Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/ Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lucrum Credit since 2014 s.r.o. Hálkova 1643/5 120 00 Praha. Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry a Zákonní informace VOP 01/2016"

Transkript

1

2

3 Obchodní podmínky 1.1. Zákonní informace Sazebník nadstandardních služeb Sazebník poplatků a kalkulacce RPSN Vzorové formuláře 21.1

4 Smluvní podmínky pro Zápůjčky a Úvěry poskytované společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., se sídlem Praha 2 Nové Město,, PSČ , IČO: , zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová značka C , kontaktní tel.: , Web: korespondenční adresa: P.O.Box 535, Praha Základní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky, včetně jejich příloh, jsou nedílnou součástí Smlouvy o Zápůjčce či Smlouvy o Úvěru (dále také jako Smlouva ) uzavírané mezi společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., jakožto Zapůjčitelem a fyzickou osobou, jakožto Klientem a tudíž jsou smluvní Strany vázány nejen Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách a taktéž smluvní Strany berou na vědomí, že nesplnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. Tyto Podmínky jsou výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření Smlouvy se Zapůjčitelem, blíže upravující smluvní vztah mezi Zapůjčitelem a Klientem, kterým může býti spotřebitel a podrobněji vymezují práva a povinnosti těchto smluvních Stran, vyplývající se Smlouvy, kterou Zapůjčitel a Klient uzavřeli souběžně s těmito Podmínkami Smlouva o Zápůjčce a Smlouva o Úvěru se vedle těchto Podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravujícími smluvní typ smlouvy o zápůjčce a o finančních službách uzavíraných na dálku, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Zapůjčitel se může stát příjemcem návrhu na uzavření Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, ze strany Klienta a po poskytnutí Zápůjčky Klientovi se stane Zapůjčitelem či Úvěrujícím ze Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru. Klient je navrhovatelem uzavření Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, a po poskytnutí Zápůjčky, resp. Úvěru, se stává vydlužitelem či úvěrovaným ze Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru. Uzavřením Smlouvy o Zápůjčce přenechává Zapůjčitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Zápůjčky a Klient se zavazuje Zapůjčiteli za podmínek Smlouvy o Zápůjčce a těchto Podmínek poskytnutou Zápůjčku vrátit a zaplatit Poplatek. Uzavřením Smlouvy o Úvěru dává Zapůjčitel Klientovi možnost čerpat peněžní prostředky do stanovené výše a Klient se zavazuje

5 Zapůjčiteli za podmínek Smlouvy o Úvěru a těchto Podmínek poskytnutou částku vrátit a zaplatit Poplatek Smlouva o Zápůjčce je považována za uzavřenou okamžikem, kdy Zapůjčitel poskytne Klientovi Zápůjčku v souladu s těmito Podmínkami a zejména v souladu s čl. 5. těchto Podmínek. Zapůjčitel Klientovi Zápůjčku v souladu s čl. 5 poskytne za podmínky, že: Klient Zapůjčiteli zašle Žádost o Zápůjčku podle čl. 3.2.,Zapůjčitel na základě Žádosti o Zápůjčku poskytnutí Zápůjčky interně schválí a zašle ji Klientovi způsobem podle čl. 4.1., a Smlouva o Úvěru je považována za uzavřenou momentem potvrzení Žádosti o Úvěr Zapůjčitelem ve smyslu čl těchto Podmínek a dále, že Klient učiní bezvýhradný souhlas se Smlouvou, těmito Podmínkami, se smluvními a standardními informacemi o spotřebitelském úvěru tam, kde to vyžaduje zákon č. 145/2010 o spotřebitelské úvěru a o změně některých zákonů, v platném znění Smlouva o Zápůjčce zaniká ke dni úplného splacení Zápůjčky, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 8 těchto Podmínek. Smlouva o Úvěru zaniká ke dni úplného splacení Úvěru, Poplatků a případně Úroků či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle čl. 8 těchto Podmínek Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást kterékoli Smlouvy či jiného ujednání mezi Zapůjčitelem a jeho Klientem. Podmínkou vzniku kteréhokoliv smluvního vztahu mezi Zapůjčitelem a jeho Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta s Dokumenty, tj. se Smlouvou, a s těmito Podmínkami. Klientovi byly tyto Podmínky a práva a povinnosti plynoucí z Dokumentů poskytnuty před uzavřením Smlouvy, když tuto časově neomezenou možnost před vznikem smluvního vztahu měl Klient na Internetové stránce. Klient potvrzuje, že se podrobně seznámil s obsahem všech Dokumentů, tj. Smlouvy a těchto Podmínek, včetně příloh a s těmito bezvýhradně souhlasí a současně potvrzuje, že se nenachází v tísni, mimořádně tíživé situaci, v rozrušení ani pod vlivem jiných nepříznivých okolností. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření Smlouvy a Dokumentů byl použit i prostředek komunikace na dálku, který umožňuje vznik, změnu nebo zánik smluvního vztahu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Internetová stránka Zapůjčitele, E- mailová služba, telefonická služba, poštovní služby. Zapůjčitel i Klient tedy souhlasí i s možností vzniku, změnou nebo zániku smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy, jejích příloh, těchto Podmínek a jejich příloh jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat tyto Dokumenty v listinné podobě. Odesláním žádosti prostřednictvím elektronického formuláře na Internetové stránce Zapůjčitele a uzavřením Smlouvy a dalších Dokumentů Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Klient neodmítl.

6 2. Definované pojmy a odkazy 2.1. Pro účely Smlouvy a těchto Podmínek mají následující výrazy s velkým počátečním písmenem následující význam: Dozorový orgán vykonávající dozor nad dodržováním povinností Zapůjčitele znamená Českou obchodní inspekci ve smyslu zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, na adrese Štěpánská 567/15, 2, dále Úřad městské části Praha 5, Živnostenský odbor, na adrese Náměstí 14. Října 1381/4, Praha - Smíchov, Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7 a Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, Praha Internetové stránky znamenají internetové stránky Zapůjčitele na adrese Klient znamená spotřebitel ve smyslu ustanovení 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, když se jedná o fyzickou osobu ve věku minimálně 18 let s trvalým pobytem na území České republiky; Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, jako je např. rodné číslo, jméno a příjmení, údaj o místu trvalého pobytu podle občanského průkazu, doručovací adresa či adresa faktického místa pobytu, číslo mobilního telefonu, ová adresa, číslo bankovního účtu, apod., týkající se Klienta, na jehož základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat, a které Zapůjčitel zpracovává v souladu s čl. 15. těchto Podmínek; Podmínky znamenají tyto obchodní podmínky pro Zápůjčky či Úvěry poskytované společností Lucrum Credit since 2014 s.r.o., zejména vymezující práva a povinnosti smluvních Stran, podmínky poskytnutí a splacení Zápůjčky či Úvěru, právní důsledky a dopady v případě neplnění podmínek Smlouvy, postupy při zrušení Smlouvy, jakož i další podmínky (dále také jako OP );

7 Poplatek znamená poplatek na úhradu nákladů Zapůjčitele se zpracováním Žádosti o Zápůjčku, resp. Žádosti o Úvěr, a s poskytnutím Zápůjčky, resp. Úvěru, stanovený podle čl. 6. OP, případně se zpracováním žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky dle čl OP; Pošta znamená Českou poštu, s. p., státní podnik se sídlem na adrese Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 22599, IČ: , zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565; Zápůjčka znamená částku peněžních prostředků blíže specifikovaných v těchto OP a její příloze poskytnutých Klientovi Zapůjčitelem ve formě Zápůjčky v souladu těmito Podmínkami; Schválení Zápůjčky znamená projev vůle Zapůjčitele vůči Klientovi, kterým Zapůjčitel potvrzuje schválení Žádosti o Zápůjčku a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Zápůjčce v souladu s těmito Podmínkami; Smlouva o Zápůjčce znamená kteroukoli smlouvu uzavřenou mezi Zapůjčitelem a Klientem, kterou je poskytována Zápůjčka podle těchto Podmínek; Strana znamená Zapůjčitele nebo Klienta jednotlivě a Strany znamenají Zapůjčitele a Klienta společně; Úrok znamená úrok z prodlení z dlužné částky Zápůjčky za dobu ode dne její splatnosti až do dne jejího skutečného uhrazení Zapůjčiteli; Zapůjčitel znamená Lucrum Credit since 2014 s.r.o., obchodní společnost se sídlem na adrese Praha 2 Nové Město,, PSČ , IČ: , zapsanou do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; Zprostředkovatel znamená subjekt, který na základě smlouvy o zprostředkování uzavřené mezi ním a Zapůjčitelem obstarává pro Zapůjčitele uzavírání Smluv o Zápůjčce, resp. Smluv o Úvěru, s Klientem;

8 Žádost o Zápůjčku znamená projev vůle Klienta přijmout od Zapůjčitele Zápůjčku v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě podle čl. 3. těchto Podmínek. Je-li Žádost o Zápůjčku zaslána prostřednictvím elektronického formuláře na Internetových stránkách, považuje se žádost za návrh Smlouvy o Zápůjčce v souladu s těmito Podmínkami; Faktura, Složenka a jiný Doklad zavazující Klienta k placení vyjadřuje peněžitý nárok třetích osob vůči Klientovi; Úvěr znamená možnost čerpání peněžních prostředků do určité stanovené částky na základě jednotlivých žádostí Klienta o čerpání Úvěru; Smlouva o Úvěru znamená smlouvu uzavřenou mezi Úvěrujícím (dále také jako Zapůjčitelem ) a Klientem (dále také jako Úvěrovaným ), kterou je poskytován Úvěr podle těchto Podmínek; Žádost o Úvěr znamená projev vůle Klienta přijmout od Zapůjčitele Úvěr v souladu s těmito Podmínkami, učiněný ve formě podle čl. 10 těchto Podmínek. Žádost o Úvěr je projevem vůle Klienta znamenajícím návrh na uzavření Smlouvy o Úvěru dle těchto Podmínek; Schválení Úvěru znamená projev vůle Zapůjčitele vůči Klientovi, kterým Zapůjčitel potvrzuje schválení Žádosti o Úvěr a svůj úmysl uzavřít s Klientem Smlouvu o Úvěru v souladu s těmito Podmínkami; Sazebník znamená sazebník zachycující poplatky za Zápůjčku/Úvěr, prodloužení splatnosti Zápůjčky/Úvěru a výši smluvní pokuty za porušení Smlouvy o Zápůjčce/Smlouvy o Úvěru. Sazebník je zveřejněn na Internetových stránkách Bankovním účtem Zapůjčitele je peněžní účet číslo uvedený v čl. 7. odst.7.4. těchto Podmínek; Bankovním účtem Klienta je peněžní účet Klientem uvedený v Žádosti o Zápůjčku či Úvěru. Bankovní účet sdělený Klientem v Žádosti o Zápůjčku či Úvěru se automaticky považuje za bankovní účet Klienta, a to i pro případ, že tento Bankovní účet je veden na jinou třetí osobu;

9 Pod pojmem Dokumenty se rozumí Smlouva o Zápůjčce včetně jejích příloh, Smlouva o Úvěru včetně jejích příloh, tyto OP včetně jejích příloh; Smlouvou se rozumí Smlouva o Zápůjčce nebo Smlouva o Úvěru.

10 3. Klient a Žádost o Zápůjčku 3.1. Má-li Klient zájem o poskytnutí Zápůjčky, zašle Zapůjčiteli návrh na uzavření Smlouvy o Zápůjčce prostřednictvím Žádosti o Zápůjčku, elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách Zapůjčitele Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient výslovně žádá Zapůjčitele, aby Smlouva o Zápůjčce byla sjednána prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a aby mu byla poskytnuta Zápůjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti o Zápůjčku. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient dále potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, těmito Podmínkami, včetně jejich příloh a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetových stránkách Zapůjčitele, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. V případě, že bude Žádost o Zápůjčku podána přes SMS, dojde k dokončení kontraktačního procesu pomocí u, poštovních služeb, popř. při osobním kontaktu s Klientem Odesláním Žádosti o Zápůjčku ze Strany Klienta Klient výslovně žádá Zapůjčitele, aby Dokumenty, tj. Smlouva, tyto Podmínky, včetně příloh, byly sjednány výlučně prostřednictvím elektronického formuláře na Internetové stránce a aby mu byla poskytnuta Zápůjčka až do výše částky uvedené v jeho Žádosti o Zápůjčku. Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient výslovně potvrzuje, že se seznámil se Smlouvou, Podmínkami, jejich přílohami a s informacemi v nich uvedených ve smyslu 5 a 6 zákona o spotřebitelském úvěru, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a jsou k dispozici na Internetové stránce, a že s nimi v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí s tím, že Klient nemá žádných připomínek k těmto Dokumentům a zároveň, že ani Klient nevznáší žádný protinávrh k těmto Dokumentům Odesláním Žádosti o Zápůjčku podle čl. 3.2 Klient rovněž potvrzuje, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník či vydlužitel neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit Zápůjčku Klient zašle Zapůjčiteli Žádost o Zápůjčku formou elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v Žádosti o Zápůjčku, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno a příjmení, číslo svého mobilního

11 telefonu, požadovanou částku Zápůjčky a uvede do formuláře výpis ze svého bankovního účtu za posledníh 30 dní a kopiu svého občanského průkazu. Klient vyplní online kontaktní elektronický formulář společně s definovanou výší Zápůjčky na Internetové stránce. Klient má v každém jednotlivém kroku vedoucím k uzavření Smlouvy a Dokumentů vždy možnost nepodepsat daný Dokument či ujednání, nebo navrhnout její úpravy a změny. Tento návrh je prováděn kdykoliv prostřednictvím elektronické pošty v procesu vedoucím k uzavření Smlouvy a Dokumentů. Jak plyne z těchto Podmínek, po odeslání žádosti Klientem jsou Klientovi odeslány na jím uvedený kontaktní veškeré Dokumenty, s tím, že za podmínek plynoucích z těchto Podmínek má Klient právo bezplatně odstoupit od své žádosti do data převzetí Zápůjčky či Úvěru Klient odpovídá Zapůjčiteli za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku. Klient souhlasí s tím, že Zapůjčitel může ověřit pravdivost údajů uvedených v Žádosti o Zápůjčku dle čl těchto Podmínek a jejich soulad s těmito Podmínkami ve veřejných seznamech a rejstřících, u telefonních operátorů a finančních institucí a v registrech dlužníků či vydlužitelů Zapůjčitel je oprávněn zavolat na telefonní číslo, ze kterého Klient Žádost o Zápůjčku zaslal nebo které uvedl v Žádosti o Zápůjčku zaslané ve formě elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách, a ověřit si údaje uvedené v Žádosti o Zápůjčku Zapůjčitel je oprávněn vhodnými způsoby ověřovat pravost údajů týkajících se údajů účtu, které Klient uvedl v Žádosti o Zápůjčku. V případě, že se prokáže nepravdivost údajů uvedených Klientem v Žádosti o Zápůjčku, je Zapůjčitel oprávněn poskytnutí Zápůjčky odepřít, případně jednostranně odstoupit od Smlouvy, když v takovém případě je Zápůjčka zesplatněna dnem doručení odstoupení Klientovi se splatností 3 pracovních dnů, neplyne-li z těchto Podmínek jinak. Zapůjčitel je taktéž oprávněn odmítnout poskytnout Zápůjčku v případě, že se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy Odesláním Žádosti o Zápůjčku Klient poskytuje Zapůjčiteli svůj výslovný souhlas k tomu, aby Zapůjčitel poskytl Klientovi Zápůjčku, a to ve lhůtě pro odstoupení podle čl. 9 odst těchto Podmínek.

12 4. Uzavření Smlouvy o Zápůjčce a poskytnutí Zápůjčky 4.1. Zapůjčitel informuje Klienta o Schválení Zápůjčky formou u. Schválení Zápůjčky bude obsahovat následující údaje: Lucrum Credit since 2014 s.r.o. schválil Vaší zápůjčku ve výši Kč[X000]+náklady Kč[XX0]=Kč[XXX0] nebo obdobnou formulaci. Klient je povinen zaslat podepsané Dokumenty v elektronické formě zpět Zapůjčiteli, přičemž Zapůjčitel Zápůjčku poskytne až po obdržení Klientem podepsaných Dokumentů. Je-li Žádost o Zápůjčku zaslána prostřednictvím Internetových stránek, je taková Žádost o Zápůjčku návrhem na uzavření Smlouvy o Zápůjčce. Přijetí tohoto návrhu Zapůjčitel potvrdí Klientovi odesláním u udaným v Žádosti o Zápůjčku, který bude zároveň obsahovat tyto Podmínky, včetně příloh, konečné znění Smlouvy o Zápůjčce Poskytnutím Zápůjčky dle čl těchto Podmínek dochází k uzavření Smlouvy o Zápůjčce, ve smyslu těchto Podmínek.

13 5. Poskytnutí Zápůjčky a částka Zápůjčky 5.1. Klientovi, který v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Zápůjčku přijal od Zapůjčitele a Zapůjčiteli řádně a včas nesplatil jinou Zápůjčku, Zapůjčitel nemůže poskytnout další Zápůjčku Klientovi, který v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců před podáním Žádosti o Zápůjčku přijal od Zapůjčitele a Zapůjčiteli včas a řádně splatil jinou Zápůjčku, Zapůjčitel zašle další Zápůjčku na bankovní účet Klienta Zapůjčitel je oprávněn dle vlastního uvážení rozhodnout o částce, kterou na základě Žádosti o Zápůjčku Klientovi půjčí, na základě jedné Smlouvy o Zápůjčce pak může být Klientovi poskytnuta Zápůjčka v částkách a za podmínek dle Sazebníku Klient může v jednom časovém okamžiku využívat pouze jednu Zápůjčku. Klient může požádat Zapůjčitele o poskytnutí další Zápůjčky až po úplném splacení předchozí Zápůjčky a řádném splnění všech povinností vyplývajících ze Smlouvy o Zápůjčce. Klientům, kteří spolu žijí ve společné domácnosti, může být v jednom časovém okamžiku poskytnuta pouze jedna Zápůjčka. Veškeré platby podle Smlouvy o Zápůjčce musí být prováděny v Kč (korunách českých) Poplatek za zpracování žádosti o Zápůjčku a za poskytnutí Zápůjčky

14 6.1. Výše Poplatku odráží náklady Zapůjčitele na zpracování Žádosti o Zápůjčku a riziko Zapůjčitele. Poskytnutí Zápůjčky závisí na výši částky Zápůjčky, na tom kolik Zápůjček daný Klient Zapůjčiteli řádně a včas splatil v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců a na tom jaká je bonita klienta. Výše Poplatku v závislosti na výši poskytnuté Zápůjčky a době splatnosti je uvedena v Sazebníku Za poskytnutí Zápůjčky Zapůjčitel neúčtuje Klientovi smluvní úrok, když tímto není dotčeno právo Zapůjčitele účtovat Úrok z prodlení podle čl. 8 těchto Podmínek. Klient je povinen Zapůjčiteli uhradit Poplatek spolu se splacením Zápůjčky ke dni splatnosti Zápůjčky Dalšími náklady přijetí Zápůjčky nad rámec Poplatku jsou náklady na zaslání textových zpráv SMS a případné náklady na bankovní poplatky při splacení Zápůjčky bezhotovostním bankovním převodem. Náklady na zaslání textové zprávy SMS Klientem Zapůjčiteli nese Klient a odpovídají výši účtované telefonním operátorem Klienta.

15 7. Splacení Zápůjčky a splatnost 7.1. Období splatnosti Zápůjčky začíná běžet v den, kdy je Zápůjčka Klientovi v souladu s čl. 5.2 poskytnuta. Okamžikem poskytnutí Zápůjčky Klientovi se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu Zapůjčitele v prospěch bankovního účtu Klienta, přitom rozhodný je den odepsání z bankovního účtu Zapůjčitele nikoliv den připsání finančních prostředků na účet Klienta. Splatnosti Zápůjček činí od 7 do 30 dní. Pokud konec období splatnosti připadne na den, který není pracovním dnem v České republice, bude Zápůjčka splatná v nejbližší následující pracovní den v České republice. Poskytnuté peněžní prostředky včetně příslušenství Klient vrátí Zapůjčiteli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě. Klient se zavazuje splatit zápůjčku poskytnutou na základě Smlouvy řádně a včas k termínu splatnosti zápůjčky tak jak je určen touto Smlouvou. Termínem splatnosti se rozumí smluvními stranami smluvený den připsání Klientům splacené půjčky na bankovní účet Zapůjčitele. Klient se současně zavazuje společně s jistinou poskytnuté zápůjčky uhradit v termínu splatnosti i poplatek za poskytnutí zápůjčky poskytnuté na základě této Smlouvy Zapůjčitel zašle Klientovi fakturu ohledně Zápůjčky a Poplatku na adresu trvalého bydliště uvedenou v Žádosti o Zápůjčku nebo na Klientovu ovou adresu Při zadání platby na úhradu splátky Zápůjčky a Poplatku je Klient povinen uvést jako variabilní symbol číslo faktury doručené mu dle předchozího článku. Obdrží-li Zapůjčitel platbu, kterou nelze identifikovat, není taková platba považována za provedenou, dokud není identifikována, a Zapůjčitel je oprávněn požadovat úhradu Úroků za takto opožděnou platbu Veškeré platby ve prospěch Zapůjčitele jsou považovány za provedené od okamžiku jejich připsání na bankovní účet Zapůjčitele číslo /0100 nebo na bankovní účet ZapŮjčitele číslo /5500 s řádně uvedeným variabilním symbolem podle čl Neobdržení faktury nezbavuje Klienta povinnosti uhradit splátku Zápůjčky a Poplatek při splatnosti podle čl a násl. Pokud Klient neobdrží fakturu do 5 kalendářních dnů po přijetí Zápůjčky, je povinen o tom Zapůjčitele neprodleně informovat prostřednictvím zákaznické telefonní linky na čísle uvedeném v záhlaví těchto Podmínek nebo na nebo prostřednictvím u a vyžádat si variabilní symbol pro realizaci platby.

16 7.6. Klient je oprávněn Zápůjčku bez jakýchkoli dodatečných poplatků splatit před datem její splatnosti. Poplatek se v případě předčasného splacení Zápůjčky nesnižuje ani nevrací. V daném případě se může Klient informovat o variabilním symbolu dle předchozího článku V případě, že bude mít Klient zájem na prodloužení splatnosti Zápůjčky, lze požádat o jednorázové prodloužení splatnosti o 7 dnů za podmínek uvedených v Sazebníku, a to formou dle článku elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách. Klient v žádosti o prodloužení splatnosti Zápůjčky, zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno, příjmení, a číslo smlouvy k dané Zápůjčce (referenční číslo) Obratem po obdržení žádosti dle předchozího odstavce zašle Zapůjčitel Klientovi informaci, zda mu bylo prodloužení splatnosti Zápůjčky schváleno. Do původního dne splatnosti Zápůjčky musí Klient uhradit příslušný Poplatek za prodloužení splatnosti Zápůjčky, jinak nebude splatnost Zápůjčky prodloužena. Výše Poplatků za prodloužení splatnosti Zápůjčky v závislosti na výši poskytnuté Zápůjčky a době její původní splatnosti jsou v Sazebníku. Není možné prodloužit splatnost Zápůjčky, která je v době podání žádosti o prodloužení splatnosti Klientem již po lhůtě splatnosti V případě, že Klient nesplní podmínky Zapůjčitele pro poskytnutí Zápůjčky, souhlasí Klient s tím, aby mu Zapůjčitel případně nabídnul alternativní způsob financování Pro případ, že Klient zaplatil Zapůjčiteli částku vyšší, než-li která pro něj plyne ze Smlouvy či těchto Podmínek, je nutná k úhradě tohoto přeplatku ze Strany Zapůjčitele žádost Klienta jím podepsaná o vrácení přeplatku a adresovaná doporučenou poštou Zapůjčiteli Ukončením Smlouvy z jakéhokoliv právního titulu není dotčeno právo Zapůjčitele na úhradu veškerých pohledávek za Klientem v rozsahu založeném Smlouvou a těchto Podmínek, když tyto pohledávky se stávají splatnými dnem ukončení Smlouvy. Zánikem Smlouvy a těchto Podmínek nedochází k zániku práv a povinností smluvních Stran a ujednání o zpracování Osobních údajů, plynoucích z těchto Podmínek.

17 7.12. Dnem úmrtí Klienta se stávají splatnými veškeré pohledávky Zapůjčitele za Klientem v rozsahu založeném Smlouvou a těchto Podmínek Smluvní strany sjednávají, že veškeré dosud splatné i nesplatné pohledávky Zapůjčitele plynoucí pro něj ze Smlouvy a těchto Podmínek vůči Klientovi se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno exekuční či insolvenční řízení Smlouva zaniká ke dni úplného splacení Zápůjčky, Poplatku, Poplatku za prodloužení Zápůjčky, Úroku z prodlení, Smluvních pokut a poplatků za Urgence zaplacení ve smyslu Smlouvy či dalších nákladů souvisejících s opožděnou platbou dle těchto Podmínek Zapůjčitel má v případě prodlení Klienta s platbou jakékoli splatné pohledávky Zapůjčitele nárok na úrok z prodlení, který se řídí příslušným nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění a počítá se za každý kalendářní den prodlení a to ode dne bezprostředně následujícího po dni splatnosti celkové dlužné částky včetně tohoto dne až do dne úhrady celkové dlužné částky Zápůjčky, který je posledním dnem za který se počítá úrok s prodlení Klient prohlašuje, že disponuje dostatečným příjmem pro splacení zápůjčky řádně a včas.

18 8. Úrok z prodlení a další náklady související s opožděnou platbou 8.1. Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena včas, je Zapůjčitel oprávněn po Klientovi požadovat zaplacení Úroku z prodlení z dlužné částky Zápůjčky za dobu ode dne splatnosti Zápůjčky až do dne skutečného uhrazení splatné částky Zapůjčiteli Výše Úroku bude odpovídat výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob Pro případ, že Zápůjčka či její část nebude splacena v den splatnosti, Zapůjčitel odešle klientovi prostřednictvím prostředků elektronické komunikace v den následující po dni splatnosti Zápůjčky Upomínku. Zapůjčitel je oprávněn po Klientovi požadovat poplatek za vystavení a odeslání Upomínky poplatek ve výši 535 Českých korun. Tento poplatek vyjadřuje oprávněné náklady Zapůjčitele spojené s vymáháním pohledávky s přihlédnutím ke skutečnosti, že každá Upomínka je vyhotovena specificky pro specifický případ a tedy v souvislosti se zpracováním, vystavením a odesláním každé Upomínky vznikají Zapůjčiteli náklady ve výši 535 Českých korun za každou jednu Upomínku. Klient je povinen poplatek zaplatit i v případě, že přímo nezavinil porušení smluvní povinnosti splatit Zápůjčku. Zapůjčitel je oprávněn Klientovi poslat nejvíce jednu Upomínku v jeden den. Zapůjčitel je oprávněn Klientovi odesílat Upomínky až do momentu úhrady dlužné celkové částky Klientem a to zvláště v případě, že Klient nebude na Upomínku nebo Upomínky reagovat. Poplatky dle tohoto článku jsou splatné do 2 dní ode dne doručení upomínky, přičemž upomínka se považuje za doručenou druhý pracovní den ode dne jejího odeslání. Zapůjčitel se může nároku na zaplacení poplatků dle tohoto odstavce po vzniku nároku na její zaplacení vzdát, a to i po doručení případné výzvy k zaplacení poplatku Klientovi. Poplatek za Upomínku vyjádřuje především materiálně-personální náklady Zapůjčitele. Klient výslovně souhlasí, že Zapůjčitel může Klienta urgovat k zaplacení i prostřednictvím SMS zpráv, ových zpráv či telefonických zpráv, takové zprávy však nejsou považovány za Upomínku. Klient výslovně souhlasí s tím, že mu Vzapůjčitel pošle Upomínku nebo Upomínky pokud Klient nedodrží smluvený termín splatnosti Zápůjčky. Poplatky dle tohoto článku jsou splatné do 3 dní ode dne doručení Upomínky, přičemž Upomínka se považuje za doručenou druhý pracovní den ode dne jejího odeslání.

19 8.4. Nebude-li Zápůjčka splacena řádně a včas, je Zapůjčitel oprávněn svoji pohledávku za Klientem vyplývající z titulu neuhrazené Zápůjčky, jí příslušejícího Poplatku či poplatku za Upomínky dle čl. 8.3, postoupit především společnosti Finio a.s., Evropská 657/120, Praha 6 Dejvice, IČ: , a společnosti Collect Partner s.r.o., Na Florenci 1686/9, Praha 1, IČ Je-li Klient povinen splácet Zapůjčiteli na základě Smlouvy o Zápůjčce několik dlužných částek zároveň, bude jakákoli částka zaplacená Klientem Zapůjčiteli započítána nejprve na úhradu nákladů na soudní či mimosoudní vymáhání dlužné částky, zadruhé na úhradu poplatků za Upomínky, za druhé na úhradu úroku z prodlení, a až následně na úhradu jakýchkoli dalších částek dlužných Klientem Zapůjčiteli Neuhradí-li Klient Zapůjčiteli jakoukoli částku dlužnou na základě Smlouvy o Zápůjčce ani po uplynutí 45 dnů od data splatnosti takové částky, je Zapůjčitel oprávněn o prodlení Klienta informovat registry dlužníků, do jejichž databází má Zapůjčitel přístup Zapůjčitel je oprávněn požadovat po Klientovi úhradu veškerých nákladů souvisejících s vymáháním splatného plnění podle Smlouvy o Zápůjčce a těchto Podmínek Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání Zápůjčky a ostatních pohledávek Zapůjčitele vzniklých na základě Smlouvy o Zápůjčce a těchto Podmínek, včetně úhrady nákladů Zapůjčitele spojených s angažováním vymáhací agentury, advokátní kanceláře či exekutora a ti včetně úhrady nákladů Věřitele spojených s angažováním vymáhací kanceláře Collect Partner s.r.o. v souhrnné výši 8.000,- Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky.

20 9. Právo na odstoupení od Smlouvy 9.1. Klient má právo odstoupit od Smlouvy o Zápůjčce a od Smlouvy o Úvěru ve smyslu čl. 10 těchto Podmínek bez uvedení důvodu a bez jakékoli smluvní sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o Zápůjčce, popřípadě ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byly předány informace v souladu s 5 a 6 zákona č. 145/2010 Sb. a v souladu s 1843 zákona č. 89/2012 Sb., nastal-li tento den po dni uzavření Smlouvy o Zápůjčce. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen o svém odstoupení od Smlouvy informovat Zapůjčitele formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným na korespondenční adresu Zapůjčitele prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Neprodleně po obdržení tohoto odstoupení Zapůjčitel Klientovi potvrdí v textové podobě (například em, formou SMS adresovanou na telefonní číslo klienta anebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu klienta) jeho přijetí. Klient pro odstoupení od Smlouvy použije vzorový formulář, který je součástí těchto obchodních podmínek Klient nemá právo na odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce, jestliže Zapůjčitel poskytl Klientovi na jeho výslovnou žádost Zápůjčku před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy Odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, je účinné vůči Zapůjčiteli okamžikem doručení oznámení o odstoupení Zapůjčiteli Klient je v oznámení o odstoupení povinen uvést: 1. jméno a datum narození Klienta; 2. oznámení ohledně odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, a úmyslu vrátit Zapůjčiteli veškeré finanční prostředky poskytnuté Zapůjčitelem; 3. datum oznámení o odstoupení, další údaje uvedené ve formuláři pro odstoupení od Smlouvy; a 4. podpis Klienta V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, a nevyplývá-li z těchto Podmínek jinak, je Klient povinen Zapůjčiteli vrátit veškeré finanční prostředky poskytnuté Zapůjčitelem na Bankovní účet uvedený v čl. 7.4 spolu s úhradou částky odpovídající výši příslušného Poplatku, kterou Zapůjčiteli hradí náklady vzniklé za poskytnutí služby do okamžiku odstoupení, týká se to především nákladů spojených se zpracováním Žádosti o Zápůjčku, v souvislosti s

21 uzavíráním Smlouvy a se zasláním či převodem finančních prostředků Klientovi, a to do 5. (pěti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy Jestliže Klient od Smlouvy o Zápůjčce, resp. Smlouvy o Úvěru, odstoupil, je povinen uhradit Zapůjčiteli Úrok ve výši, na kterou by Zapůjčiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla Zápůjčka/Úvěr poskytnuta, do dne, kdy je jistina Zápůjčky/Úvěru splacena.

22 10. Uzavření Smlouvy o Úvěru a poskytnutí Úvěru Klient je oprávněn zaslat, resp. podat, návrh na uzavření Smlouvy o Úvěru prostřednictvím Žádosti o Úvěr formou elektronického formuláře umístěného na Internetových stránkách Klient v Žádosti o Zápůjčku zasílané ve formě elektronického formuláře, uvede zejména své jméno a příjmení, číslo svého mobilního telefonu, požadovanou částku Zápůjčky, dobu splatnosti Zápůjčky a ovou adresu Na základě Smlouvy o Úvěru Zapůjčitel Klientovi poskytne Úvěr do určité hodnoty, který bude Klient oprávněn čerpat na základě jednotlivých žádostí zaslaných Zapůjčiteli Žádost o Úvěr je návrhem na uzavření Smlouvy o Úvěru. Přijetí tohoto návrhu a Schválení Úvěru Zapůjčitel potvrdí Klientovi odesláním u udanou v Žádosti o Úvěr, který bude zároveň obsahovat tyto Podmínky, včetně příloh, konečné znění Smlouvy o Úvěru Na základě jednotlivé žádosti ve smyslu čl bude Klientovi poskytnut celý Úvěr V případě, že Klient nesplní podmínky Zapůjčitele pro poskytnutí Úvěru, souhlasí Klient s tím, aby mu Zapůjčitel případně nabídnul alternativní způsob financování O Smlouvu podléhající zákonu č. 145/2010 Sb. se jedná v případě, že mezi Zapůjčitelem a Klientem bude uzavřena Smlouva na poskytnutí Zápůjčky v částce vyšší než 5.000,- Kč nebo mezi Zapůjčitelem a Klientem bude v období 12 měsíců bezprostředně na sebe navazujících uzavřeno více Smluv a celkový souhrn Zápůjček za toto období dosáhne nebo přesáhne celkovou částku 5.000,- Kč, přičemž podmínky tohoto článku budou mít dopad pouze na Smlouvu, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru 5.000,- Kč, a všechny následující Smlouvy uzavřené mezi Zapůjčitelem a Klientem v příslušném období 12 měsíců. Při uzavírání této Smlouvy má Klient právo na poskytnutí informací o podmínkách půjčky dle zákona č. 145/2010 Sb.. Zapůjčitel Klientovi tyto informace poskytne v listinné podobě s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, nebo před tím, než spotřebitel učiní závazný návrh na uzavření takové

23 smlouvy Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení 3 písm. j) zákona č. 145/2010 Sb., považují listinnou podobu, tak jak plyne z těchto Podmínek i listiny zaslané Klientovi elektronickou formou na jeho ovou adresu takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv Klienta vůči Zapůjčiteli. Strany dále prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím u způsobem dle těchto Podmínek. Listiny nezbytné pro poskytnutí Zápůjčky či Úvěru či po jejich uzavření Zapůjčitel zašle Klientovi bez zbytečného odkladu na jeho výzvu Klient může od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Od Smlouvy je Klient oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na adresu Zapůjčitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Zapůjčiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je Klient povinen vrátit Zapůjčiteli na jeho bankovní účet jistinu Zápůjčky poskytnuté Zapůjčitelem, a to ve lhůtě 5 (pěti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy. Klient je povinen zaplatit Zapůjčiteli Úrok ve výši, na kterou by Zapůjčiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byla poskytnuta Zápůjčka dle Smlouvy, do dne, kdy je jistina připsána na účet Zapůjčitele. Zapůjčitel má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Zapůjčitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy Ustanovení týkající se Smlouvy o Zápůjčce se v případě Smlouvy o Úvěru použijí obdobně.

24 11. Odpovědnost Klient je povinen uhradit veškeré náklady a ztráty vzniklé Zapůjčiteli na základě předložení nepravdivých informací nebo na základě porušení Smlouvy o Zápůjčce nebo na základě Smlouvy o Úvěru Klientem Zapůjčitel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Zapůjčitele, které Zapůjčitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit. Zapůjčitel není odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy Strany nejsou odpovědné za neplnění svých povinností, jestliže takové neplnění je mimo kontrolu příslušné Strany a bylo způsobeno okolnostmi představujícími vyšší moc. Vyšší moc znamená událost, která je nepředvídatelná a která je mimo vliv Stran, např. plnění Smlouvy je bráněno stávkou, poruchou sítě, legislativním omezením vlády nebo orgánu Evropské unie, vzpourami, sabotáží, povstáním, přírodními silami nebo podobnými okolnostmi, které mají za následek odklad plnění závazků převzatých na základě Smlouvy o Zápůjčce. Strana není odpovědná za neplnění závazků v důsledku okolností, které byly způsobeny vyšší mocí, za podmínky, že taková Strana vynaložila veškeré úsilí, aby takové situaci zabránila, a plnění závazku musí pokračovat, jakmile okolnosti vyšší moci odpadnou.

25 12. Oznámení Veškerá zasílaná oznámení v souvislosti se Smlouvou o Zápůjčce a těmito Podmínkami musí být písemná, v českém jazyce a zaslána Poštou nebo em na adresu Klienta. Při dodržení správnosti adresy podle předchozí věty se veškerá oznámení považují za přijatá po uplynutí 5 kalendářních dnů ode dne jejich odeslání Upomínky ohledně prodlení s plněním závazku splatit Zápůjčku, popř. Úvěr, budou Klientovi zaslány poštou a/nebo em.

26 13. Postup při řešení sporů Veškeré spory mezi Stranami v souvislosti se Smlouvou budou přednostně urovnány jednáním Stran za účelem dosažení smírného řešení sporu V případě, že nebude dosaženo dohody Stran podle čl , musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé Strany bez zbytečného odkladu, když poté bude spor rozhodován soudními orgány České republiky Na důkaz toho, že Klient souhlasí se Smlouvou, s těmito Podmínkami, včetně příloh, že tyto Dokumenty Klient odsouhlasil a uzavřel přímo a výlučně Klient a pro odstranění pochybností o obsahu Dokumentů, Klient neprodleně po odeslání Žádosti o Zápůjčku či Úvěru Zapůjčiteli a po následném obdržení oznámení Zapůjčitele o schválení Zápůjčky či Úvěru na ovou adresu Klienta, jehož součástí budou i Dokumenty, odešle Klient a to nejpozději do 48. (čtyřicet osm) hodin následujících po odeslání shora citovaného oznámení o schválení Zápůjčky či Úvěru, jehož součástí budou shora citované Dokumenty na e- mailovou adresu Klienta od Zapůjčitele, zpět na kontaktní ovou adresu Zapůjčitele tyto zaslané Dokumenty na důkaz potvrzení výše uvedeného, tedy zejména že Klient souhlasí s Dokumenty, jež jsou shodné s Dokumenty uvedené na Internetové stránce a tedy ve shodném znění, tak jak potvrdil v Žádosti o Zápůjčku či Úvěr, a dále na důkaz potvrzení, že Dokumenty Klient odsouhlasil a uzavřel přímo a výlučně Klient, když pro případ, že se tak ze Strany Klienta nestane a Klient tedy nepotvrdí shora uvedené odesláním potřebných Dokumentů, má se automaticky za to, že Klient souhlasí s obsahem jím potvrzených Dokumentů a dále, že Klient je ve smluvním vztahu se Zapůjčitelem. Klient potvrzuje, že před uzavřením Dokumentů mu byly poskytnuty veškeré informace o službě, kterou zajišťuje Zapůjčitel, a že on se s Dokumenty, jejich podmínkami a z nich plynoucími právy a závazky řádně a podrobně seznámil a souhlasí s nimi Pro řešení sporů se uplatní český právní řád.

27 14. Elektronická komunikace Odesláním Žádosti o Zápůjčku či Úvěru ze Strany Klienta, neplyne-li z těchto Podmínek jinak, Klient výslovně uděluje souhlas Zapůjčiteli k tomu, aby Zapůjčitel zasílal Klientovi prostřednictvím elektronické pošty na jeho a jím sdělenou ovou adresu (či jinou formou) informace, vztahující se ke Smlouvě a těmto Podmínkám, včetně faktur, výzev či další korespondence, jakož i svou nabídku služeb, připravované akce nebo poskytované služby. Klient však i přes toto udělení souhlasu má možnost kdykoliv Zapůjčiteli oznámit, že bere svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení touto formou zpět. Klient souhlasí s tím, aby Zapůjčitel posílal oznámení pomocí automatizovaných prostředků elektronické komunikace bez účasti člověka.

28 15. Souhlas s nakládáním s Osobními údaji Ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), Klient výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů Zapůjčiteli a s jejich následným zpracováním za podmínek dále uvedených, a současně tímto potvrzuje, že uvedený souhlas k poskytnutí a zpracování osobních údajů Zapůjčiteli v dále specifikovaném rozsahu byl poskytnut dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle Klienta. Zpracování Osobních údajů je Zapůjčitelem prováděno v souladu se Zákonem 101/2000 Sb., a zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Zapůjčiteli své Osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn poskytnutí svých Osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své Osobní údaje Zapůjčiteli, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však Klient rozhodne své Osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je Zapůjčitel oprávněn odmítnout navázání smluvního vztahu s Klientem nebo poskytnutí Zápůjčky Klientovi Klient prohlašuje a zaručuje, že pokud Zapůjčiteli v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů Zapůjčiteli a s následným zpracováním jejich osobních údajů Zapůjčitelem pro účely stanovené v těchto Podmínkách Klient souhlasí s tím, aby Zapůjčitel zpracovával veškeré informace o jeho osobě a Osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Zapůjčiteli, nebo které byly Zapůjčitelem v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy nebo v souvislosti s realizací předcházejících nebo navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob. Osobní údaje, které Zapůjčitel získává a spravuje jsou zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností

29 nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji Klient souhlasí, aby jeho Osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly Věřitelem zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem: 1. jednání ve věci uzavření Smlouvy a těchto Podmínek, 2. posuzování bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta za účelem posuzování rizik Zapůjčitele plynoucích ze Smlouvy, zejména prostřednictvím vyhledání údajů na internetových registrech 3. plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu založeného Smlouvou a těmito Podmínkami, 4.uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy a těchto Podmínek, 5. správu Smlouvy, 6. nabízení a poskytování doplňkových služeb souvisejících se Smlouvou Klientovi, 7. dalšího nabízení obchodu a služeb Klientovi, 8. ochrany práv a právem chráněných zájmů Zapůjčitele, 9. shromažďování a zpracování Osobních údajů nebo údajů dostupných z insolvenčního rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro účely vedení Registru, a to v souladu s jeho obchodními podmínkami; 10. využití pro marketingové, propagační nebo obdobné účely Zapůjčitelem nebo Omega solutions Klient souhlasí, aby Zapůjčitel uskutečňoval dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient také souhlasí, aby Zapůjčitel úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti v návaznosti na plnění či neplnění smlouvy Klientem. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Zapůjčitele tyto Osobní údaje Klienta Zapůjčiteli Klient souhlasí, aby Zapůjčitel pořídil fotokopii dokladu totožnosti Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti identifikačních údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Zapůjčitelem uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání Osobních údajů Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti

30 Klienta Klient souhlasí, aby Zapůjčitel pro účely identifikace zpracovával také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti Souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely stanovené těmito Podmínkami Klient uděluje na dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a na dobu dalších 5 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta ze Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny před zánikem Smlouvy Osobní údaje Klienta budou Zapůjčitelem zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Zapůjčitel zpracovával jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Zapůjčitele společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Zapůjčitel získá od Klienta či třetích osob Klient bere na vědomí, že Zapůjčitel realizaci některých práv a povinnosti ze Smlouvy a souvisejících vztahů zajišťuje prostřednictvím třetích osob (např. inkasní agentury, internetový poskytovatelé, atd.). Klient souhlasí, aby Zapůjčitel předal Osobní údaje Klienta v rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností plynoucích Zapůjčiteli ze vztahů mezi Zapůjčitelem a Klientem třetím osobám, které budou pro Zapůjčitele výkon těchto práv a povinností zajišťovat, a aby tyto třetí osoby jeho Osobní údaje dále zpracovávaly Klient je srozuměn s tím, že v případě, že závažným způsobem poruší Smlouvu, je Zapůjčitel za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů oprávněn poskytnout takovou informaci spolu s jeho Osobními údaji v nezbytném rozsahu třetím osobám. Jestliže Klient nesplní vůči Zapůjčiteli finanční nebo majetkové závazky, Zapůjčitel si ponechá právo předat Osobní údaje Klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným třetím osobám Klient souhlasí, aby Zapůjčitel poskytoval jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a údajů sloužících k posouzení

31 důvěryhodnosti, bonity a platební morálky Klienta osobám propojeným se Zapůjčitelem za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavřel s osobami propojenými se Zapůjčitelem nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv osobou propojenou se Zapůjčitelem vede Klient jednání Klient dále souhlasí s tím, aby Zapůjčitel poskytoval jeho Osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a údajů o Smlouvě osobám propojeným se Zapůjčitelem za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb Klientovi těmito osobami Klient souhlasí, aby osoby propojené se Zapůjčitelem údaje, které o Klientovi získají od Zapůjčitele, dále zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly v předaném rozsahu ke stejným účelům jako Zapůjčitel, včetně nabízení výrobků a služeb Klientovi Klient má právo požádat Zapůjčitele o poskytnutí informace o zpracování jeho Osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o: 1. účelu zpracování Osobních údajů, 2. Osobních údajích, případně kategoriích Osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 3. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta, 4. příjemci, případně kategoriích příjemců Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Zapůjčitel jako správce nebo jiná osoba, která pro Zapůjčitele zpracovává Osobní údaje, provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Zapůjčitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost Klienta shledána oprávněnou, Zapůjčitel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Zapůjčitel nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno Klient souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho Osobní údaje, zpřístupnil tyto Osobní údaje Zapůjčiteli za účelem správy dluhu či posouzení platební schopnosti Klienta, jakož i jeho hospodářské a finanční činnosti v období

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu.

1. Dva podpisy na smlouvě a jeden podpis na prohlášení klienta. 2. Oboustrannou kopii občanského průkazu. Via SMS s.r.o. ICO: 24720275 DIC: CZ 24720275 Zapsána v obchodním rejstríku vedeného Mestským soudem v Praze oddíl C, vložka 168675. Palác Lucerna, Vodickova 704/36, 116 02 Praha 1 Telefon: 810 888 101

Více

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Aplikace znamená software provozovaný na zařízeních Zprostředkovatele, jehož prostřednictvím

Více

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 1 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Smlouva o úvěru číslo.

Smlouva o úvěru číslo. Smlouva o úvěru číslo. dle zákona č. 89/2012, Občanský zákoník (dále Občanský zákoník ), zákona č. 634/1992, o Ochraně spotřebitele (dále ZOS ), a zákona č. 145/2010, o Spotřebitelském úvěru a o změně

Více

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce

Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce Obchodní podmínky pro Smlouvy o zápůjčce účinné od 1.11.2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento dokument představuje obchodní podmínky pro poskytování zápůjček (dále jen Obchodní podmínky ) firmou František

Více

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy

Úvěrová smlouva. uzavřeli dne tuto Úvěrovou smlouvu. Hlava 1. Úvodní ustanovení a pojmy SPOLEČNOST Název: ATOMIC Finance, a.s. Identifikační číslo (IČO): 044 11 323, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20943, adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování: Revoluční 724/7,

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014.

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování spotřebitelských úvěrů platné od 1.9.2014. Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 15.10.2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva. Hlava 2. Úvěr

Úvěrová smlouva a Rámcová smlouva ID Klienta: 123 / Smlouva ze dne: 15.10.2015. Smluvní strany. Úvěrová smlouva. Hlava 2. Úvěr Smluvní strany SPOLEČNOST Název: Home Credit a.s. Identifikační číslo (IČO): 26978636 Zapsaná v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 4401 Adresa sídla Společnosti a adresa pro doručování Telefon:

Více

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH ÚVĚROVÉ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB I. Úvodní ustanovení 1. Tyto úvěrové podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb Banky (dále jen Úvěrové podmínky k Rámcové

Více

Registrační formulář

Registrační formulář Registrační formulář Jméno a příjmení/obchodní jméno: 1 Bytem/místo podnikání: 2 Datum narození/ič: 3, 4 DIČ: 5 Číslo účtu: Informace o zápise v obchodním rejstříku: 6 E-mail.: Telefonní číslo: (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu

Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Všeobecné obchodní podmínky služby připojení k Internetu Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v souladu s zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických

Více

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o.

Obchodní podmínky. 2. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost WorkMed s.r.o. Obchodní podmínky společnosti WorkMed s.r.o., IČ: 019 90 381, se sídlem Praha 9, Chmelická 552, PSČ 190 16 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 16723 (dále jen WorkMed

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE. ze dne 1.1.2016 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ODBĚRATELE ze dne 1.1.2016 obchodní společnosti: SIKO KOUPELNY a.s. se sídlem: Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, Česká republika IČO: 26065801 společnost zapsaná

Více

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOL. REGIONSERVIS S.R.O. PLATNÉ OD 1. 2. 2015 Všeobecné obchodní společnosti REGIONSERVIS s.r.o., se sídlem Nad Koupadly 287/5, Strašín, 251 01 Říčany, IČO: 27427170, DIČ:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE (REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU) SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 200115 CC-L/P-REV ZE DNE 1. 1.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE (REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU) SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 200115 CC-L/P-REV ZE DNE 1. 1. OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTNUTÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE (REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU) SPOLEČNOSTI ESSOX S.R.O. Č. 200115 CC-L/P-REV ZE DNE 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient (fyzická osoba) se stává

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení platné od 01.12.2011 TAVOČER s.r.o., se sídlem Nad Vinným potokem 2/1149, 101 00 Praha 10, IČ 25749960, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 66820 vydává tímto

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C

Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C Příloha č. 6 Návrh kupní smlouvy - část A, B, C KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Waldorfská škola

Více

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY. (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1.1. Rozsah platnosti a změny PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Ragazza s.r.o., se sídlem Elišky Přemyslovny 1335, 156 00 Praha 5, IČ: 27196739 spol. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v OR Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ

Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ Rámcová smlouva na nákup IT komodit pro potřeby individuálních projektů OP LZZ (dále jen Rámcová smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6

VOP NN 2012-04 Č L E N S K U P I N Y L U M E N I N T E R N A T I O N A L 1/6 Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-04 účinné od 1.6. 2012 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy a.s.,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 (Nákup zboží) účinné od 1.12.2015 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00, identifikační

Více

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb

Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb Smlouva o provedení penetračních testů a zpracování bezpečnostního auditu informačního systému pro prezentaci voleb (č. ev. ČSÚ: 155-2013-S) Česká republika Český statistický úřad se sídlem: Na padesátém

Více

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje.

Obchodní podmínky ze dne 1.4.2014. A. Předmět Obchodních podmínek. písemné smlouvy), ve které se na tyto Obchodní podmínky odkazuje. Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení díla, resp. jiných plnění (dále jen Obchodní podmínky ) vydané ve smyslu ustanovení 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Best Coffee, s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 794/38, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 27607968 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru společnosti ESSOX s.r.o. č. 100115 CAR ze dne 1. 1. 2015 I. Obecná ustanovení 1. Žádost. Klient se stává navrhovatelem uzavření smlouvy o úvěru odevzdáním řádně vyplněného

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. OBECNÁ USTANOVENÍ, VÝKLAD POJMŮ 1.1. Společnost NAPA TRUCKS spol. s r. o., se sídlem Semtín 100, 533 53 Pardubice, IČ: 25288717, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Všeobecné podmínky pro poskytování služeb INTERNETOVÉHO PŘIPOJENÍ Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací společnosti ATS elektronic, spol. s.r.o.(dále jen VP

Více

SMLOUVA DODAVATELSKÁ

SMLOUVA DODAVATELSKÁ SMLOUVA DODAVATELSKÁ Odbytové družstvo ebioneta a Člen Odbytového družstva ebioneta - Dodavatel Stránka 1 Tato SMLOUVA DODAVATELSKÁ (dále jen Smlouva ) uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník,

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky obchodní společnosti REDMAG, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 1024/1, PSČ 13000, IČ: 284 16 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti simple shop and rent s.r.o. pro internetový obchod www.simplerent.cz ČÁST A: Obecná ustanovení I. Předmět všeobecných obchodních podmínek II. Předmět Smlouvy ČÁST

Více

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice

KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice KUPNÍ SMLOUVA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE SPECT/CT kamera pro oddělení nukleární medicíny Nemocnice České Budějovice článek 1 Smluvní strany 1. Nemocnice České Budějovice, a.s. se sídlem: České Budějovice, B. Němcové

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky elektronického obchodu www. ocostrava.cz zaměřeného na pronájem elektroniky, mobilních telefonů a poskytování dalších služeb 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost Bestcena.cz

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY www.obrazyplakaty.cz VOSA ČR s.r.o. se sídlem Muškova 1429/2, Praha 4 IČ: 26144328, DIČ: CZ26144328 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.obrazyplakaty.cz

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz Obchodní podmínky internetového obchodu prodej motorových vozidel www.autopalace-sporilov.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.autopalace-sporilov.cz (dále jen Podmínky)

Více

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků

Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků K č.j. 42 201/2014 O8 Rámcová kupní smlouva č. 090/15-MTZ na dodávky lepených izolovaných styků uzavřená ve smyslu 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pronájem multifunkčních kopírovacích zařízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 - Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j. ZSM-135-1/OVZ-2015 se servisními službami formou kliku na prozatímní období ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

Více

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci Číslo smlouvy Objednatele: Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb Čl. I Smluvní strany 1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602

Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Inovat SE, IČ: 014882602 se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle H, vložce

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚVĚROVÉ PRODUKTY REZERVA ZUNO BANK AG, organizační složka 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...3 1.1 O čem jsou tyto podmínky...3 1.2 Které dokumenty je potřebné si přečíst a jak, abyste věděl/a

Více

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi zhotovitelem a objednatelem musejí mít písemnou formu, včetně veškerých změn a dodatků. Obchodní podmínky pro provádění servisních prací - opravě motorových vozidel, návěsů a přívěsů a reklamační řád obchodní společnosti AUTO DUFEK, s.r.o. Předmětem těchto obchodních podmínek pro opravy motorových

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. uzavřená Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřená smlouva č. podle ustanovení 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti B ORIGINAL s.r.o. se sídlem Pod Lesem 57/7, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko identifikační číslo: 25872427 zapsané v obchodním rejstříku vedeném U KS Ostrava, oddíl

Více

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky

VOP NN 2012-12. 2. Dodací podmínky Všeobecné obchodní podmínky dodávky silové elektřiny a sdružených služeb dodávky elektřiny pro zákazníky ze sítí nízkého napětí č. NN/2012-12 účinné od 1. 1. 2013 1. Obecná ustanovení 1.1 Lumen Energy

Více

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Obchodnı podmı nky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.robotslev.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: AROL s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel )

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP ) společnosti SNAGGI Lighting s.r.o. (dále jen dodavatel ) 1. Způsob uzavření kupní smlouvy 1.1. V případě první spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem, respektive

Více

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb

Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Všeobecné obchodní podmínky VoIP služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří součást Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, kterou uzavírá společnost ABAK, spol. s r.o., IČ 40763153,

Více

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu

SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu SMLOUVA č. 1531/12 na zpracování žádosti o podporu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany vsouladu s ustanovením 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Ing. Tomáš Machalínek Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO:

Více

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji

SMLOUVA č... o obstarávání obchodů s finančními nástroji SMLOUVA č.... o obstarávání obchodů s finančními nástroji Tato smlouva se uzavírá dle Zákona o trzích finančních nástrojů ("ZPFI ) a vyhlášky č. 38 ze dne 25.07.2007 o požadavcích na činnost investičních

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA. Josefem Macháčkem, starostou obce Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Kupující: Obec Řehlovice IČ: 00266981 Sídlo: Řehlovice 1, 403 13 Zastoupen: Josefem Macháčkem, starostou obce jako kupující na straně jedné

Více

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání

III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost dlužníka IV. Čerpání tohoto článku, ačkoliv již uplynula lhůta sjednaná k jejich předložení, nebo že dlužníci porušili některou z povinnosti dle odst. 1 až 4 tohoto článku. III. Zajištění pohledávek Stavební spořitelny a úvěruschopnost

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.jinjang.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje E-shop: www.jinjang.cz Provozovatel:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KOBOZ SERVICE s.r.o. se sídlem Holečkova 2538/5, 370 04 České Budějovice identifikační číslo: 276 38 863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.imunitaprozdravi.cz a internetového obchodu (e-shopu) na webové adrese www.zdraviakrasa.eu (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Obecná ustanovení, definice pojmů 1. VOP jsou součástí Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Účastníkem. (Smlouva) 2. Telekomunikační

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

Krycí list nabídky OBUV

Krycí list nabídky OBUV Příloha č. 1 k zadávací dokumentaci Krycí list nabídky Veřejná zakázka v otevřeném zadávacím řízení OBUV Uchazeč Obchodní název: Adresa a sídlo uchazeče: Jméno/a a příjmení člena/ů statutárního orgánu:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY. INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle 1811 odst.2 OZ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Prodávajícím je Miroslava Zudová, se sídlem v V Hlubokém 27E, 25216 Nučice (Praha-západ), IČ: 47353236, vedená u Městského

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: 26137755 se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr,

Více

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele

Bod 2. Označení dražebníka a navrhovatele 1.Pohledávková s.r.o., Bezručova 31, 794 01 Krnov, IČ: 25841114 ( zapsaná v oddílu C, vložka 21086, OR vedeném KS v Ostravě ) tel.: +420 608888976, email: pohledavky@pohledavkova.cz, www.pohledavkova.cz

Více

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI

Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI Rámcová kupní smlouva o dodávce originálních tonerů a dalšího příslušenství do tiskáren OKI uzav ř ená dle 1746 odst. 2 a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Smlouva" ) Kupujícím:

Více

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě.

uzavírají tuto Smlouvu o ručení reg. č. 10000501558 (dále jen Smlouva ) k zajištění Dluhů, jak jsou specifikovány níže v této Smlouvě. Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Ručitel ) Název: Statutární město Pardubice

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele

Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele Účinné od 1. 5. 2016 Část I. Úvodní ustanovení (1) Tyto Všeobecné úvěrové podmínky pro nepodnikatele (dále jen Podmínky ) stanoví závazná pravidla pro uskutečňování

Více

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič:

I. Smluvní strany. Jméno a příjmení/titul/název firmy:... Adresa trvalého bydliště/sídlo:... Datum narození/ič: Smlouva o dodávce vody (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon ) mezi smluvními stranami:

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com

Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com Obchodní podmínky internetového obchodu www.iweol.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10, Komárov,

Více

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD

SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD SMLOUVA O ZASTAVENÍ OBCHODNÍHO PODÍLU č. ZO2/768/13/LCD 1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00 IČ: 45244782 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Č.j.: ZSM-67-3-1/OVZ-2015 Zajištění stravování pro hosty LD Mercur, Mariánské Lázně ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO

Více

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky

Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. Všeobecné obchodní podmínky Společnost Shape Steel a.s. sídlem Pobialova 14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v

Více

Smlouva o sdružených službách dodávky

Smlouva o sdružených službách dodávky Smlouva o sdružených službách dodávky smlouvy: Prodejce: Formulář vyplňte hůlkovým písmem. U zaškrtávacích polí správnou volbu označte křížkem. BE-SD-SV-ED/2015-01 I. a) Zákazník (fakturační adresa) Titul

Více

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo:

Název/obchodní firma/jméno se sídlem/místem podnikání: identifikační číslo: Smlouva o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (SMLOUVA O SPOLEČNÉM PLNĚNÍ)

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci Jan Chlebek Smilovice147 73955 mikrobille3net@gmail.com 723165466 IC 700 21767 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikaci 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1.Všeobecné

Více

TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi:

TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi: Smlouva o zápůjčce TATO SMOLUVA O ZÁPŮJČCE (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi: COOL CREDIT, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 988/31, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 021 12 621, zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží

Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky EGE, spol. s r.o. pro nákup zboží Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ( objednávky) a jsou platné a účinné ve všech bodech,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010)

Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Všeobecné obchodní podmínky Pro firemní zákazníky a spotřebitele (znění k 1. 12. 2010) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky jednotlivých kupních smluv, na jejichž základě jsou společností

Více