JAK NA PRAXI? Průvodce úspěšným zvládnutím praxe na VOŠ SOKRATES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK NA PRAXI? Průvodce úspěšným zvládnutím praxe na VOŠ SOKRATES"

Transkript

1 JAK NA PRAXI? Průvodce úspěšným zvládnutím praxe na VOŠ SOKRATES Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů VOŠ SOKRATES na trhu práce pod registračním číslem CZ.1.07/2.1.00/ Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES 2013

2 Úvod Předmět Praktická příprava na Vyšší odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s. r. o. probíhá ve všech třech ročnících, v rámci zimního i letního semestru tak, aby studenti po absolvování studia byli co nejlépe připraveni nejenom teoreticky, ale také prakticky na výkon svého budoucího zaměstnání. Zatímco studenti prvního ročníku vykonávají předmět Praktická příprava formou návštěv soudních jednání, vypracováním soudního náslechu a absolvováním přednášek odborníků z praxe, studenti druhého a třetího ročníku absolvují předmět Praktická příprava formou praxe v soukromých firmách (kupř. advokátní kanceláře, účetní kanceláře) či veřejných subjektech (kupř. městské úřady, soudy). Praktická příprava druhého a třetího ročníků je zaměřena tak, aby studenti získali základní pracovní návyky, byli obeznámeni s běžnými pracovními úkony, pracovními postupy a byli schopni vykonávat běžné administrativní úkony a organizaci práce. Během praxe mají studenti rozvíjet své logické myšlení, získávat pocit zodpovědnosti a upevňovat vztah k práci a zvolenému povolání. Studenti druhého ročníku vykonávají praxi ve firmách během zimního i letního semestru, přičemž pro její naplnění je v rámci rozvrhu vyčleněn pátek. Studenti jsou v každém semestru povinni pro úspěšné zakončení předmětu Praktická příprava odpracovat 96 vyučovacích hodin. Studenti, navštěvující třetí ročník, naplňují požadavky na ukončení předmětu souvislou pětitýdenní praxí vždy na začátku zimního i letního semestru, a to v celkovém rozsahu 175 vyučovacích hodin/semestr. Studenti dálkového studia musí pro úspěšné absolvování předmětu ve druhém i třetím ročníku absolvovat praxi na vybraných firmách a institucích, a to v rozsahu 20 vyučovacích hodin za semestr. Předkládaná publikace představuje manuál pro úspěšné zajištění předmětu Praktická příprava. Shrnuje základní poznatky o organizaci daného předmětu a představuje jednoduchý návod, jak se vyhnout některým nástrahám organizace tohoto předmětu, přičemž se zaměřuje zejména na organizaci praktické přípravy pro studenty druhého a třetího ročníku, kteří předmět absolvují v partnerských firmách a institucích. Publikace je rozčleněna do tří logických celků. V první části jsou shrnuty činnosti, které by měly být vykonány před samotným zahájením praktické přípravy tak, aby byl její průběh co nejhladší. Následuje výčet 2

3 aktivit, které by měly být absolvovány během samotného předmětu. Poslední kapitola shrnuje poznatky o činnostech, které jsou prováděny po ukončení předmětu. 3

4 1. Před zahájením praxe Pro úspěšné zorganizování předmětu Praktická příprava je vhodné s organizací předmětu začít již v předcházejícím školním roce. V rámci příprav je potřeba vytvořit/aktualizovat Smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe studenta vyšší odborné školy a podmínkách jejího konání (dále Smlouva). V této smlouvě je potřeba explicitně vymezit zejména: - předmět smlouvy, vymezení, zda se jedná o bezplatnou praxi, - čas, místo a termíny vykonávání praxe, - údaje o studentovi, který bude praxi vykonávat - typ činností, které bude student vykonávat, - odpovědný zaměstnance firmy a odpovědný pracovník VOŠ. Vzor smlouvy pro studenty druhého ročníku je znázorněn v Příloze 1. Studenti prvního a druhého ročníku, kteří budou v následujícím školním roce vykonávat praxi ve firmách, by měli povinně navštívit krátkou přednášku, ve které budou seznámeni s průběhem praxe v následujícím školním roce a požadavky na její naplnění. V rámci této přednášky by studenti měli být seznámeni zejména s následujícími skutečnostmi: - kdy bude praxe probíhat (kupř. v zimním semestru od do , v letním semestru od do ), - časový rozsah praxe (je vhodné upřesnit, zda se jedná o vyučovací hodiny 45 min, či běžnou hodinu 60 minut), - jak by měla být praxe zaměřená, - kdo patří mezi vhodné zaměstnavatele, - zda je možno zajistit si praxi individuálně, - způsob kontroly během průběhu praxe, - termíny pro odevzdání Smlouvy a formuláře Hodnocení praxe (podrobněji o formuláři viz Kapitola 4), - požadavky na ukončení praxe, - absence v praxi zda je možno nenaplnit hodinovou dotaci a za jakých podmínek (v případě VOŠ Sokrates je omlouvána pouze absence z důvodu nemoci), 4

5 - zda je možno praxi vykonávat v jiné než předem stanovené termíny. V rámci úvodní hodiny je také vhodné seznámit studenty se správnou podobou životopisu a motivačního dopisu, a s častými chybami, které tyto dokumenty obsahují. Na základě získaných informací by si studenti měli připravit vlastní životopisy a motivační dopisy tak, aby je mohli zaslat na oslovené firmy. Pokud mají studenti možnost zajistit si praxi individuálně, doporučujeme stanovit termín, kdy musí tuto skutečnost oznámit škole. K tomuto účelu může sloužit krátký formulář, na základě kterého je možno zjistit, kolika studentům je třeba praxi zajistit, a kolik studentů si praxi obstará samo a kde bude tato praxe vykonávána, takže v případě zvolení nevhodné praxe je možné studenta na tuto skutečnost včas upozornit. Vzor uvedeného formuláře pro studenty druhého ročníku je uveden v Příloze 2. V případě, že škola nabízí studentům možnost zajištění praxe a zároveň nemá domluvené stálé smluvní partnery, je třeba začít s přípravami na zajištění odpovídajícího počtu praxí alespoň dva až tři měsíce před zahájením nového školního roku. Nejprve je nutno na základě zaměření školy a vykonávané praxe vybrat instituce a firmy, které mohou být vhodnými adepty pro tento typ spolupráce. Následně mohou být tyto instituce kontaktovány prostřednictvím dopisu nabízejícího možnost spolupráce se školou, představení zaměření školy a způsobu vykonání praxe. Vzor takovéhoto dopisu je uveden v Boxu 1. Box 1: Vzor dopisu pro potenciální partnery Neplacená praxe studentů Vážená paní, vážený pane, úvodem si Vám dovolujeme představit naši Vyšší odbornou školu SOKRATES, která poskytuje vzdělávání v oboru Obecně právní činnost v rámci studijního programu Kvalifikovaná ekonomickoprávní administrace pro komerční sféru, jehož součástí je mimo jiné i studium účetnictví, ekonomie, občanského práva, obchodního práva, pracovního práva a praktické přípravy. Po skončení tříletého studijního programu obdrží student titul DiS. (diplomovaný specialista), s možností dalšího studia 5

6 na některé z vysokých škol. Profese, kde nalezne absolvent uplatnění, jsou velmi rozmanité např. advokátní, notářské a realitní kanceláře, finanční a bankovní sektor, veřejná správa, Policie ČR, městská policie, ale i evropské instituce. Tímto si Vás dovolujeme oslovit, zda by bylo možné navázat s Vámi spolupráci s v rámci neplacené praxe našich studentů. Jde nám především o to, aby studenti měli co nejlepší předpoklady k úspěšnému ukončení studia a získali nové praktické zkušenosti. Proto se jim snažíme zprostředkovat praxi na úřadech. Studenti se orientují v právu a ekonomice a určitě by byli přínosem v nejrůznějších institucích. Po ukončení této praxe a po absolvování studia Vyšší odborné školy SOKRATES by byl absolvent vhodný i jako budoucí zaměstnanec pro Váš úřad. Praxi hledáme pro 1 10 studentů v níže uvedeném rozsahu: II. ročník 1 x týdně /pátek po 6 hodinách /, tj. 96 hodin za období III. ročník souvislá praxe v trvání 5 týdnů /denně po 7 hodinách/, tj. 175 hodin za období - zahájení dne. a ukončení dne. pro zimní období, - zahájení dne. a ukončení dne. pro letní období. V případě potřeby poskytnutí více informací a domluvě o případné spolupráci prosím kontaktujte.. S pozdravem a přáním příjemného dne. podpis a razítko V rámci dopisu je také zasílána vzorová verze Smlouvy a formulář Hodnocení praxe (Příloha 3). Pokud budou mít oslovené instituce o spolupráci a využití možnosti bezplatné praxe studentů zájem, doporučujeme domluvit se s danou institucí/firmou na osobní schůzce, v rámci které budou objasněny podmínky pro úspěšné absolvování praxe tak, aby byly všechny zúčastněné strany se spokojeny a mohlo dojít ke spolupráci i v následujících letech. S danou institucí by měly být domluveny zejména otázky týkající se: 6

7 - doby probíhání praxe, - pracovní doba studentů, - zda je možno praxi mimořádně vykonávat v jiný než stanovený den, - požadavky firmy/instituce na studenta, - náplň práce studentů, - omlouvání absence, - způsob kontroly praxe, - zakončení praxe, - začlenění studenta do praxe jaký typ činností by mohl vykonávat, - zodpovědná osoba za výkon praxe studenta na firmě, - případné požadavky na studenta (školení bezpečnosti práce, mlčenlivost zaměstnance, jeho preferované zaměření atp.) - kontaktní osoba pro řešení případných problémů či dalších požadavků firmy. Daná firma by také měla být před zahájením praxe seznámena se podobou Smlouvy a Hodnocením praxe. Organizačními záležitostmi praktické přípravy by měla být spolupracující instituce zatěžována co nejméně, pro optimální spolupráci však student musí v dané instituci hlásit, pokud se praxe ze závažných důvodů nemůže zúčastnit, a domluvit se na náhradním termínu. Studenti druhého ročníku, kteří nejsou umístěni v reálných firmách, mohou praxi vykonávat v rámci fiktivní firmy. Fiktivní firmy představují virtuální společnosti, které jsou vedeny, jako by skutečně existovaly, v rámci jejich činností studenti simulují reálné procesy, které ve firmě probíhají. Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí formou, strukturou i funkcí, řídí se stejnými právními předpisy, využívá stejné podklady z hospodářské praxe. 7

8 2. Během praxe Nejpozději dnem zahájení praxe jsou studenti povinni doručit firmě, u které praxi vykonávají, Smlouvu o zajištění odborné praxe s vyplněnými údaji. Ve studentem připravené smlouvě musí být explicitně uvedeno: - jméno a příjmení studenta, - název firmy/instituce, ve které je praxe vykonávána, - podpis studenta. Smlouva musí být vyhotovena ve třech exemplářích, přičemž po jejím potvrzení všemi stranami si jeden výtisk ponechává zaměstnavatel, druhý student, třetí je předán škole. Po potvrzení Smlouvy firmou je student povinen doručit všechny výtisky do školy, kde jsou tyto potvrzeny pověřenou osobou. Následně si student musí smlouvy opět vyzvednout a jeden výtisk doručit pověřenému zaměstnanci z instituce, kde praxi vykonává. Student je povinen hlásit na VOŠ Sokrates zodpovědné osobě i studijnímu oddělení jakékoliv změny, týkající se praktické přípravy a jejího vykonávání. Jedná se zejména o: - individuální změny termínů výkonu práce, - individuální změny času výkonu práce, - nemoc. Oznámení o nemoci je student zároveň povinen hlásit také zodpovědné osobě na místě svého pracoviště tak, aby byla odpovědná osoba připravena na jeho nepřítomnost. Během průběhu praktické přípravy na firmách je nezbytné provést náhodné, předem neohlášené kontroly na náhodně vybraných pracovištích, a zejména zjistit, zda: - student na praxi dochází, - vykonává předem domluvenou činnost nebo činnost příbuznou, - je zodpovědný pracovník spokojen s prací studenta. Přehled spolupracujících firem a institucí, na kterých vykonávají studenti VOŠ Sokrates praktickou přípravu nejčastěji, je znázorněn v Tabulce 2.1 8

9 Tabulka 2.1: Výběr partnerských firem VOŠ Sokrates krajský úřad (Moravskoslezský kraj) obecní úřad, městský úřad (kupř. obec Hodslavice, město Orlová, statutární město Ostrava) okresní soud, krajský soud (kupř. okresní soud Frýdek - Místek, krajský soud v Ostravě) základní škola (kupř. ZŠ Studénka, ZŠ Ostrava, Bělský les) Česká správa sociálního zabezpečení advokátní kancelář (kupř. advokátní kancelář JUDr. Petr Grobelný) bankovní instituce (kupř. ČSOB) účetní firmy (kupř. Moravský účetní servis) OKD ČEZ Vítkovice Power Engineering EVRAZ Vítkovice Steel Zdroj: databáze VOŠ Sokrates,

10 3. Po ukončení praxe Absolvováním povinné docházky povinnosti studentů pro úspěšné zakončení předmětu Praktická příprava nekončí. Studenti jsou následně povinni ve spolupráci se svým zodpovědným pracovníkem vypracovat formulář hodnocení praxe, a to ve dvou vyhotoveních jedno zpracovává student, druhé pověřená osoba firmy. Vzory takovéhoto formuláře jsou uvedeny v Příloze 3. V rámci hodnocení praxe je student zejména povinen uvést odpracovaný počet hodin, náplň práce a krátce zhodnotit, jaký pro něj měla praktická příprava přínos, co se na praxi ve firmě naučil, či jakým směrem by chtěl svou praxi rozšířit. Pokud nebyla v rámci praktické přípravy naplněna vyžadovaná hodinová dotace, je od studentů vyžadováno doručení lékařského potvrzení, že chybějící hodiny byly zameškány z důvodu nemoci. Jakýkoliv jiný důvod nenaplnění hodinové dotace předmětu není akceptován a může být důvodem pro neúspěšné absolvování předmětu. Obdobná zpráva je vypracována také pracovníkem zodpovědným za studentovu praxi. Zaměstnanec firmy opět vyplňuje počet odpracovaných hodin studenta, a dále stručně informace o vykonávané práci studenta a (ne)spokojeností s jeho činností. Studenti jsou povinni doručit své hodnocení praxe i hodnocení praxe za zaměstnavatele (včetně podpisu pracovníka a razítka firmy) zodpovědnému pedagogovi, a to do předem daného termínu. Po ukončení praxe je také vhodné zkontaktovat firmy, ve kterých VOŠ Sokrates zprostředkovala praxi a průběh praxe, její pozitiva a negativa, probrat se zodpovědnou osobou a domluvit se na případné další spolupráci. 10

11 Závěr Absolvování praktické přípravy v podobě odborné praxe je nedílnou součástí studia vyšší odborné školy, která zároveň výrazně odlišuje studium na vyšší odborné škole od studia na vysoké škole a poskytuje absolventům vyšších odborných škol výhodu na trhu práce. Cílem praktické přípravy je poskytnout studentům představu o fungování a chodu konkrétních firem a institucí. Studenti mají příležitost v rámci praktické přípravy ověřit si své teoretické znalosti a jejich aplikaci. Předmět Praktická příprava obvykle probíhá na vyšších odborných školách ve všech třech ročnících, a to v zimním i letním semestru. Absolvování tohoto předmětu je obvykle založeno na spolupráci s firmami a úřady, ve kterých studenti vykonávají předem domluvené činnosti tak, aby získali základní pracovní návyky a zkušenosti, seznámili se s běžnými pracovními úkony a postupy a byli schopni zorganizovat si požadovanou práci. Studenti VOŠ Sokrates absolvují předmět Praktická příprava v rámci druhého a třetího ročníku v partnerských firmách. Studenti druhého ročníku jsou povinni naplnit hodinovou dotaci o výši 96 vyučovacích hodin/semestr, studenti třetího ročníku hodinovou dotaci o rozsahu 175 vyučovacích hodin/semestr. Studenti dálkové formy studia mají nastavenu hodinovou dotaci v úrovni 20 vyučovacích hodin/semestr, a to pro druhý i třetí ročník. Předkládaná publikace přibližuje základní administrativní kroky potřebné pro úspěšné zajištění předmětu Praktická příprava. Sumarizuje základní zkušenosti s organizaci tohoto předmětu a snaží se poskytnout snadný manuál, jak se vyhnout některým nástrahám organizace tohoto předmětu. 11

12 Příloha 1: Vzor smlouvy pro praktickou přípravu pro studenta 2. ročníku Smlouva o obsahu a rozsahu odborné praxe studenta vyšší odborné školy a podmínkách jejího konání Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky SOKRATES, s.r.o., se sídlem Mjr. Nováka 1455/34, PSČ , Ostrava - Hrabůvka, IČ jednající Ing. Ivanou Kuchařovou (dále jen škola) a.. (dále jen organizace) a Student:... Ročník, studijní skupina:... Datum narození:... Bydliště:... uzavřeli ve smyslu ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění a 96 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění tuto Smlouvu o obsahu a rozsahu odborné praxe studenta vyšší odborné školy a podmínkách jejího konání (dále jen smlouva). Článek I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je bezplatné umožnění praxe studenta školy v organizaci na úseku...a to podle zadání 12

13 uvedeného v článku III. této smlouvy za účelem získání znalostí, dovedností, poznatků, jakož i podkladů pro zpracování absolventské práce a přípravu její obhajoby. Článek II. Čas a místo konání odborné praxe Odborná praxe studenta bude u organizace vykonávána v místě sídla (sídla provozovny).. a bude zahájena dne. a ukončena dne.. Článek III. Zadání druhu činností Student v rámci této odborné praxe (bude vykonávat právní, ev. ekonomické činnosti.. (popis činností)). V tomto směru bude prakticky vykonávat práce na podkladě pokynů odpovědného zaměstnance organizace. Článek IV. Závazky organizace 1. Organizace zajistí poučení studenta o specificích v BOZP ve své organizaci. 2. Odpovědným zaměstnancem organizace ve smyslu článku IV. 1. této smlouvy se stává: Jméno, příjemní:... Zařazení v organizaci:.. Kontaktní údaje: Organizace umožní studentovi získat potřebné údaje a pracovní návyky, dovednosti a podklady pro splnění úkolů obsažených v článku III. této smlouvy, jakož i pro zpracování a obhajobu absolventské práce. 4. Organizace bude po dobu odborné praxe studenta spolupracovat s vedoucím učitelem praxe, stanoveným v článku V., odst. 1. této smlouvy a umožní mu kontrolu práce tohoto studenta po předchozí domluvě. 13

14 5. Vždy k a nebo ke dni ukončení odborné praxe, studenta odpovědný zaměstnanec organizace uvedený v článku IV., odst. 2. této smlouvy zpracuje písemné hodnocení studenta a zašle ho škole. 6. Pracovní doba studenta, vykonávajícího odbornou praxi, je shodná s pracovní dobou pracoviště, kde je praxe vykonávána. Stanovený den určený k praxi je pátek, v případě změny je nutné o tomto informovat Vedoucího odborné praxe Ing. Lenku Janíčkovou. Pracovní doba činí 6 hodin/týden. Celkem se jedná o 96 hodin za zimní období. Termíny: , , , , , , , , , , , , , , , Vždy k a nebo ke dni ukončení odborné praxe organizace potvrdí (razítkem a podpisem) písemnou zprávu z praxe, vypracovanou studentem. Na základě této písemné zprávy obdrží student zápočet/zkoušku. Článek V. Závazky školy 1. Vedoucím odborné praxe studenta, odpovědného za kontrolu jeho práce, se určuje: Ing. Lenka Janíčková, Ph.D. manažer distančního vzdělávání tel.: , 2. Pro případ úrazu je student pojištěn v rámci pojistné smlouvy školy. 3. Škola dodá formulář pro odborné hodnocení dle čl. IV., odst. 5 této smlouvy. Článek VI. Závazky studenta 1. Student se zavazuje při výkonu odborné praxe dobře reprezentovat školu, zejména řádně plnit zadané úkoly, dodržovat pracovní dobu a chránit majetek a zdroje organizace před škodou. Článek VII. Ostatní ujednání 1. Smluvní strany se zavazují zajistit optimální podmínky pro úspěšný průběh této praxe. 2. Smluvní strany budou v případě potřeby neprodleně řešit problémy či přestupky studenta. 14

15 Článek VIII. Závěrečné ustanovení 1. Případné změny této smlouvy budou přijímány písemnými dodatky. 2. Smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu smluvními stranami. 3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem smlouvy a že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. V Ostravě dne razítko/podpis razítko/podpis podpis... škola organizace student 15

16 Příloha 2: Vzor dotazníku o zajištění odborné praxe Zajištění odborné praxe studenta.. pro II. ročník Student: Ročník, studijní skupina: Datum narození: Bydliště: POŽADUJI x NEPOŽADUJI (nehodící se škrtněte) Po zajištění odborné praxe pro II. ročník studia v rozsahu 16 týdnů v zimním a 16 týdnů v letním období, tj hodin. Odborná výuka bude probíhat vždy v pátky (6 hodin denně). V rámci této odborné praxe musí student vykonávat činnosti. Název organizace, u které bude student vykonávat odbornou praxi: Předpokládaný odpovědný zaměstnanec organizace: Jméno, příjmení: Zařazení v organizaci: Kontaktní údaje: V. dne. razítko a podpis školy. podpis studenta 16

17 Příloha 3: Vzor formuláře pro vyhodnocení praktické přípravy Příjmení, jméno, studijní skupina Organizace: Pracovní pozice: Školní rok: Období: (zimní/ letní) Počet hodin absolvované praktické přípravy: Zhodnocení praxe: Podpis studenta 17

18 Příjmení, jméno, studijní skupina Organizace: Pracovní pozice: Školní rok: Období: (zimní/ letní) Počet hodin absolvované praktické přípravy: Hodnocení studenta: Podpis a razítko vedoucího 18

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe

Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Informace k předmětu 634407 Oborová praxe Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Bakalářské Studijní obor: 6208R123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu: Letní semestr

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník )

SMLOUVU O ZAJIŠŤOVÁNÍ A VEDENÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ. se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) IČ: DIČ: CZ se sídlem zastoupená. na straně jedné ( dále jen zákazník ) a SEVIN s.r.o. IČ: 25137450, DIČ: CZ25137450 firma zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52789 se sídlem

Více

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník SMLOUVA O STUDIU sjednaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Pracovní právo Téma: Pracovní smlouva 3. ročník obor 66-41-L/01 Obchodník 3. ročník

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Nabídka stáží pro studenty vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti absolventů

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE

SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE SMLOUVA O VZDĚLÁVÁNÍ NA SOUKROMÉ ŠKOLE Smluvní strany: 1) Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o., zastoupená Mgr. Zdeňkem Musilem, ředitelem (dále jen ředitel školy) (dále jen

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ

SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI STUDENTŮ VOŠ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz SMLOUVA O ODBORNÉ

Více

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU

ZAMĚSTNANOST V ČR A EU ZAMĚSTNANOST V ČR A EU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY OSTATNÍCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY OSTATNÍCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB č. j.: MMR-10663/2013 číslo v CES: 5233/1 číslo úkolu: 3661/5139/6/93 číslo úkolu (IOP pro ČR zdroje) 3691/5139/76/54 číslo úkolu (IOP pro EU zdroje) 3691/5139/75/54 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany

Obecná ustanovení. i. Smluvní strany KUMSP88QK6KY I^^^OSLEZSKÝ KRAJ- KRAJSKÝ Ú:UD ÍÍSLO SMLOÍ IVY f DODATkl h OOtfJŽ poř, čísio Ti... - [ 2o A" mk zkr. utib. i 1 1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje Se sídlem: Zastoupen: Bankovní spojení:

Více

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP

SMLOUVU O ABSOLVOVÁNÍ VÝCVIKU ČSAP Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP) Se sídlem: Dykova 26, Brno, 636 00 IČ: 65341139 Zastoupená: Pan (Paní) (frekventant výcviku) Datum narození a Bydliště Závazná e-mailová adresa ve společné

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PRACOVNÍ POMĚR. Mgr. Ing. Šárka Dytková PRACOVNÍ POMĚR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zřizovatel Purkrabka o.s. se sídlem Smiřických 2, 250 83 Škvorec, IČ: 227 11 236 zastoupená předsedkyní rady sdružení Danielou Montoya (dále také jako sdružení ) jménem školské právnické osoby Z á k l

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNI iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiiiiii KUÍ1SP80QDFOZ evropský sociální L 1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, opvzděiávání fond V CR EVROPSKÁ UNIE MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE

Více

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU

SMLOUVA O STUDIU. trvalé bydliště: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kontaktní telefon (mobil): XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX SMLOUVU O STUDIU Jungmannova 28/17 110 00 PRAHA 1 tel./fax: +420 224 237 769 SMLOUVA O STUDIU vysoká škola CEVRO Institut, o.p.s. Rejstřík o.p.s.: zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 440 Se sídlem: Praha 1,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění SMLOUVA KOMISIONÁŘSKÁ uzavřená podle 577 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. se sídlem: Praha 1 - Staré Město, Národní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb

Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Obchodní podmínky pro poskytování webhostingových služeb Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Společnost ASCENSUS, s.r.o. se sídlem: Na Hvězdárnách 411, Lety, 25229 Dobřichovice; IČ: 27255930; DIČ: CZ27255930,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 13. 12. 2007 Termín konání: 13. 12. 2007 od 10:00 hod. Místo konání: restaurace DUO v Karlových Varech, Dlouhá 12, Stará Role Přítomni: Organizace AB AKCIMA, s. r. o. ISŠ

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE STANDARD uzavřená mezi DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA PORTÁLU GASTROPRŮVODCE.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY LEONN promotion s.r.o. Zašová 756, 756 51 IČ: 27853411 DIČ: CZ27853411 zastoupená: Antonín Bedřich, jednatel (dále

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích

Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích Smlouva o nákupu reklamního prostoru a času v médiích I. Smluvní strany zapsáno pod sp. zn. L 6427 u Krajského soudu v Brně IČ: 65341511 DIČ: CZ65341511 Sídlo: Vranovská 846/45, 614 00 Brno Zastoupen:

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

ŠKOLNÍ ŘÁD. Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD Czech Prestige - jazykové školy Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. č.j. 235-1/14 - Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti

Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti dohoda o pracovní činnosti VY_32_INOVACE_ITP.3.16

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU

DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014. Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU DP 2015 - úvodní seminář 3. dubna 2014 Ing. Miloš Ulman, Ph.D. PEF KIT ČZU Agenda Termíny a základní pokyny Témata prací Zadání práce Struktura práce Co udělat do příště? Základní dokumenty 1. Všechny

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Metodický dopis č. 34. ke schvalování změn v období udržitelnosti

Metodický dopis č. 34. ke schvalování změn v období udržitelnosti Č. j.: MSMT-44464/2014-2 Metodický dopis č. 34 ke schvalování změn v období udržitelnosti Zpracoval Ověřil Schválil Platné od Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 2015 V. Kašparová J. Kuchařík P. Bartáková

Více

uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů i. Smluvní strany

uzavřená podle zákona č. 306/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů i. Smluvní strany MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKY - KUHSP00QK6P2 ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) Pojtf ŽJO/Í SW poř. cisto rok zkr. o.',- uzavřená podle zákona č. 6/1999 Sb., o školám, předškolním a školským zařízením, ve znění

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015

Doktorát. Studovat ve Francii. Podmínky pro podání. žádosti. [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Rok 2015 Francouzský institut v Praze Vědecká a univerzitní sekce Studovat ve Francii [Stipendium na doktorandské studium pod dvojím vedením] Podmínky pro podání Rok 2015 žádosti Doktorát Prezentace projektu projektu

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovycl"ovy proluri!urwncesc:hopnoli

~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovyclovy proluri!urwncesc:hopnoli evropský sociální londvcr ~ MINISTERSTVO ŠKOLSTVí, UNIE MlAOElE A l~lovycl"ovy proluri!urwncesc:hopnoli INVESTICE DO ROZVOJE vzoelavani "Partnerství v oblasti stavebnictví a architektury" (CZ.1.07/2.4.00/17.0064)

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

Smlouva o školní docházce

Smlouva o školní docházce Smlouva o školní docházce uzavřená ve smyslu ustanovení 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon Smluvní strany Soukromá mateřská škola a dětské jesle Moudrá sova s.r.o. Studentská 312/65, 360

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz. Vnitřní řád školní družiny Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Vnitřní řád školní družiny Hru-2/15/3 Spis. značka: 2 1 Skart. značka: A5 Na základě ustanovení

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla

DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Dohoda o spolupráci Psáry IkSD Kú SK. 125 /ZcČR DOHODA o spolupráci při zajištění přípravy a realizace komunikačního díla Název stavby: Přeložka silnice 111105 Strany dohody:. Obec Psáry se sídlem: Pražská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 386 E-mail: Martin.cech@sfzp.cz Datum: 14. 4. 2009 Název veřejné zakázky: Analýza budovy Kaplanova 1931/1 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č.

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA

KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA KROKY PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ SMLOUVY A PRACOVNÍ SMLOUVA zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (i zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) Mgr. Ivana Svozilová KROKY ZAMĚSTNAVATELE PŘED UZAVŘENÍM PRACOVNÍ

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více