OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 00 OLOMOUC"

Transkript

1 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC Rozhodnutím Ministerstva kultury České republiky č.j /2001 ze dne s účinností od se příspěvková organizace Vlastivědné muzeum v Olomouci, IČO stává příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 2 odst.1 a 2 zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 35 odst.2 písm.j) a 59 odst 1, písm.i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci. I. Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace Název: Vlastivědné muzeum v Olomouci Právní forma. příspěvková organizace Sídlo: nám. Republiky 5/6, Olomouc Identifikační číslo organizace Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČ II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti 1. Vlastivědné muzeum v Olomouci (dále jen organizace ) plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst.6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti muzejní povahy. 2. Organizace shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie české i zahraniční provenience, zejména však z území střední Moravy, především v oborech mineralogie, paleontologie, botanika (dendrologie, sbírka živých rostlin, banka rostlinných semen), zoologie, archeologie, etnografie, numizmatika, historie a dějiny umění a sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 3. Spravuje historický knižní fond a odbornou knihovnu. 4. Sbírku spravuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. 5. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. 6. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. 1

2 7. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 8. Sbírkové předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v české republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. 9. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb, a badatelským řádem, který sama vydá. 10. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace. 11. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. 12. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl. 13. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost. 14. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 15. Na základě pověření MK ČR vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 16. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými a zahraničními partnery. 17. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky a dohody s Akademií věd České republiky provádí na území Olomouckého kraje, případně na dalším území podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči archeologické výzkumy a archeologický dohled na lokalitách postižených terénními zásahy a podílí se na koordinaci provádění archeologických výzkumů a péče o movité archeologické nálezy 18. Poskytuje odborně metodickou pomoc orgánům veřejné správy. 19. Pořizuje, využívá a zužitkovává databáze ve smyslu zákona 121/2000 Sb. 20. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. 21. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertizy. 22. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 23. Ve smyslu přílohy č. 5, vyhlášky MK ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy. 24. Za úplatu pořizuje obrazové a zvukové záznamy, kopie dokumentů, poskytuje fotografie, negativy a ektachromy sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů, nosiče audio a video nahrávek sbírkových předmětů či vystavovaných exponátů. Pronajímá nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, k účelům, které jsou v souladu s jejím posláním. Propaguje svoji činnost včetně internetu (WWW stránky). 25. Umožňuje za úplatu či bezplatně návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. 2

3 III. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace 1. Organizace (Vlastivědné muzeum v Olomouci) vystupuje v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. 2. Statutárním orgánem je ředitel, jmenovaný a odvolávaný Radou Olomouckého kraje. 3. Ředitel odpovídá Radě kraje za celkovou činnost a hospodaření organizace. Ve své činnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy, obecně závaznými vyhláškami a nařízeními kraje (právní předpisy kraje), usneseními Zastupitelstva a Rady kraje, touto zřizovací listinou a vnitřními organizačními předpisy organizace. Je oprávněn jednat ve všech věcech jménem organizace. V písemném styku připojí k otisku razítka své jméno s dodatkem označující jeho funkci ředitele a svůj podpis. 4. Ředitel jmenuje a odvolává svého zástupce, který jej zastupuje v době nepřítomnosti, případně zástupce pro vymezený okruh činností. 5. Ředitel může zřizovat podle potřeby poradní orgány a pracovní komise k zajištění plnění úkolů muzea. 6. Ředitel vydává organizační řád, kterým stanoví organizační členění a vymezení působnosti jednotlivých útvarů. 7. Ředitel ustanovuje do funkce a zprošťuje funkce vedoucí zaměstnance organizace, kteří řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů. IV. Vymezení majetku 1. Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává do správy k plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti podle této zřizovací listiny, je uvedeno v příloze soupis movitého majetku a soupis nemovitého majetku ( Příloha č. 1), která je nedílnou součástí zřizovací listiny. 2. Zřizovatel předává organizaci k plnění jejích úkolů rovněž zvláštní druh movitého majetku, kterým jsou sbírkové fondy. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů. Nakládání se sbírkami muzejní povahy je upraveno zákonem č. 122/2000 Sb., a vyhláškou č. 275/2000 Sb. V. Vymezení majetkových práv a povinností 1. Organizace hospodaří s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu kraje prostřednictvím zřizovatele, s peněžními prostředky získanými hlavní činností, s prostředky peněžních fondů, s prostředky získanými ze státního rozpočtu,s prostředky získanými ze státního rozpočtu účastí v programech podporujících hlavní činnost, s prostředky získanými doplňkovou činností, s peněžními a věcnými dary od fyzických a právnických osob včetně peněžních a věcných prostředků poskytnutých ze zahraničí tak, jak to stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a tato zřizovací listina. 2. Organizace hospodaří s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví zřizovatele, který je uveden v příloze této zřizovací listiny, s majetkem zřizovatele, který ji bude zřizovatelem v budoucnu protokolárně předáván do správy, a s majetkem, který v souladu s touto zřizovací listinou získá do vlastnictví. 3

4 3. Finanční hospodaření organizace se řídí právními předpisy upravujícími hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky. Organizace je povinna nakládat s peněžními prostředky poskytnutými zřizovatelem v souladu s účelem vymezeným zřizovatelem. 4. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. 5. Organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností držet a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení. 6. Organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím, před neoprávněnými zásahy a před užíváním v rozporu s posláním organizace. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Je povinna včas uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohacení, vést účetní evidenci majetku, provádět pravidelnou roční inventarizaci, dodržovat veškeré předpisy na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany,zajistit včasnou a řádnou údržbu a opravy včetně periodických revizí, využívat všechny právní prostředky proti tomu, kdo zasahuje neoprávněně do vlastnického práva zřizovatele, uplatnit nárok na náhradu škody jak proti těm, kteří škodu způsobili, tak proti těm, kteří úmyslně nebo z nedbalosti umožnili její vznik, při podezření z přestupku nebo trestného činu oznámit věc příslušným orgánům. Je povinna předávat veškeré podklady nezbytné pro vedení evidence majetku zřizovatele a provádět odpisy z hodnoty majetku v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva, pokud to souvisí se svěřeným majetkem. 7. Ve vztahu ke sbírkovému fondu je organizace povinna pravidelně provádět evidenci a inventarizaci. 8. Organizace není oprávněna movitý a nemovitý majetek, který má ve správě prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, není oprávněna jej vložit do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak. 9. Organizace je oprávněna provádět stavební investiční činnost jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. S těmi spravovanými nemovitostmi, které jsou kulturními památkami, organizace hospodaří dle příslušného zvláštního předpisu (zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). Organizace provádí nutné opravy a běžnou údržbu tak, aby spravované nemovitosti mohly trvale sloužit svému účelu, tedy výstavním a dalším kulturním aktivitám. 10. Organizace je oprávněna pořizovat do své správy dlouhodobý hmotný majetek nad ,- Kč a dlouhodobý nehmotný majetek nad ,- Kč pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele s výjimkou sbírkových předmětů a exponátů, které lze pořizovat bez souhlasu, avšak v souladu se schváleným rozpočtem organizace. 11. Ostatní majetek je organizace oprávněna nabývat do správy v souladu se schváleným finančním vztahem k rozpočtu zřizovatele. 12. Organizace je oprávněna bezúplatně převést movitý majetek, který má ve správě nebo jej vyřadit z evidence a zajistit jeho likvidaci pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. U přebytečného movitého majetku zřizovatele může příspěvková organizace navrhnout zřizovateli jeho převedení některému ze zařízení zřizovatele. 13. Organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele úplatně převést za cenu obvyklou pouze přebytečný a neupotřebitelný krátkodobě hmotný a 4

5 krátkodobě nehmotný majetek. Příjem z prodeje tohoto majetku je příjmem organizace, která jej vede v účetnictví odděleně a použije ho k obnově spravovaného majetku, případně pro činnosti vymezené v bodech II.,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,17, 20 této zřizovací listiny. 14. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve správě, na dobu kratší jednoho roku. 15. Na dobu delší než jeden rok je organizace oprávněna pronajmout, výjimečně zapůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve správě ( s výjimkou sbírkových předmětů a výstavních exponátů), pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. 16. Organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele zapůjčit sbírkové předměty a výstavní exponáty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a badatelským řádem, který sama vydá. 17. Při pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku je organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou, v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem související. 18. Organizace je povinna informovat o nakládání s majetkem zřizovatele prostřednictvím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje zasláním jednoho vyhotovení každé nájemní nebo jiné smlouvy, kterou nakládá se spravovaným majetkem (s výjimkou informací o zapůjčení sbírkových předmětů a výstavních exponátů). Organizace je povinna zaslat zřizovateli jedno vyhotovení výše uvedených smluv do pěti dnů ode dne jejich uzavření. 19. Příjem z pronájmu spravovaného majetku je příjmem organizace, která jej vede v účetnictví odděleně a použije jej přednostně na opravy a údržbu spravovaného majetku, případně pro činnosti vymezené v bodech II 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,17, 20 této zřizovací listiny. 20. Organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu kratší jednoho roku. 21. Na dobu delší než jeden rok je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti (s výjimkou sbírkových předmětů a výstavních exponátů), pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. 22. Organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele vypůjčit sbírkové a výstavní předměty do vlastních expozic a na výstavy, které pořádaná. 23. Při pronájmu nemovitého a movitého majetku je organizace povinna sjednat nájemné v místě obvyklé nebo nižší. 24. Organizace je povinna informovat o pronájmech a výpůjčkách majetku zřizovatele prostřednictvím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje zasláním jednoho vyhotovení každé nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, kterou si pronajme nebo vypůjčí majetek (s výjimkou sbírkových předmětů a výstavních exponátů), a to do pěti dnů ode dne jejich uzavření. 25. Organizace odpovídá za škodu vzniklou na majetku, který jí byl svěřen do správy, a na zdraví třetích osob v důsledku nedodržení obecně závazných právních předpisů zejména na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí. 26. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel. Ředitel stanoví úkoly, práva a povinnosti jednotlivých zaměstnanců při 5

6 hospodaření s majetkem, jakož i okruh funkcí, s jejichž výkonem je spojena hmotná odpovědnost, ve vnitřních předpisech. 27. Organizace může nabývat majetek do svého vlastnictví pouze darem a dědictvím, koupí za darované peníze, koupí za peníze utržené z daru, směnou za dar a vydržením.tento majetek vede v účetnictví odděleně. Nemovitý majetek smí získat jen s písemným souhlasem zřizovatele. 28. Organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem daným podmínkami zřizovatele. 29. Organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti za kalendářní rok a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předložit je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. 30. Majetková práva nevymezená organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel. VI. Doplňková činnost 1. Organizace je oprávněna případně provozovat doplňkové činnosti navazující na hlavní účel organizace, které jí zřizovatel povolí v souladu s 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Okruhy doplňkových činností budou vymezovány v přílohách k této zřizovací listině. 2. Doplňková činnost nesmí být v rozporu s hlavním účelem, pro který je organizace zřízena. VII. Zajištění kontroly organizace Organizace je povinna umožnit provádění kontroly v rozsahu a způsobem vymezeným pokyny zřizovatele pro organizaci a provádění kontrol. VIII. Vymezení doby, na kterou je organizace zřízena Vlastivědné muzeum v Olomouci je zřízeno na dobu neurčitou. IX. Závěrečná ustanovení 1. Tato zřizovací listina nahrazuje v plném rozsahu zřizovací listinu Vlastivědného muzea v Olomouci, ze dne 15.prosince 2000, v souladu s delimitačním protokolem, o převedení Vlastivědného muzea v Olomouci ze dne účinným ke dni 1.ledna 1991, mezi Severomoravským krajským národním výborem v Ostravě a Ministerstvem kultury České republiky o přechodu působnosti zřizovat, řídit a zrušovat příspěvkovou organizaci Vlastivědné muzeum v Olomouci ze Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě na Ministerstvo kultury České republiky, a v souladu se Statutem Vlastivědného muzea v Olomouci vydaným Ministerstvem kultury dne , č.j. 2477/92 na základě zákona č. 54/ Tato zřizovací listina nabývá platnosti dnem jejího schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje s účinností od

7 3. Tato zřizovací listina je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a čtyři vyhotovení zřizovatel. 7

8 Příloha č. 1 Přehled movitého majetku Výsledky inventarizace k jsou součástí účetní závěrky, která byla Ministerstvu kultury předložena. Konečné hodnocení účetní závěrky organizace ministerstvem bude provedeno nejpozději do 10. prosince HIM pořizovací cena/tis. oprávky/tis. zůstatková cena/tis , , ,05 DHIM pořizovací cena oprávky zůstatková cena 6 183, ,15 0 Zásoby pořizovací cena oprávky zůstatková cena 1 283, Dopravní pořizovací cena/kč oprávky/kč zůstatková cena/kč prostředky Felicia Combi , ,- 0 Splacený leasing Ford Transit 1 220, ,- 0 Renault Megane Probíhající leasing Renault Kangoo Pampa Probíhající leasing Splacený leasing Felicia Pick up 1 220, ,- 0 Opel Frontera , , ,- Splacený leasing Ford Transit (II) 1 220, ,- 0 Splacený leasing Favorit Pick up 1 220, ,- 0 Daewoo Avia N , , ,60 Felicia Trumf , , ,- 8

9 Seznam nemovitého majetku Budovy, stavby a pozemky Olomouc, náměstí Republiky a) budova čp. 822 Olomouc, náměstí Republiky, parc.č. st. 142, zastavěná plocha, občanská vybavenost, list vlastnictví 84 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci parcelní číslo pozemku: st. 142 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: hlavní budova muzea, výstavní, administrativní a depozitární účely číslo popisné: 822 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, hospodářská smlouva Fin./179/23/1968-M ze dne b) budova čp. 823 Olomouc, náměstí Republiky, parc.č. st. 143, zastavěná plocha, občanská vybavenost, list vlastnictví 84 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci parcelní číslo pozemku: st. 143 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: hlavní budova muzea, výstavní, administrativní a depozitární účely číslo popisné: 823 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, hospodářská smlouva Fin./179/23/1968-M ze dne c) budova čp. 284 Olomouc, Denisova, parc.č. st. 216/1, zastavěná plocha, občanská vybavenost, list vlastnictví 84 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci parcelní číslo pozemku: st. 216/1 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: stolárna, depozitáře, pracovny zaměstnanců historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci číslo popisné: 284 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, administrativní dohoda č /59 ze dne Pozemky a) pozemek parc.č. st.142 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci, list vlastnictví 84 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město parcelní číslo pozemku: 142 druh: zastavěná plocha, občanská vybavenost, pam.úz. výměra: 901 m2 evidenční hodnota: ,- Kč, spolu s pozemkem parc.č. 143 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, hospodářská smlouva Fin./179/23/1968-M ze dne b) pozemek parc.č.st

10 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci, list vlastnictví 84 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město parcelní číslo pozemku: 143 druh: zastavěná plocha, občanská vybavenost, pam.úz. výměra: 4220m2 evidenční hodnota: ,- Kč, spolu s pozemkem parc.č. 142 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, hospodářská smlouva Fin./179/23/1968-M ze dne c) pozemek parc.č. st. 216/1 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad v Olomouci, list vlastnictví 84 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město parcelní číslo pozemku: 216/1 druh: zastavěná plocha, občanská vybavenost, pam.úz. výměra: 2261 m2 evidenční hodnota: ,-Kč doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, administrativní dohoda /59 ze dne Budovy, stavby a pozemky Olomouc, Vodární ulice a) budova čp. 399, Olomouc, Vodární, parcela č. st. 110/1, zastavěná plocha, objekt bydlení označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 parcelní číslo pozemku: 110/1 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: objekt bydlení, číslo popisné: 399 doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne pořizovací cena: ,-Kč spolu se stavbou parc. č. st. 110/3 oprávky: ,-Kč zůstatková cena: ,-Kč b) stavba bez čp., Olomouc, Vodární, parcela č. st. 110/3, zastavěná plocha, objekt bydlení označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 parcelní číslo pozemku: 110/3 obec: 001 Olomouc katastrální území: 01 Olomouc-město označení podle využití: ostatní stavební objekt číslo popisné: nemá doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne pořizovací cena: ,-Kč spolu s budovou parc. č. 110/1 oprávky: ,-Kč zůstatková cena: ,-Kč Pozemky a) pozemek parc. č. st. 110/1 10

11 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 obec: 001 Olomouc katastrální území: Olomouc parcelní číslo pozemku: 110/1 druh: zastavěná plocha, objekt k bydlení výměra: 196 m2 evidenční hodnota: není samostatně evidována doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne b) pozemek parc. č. st. 110/3 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 obec: 001 Olomouc katastrální území: Olomouc parcelní číslo pozemku: 110/3 druh: zastavěná plocha, ostatní stavební objekt výměra: 128 m2 evidenční hodnota: není samostatně evidována doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne c) pozemek parc. č. 36/2 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 111 obec: 001 Olomouc katastrální území: Olomouc parcelní číslo pozemku: 36/2 druh: ostatní plocha, jiná plocha výměra: 202 m2 doklady o nabytí majetku: Kupní smlouva o koupi nemovitosti státem ze dne poznámka: spoluvlastníkem jedné poloviny nemovitosti je pan Petr Utíkal, vlastník /00 - smlouva o nemovitosti státem ze dne evidenční hodnota vlastní poloviny pozemků: , - Kč Budovy, stavby a pozemky Bílá Lhota a) stavba bez čp., Bílá Lhota, parc. č. st. 90, zastavěná plocha, ostatní stavební objekt označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 parcelní číslo pozemku: st. 90 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota označení podle využití: arboretum zahrada se stavbami číslo popisné: nemá doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, kupní smlouva ze dne b) stavba bez čp., Bílá Lhota, parc. č. st. 110, zastavěná plocha, ostatní stavební objekt označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 parcelní číslo pozemku: st. 110 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota označení podle využití: arboretum zahrada se stavbami číslo popisné: nemá 11

12 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, kupní smlouva ze dne pořizovací cena zděných budov: , - oprávky: , - zůstatková cena: , - Pozemky a) pozemek parc. č. st. 90 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: st. 90 druh: zastavěná plocha, ostatní stav. objekt výměra: 125 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, kupní smlouva ze dne b) pozemek parc. č. st. 110 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: st. 110 druh: zastavěná plocha, ostatní stav. objekt výměra: 57 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, kupní smlouva ze dne c) pozemek parc. č. 107 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 107 druh: zastavěná plocha bez stavby výměra: 152 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z poznámka: u pozemku je nedořešený právní vztah d) pozemek parc. č. 4 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 4 druh: zahrada výměra: 1468 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z e) pozemek parc. č. 5 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota 12

13 parcelní číslo pozemku: 5 druh: zastavěná plocha, jiná plocha výměra: 2140 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z f) pozemek parc. č. 6 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 6 druh: zastavěná plocha, jiná plocha výměra: 2413 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z poznámka: u pozemku je nedořešený právní vztah g) pozemek parc. č. 7 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 7 druh: zastavěná plocha, jiná plocha výměra: m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, HS z poznámka: u pozemku je nedořešený právní vztah h) pozemek parc. č. 78/147 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota parcelní číslo pozemku: 78/147 druh: zastavěná plocha, ostatní komunikace výměra: 810 m2 evidenční hodnota: doklady o nabytí majetku: kupní smlouva ze dne , právní účinky vkladu ke dni evidenční hodnota výše uvedených pozemků: , - Budovy, stavby a pozemky Chudobín a) stavba bez čp., Chudobín, par. č. st. 59, zastavěná plocha, ostatní stavební objekt označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 85 parcelní číslo pozemku: st. 59 obec: 052 Litovel katastrální území: 06 Chudobín označení podle využití: depozitární a skladové využití číslo popisné: nemá 13

14 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, Smlouva o bezúplatném převodu ze dne pořizovací cena: , - (+ přístřešek ze zdviží , 24) oprávky: , - zůstatková cena: , - (+ přístřešek ze zdviží , 24) Pozemky pozemek parc. č. st. 59 označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 85 obec: 052 Litovel katastrální území: 06 Chudobín parcelní číslo pozemku: st. 59 druh: zastavěná plocha, ostatní stavební objekt výměra: 821 m2 evidenční hodnota: , 41 doklady o nabytí majetku: odkaz na listinu, Smlouva o bezúplatném převodu ze dne Sbírky muzejní povahy Sbírky muzejní povahy nejsou oceňovány a vedeny v účetní evidenci, ale jsou vedeny ve sbírkové evidenci, tj. v přírůstkových knihách a na katalogizačních kartách, případně inventárních knihách. Jako sbírku, která byla ke dni nabytí účinnosti zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, majetkem České republiky, je organizace povinna ji na základě předávané sbírkové evidence zapsat do centrální evidence sbírek vedené Ministerstvem kultury, podle ustanovení 17 odst. 3 citovaného zákona. 14

15 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC Dodatek č. 1 zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci Olomoucký kraj vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) v platném znění, dodatek č. 1 zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci se sídlem nám. Republiky 5, Olomouc, IČO: Zřizovací listina Vlastivědného muzea v Olomouci se mění následujícím způsobem: Článek V. zřizovací listiny zní: V. Vymezení majetkových práv a povinností 1. Příspěvková organizace je povinna a oprávněna svěřený majetek včetně majetku získaného vlastní činností spravovat a hospodárně užívat pro plnění hlavního účelu a předmětu činnosti a doplňkové činnosti dle této zřizovací listiny, pečovat o něj, udržovat jej a provádět jeho opravy, dbát o jeho další rozvoj a zvelebení, vést jeho evidenci a vést jej v účetnictví. 2. Příspěvková organizace je povinna svěřený majetek chránit před zničením a poškozením, chránit jej před odcizením nebo zneužitím nebo před neoprávněnými zásahy. Je povinna sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku práv z těchto závazků vyplývajících. Je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. Příspěvková organizace není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele bezúplatně postoupit pohledávku nebo vzdát se práva, pokud toto souvisí se svěřeným majetkem. 3. Příspěvková organizace je oprávněna upustit od vymáhání pohledávky do výše 3 000,- Kč, jejíž vymáhání se jeví jako neúspěšné nebo by náklady spojené s vymáháním převýšily pohledávku samotnou. Pohledávky vede nadále ve svém účetnictví na podrozvahových účtech. Na vyžádání zřizovatele doloží příspěvková organizace u těchto pohledávek, že jejich vymáhání je neúspěšné nebo nákladné. Upustit od vymáhání pohledávky ve výši nad 3 000,- Kč může příspěvková organizace pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 4. Příspěvková organizace je oprávněna uzavírat smlouvy o půjčce z fondu kulturních a sociálních potřeb zřizovaného touto organizací za podmínek stanovených vyhláškou Ministerstva financí ČR o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění. 15

16 5. Příspěvková organizace není oprávněna majetek, který má ve správě, prodat, směnit, darovat, zatížit zástavním právem ani věcnými břemeny, převést jej do správy jiné příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem, vložit jej do majetku právnických osob nebo jej jinak použít k účasti na podnikání třetích osob, nestanoví-li tato zřizovací listina jinak. 6. Příspěvková organizace nesmí do vlastnictví kraje a své správy pořizovat nemovitosti. 7. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad ,-Kč s výjimkou nemovitostí a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad ,-Kč je příspěvková organizace oprávněna pořizovat do vlastnictví kraje pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele. Ostatní majetek v pořizovací ceně do ,- Kč je příspěvková organizace oprávněna nabývat do vlastnictví kraje a své správy v souladu se schváleným rozpočtem organizace. Při stavební investiční činnosti se příspěvková organizace řídí směrnicemi Krajského úřadu Olomouckého Kraje definujícími postup zadávání veřejných zakázek na majetku ve správě příspěvkových organizací. O pořízení dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku je příspěvková organizace povinna informovat zřizovatele cestou příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to vždy k a kalendářního roku. Nakládání se sbírkami upraveno zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou č. 275/2000 Sb. Zapůjčování, vyřazování a obstarávání sbírkových předmětů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 122/2000 Sb., především 9, 10 a 11 a příslušnými ustanoveními vyhlášky č 275/2000 Sb., především 4 a 5. Ustanovení o hospodaření s movitým majetkem se dále nevztahuje na knižní fond vymezený v 2, písm. c). zákona č. 257/2001 Sb. Zapůjčování, vyřazování a obstarávání knižního fondu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 257/2001 Sb., především 4, 14 a 17 citovaného zákona a dále ustanoveními vyhlášky č. 88/2002 Sb., především 3 a 6 citované vyhlášky a dále ustanovením 9 zákona 46/2000/Sb. a 3 zákona 37/1995 Sb. Pořizovat sbírkové předměty a předměty knižního fondu může příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele, avšak v souladu se schváleným rozpočtem organizace. 8. Stavební investiční činnost může příspěvková organizace provádět pouze s předchozím písemným souhlasem svého zřizovatele. Příspěvková organizace může provádět bez souhlasu zřizovatele opravy a údržbu svěřeného majetku, pokud výše nákladů na ně není vyšší než ,- Kč v jednotlivém případě. 9. Přebytečný majetek je dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou nemovitostí, který příspěvková organizace trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů, a dlouhodobý nehmotný majetek, který příspěvková organizace trvale nepotřebuje k plnění svých úkolů. Neupotřebitelný majetek je dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou nemovitostí, který pro své opotřebení nebo poškození, zastarání vlastností nebo pro nákladnost provozu a nehospodárnost nemůže již sloužit svému účelu, a dlouhodobý nehmotný majetek, který pro své opotřebení nebo poškození, zastarání vlastností nebo pro nákladnost provozu a nehospodárnost nemůže již sloužit svému účelu. 10. Příspěvková organizace je oprávněna bez předchozího písemného souhlasu zřizovatele úplatně za cenu obvyklou převést přebytečný nebo neupotřebitelný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč s výjimkou nemovitostí a přebytečný nebo neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) s výjimkou nemovitostí jsou příjmem příspěvkové organizace a jsou zdrojem investičního fondu příspěvkové organizace dle ustanovení 31 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjem z prodeje ostatního majetku je 16

17 příjmem příspěvkové organizace, která jej použije výhradně na obnovu spravovaného majetku. Příspěvková organizace vede tyto příjmy v účetnictví odděleně. 11. Neupotřebitelný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč s výjimkou nemovitostí a neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do ,- Kč je příspěvková organizace oprávněna fyzicky zlikvidovat bez souhlasu zřizovatele. Neupotřebitelný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně převyšující ,- Kč s výjimkou nemovitostí a neupotřebitelný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně převyšující ,- Kč může příspěvková organizace zlikvidovat pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. 12. Příspěvková organizace je oprávněna dohodou o převodu správy majetku předat přebytečný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nejvýše ,- Kč s výjimkou nemovitostí a přebytečný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nejvýše ,- Kč do správy jiné příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem a převzít od jiné příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem tento majetek do své správy. Přebytečný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně překračující ,-Kč s výjimkou nemovitostí a přebytečný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně překračující ,-Kč je příspěvková organizace oprávněna předat do správy jiné příspěvkové organizace zřízené Olomouckým krajem a převzít majetek od jiné příspěvkové organizace do své správy pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Příspěvková organizace, která ze své správy majetek převedla, je povinna informovat o tom zřizovatele zasláním kopie dohody o převodu správy příslušnému odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje, a to ve lhůtě do pěti dnů ode dne uzavření dohody. 13. Přebytečný dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou nemovitostí a přebytečný dlouhodobý nehmotný majetek, jejichž převod do vlastnictví jiné osoby, převod správy a fyzickou likvidaci lze provést pouze se souhlasem zřizovatele, podléhá nabídkové povinnosti. Nabídkovou povinností se rozumí povinnost nabídnout tento majetek jiné příspěvkové organizaci Olomouckého kraje s uvedením údajů o tomto majetku dle vnitřního předpisu zřizovatele na internetových stránkách Olomouckého kraje. 14. a) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve správě, na dobu určitou nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou nejdéle tříměsíční. b) Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna pronajmout, výjimečně vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který má ve správě, pouze po předchozím souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. c) Příspěvková organizace je oprávněna bez souhlasu zřizovatele pronajmout byt, který má ve správě, pouze na dobu určitou, nejdéle však na jeden rok. V ostatních případech může příspěvková organizace byt, který má ve správě, pronajmout pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. d) Při pronájmu svěřeného nemovitého a movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat výši nájemného v místě obvyklou nebo vyšší, v odůvodněných případech nájemné ve výši pokrývající náklady s nájmem související. e) Příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele o nakládání s nemovitým majetkem prostřednictvím příslušného odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje zasláním jedné kopie každé nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce nebo jiné smlouvy, kterou nakládá se spravovaným nemovitým 17

18 15. majetkem, ve lhůtě do pěti dnů ode dne jejich uzavření. Toto ustanovení se nevztahuje na nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce uzavřené jednorázově na dobu kratší čtrnácti dnů, nebo které v jednom týdnu nepřesáhnou pět hodin. f) Příjem z pronájmu spravovaného majetku je příjmem příspěvkové organizace, která jej vede v účetnictví odděleně a použije jej výhradně na opravy a údržbu spravovaného majetku. a) Příspěvková organizace je oprávněna si bez souhlasu zřizovatele pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, na dobu určitou, nejdéle na jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobu nejvýše tříměsíční. b) Na dobu určitou delší než jeden rok nebo na dobu neurčitou s výpovědní dobou delší než tři měsíce je příspěvková organizace oprávněna si pronajmout nebo si vypůjčit nemovitý a movitý majetek, který nezbytně potřebuje k zajištění své hlavní činnosti, pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele a v souladu s podmínkami stanovenými zřizovatelem. c) Při nájmu nemovitého a movitého majetku je příspěvková organizace povinna sjednat nájemné v místě obvyklé nebo nižší. Nájemné vyšší než v místě obvyklé může příspěvková organizace sjednat jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. d) Příspěvková organizace je povinna informovat zřizovatele o pronájmech a výpůjčkách nemovitého majetku prostřednictvím příslušného odboru zasláním jedné kopie každé nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce, kterou si pronajme nebo vypůjčí nemovitý majetek, a to ve lhůtě do pěti dnů ode dne jejich uzavření. 16. Za ochranu majetku a výkon práv a povinností při hospodaření s majetkem odpovídá ředitel příspěvkové organizace. 17. Finanční vztah příspěvkové organizace k rozpočtu zřizovatele, zejména výše příspěvku, závazné ukazatele pro hospodaření a hmotná zainteresovanost budou stanovovány zřizovatelem vždy na každý kalendářní rok. 18. Finanční hospodaření organizace je upraveno právními předpisy a dále vnitřními předpisy vydanými orgány Olomouckého kraje. 19. Příspěvková organizace je povinna umožnit provádění její kontroly zřizovatelem v rozsahu a způsobem, daným pokyny zřizovatele. 20. Příspěvková organizace je povinna každoročně vypracovat výroční zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za hospodářský rok a předložit je zřizovateli v termínech a rozsahu jím stanovených. 21. Majetková práva nevymezená příspěvkové organizaci touto zřizovací listinou vykonává zřizovatel. Účinnost dodatku č. 1 zřizovací listiny: od V Olomouci dne Olomoucký kraj zastoupený ing. Janem Březinou hejtmanem

19 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a OLOMOUC Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5/6, Olomouc, IČ vydané zřizovatelem Olomouckým krajem dne ve znění dodatku č. 1 ze dne I. V souladu s ust. 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Olomoucký kraj tento dodatek, kterým se mění a doplňuje zřizovací listina Vlastivědného muzea v Olomouci ve znění dodatku č. 1 v následujícím znění: Příloha č. 1, část: Přehled movitého majetku - výčet movitého majetku, který byl zřizovací listinou předán Vlastivědnému muzeu v Olomouci do správy, se snižuje o tyto hodnoty: Dlouhodobý pořizovací cena oprávky zůstatková cena hmotný majetek 2, ,- Kč 1, ,-Kč 1, ,- Kč z toho: dopravní prostředky pořizovací cena oprávky zůstatková cena Felicia Combi ,- Kč ,- Kč 0 OCK Opel Frontera ,- Kč ,- Kč ,- Kč OCL

20 Drobný dlouhodobý pořizovací cena oprávky zůstatková cena hmotný majetek ,- Kč ,- Kč 0 z toho: dopravní prostředky pořizovací cena oprávky zůstatková cena Renault Kangoo Pampa splacený leasing OCN ,- Kč 1.220,- Kč 0 Ford Transit splacený leasing OLB ,80 Kč 8.022,80 Kč 0 Felicia pick up splacený leasing OLB ,- Kč 1.220,- Kč 0 Dlouhodobý pořizovací cena oprávky zůstatková cena nehmotný majetek ,- Kč 5.191,- Kč ,- Kč Zásoby Zboží na cestě ,- Kč ,- Kč II. Závěrečná ustanovení 1. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci se vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje ze dne uvedeném pod č.j. UZ/13/8/2002 a je nedílnou součástí zřizovací listiny ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne Ostatní položky zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn. 3. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel. 4. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje s účinností od V Olomouci Olomoucký kraj zastoupený Ing. Janem Březinou hejtmanem 20

21 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a OLOMOUC Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5/6, Olomouc, IČ vydané zřizovatelem Olomouckým krajem dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne I. V souladu s ust. 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. 35 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává Olomoucký kraj tento dodatek, kterým se mění a doplňuje zřizovací listina Vlastivědného muzea v Olomouci ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 v následujícím znění: Příloha č. 1 - část: seznam nemovitého majetku,oddíl:budovy, stavby a pozemky Bílá Lhota - za odst. b) se doplňuje: "c) stavba bez čp., Bílá Lhota, parc.č. st. 107, zastavěná plocha a nádvoří, označení katastrálního úřadu: katastrální úřad Olomouc, list vlastnictví 107 parcelní číslo pozemku: st. 107 obec: 004 Bílá Lhota katastrální území: 01 Bílá Lhota označení podle využití: zastavěná plocha a nádvoří číslo popisné: nemá doklady o nabytí majetku: HS z " - část: seznam nemovitého majetku, oddíl: budovy, stavby a pozemky Bílá Lhota, skupina: pozemky, odst. c) - v prvním řádku se text "pozemek parc. č. 107" mění na "pozemek parc. č.st. 107" - v pátém řádku se text "parcelní číslo pozemku: 107" mění na "parcelní číslo pozemku: st.107" 21

22 II. Závěrečná ustanovení 1. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci se vydává po schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje ze dne uvedeném pod č.j. UZ/19/11/2003 a je nedílnou součástí zřizovací listiny ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne a dodatku č. 2 ze dne Ostatní položky zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn. 3. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace, čtyři vyhotovení obdrží zřizovatel. 4. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého kraje s účinností od V Olomouci Olomoucký kraj zastoupený Ing. Janem Březinou hejtmanem 22

Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace

Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Zřizovací listina Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace Podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea Komenského v Přerově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti III. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace IV.

II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti III. Označení statutárních orgánů a způsob, jakým vystupují jménem organizace IV. Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec ZRIZOVACI LISTINA

LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec ZRIZOVACI LISTINA , LIBERECKY KRAJ U Jezu 642/2a, Liberec IV- Perštýn, 460 Ol Liberec v, ZRIZOVACI LISTINA Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93903/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 4 ke zřizovací listině č. j. 4596/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 224/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne 19.4.2006 Č. j.: 11560/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA státní příspěvkové organizace NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM PRAHA, vydaná podle

Více

Zřizovací listina. Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace. Město Letovice,okres Blansko, IČO 280518 jako zřizovatel,

Zřizovací listina. Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace. Město Letovice,okres Blansko, IČO 280518 jako zřizovatel, Zřizovací listina Město Letovice,okres Blansko, IČO 280518 jako zřizovatel, v souladu s ustanovením 27 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v

Více

Sport Hluk, příspěvková organizace

Sport Hluk, příspěvková organizace Úplné znění ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Město Hluk se sídlem v ulici Hřbitovní 140, 687 25 Hluk, IČ 00290939, DIČ CZ00290939 usnesením č. 26/10 zastupitelstva města ze dne 10.2.2010 vydává

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 12/UZ/15/39/2006 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Zřizovací listina. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Zřizovací listina Archeologického

Více

MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO PROSEČ, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč ZŘIZOVACÍ LISTINA Podle ust. 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů) a podle ust. 27 ost.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. / 2008 - ZM ze dne 4. 3. 2008

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1254/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1254/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1254/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města

Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Odbor školství a kultury 5.1. Pro jednání zastupitelstva města dne: 9.12.2015 Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města Úkony zřizovatele Důvodová

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1167/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1167/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1167/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace Obec / město Horní Dolní Zastupitelstvo obce/města Horní-Dolní vydává na základě usnesení č. ZO.., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č.

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINU příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha-západ

ZŘIZOVACÍ LISTINU příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tachlovice, okres Praha-západ Obec Tachlovice se sídlem úřadu Jakubská náves 8, 252 17 Tachlovice, IČ 00233871 podle ustanovení 35, 84 odst. 2. písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1199/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1199/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1199/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/23/32/2008 ze dne 25. 6. 2008 vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny

Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/23/32/2008 ze dne 25. 6. 2008 vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/23/32/2008 ze dne 25. 6. 2008 vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny Archeologického

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1176/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1176/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1176/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1155/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1155/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1155/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1174/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1174/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1174/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j. H-325/2002 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j. 14/UZ/9/32/2009 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje úplné znění Zastupitelstvo Olomouckého kraje svým rozhodnutím

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Olomouci, nám. Republiky 5/6, 771 73 Olomouc, IČ 00100609, vydané zřizovatelem Olomouckým krajem dne

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1154/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1154/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1154/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1151/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1151/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1151/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1179/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1179/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1179/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

Zřizovací listina. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Zřizovací listina. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Zřizovací listina Vlastivědného muzea v u, příspěvkové organizace Podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky

Více

STATUTÁRNÍ MESTO OSTRAVA, MESTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH. Zastupitelstvo mestského obvodu Ostrava-Jih. schvaluje

STATUTÁRNÍ MESTO OSTRAVA, MESTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH. Zastupitelstvo mestského obvodu Ostrava-Jih. schvaluje STATUTÁRNÍ MESTO OSTRAVA, MESTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH Zastupitelstvo mestského obvodu Ostrava-Jih schvaluje svým usnesením c. 492/18 ze dne 15.9.2005 v souladu se zákonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctových

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 1. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Dětského centra SLUNÍČKO Liberec, příspěvkové organizace

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a OLOMOUC OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace, Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk, IČ 00098311, vydané zřizovatelem

Více

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5

Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace. Dodatek č. 5 Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, ulice Bratří Wolfů 16,

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93773/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 968/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3588/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93843/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4588/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 264/2003, ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1125/2003

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc čj. 1125/2003 O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc čj. 1125/2003 Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/12/16/2002 ze dne 28. 11. 2002 vyhlašuje úplné znění

Více

Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/23/32/2008 ze dne 25. 6. 2008 vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny

Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/23/32/2008 ze dne 25. 6. 2008 vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40 a 779 11 OLOMOUC Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/23/32/2008 ze dne 25. 6. 2008 vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny Vlastivědného

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: KUOK 93863/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 4573/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 251/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: KUOK 93942/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 1639/2001 ze dne 28. 9. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 5714/2001 ze dne 21. 12. 2001, dodatku

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: KUOK 93907/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 6 ke zřizovací listině č. j. 1622/2001 ze dne 28. 9. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 5693/2001 ze dne 21. 12. 2001, dodatku

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 Odbor správy majetku, odbor sociálních věcí V Písku dne: 15.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: KUOK 93921/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 7 ke zřizovací listině č. j. 4592/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 206/2003 ze dne 28. 11. 2002, dodatku

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČO 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 48/2015 - ZM 3 ze dne 17.02.2015

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: KUOK 93905/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 8 ke zřizovací listině č. j. 950/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 3600/2001 ze dne 28. 9. 2001, dodatku

Více

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc

OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: KUOK 93908/2009 OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Dodatek č. 8 ke zřizovací listině č. j. 1624/2001 ze dne 28. 9. 2001 ve znění dodatku č. 1 č. j. 5710/2001 ze dne 21. 12. 2001, dodatku

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace

Město Lipník nad Bečvou. Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou č. 551 / 2009 - ZM 19 ze dne 22.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016. v y d á v á. Zřizovací listinu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016. v y d á v á. Zřizovací listinu ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. 1. 2016 Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Rozhodnutí ministryně kultury č. 44/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se vydává zřizovací listina Moravské galerie v Brně v úplném znění

Rozhodnutí ministryně kultury č. 44/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se vydává zřizovací listina Moravské galerie v Brně v úplném znění Ministerstvo kultury Č.j. : MK-S 17 532/2012 OMG *MKCRX005H3AT* Rozhodnutí ministryně kultury č. 44/2012 ze dne 12. prosince 2012, kterým se vydává zřizovací listina Moravské galerie v Brně v úplném znění

Více

Úplné znění zřizovací listiny. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Úplné znění zřizovací listiny. Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N U

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N U ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘÍZOVACÍ LISTINY KE DNI 1. 1. 2015 MĚSTO SEDLČANY Zastupitelstvo města Sedlčany vydává na základě usnesení č. 84 z 24. 10. 2011 v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č. 128/2000

Více

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem

Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem Zásady postupu orgánů Olomouckého kraje při nakládání s nemovitým majetkem I. Postup při pronájmech a výpůjčkách nemovitého majetku a při uzavírání dohod o splátkách s dobou splatnosti do 18 měsíců (Majetkoprávní

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, Olomouc O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j. H-325/2002 Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje Olomoucký kraj v souladu s ustanovením 27 zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTSKÉ MUZEUM SKUTEČ. město Skuteč

ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTSKÉ MUZEUM SKUTEČ. město Skuteč ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTSKÉ MUZEUM SKUTEČ město Skuteč Podle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 24 odst. 1 zákona

Více

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka

Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka Stanovy Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka I. Názvy a sídla členů svazku Dobrovolný svazek obcí Lesy Policka tvoří tito členové: 1. Město Police nad Metují, IČO 272949, Masarykovo náměstí 98, Police

Více

Obec Vážany nad Litavou

Obec Vážany nad Litavou Obec Vážany nad Litavou Č. j.: 618/2009/Hlo Zřizovací listina příspěvkové organizace Obce Vážany nad Litavou vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Obec Bělkovice-Lašťany

Obec Bělkovice-Lašťany Obec Bělkovice-Lašťany Zřizovací listina Obec Bělkovice-Lašťany na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 10. 2002, č. 6/2002 zřizuje dnem 1. 1. 2003 podle 84 odst. 2 písm.e) zákona č. 128/2000

Více

V Plzni dne 30. června 2017 Č.j.: ŠMS/9118/17. D O D A T E K č. 12

V Plzni dne 30. června 2017 Č.j.: ŠMS/9118/17. D O D A T E K č. 12 V Plzni dne 30. června 2017 Č.j.: ŠMS/9118/17 D O D A T E K č. 12 zřizovací listiny příspěvkové organizace Odborné školy výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56 se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, PSČ 318 02,

Více

Úplné znění zřizovací listiny Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace

Úplné znění zřizovací listiny Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace OLOMOUCKÝ KRAJ Jeremenkova 40a 779 11 OLOMOUC Úplné znění zřizovací listiny Muzea a galerie v Prostějově, příspěvkové organizace vyhotovené na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/12/9/2014

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Zřizovací listina příspěvkové organizace obce vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

Více

PŘÍLOHA VZOR ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPEVKOVÉ ORGANIZACE:

PŘÍLOHA VZOR ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPEVKOVÉ ORGANIZACE: PŘÍLOHA VZOR ZŘIZOVACÍ LISTINY PŘÍSPEVKOVÉ ORGANIZACE: ------------------------------------------------------------------------------------------------- ZL/číslo/rok OBEC / k r a j Zastupitelstvo OBCE

Více

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje

Rada Olomouckého kraje vyhlašuje Úplné znění zřizovací listiny Vědecké knihovny v Olomouci Rada Olomouckého kraje vyhlašuje úplné znění zřizovací listiny Vědecké knihovny v Olomouci ze dne 27. 9. 2001, jak vyplývá ze změn provedených

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice

Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Čj.: MěÚ/910/2011 Město Radnice, PSČ 338 28 Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Radnice Město Radnice usnesením Zastupitelstva města Radnic ze dne 13.07.2011, číslo

Více

Obec Nelahozeves. Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Nelahozeves. Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Obec Nelahozeves. Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Nelahozeves. Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele Obec Nelahozeves Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Nelahozeves vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Dodatek č označení bodu č. 4) se mění na označení bodu 3) a označení bodu 5) se mění na označení bodu 4) Čl. II.

Dodatek č označení bodu č. 4) se mění na označení bodu 3) a označení bodu 5) se mění na označení bodu 4) Čl. II. Dodatek č. 7 zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, vydané Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 28.2.2002, ve znění

Více

S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku

S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku S M L O U V A pro správu, provoz a údržbu sběrného dvora odpadů Bystřice uzavřená v souladu s 261 odst. 2 a 269 odst. 2 obchodního zákoníku mezi Městem Bystřice se sídlem Dr.E.Beneše 25, 257 51 Bystřice

Více

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz

Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz Městys Koloveč Tyršova 10, 345 43 Koloveč Tel. 379494222, Fax 379494311, E-mail: info@mestyskolovec.cz V Kolovči dne 27.10.2009 Čj. 787/09/Vnitř. Zřizovací listina Podle ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení)

128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) 128 ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec je základním

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

Ministerstvo financí. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby. 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace

Ministerstvo financí. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby. 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace Ministerstvo financí Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky pro obor státní služby 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace Praha 2015 Obsah : 1. Úvod do problematiky hospodaření s

Více

Obec Lesonice. Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele

Obec Lesonice. Čl. a) Úplný název, zařazení do okresu a identifikační číslo zřizovatele Obec Lesonice Č. j.: ZO/29/2010 Zřizovací listina příspěvkové organizace obce Lesonice vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

Více

Zřizovací listina. Pečovatelská služba Dolní Rožínka

Zřizovací listina. Pečovatelská služba Dolní Rožínka Obec Dolní Rožínka Zřizovací listina příspěvkové organizace Pečovatelská služba Dolní Rožínka vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Obec Velká Jesenice. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice okres Náchod

Obec Velká Jesenice. Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice okres Náchod Obec Velká Jesenice Zřizovací listina příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice okres Náchod vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

Zřizovací listina. Zřizovací listinu příspěvkové organizace. Základní škola., Komenského, příspěvková organizace, Milovice Mladá

Zřizovací listina. Zřizovací listinu příspěvkové organizace. Základní škola., Komenského, příspěvková organizace, Milovice Mladá Zřizovací listina Město Milovice na základě usnesení Zastupitelstva města č. xx/2012 ze dne 3. 12. 2012 podle ustanovení 35a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

Více

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Archivnictví a spisová služba. HLAVA I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,

Více

Naše č. j.: KPP/1221/17 Datum: 26. dubna 2017 Počet listů: 8 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 2 DODATEK Č. 6

Naše č. j.: KPP/1221/17 Datum: 26. dubna 2017 Počet listů: 8 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 2 DODATEK Č. 6 Naše č. j.: KPP/1221/17 Datum: 26. dubna 2017 Počet listů: 8 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 2 DODATEK Č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Stálá divadelní scéna Klatovy, příspěvková organizace,

Více

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č. j.: O L O M O U C K Ý K R A J Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Rada Olomouckého kraje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/9/26/2009 ze dne 25. 9. 2009 vyhlašuje úplné znění zřizovací

Více

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013,

Vládní návrh ZÁKON. ze dne... 2013, Vládní návrh ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

zřizuje dnem 1. říjen 2015 příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Noutonice se sídlem Noutonice 7, Lichoceves IČO:

zřizuje dnem 1. říjen 2015 příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Noutonice se sídlem Noutonice 7, Lichoceves IČO: Obec Lichoceves v souladu s ustanovením 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení zastupitelstva obce Lichoceves z 9. zasedání dne 30. září

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01/2014 Č.j.: 291/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost od 22. 8.

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

f f #HÍ *? \ í im \ v %V' Ministerstvo kultury České republiky GyíiMK-S /2012

f f #HÍ *? \ í im \ v %V' Ministerstvo kultury České republiky GyíiMK-S /2012 po š^x._.;v\ f f #HÍ *? \ í im \ v %V' Ministerstvo kultury České republiky GyíiMK-S 17 564/2012 MKCRX005H84O Rozhodnutí ministryně kultury č. /2012 ze dne do, prosince 2012 kterým se vydává zřizovací

Více

město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, okres Příbram, IČ zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Melšou dále jen zřizovatel v y d á v á

město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, okres Příbram, IČ zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Melšou dále jen zřizovatel v y d á v á ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. říjnu 2014 město Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš, okres Příbram, IČ 00242098 zastoupené starostou Mgr. Jaroslavem Melšou dále jen zřizovatel v y d á v á

Více

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15.

Smlouva. Smlouvu. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smlouva Příloha č.2 USN SML-2013-. o poskytnutí finančních prostředků pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy na území MČ Praha 15. Smluvní strany: 1. Městská část Praha 15 se sídlem: Praha

Více

Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje

Zřizovací listina příspěvkové organizace Olomouckého kraje Rada Olomouckého kraje vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje číslo UZ/16/18/2003 ze dne 22.5.2003 úplné znění zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,

Více

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince

Město Třinec. Zastupitelstvo města Třince Město Třinec Zastupitelstvo města Třince vydává svým usnesením ze 13. zasedání ze dne 17. 4. 2001 dle 84, odst. 2, písm. d), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle zákona č.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2012 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTYSE OKŘÍŠKY

ZŘIZOVACÍ LISTINA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTYSE OKŘÍŠKY ZŘIZOVACÍ LISTINA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTYSE OKŘÍŠKY v úplném znění ve smyslu dodatků č. 1, 2 a 3 ke dni 18. 10. 2016 vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více