O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie]"

Transkript

1 O grade Ordinary Grade Obvyklý stupeň [Velká Británie] O level Ordinary level Obvyklá úroveň [Velká Británie] O&W Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen Ministerstvo školství a vědy [Nizozemsko] OA Open Access Otevřený přístup ÖAD Österreichische Akademische Austauschdienst Rakouská akademická výměnná služba [Vídeň] OAED Organismós Apaschólissis Ergatikoú Dynamikú Organizace pro pracovní síly a zaměstnanost [Atény] OAL Office of Arts and Libraries Úřad pro umění a knihovny ÖAW Österreichische Akademie der Wissenschaften Rakouská akademie věd OBNF Organismo Bilaterale Nazionale per la Formazione Národní bilaterální organizace pro přípravu [Itálie] OBO Overleg bedrijfsleven onderwijs Konzultační výbor pro průmysl a vzdělávání [Nizozemsko] OC Open College Otevřená škola OCCE Office central de coopération à l école Ústředí spolupráce ve škole (pedagogické hnutí) [Francie] OCDE Organisation de coopération et de développement économiques Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [též OECD] OCGS Ontario Council for Graduate Studies Ontarijská rada pro postgraduální studium OCLC Online Computer Library Center Onlinové počítačové knihovnické středisko [Dublin, USA] OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Veřejné centrum sociální pomoci [Belgie] [též CPAS] OCR Oxford, Cambridge and Royal Society of Arts Hodnotící orgán [Velká Británie] OCUS Office Central Universitaire Suisse / Central Office for Swiss Universities / Schweizerische Zentralstelle für Hochschulwesen Švýcarský ústřední úřad pro univerzity [Bern] [též SZfH] OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerstvo školství, kultury a vědy [Nizozemsko] ODA Operating Department Assistant Asistent operačního oddělení [Velká Británie] ODL Open and Distance Learning Otevřené a distanční vzdělávání ODLAA Open and Distance Learning Association of Australia Australské sdružení pro otevřené a distanční vzdělávání ODP Operating Department Practitioner Odborný pracovník operačního oddělení [Velká Británie] ODYSSEUS Programme of training, exchange and cooperation in the field of asylum, immigration and crossing of external borders Program vzdělávání, výměny a spolupráce v oblasti azylu, imigrace a překračování vnějších hranic [EU] OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [též OCDE] Národní ústav odborného vzdělávání 1

2 OED OEEC OEEK OEFP OER OERI OESO OFAJ OFFA OFFT OFIP OFPL OFPT OFS OFSTED OGB-L OHMCI OHS OI ÖIBF OICA OIDFA OIE OIF OING Oxford English Dictionary Oxfordský anglický výkladový slovník Organization for European Economic Cooperation Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci Organismos Epangelmatikis Ekpedefssis kai Katartissis Organizace pro přípravu na povolání [Atény] Observatório do Emprego e Formação Profissional Observatoř pro zaměstnanost a profesní přípravu [Portugalsko] Open Educational Resources Otevřené vzdělávací zdroje Office of Educational Research and Improvement Úřad pro výzkum a zdokonalování vzdělávání [USA] Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj [viz OECD] Office franco-allemend de la jeunesse Francouzsko- německá kancelář mládeže [též DFJW] Office for Fair Access Úřad pro spravedlivý přístup (k vysokoškolskému vzdělávání) [Velká Británie] Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Federální úřad pro odborné vzdělávání a technologii [Švýcarsko, Bern] [viz též BBT, UFFT] Observatoire des formations et de l insertion professionnelle Observatoř profesní přípravy a přechodu do zaměstnání [Francie] Ufficio centrale per l Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori Ústřední kancelář pro vzdělávací a profesní poradenství [Itálie] Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie Federální úřad pro profesní přípravu a technologii [Švýcarsko] Office fédéral de la statistique Federální statistický úřad [Švýcarsko] Office for Standards in Education Úřad pro standardy ve vzdělávání [Spojené království] Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg Nezávislý odborový svaz Lucemburska Office of Her Majesty s Chief Inspector Úřad hlavního inspektora jejího veličenstva [Velká Británie] Occupational Health and Safety Bezpečnost a zdraví při práci Oktatáskutató Intézet Výzkumný ústav pedagogický [Maďarsko] Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung Rakouský ústav pro výzkum odborného vzdělávání Organisation Internationale des Constructeurs d automobiles Mezinárodní organizace konstruktérů automobilů [Francie] Organisation internationale de la dentelle au fuseau at a ľaiguille International Bobbin and Needle Lace Organization Mezinárodní organizace paličkované a šité krajky [Paříž] Oficina Internacional de Educación Mezinárodní úřad pro vzdělávání [Ženeva, UNESCO] [též BIE, IBE] Organisation internationale de la Francophonie Mezinárodní organizace Frankofonie Organisations internationales non gouvernementales francophones Mezinárodní nevládní frankofonní organizace 2 Národní ústav odborného vzdělávání

3 OISE OISP OIT OJ OJT OKE OKEČ OKI OKSZI OL OLAF OLAP OLAP OLC OLE OLEW OLRT OLS OMC OML OMPI OMS ONC OND ONEM Ontario Institute for Studies in Education Ontarijský ústav pro pedagogická studia Organismes d insertion socioprofessionnelle Organizace pro sociálně profesní integraci [Belgie] Organisation internationale du travail Mezinárodní organizace práce [též ILO] Official Journal (of the European Communities) Úřední list (Evropských společenství) On-the-job training Profesní příprava v zaměstnání Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Regionální zkušební komise [Polsko] Odvětvová klasifikace ekonomických činností Industrial Classification of Economic Activities (CZ-NACE) Országos Közoktatási Intézet Zemský ústav pro národní vzdělávání [Maďarsko] Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda Zemské středisko služeb pro národní vzdělávání [Maďarsko] Open Learning Otevřené učení Office européen de lutte anti-fraude Evropský úřad pro boj proti podvodům [Brusel] Office luxembourgeois pour l accroissement de la productivité Lucemburský úřad pro růst produktivity On Line Analytical Processing Onlinové analytické zpracování Open Learning Center Středisko otevřeného učení Organizational Learning in Enterprises Organizační učení v podniku Open Learning Experimental Workshop Experimentální seminář otevřeného učení On-Line Real Time Spřažený systém v reálném čase Open Learning System Systém otevřeného učení Open Method of Coordination Otevřená metoda koordinace Osservatori del Mercato del Lavoro Observatoře trhu práce [Itálie] Organisation mondiale de la propriété intellectuelle Světová organizace duševního vlastnictví [též WIPO] Organisation mondiale de la santé Organización Mundial de la Salud Světová zdravotnická organizace [též WHO] Ordinary National Certificate Obvyklý národní certifikát [Velká Británie] Ordinary National Diploma Obvyklý národní diplom [Velká Británie] Office national de l emploi Národní úřad práce [Belgie] [též RVA] Národní ústav odborného vzdělávání 3

4 ONESTEP ONEVA ONG ONISEP ONP ONQ ONS ONU ONUDI ONUESC OOVO OP OPA OPAC OPACIF OPCA OPH OPI Opintoluotsi OPOCE o.p.s. OPU OR ORBEM Open Network for generating Efficient Structures in Tutoring and adult Education Performance Otevřená síť pro vytváření efektivních struktur ve vyučování a výsledcích vzdělávání dospělých (viz ÖIBF) [Rakousko] Observatoire national des entrées dans la vie active Národní pracoviště pro sledování vstupu do aktivního života [Francie] Organisation non gouvernementale Nevládní organizace Office national d information sur les enseignements et les professions Národní informační úřad o vzdělávání a profesích [Paříž] Open Network Provision Poskytování otevřené sítě Ouvriers non qualifiés Nekvalifikovaní dělníci Office for National Statistics Úřad pro národní statistiku [Velká Británie] Organisation des Nations unies Organizace spojených národů Organisation des Nations Unies pour le développement industriel Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj Organisation des Nations unies pour l éducation, la science et la culture Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu [též UNESCO] Overlegorgaan Voortgezet Ondewijs Poradní grémium pro další vzdělávání [Nizozemsko] Out of Print Rozebraná publikace Organisation du Pacte Atlantique Organizace severoatlantického paktu [též NATO] Online Public-Access Catalogues Veřejně přístupné katalogy v systému on-line Organisme Paritaire Agréé au titre du Congé Individuel de Formation Paritní organizace pověřená uznáváním dovolené na vzdělávání [Francie] Organismes paritaires collecteurs agréés Paritní orgány pověřené shromažďováním příspěvků na další vzdělávání [Francie] Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen Vládní výbor pro vzdělávání [Finsko] [též NBE] Országos Pedagógiai Intézet Zemský pedagogický ústav [Maďarsko] Opintoluotsi Služba poskytování informací o vzdělávání prostřednictvím Internetu [Finsko] Office des publications officielles des Communautés européennes Úřad úředních publikací ES Obecně prospěšná společnost Public benefit corporation (viz p.b.c.) Overseas Placement Unit of SEDOC Zprostředkovatelna zaměstnání v zahraničí v rámci SEDOC [Velká Británie] Onderwijsraad Rada pro vzdělávání [Nizozemsko] Office Régional Bruxellois de l emploi Regionální úřad práce v bruselském regionu 4 Národní ústav odborného vzdělávání

5 RCALC Oficina Regional de Culture para América Latina y el Caribe / Regional Office for Culture in Latin America and the Caribbean / Bureau régional pour la culture en Amérique Latine et dans les Caraïbes Regionální úřad pro kulturu v Latinské Americe a na Karibských ostrovech [Havana, Kuba] [UNESCO] ORCYT Oficina Regional de Ciencia y Tecnologia para America Latina y el Caribe / Regional Office for Science and Technology for Latin America and Caribbean / Bureau régional de science et de technologie pour l Amérique Latine et les Caraïbes Regionální úřad pro vědu a techniku pro Latinskou Ameriku a Karibské ostrovy [Montevideo, Uruguay] [UNESCO] OREALC Oficina Regional de Educacion para América Latina y el Caribe / Regional Office for Education in Latin America and the Caribbean / Bureau régional d éducation pour l Amérique Latine et les Caraïbes Regionální úřad pro vzdělávání v Latinské Americe a na Karibských ostrovech [Santiago de Chile] [UNESCO] OREF Observatoire régional de l emploi et de la formation Regionální observatoř pro povolání a přípravu ORF Output-related funding Financování vztahující se k výstupu ORS Overseas Research Students Awards Scheme Projekt studia zahraničních postgraduálních studentů ORTELIUS The Data Base on Higher Education in Europe Databáze vysokoškolského vzdělávání v Evropě [Florencie, Itálie] OSA Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt Onderzoek Organizace pro strategický výzkum trhu práce [Nizozemsko] OSEIPE Observatoire du suivi des études et de l insertion professionnelle des étudiants Observatoř pro sledování studia a přechodu studentů do zaměstnání [Paříž] OSI Occupational Stress Indicator Indikátor stresu v povolání OSI Open Systems Interconnection Vzájemné propojení otevřených systémů [EU] OSI Open Society Institute Ústav Otevřené společnosti [Budapešť] OSP Onderwijs voor Sociale Promotie Vzdělávání pro sociální vzestup [Belgie Vlámské společenství] [též EPS] OST Online Search Tutor Učitel vyhledávaný v systému on-line OSTA Occupational Skill Testing Authority Úřad pro testování profesních kvalifikací [Čína součást CETTIC] OSUW Offizielles Subventioniertes Unterrichtswesen Oficiální subvencované školství [Belgie, německy mluvící společenství] OT Open Tech Otevřená průmyslová škola OTA Open Training Association, e.v. Otevřená asociace pro přípravu, zapsaný spolek [Německo] OTA Operationstechnischer Assistent Technický asistent v chirurgii [Německo] OTAB Ontario Training and Adjustment Board Ontarijský výbor pro odbornou přípravu a přizpůsobení OTC Ontario Training Corporation Ontarijská společnost pro odbornou přípravu O Národní ústav odborného vzdělávání 5

6 OU OU OUBS OUI OVAE OVE OVP Open Universiteit Otevřená univerzita [Nizozemsko] Open University Otevřená univerzita Open University Business School Obchodní škola otevřené univerzity [Velká Británie] Organisation universitaire interaméricaine Meziamerická organizace univerzit Office of Vocational and Adult Education Úřad profesního vzdělávání a vzdělávání dospělých [USA] Observatoire de la vie étudiante Observatoř studentského života [Francie] Odborné vzdělávání a příprava 6 Národní ústav odborného vzdělávání