OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC"

Transkript

1 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j /2001 ze dne s účinností od se příspěvková organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci, IČO stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 2 odst.1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 35 odst.2 písm.j) a 59 odst 1, písm.i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci. I. Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace Název: Vlastivědné muzeum v Olomouci Právní forma. příspěvková organizace Sídlo: nám. Republiky 5/6, Olomouc Identifikační číslo organizace Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČ II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 1. Vlastivědné muzeum v Olomouci (dále jen organizace ) plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst.6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti muzejní povahy. 2. Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území střední Moravy, především v oborech mineralogie, paleontologie, botanika (dendrologie, sbírka živých rostlin, banka rostlinných semen), zoologie, archeologie, etnografie, numizmatika, historie a dějiny umění a sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 3. Spravuje historický knižní fond a odbornou knihovnu. 4. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. 5. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. 6. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. 1

2 7. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 8. Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v české republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. 9. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb, a badatelským řádem, který sama vydá. 10. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. 11. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. 12. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl. 13. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. 14. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 15. Na základě pověření MK ČR vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 16. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery. 17. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí na území Olomouckého kraje, případně na dalším území podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy a podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy 18. Poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy. 19. Pořizuje, využívá a zužitkovává databáze ve smyslu zákona 121/2000 Sb. 20. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. 21. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. 22. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 23. Ve smyslu přílohy č. 5, vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy. 24. Za úplatu pořizuje obrazové a zvukové záznamy, kopie dokumentů, poskytuje fotografie, negativy a ektachromy sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů, nosiče audio a video nahrávek sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů. Pronajímá nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, k účelům, které jsou v souladu s jejím posláním. Propaguje svoji činnost včetně internetu (WWW stránky). 25. Umožňuje za úplatu či bezplatně návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. 2

3 III. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace 1. Organizace (Vlastivědné muzeum v Olomouci) vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 2. Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého kraje. 3. Ředitel odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace. Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznými vyhláškami a nařízeními kraje (právní předpisy kraje), usneseními Zastupitelstva a Rady kraje, touto zřizovací listinou a vnitřními organizačními předpisy organizace. Je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. V písemném styku připojí k otisku razítka své jméno s dodatkem označující jeho funkci ředitele a svůj podpis. 4. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti, případně zástupce pro vymezený okruh činností. 5. Ředitel může zřizovat podle potřeby poradní orgány a pracovní komise k zajištění plnění úkolů muzea. 6. Ředitel vydává organizační řád, kterým stanoví organizační členění a vymezení působnosti jednotlivých útvarů. 7. Ředitel ustanovuje do funkce a zprošťuje funkce vedoucí zaměstnance organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů. IV. Vymezení majetku 1. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle této zřizovací listiny, je uvedeno v příloze soupis movitého majetku a soupis nemovitého majetku ( Příloha č. 1), která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 2. Zřizovatel předává organizaci k plnění jejích úkolů rovněž zvláštní druh movitého majetku, kterým jsou sbírkové fondy. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů. Nakládání se sbírkami muzejní povahy je upraveno zákonem č. 122/2000 Sb., a vyhláškou č. 275/2000 Sb. V. Vymezení majetkových práv a povinností 1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu kraje prostřednictvím zřizovatele, s peněžními prostředky získanými hlavní činností, s prostředky peněžních fondů, s prostředky získanými ze státního rozpočtu,s prostředky získanými ze státního rozpočtu účastí v programech podporujících hlavní činnost, s prostředky získanými doplňkovou činností, s peněžními a věcnými dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních a věcných prostředků poskytnutých ze zahraničí tak, jak to stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a tato zřizovací listina. 2. Organizace hospodaří s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který je uveden v příloze této zřizovací listiny, s majetkem zřizovatele, který ji bude zřizovatelem v budoucnu protokolárně předáván do správy, a s majetkem, který v souladu s touto zřizovací listinou získá do vlastnictví. 3

4 3. Finanční hospodaření organizace se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Organizace je povinna nakládat s peněžními prostředky poskytnutými zřizovatelem v souladu s účelem vymezeným zřizovatelem. 4. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. 5. Organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení. 6. Organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy a před užíváním v rozporu s posláním organizace. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Je povinna včas uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohacení, vést účetní evidenci majetku, provádět pravidelnou roční inventarizaci, dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany,zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy včetně periodických revizí, využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva zřizovatele, uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům. Je povinna předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovatele a provádět odpisy z hodnoty majetku v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva, pokud to souvisí se svěřeným majetkem. 7. Ve vztahu ke sbírkovému fondu je organizace povinna pravidelně provádět evidenci a inventarizaci. 8. Organizace není oprávněna movitý a nemovitý majetek, který má ve správě prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak. 9. Organizace je oprávněna provádět stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. S těmi spravovanými nemovitostmi, které jsou kulturními památkami, organizace hospodaří dle příslušného zvláštního předpisu (zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Organizace provádí nutné opravy a běžnou údržbu tak, aby spravované nemovitosti mohly trvale sloužit svému účelu, tedy výstavním a dalším kulturním aktivitám. 10. Organizace je oprávněna pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek nad ,- Kč a dlouhodobý nehmotný majetek nad ,- Kč pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele s výjimkou sbírkových předmětů a exponátů, které lze pořizovat bez souhlasu, avšak v souladu se schváleným rozpočtem organizace. 11. Ostatní majetek je organizace oprávněna nabývat do správy v souladu se schváleným finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele. 12. Organizace je oprávněna bezúplatně převést movitý majetek, který má ve správě nebo jej vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. U přebytečného movitého majetku zřizovatele může příspěvková organizace navrhnout zřizovateli jeho převedení některému ze zařízení zřizovatele. 13. Organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele úplatně převést za cenu obvyklou pouze přebytečný a neupotřebitelný krátkodobě hmotný a 4

5 krátkodobě nehmotný majetek. Příjem z prodeje tohoto majetku je příjmem organizace, která jej vede v účetnictví odděleně a použije ho k obnově spravovaného majetku, případně pro činnosti vymezené v bodech II.,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,17, 20 této zřizovací listiny. 14. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve správě, na dobu kratší jednoho roku. 15. Na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna pronajmout, výjimečně zapůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve správě ( s výjimkou sbírkových předmětů a výstavních exponátů), pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. 16. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele zapůjčit sbírkové předměty a výstavní exponáty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a badatelským řádem, který sama vydá. 17. Při pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku je organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou, v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem související. 18. Organizace je povinna informovat o nakládání s majetkem zřizovatele prostřednictvím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje zasláním jednoho vyhotovení každé nájemní nebo jiné smlouvy, kterou nakládá se spravovaným majetkem (s výjimkou informací o zapůjčení sbírkových předmětů a výstavních exponátů). Organizace je povinna zaslat zřizovateli jedno vyhotovení výše uvedených smluv do pěti dnů ode dne jejich uzavření. 19. Příjem z pronájmu spravovaného majetku je příjmem organizace, která jej vede v účetnictví odděleně a použije jej přednostně na opravy a údržbu spravovaného majetku, případně pro činnosti vymezené v bodech II 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,17, 20 této zřizovací listiny. 20. Organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. 21. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti (s výjimkou sbírkových předmětů a výstavních exponátů), pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. 22. Organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele vypůjčit sbírkové a výstavní předměty do vlastních expozic a na výstavy, které pořádaná. 23. Při pronájmu nemovitého a movitého majetku je organizace povinna sjednat nájemné v místě obvyklé nebo nižší. 24. Organizace je povinna informovat o pronájmech a výpůjčkách majetku zřizovatele prostřednictvím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje zasláním jednoho vyhotovení každé nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, kterou si pronajme nebo vypůjčí majetek (s výjimkou sbírkových předmětů a výstavních exponátů), a to do pěti dnů ode dne jejich uzavření. 25. Organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku, který jí byl svěřen do správy, a na zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. 26. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při 5

6 hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních předpisech. 27. Organizace může nabývat majetek do svého vlastnictví pouze darem a dědictvím, koupí za darované peníze, koupí za peníze utržené z daru, směnou za dar a vydržením.tento majetek vede v účetnictví odděleně. Nemovitý majetek smí získat jen s písemným souhlasem zřizovatele. 28. Organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem daným podmínkami zřizovatele. 29. Organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za kalendářní rok a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předložit je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. 30. Majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel. VI. Doplňková činnost 1. Organizace je oprávněna případně provozovat doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace, které jí zřizovatel povolí v souladu s 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Okruhy doplňkových činností budou vymezovány v přílohách k této zřizovací listině. 2. Doplňková činnost nesmí být v rozporu s hlavním účelem, pro který je organizace zřízena. VII. Zajištění kontroly organizace Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol. VIII. Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena Vlastivědné muzeum v Olomouci je zřízeno na dobu neurčitou. IX. Závěrečná ustanovení 1. Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu Vlastivědného muzea v Olomouci, ze dne 15.prosince 2000, v souladu s delimitačním protokolem, o převedení Vlastivědného muzea v Olomouci ze dne účinným ke dni 1.ledna 1991, mezi Severomoravským krajským národním výborem v Ostravě a Ministerstvem kultury České republiky o přechodu působnosti zřizovat, řídit a zrušovat příspěvkovou organizaci Vlastivědné muzeum v Olomouci ze Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě na Ministerstvo kultury České republiky, a v souladu se Statutem Vlastivědného muzea v Olomouci vydaným Ministerstvem kultury dne , č.j. 2477/92 na základě zákona č. 54/ Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje s účinností od

7 3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a čtyři vyhotovení zřizovatel. 7

8 Příloha č. 1 Přehled movitého majetku Výsledky inventarizace k jsou součástí účetní závěrky, která byla Ministerstvu kultury předložena. Konečné hodnocení účetní závěrky organizace ministerstvem bude provedeno nejpozději do 10. prosince HIM pořizovací cena/tis. oprávky/tis. zůstatková cena/tis , , ,05 DHIM pořizovací cena oprávky zůstatková cena 6 183, ,15 0 Zásoby pořizovací cena oprávky zůstatková cena 1 283, Dopravní pořizovací cena/kč oprávky/kč zůstatková cena/kč prostředky Felicia Combi , ,- 0 Splacený leasing Ford Transit 1 220, ,- 0 Renault Megane Probíhající leasing Renault Kangoo Pampa Probíhající leasing Splacený leasing Felicia Pick up 1 220, ,- 0 Opel Frontera , , ,- Splacený leasing Ford Transit (II) 1 220, ,- 0 Splacený leasing Favorit Pick up 1 220, ,- 0 Daewoo Avia N , , ,60 Felicia Trumf , , ,- 8

9 Seznam nemovitého majetku Budovy, stavby a pozemky Olomouc, náměstí Republiky a) budova čp. 822 Olomouc, náměstí Republiky, parc.č. st. 142, zastavěná plocha, občanská vybavenost, list vlastnictví 84 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci parcelní číslo pozemku: st. 142 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: hlavní budova muzea, výstavní, administrativní a depozitární účely číslo popisné: 822 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, hospodářská smlouva Fin./179/23/1968-M ze dne b) budova čp. 823 Olomouc, náměstí Republiky, parc.č. st. 143, zastavěná plocha, občanská vybavenost, list vlastnictví 84 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci parcelní číslo pozemku: st. 143 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: hlavní budova muzea, výstavní, administrativní a depozitární účely číslo popisné: 823 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, hospodářská smlouva Fin./179/23/1968-M ze dne c) budova čp. 284 Olomouc, Denisova, parc.č. st. 216/1, zastavěná plocha, občanská vybavenost, list vlastnictví 84 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci parcelní číslo pozemku: st. 216/1 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: stolárna, depozitáře, pracovny zaměstnanců historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci číslo popisné: 284 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, administrativní dohoda č /59 ze dne Pozemky a) pozemek parc.č. st.142 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci, list vlastnictví 84 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město parcelní číslo pozemku: 142 druh: zastavěná plocha, občanská vybavenost, pam.úz. výměra: 901 m2 evidenční hodnota: ,- Kč, spolu s pozemkem parc.č. 143 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, hospodářská smlouva Fin./179/23/1968-M ze dne b) pozemek parc.č.st

10 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci, list vlastnictví 84 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město parcelní číslo pozemku: 143 druh: zastavěná plocha, občanská vybavenost, pam.úz. výměra: 4220m2 evidenční hodnota: ,- Kč, spolu s pozemkem parc.č. 142 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, hospodářská smlouva Fin./179/23/1968-M ze dne c) pozemek parc.č. st. 216/1 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci, list vlastnictví 84 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město parcelní číslo pozemku: 216/1 druh: zastavěná plocha, občanská vybavenost, pam.úz. výměra: 2261 m2 evidenční hodnota: ,-Kč doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, administrativní dohoda /59 ze dne Budovy, stavby a pozemky Olomouc, Vodární ulice a) budova čp. 399, Olomouc, Vodární, parcela č. st. 110/1, zastavěná plocha, objekt bydlení označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 parcelní číslo pozemku: 110/1 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: objekt bydlení, číslo popisné: 399 doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne pořizovací cena: ,-Kč spolu se stavbou parc. č. st. 110/3 oprávky: ,-Kč zůstatková cena: ,-Kč b) stavba bez čp., Olomouc, Vodární, parcela č. st. 110/3, zastavěná plocha, objekt bydlení označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 parcelní číslo pozemku: 110/3 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: ostatní stavební objekt číslo popisné: nemá doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne pořizovací cena: ,-Kč spolu s budovou parc. č. 110/1 oprávky: ,-Kč zůstatková cena: ,-Kč Pozemky a) pozemek parc. č. st. 110/1 10

11 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 obec: 001 Olomouc katastrální území: Olomouc parcelní číslo pozemku: 110/1 druh: zastavěná plocha, objekt k bydlení výměra: 196 m2 evidenční hodnota: není samostatně evidována doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne b) pozemek parc. č. st. 110/3 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 obec: 001 Olomouc katastrální území: Olomouc parcelní číslo pozemku: 110/3 druh: zastavěná plocha, ostatní stavební objekt výměra: 128 m2 evidenční hodnota: není samostatně evidována doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne c) pozemek parc. č. 36/2 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 obec: 001 Olomouc katastrální území: Olomouc parcelní číslo pozemku: 36/2 druh: ostatní plocha, jiná plocha výměra: 202 m2 doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne poznámka: spoluvlastníkem jedné poloviny nemovitosti je pan Petr Utíkal, vlastník /00 - smlouva o nemovitosti státem ze dne evidenční hodnota vlastní poloviny pozemků: , - Kč Budovy, stavby a pozemky Bílá Lhota a) stavba bez čp., Bílá Lhota, parc. č. st. 90, zastavěná plocha, ostatní stavební objekt označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 parcelní číslo pozemku: st. 90 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota označení podle využití: arboretum zahrada se stavbami číslo popisné: nemá doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, kupní smlouva ze dne b) stavba bez čp., Bílá Lhota, parc. č. st. 110, zastavěná plocha, ostatní stavební objekt označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 parcelní číslo pozemku: st. 110 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota označení podle využití: arboretum zahrada se stavbami číslo popisné: nemá 11

12 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, kupní smlouva ze dne pořizovací cena zděných budov: , - oprávky: , - zůstatková cena: , - Pozemky a) pozemek parc. č. st. 90 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: st. 90 druh: zastavěná plocha, ostatní stav. objekt výměra: 125 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, kupní smlouva ze dne b) pozemek parc. č. st. 110 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: st. 110 druh: zastavěná plocha, ostatní stav. objekt výměra: 57 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, kupní smlouva ze dne c) pozemek parc. č. 107 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 107 druh: zastavěná plocha bez stavby výměra: 152 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z poznámka: u pozemku je nedořešený právní vztah d) pozemek parc. č. 4 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 4 druh: zahrada výměra: 1468 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z e) pozemek parc. č. 5 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota 12

13 parcelní číslo pozemku: 5 druh: zastavěná plocha, jiná plocha výměra: 2140 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z f) pozemek parc. č. 6 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 6 druh: zastavěná plocha, jiná plocha výměra: 2413 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z poznámka: u pozemku je nedořešený právní vztah g) pozemek parc. č. 7 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 7 druh: zastavěná plocha, jiná plocha výměra: m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z poznámka: u pozemku je nedořešený právní vztah h) pozemek parc. č. 78/147 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 78/147 druh: zastavěná plocha, ostatní komunikace výměra: 810 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: kupní smlouva ze dne , právní účinky vkladu ke dni evidenční hodnota výše uvedených pozemků: , - Budovy, stavby a pozemky Chudobín a) stavba bez čp., Chudobín, par. č. st. 59, zastavěná plocha, ostatní stavební objekt označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 85 parcelní číslo pozemku: st. 59 obec: 052 Litovel katastrální území: 06 Chudobín označení podle využití: depozitární a skladové využití číslo popisné: nemá 13

14 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, Smlouva o bezúplatném převodu ze dne pořizovací cena: , - (+ přístřešek ze zdviží , 24) oprávky: , - zůstatková cena: , - (+ přístřešek ze zdviží , 24) Pozemky pozemek parc. č. st. 59 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 85 obec: 052 Litovel katastrální území: 06 Chudobín parcelní číslo pozemku: st. 59 druh: zastavěná plocha, ostatní stavební objekt výměra: 821 m2 evidenční hodnota: , 41 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, Smlouva o bezúplatném převodu ze dne Sbírky muzejní povahy Sbírky muzejní povahy nejsou oceňovány a vedeny v účetní evidenci, ale jsou vedeny ve sbírkové evidenci, tj. v přírůstkových knihách a na katalogizačních kartách, případně inventárních knihách. Jako sbírku, která byla ke dni nabytí účinnosti zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, majetkem České republiky, je organizace povinna ji na základě předávané sbírkové evidence zapsat do centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem kultury, podle ustanovení 17 odst. 3 citovaného zákona. 14

15 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC Dodatek č. 1 zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci Olomoucký kraj vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) v platném znění, dodatek č. 1 zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci se sídlem nám. Republiky 5, Olomouc, IČO: Zřizovací listina Vlastivědného muzea v Olomouci se mění následujícím způsobem: Článek V. zřizovací listiny zní: V. Vymezení majetkových práv a povinností 1. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví. 2. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva, pokud toto souvisí se svěřeným majetkem. 3. Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 3 000,- Kč, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily pohledávku samotnou. Pohledávky vede nadále ve svém účetnictví na podrozvahových účtech. Na vyžádání zřizovatele doloží příspěvková organizace u těchto pohledávek, že jejich vymáhání je neúspěšné nebo nákladné. Upustit od vymáhání pohledávky ve výši nad 3 000,- Kč může příspěvková organizace pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 4. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění. 15

16 5. Příspěvková organizace není oprávněna majetek, který má ve správě, prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, převést jej do správy jiné příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak. 6. Příspěvková organizace nesmí do vlastnictví kraje a své správy pořizovat nemovitosti. 7. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad ,-Kč s výjimkou nemovitostí a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad ,-Kč je příspěvková organizace oprávněna pořizovat do vlastnictví kraje pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Ostatní majetek v pořizovací ceně do ,- Kč je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví kraje a své správy v souladu se schváleným rozpočtem organizace. Při stavební investiční činnosti se příspěvková organizace řídí směrnicemi Krajského úřadu Olomouckého Kraje definujícími postup zadávání veřejných zakázek na majetku ve správě příspěvkových organizací. O pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele cestou příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to vždy k a kalendářního roku. Nakládání se sbírkami upraveno zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 275/2000 Sb. Zapůjčování, vyřazování a obstarávání sbírkových předmětů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., především 9, 10 a 11 a příslušnými ustanoveními vyhlášky č 275/2000 Sb., především 4 a 5. Ustanovení o hospodaření s movitým majetkem se dále nevztahuje na knižní fond vymezený v 2, písm. c). zákona č. 257/2001 Sb. Zapůjčování, vyřazování a obstarávání knižního fondu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 257/2001 Sb., především 4, 14 a 17 citovaného zákona a dále ustanoveními vyhlášky č. 88/2002 Sb., především 3 a 6 citované vyhlášky a dále ustanovením 9 zákona 46/2000/Sb. a 3 zákona 37/1995 Sb. Pořizovat sbírkové předměty a předměty knižního fondu může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele, avšak v souladu se schváleným rozpočtem organizace. 8. Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze s předchozím písemným souhlasem svého zřizovatele. Příspěvková organizace může provádět bez souhlasu zřizovatele opravy a údržbu svěřeného majetku, pokud výše nákladů na ně není vyšší než ,- Kč v jednotlivém případě. 9. Přebytečný majetek je dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou nemovitostí, který příspěvková organizace trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů, a dlouhodobý nehmotný majetek, který příspěvková organizace trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů. Neupotřebitelný majetek je dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou nemovitostí, který pro své opotřebení nebo poškození, zastarání vlastností nebo pro nákladnost provozu a nehospodárnost nemůže již sloužit svému účelu, a dlouhodobý nehmotný majetek, který pro své opotřebení nebo poškození, zastarání vlastností nebo pro nákladnost provozu a nehospodárnost nemůže již sloužit svému účelu. 10. Příspěvková organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele úplatně za cenu obvyklou převést přebytečný nebo neupotřebitelný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč s výjimkou nemovitostí a přebytečný nebo neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) s výjimkou nemovitostí jsou příjmem příspěvkové organizace a jsou zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace dle ustanovení 31 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem z prodeje ostatního majetku je 16

17 příjmem příspěvkové organizace, která jej použije výhradně na obnovu spravovaného majetku. Příspěvková organizace vede tyto příjmy v účetnictví odděleně. 11. Neupotřebitelný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč s výjimkou nemovitostí a neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč je příspěvková organizace oprávněna fyzicky zlikvidovat bez souhlasu zřizovatele. Neupotřebitelný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně převyšující ,- Kč s výjimkou nemovitostí a neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně převyšující ,- Kč může příspěvková organizace zlikvidovat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 12. Příspěvková organizace je oprávněna dohodou o převodu správy majetku předat přebytečný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nejvýše ,- Kč s výjimkou nemovitostí a přebytečný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nejvýše ,- Kč do správy jiné příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem a převzít od jiné příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem tento majetek do své správy. Přebytečný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně překračující ,-Kč s výjimkou nemovitostí a přebytečný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně překračující ,-Kč je příspěvková organizace oprávněna předat do správy jiné příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem a převzít majetek od jiné příspěvkové organizace do své správy pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace, která ze své správy majetek převedla, je povinna informovat o tom zřizovatele zasláním kopie dohody o převodu správy příslušnému odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to ve lhůtě do pěti dnů ode dne uzavření dohody. 13. Přebytečný dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou nemovitostí a přebytečný dlouhodobý nehmotný majetek, jejichž převod do vlastnictví jiné osoby, převod správy a fyzickou likvidaci lze provést pouze se souhlasem zřizovatele, podléhá nabídkové povinnosti. Nabídkovou povinností se rozumí povinnost nabídnout tento majetek jiné příspěvkové organizaci Olomouckého kraje s uvedením údajů o tomto majetku dle vnitřního předpisu zřizovatele na internetových stránkách Olomouckého kraje. 14. a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve správě, na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. b) Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve správě, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. c) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který má ve správě, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt, který má ve správě, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. d) Při pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou nebo vyšší, v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem související. e) Příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele o nakládání s nemovitým majetkem prostřednictvím příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje zasláním jedné kopie každé nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce nebo jiné smlouvy, kterou nakládá se spravovaným nemovitým 17

18 15. majetkem, ve lhůtě do pěti dnů ode dne jejich uzavření. Toto ustanovení se nevztahuje na nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené jednorázově na dobu kratší čtrnácti dnů, nebo které v jednom týdnu nepřesáhnou pět hodin. f) Příjem z pronájmu spravovaného majetku je příjmem příspěvkové organizace, která jej vede v účetnictví odděleně a použije jej výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku. a) Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobu nejvýše tříměsíční. b) Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. c) Při nájmu nemovitého a movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě obvyklé nebo nižší. Nájemné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. d) Příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele o pronájmech a výpůjčkách nemovitého majetku prostřednictvím příslušného odboru zasláním jedné kopie každé nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, kterou si pronajme nebo vypůjčí nemovitý majetek, a to ve lhůtě do pěti dnů ode dne jejich uzavření. 16. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. 17. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. 18. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. 19. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. 20. Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předložit je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. 21. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Účinnost dodatku č. 1 zřizovací listiny: od V Olomouci dne Olomoucký kraj zastoupený ing. Janem Březinou hejtmanem

19 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a OLOMOUC Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5/6, Olomouc, IČ vydané zřizovatelem Olomouckým krajem dne ve znění dodatku č. 1 ze dne I. V souladu s ust. 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Olomoucký kraj tento dodatek, kterým se mění a doplňuje zřizovací listina Vlastivědného muzea v Olomouci ve znění dodatku č. 1 v následujícím znění: Příloha č. 1, část: Přehled movitého majetku - výčet movitého majetku, který byl zřizovací listinou předán Vlastivědnému muzeu v Olomouci do správy, se snižuje o tyto hodnoty: Dlouhodobý pořizovací cena oprávky zůstatková cena hmotný majetek 2, ,- Kč 1, ,-Kč 1, ,- Kč z toho: dopravní prostředky pořizovací cena oprávky zůstatková cena Felicia Combi ,- Kč ,- Kč 0 OCK Opel Frontera ,- Kč ,- Kč ,- Kč OCL

20 Drobný dlouhodobý pořizovací cena oprávky zůstatková cena hmotný majetek ,- Kč ,- Kč 0 z toho: dopravní prostředky pořizovací cena oprávky zůstatková cena Renault Kangoo Pampa splacený leasing OCN ,- Kč 1.220,- Kč 0 Ford Transit splacený leasing OLB ,80 Kč 8.022,80 Kč 0 Felicia pick up splacený leasing OLB ,- Kč 1.220,- Kč 0 Dlouhodobý pořizovací cena oprávky zůstatková cena nehmotný majetek ,- Kč 5.191,- Kč ,- Kč Zásoby Zboží na cestě ,- Kč ,- Kč II. Závěrečná ustanovení 1. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci se vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje ze dne uvedeném pod č.j. UZ/13/8/2002 a je nedílnou součástí zřizovací listiny ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne Ostatní položky zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn. 3. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel. 4. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje s účinností od V Olomouci Olomoucký kraj zastoupený Ing. Janem Březinou hejtmanem 20

21 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a OLOMOUC Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5/6, Olomouc, IČ vydané zřizovatelem Olomouckým krajem dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne I. V souladu s ust. 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Olomoucký kraj tento dodatek, kterým se mění a doplňuje zřizovací listina Vlastivědného muzea v Olomouci ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v následujícím znění: Příloha č. 1 - část: seznam nemovitého majetku,oddíl:budovy, stavby a pozemky Bílá Lhota - za odst. b) se doplňuje: "c) stavba bez čp., Bílá Lhota, parc.č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 parcelní číslo pozemku: st. 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota označení podle využití: zastavěná plocha a nádvoří číslo popisné: nemá doklady o nabytí majetku: HS z " - část: seznam nemovitého majetku, oddíl: budovy, stavby a pozemky Bílá Lhota, skupina: pozemky, odst. c) - v prvním řádku se text "pozemek parc. č. 107" mění na "pozemek parc. č.st. 107" - v pátém řádku se text "parcelní číslo pozemku: 107" mění na "parcelní číslo pozemku: st.107" 21

22 II. Závěrečná ustanovení 1. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci se vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje ze dne uvedeném pod č.j. UZ/19/11/2003 a je nedílnou součástí zřizovací listiny ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne Ostatní položky zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn. 3. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel. 4. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje s účinností od V Olomouci Olomoucký kraj zastoupený Ing. Janem Březinou hejtmanem 22

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zřizovací listina Archeologického

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění

Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02. schvaluje. změnu a úplné znění Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz schvaluje Příloha č. 9 k materiálu č. 05/OŠR/02 svým usnesením č. /ZMOb1014/22/14

Více

MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Podle 84, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince Město Třinec Zastupitelstvo města Třince vydává svým usnesením ze 13. zasedání ze dne 17. 4. 2001 dle 84, odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

MĚSTO MŠENO, okres Mělník nám. Míru l, IČO 237078

MĚSTO MŠENO, okres Mělník nám. Míru l, IČO 237078 MĚSTO MŠENO, okres Mělník nám. Míru l, IČO 237078 Zastupitelstvo města Mšena svým usnesením č. 14 ze dne 23.11.2009 v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace

Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ. ČLI Označení zřizovatele.. ČL II Název organizace. Či. iii Sídlo organizace Zastupitelstvo Obce Psáry vydává na základě ustanovení *84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení *8 odst. 1 zákona č. 561/2004

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice

zňrzov ACÍ LISTINA Článek III. Zřizovatel příspěvkové organizace Názeva ídlo příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Běchovice ~. ~.,.~ $~ -e A I '; ~ J: ~II'~ asmpitelstvo městské části Praha - Běchovice svým usnesením č. 069/11/12 ze dne ~ ( :9.2012 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 131/2000 b., o hlavním městě

Více

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves

Městys Moravská Nová Ves. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves Městys Moravská Nová Ves Č. j.: 1286a/2009/J.K. Zřizovací listina příspěvkové organizace městyse Moravská Nová Ves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, DIČ CZ00301493 vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 557/2009 ZM 19

Více

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y

Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa. Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Město Česká Lípa nám. T.G.Masaryka 1 470 36 Česká Lípa č.j.: MUCL/150058/2011 Z m ě n a z ř i z o v a c í l i s t i n y Zastupitelstvo města Česká Lípa dle 84 odst. 2 písm. d) zákona číslo 128/2000 Sb.,

Více

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace

ke dni 1. 11. 2009: Zřizovací listiny Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915 Čl. I. Označení zřizovatele Čl. II. Název příspěvkové organizace Statutární město Ostrava městský obvod Poruba Úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková organizace, ke dni 1. 11. 2009 Odbor péče o občany

Více

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč

Zřizovací listinu. Pečovatelská služba Proseč ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 26. května 2015 město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, okres Chrudim, IČ 00270741 zastoupené starostou Janem Macháčkem dále jen zřizovatel

Více

z ř i z o v a c í l i s t i n u

z ř i z o v a c í l i s t i n u Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 15/5 ze dne 29. 3. 2012 Zastupitelstvo hlavního města Prahy vydává na základě ustanovení 59 odst. 2 písm. i) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA. č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ZŘIZOVACÍ LISTINA č.j. 23993/SM/2005 příspěvkové organizace: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Čl. I. Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb.,

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace

Dodatek č. 4 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A. Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace Dodatek č. 4 kterým se mění zřizovací listina Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace ze dne 28. 12. 2000 č. 2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění dodatku č. 1 z 18. 4. 2007 č. 2007/126/OSOC/OSTA/STA

Více

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou:

v y d á v á tuto pro jím již dříve zřízenou p ř í s p ě v k o v o u o r g a n i z a c i, jež je takto dále určenou právnickou osobou: Zřizovatel, Město Poděbrady, se sídlem Městského úřadu v Poděbradech, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 31 IČ: 002 39 640, zastoupený panem Ing. Jozefem Ďurčanským, starostou města v y d á v á podle ustanovení

Více

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace

Obec Brezí CI. III. Úplný název,zarazení do okresu a identiiikacní císlozrizovatele. Název, sídloa identifikacní císlo príspevkovéorganizace Obec Brezí Zrizovací listina príspevkové organizace Obce Brezí vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písmod) zákona c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu, ustanovením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO ZŘIZOVACÍ LISTINA organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání č Z6/035 konaném dne 17. 6. 2014 v souladu s ust. 84,

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

Městská část Praha 12 - zřizovatel příspěvkové organizace ZŘIZOVACÍ LISTINA. příspěvková organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 327/2009 ze dne 22.09.2009 mění zřizovací listinu Mateřské školy Oáza v Praze 12 v souladu

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013. v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1.1. 2013 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

ZRIZOVACI LISTINA. příspěvkovéorganizace Nemocnice Na Františku. Praha 1, Vodičkova 681118 00063410. ll. Praha 1, Na Františku 847/8 00879444

ZRIZOVACI LISTINA. příspěvkovéorganizace Nemocnice Na Františku. Praha 1, Vodičkova 681118 00063410. ll. Praha 1, Na Františku 847/8 00879444 Příloha k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 Č. UZ15_0101 ze dne 26.05.2015 ~, ZRIZOVACI LISTINA příspěvkovéorganizace Nemocnice Na Františku na základěustanovení 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě

Více

č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA

č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA č. 183/2002/ZK ZŘIZOVACÍ LISTINA ve znění změny č. 1 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 710/2002/ZK účinné od 1. 1. 2003, změny č. 2 schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 98/2005/ZK účinné

Více

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání

Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným. I. Obchodní firma. II. Sídlo společnosti. III. Předmět podnikání Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným I. Obchodní firma Obchodní firma zní: EKO servis Zábřeh s.r.o. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti je: Zábřeh, Dvorská 1491/19, PSČ 789 01. III.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N Y zn. ZL/03/02 ze dne 28.1.2002

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N Y zn. ZL/03/02 ze dne 28.1.2002 Zastupitelstvo města Havířova na základě usnesení č. 734/16ZM/2012 ze dne 17.12.2012 vydává Č.j. OPS/94516/Kle/2012 Značka: ZL/45/2012 úplné znění ke dni 1.1.2013 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N Y zn. ZL/03/02

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2010 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Příloha č. 8 Zřizovací listina Obvodní ústav sociálně zdravotnických služeb ZŘIZOVACÍ LISTINA podle ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1. Zřizovatel: Městská

Více

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002.

Zřizovací listinu Servisního střediska pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (v úpiném znění) s účinností k 1. lednu 2002. Zastupitelstvo Městské části Praha 8 ve smyslu zejména ustanovení 5 18 odst. 1 písm. c) a 89 odst. 1 písm. k) zákona Č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanoveni.

Více

Správa sportovišť Kopřivnice

Správa sportovišť Kopřivnice Správa sportovišť Kopřivnice (úplné deklaratorní znění zřizovací listiny po zapracování všech dodatků schválených Zastupitelstvem města Kopřivnice) Název: Město Kopřivnice Sídlo : Štefániková 1163, 742

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 195/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 170 ze dne 10.03.2014 Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě č. 2013/01196/20.2 s firmou Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Rada

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VYŘAZOVÁNÍ MAJETKU Č.j.: S05/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová,

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Příloha k usnesení č. 1628/38/06 Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A G-centra Tábor, sociální služby a domov důchodců, Město Tábor, IČ 00253014, se sídlem Žižkovo náměstí 3, Tábor, okres Tábor, vydává na základě

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 205 ze dne 27.03.2013 č.j.: 222/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 205 ze dne 27.03.2013 Nájemní smlouva s FK Viktoria Žižkov a.s. Rada městské části I. r u š í II. III. 1. usnesení Rady

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014. v y d á v á. tuto. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2014 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více