Politický program strany Věci veřejné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Politický program strany Věci veřejné"

Transkript

1 Politický program strany Věci veřejné

2 ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ POLITIKA... 8 POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI... 8 PODPORA RODINY... 9 DŮSTOJNÉ STÁŘÍ KAPITOLA III - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ VODA PŮDA ODPADY ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY KRAJINA ZEMĚĎELSTVÍ LESNICTVÍ KAPITOLA IV ENERGETIKA KAPITOLA V - BEZPEČNOST SOUČASNÝ STAV V OBLASTI BEZPEČNOSTI VNITŘNÍ BEZPEČNOST POLICIE EXTREMISMUS VNĚJŠÍ BEZPEČNOST SOUDNICTVÍ KORUPCE PŘISTĚHOVALECTVÍ KAPITOLA VI. - ŠKOLSTVÍ FINAČNÍ PROSTŘEDKY V RESORTU ŠKOLSTVÍ ZAVEDENÍ ŠKOLNÉHO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH PODPORA STÁTNÍCH MATURIT PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ (SPJ) PROPRACOVANÝ SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ZVÝŠENÁ POZORNOST PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PODPORA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KAPITOLA VII. - ZDRAVOTNICTVÍ OBČAN KLIENT: NÁŠ SYSTÉM ZDRAVOTNICTVÍ PREVENCE: VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM, TECHNOLOGIE: LÉKOVÁ POLITIKA: PÉČE O SENIORY: KAPITOLA VIII KULTURA KAPITOLA VIII DOPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA BEZPEČNOST A PREVENCE LEGISLATIVA VEŘEJNÁ DOPRAVA A TECHNOLOGIE KAPITOLA X BYTOVÁ POLITIKA MLADÁ RODINA SOCIÁLNĚ SLABŠÍ STŘEDNÍ VRSTVA PODNIKATELÉ A INVESTOŘI SENIOŘI KAPITOLA XI ZAHRANIČNÍ POLITIKA... 39

3 ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE" Strana Věci veřejné je demokratickou stranou liberálního charakteru. Tento ideový základ se promítá do našeho postoje k otázkám fungování demokratického politického systému. Stát, který funguje podle demokratických principů, musí poskytovat občanovi dostatek příležitostí k tomu, aby mohl rozhodovat o veřejných záležitostech. Demokracii chápeme v nejmodernějším (tzv. deliberativním) pojetí jako diskuzi v Masarykovském duchu, tedy hovor mezi rovnými, a respekt k názorům každého jednotlivce. Vést takový rozhovor však vyžaduje nejen dostatek informací, aby mohli občané kvalifikovaně rozhodovat, ale především příslušné nástroje, které umožní tato rozhodnutí uskutečňovat. Česká republika dnes disponuje pouze jediným prostředkem, jak může obyčejný člověk ovlivňovat politiku na celostátní úrovni - volbami. To však považujeme za nedostatečné. Vynaložíme proto veškeré úsilí, abychom iniciovali veřejnou debatu a dodali občanům, kteří mají zájem se jí účastnit, dostatečné množství materiálů, aby si mohli utvořit o diskutovaných záležitostech názor podložený objektivními informacemi. Politická vůle musí vycházet zdola, tedy od občanů, a nikoliv od úzké skupiny politiků jako dnes. Naše snaha proto směřuje k širšímu užívání referend. V současnosti má Česká republika zákon o místním referendu, které umožňuje konání referenda v obcích a statutárních městech. To je jediný prvek přímé demokracie, který v České republice v současnosti funguje. Chceme tento institut rozšířit, a proto jsme pro vytvoření ústavního zákona, který by jasně definoval situace, kdy mohou občané rozhodovat přímo. Následně vytvoříme i zákon o obecném referendu. Tento zákon rozšíří užívání referenda i na úroveň krajů a celé republiky. V souvislosti s myšlenkou nabídnout občanům více možností k přímému rozhodování, zastáváme názor, že i mnozí veřejní činitelé by měli být do svých funkcí voleni přímo občany. Chtěli bychom proto občanům nabídnout možnost rozhodovat o tom, kteří politici a veřejní činitelé mají být volení přímo, a ne sborem zastupitelů jako dnes. Sbor zastupitelů nemusí při volbě veřejného činitele vždy respektovat vůli lidu. Volení zákonodárného sboru na úrovni parlamentu a zastupitelstev na úrovni krajů a obcí nepovažujeme za dostatečné ve smyslu fungování skutečně demokratického státu. Proto budeme prosazovat přímou volbu prezidenta, hejtmanů, starostů i dalších veřejných činitelů. Jsme pro omezené funkční období vedoucích pracovníků státních institucí a transparentní obsazování těchto míst. Kromě tohoto prvku posilujícího demokracii, chceme vést debatu i o dalších prvcích přímé demokracie. Tedy diskutovat o odvolatelnosti poslanců občany, nebo zjednodušení možnosti iniciovat referendum občany. To je dnes vzhledem k požadavkům, které stanovuje současný zákon o místním referendu, poměrně obtížné. Naše strana funguje na demokratických principech. To se konkrétně promítá i do činností strany a volby jejích představitelů. Předseda strany je volen přímou volbou, přičemž právo volit má každý člen a registrovaný příznivec. Chceme tak být příkladem pro ostatní, kteří o smyslu přímo volených zástupců pochybují. Zkvalitnění fungování našeho politického systému vyžaduje i boj proti negativním jevům, jakými jsou korupce, klientelismus či střetávání veřejného a osobního zájmu. Podporujeme 2

4 proto vznik protikorupčních auditů na všech úrovních státní správy, který zajistí nezávislé organizace. Chceme zprůhlednit výběrová řízení a jejich výsledky prezentovat na internetu. Tím se výrazně omezí zadávání zakázek subjektům, které jsou propojené s konkrétními politiky. V této souvislosti požadujeme i zlepšení informovanosti občanů prostřednictvím internetu, ale i kvalitnějším informačním servisem poslaneckých kanceláří. V rámci tohoto trendu - zvýšit informovanost veřejnosti - nemůžeme souhlasit se zákonem omezujícím činnost novinářů. Mezi naše priority patří zjednodušování zákonů a průhlednost státní a veřejné správy. Budeme proto prosazovat méně nových zákonů, které ale budou kvalitnější a srozumitelné a s jasným výkladem. Nechceme nadále tolerovat pochybné praktiky současných zákonodárců, kteří v jednom zákoně upravují několik nesouvisejících věcí, tzv. balíčkové zákony, které otevírají prostor skrytým vyjednávání a kompromisům, které volič jen stěží odhalí. Dejme konečně občanovi právo rozhodovat o záležitostech, které se ho týkají, i o lidech, kteří ho zastupují. Diskutujme mezi sebou o tom, o kterých věcech občan chce rozhodovat a do jaké míry je to reálné. Zahajme slušnou a kvalifikovanou diskuzi. Potřebujeme znát i Váš názor a budeme jej respektovat. Shrnutí našich návrhů a požadavků: Povedeme s Vámi veřejnou debatu o tom, jak zkvalitnit demokracii v České republice. Budeme prosazovat osobní odpovědnost politiků. Zasadíme se o změnu volebního systému. Budeme prosazovat ústavní zákon o referendu. Budeme Vám poskytovat informace o záležitostech, o kterých chcete rozhodovat. Požadujeme změnu současného zákona o místním referendu. Vytvoříme systém postupného navyšování minimálního kvóra pro platnost referenda - 25% na úrovni obcí, 35% na úrovní krajů a 50% na úrovni státu - tedy podle významnosti otázek, o kterých se rozhoduje. Zjednodušíme možnost iniciovat referendum občany. Jsme pro přímo voleného prezidenta i pro přímou volbu hejtmanů starostů. Jsme demokraté nejen svými slovy, ale i činy přímá volba předsedy strany. Zasadíme se o vytvoření vymahatelného etického kodexu pro naše zákonodárce a další volené politiky. 3

5 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ Stát není a ani nemůže být tvůrcem hospodářského růstu, může pro něj ale zajistit vhodné institucionální prostředí. Stát by měl pro podnikatele a domácnosti zajistit takové právní prostředí, které zaručí jednoduchou a rychlou vymahatelnost vlastnických práv. Podporujeme politiku pevných pravidel oproti jednorázovým a nesystémovým opatřením. Přístup státu vůči všem subjektům musí být otevřený, jasný a předvídatelný. Jsme pro zavádění nových norem a zákonů pouze tam, kde existuje jejich reálná potřeba, nechceme měnit to, co je funkční a efektivní. Záleží nám na svobodném obchodu, svobodném podnikání a na tržním konkurenčním prostředí. Česká republika se v ekonomickém vývoji vcelku úspěšně zařazuje mezi vyspělé státy západní Evropy, svůj potenciál však nevyužívá naplno. Rychlejší hospodářský růst a dlouhodobý úspěch v moderní globalizované ekonomice zajistíme především rozvojem lidského kapitálu ve formě investic do vzdělání a zjednodušením malého a středního podnikání. Chceme moderní, otevřenou a konkurenceschopnou ekonomiku s rozvinutým sektorem služeb a technologicky náročných odvětví, jejíž úspěšnost bude dána třemi základními kritérii: Růstem životní úrovně občanů. Nízkou mírou nezaměstnanosti. Dlouhodobou udržitelností. HOSPODÁŘSKÝ RŮST Prosazujeme zjednodušení podnikatelského prostředí práce podnikatelů je nejvíce omezována a narušována nesmyslnými regulacemi a nařízeními. Důsledkem je omezování konkurence a následný pokles svobody volby spotřebitele. Budeme se proto zasazovat o: Omezení regulací při výběru pracovních pomůcek, výběru pracovních postupů a označování produktů. Pokud chce například chovatel prodávat své produkty místním spoluobčanům, musí nastudovat a splnit celou škálu různých nařízení (od používání plastových prkýnek na krájení po znalost nutričních hodnot svých produktů). Regulace je natolik rozsáhlá, že mnoho drobných živnostníků od podnikání odrazuje. Snížení vysokých administrativních nákladů, které brzdí rozvoj některých forem podnikání. Proto podporujeme projekt CzechPoint a další rozvoj programů elektronické komunikace s úřady. Zavedení jednoho správního místa, kde budou vyřízeny veškeré náležitosti nutné ke vzniku obchodních společností. Tím bude usnadněn vstup na trh novým podnikatelům, bude dosaženo vyššího konkurenčního prostředí, vyšší zaměstnanosti. Urychlený rozvoj dopravní infrastruktury s maximálním využitím fondů Evropské unie. Jsme pro liberalizaci trhu práce uvolňováním smluvních vztahů. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou jako svobodné, svéprávné osoby uzavřít smlouvu, na které se dobrovolně dohodnou. Zpružnění trhu práce tak přispívá k lepší tvorbě nových pracovních míst. Zaměstnavatelé jsou ochotni nabízet více práce. Pružný pracovní trh je výhodný jak 4

6 pro zaměstnance, po kterých stoupá poptávka, tak i pro zaměstnavatele, kteří mohou bez vysokých nákladů vybírat toho nejlepšího pracovníka. Tento pružný pracovní trh zabezpečuje co nejvyšší míru zaměstnanosti. Proto požadujeme: Zavedení smluvní maximální týdenní pracovní doby. Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou jinak. Zaměstnanec i zaměstnavatel mají stejnou vyjednávací pozici, proto by se měl pracovně-právní vztah řídit ujednáním mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ne omezením daným zákonem. Zákon stanovuje 40 hodinovou týdenní pracovní dobu, která je však v praxi obcházena. Díky možnosti dohodnout si týdenní pracovní dobu nebudou zaměstnanci ani zaměstnavatelé nuceni pracovně právní vztah vykonávat nezákonně. Zrušení omezení týkající se Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tj. Dohoda o provedení práce a Dohoda o pracovní činnosti). Omezení dané zákoníkem práce je v praxi často obcházeno. Výše uvedené změny vytváří větší počet možností jak být zaměstnán, a tudíž lze vybrat vhodnou formu zaměstnaneckého vztahu pro vykonávanou práci. Na trhu práce nebudou zaměstnanci a zaměstnavatelé nuceni obcházet zákon. Jsme zastánci volného obchodu a to nejenom v rámci Evropské unie, ale také se třetími zeměmi. I zde vycházíme z dějin světového hospodářství, kdy se jednoznačně ukázalo, že nezbytným předpokladem globálního ekonomického rozmachu je svobodný obchod. Větší trh je zdrojem hospodářského růstu. V tomto ohledu zastáváme: Všeobecné snižování cel. Vzájemné dohody umožňující bezproblémový vstup českých firem i na mimoevropské trhy. Podporu exportérům. Na evropské úrovni budeme podporovat zachování všech výhod společného evropského trhu a odstranění zbývajících bariér. Jsme pro další rozvoj služeb poskytovaných Českou agenturou na podporu obchodu CzechTrade a Českou exportní bankou. Hodláme zlepšit propagaci českých výrobků pomocí českých diplomatických zastoupení. Nejlepší investiční pobídkou je nízké zdanění. Proto chceme snižovat daně z příjmu právnických osob na úroveň daní příjmu fyzických osob. Navíc takováto politika na rozdíl od daňových pobídek nezvýhodňuje zahraniční subjekty oproti domácím, čímž vytvoříme rovné soutěžní prostředí. Postupné snižování státní podpory velkých zahraničních investic, například v automobilovém průmyslu. Podporujeme takové firmy, které zde dlouhodobě budou zaměstnávat naše občany. I proto chceme pro firmy i fyzické osoby nižší daně z příjmů, tím necháváme vyšší částky v jejich pokladnách a peněženkách. Podporujeme i malé a střední podniky, které jsou nejpočetnější formou podnikání v EU a zajišťují tak vysokou zaměstnanost. Klíčovým předpokladem hospodářského růstu je akumulace kapitálu a technologický pokrok. I v této oblasti musí stát konat tak, aby příčiny růstu podpořil, a to prostřednictvím následujících opatření: 5

7 Snížením přímých daní (tj. daní z příjmů) na úkor daní nepřímých (DPH, spotřební daň), které podpoří investiční aktivity firem (dokončení projektu rovné daně). Daňovými úlevami pro firmy investující do vlastního vědeckého výzkumu. Daňovými úlevami pro firmy spolupracující na vědeckém výzkumu s univerzitami a vysokými školami. Využíváním financí ze strukturálních fondů EU. Podporou kvalitního vysokého a postgraduální školství. Podporou výzkumných, technologických center a podnikatelských inkubátorů, které budou realizovány ve spolupráci se soukromým sektorem. Pro výstavbu těchto center, můžou být využity i peníze z evropských fondů v případech revitalizace starých nevyužívaných ploch a budov (tzv. brownfields). VEŘEJNÉ ROZPOČTY Zastáváme přesvědčení, že bychom dnešní rozvoj neměli financovat na úkor budoucích generací, a proto budeme maximálně usilovat o vyrovnané veřejné rozpočty. Deficitní rozpočet je podle nás věc natolik závažná, že prosazujeme jeho schvalování ústavní většinou (tedy nově včetně Senátu). Jsme si vědomi toho, že každá přerozdělená koruna znamená omezení ekonomické svobody a mnohdy také ztrátu efektivnosti. Proto k nakládání s veřejnými prostředky přistupujeme velmi obezřetně. Naše priority v oblasti příjmové stránky veřejných rozpočtů jsou: Snížení demotivujících přímých daní ve prospěch daní nepřímých. Snížením daní z příjmu snížíme i ztrátu efektivnosti způsobenou přerozdělováním. Daňový výnos státu bude soustředěn na zboží, o kterém si občané svobodně rozhodnou, jestli ho koupí či nikoliv. Podpora projektu jednotné daňové sazby, tedy sjednocení daně fyzických a právnických osob a DPH. Dalším krokem je pak zahrnutí do této jednotné daně také sociální pojištění, neboť sociální pojištění fakticky daní je. Po ukončení světové finanční krize a stabilizace trhů hodláme pokračovat v privatizaci státních podniků spolu s nastavením vhodných pravidel fungování, dozoru a informační povinnosti. U strategicky významných podniků, jakým je např. ČEZ nebo Letiště Praha však prosazujeme, aby stát i nadále držel minoritní podíl akcií a měl kontrolu nad vlastnickou strukturou firmy. Prosazujeme transparentní zacházení se státními prostředky, především zrušením řady mimorozpočtových fondů, přes které se přerozdělují nemalé prostředky (okolo 170 miliard Kč) a jejichž hospodaření nepodléhá stejnému demokratickému legislativnímu procesu jako v případě peněz přerozdělovaných přes státní rozpočet. Proto požadujeme: Zrušení Státního fondu dopravní infrastruktury a následné převedení jeho finančních prostředků i pravomocí pod Ministerstvo dopravy. Zrušení Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a převedení pod Ministerstvo kultury. Zrušení Státního fondu životního prostředí a převedení pod Ministerstvo životního prostředí. Vytvoření fondů je akceptovatelné pouze dočasně a ve výjimečných případech, například pro urychlenou výstavbu čistíren odpadních vod vzhledem k hrozbě sankcí ze strany Evropské komise. 6

8 Dále požadujeme zrušení následujících úřadů, které nepřináší přidanou hodnotu a jejich zrušení bude znamenat úsporu peněz daňových poplatníků: Zrušení České plemenářské inspekce. Zrušení Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha. Zrušení Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Zrušení Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Systém výběru daní v České republice není efektivní. Strana Věci veřejné proto prosazuje a podporuje opatření, která znamenají pokles nákladů na výběr daní, jak na straně státu, tak na straně podnikatelů. Za účinná opatření považujeme např.: Zrušení dědické daně (inkaso v roce 2008 pouze 115 mil.). Zrušení daně darovací (inkaso v roce 2008 pouze 345 mil.). Podporujeme projekt Jednotného inkasního místa, kde bude probíhat výběr daní i sociálního zabezpečení (zdravotní a důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti). Výdajová stránka veřejných rozpočtů potřebuje reformu více než stránka příjmová. Při našem návrhu vycházíme z toho, že největší konsolidované veřejné výdaje tvoří výdaje na důchody, na zdravotnictví a školství. Proto nelze provést žádnou kvalitní reformu veřejných financí bez reformy v těchto oblastech. Z tohoto důvodu navrhujeme: Zvýšení svobodného rozhodování občanů v oblasti důchodového zabezpečení. Pro další informace viz kapitola Sociální a rodinná politika. Zavedení školného na vysokých školách a zprůhlednění grantových řízení. Pro další informace viz kapitola Školství. Možnost diverzifikace ve zdravotním pojištění na základní a nadstandardní péči. Mezi základní priority strany Věci veřejné patří snaha postarat se o ty, kdo jsou v životně komplikované situaci, ať už jde o tělesně a mentálně postižené, nebo o lidi, kteří pracovat chtějí, ale o práci přišli, či opuštěné děti. Chceme zvýšit odpovědnost státu v těchto oblastech. Výdaje státu pro takto postižené jedince chceme kompenzovat poklesem nejrůznějších dotací a subvencí firmám. V této oblasti prosazujeme například: Státní příspěvek na stavební spoření navázat do výdaje na bydlení. Pokles role státu v českých železnicích. Postupně upustit od dotační politiky v zemědělství. Zrušení poskytování státních záruk za úvěry soukromých firem. Nárůst invalidních důchodů. Nárůst plateb pro rodinu pečující o postižené dítě. 7

9 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ POLITIKA Kultivovanost státu se projevuje péčí o seniory, matky na mateřské, nemocné a nezaviněně sociálně slabší. Základní východiska sociální a rodinné politiky strany Věci veřejné: Základním kamenem společnosti je rodina ve své rozmanitosti, včetně dlouhodobého soužití párů bez ohledu na jejich pohlaví nebo postavení před zákonem. Prosazujeme přímou vazbu mezi počtem odpracovaných let a výší sociální podpory. Chceme umožnit aktivní stáří seniorům a v případě zdravotních problémů poskytnout kvalitní a důstojnou péči s akcentem na domácí prostředí. Tato kapitola je rozčleněna na politiku zaměstnanosti, rodinnou politiku a problematiku seniorů a důstojného stáří. Strana Věci veřejné bere v potaz blízkost všech tří oblastí, a její návrhy jsou účinné ve vzájemné provázanosti. Zvláště v sociálních otázkách hodláme posílit pravomoci obcí a krajů, které lépe rozumí specifickým problémům jednotlivých regionů. POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Naším cílem v této oblasti je snížení počtu nezaměstnaných pomocí reforem systému sociálních dávek, pracovní legislativy a zvýšení informovanosti občanů. Jsme zastánci nízkého zdanění práce, a proto vítáme plánované snížení odvodového zatížení u zaměstnanců jako krok správným směrem. Tyto úpravy by měly motivovat k hledání nového zaměstnání a odměňovat ty, kteří jsou ochotní zvýšit svoji kvalifikaci. Naše priority v této oblasti jsou: Snižování odvodů na sociální zabezpečení, což zaměstnavatelům sníží náklady na pracovní sílu. Zlepšení servisu poskytovaného Úřady práce. Zejména klademe důraz na kvalitu práce úředníků a jejich příjemné vystupování vůči občanům. Finanční ohodnocení úředníků by mělo záviset na kvalitě odvedené práce. Podpora práce na částečný úvazek a sdílených pracovních míst, které umožní zaměstnavatelům zaměstnávat ty zaměstnance, které by jinak na plný úvazek zaměstnat nemohli. Rušení omezení různých forem pracovních vztahů (podporujeme zrušení omezení dohod o pracovních činnostech, dohod o provedení práce, maximální pracovní doby, viz kapitola hospodářský růst). Podpora zaměstnávání rizikových skupin (zdravotně postižení, absolventi, dlouhodobě nezaměstnaní). Jsme zastánci uvolněného pracovního trhu, který garantuje zákonnou ochranu pracovníků, ale neobsahuje zbytečná nařízení a regulace a umožňuje smluvní volnost při sjednávání podmínek práce. Systém by měl zároveň zajistit dostatečnou informovanost občanů. Proto prosazujeme: 8

10 Další rozvoj a propagace internetového portálu pracovních příležitostí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a portálu s nabídkami práce v rámci Evropské unie EURES, rozvoj spolupráce s provozovateli soukromých portálů. Vzhledem ke specifikům dlouhodobé nezaměstnanosti u nepřizpůsobivých minorit prosazujeme úzkou spolupráci s orgány místní samosprávy a neziskovými organizacemi, které se touto problematikou zabývají. Důsledné potírání práce na černo, která nejen znevýhodňuje a zneužívá dotčené pracovníky, ale zároveň znevýhodňuje ostatní osoby na trhu práce. Zlepšení kontaktu škol s pracovním trhem a zaměstnavateli. Přikládáme důležitost Úřadům práce, které jsou prvním útočištěm občana při ztrátě zaměstnání. Jsme pro zkvalitnění a zefektivnění jimi poskytovaných služeb, především rozšířením nabídky rekvalifikačních kurzů a seminářů rozvíjejících schopnosti, dovednosti a kompetence. PODPORA RODINY Uznáváme rodinu ve všech jejích rozmanitých formách, přičemž základním kritériem je dlouhodobé společné soužití osob. Podpora rodiny by měla probíhat systematicky na všech úrovních, od daňového zvýhodnění rodin až po dobrý stav školek a jeslí provozovaných místní samosprávou. Vytvoříme daňově výhodné prostředí pro rozvoj firemních školek, které pomohou zvýšit kapacity dnes nedostatkových mateřských škol. Jsme si vědomi stárnutí české populace, které bude mít výrazný dopad i do ekonomické oblasti. Proto chceme bezproblémovou slučitelnost výchovy dětí a budování kariéry při zachování rovnosti obou pohlaví. Prosazujeme takovou rodinnou politiku, ve které se budou uplatňovat méně zneužitelné incentivy pro rodiče, např. startovací byty pro mladé pracující nebo daňové odpočty. V rodinné politice státu podporujeme následující kroky: Zákonná týdenní placená otcovská dovolená, kdykoliv během prvních 3 měsíců života dítěte. Finanční zvýhodnění pěstounské péče, či jiných forem náhradní rodinné péče, a postupná eliminace ústavní výchovy. V počtu dětí v ústavní výchově patří ČR v rámci EU druhé místo, přitom je ve výsledku dražší a neúčinná. Děti, které jí prošly, prochází v budoucím životě většími problémy než děti vyrůstající v rodinách. Prosazujeme převedení této problematiky plně do kompetence krajů. Jsme pro zvyšování role obcí a krajů v rodinné politice při adekvátním rozpočtovém daňovém určení. Samosprávné celky mají lepší přehled o místních sociálních poměrech, a v souvislosti s naším návrhem na přímou volbu starostů a hejtmanů budou mít občané možnost vyvíjet účinný tlak na své zástupce. V oblasti krajské a obecní politiky jsou našimi prioritami: Rozvoj předškolních zařízení (jeslí, školek, firemních školek, mateřských center), ať už soukromých nebo provozovaných samosprávou. Podpora projektu sousedského hlídání, kdy osoba, která má v celodenní péči dítě do 6 let, může za úplatu hlídat i další děti. Tento systém považujeme za přirozený a podporující rozvoj sousedské komunity. 9

11 Podpora bezbariérovosti a zařazení osob zdravotně postižených do běžných předškolních a školních zařízení tak, aby nedocházelo k jejich segregaci. Dotvoření a finanční podpora odpovídající sítě informačních a poradenských služeb (manželské a rodinné poradny, výchovné poradny, poradny pro oběti domácího násilí), přednostně podporou neziskového sektoru, než vlastním zajištěním. Na úrovni samosprávy podpora výstavby dětských hřišť a kvalitních mimoškolních aktivit, které umožňují dospívajícím smysluplně trávit volný čas. Uplatňování principů komunitního plánování, ve smyslu spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli (klienty) a poskytovateli (organizacemi) sociálních služeb při vytváření plánu, vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků, kdy společným cílem všech těchto subjektů je zajistit dostupnost kvalitních sociálních služeb. Poskytovaní sociálních služeb musí vycházet z pravidelného zjišťování potřeb obyvatel dané lokality s ohledem na výsledky studií a analýz a následné nastavení odpovídající struktury a objemu sociálních služeb Včasné zohledňování demografických prognóz a předvídavé přizpůsobení sociálních služeb stárnutí obyvatelstva. Pravidelné vyhodnocování potřebnosti a využívanosti jednotlivých služeb, včasná reakce na jejich nedostatek a schopnost jejich pozastavení v případě nevyužívanosti. DŮSTOJNÉ STÁŘÍ Problematika důstojného stáří má celou řadu dimenzí: financování penzijního systému, zdravotně-sociální péči, možnosti kulturního a sportovního vyžití, možnosti aktivního zapojení na trhu práce a především podporu důstojného dožití v přirozeném prostředí a v úzkém kontaktu s rodinou. Při vytváření uceleného systému zdravotních a zdravotně sociálních služeb pro seniory považujeme za přirozeného partnera státu Českou gerontologickou a geriatrickou společnost a další sdružení a organizace, které se zabývají touto problematikou. Ohrozit důstojné stáří a vykořenit seniora z jeho přirozeného prostředí pak nesmí ani deregulace nájemného. V otázce starobních důchodů jsme pro celkově vyšší odpovědnost každého jedince k jeho stáří. Senioři však musí mít dostatek prostředků, aby této odpovědnosti mohli využít. Proto prosazujeme: Zachování průběžného systému financování důchodů, kdy dnešní pracující financují dnešní seniory. Na rozdíl od systému státního spoření zachovává velkou možnost variability při neočekávaných změnách v ekonomice a demografii. Snížení odvodů na sociální pojištění. Tím umožníme každému spoluobčanovi vybrat si na trhu komerčního připojištění takový produkt, který odpovídá jeho potřebám. Ušetřené prostředky pak může každý spoluobčan využít i k jiným investičním aktivitám, které mu pomohou užít si stáří aktivně a v hojnosti. Dlouhodobým cílem je, aby životní úroveň v důchodovém věku byla vyšší než za stávajícího systému. Aby se předešlo nezodpovědnému chování občanů, bude nutné legislativně stanovit minimální příspěvek občana na penzijní připojištění. Vyplácení jednotné starobní dávky, která zabezpečí pokrytí nákladů na základní lidské potřeby. Takovýto systém je administrativně nenáročný a pro všechny zúčastněné velmi transparentní. 10

12 Jsme si vědomi toho, že podobné změny v důchodovém zabezpečení by se velmi negativně dotkly současných seniorů a starších spoluobčanů, pro ně by byl zachován stávající systém, pokud by ovšem sami raději nechtěli přejít na systém nový. V obecné rovině požadujeme dlouhodobou finanční udržitelnost celého důchodového systému, a proto zastáváme následující stanoviska: Odmítáme populistické a nesystematické kroky ČSSD, jakými jsou např. 13. důchody nebo jednorázové příspěvky důchodcům, které povedou ke schodkům důchodového systému a extrémně zatíží státní rozpočet. Jsme pro zachování práva seniorů pracovat a pobírat ke svému důchodu plný plat. Prosazujeme změnu zákona, který v současném znění neumožňuje vyplácet příspěvek za péči o osobu blízkou někomu, kdo zároveň pobírá starobní důchod. Jsme pro rozvoj seniorského vzdělávání a systému Univerzit třetího věku. Obce a kraje by měli být garanty, kteří budou brát v úvahu jak sociální, tak věkovou rozmanitost obyvatelstva. Zároveň by měli na základě místní znalosti a potřebnosti zajišťovat dostupnou síť služeb a aktivit pro seniory. V obecní a krajské politice jsou našimi prioritami: Neuplatňování deregulace nájemného u seniorů v obecních bytech a finanční výpomoc seniorům v bytech s regulovaným nájemným u soukromých majitelů do doby, než bude ze strany obce zajištěna dostatečná kapacita sociálních malometrážních bytů. Rozvoj poradenství pro seniory. Cílem je omezit vznik problémů a stresových situací způsobených nedostatečnou informovaností, či podáváním informací v nevyhovující formě této cílové skupině obyvatelstva. Podpora důstojného stáří v přirozeném prostředí rozvoj pečovatelských služeb, asistenčních služeb a denních a týdenních stacionářů pro seniory umožňující setrvat za této pomoci v domácím prostředí. Zajištění dostatečné kapacity míst v domovech důchodců a domech s pečovatelskou službou. 11

13 KAPITOLA III - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životní prostředí chápe strana Věci veřejné jako jednu ze svých prioritních oblastí. Problematiku vnímáme v celé její šíři, od znečištění až po harmonický rozvoj lidských sídel v rámci zdravé a fungující krajiny. Jsme pro takovou ochranu životního prostředí a hospodaření v krajině, které bude spočívat v otevřené diskuzi mezi veřejností, odborníky, státem a napříč celým politickým spektrem. Prosazujeme racionální, ekologicky, ekonomicky a eticky opodstatněný přístup respektující zásady trvale udržitelného rozvoje. OVZDUŠÍ Kvalita ovzduší v České republice zůstává i přes značná zlepšení od 90. let stále největším problémem životního prostředí. Situace se navíc zhoršuje s rostoucí automobilovou dopravou a stále populárním lokálním vytápěním uhlím. Limity pro některé znečisťující látky jsou u nás pravidelně překračovány nejen lokálně, ale i plošně. Proto prosazujeme: Důsledné dodržování standardů týkajících se ochrany ovzduší v ČR. Klademe důraz na činnost kompetentních orgánů ochrany ovzduší a přísné postihy. Řešení mezer v legislativě týkající se ochrany ovzduší. Podporujeme zejména možnost obcí jednoduše stanovit zóny s omezením dopravy a zpoplatnění vjezdu do center. Intenzivní výzkum a vývoj technologií v oblasti pohonů a paliv tak, aby byla efektivním doplňkem a náhradou jak z ekologického tak ekonomického hlediska. VODA Voda nesmí být považována za levný a nevyčerpatelný zdroj. Klademe důraz na zachování a podporu její přirozeně vysoké kvality a funkce v krajině. V některých řekách se však stále vyskytují znečišťující látky v nebezpečných koncentracích, stále máme nespočet obcí, které nemají čistírnu odpadních vod. Proto požadujeme: PŮDA Bezpodmínečně se zasadit o plnění rámcové směrnice o vodách, jejímž cílem je do roku 2015 dosáhnout dobrého ekologického stavu vod v ČR. Racionální využití fondů EU k podpoře opatření zlepšujících přirozené funkce vodních toků (čistírny odpadních vod, rybí přechody, přírodě blízké úpravy vodních toků zpomalující odtok a snižující dopady povodní). Řešit problematické obhospodařování vod vedoucí ke špatné hygieně a ekologickému stavu vod. Odmítáme realizace nákladných a neefektivních megalomanských projektů (průplav Dunaj-Odra-Labe, jezy na Labi) založených na účelové investičním lobby. Uvědomujeme si, že půda je nenahraditelný a v časovém horizontu několika generací neobnovitelný zdroj. Hlavními problémy, kterým je třeba čelit, jsou eroze, zábory půd, kontaminace znečisťujícími látkami, ztráta přirozené úrodnosti. V rámci účinných opatření navrhujeme: 12

14 V návaznosti na rámcovou směrnici o ochraně půdy vypracovat novou koncepci ochrany půdy v ČR zajišťující ochranu veškeré půdy. Legislativní cestou a dotační politikou přizpůsobit obhospodařování půdy jejímu stavu a ohrožení. Navýšení finančních odvodů za vyjmutí půdy z půdního fondu a motivovat tak k přednostnímu užívání dříve zastavěných ploch a méně hodnotných půd. Jasně identifikovat vlastnictví pozemků urychleným a transparentním provedením pozemkových úprav. Soukromé vlastnictví zajistí lepší nakládání s pozemky. Urychleně řešit vlekoucí se problémy starých ekologických zátěží. ODPADY Uvažujeme o odpadech nejen jako o problému, ale jako o zdroji, potenciálu nabízejícím řadu možných řešení a příležitostí zejména pro soukromý podnikatelský sektor. Vzájemná propojenost technické proveditelnosti, ekologického přístupu a ekonomického hlediska se zde musí promítat do všech činností. Prosazujeme tedy především: Výrazně tlačit na původce odpadů k minimalizaci jejich vzniku. Odstranění nedostatků v třídění odpadů pramenících z nedůvěry a neochoty. Společnost musí vidět výsledky svého počínaní (rozšíření výroby a značení recyklovaných výrobků). Urychlenou přípravu trhu na využití recyklovaných materiálů a jednání o nesmyslných recyklačních kvótách EU, kdy odpad vytřídíme, ale nevyužijeme. Využití programu podpory podnikatelských subjektů zabývajících se zpracováním druhotných surovin k vývoji nových technologií v odpadovém hospodářství. Není možné slepě zakazovat spalování odpadů, pokud je ekonomicky výhodné a ekologicky přijatelné. Zjednodušení možnosti přepravy odpadů na vybrané provozy recyklace a likvidace toxického, radioaktivního a jinak nevyužitelného odpadu končícího na skládkách. Zprůhlednit financování a demonopolizování systému nakládání s odpady. ŽIVÁ A NEŽIVÁ PŘÍRODA, ÚZEMNÍ OCHRANA PŘÍRODY Ochrana přírodních hodnot není jen naší morální povinností, ale existenční nutností Musíme se racionálně ptát co, jak a proč chránit a vycházet přitom z využití poznatků moderní biologie a jejich aplikace na možnosti a potřeby lidské společnosti. Navrhujeme a podporujeme: Důsledně a racionálně v našem legislativním prostředí aplikovat požadavky vyplývající z mezinárodních závazků, které se dotýkají zájmů ochrany přírody. Prosazujeme zjednodušení systému náhrady škod a ušlých zisků v případě škod způsobených chráněnými živočichy a omezení plynoucích z výskytu chráněných rostlin. Realizaci záchranných programů ohrožených druhů, které musí respektovat jak ekologickou tak ekonomickou efektivitu. Nelze opakovat finančně nákladné chyby z minulosti. Ohrožené druhy a jejich stanoviště nelze chránit samoúčelně, ale na základě racionální úvahy a odborného přístupu. Podporujeme pestrost přírodních stanovišť, jejich přirozený vývoj a uplatnění aktivního managementu. 13

15 Jsme pro vyhlašování dalších chráněných území. Je řada nevyřešených případů, které stojí v pozadí jiných zájmů než zájmů ochrany přírody. Řešení problému nepůvodních druhů v ČR. Hrozí riziko ekonomických ztrát v budoucnosti. Neexistuje odpovídající legislativa, koordinace, priority v oblasti regulace a kontroly. KRAJINA Přírodní i kulturní krajina prošla v minulosti dramatickými změnami, jejichž důsledky jsou patrné dodnes. Zpřetrhání vlastnických vazeb a po generace vytvářených vztahů, vyústilo v komplikovaný vztah současných vlastníků a hospodařících subjektů ke krajině. Navrhujeme, aby se krajinou zabývala jednotlivá ministerstva koordinována společnou strategií. Našimi prioritami v této oblasti jsou: Důsledné praktické uplatňování zásad plynoucích z Evropské úmluvy o krajině, která musí být začleněna do legislativy s možným dopadem na krajinu. Odborná realizace a aktualizace územních systémů ekologické stability a dotačních programů podporujících obnovu a rozvoj přirozených funkcí krajiny. Individuálně posuzovat přístup k takzvaným brownfields neboli dříve zastavěným dnes zpustlým plochám a objektům. Tyto plochy je nutné využívat k nové zástavbě a využití přednostně. Zamezit nákladným a bezdůvodným rekultivacím. Některé pozůstatky lidské činnosti (lomy, výsypky) ponechané samovolnému vývoji tvoří ideální stanoviště pro chráněné druhy rostlin a živočichů. Ušetřené finance lze uplatnit např. v obnově památek, dědictví kulturní krajiny. Zlepšit nevyhovující životní prostředí sídelní krajiny. Prosazujeme vyšší podíl zeleně ve stávající i nové městské zástavbě. Je nepřípustné její další zastavování. ZEMĚĎELSTVÍ Zemědělství chápeme jako komplexní aktivitu, ekonomickou činnost, péči o krajinu, ochranu venkovských hodnot a sociálních tradic. Přestože naše zemědělství prošlo v minulosti dramatickými změnami, není jeho současná situace o mnoho lepší. Naše i evropské zemědělství nefunguje efektivním a trvale udržitelným způsobem. Náklady na udržování systému dosahují astronomických hodnot a situace je neúnosná. Politika dotací je nevyvážená, nespravedlivá a dlouhodobě neudržitelná. V současném zemědělství však vidíme velký potenciál. Proto podporujeme a navrhujeme: Narovnání principů volné hospodářské soutěže v zemědělství. Nové členské země dostávají výrazně méně dotací než země původní EU 15. To činí naše zemědělství nekonkurenceschopné. Postupně upustit od dotační politiky v zemědělství, redukovat cenové rozdíly zemědělských komodit mezi vyššími cenami domácími a nižšími cenami na světových trzích. Liberalizace trhu musí probíhat v součinnosti EU a ostatních států. Důsledně zasáhnout proti zneužívání systému ekologického zemědělství. Existuje řada podniků vlastnících v ČR až několik tisíc hektarů zatravněných ploch s minimem ekologické produkce a investujících miliony z dotací mimo tento sektor. Vést otevřenou diskusi týkající se perspektivy geneticky modifikovaných organismů (GMO). Legislativa a kontrola je dostatečná a velmi přísná. Uvážlivé používání GMO je 14

16 nanejvýš aktuální (efektivnější produkce biopaliv, energeticky, chemicky a farmaceuticky využitelných plodin, vyšší odolnost vůči patogenům). Prosazujeme důsledné uplatňování zákona na ochranu zvířat proti týrání a normativ, které se vztahují k chovu hospodářských zvířat. LESNICTVÍ Intenzivní a nevhodné obhospodařování, celková degradace lesního prostředí. To vše se podepsalo a stále podepisuje pod stavem našeho národního bohatství. Opakovaně dochází k hynutí porostů na větších či menších plochách vinou houbových chorob, imisí, napadení kůrovci a polomů. Přirozená biologická rozmanitost v lesích významně poklesla, lesy trpí ztrátou odolnosti, erozí půd a poklesem schopnosti zadržovat vodu. Proto podporujeme a navrhujeme: Důsledné a odborné připomínkování lesních hospodářských plánů s důrazem na přirozenou druhovou skladbu lesa. Nutná je zejména výsadba takových druhů dřevin, které odpovídají danému stanovišti. Směrování dotačních programů do podpory obnovy přirozené druhové skladby v lesích. Lesnatost české krajiny je dostatečná, ale nevyrovnaná. Proměna druhové skladby bude dlouhodobý proces, ale je nezbytné s ní urychleně začít. Legislativní omezení až vyloučení velkoplošného holosečného kácení, vápnění a hnojení lesů. Je vhodné preferovat maloplošné metody hospodaření, ponechání části nevytěžených stromů k produkci semen, dožití a zetlení. Zaměřit se na kvalitu, nikoliv kvantitu produkce dřeva. Upravení početních stavů zvěře bez ohledu na emoce a lobbismus, který tato problematika vyvolává. Sazenice a přirozené zmlazení dřevin musí mít možnost odrůstat bez finančně nákladné ochrany proti zvěři. 15

17 KAPITOLA IV ENERGETIKA Česká elektroenergetika je dnes stabilizovaná, soběstačná s výraznými exportními ambicemi. Nedojde-li však v dohledné době k zásadním rozhodnutím v této oblasti, pak stabilita českého energetického hospodářství a systémů centrálního zásobování teplem je dočasná a stane se závislá na dovozu. Proto jsme pro vyváženou kombinaci energetických zdrojů založenou na široké shodně napříč společností a minimalizaci jejich dopadů na životní prostředí. V této souvislosti: Podporujeme vzdělávání odborníků ve vyspělých technicky náročných oborech souvisejících s energetikou. Zúročí tradice kvalitního technického vzdělání českých pracovníků a vzroste technologická vyspělost státu. Podporujeme úsporná opatření. Budeme legislativně prosazovat nutnou přísnou energetickou certifikaci novostaveb a výrobků uváděných na trh, pokračující zateplování budov, nízkoenergetické technologie v průmyslu a sektoru služeb. Podporujeme postupné přirozené dožití starých uhelných elektráren a odmítáme výstavbu dalších uhelných elektráren. Vedlo by to k prohlubování dohadů o prolomení územích limitů těžby hnědého uhlí, které je jako zdroj s velkými dopady na životní prostředí do budoucna drahý a použitelný jen okrajově. Uznáváme dočasné výhody plynových elektráren, relativně nízké investiční náklady, rychlou výstavbu a nízké emise. Jejich výstavbu a provoz však podmiňujeme dobou, během které dojde k přechodu na racionálnější a efektivnější zdroje. Důvody jsou nestabilní a vysoká cena plynu, omezené zásoby, navíc převážně v politicky nestabilních regionech. Podporujeme prodloužení životnosti a navýšení kapacit stávajících jaderných elektráren a výstavbu nových, moderních jaderných technologií na základě vstřícné, neideologické a široké debaty o jaderné energetice. Není pochyb, že z nabízených alternativ vyváženého energetického mixu je její majoritní podíl do budoucna zatím nejpřijatelnější a to jak z bezpečnostního hlediska tak ekonomicky a ekologicky. Problému úložiště vyhořelého paliva chceme řešit veřejně a změnou problematické legislativy. Technicky jsou možnosti dalšího využití vyhořelého paliva již ve fázi praktické realizace (transmutační reaktory). Minimalizuje se tak objem a nebezpečnost jaderného odpadu, který bude nutné uložit na max. stovky let. Navíc nové generace reaktorů palivo využívají mnohem efektivněji a levně dokážou vyrábět vodík (palivo budoucnosti). Podporujeme investice do výzkumu a vývoje adaptačních technologií (obnovitelné zdroje, biotechnologie) v souvislosti s klimatickými změnami. Globální oteplování nelze slepě dávat do přímé a jediné souvislosti s lidskou činností. Jeho následky je však třeba zvažovat a být na ně připraven. V souvislosti se závazkem EU ke snížení emisí skleníkových plynů podporujeme rozumnou formu zákona o snižování emisí skleníkových plynů s cílem meziročního snižování emisí o 2%. Jsme si vědomi omezeného potenciálu obnovitelných zdrojů energie v českých podmínkách. Jako zdroje jsou stále jen omezeně přijatelné jak ekologicky, tak ekonomicky a není rozumné uměle dotovat jejich masový rozvoj. Uvažujeme o nich zatím jako o alternativách individuálního a lokálního využití. Prosazujeme postupnou privatizaci monopolu firmy ČEZ, která by konečně vedla k vytvoření "konkurence" ve výrobě, distribuci a obchodování s elektrickou energií. 16

18 KAPITOLA V - BEZPEČNOST SOUČASNÝ STAV V OBLASTI BEZPEČNOSTI Naše bezpečnostní politika vychází z nejmodernějších analýz současného bezpečnostního prostředí ve světě a v České republice, pro které je především charakteristické, že se bezpečnostní hrozby a rizika vzájemně prolínají a ztrácejí vyhraněný charakter hrozeb vnějších a vnitřních a také vojenských a nevojenských. V důsledku prolínání hrozeb se snižuje ohrožení státu jako instituce, které bylo považováno za jednoznačně dominantní. Tím kdo je v současné době především ohrožen, je sám člověk - jeho život, majetek, občanská práva, životní prostředí, kde žije, a regiony. Zvyšuje se proto podíl nestátních institucí na zajištění bezpečnosti, především každého jedince, soukromých a komerčních subjektů, ale i samosprávy a nadnárodních institucí. Na rozdíl od ostatních politických stran, které bezpečnosti ještě rozdělují, je naše bezpečnostní politika založena na komplexním a celostním pojetí bezpečnosti, které spočívá v následujících tezích: Budování komplexního efektivního bezpečnostního systému, jehož řídící složky budou při jeho výstavbě důsledně spolupracovat. Sloučení ministerstev obrany a vnitra pod jedno ministerstvo bezpečnosti, v jehož rámci by došlo také ke sloučení určitých sekcí a odborů, ke zkvalitnění práce a minimalizaci zdvojených pravomocí. Protože v dnešní době již nelze rozdělovat nebezpečí na vnitřní a vnější, nelze mít dva (ne)spolupracující ministry; je potřeba, aby docházelo k rychlým rozhodnutím týkajících se hrozeb, které ohrožují Českou republiku, proto Věci veřejné navrhují toto řešení, které zefektivní bezpečnostní politiku ČR. Přesné stanovení povinností a úkolů jednotlivých státních prvků (armády, policie, ostatních bezpečnostních a záchranných sborů a zpravodajských služeb) vedoucí k zefektivnění struktury a zamezení zbytečného dublování. Zapojení dalších státních (např. státní zastupitelství a soudy), obecních (obecní policie), občanských, soukromých a komerčních prvků (bezpečnostní agentury) do bezpečnostního systému efektivním nasazováním jednotlivých prvků bezpečnostního systému a v jejich vzájemné spolupráci. Vzájemné soupeření mezi jednotlivými prvky, zneužívání bezpečnostního systému k dílčím politickým zájmům, neetickým a nezákonným aktivitám je nepřípustné a my budeme dbát o to, aby nasazení bezpečnostního systému jednoznačně chránilo bezpečnost občana a zájmy České republiky. Jsme pro vypracování nové Bezpečnostní strategie České republiky, která bude vycházet z Evropské bezpečnostní strategie 2003 (popř. nově schválené 2008), nebude se skládat pouze z vágních formulací a tradičního náhledu na bezpečnost, ale bude jasněji a šířeji koncipována směrem k nynějším i budoucím hrozbám. Dlouhodobým cílem Věcí veřejných je minimalizace korupce, respektování principů spravedlivé a rychlé justice a jasná pravidla pro přistěhovalectví. 17

19 VNITŘNÍ BEZPEČNOST Při zajištění bezpečnosti na území České republiky (vnitřní bezpečnost) je naším cílem zvýšení bezpečnosti občanů na ulicích a silnících pomocí zefektivnění práce policie, zamezení duplikace jejích činností a zvýšení efektivnosti její kontroly. POLICIE Strana Věci veřejné si je vědoma nezastupitelné role Policie České republiky v oblasti vnitřní bezpečnosti, jelikož bezpečnost a respekt k právu zajistí pouze a jedině kvalitní a profesionální policisté hrdí na svoji práci, a proto prosazuje: Zvyšování vzdělání policistů a v souvislosti s tím i jejich platů. Zlepšení vybavení policistů. Snížení počtu řídících policejních úředníků a jejich přesunutí do ulic. Zefektivnění práce policistů v terénu zjednodušením dokumentace. Spravedlivý trest a zrychlení stíhání policistů, kteří spáchali trestný čin. Úzké propojení, spolupráce a jasné rozdělení pravomocí obecní (městské) policie s Policií ČR, aby nedocházelo k zbytečnému překrývání činností. V obcích nad sto tisíc obyvatel zřízení Metropolitní policie, která by byla tvořena příslušníky pořádkové, dopravní a železniční policie (ti budou vyjmuti z Policie ČR a tedy i z IZS) a příslušníky městské policie. Sloučená metropolitní policie by mohla ušetřit až o desítky milionů ročně. Primární však je zvýšení kvality: aby ubylo trestných činů, vzrostla jejich objasněnost, a aby se občané cítili bezpečněji. Policisté, kteří spáchali trestný čin, nesmí dostat odstupné ani výslužné. Nezbytnost vzniku dalších kontrolních orgánů kromě aktuálního policejního, rezortního (Inspekce ministerstva vnitra) také mezirezortních (vládních) a parlamentních (zejména pro oblasti kontroly dodržování zákonů policisty, dodržování lidských práv). Důraz na rozvoj kamerového monitorovacího systému a jeho využívání v praxi, čímž se výrazně posílí akceschopnost policie. EXTREMISMUS ČR se dnes potýká s nárůstem extremismu. Jsme přesvědčeni, že rozmach extremismu v poslední době není dán pouze netolerantností k jinému etniku, ale nečinností dosavadních vlád při řešení problémů obyčejných lidí. Zvláště v postižených regionech podporují extremistické skupiny občané, kteří z důvodu sousedství s nepřizpůsobivými občany ztratili hodnotu nemovitosti, začali se bát ve svých obydlích atd. Celkově problém extremismu není rasový! Ale sociální a bezpečnostní. Většině občanů je jedno, jaké barvy pleti či národnosti ten druhý je, ale vadí, jak se chová. Navrhujeme proto následující body: Odmítnutí principu pozitivní diskriminace. Zavedení policejních mobilních služeben v lokalitách, kde chybí stálá služebna policie. Navýšení počtu policejních hlídek v problémových lokalitách. U sociálně slabých zajistit přímé platby nájemného ze sociálních dávek. 18

20 Nekompromisní stěhování chronických neplatičů a nepřizpůsobivých (prověřovat opakující se stížnosti). Vymáhání pohledávek vůči městu od dlužníků. Terénní sociální práce jako pomoc nepřizpůsobivým. Kontroly úrovně života při vyplácení sociálních dávek spolupráce příslušného sociálního odboru a policie (nadstandardní vybavení apod.). Dohled sociálních pracovníků v sociálně slabých a vyloučených rodinách ve spolupráci s policií. Podpora Integrace neproblémových občanů pomoc jak se dostat z ghett. Úzká spolupráce spádových ZŠ, sociálního odboru a vedení jednotlivých měst (záškoláctví, sociální problematika apod.). Navyšování kapacit stávajících nízkoprahových center, pomoc finančních zdrojů z EU při zakládání nových, směřování volnočasových aktivit především na starší děti. Využití veřejné prospěšných prací při úklidu problémových lokalit (při neplacení dluhů a pokut pružné nasazení na veřejně prospěšné práce). VNĚJŠÍ BEZPEČNOST Pro zajištění vnější bezpečnosti se budeme soustředit na reformu armády, která primárně slouží k obraně státu. Pádem komunismu se však rozšířily její možnosti, schopnosti a kapacity. Jako důležitá součást aliančních jednotek vysílána do konfliktních oblastí po celém světě, proto v této oblasti chceme zejména: Koncept specializované armády, ideální pro menší státy, plně zapojené do NATO, ale také do Evropské bezpečnostní a obranné politiky. I nadále by se jednalo o vševojskovou armádu, ale menšího rozsahu (snížení o cca 10 % vojenského personálu); v praktické rovině by armáda i nadále sloužila k obraně státu a samozřejmě k plnění našich aliančních závazků bez omezení v rámci zahraničních misí, do kterých by byly vysílány speciální síly a polní nemocnice. Budeme podporovat výcvik a modernizaci těchto speciálních sil a zdravotnického zařízení, které jsou primárně určeny k působení v zahraničních misích. Počet vojáků v těchto jednotkách by měl dosahovat takové výše, aby docházelo k pravidelným rotacím a abychom i nadále byli schopni plnit naše závazky v rámci Aliance, aniž by tím byli poznamenáni sami vojáci. Vzhledem k početnému stavu české armády podpoříme návrhy vedoucí k snížení počtu velitelských stupňů řízení z aktuálních tří na dva a podpoříme zefektivnění celé armády a snížení výdajů. Proto prosazujeme snížení počtu občanských zaměstnanců pracujících v armádě, tedy osob pracujících na ministerstvu a generálním štábu. Další snížení výdajů vidíme v nově uzavřené smlouvě na nadzvukové letouny (tzv. gripeny). Po vypršení stávající smlouvy v roce 2014 se budeme snažit o obnovení této smlouvy, zároveň však o sjednání lepších podmínek pro Českou republiku, hlavně co se týká výdajů spojených s provozem gripenů. V konečném stavu chceme razantně snížit náklady na provoz gripenů., zároveň jsme si však vědomi, že jsou nezbytné k uchránění našeho vzdušného prostoru a udržení národní suverenity. Vznik jednotné Evropské bezpečnostní a obranné politiky, na jejímž základě dojde k dohodě mezi členskými státy o tématech, která se nedají řešit a vyřešit pouze na 19

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012

O programu ČSNS. Michal Klusáček 2012 O programu ČSNS Michal Klusáček 2012 Největší politická výzva současnosti Co ohrožuje nejvíce naší budoucnost? Korupce Špatné zákony Nízká porodnost Byrokracie Špatná ekologie Zadlužení Úplatní politici

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010

ODS pro seniory Praha, 13. května 2010 ODS pro seniory Východiska Řešení důsledků pozitivního jevu prodlužování střední délky života a dlouhověkost je jednou z hlavních výzev, před kterou stojíme Pokles podílu ekonomicky aktivních lidí Extrémní

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE

PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE POLITICKÝ PROGRAM PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2012 1. Pojetí kraje a daňová autonomie Kraje v nynější podobě byly vytvořeny na základě ústavního zákona 1 s právní účinností od 1. ledna

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie

Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK 2012-2013 David Póč Katedra veřejné ekonomie Zápatí prezentace 1 Řízení lidských zdrojů v JMK Jihomoravský kraj dlouhodobý aktivní přístup

Více

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč

Sociální reformy. Zhoršení stavu předvolebním zvýšením mandatorních výdajů o 68 miliard Kč Sociální reformy Petr Nečas Hlavní cíl zastavení tempa zadlužování země Hlavní problém prudké tempo zadlužování státu růstem mandatorních výdajů především v posledních dvou letech vlády Jiřího Paroubka

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV 25 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPSV Spolugestor MF ČR, MPO, MV Zahájení projektu 1.5.2011 Ukončení projektu 31.12.2013 Obsah, charakteristika projektu

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Program ODS Adresné dávky a podpora rodiny

Program ODS Adresné dávky a podpora rodiny Program ODS Adresné dávky a podpora rodiny 3. března 2012 Adresný sociální systém 1) V prohlubování adresnosti sociálního systému budeme pokračovat Prosazujeme prohlubování adresného vyplácení sociálních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb.

Position paper. Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Position paper Financování a udržitelnost poskytování sociánlích služeb. Úvod IQ Roma servis, o. s. patří k nejprestižnějším neziskovým organizacím a předním odborníkům na téma sociálního začleňování v

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro

Koalicní smlouva. Pavlem Hurdou, predsedou ODS pro Prahu 3, a Pavlem Sladkovským, predsedou klubu zastupitelu ODS pro uzavrená mezi politickými stranami: TOP 09 v Praze 3 Sídlo: Zastoupená: Prahu 3 dále jen "TOP 09", na strane jedné a Koalicní smlouva Újezd 40/450, Praha 1, 11800 Martinem Dlouhým, predsedou TOP 09 pro

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST

Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST Osnova Místní integrované strategie pro území Opavsko 2014 + Ing. Jiří KRIST MISTR Opavsko 2014+ STRATEGICKÝ DOKUMENT pro obce, podnikatele a spolky, analýza problémů a shoda na prioritách při jejich řešení

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu

Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu Soutěž pro čistší životní prostředí v Ústeckém regionu projekt vyhlášený pro ochranu životního prostředí a ekologie Ústeckého kraje se zaměřením na výuku budoucí generace pro využití surovin a ochranu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor?

Kašperky pro Život Jakou chceme budoucnost Kašperských Hor? Kašperky pro Život V demokratickém státě mají občané právo podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají

Více