Politický program strany Věci veřejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politický program strany Věci veřejné"

Transkript

1 Politický program strany Věci veřejné

2 ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ POLITIKA... 8 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI... 8 PODPORA RODINY... 9 DŮSTOJNÉ STÁŘÍ KAPITOLA III - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ VODA PŮDA ODPADY ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY KRAJINA ZEMĚĎELSTVÍ LESNICTVÍ KAPITOLA IV ENERGETIKA KAPITOLA V - BEZPEČNOST SOUČASNÝ STAV V OBLASTI BEZPEČNOSTI VNITŘNÍ BEZPEČNOST POLICIE EXTREMISMUS VNĚJŠÍ BEZPEČNOST SOUDNICTVÍ KORUPCE PŘISTĚHOVALECTVÍ KAPITOLA VI. - ŠKOLSTVÍ FINAČNÍ PROSTŘEDKY V RESORTU ŠKOLSTVÍ ZAVEDENÍ ŠKOLNÉHO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH PODPORA STÁTNÍCH MATURIT PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (SPJ) PROPRACOVANÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ZVÝŠENÁ POZORNOST PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KAPITOLA VII. - ZDRAVOTNICTVÍ OBČAN KLIENT: NÁŠ SYSTÉM ZDRAVOTNICTVÍ PREVENCE: VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM, TECHNOLOGIE: LÉKOVÁ POLITIKA: PÉČE O SENIORY: KAPITOLA VIII KULTURA KAPITOLA VIII DOPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA BEZPEČNOST A PREVENCE LEGISLATIVA VEŘEJNÁ DOPRAVA A TECHNOLOGIE KAPITOLA X BYTOVÁ POLITIKA MLADÁ RODINA SOCIÁLNĚ SLABŠÍ STŘEDNÍ VRSTVA PODNIKATELÉ A INVESTOŘI SENIOŘI KAPITOLA XI ZAHRANIČNÍ POLITIKA... 39

3 ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE" Strana Věci veřejné je demokratickou stranou liberálního charakteru. Tento ideový základ se promítá do našeho postoje k otázkám fungování demokratického politického systému. Stát, který funguje podle demokratických principů, musí poskytovat občanovi dostatek příležitostí k tomu, aby mohl rozhodovat o veřejných záležitostech. Demokracii chápeme v nejmodernějším (tzv. deliberativním) pojetí jako diskuzi v Masarykovském duchu, tedy hovor mezi rovnými, a respekt k názorům každého jednotlivce. Vést takový rozhovor však vyžaduje nejen dostatek informací, aby mohli občané kvalifikovaně rozhodovat, ale především příslušné nástroje, které umožní tato rozhodnutí uskutečňovat. Česká republika dnes disponuje pouze jediným prostředkem, jak může obyčejný člověk ovlivňovat politiku na celostátní úrovni - volbami. To však považujeme za nedostatečné. Vynaložíme proto veškeré úsilí, abychom iniciovali veřejnou debatu a dodali občanům, kteří mají zájem se jí účastnit, dostatečné množství materiálů, aby si mohli utvořit o diskutovaných záležitostech názor podložený objektivními informacemi. Politická vůle musí vycházet zdola, tedy od občanů, a nikoliv od úzké skupiny politiků jako dnes. Naše snaha proto směřuje k širšímu užívání referend. V současnosti má Česká republika zákon o místním referendu, které umožňuje konání referenda v obcích a statutárních městech. To je jediný prvek přímé demokracie, který v České republice v současnosti funguje. Chceme tento institut rozšířit, a proto jsme pro vytvoření ústavního zákona, který by jasně definoval situace, kdy mohou občané rozhodovat přímo. Následně vytvoříme i zákon o obecném referendu. Tento zákon rozšíří užívání referenda i na úroveň krajů a celé republiky. V souvislosti s myšlenkou nabídnout občanům více možností k přímému rozhodování, zastáváme názor, že i mnozí veřejní činitelé by měli být do svých funkcí voleni přímo občany. Chtěli bychom proto občanům nabídnout možnost rozhodovat o tom, kteří politici a veřejní činitelé mají být volení přímo, a ne sborem zastupitelů jako dnes. Sbor zastupitelů nemusí při volbě veřejného činitele vždy respektovat vůli lidu. Volení zákonodárného sboru na úrovni parlamentu a zastupitelstev na úrovni krajů a obcí nepovažujeme za dostatečné ve smyslu fungování skutečně demokratického státu. Proto budeme prosazovat přímou volbu prezidenta, hejtmanů, starostů i dalších veřejných činitelů. Jsme pro omezené funkční období vedoucích pracovníků státních institucí a transparentní obsazování těchto míst. Kromě tohoto prvku posilujícího demokracii, chceme vést debatu i o dalších prvcích přímé demokracie. Tedy diskutovat o odvolatelnosti poslanců občany, nebo zjednodušení možnosti iniciovat referendum občany. To je dnes vzhledem k požadavkům, které stanovuje současný zákon o místním referendu, poměrně obtížné. Naše strana funguje na demokratických principech. To se konkrétně promítá i do činností strany a volby jejích představitelů. Předseda strany je volen přímou volbou, přičemž právo volit má každý člen a registrovaný příznivec. Chceme tak být příkladem pro ostatní, kteří o smyslu přímo volených zástupců pochybují. Zkvalitnění fungování našeho politického systému vyžaduje i boj proti negativním jevům, jakými jsou korupce, klientelismus či střetávání veřejného a osobního zájmu. Podporujeme 2

4 proto vznik protikorupčních auditů na všech úrovních státní správy, který zajistí nezávislé organizace. Chceme zprůhlednit výběrová řízení a jejich výsledky prezentovat na internetu. Tím se výrazně omezí zadávání zakázek subjektům, které jsou propojené s konkrétními politiky. V této souvislosti požadujeme i zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím internetu, ale i kvalitnějším informačním servisem poslaneckých kanceláří. V rámci tohoto trendu - zvýšit informovanost veřejnosti - nemůžeme souhlasit se zákonem omezujícím činnost novinářů. Mezi naše priority patří zjednodušování zákonů a průhlednost státní a veřejné správy. Budeme proto prosazovat méně nových zákonů, které ale budou kvalitnější a srozumitelné a s jasným výkladem. Nechceme nadále tolerovat pochybné praktiky současných zákonodárců, kteří v jednom zákoně upravují několik nesouvisejících věcí, tzv. balíčkové zákony, které otevírají prostor skrytým vyjednávání a kompromisům, které volič jen stěží odhalí. Dejme konečně občanovi právo rozhodovat o záležitostech, které se ho týkají, i o lidech, kteří ho zastupují. Diskutujme mezi sebou o tom, o kterých věcech občan chce rozhodovat a do jaké míry je to reálné. Zahajme slušnou a kvalifikovanou diskuzi. Potřebujeme znát i Váš názor a budeme jej respektovat. Shrnutí našich návrhů a požadavků: Povedeme s Vámi veřejnou debatu o tom, jak zkvalitnit demokracii v České republice. Budeme prosazovat osobní odpovědnost politiků. Zasadíme se o změnu volebního systému. Budeme prosazovat ústavní zákon o referendu. Budeme Vám poskytovat informace o záležitostech, o kterých chcete rozhodovat. Požadujeme změnu současného zákona o místním referendu. Vytvoříme systém postupného navyšování minimálního kvóra pro platnost referenda - 25% na úrovni obcí, 35% na úrovní krajů a 50% na úrovni státu - tedy podle významnosti otázek, o kterých se rozhoduje. Zjednodušíme možnost iniciovat referendum občany. Jsme pro přímo voleného prezidenta i pro přímou volbu hejtmanů starostů. Jsme demokraté nejen svými slovy, ale i činy přímá volba předsedy strany. Zasadíme se o vytvoření vymahatelného etického kodexu pro naše zákonodárce a další volené politiky. 3

5 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ Stát není a ani nemůže být tvůrcem hospodářského růstu, může pro něj ale zajistit vhodné institucionální prostředí. Stát by měl pro podnikatele a domácnosti zajistit takové právní prostředí, které zaručí jednoduchou a rychlou vymahatelnost vlastnických práv. Podporujeme politiku pevných pravidel oproti jednorázovým a nesystémovým opatřením. Přístup státu vůči všem subjektům musí být otevřený, jasný a předvídatelný. Jsme pro zavádění nových norem a zákonů pouze tam, kde existuje jejich reálná potřeba, nechceme měnit to, co je funkční a efektivní. Záleží nám na svobodném obchodu, svobodném podnikání a na tržním konkurenčním prostředí. Česká republika se v ekonomickém vývoji vcelku úspěšně zařazuje mezi vyspělé státy západní Evropy, svůj potenciál však nevyužívá naplno. Rychlejší hospodářský růst a dlouhodobý úspěch v moderní globalizované ekonomice zajistíme především rozvojem lidského kapitálu ve formě investic do vzdělání a zjednodušením malého a středního podnikání. Chceme moderní, otevřenou a konkurenceschopnou ekonomiku s rozvinutým sektorem služeb a technologicky náročných odvětví, jejíž úspěšnost bude dána třemi základními kritérii: Růstem životní úrovně občanů. Nízkou mírou nezaměstnanosti. Dlouhodobou udržitelností. HOSPODÁŘSKÝ RŮST Prosazujeme zjednodušení podnikatelského prostředí práce podnikatelů je nejvíce omezována a narušována nesmyslnými regulacemi a nařízeními. Důsledkem je omezování konkurence a následný pokles svobody volby spotřebitele. Budeme se proto zasazovat o: Omezení regulací při výběru pracovních pomůcek, výběru pracovních postupů a označování produktů. Pokud chce například chovatel prodávat své produkty místním spoluobčanům, musí nastudovat a splnit celou škálu různých nařízení (od používání plastových prkýnek na krájení po znalost nutričních hodnot svých produktů). Regulace je natolik rozsáhlá, že mnoho drobných živnostníků od podnikání odrazuje. Snížení vysokých administrativních nákladů, které brzdí rozvoj některých forem podnikání. Proto podporujeme projekt CzechPoint a další rozvoj programů elektronické komunikace s úřady. Zavedení jednoho správního místa, kde budou vyřízeny veškeré náležitosti nutné ke vzniku obchodních společností. Tím bude usnadněn vstup na trh novým podnikatelům, bude dosaženo vyššího konkurenčního prostředí, vyšší zaměstnanosti. Urychlený rozvoj dopravní infrastruktury s maximálním využitím fondů Evropské unie. Jsme pro liberalizaci trhu práce uvolňováním smluvních vztahů. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou jako svobodné, svéprávné osoby uzavřít smlouvu, na které se dobrovolně dohodnou. Zpružnění trhu práce tak přispívá k lepší tvorbě nových pracovních míst. Zaměstnavatelé jsou ochotni nabízet více práce. Pružný pracovní trh je výhodný jak 4

6 pro zaměstnance, po kterých stoupá poptávka, tak i pro zaměstnavatele, kteří mohou bez vysokých nákladů vybírat toho nejlepšího pracovníka. Tento pružný pracovní trh zabezpečuje co nejvyšší míru zaměstnanosti. Proto požadujeme: Zavedení smluvní maximální týdenní pracovní doby. Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak. Zaměstnanec i zaměstnavatel mají stejnou vyjednávací pozici, proto by se měl pracovně-právní vztah řídit ujednáním mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ne omezením daným zákonem. Zákon stanovuje 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, která je však v praxi obcházena. Díky možnosti dohodnout si týdenní pracovní dobu nebudou zaměstnanci ani zaměstnavatelé nuceni pracovně právní vztah vykonávat nezákonně. Zrušení omezení týkající se Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti). Omezení dané zákoníkem práce je v praxi často obcházeno. Výše uvedené změny vytváří větší počet možností jak být zaměstnán, a tudíž lze vybrat vhodnou formu zaměstnaneckého vztahu pro vykonávanou práci. Na trhu práce nebudou zaměstnanci a zaměstnavatelé nuceni obcházet zákon. Jsme zastánci volného obchodu a to nejenom v rámci Evropské unie, ale také se třetími zeměmi. I zde vycházíme z dějin světového hospodářství, kdy se jednoznačně ukázalo, že nezbytným předpokladem globálního ekonomického rozmachu je svobodný obchod. Větší trh je zdrojem hospodářského růstu. V tomto ohledu zastáváme: Všeobecné snižování cel. Vzájemné dohody umožňující bezproblémový vstup českých firem i na mimoevropské trhy. Podporu exportérům. Na evropské úrovni budeme podporovat zachování všech výhod společného evropského trhu a odstranění zbývajících bariér. Jsme pro další rozvoj služeb poskytovaných Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade a Českou exportní bankou. Hodláme zlepšit propagaci českých výrobků pomocí českých diplomatických zastoupení. Nejlepší investiční pobídkou je nízké zdanění. Proto chceme snižovat daně z příjmu právnických osob na úroveň daní příjmu fyzických osob. Navíc takováto politika na rozdíl od daňových pobídek nezvýhodňuje zahraniční subjekty oproti domácím, čímž vytvoříme rovné soutěžní prostředí. Postupné snižování státní podpory velkých zahraničních investic, například v automobilovém průmyslu. Podporujeme takové firmy, které zde dlouhodobě budou zaměstnávat naše občany. I proto chceme pro firmy i fyzické osoby nižší daně z příjmů, tím necháváme vyšší částky v jejich pokladnách a peněženkách. Podporujeme i malé a střední podniky, které jsou nejpočetnější formou podnikání v EU a zajišťují tak vysokou zaměstnanost. Klíčovým předpokladem hospodářského růstu je akumulace kapitálu a technologický pokrok. I v této oblasti musí stát konat tak, aby příčiny růstu podpořil, a to prostřednictvím následujících opatření: 5

7 Snížením přímých daní (tj. daní z příjmů) na úkor daní nepřímých (DPH, spotřební daň), které podpoří investiční aktivity firem (dokončení projektu rovné daně). Daňovými úlevami pro firmy investující do vlastního vědeckého výzkumu. Daňovými úlevami pro firmy spolupracující na vědeckém výzkumu s univerzitami a vysokými školami. Využíváním financí ze strukturálních fondů EU. Podporou kvalitního vysokého a postgraduální školství. Podporou výzkumných, technologických center a podnikatelských inkubátorů, které budou realizovány ve spolupráci se soukromým sektorem. Pro výstavbu těchto center, můžou být využity i peníze z evropských fondů v případech revitalizace starých nevyužívaných ploch a budov (tzv. brownfields). VEŘEJNÉ ROZPOČTY Zastáváme přesvědčení, že bychom dnešní rozvoj neměli financovat na úkor budoucích generací, a proto budeme maximálně usilovat o vyrovnané veřejné rozpočty. Deficitní rozpočet je podle nás věc natolik závažná, že prosazujeme jeho schvalování ústavní většinou (tedy nově včetně Senátu). Jsme si vědomi toho, že každá přerozdělená koruna znamená omezení ekonomické svobody a mnohdy také ztrátu efektivnosti. Proto k nakládání s veřejnými prostředky přistupujeme velmi obezřetně. Naše priority v oblasti příjmové stránky veřejných rozpočtů jsou: Snížení demotivujících přímých daní ve prospěch daní nepřímých. Snížením daní z příjmu snížíme i ztrátu efektivnosti způsobenou přerozdělováním. Daňový výnos státu bude soustředěn na zboží, o kterém si občané svobodně rozhodnou, jestli ho koupí či nikoliv. Podpora projektu jednotné daňové sazby, tedy sjednocení daně fyzických a právnických osob a DPH. Dalším krokem je pak zahrnutí do této jednotné daně také sociální pojištění, neboť sociální pojištění fakticky daní je. Po ukončení světové finanční krize a stabilizace trhů hodláme pokračovat v privatizaci státních podniků spolu s nastavením vhodných pravidel fungování, dozoru a informační povinnosti. U strategicky významných podniků, jakým je např. ČEZ nebo Letiště Praha však prosazujeme, aby stát i nadále držel minoritní podíl akcií a měl kontrolu nad vlastnickou strukturou firmy. Prosazujeme transparentní zacházení se státními prostředky, především zrušením řady mimorozpočtových fondů, přes které se přerozdělují nemalé prostředky (okolo 170 miliard Kč) a jejichž hospodaření nepodléhá stejnému demokratickému legislativnímu procesu jako v případě peněz přerozdělovaných přes státní rozpočet. Proto požadujeme: Zrušení Státního fondu dopravní infrastruktury a následné převedení jeho finančních prostředků i pravomocí pod Ministerstvo dopravy. Zrušení Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a převedení pod Ministerstvo kultury. Zrušení Státního fondu životního prostředí a převedení pod Ministerstvo životního prostředí. Vytvoření fondů je akceptovatelné pouze dočasně a ve výjimečných případech, například pro urychlenou výstavbu čistíren odpadních vod vzhledem k hrozbě sankcí ze strany Evropské komise. 6

8 Dále požadujeme zrušení následujících úřadů, které nepřináší přidanou hodnotu a jejich zrušení bude znamenat úsporu peněz daňových poplatníků: Zrušení České plemenářské inspekce. Zrušení Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha. Zrušení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Zrušení Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Systém výběru daní v České republice není efektivní. Strana Věci veřejné proto prosazuje a podporuje opatření, která znamenají pokles nákladů na výběr daní, jak na straně státu, tak na straně podnikatelů. Za účinná opatření považujeme např.: Zrušení dědické daně (inkaso v roce 2008 pouze 115 mil.). Zrušení daně darovací (inkaso v roce 2008 pouze 345 mil.). Podporujeme projekt Jednotného inkasního místa, kde bude probíhat výběr daní i sociálního zabezpečení (zdravotní a důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Výdajová stránka veřejných rozpočtů potřebuje reformu více než stránka příjmová. Při našem návrhu vycházíme z toho, že největší konsolidované veřejné výdaje tvoří výdaje na důchody, na zdravotnictví a školství. Proto nelze provést žádnou kvalitní reformu veřejných financí bez reformy v těchto oblastech. Z tohoto důvodu navrhujeme: Zvýšení svobodného rozhodování občanů v oblasti důchodového zabezpečení. Pro další informace viz kapitola Sociální a rodinná politika. Zavedení školného na vysokých školách a zprůhlednění grantových řízení. Pro další informace viz kapitola Školství. Možnost diverzifikace ve zdravotním pojištění na základní a nadstandardní péči. Mezi základní priority strany Věci veřejné patří snaha postarat se o ty, kdo jsou v životně komplikované situaci, ať už jde o tělesně a mentálně postižené, nebo o lidi, kteří pracovat chtějí, ale o práci přišli, či opuštěné děti. Chceme zvýšit odpovědnost státu v těchto oblastech. Výdaje státu pro takto postižené jedince chceme kompenzovat poklesem nejrůznějších dotací a subvencí firmám. V této oblasti prosazujeme například: Státní příspěvek na stavební spoření navázat do výdaje na bydlení. Pokles role státu v českých železnicích. Postupně upustit od dotační politiky v zemědělství. Zrušení poskytování státních záruk za úvěry soukromých firem. Nárůst invalidních důchodů. Nárůst plateb pro rodinu pečující o postižené dítě. 7

9 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ POLITIKA Kultivovanost státu se projevuje péčí o seniory, matky na mateřské, nemocné a nezaviněně sociálně slabší. Základní východiska sociální a rodinné politiky strany Věci veřejné: Základním kamenem společnosti je rodina ve své rozmanitosti, včetně dlouhodobého soužití párů bez ohledu na jejich pohlaví nebo postavení před zákonem. Prosazujeme přímou vazbu mezi počtem odpracovaných let a výší sociální podpory. Chceme umožnit aktivní stáří seniorům a v případě zdravotních problémů poskytnout kvalitní a důstojnou péči s akcentem na domácí prostředí. Tato kapitola je rozčleněna na politiku zaměstnanosti, rodinnou politiku a problematiku seniorů a důstojného stáří. Strana Věci veřejné bere v potaz blízkost všech tří oblastí, a její návrhy jsou účinné ve vzájemné provázanosti. Zvláště v sociálních otázkách hodláme posílit pravomoci obcí a krajů, které lépe rozumí specifickým problémům jednotlivých regionů. POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Naším cílem v této oblasti je snížení počtu nezaměstnaných pomocí reforem systému sociálních dávek, pracovní legislativy a zvýšení informovanosti občanů. Jsme zastánci nízkého zdanění práce, a proto vítáme plánované snížení odvodového zatížení u zaměstnanců jako krok správným směrem. Tyto úpravy by měly motivovat k hledání nového zaměstnání a odměňovat ty, kteří jsou ochotní zvýšit svoji kvalifikaci. Naše priority v této oblasti jsou: Snižování odvodů na sociální zabezpečení, což zaměstnavatelům sníží náklady na pracovní sílu. Zlepšení servisu poskytovaného Úřady práce. Zejména klademe důraz na kvalitu práce úředníků a jejich příjemné vystupování vůči občanům. Finanční ohodnocení úředníků by mělo záviset na kvalitě odvedené práce. Podpora práce na částečný úvazek a sdílených pracovních míst, které umožní zaměstnavatelům zaměstnávat ty zaměstnance, které by jinak na plný úvazek zaměstnat nemohli. Rušení omezení různých forem pracovních vztahů (podporujeme zrušení omezení dohod o pracovních činnostech, dohod o provedení práce, maximální pracovní doby, viz kapitola hospodářský růst). Podpora zaměstnávání rizikových skupin (zdravotně postižení, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní). Jsme zastánci uvolněného pracovního trhu, který garantuje zákonnou ochranu pracovníků, ale neobsahuje zbytečná nařízení a regulace a umožňuje smluvní volnost při sjednávání podmínek práce. Systém by měl zároveň zajistit dostatečnou informovanost občanů. Proto prosazujeme: 8

10 Další rozvoj a propagace internetového portálu pracovních příležitostí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a portálu s nabídkami práce v rámci Evropské unie EURES, rozvoj spolupráce s provozovateli soukromých portálů. Vzhledem ke specifikům dlouhodobé nezaměstnanosti u nepřizpůsobivých minorit prosazujeme úzkou spolupráci s orgány místní samosprávy a neziskovými organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Důsledné potírání práce na černo, která nejen znevýhodňuje a zneužívá dotčené pracovníky, ale zároveň znevýhodňuje ostatní osoby na trhu práce. Zlepšení kontaktu škol s pracovním trhem a zaměstnavateli. Přikládáme důležitost Úřadům práce, které jsou prvním útočištěm občana při ztrátě zaměstnání. Jsme pro zkvalitnění a zefektivnění jimi poskytovaných služeb, především rozšířením nabídky rekvalifikačních kurzů a seminářů rozvíjejících schopnosti, dovednosti a kompetence. PODPORA RODINY Uznáváme rodinu ve všech jejích rozmanitých formách, přičemž základním kritériem je dlouhodobé společné soužití osob. Podpora rodiny by měla probíhat systematicky na všech úrovních, od daňového zvýhodnění rodin až po dobrý stav školek a jeslí provozovaných místní samosprávou. Vytvoříme daňově výhodné prostředí pro rozvoj firemních školek, které pomohou zvýšit kapacity dnes nedostatkových mateřských škol. Jsme si vědomi stárnutí české populace, které bude mít výrazný dopad i do ekonomické oblasti. Proto chceme bezproblémovou slučitelnost výchovy dětí a budování kariéry při zachování rovnosti obou pohlaví. Prosazujeme takovou rodinnou politiku, ve které se budou uplatňovat méně zneužitelné incentivy pro rodiče, např. startovací byty pro mladé pracující nebo daňové odpočty. V rodinné politice státu podporujeme následující kroky: Zákonná týdenní placená otcovská dovolená, kdykoliv během prvních 3 měsíců života dítěte. Finanční zvýhodnění pěstounské péče, či jiných forem náhradní rodinné péče, a postupná eliminace ústavní výchovy. V počtu dětí v ústavní výchově patří ČR v rámci EU druhé místo, přitom je ve výsledku dražší a neúčinná. Děti, které jí prošly, prochází v budoucím životě většími problémy než děti vyrůstající v rodinách. Prosazujeme převedení této problematiky plně do kompetence krajů. Jsme pro zvyšování role obcí a krajů v rodinné politice při adekvátním rozpočtovém daňovém určení. Samosprávné celky mají lepší přehled o místních sociálních poměrech, a v souvislosti s naším návrhem na přímou volbu starostů a hejtmanů budou mít občané možnost vyvíjet účinný tlak na své zástupce. V oblasti krajské a obecní politiky jsou našimi prioritami: Rozvoj předškolních zařízení (jeslí, školek, firemních školek, mateřských center), ať už soukromých nebo provozovaných samosprávou. Podpora projektu sousedského hlídání, kdy osoba, která má v celodenní péči dítě do 6 let, může za úplatu hlídat i další děti. Tento systém považujeme za přirozený a podporující rozvoj sousedské komunity. 9

11 Podpora bezbariérovosti a zařazení osob zdravotně postižených do běžných předškolních a školních zařízení tak, aby nedocházelo k jejich segregaci. Dotvoření a finanční podpora odpovídající sítě informačních a poradenských služeb (manželské a rodinné poradny, výchovné poradny, poradny pro oběti domácího násilí), přednostně podporou neziskového sektoru, než vlastním zajištěním. Na úrovni samosprávy podpora výstavby dětských hřišť a kvalitních mimoškolních aktivit, které umožňují dospívajícím smysluplně trávit volný čas. Uplatňování principů komunitního plánování, ve smyslu spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli (klienty) a poskytovateli (organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků, kdy společným cílem všech těchto subjektů je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Poskytovaní sociálních služeb musí vycházet z pravidelného zjišťování potřeb obyvatel dané lokality s ohledem na výsledky studií a analýz a následné nastavení odpovídající struktury a objemu sociálních služeb Včasné zohledňování demografických prognóz a předvídavé přizpůsobení sociálních služeb stárnutí obyvatelstva. Pravidelné vyhodnocování potřebnosti a využívanosti jednotlivých služeb, včasná reakce na jejich nedostatek a schopnost jejich pozastavení v případě nevyužívanosti. DŮSTOJNÉ STÁŘÍ Problematika důstojného stáří má celou řadu dimenzí: financování penzijního systému, zdravotně-sociální péči, možnosti kulturního a sportovního vyžití, možnosti aktivního zapojení na trhu práce a především podporu důstojného dožití v přirozeném prostředí a v úzkém kontaktu s rodinou. Při vytváření uceleného systému zdravotních a zdravotně sociálních služeb pro seniory považujeme za přirozeného partnera státu Českou gerontologickou a geriatrickou společnost a další sdružení a organizace, které se zabývají touto problematikou. Ohrozit důstojné stáří a vykořenit seniora z jeho přirozeného prostředí pak nesmí ani deregulace nájemného. V otázce starobních důchodů jsme pro celkově vyšší odpovědnost každého jedince k jeho stáří. Senioři však musí mít dostatek prostředků, aby této odpovědnosti mohli využít. Proto prosazujeme: Zachování průběžného systému financování důchodů, kdy dnešní pracující financují dnešní seniory. Na rozdíl od systému státního spoření zachovává velkou možnost variability při neočekávaných změnách v ekonomice a demografii. Snížení odvodů na sociální pojištění. Tím umožníme každému spoluobčanovi vybrat si na trhu komerčního připojištění takový produkt, který odpovídá jeho potřebám. Ušetřené prostředky pak může každý spoluobčan využít i k jiným investičním aktivitám, které mu pomohou užít si stáří aktivně a v hojnosti. Dlouhodobým cílem je, aby životní úroveň v důchodovém věku byla vyšší než za stávajícího systému. Aby se předešlo nezodpovědnému chování občanů, bude nutné legislativně stanovit minimální příspěvek občana na penzijní připojištění. Vyplácení jednotné starobní dávky, která zabezpečí pokrytí nákladů na základní lidské potřeby. Takovýto systém je administrativně nenáročný a pro všechny zúčastněné velmi transparentní. 10

12 Jsme si vědomi toho, že podobné změny v důchodovém zabezpečení by se velmi negativně dotkly současných seniorů a starších spoluobčanů, pro ně by byl zachován stávající systém, pokud by ovšem sami raději nechtěli přejít na systém nový. V obecné rovině požadujeme dlouhodobou finanční udržitelnost celého důchodového systému, a proto zastáváme následující stanoviska: Odmítáme populistické a nesystematické kroky ČSSD, jakými jsou např. 13. důchody nebo jednorázové příspěvky důchodcům, které povedou ke schodkům důchodového systému a extrémně zatíží státní rozpočet. Jsme pro zachování práva seniorů pracovat a pobírat ke svému důchodu plný plat. Prosazujeme změnu zákona, který v současném znění neumožňuje vyplácet příspěvek za péči o osobu blízkou někomu, kdo zároveň pobírá starobní důchod. Jsme pro rozvoj seniorského vzdělávání a systému Univerzit třetího věku. Obce a kraje by měli být garanty, kteří budou brát v úvahu jak sociální, tak věkovou rozmanitost obyvatelstva. Zároveň by měli na základě místní znalosti a potřebnosti zajišťovat dostupnou síť služeb a aktivit pro seniory. V obecní a krajské politice jsou našimi prioritami: Neuplatňování deregulace nájemného u seniorů v obecních bytech a finanční výpomoc seniorům v bytech s regulovaným nájemným u soukromých majitelů do doby, než bude ze strany obce zajištěna dostatečná kapacita sociálních malometrážních bytů. Rozvoj poradenství pro seniory. Cílem je omezit vznik problémů a stresových situací způsobených nedostatečnou informovaností, či podáváním informací v nevyhovující formě této cílové skupině obyvatelstva. Podpora důstojného stáří v přirozeném prostředí rozvoj pečovatelských služeb, asistenčních služeb a denních a týdenních stacionářů pro seniory umožňující setrvat za této pomoci v domácím prostředí. Zajištění dostatečné kapacity míst v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou. 11

13 KAPITOLA III - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životní prostředí chápe strana Věci veřejné jako jednu ze svých prioritních oblastí. Problematiku vnímáme v celé její šíři, od znečištění až po harmonický rozvoj lidských sídel v rámci zdravé a fungující krajiny. Jsme pro takovou ochranu životního prostředí a hospodaření v krajině, které bude spočívat v otevřené diskuzi mezi veřejností, odborníky, státem a napříč celým politickým spektrem. Prosazujeme racionální, ekologicky, ekonomicky a eticky opodstatněný přístup respektující zásady trvale udržitelného rozvoje. OVZDUŠÍ Kvalita ovzduší v České republice zůstává i přes značná zlepšení od 90. let stále největším problémem životního prostředí. Situace se navíc zhoršuje s rostoucí automobilovou dopravou a stále populárním lokálním vytápěním uhlím. Limity pro některé znečisťující látky jsou u nás pravidelně překračovány nejen lokálně, ale i plošně. Proto prosazujeme: Důsledné dodržování standardů týkajících se ochrany ovzduší v ČR. Klademe důraz na činnost kompetentních orgánů ochrany ovzduší a přísné postihy. Řešení mezer v legislativě týkající se ochrany ovzduší. Podporujeme zejména možnost obcí jednoduše stanovit zóny s omezením dopravy a zpoplatnění vjezdu do center. Intenzivní výzkum a vývoj technologií v oblasti pohonů a paliv tak, aby byla efektivním doplňkem a náhradou jak z ekologického tak ekonomického hlediska. VODA Voda nesmí být považována za levný a nevyčerpatelný zdroj. Klademe důraz na zachování a podporu její přirozeně vysoké kvality a funkce v krajině. V některých řekách se však stále vyskytují znečišťující látky v nebezpečných koncentracích, stále máme nespočet obcí, které nemají čistírnu odpadních vod. Proto požadujeme: PŮDA Bezpodmínečně se zasadit o plnění rámcové směrnice o vodách, jejímž cílem je do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu vod v ČR. Racionální využití fondů EU k podpoře opatření zlepšujících přirozené funkce vodních toků (čistírny odpadních vod, rybí přechody, přírodě blízké úpravy vodních toků zpomalující odtok a snižující dopady povodní). Řešit problematické obhospodařování vod vedoucí ke špatné hygieně a ekologickému stavu vod. Odmítáme realizace nákladných a neefektivních megalomanských projektů (průplav Dunaj-Odra-Labe, jezy na Labi) založených na účelové investičním lobby. Uvědomujeme si, že půda je nenahraditelný a v časovém horizontu několika generací neobnovitelný zdroj. Hlavními problémy, kterým je třeba čelit, jsou eroze, zábory půd, kontaminace znečisťujícími látkami, ztráta přirozené úrodnosti. V rámci účinných opatření navrhujeme: 12

14 V návaznosti na rámcovou směrnici o ochraně půdy vypracovat novou koncepci ochrany půdy v ČR zajišťující ochranu veškeré půdy. Legislativní cestou a dotační politikou přizpůsobit obhospodařování půdy jejímu stavu a ohrožení. Navýšení finančních odvodů za vyjmutí půdy z půdního fondu a motivovat tak k přednostnímu užívání dříve zastavěných ploch a méně hodnotných půd. Jasně identifikovat vlastnictví pozemků urychleným a transparentním provedením pozemkových úprav. Soukromé vlastnictví zajistí lepší nakládání s pozemky. Urychleně řešit vlekoucí se problémy starých ekologických zátěží. ODPADY Uvažujeme o odpadech nejen jako o problému, ale jako o zdroji, potenciálu nabízejícím řadu možných řešení a příležitostí zejména pro soukromý podnikatelský sektor. Vzájemná propojenost technické proveditelnosti, ekologického přístupu a ekonomického hlediska se zde musí promítat do všech činností. Prosazujeme tedy především: Výrazně tlačit na původce odpadů k minimalizaci jejich vzniku. Odstranění nedostatků v třídění odpadů pramenících z nedůvěry a neochoty. Společnost musí vidět výsledky svého počínaní (rozšíření výroby a značení recyklovaných výrobků). Urychlenou přípravu trhu na využití recyklovaných materiálů a jednání o nesmyslných recyklačních kvótách EU, kdy odpad vytřídíme, ale nevyužijeme. Využití programu podpory podnikatelských subjektů zabývajících se zpracováním druhotných surovin k vývoji nových technologií v odpadovém hospodářství. Není možné slepě zakazovat spalování odpadů, pokud je ekonomicky výhodné a ekologicky přijatelné. Zjednodušení možnosti přepravy odpadů na vybrané provozy recyklace a likvidace toxického, radioaktivního a jinak nevyužitelného odpadu končícího na skládkách. Zprůhlednit financování a demonopolizování systému nakládání s odpady. ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY Ochrana přírodních hodnot není jen naší morální povinností, ale existenční nutností Musíme se racionálně ptát co, jak a proč chránit a vycházet přitom z využití poznatků moderní biologie a jejich aplikace na možnosti a potřeby lidské společnosti. Navrhujeme a podporujeme: Důsledně a racionálně v našem legislativním prostředí aplikovat požadavky vyplývající z mezinárodních závazků, které se dotýkají zájmů ochrany přírody. Prosazujeme zjednodušení systému náhrady škod a ušlých zisků v případě škod způsobených chráněnými živočichy a omezení plynoucích z výskytu chráněných rostlin. Realizaci záchranných programů ohrožených druhů, které musí respektovat jak ekologickou tak ekonomickou efektivitu. Nelze opakovat finančně nákladné chyby z minulosti. Ohrožené druhy a jejich stanoviště nelze chránit samoúčelně, ale na základě racionální úvahy a odborného přístupu. Podporujeme pestrost přírodních stanovišť, jejich přirozený vývoj a uplatnění aktivního managementu. 13

15 Jsme pro vyhlašování dalších chráněných území. Je řada nevyřešených případů, které stojí v pozadí jiných zájmů než zájmů ochrany přírody. Řešení problému nepůvodních druhů v ČR. Hrozí riziko ekonomických ztrát v budoucnosti. Neexistuje odpovídající legislativa, koordinace, priority v oblasti regulace a kontroly. KRAJINA Přírodní i kulturní krajina prošla v minulosti dramatickými změnami, jejichž důsledky jsou patrné dodnes. Zpřetrhání vlastnických vazeb a po generace vytvářených vztahů, vyústilo v komplikovaný vztah současných vlastníků a hospodařících subjektů ke krajině. Navrhujeme, aby se krajinou zabývala jednotlivá ministerstva koordinována společnou strategií. Našimi prioritami v této oblasti jsou: Důsledné praktické uplatňování zásad plynoucích z Evropské úmluvy o krajině, která musí být začleněna do legislativy s možným dopadem na krajinu. Odborná realizace a aktualizace územních systémů ekologické stability a dotačních programů podporujících obnovu a rozvoj přirozených funkcí krajiny. Individuálně posuzovat přístup k takzvaným brownfields neboli dříve zastavěným dnes zpustlým plochám a objektům. Tyto plochy je nutné využívat k nové zástavbě a využití přednostně. Zamezit nákladným a bezdůvodným rekultivacím. Některé pozůstatky lidské činnosti (lomy, výsypky) ponechané samovolnému vývoji tvoří ideální stanoviště pro chráněné druhy rostlin a živočichů. Ušetřené finance lze uplatnit např. v obnově památek, dědictví kulturní krajiny. Zlepšit nevyhovující životní prostředí sídelní krajiny. Prosazujeme vyšší podíl zeleně ve stávající i nové městské zástavbě. Je nepřípustné její další zastavování. ZEMĚĎELSTVÍ Zemědělství chápeme jako komplexní aktivitu, ekonomickou činnost, péči o krajinu, ochranu venkovských hodnot a sociálních tradic. Přestože naše zemědělství prošlo v minulosti dramatickými změnami, není jeho současná situace o mnoho lepší. Naše i evropské zemědělství nefunguje efektivním a trvale udržitelným způsobem. Náklady na udržování systému dosahují astronomických hodnot a situace je neúnosná. Politika dotací je nevyvážená, nespravedlivá a dlouhodobě neudržitelná. V současném zemědělství však vidíme velký potenciál. Proto podporujeme a navrhujeme: Narovnání principů volné hospodářské soutěže v zemědělství. Nové členské země dostávají výrazně méně dotací než země původní EU 15. To činí naše zemědělství nekonkurenceschopné. Postupně upustit od dotační politiky v zemědělství, redukovat cenové rozdíly zemědělských komodit mezi vyššími cenami domácími a nižšími cenami na světových trzích. Liberalizace trhu musí probíhat v součinnosti EU a ostatních států. Důsledně zasáhnout proti zneužívání systému ekologického zemědělství. Existuje řada podniků vlastnících v ČR až několik tisíc hektarů zatravněných ploch s minimem ekologické produkce a investujících miliony z dotací mimo tento sektor. Vést otevřenou diskusi týkající se perspektivy geneticky modifikovaných organismů (GMO). Legislativa a kontrola je dostatečná a velmi přísná. Uvážlivé používání GMO je 14

16 nanejvýš aktuální (efektivnější produkce biopaliv, energeticky, chemicky a farmaceuticky využitelných plodin, vyšší odolnost vůči patogenům). Prosazujeme důsledné uplatňování zákona na ochranu zvířat proti týrání a normativ, které se vztahují k chovu hospodářských zvířat. LESNICTVÍ Intenzivní a nevhodné obhospodařování, celková degradace lesního prostředí. To vše se podepsalo a stále podepisuje pod stavem našeho národního bohatství. Opakovaně dochází k hynutí porostů na větších či menších plochách vinou houbových chorob, imisí, napadení kůrovci a polomů. Přirozená biologická rozmanitost v lesích významně poklesla, lesy trpí ztrátou odolnosti, erozí půd a poklesem schopnosti zadržovat vodu. Proto podporujeme a navrhujeme: Důsledné a odborné připomínkování lesních hospodářských plánů s důrazem na přirozenou druhovou skladbu lesa. Nutná je zejména výsadba takových druhů dřevin, které odpovídají danému stanovišti. Směrování dotačních programů do podpory obnovy přirozené druhové skladby v lesích. Lesnatost české krajiny je dostatečná, ale nevyrovnaná. Proměna druhové skladby bude dlouhodobý proces, ale je nezbytné s ní urychleně začít. Legislativní omezení až vyloučení velkoplošného holosečného kácení, vápnění a hnojení lesů. Je vhodné preferovat maloplošné metody hospodaření, ponechání části nevytěžených stromů k produkci semen, dožití a zetlení. Zaměřit se na kvalitu, nikoliv kvantitu produkce dřeva. Upravení početních stavů zvěře bez ohledu na emoce a lobbismus, který tato problematika vyvolává. Sazenice a přirozené zmlazení dřevin musí mít možnost odrůstat bez finančně nákladné ochrany proti zvěři. 15

17 KAPITOLA IV ENERGETIKA Česká elektroenergetika je dnes stabilizovaná, soběstačná s výraznými exportními ambicemi. Nedojde-li však v dohledné době k zásadním rozhodnutím v této oblasti, pak stabilita českého energetického hospodářství a systémů centrálního zásobování teplem je dočasná a stane se závislá na dovozu. Proto jsme pro vyváženou kombinaci energetických zdrojů založenou na široké shodně napříč společností a minimalizaci jejich dopadů na životní prostředí. V této souvislosti: Podporujeme vzdělávání odborníků ve vyspělých technicky náročných oborech souvisejících s energetikou. Zúročí tradice kvalitního technického vzdělání českých pracovníků a vzroste technologická vyspělost státu. Podporujeme úsporná opatření. Budeme legislativně prosazovat nutnou přísnou energetickou certifikaci novostaveb a výrobků uváděných na trh, pokračující zateplování budov, nízkoenergetické technologie v průmyslu a sektoru služeb. Podporujeme postupné přirozené dožití starých uhelných elektráren a odmítáme výstavbu dalších uhelných elektráren. Vedlo by to k prohlubování dohadů o prolomení územích limitů těžby hnědého uhlí, které je jako zdroj s velkými dopady na životní prostředí do budoucna drahý a použitelný jen okrajově. Uznáváme dočasné výhody plynových elektráren, relativně nízké investiční náklady, rychlou výstavbu a nízké emise. Jejich výstavbu a provoz však podmiňujeme dobou, během které dojde k přechodu na racionálnější a efektivnější zdroje. Důvody jsou nestabilní a vysoká cena plynu, omezené zásoby, navíc převážně v politicky nestabilních regionech. Podporujeme prodloužení životnosti a navýšení kapacit stávajících jaderných elektráren a výstavbu nových, moderních jaderných technologií na základě vstřícné, neideologické a široké debaty o jaderné energetice. Není pochyb, že z nabízených alternativ vyváženého energetického mixu je její majoritní podíl do budoucna zatím nejpřijatelnější a to jak z bezpečnostního hlediska tak ekonomicky a ekologicky. Problému úložiště vyhořelého paliva chceme řešit veřejně a změnou problematické legislativy. Technicky jsou možnosti dalšího využití vyhořelého paliva již ve fázi praktické realizace (transmutační reaktory). Minimalizuje se tak objem a nebezpečnost jaderného odpadu, který bude nutné uložit na max. stovky let. Navíc nové generace reaktorů palivo využívají mnohem efektivněji a levně dokážou vyrábět vodík (palivo budoucnosti). Podporujeme investice do výzkumu a vývoje adaptačních technologií (obnovitelné zdroje, biotechnologie) v souvislosti s klimatickými změnami. Globální oteplování nelze slepě dávat do přímé a jediné souvislosti s lidskou činností. Jeho následky je však třeba zvažovat a být na ně připraven. V souvislosti se závazkem EU ke snížení emisí skleníkových plynů podporujeme rozumnou formu zákona o snižování emisí skleníkových plynů s cílem meziročního snižování emisí o 2%. Jsme si vědomi omezeného potenciálu obnovitelných zdrojů energie v českých podmínkách. Jako zdroje jsou stále jen omezeně přijatelné jak ekologicky, tak ekonomicky a není rozumné uměle dotovat jejich masový rozvoj. Uvažujeme o nich zatím jako o alternativách individuálního a lokálního využití. Prosazujeme postupnou privatizaci monopolu firmy ČEZ, která by konečně vedla k vytvoření "konkurence" ve výrobě, distribuci a obchodování s elektrickou energií. 16

18 KAPITOLA V - BEZPEČNOST SOUČASNÝ STAV V OBLASTI BEZPEČNOSTI Naše bezpečnostní politika vychází z nejmodernějších analýz současného bezpečnostního prostředí ve světě a v České republice, pro které je především charakteristické, že se bezpečnostní hrozby a rizika vzájemně prolínají a ztrácejí vyhraněný charakter hrozeb vnějších a vnitřních a také vojenských a nevojenských. V důsledku prolínání hrozeb se snižuje ohrožení státu jako instituce, které bylo považováno za jednoznačně dominantní. Tím kdo je v současné době především ohrožen, je sám člověk - jeho život, majetek, občanská práva, životní prostředí, kde žije, a regiony. Zvyšuje se proto podíl nestátních institucí na zajištění bezpečnosti, především každého jedince, soukromých a komerčních subjektů, ale i samosprávy a nadnárodních institucí. Na rozdíl od ostatních politických stran, které bezpečnosti ještě rozdělují, je naše bezpečnostní politika založena na komplexním a celostním pojetí bezpečnosti, které spočívá v následujících tezích: Budování komplexního efektivního bezpečnostního systému, jehož řídící složky budou při jeho výstavbě důsledně spolupracovat. Sloučení ministerstev obrany a vnitra pod jedno ministerstvo bezpečnosti, v jehož rámci by došlo také ke sloučení určitých sekcí a odborů, ke zkvalitnění práce a minimalizaci zdvojených pravomocí. Protože v dnešní době již nelze rozdělovat nebezpečí na vnitřní a vnější, nelze mít dva (ne)spolupracující ministry; je potřeba, aby docházelo k rychlým rozhodnutím týkajících se hrozeb, které ohrožují Českou republiku, proto Věci veřejné navrhují toto řešení, které zefektivní bezpečnostní politiku ČR. Přesné stanovení povinností a úkolů jednotlivých státních prvků (armády, policie, ostatních bezpečnostních a záchranných sborů a zpravodajských služeb) vedoucí k zefektivnění struktury a zamezení zbytečného dublování. Zapojení dalších státních (např. státní zastupitelství a soudy), obecních (obecní policie), občanských, soukromých a komerčních prvků (bezpečnostní agentury) do bezpečnostního systému efektivním nasazováním jednotlivých prvků bezpečnostního systému a v jejich vzájemné spolupráci. Vzájemné soupeření mezi jednotlivými prvky, zneužívání bezpečnostního systému k dílčím politickým zájmům, neetickým a nezákonným aktivitám je nepřípustné a my budeme dbát o to, aby nasazení bezpečnostního systému jednoznačně chránilo bezpečnost občana a zájmy České republiky. Jsme pro vypracování nové Bezpečnostní strategie České republiky, která bude vycházet z Evropské bezpečnostní strategie 2003 (popř. nově schválené 2008), nebude se skládat pouze z vágních formulací a tradičního náhledu na bezpečnost, ale bude jasněji a šířeji koncipována směrem k nynějším i budoucím hrozbám. Dlouhodobým cílem Věcí veřejných je minimalizace korupce, respektování principů spravedlivé a rychlé justice a jasná pravidla pro přistěhovalectví. 17

19 VNITŘNÍ BEZPEČNOST Při zajištění bezpečnosti na území České republiky (vnitřní bezpečnost) je naším cílem zvýšení bezpečnosti občanů na ulicích a silnících pomocí zefektivnění práce policie, zamezení duplikace jejích činností a zvýšení efektivnosti její kontroly. POLICIE Strana Věci veřejné si je vědoma nezastupitelné role Policie České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, jelikož bezpečnost a respekt k právu zajistí pouze a jedině kvalitní a profesionální policisté hrdí na svoji práci, a proto prosazuje: Zvyšování vzdělání policistů a v souvislosti s tím i jejich platů. Zlepšení vybavení policistů. Snížení počtu řídících policejních úředníků a jejich přesunutí do ulic. Zefektivnění práce policistů v terénu zjednodušením dokumentace. Spravedlivý trest a zrychlení stíhání policistů, kteří spáchali trestný čin. Úzké propojení, spolupráce a jasné rozdělení pravomocí obecní (městské) policie s Policií ČR, aby nedocházelo k zbytečnému překrývání činností. V obcích nad sto tisíc obyvatel zřízení Metropolitní policie, která by byla tvořena příslušníky pořádkové, dopravní a železniční policie (ti budou vyjmuti z Policie ČR a tedy i z IZS) a příslušníky městské policie. Sloučená metropolitní policie by mohla ušetřit až o desítky milionů ročně. Primární však je zvýšení kvality: aby ubylo trestných činů, vzrostla jejich objasněnost, a aby se občané cítili bezpečněji. Policisté, kteří spáchali trestný čin, nesmí dostat odstupné ani výslužné. Nezbytnost vzniku dalších kontrolních orgánů kromě aktuálního policejního, rezortního (Inspekce ministerstva vnitra) také mezirezortních (vládních) a parlamentních (zejména pro oblasti kontroly dodržování zákonů policisty, dodržování lidských práv). Důraz na rozvoj kamerového monitorovacího systému a jeho využívání v praxi, čímž se výrazně posílí akceschopnost policie. EXTREMISMUS ČR se dnes potýká s nárůstem extremismu. Jsme přesvědčeni, že rozmach extremismu v poslední době není dán pouze netolerantností k jinému etniku, ale nečinností dosavadních vlád při řešení problémů obyčejných lidí. Zvláště v postižených regionech podporují extremistické skupiny občané, kteří z důvodu sousedství s nepřizpůsobivými občany ztratili hodnotu nemovitosti, začali se bát ve svých obydlích atd. Celkově problém extremismu není rasový! Ale sociální a bezpečnostní. Většině občanů je jedno, jaké barvy pleti či národnosti ten druhý je, ale vadí, jak se chová. Navrhujeme proto následující body: Odmítnutí principu pozitivní diskriminace. Zavedení policejních mobilních služeben v lokalitách, kde chybí stálá služebna policie. Navýšení počtu policejních hlídek v problémových lokalitách. U sociálně slabých zajistit přímé platby nájemného ze sociálních dávek. 18

20 Nekompromisní stěhování chronických neplatičů a nepřizpůsobivých (prověřovat opakující se stížnosti). Vymáhání pohledávek vůči městu od dlužníků. Terénní sociální práce jako pomoc nepřizpůsobivým. Kontroly úrovně života při vyplácení sociálních dávek spolupráce příslušného sociálního odboru a policie (nadstandardní vybavení apod.). Dohled sociálních pracovníků v sociálně slabých a vyloučených rodinách ve spolupráci s policií. Podpora Integrace neproblémových občanů pomoc jak se dostat z ghett. Úzká spolupráce spádových ZŠ, sociálního odboru a vedení jednotlivých měst (záškoláctví, sociální problematika apod.). Navyšování kapacit stávajících nízkoprahových center, pomoc finančních zdrojů z EU při zakládání nových, směřování volnočasových aktivit především na starší děti. Využití veřejné prospěšných prací při úklidu problémových lokalit (při neplacení dluhů a pokut pružné nasazení na veřejně prospěšné práce). VNĚJŠÍ BEZPEČNOST Pro zajištění vnější bezpečnosti se budeme soustředit na reformu armády, která primárně slouží k obraně státu. Pádem komunismu se však rozšířily její možnosti, schopnosti a kapacity. Jako důležitá součást aliančních jednotek vysílána do konfliktních oblastí po celém světě, proto v této oblasti chceme zejména: Koncept specializované armády, ideální pro menší státy, plně zapojené do NATO, ale také do Evropské bezpečnostní a obranné politiky. I nadále by se jednalo o vševojskovou armádu, ale menšího rozsahu (snížení o cca 10 % vojenského personálu); v praktické rovině by armáda i nadále sloužila k obraně státu a samozřejmě k plnění našich aliančních závazků bez omezení v rámci zahraničních misí, do kterých by byly vysílány speciální síly a polní nemocnice. Budeme podporovat výcvik a modernizaci těchto speciálních sil a zdravotnického zařízení, které jsou primárně určeny k působení v zahraničních misích. Počet vojáků v těchto jednotkách by měl dosahovat takové výše, aby docházelo k pravidelným rotacím a abychom i nadále byli schopni plnit naše závazky v rámci Aliance, aniž by tím byli poznamenáni sami vojáci. Vzhledem k početnému stavu české armády podpoříme návrhy vedoucí k snížení počtu velitelských stupňů řízení z aktuálních tří na dva a podpoříme zefektivnění celé armády a snížení výdajů. Proto prosazujeme snížení počtu občanských zaměstnanců pracujících v armádě, tedy osob pracujících na ministerstvu a generálním štábu. Další snížení výdajů vidíme v nově uzavřené smlouvě na nadzvukové letouny (tzv. gripeny). Po vypršení stávající smlouvy v roce 2014 se budeme snažit o obnovení této smlouvy, zároveň však o sjednání lepších podmínek pro Českou republiku, hlavně co se týká výdajů spojených s provozem gripenů. V konečném stavu chceme razantně snížit náklady na provoz gripenů., zároveň jsme si však vědomi, že jsou nezbytné k uchránění našeho vzdušného prostoru a udržení národní suverenity. Vznik jednotné Evropské bezpečnostní a obranné politiky, na jejímž základě dojde k dohodě mezi členskými státy o tématech, která se nedají řešit a vyřešit pouze na 19

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa

po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa po modré společně Společně Plus pro nová pracovní místa Společně Plus pro nová pracovní místa Mgr. Petr Gandalovič volební lídr Ústeckého kraje Nezaměstnanost nepovažujeme jen za ekonomický, ale hlavně

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA Č. j.: TACR/4321/2015 I. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 1. Využití (aplikace)

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Úspěchy & Plány Ministerstva financí

Úspěchy & Plány Ministerstva financí České republiky, Letenská 15, 118 10 Praha 1, +420 257 041 111 Ministerstvo financí Úspěchy & Plány Ministerstva financí 8. dubna 2016 Andrej Babiš, ministr financí ČR Ministerstvo financí 2 Úspěchy MF

Více

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010

Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Studijní obor VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Témata bakalářských prací Stav k 21. září 2010 Název tématu Postavení obcí v systému veřejné správy v České republice a jejich vztah k orgánům státní správy Analýza

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Strategický dokument se v současné době tvoří.

Strategický dokument se v současné době tvoří. Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 3.9 Elektronizace odvětví: ejustice Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo vnitra

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

Ing. Petr Mach, Ph.D.

Ing. Petr Mach, Ph.D. Svobodní mají plán, jak snížit všem pracujícím daně a odvody tak, aby každému zůstalo o 1000 korun čistého měsíčně navíc. Zrušíme nespravedlivé dotace pro firmy, proto budeme moci snížit daně lidem. Ing.

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZELENÁ PRO ZAMÌSTNANCE KLIDNÁ SÍLA

ZELENÁ PRO ZAMÌSTNANCE KLIDNÁ SÍLA KLIDNÁ SÍLA WWW.KDU.CZ KDU-ČSL prosazuje: Vyvážený partnerský vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, který nebude podvazovat podnikatelské aktivity zaměstnavatelů a zaměstnancům zaručí jistotu ocenění

Více

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006

Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády. A) Naléhavé úkoly, jejichž řešení je nutné zahájit na podzim 2006 Požadavky Svazu průmyslu a dopravy ČR na hospodářskou politiku vlády Výkon a nízká kvalita státní správy je příčinou drahého a neefektivního státu zatěžujícího občany i podnikatele a zároveň neumožňuje

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Milan Chovanec MINISTR VNITRA

Milan Chovanec MINISTR VNITRA Milan Chovanec MINISTR VNITRA Hlavní úspěchy Stabilizace Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR vyřešení dvojvládí, personální stabilizace, narovnání platů, investice Transparentní veřejná správa

Více

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST

ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST ODS a životní prostředí ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = PŘÍLEŽITOST PRO HOSPODÁŘSKÝ RŮST Mgr. Tomáš Chalupa ministr životního prostředí 21. ledna 2012, Hradec Králové ODS A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Je životní prostředí skutečnou

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. Pro oblast veřejné správy. V Praze, 25. dubna 2009. Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl. Ing. Kamil Srnec V Praze, 25. dubna 2009 Zpracovali: JUDr. Ivan Přikryl Ing. Kamil Srnec Odborná skupina pro státní správu. ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD Pro oblast veřejné správy Návrh programových priorit v oblasti veřejné správy

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie

Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie Hlavní orientace Hospodářské komory České republiky na energetiku České republiky a Evropské unie Úvod Hospodářská komora ČR dlouhodobě monitoruje vývoj světové energetiky, energetiky v EU a energetiky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 106/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. dubna 2015 o oborech státní služby Vláda nařizuje podle 5 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Obory státní služby Obory státní služby jsou uvedeny

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

14. Nejdůležitější předpisy

14. Nejdůležitější předpisy 14. Nejdůležitější předpisy DOPRAVA Pozemní komunikace Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního

Veřejná správa. 1 Autorské právo. 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního. 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající ze stavebního Veřejně správní akademie - - vyšší odborná škola, s.r.o. Veřejná správa 1 Autorské právo 2 Činnost orgánů státní správy v oblasti územního plánování a stavebního řádu 3 Činnost orgánů státní správy vyplývající

Více

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030

POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 POTENCIÁL A CENA ENERGETICKÝCH ÚSPOR V ČR DO ROKU 2030 Jan Harnych 320a činnosti podporující vzájemná jednání sociálních partnerů na celostátní nebo krajské úrovni, která se týkají důležitých zájmů zaměstnavatelů

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více