II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky."

Transkript

1

2 PREAMBULE Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na výsledky zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem Zámečnické konstrukce pro stavbu 2838 část A (dále též zadávací řízení ), v němž byla jako nejvhodnější vybrána nabídka dodavatele (dále též nabídka ). Tato smlouva vymezuje podmínky, za nichž dodavatel provede dodávku a montáž Ochranného zábradlí střechy objektu. Provedení dodávky dle této smlouvy je součástí realizace projektu UniCRE Unipetrol, výstavba výzkumně vzdělávacího centra, který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. I. Předmět a účel smlouvy 1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zhotovit a dodat na stavbu ochranné zábradlí na střeše a provést jeho odbornou montáž dle realizačního projektu (tzn.zakotvení do atiky budovy 2838 v Areálu Chempark v Litvínově). Součástí dodávky jsou i předepsané certifikáty použitých materiálů, prvků a technologií a prohlášení o shodě dle zák.č.22/1997 Sb, garantující odborné provedení díla. Podrobnosti jsou definovány v technické dokumentaci CHEMINVEST, která tvoří nedílnou součást smlouvy. 2. Účelem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s dodávkou a službami nezbytnými pro realizaci projektu UniCRE Unipetrol výstavba výzkumně vzdělávacího centra (viz Preambule této smlouvy). 3. Projekt jako stavba, vyjma prací a dodávek dle této Smlouvy, je zhotovován finálním zhotovitelem - společností Metrostav a.s., IČ: , se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ (dále jen finální zhotovitel stavby ). II. Rozsah dodávky 1. Rozsah dodávky je obsažen v technické dokumentaci a definován nabídkou, kterou dodavatel učinil do výše uvedené veřejné zakázky. 2. Strany shodně prohlašují, že na základě dokumentace, uvedené v článku II. odst. 1 Smlouvy, je Dílo dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních standardů, které budou při jeho realizaci dodrženy. Zároveň, na základě tohoto vymezení, byla stanovena nabídková, resp. smluvní cena. 3. Před zahájením provádění Díla je dodavatel povinen vypracovat, odsouhlasit s autorem Technické dokumentace - CHEMINVEST, výrobní dokumentaci Díla a předložit jí Objednateli ke schválení nejpozději do 15 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. 2

3 4. Objednatel Výrobní dokumentaci, odsouhlasenou autorským dozorem CHEMINVEST, schválí, nebo nejpozději do 5 pracovních dnů sdělí dodavateli své připomínky. Dodavatel připomínky Objednatele k dokumentaci operativně projedná a případně zohlední. Takto upravenou Výrobní dokumentaci předá opětovně Objednateli ke schválení a následně vydá jako platnou pro realizaci (AFC). Platnou Výrobní dokumentaci předá dodavatel Objednateli ve 2 paré v listinné formě a 2 nosiče elektronické ve formátu DVG a PDF. 5. Závazným podkladem pro vypracování Výrobní dokumentace je Technická dokumentace. Dodavatel není, bez předchozího souhlasu Objednatele, oprávněn dělat ve Výrobní dokumentaci žádné změny oproti Technické dokumentaci. Tím není dotčen článek II. odst. 7. Smlouvy. 6. Součástí závazku dodavatele provést Dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů k výrobkům a zařízením, atesty a protokoly o zkouškách Díla či jeho částí, certifikátů či jiných dokladů potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších dokladů požadovaných zákonem. 7. Součástí předmětu plnění dle Smlouvy jsou i práce, v Technické dokumentaci a této smlouvě blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení Díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem dodavatel měl, nebo mohl vědět. 8. Dokončením Díla se pro účely Smlouvy rozumí předání a převzetí Díla a bezplatné odstranění veškerých, případně TDI zjištěných, vad a nedodělků. III. Obecné podmínky provedení dodávky a služeb 1. Objednatel je oprávněn sdělovat dodavateli své výhrady, nebo bližší pokyny pro provedení dodávky a služeb. Dodavatel je povinen k nim přihlížet a respektovat je. 2. Dodávka nesmí trpět právními ani jinými vadami. 3. Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal veškeré potřebné podklady a informace k provedení dodávky a služeb, že si s objednatelem vyjasnil veškeré nejasnosti a dotazy, že veškeré technické a dodací podmínky dodávky a služeb zahrnul do kalkulace cen v souladu s touto smlouvou, a uvedené považuje za dostatečné k uzavření této smlouvy. Dodavatel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, ale které nejsou v tomto ustanovení uvedeny výslovně. 4. Objednatel podpisem smlouvy potvrzuje, že v podkladech pro zadávací řízení (viz preambule této smlouvy) uvedl veškeré, jemu známé, relevantní skutečnosti, vážící se k předmětu dodávky a služeb, a že má zajištěno financování dodávky a služeb v rozsahu uvedených činností na základě smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum reg. č. CZ.1.05/2.1.00/

4 s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 5. Objednatel poskytne dodavateli dostupné informace, týkající se dodávky či služeb, formou konzultací a dále poskytne obvyklou součinnost, nezbytnou k provedení dodávky a služeb. 6. Dodavatel je povinen při provádění dodávky postupovat s odbornou péčí. Dodavatel je povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy (zákony, prováděcí vyhlášky atd.), všeobecně závazné směrnice a předpisy, místní vyhlášky a předpisy (zejména vztahující se k zásadám spolupůsobení firem v Chemparku Záluží) i technické normy. 7. Dodavatel je povinen všechny dokumenty a dokumentace, které předá objednateli jako součást dodávky, vyhotovit v českém jazyce, 8. Dodavatel je povinen korespondenci a platební doklady, které bude objednateli zasílat, označit číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit dodavateli. Případné prodlení s tím spojené jde k tíži dodavatele. IV. Termín a místo plnění 1. Závazný a nepřekročitelný termín dodání a montáže ochranného zábradlí je 90 dní od data podpisu této smlouvy. 2. Změny termínů jednotlivých plnění dle tohoto článku jsou přípustné pouze za předpokladu, že takovým krokem nedojde k porušení ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, porušení zásad tohoto zákona, příp. taková změna nebude moci být kvalifikována jako obcházení uvedeného zákona. 3. Nedodržení lhůty k provedení dodávky a služeb, resp. jednotlivých částí předmětného plnění, bude považováno za hrubé porušení smlouvy. 4. Místem plnění předmětu Smlouvy, tj. zhotovování Díla, je budova č. 2838, která se nachází v průmyslovém areálu ChemPark Záluží - Záluží 1, Litvínov (dále jen Chempark ). Chempark je spravovaný společností UNIPETROL RPA s.r.o., IČ: , se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ (dále jen Správce Chemparku ). 5. Objednatel dle Smlouvy zajistí předání staveniště - pracoviště dodavateli do bezúplatného užívání po dobu zhotovování Díla, formou sdružené montáže, spolu s ostatními subjekty, které se na stavbě podílejí. Staveniště - pracoviště bude v době předání Zhotovitelem způsobilé pro zhotovování Díla. Dodavatel je povinen při realizaci smlouvy plnit veškerá bezpečnostní a organizační opatření, platná pro činnosti v areálu Chemparku i na vyhrazeném pracovišti, vydaná Objednatelem a finálním zhotovitelem stavby. 6. Dodavatel si sám a na vlastní náklady, zajišťuje veškerá povolení, potřebná pro vjezd vozidel a vstup pracovníků do areálu Chempark, a to včetně všech náležitostí s tím 4

5 souvisejících. 7. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že staveniště, kde bude zhotovováno Dílo, má v současné době v užívání finální zhotovitel, který zde provádí stavební a montážní práce v rámci Projektu. Objednatel uzavřel s finálním zhotovitelem dohodu o podmínkách a způsobu užívání staveniště Zhotovitelem po dobu zhotovování Díla. Povinností zhotovitele je zúčastnit se projednání této dohody, jako 3 strana, a následně hradit sjednané náhrady za použití energií a zařízení finálního zhotovitele, bezvýhradně plnit sjednané podmínky, zejména zásady BOZP a PO.(dále jen Dohoda o staveništi ). Dohoda o staveništi tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. V. Předání a převzetí dodávky a přechod vlastnického práva 1. V termínu uvedeném v této smlouvě je dodavatel povinen objednateli předat dokončenou dodávku řádně, v souladu s pokyny objednatele a touto smlouvou, v kvalitě odpovídající specifikaci dodávky dle této smlouvy a účelu, pro který je dodávka poskytována. 2. Objednatel dodávku převezme vždy písemným potvrzením, v němž uvede, že dodávka byla provedena řádně. 3. Okamžikem převzetí splnění dodávky přechází na objednatele vlastnické právo k předaným hmotným výstupům těchto plnění a dále práva dle této smlouvy k nehmotným výstupům těchto plnění. 4. V případě, že dodávka nebo služby budou vykazovat vady, je objednatel oprávněn taková plnění odmítnout převzít. VI. Cena dodávky 1. Cena dodávky ve vztahu k plnění dle čl. II. této smlouvy je sjednána jako limitní, ve výši ,- Kč bez DPH resp ,- Kč s DPH: 2. Podrobný rozpis kalkulace ceny dodávky je uveden v oceněném Výkazu výměr (příloha č. 2. shodná s nabídkou do veřejné zakázky). 3. Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena dodávky veškeré náklady, nezbytné k řádnému splnění závazků dodavatele dle této smlouvy. VII. Platební podmínky 1. Objednatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohové platby. 2. Cenu dodávky, dle čl. II. této smlouvy, zaplatí objednatel dodavateli na základě faktury, vystavené dodavatelem po řádném převzetí dodávky, a to ve lhůtě splatnosti do 21 dní po doručení faktury. 5

6 3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Dílu 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále musí obsahovat: evidenční číslo smlouvy datum splatnosti označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 4. Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji dodavateli k přepracování či doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti dle této smlouvy začne běžet dnem doručení opravené faktury objednateli. VIII. Podklady pro provedení Díla 1. Dodavatel prohlašuje, že má veškeré podklady, nezbytné k řádnému provedení Díla a že se seznámil s místními podmínkami na staveništi. 2. Dodavatel se zavazuje, s vynaložením odborné péče, přezkoumat zadávací dokumentaci a veškeré podklady, které mu pro provedení Díla Objednatel předal, zejména Technickou dokumentaci a bez zbytečného odkladu Objednatele písemně upozornit na jejich případné vady. 3. Veškeré podklady, které Objednatel předal dodavateli, zůstávají vlastnictvím Objednatele. Dodavatel je může použít jen za účelem provádění Díla a je povinen je Objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí Díla (dokumentace skutečného provedení). IX. Odpovědnost za vady 1. Dodavatel se zavazuje k tomu, že Dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržovatelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícím Evropské normy, Technické dokumentaci a výrobní dokumentaci. 2. Strany se dohodly, že dodavatel poskytuje záruku za jakost Díla, tj. dodavatel přejímá závazek a zavazuje se, že po smluvenou záruční dobu bude Dílo způsobilé k užívání dle svého účelu a že si zachová smluvené vlastnosti a jakost v souladu s výrobní dokumentací, tj. provedení prací na Díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení Díla vztahují (dále jen záruka za jakost ). 3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, oproti podmínkám stanovených Technickou dokumentací, výrobní dokumentací, Smlouvou, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže 6

7 provedení Díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla. Dodavatel odpovídá za vady, jež má Dílo v době předání, a za vady Díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době dodavatel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá dodavatel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 4. Dodavatel poskytuje na Dílo záruku v trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného Díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo pro vady řádně užívat. 5. Oznámení vady bude objednatelem uplatněno faxem, em, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 6. Vyskytne-li se v průběhu Záruční doby na provedeném Díle vada nebránící provozu Díla, je Objednatel povinen bezodkladně oznámit dodavateli její výskyt. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Dodavatel započne s odstraněním vady nebránící užívání Díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se Strany nedohodnou při reklamačním řízení jinak. 7. V případě vady bránící provozu Díla nebo havárie, tj. stavu Díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů médií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hod. od okamžiku uplatnění takovéto vady. 8. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady, vč. napojení na média. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je dodavatel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednatelem. 9. Provedenou opravu vady dodavatel Objednateli předá. Na provedenou opravu v rámci Záruční doby poskytne Zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. 10. V případě, že dodavatel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku IX Smlouvy, je Objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem. X. Pojištění 1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním Díla sjednává po celou dobu provádění Díla až do řádného dokončení Díla vlastním nákladem dodavatel. 7

8 2. Dodavatel se zavazuje před zahájením provádění Díla sjednat a po celou výše uvedenou dobu udržovat v platnosti příslušné pojištění, v rámci kterého bude maximální pojistné plnění odpovídat nejméně částce ,- Kč a míra spoluúčasti dodavatele nepřesáhne 10 % z hodnoty pojistné události. Nesplnění této povinnosti se považuje za závažné porušení Smlouvy. 3. Dodavatel je povinen na žádost Objednatele předložit potvrzení o splnění povinnosti dle tohoto článku X. Smlouvy. XI. Smluvní pokuty 1. Pokud dodavatel nedodrží lhůtu pro plnění dle čl. II., je objednatel oprávněn požadovat a dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení. Jestliže dodavatel neposkytne předmětnou dodávku ani do 30 ti dnů po skončení lhůty pro poskytnutí dodávky, bude taková situace vyhodnocena jako neschopnost dodavatele provést dodávku a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí v případech zásahu vyšší moci viz kapitola XIII 2. Objednatel se zavazuje, v případě prodlení s placením faktur, vystavených dle této smlouvy, zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky uvedené na faktuře za každý den prodlení. 3. V případě, že za porušení předpisů dodavatelem bude objednateli uložena pokuta vnějšími kontrolními orgány, je dodavatel povinen tuto pokutu objednateli uhradit. Takový případ se též považuje za podstatné porušení této smlouvy. 4. Uplatněním nároku nebo zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu prokázané škody, kterou dodavatel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se dodavatel zavázal v této smlouvě nebo ke kterým je povinen ze zákona. Náhradu škody je dodavatel povinen uhradit způsobem a ve lhůtě, která mu bude sdělena v písemném oznámení. 5. Smluvní pokuty a náhrady škod budou účtovány samostatnými platebními doklady. Dodavatel je povinen uhradit smluvní pokutu nebo nahradit vzniklou škodu do 30-ti dnů po obdržení platebního dokladu vystaveného objednatelem. XII. Mlčenlivost 1. Dodavatel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech tvořících obchodní tajemství druhé smluvní strany, jakož i o jiných údajích týkajících se druhé smluvní strany, které nejsou oprávněně veřejně známé, o kterých získali povědomí v souvislosti s plněním této smlouvy, a dále také o jiných údajích, které druhá smluvní strana označí jako důvěrné. Dodavatel ani objednatel nesmí tyto údaje bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit či zpřístupnit jiným osobám nebo je využít pro sebe nebo pro jiné osoby (včetně rodinných příslušníků a osob blízkých). 2. Povinnost mlčenlivosti se týká skutečností, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, především: 8

9 skutečností obchodní povahy, zejména informací o vnitřních a hospodářských poměrech a smluvních partnerech druhé smluvní strany, informace o službách poskytovaných nebo využívaných druhou smluvní stranou, informace o obchodní činnosti a obchodních metodách druhé smluvní strany, skutečností výrobní povahy, skutečností technické povahy. 3. Jestliže, v rozporu s podmínkami této smlouvy, dojde k porušení povinnosti k zachování obchodního tajemství a mlčenlivosti, jde o podstatné porušení této smlouvy a smluvní strana, která tuto povinnost porušila, uhradí ve prospěch druhé smluvní strany smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody vzniklou v souvislosti s uvedeným porušením povinností. XIII. Trvání smlouvy 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu. 2. Od této smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů a dále z důvodů stanovených touto smlouvou. 3. Objednatel má mj. právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě smlouvy měly vzniknout, budou Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé, např. na základě nedodržení Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, zpracovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo např. při zjištění následujících skutečností: na zpracování nabídky dodavatele v zadávacím řízení se podílel zaměstnanec objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení nabídka dodavatele v zadávacím řízení byla zpracována ve sdružení dodavatele a osoby, která je zaměstnancem objednatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení subdodavatelem pro plnění této smlouvy je zaměstnanec objednatele, členem realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení. 4. Zánikem objednatele nebo dodavatele s právním nástupcem tato smlouva nezaniká a přechází na jeho právního nástupce. 5. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají nároky objednatele z vad díla, odpovědnosti za škodu ani smluvních pokut. 9

10 XIV. Vyšší moc 1. Ani jedna ze smluvních stran neporušuje smluvní povinnosti vyplývající ze smlouvy, pokud plnění takových povinností brání okolnosti vyšší moci, které se vyskytnou po datu podpisu smlouvy oběma stranami. 2. Vyšší moc znamená nepředvídatelné výjimečné situace, stávky, výluky nebo jiná narušení průmyslu, činy veřejného nepřítele, války, ať již vyhlášené nebo nikoli, blokády, vzpoury, demonstrace, epidemie, sesuvy půdy, zemětřesení, bouře, úder blesku, záplavy, živelné pohromy, občanské nepokoje, exploze a jakékoli jiné nepředvídatelné události, které smluvní strany nemohou ovlivnit a které jsou i přes veškerou péči nepřekonatelné. 3. Smluvní strana, jejíž práva a povinnosti ze smlouvy jsou ovlivněna vyšší mocí, musí přijmout veškerá opatření potřebná k tomu, aby s minimálním zpožděním odstranila svoji neschopnost plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy. 4. Dodavatel není odpovědný za vzniklou škodu, pokud je zanedbání plnění povinností vyplývajících ze smlouvy způsobeno vyšší mocí. Obdobně ani objednatel nenese odpovědnost za platby úroků z prodlení, pokud neplnění jeho povinností bylo způsobeno vyšší mocí. 5. Pokud se kterákoli ze smluvních stran domnívá, že nastaly okolnosti vyšší moci, které mohou ovlivnit plnění jejích povinností, je povinna informovat neprodleně druhou stranu a uvést podrobnosti o povaze, pravděpodobné době trvání a pravděpodobném účinku těchto okolností. Pokud objednatel nevydá jiný písemný pokyn, je dodavatel povinen pokračovat v plnění svých povinností v souladu se smlouvou, pokud to od něj lze s přihlédnutím ke všem okolnostem dané situace spravedlivě požadovat, a musí hledat veškeré v úvahu připadající alternativní prostředky pro plnění povinností, kterým události vyšší moci nebrání. Dodavatel nesmí použít alternativní prostředky, pokud mu k tomu nedá objednatel pokyn. 6. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným do 2 měsíců od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou stranu o přípustnou úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení. XV. Závěrečná ustanovení 1. Dle 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen též smluvně zajistit, aby Řídící orgán Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen ŘO OP VaVpI ) měl v rámci kontroly právo přístupu, a to po celou dobu, po kterou trvá povinnost objednatele uchovat předepsané údaje o předmětném zadávacím řízení, na základě něhož je tato smlouva uzavírána (tj. do uplynutí 3 let od ukončení OP VaVpI podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně do roku 2021, pokud český právní řád nestanoví lhůtu delší), i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. 11 písm. c) a d), 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/

11 Michal Ottis

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

Smlouva o realizaci dodávky a služeb. uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smlouva o realizaci dodávky a služeb uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) vydané podle 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Čl. I Úvodní ustanovení Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy ve věci zajištění překladu,

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací

Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení. II. Smluvní strany. III. Ochrana informací Obchodní podmínky I. Obecná ustanovení Obchodní podmínky www.silawebu.cz Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují závazkové obchodní vztahy zhotovitele s objednateli při poskytování služeb a dodávek v

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb

Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb Smlouva o poskytnutí telefonního čísla a s ním spojených služeb 1. FinCall s.r.o., sídlem Čihákova 872/17, 190 00 Praha - Libeň korespondenční adresa : Šunychleská 1159, 735 81 Bohumín email: mobil@fincall.cz

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011

SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 SMLOUVA O DÍLO č:.../2011 (dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo tohoto

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

Smlouva o dílo č.1/2015

Smlouva o dílo č.1/2015 Smlouva o dílo č.1/2015 uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: Obec

Více

Havarijní opravy místních komunikací.

Havarijní opravy místních komunikací. Evidenční č. smlouvy:.- Pčíloha č.2 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. 33/2014/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Adresa: Štefánikova

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavby Výměna oken ČÁST A Obecná ustanovení I. Smluvní strany 1. Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení

Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Obchodní podmínky pro oblast překladů a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen OP ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských a tlumočnických

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 707 ze dne 28.11.2012 č.j.: 792/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 707 ze dne 28.11.2012 "ZŠ V Zahrádkách 48/1966, Praha 3 - rekonstrukce kuchyně a výstavba sauny" - dokumentace pro stavební

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh)

RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh) RÁMCOVÁ SMLOUVA MALÉHO ROZSAHU O ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS A OPRAVY SLUŽEBNÍCH MOTOROVÝCH VOZIDEL (návrh) č. SOD objednatele: č. SOD zhotovitele: uzavřená dle ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012

V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 02/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Adresa: Kladská 1, 120 00 Praha 2, tel.: 222 520 079, fax: 222 523 522 IČ 49624911, www.kladska.cz,

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku

NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku NÁVRH - SMLOUVA O DÍLO (dále jen SOD) uzavřená dle 536 a násl. Obchodního zákoníku PROJEKT: VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ PAVILON 7 Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele : I. Smluvní strany

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení

I. Smluvní strany. Úvodní ustanovení / Rámcová smlouva o poskytování služeb "Stavební a strojní údržba úkrytů CO" uzavřená dle 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obchodní zákoník")

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Lidická 1, 74283 Klimkovice Ing. Zdeněk Husťák, starosta IČ: 00298051

Lidická 1, 74283 Klimkovice Ing. Zdeněk Husťák, starosta IČ: 00298051 Kupní smlouva kterou podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též NOZ ), níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: Subjekt: Město Klimkovice sídlo: zastoupeno:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB Evidenční číslo smlouvy: S-323-120/2011 č.j.: 458/2011-120-ORG2/2 výtisk č.: 1 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB Technické poradenství pro projekt rozšíření systému elektronického

Více

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.

Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel. Společnost Viginti Novem, s.r.o. je vedena u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 175219. E-mail: info@vigintinovem.cz tel.: +420 603 110 967 web: www.vigintinovem.cz Řídíme se normou ČSN EN

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Překladatelské služby, korektury a tlumočení Dodavatelem se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely zajišťování překladatelských a korektorských služeb prostřednictvím

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany: Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Sídlo: Revoluční 84, 400 01 Ústí

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍ RADY uzavřená v souladu s ust. 51 občanského zákoníku Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají podmínky poskytnutí odborné informace právní rady. Smlouva o poskytnutí právní

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Smlouva o generálním zajištění školení zaměstnanců

Smlouva o generálním zajištění školení zaměstnanců Smlouva o generálním zajištění školení zaměstnanců (dále jenom Smlouva ) ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, uzavřená podle zákona číslo 89/2012

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo:

SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo: Č.j.: Číslo v CES: Číslo úkolu: SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Janou Jabůrkovou, ředitelkou Odboru komunikace

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1 Identifikace zakázky. Název veřejné zakázky: Doprava žáků SOŠ Trhové Sviny. Smluvní strany: Objednavatel přepravy: RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 269 odst. 2, v souladu s 262 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

RNDr. Věra Palkovská, starostka. Komerční banka, a.s. Frýdek Místek, expozitura Třinec číslo účtu: 19-1621781/0100. sekretariat@trinecko.

RNDr. Věra Palkovská, starostka. Komerční banka, a.s. Frýdek Místek, expozitura Třinec číslo účtu: 19-1621781/0100. sekretariat@trinecko. Kupní smlouva kterou podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též NOZ ), níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany: Subjekt: Město Třinec sídlo: Jablunkovská

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění mezi: Objednatel: I. Smluvní strany Město Velké Pavlovice se sídlem Nám. 9. května 40, 691 06

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013

Smlouva o dílo. č. OLP/831/2013 Smlouva o dílo č. OLP/831/2013 uzavřená v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

Více

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze

Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze Příloha č. 2 Rámcová smlouva na poskytování služeb přepravy žáků a pedagogů na exkurze uzavřená podle 760-773 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a analogicky

Více

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E

Z Á K LA DN Í Š K O LA M O RK O V I C E, P ŘÍ S P ĚV K O V Á O RG A N I Z A C E S M LO U V A O DÍ LO uzavřená podle paragrafu 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník - v platném znění (dále jen "občanského zákoníku") S M L U V N Í S T R A N Y O b j e d n a t e l :

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Obchodní podmínky portálu efpa.cz

Obchodní podmínky portálu efpa.cz Obchodní podmínky portálu efpa.cz Preambule Prodávající, společnost vropská asociace finančního plánování České republiky, zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Krakovská 1366/25, 110 00 Praha 1,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení

Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Obchodní podmínky pro překlady a tlumočení Čl. I Vznik smluvního vztahu 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy o překladatelských a tlumočnických

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.

Smlouva o dílo. č. smlouvy zhotovitele. č. smlouvy objednatele. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. Smlouva o dílo č. smlouvy zhotovitele.. č. smlouvy objednatele uzavřená podle 536 a násl. obchodního zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Název a adresa: Město Stříbro se

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 ENBRA Pražská, s.r.o. II.

SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Společenství vlastníků domu čp. 1305, Hurbanova ul., Praha 4 ENBRA Pražská, s.r.o. II. SMLOUVA O DÍLO Podle 536 Zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto smlouvu o dílo: I. Smluvní strany 1. Objednatel: Společenství

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Příloha č.4. se sídlem: [ ] jednající:

Příloha č.4. se sídlem: [ ] jednající: Příloha č.4 Smlouva o implementaci a pronájmu informačního systému v rámci realizace projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů K U P N Í S M L O U V A evidenční číslo: uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany 1.1 Mendelova univerzita v Brně se sídlem: Zemědělská

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.petřvald u Karviné a Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.petřvald u Karviné I. Smluvní

Více