8

9 V. Sankční ustanovení 1. V případě prodlení zhotovitele s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla. Tato smluvní pokuta bude uplatněna formou slevy z ceny plnění. 2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě řádně vystavené a doručené faktury - daňového dokladu, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. VI. Závěrečná ustanovení 7. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky. 8. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na příslušný soud. 9. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků. 10. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem a že tato smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 11. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech po jednom pro každou ze smluvních stran. Příloha smlouvy: Příloha č. 3 Technická specifikace V Žamberku dne.. Za objednatele, Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 V....dne. Za zhotovitele... Mgr. Ing. Jaroslav Kvapil ředitel školy... 9

10 Příloha č. 3 Technická specifikace Třídílná šatní skříň Požadavek materiál lamino javor a třešeň 20 mm rozměry: výška cm šířka 104 cm hloubka - 50 cm hrany hrany dveří ABS 2 mm hrany skříně ABS 0,5 mm podlahový rošt nerez nebo žárový pozink nohy výškově stavitelné nohy výšky cm příslušenství každého dílu dveře 2 x polička, tyč na ramínka, 2x dvojháček na kabáty, uzávěr na visací zámek, knopka nabídka počet kusů 21 Maximální cena za kus: Kč včetně DPH Nabídnutá cena za kus včetně DPH: Celková cena za 21 kusů včetně DPH:

11 Příloha č. 4 Prohlášení o splnění vybraných kvalifikačních předpokladů Název/ obchodní firma uchazeče: se sídlem: IČ: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný/á (doplnit příjmení, jméno). narozen/a (den, měsíc, rok)..., tímto čestně prohlašuji, že jsme subjektem: a) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, b) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, c) který není v likvidaci, d) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, e) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, f) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. V (doplnit místo podpisu)..dne (datum podpisu). podpis 11

12 Příloha č. 5 Referenční list Název/ obchodní firma uchazeče: se sídlem: IČ: (zde uveďte realizované zakázky obdobného charakteru a referenční kontakty) V (doplnit místo podpisu)..dne (datum podpisu). podpis 12

13 Příloha č. 6 Vzorový typ Nezapomeňte prosím přiložit kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského oprávnění. Děkujeme za zájem. 13